Page 1

461",*/ 5)0/($)6 
$POUFOU

3F T V N F

8F C E F T J H O

6 T F S * O UF S G B D F

6 T F S * O UF S G B D F
Contact

SUPAKIN THONGCHU STUDENT/FREELANCE HP

AGE 21

MP

Banna nayokpitayakor,Thailand major : science - mathematics Silpakorn university,Thailand major: Information Technology for Design minor: Web and interactive Program

My nickname:Got I am web design.

1

October 20 ,1995 or 2537 0-91-403-8510 Tsupakin@gmail.com @ Got returnwind(เด็กชายลมหวน) Supakin thongchu

Ability Design

Skill

L

2

Logo/Icon Design 4

3

Infographics 5

App Design 6

<HTML>

Web designer

Ab Video editor

Graphic designer

Photoshop

8/10

Experience

Illustrator

9/10

Indesign

7/10

Dreamweaver

8/10

2013 Get 10 th in Short film competition “บุหรี่สูบชีวิต” 2016 Info graphic “กินเปน”

Premiere Pro

7/10

After Effects

8/10

Programming Html

8/10

PHP

7/10

JAVA

6/10

Interesting & Hobby I am interested in design of user experience & application web design and programing to gain more experience and innovative knowledge.

Hobby
8F C E F T J H O
01

8F C E F T J H O

8F C E F T J H O 8B M L B SP V O E 5S BWF M X F C T J UF

Ô´Đ²ÔÀ۳بijč°ÍÜÔ ÍÜ»À É³ Ê¼

°ĉŦ԰ÍÜ»À¨ÎܦĶÈÔ´Đ² ʼ°ĉŦ԰ÍÜ»À Ô ÍÜ»À É³ ¼ĊʲÅÊÃʼ ¼Ċʲ¡²º °ÍÜÔIJ̲԰ĊÊÔ¡ĊÊØ´ØIJĊ¦ĉÊ» Õ¾ÈĶÈ ÕÂIJ¦¼Ċʲ°ÍÜÅ»Ñĉײ ¼Ð¦Ô°· °Ê¦ÔÀÛ³ĶÈºÍ¸ď¦£č§ÉܲÃʼĊʲ °ÍÜÅ»Ñĉ× ¾Ċ ·¼ĊźÕÂIJ¦Õµ²°ÍÜ×ÃĊ

Css3

$*# 3F M J H J P O X F C T J UF ÔÀ۳بijč¼ÀºÂʺĹÊÂ²Ê °ÍÜºÍ ·Ð°± Å̾ʺ Õ¾È Ĺʲʣ¼ÌÂijč ¨ÎÜ¦Ô´Đ² ÔÀ۳بijč°ÍÜ×ÃĊ¡ĊźѾ°ÍÜÔ ÍÜ»À É³ĹÊÂ²Ê °ÉݦÂʺĹÊÂ²Ê Õ¾ÈºÍ Ê¼Â¼Ċʦ³Å¼čIJ Ô·ÏÜÅÕ§¼č¦Ê²ijĉʦڰÍÜÔ ÍÜ»À É³Âʺ ĹʲʲÉݲÚ

Css3

Html

Js

Php

Html

Js


02

 8B D P B M # V T J O F T T . B S L F U J O H X F C T J UF

8F C E F T J H O

8F C E F T J H O

Ô ºÂčÔÀ۳بijč W Wacoal °ÍÜ ÅÅ Õ³³ºÊÔ´Đ²ÔIJÖº ijÉÀÅ»ĉʦ ×ÃĊÔÀ۳بijč Wacoal ºÍ¾Ñ Ô¾ĉ²Ô·Ìܺ¡Îݲ ĶÊ ÔÀ۳بijč °ÍÜ¡Ê»¡Å¦±¼¼ºIJÊ Â¼Ċʦ Ô´Đ²ÔÀ۳بijč°ÍÜijųÖijĊ  É³ µÑĊקԷÌܺ¡ÎݲĊ

Photoshop illustrator

&CPPLPOMJOF $ P O UF O U X F C T J UF ÔÀ۳بijč ʼĶŦòɦÂÏÅ ÔÀÛ³²ÍÝ Ô´Đ²ÔÀÛ»°Íܾ¦¬Ê²¡ĊźѾòɦÂÏÅ Ķ¼Ì¦Ú ĶΦÂʺʼ¯IJΦ¡ĊźѾØIJĊ ÖIJ» Ê¼IJΦ¡ĊźѾ òɦÂÏÅ ¼Ê»¾ÈÔÅÍ»IJ¡Å¦¡ĊźѾòɦÂÏÅ ijĉʦÚÅÅ ºÊÂÑĊòĊÊÔÀÛ³ ÂÌ°±Ìà Ê¼ Ô¡ĊʯΦÅÍ IJĊÀ» ĶΦÅÅ ºÊÔ´Đ²ÔÀÛ³

Css3

Html

Php
6TFSJOUFSGBDF


046 T F S * O UF S G B D F

6TFS*OUFSGBDF .:9 #VTJOFTT.BSLFUJOH"QQ Ios

Ô´Đ²ÕÅ··¼ÌÔ£§Éܲ Ô ÍÜ»À É³ ¡Ê»ÔÂÏÝÅײ¡Å¦ µÑĊé̦ Âʺʼ¯Ô¾ÏŠبÂč ¡Å¦ÔÂÏÝÅײ×ÃĊÔúÊÈ  É³ÂØij¾č£Ð®µÑĊé̦ØIJĊ ¨ÎܦºÍ×ÃĊԾϊþʻ ÂØij¾č þʻ£É·×ÃĊÔúÊÈÕ ĉ£Ð®µÑĊÃ©Ì¦Ã¾Ê»Ú °ĉʲ²ÉݲÔŦ

Photoshop

$ B GF D B U #VTJOFTT.BSLFUJOH"QQ Ios

Ô´Đ²ÕÅ··¼ÌÔ£§Éܲ Ô ÍÜ»À É³ ¼Ċʲ£ÊÔ¸Ą °ÍÜ ºÍÕºÀÔ´Đ²ijÉÀIJΦIJÑIJ ĶÎ¦Ô´Đ²£ÊÔ¸ĄÕºÀ ¨Îܦ ĶȺÍÔº²Ñ Õ¾È ¡ĊźѾպÀijĉÊ¦Ú Ô·ÏÜųŠ¯Î¦ ¡ĊźѾ¡Å¦£ÊÔ¸ĄÕºÀ¡Å¦¼ĊʲijĉÊ¦Ú ×ÃĊ¦ĉÊ» ijĉÅ user °ÍÜijĊŦ Ê¼ÃÊ ¡ĊźѾ£ÊÔ¸ĄÕºÀ

Photoshop

Xcode


03

 5TIJSU " O E SP J E B Q Q M J D B U J P O

6 T F S * O UF S G B D F

6TFS*OUFSGBDF

ʼÅÅ Õ³³ UI Õ³³ ¡Ê»¡Å¦ ÅŲؾ²č ÖIJ»ÅÅ Õ³¼Ċʲ¡Ê»ÔÂÏÝÅIJÑ Ô·¼ÊȰʦºÅºÃʾɻĹ̾´Ê ¼ ºÍ£² ÅÅ Õ³³¾Ê»ÔÂÏÝÅÔ»ÅÈ ĶΦÅÅ Õ³³ ÕÅ·²ÍÝ¡ÎݲºÊ×ÃĊÔ´ĀIJ¼Ċʲ¡Ê»ÔÂÏÝÅ ÅŲؾ²č Ô·ÏÜżÀº£²¡Ê»ÔÂÏÝŲÉݲÔŦ Photoshop

5TIJSU " O E SP J E B Q Q M J D B U J P O Ô´Đ²ÃÉÀ¡ĊÅĶÊ ¡Ċʦ³² Õijĉ ÔÅʺÊÅÅ Õ³³×úĉ ÖIJ»×ÃĊ Ô´¾ÍÜ»²ÂÍ Õ¾È IJÍبijč×úĉ Õ¾È ÔÅʾ¦ tablet ²ÉݲÔŦ ĶΦ ÅÅ Õ³³ÂÍ×úĉÕ¾ÈIJÍبijč×úĉ ²ÉݲÔŦ

Photoshop
(SBQIJDEFTJHO


05(SBQIJDEFTJHO

 " 35

(SBQIJDEFTJHO

$ I B S B D UF S E F T J H O ÅÅ Õ³³ÃÉÀ¡ĊÅ Åд ¼®č°ÍÜÕij ijĉʦ 3 Å»ĉʦ ¨ÎܦĶÈIJÍبijčÖIJ» Ê¼ ÔÅÊ £ÊÕ¼ ÔijÅ¼č  É³ Åд ¼®č ºÊÅÅ Õ³³¦Ê² ÖIJ»Õijĉ¾È£ÊÕ¼ ÔijżčÂÊ»ART Õijĉ¾ÈijÉÀ ĶȺÍÅд ¼®č°ÍÜÕij ijĉʦ É²Ø´ ĶΦÔÅÊ ºÊקĊÅÅ Õ³³Åд ¼®č °ÉݦÂʺŻĉʦ²ÉݲÔŦ

Illustrator

4DJFOUJTU $ I B S B D UF S E F T J H O £ÊÕ¼ ÔijÅ¼č ²É ÀÌ°»ÊĹÊÂij¼č ²Ë ²É ÀÌ°»ÊĹÊÂij¼č ºÊÅÅ Õ³³×²Õ³³ ¡Å¦Ô¼ÊÔŦ ¨ÎܦԾÏÅ ºÊÂʺ£² Õ¾ĊÀ ÅÅ Õ³³¡ÎݲºÊ ĶΦÅÅ ºÊÔ´Đ²¦Ê² £ÊÕ¼ ÔijżčIJÍبijč

Illustrator


06(SBQIJDEFTJHO

(SBQIJDEFTJHO $ P O UF T U J O GP H S B Q I J D r ² — º ™ y — s * O GP H S B Q I J D ¦Ê²´¼È ÀIJ°ÍÜijÌIJ 40 £² ĶÊ  1000 £²¡Å¦ ¦Ê²´¼È ÀIJ Åָ̲ ¼Ê¸¸Ā  §ÏÜŦʲ “ Ì²Ô´Đ²” ¨Îܦ²Ë Ê¼ÀÌĶÉ»¡Å¦²É ÀÌ°»ÊĹÊÂij¼č °ÍÜÔ¡ĊÊ×Ķ»Ê  ºÊ×ÃĊ²É ÅÅ Õ³³Â¼ĊʦÂÏÜÅ°ÍÜÔ¡ĊÊ×Ķ¦ĉÊ»¡ÎݲºÊ×ÃĊ£² ØIJĊÅĉʲ

Illustrator

$ I B S B D UF S E F T J H O ¦Ê²ÅÅ Õ³³ Õ·°Ô°Ì¼č² ÖIJ»  Ê¼²ËIJŠغĊ¡Å¦´¼ÈÔ°ĹØ°» ºÊÅÅ Õ³³ ¨ÎܦijÉÀ¦Ê²ÍÝØIJĊ²ËIJÅ  ºÈ¾ÌºÊÅÅ Õ³³ ¨ÎÜ¦Ô´Đ²IJŠغĊ °ÍÜÂˣɩÂËüɳ´¼ÈÔ°ĹØ°»§²ÌIJ òÜΦԾ»°ÍÔIJÍ»À

Photoshop


 ijÉÀµº§Å³"NCDĶÎ¦Å»Ê ÃÊ ´¼È³ Ê¼®č°ÍÜÔ ÍÜ»À É³"NCDÔ·ÏÜÅ ²ËºÊijĉÅ»ÅIJ É³Ķо²Ì·²±čÕ¾È ¦Ê²×²¹Ê»¹Ê£Ã²ĊÊijĉÅØ´£¼É³

Å»Ê ¶Ă ijËÕòĉ¦¦Ê²

6DA/QNFQ@LLHMF

6DA#DUDKNODQ

,NAHKD OOKHB@SHNM#DUDKNODQ (NR#DUDKNODQ

Thank you for watching


“ Ôüͻ©»ÅººÍÂŦIJĊʲÔºŠ£ÀʺÂËÔ¼ÛĶվȣÀʺ¾ĊºÔþÀ

·¼È³Ê°ÂºÔIJÛĶ·¼È´¼ºÌ²°¼ ºÃʹѺ̷¾ÅIJо»ÔIJ§

Portfolio full  
Portfolio full  
Advertisement