Page 19

Als je in de Hollandse duinstreek woont, ken je hem misschien wel: de Herenweg – of de Heerweg of Heereweg, zoals hij in sommige plaatsen heet. Hij loopt bijvoorbeeld door Lisse en Hillegom, en door Schoorl en Groet. Tussen die laatste twee dorpen in slingert hij onder meer langs de abdij van Egmond.

HOLLANDS RUGGENGRAAT

O

ok passeert deze weg de oude kerk van

Als je op Google Maps ‘Heereweg, Groet’

Velsen en gaat hij dwars door Haarlem

intypt, heb je meteen het allernoordelijkste

heen, precies langs de plek waar in de mid-

stukje ervan te pakken. Volg je dat naar

deleeuwen de Hollandse graven woonden.

het zuiden, dan zul je merken dat de weg

Maar in die plaatsen heeft hij wel een andere

regelmatig even van naam verandert en dat

naam. Want veel delen ervan zijn in de loop

er bij het Noordzeekanaal zelfs een heel stuk

van de tijd anders gaan heten. Zo heet hij in

ontbreekt – dat verdween toen het kanaal

Haarlem de Grote Houtstraat en Kruisstraat,

werd gegraven. Maar aan de zuidzijde duikt

en in verschillende dorpen Hoofdstraat of

de weg al snel weer op, en dan slingert hij

Dorpsstraat. Tussen die dorpen in worden

net als afgelopen eeuwen langs het Velsener

hele stukken ervan Rijksstraatweg ge-

kerkje van Willibrord, langs de Haarlemse

noemd. Maar overal tussen Lisse en Groet

Gravenzaal, langs het Binnenhof in Den

keert de naam Herenweg terug.

Haag en nog veel meer oude gebouwen,

19

helemaal naar het zuiden van de duinstrook. Het is dan ook steeds dezelfde oeroude

Als een soort ruggengraat – de ruggengraat

route, die het Hollandse duingebied van zuid

van Holland.

naar noord doorkruiste. In de veertiende eeuw werd er voor het eerst over geschreven, maar toen bestond hij beslist allang. Volgens sommige mensen werd hij zelfs al gebruikt door de Romeinen.

Erop of eronder.indd 19

21-07-15 12:11

Erop of eronder: hoe Holland het hoofd boven water houdt  

Hoe leefden mensen in een land dat continu werd bedreigd door water? En hoe vonden ze telkens weer slimme dingen uit waardoor ze droge voete...

Erop of eronder: hoe Holland het hoofd boven water houdt  

Hoe leefden mensen in een land dat continu werd bedreigd door water? En hoe vonden ze telkens weer slimme dingen uit waardoor ze droge voete...

Advertisement