Page 1

(SOMMARKURSER 15 MARS) OBS! KONSTNÄRLIGA PROGRAM HAR ANDRA ANSÖKNINGSTIDER UTBILDNINGSKATALOG 2017–2018 Här får du information om Göteborgs universitets kurser och program. Flera fakulteter har broschyrer med ytterligare information om utbildningar inom respektive ämnesområde. Läs mer på fakulteternas hemsidor som du hittar på www.gu.se. Har du frågor om utbildningar kan du söka svar på www.utbildning.gu.se eller vända dig till våra Servicecenter.

Svarar på dina allmänna studierelaterade frågor. E-post: servicecenter@gu.se www.gu.se/servicecenter Tel: 031–786 6500 Frågor om anmälan: Antagningsservice 0771-550 720 www.antagning.se

UTBILDNINGSENHETEN Sektionen för antagning E-post: antagning@gu.se Tel: 031–786 1855 Sektionen för examen E-post: examen@gu.se Tel: 031–786 1850 Adress: Rosenlundsgatan 4 Aktuella öppettider för respektive sektion se www.utbildning.gu.se/kontakt.

17 18 KURSER PROGRAM 2017–2018

Kurser & Program | 2017–2018

SERVICECENTER

GÖTEBORGS UNIVERSITET

SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 APRIL, 16 OKTOBER

www.gu.se

BRA ÅR ATT BLI DU


INNEHÅLL: Bra år att bli Du

2

Som lärare kan jag förändra världen

5

Min nich är att vara bred

9

Ta ut en examen

10

En gång student alltid alumn

11

Utlandsstudier 12 Akademisk ordlista

13

Anmälan till kurser och program

14

Checklista för anmälan

15

Vad händer efter sista anmälningsdag?

16

Följ oss på Instagram

Behörighet 18 Så här räknar vi fram dina meritvärden

20

Urval 22 Så här läser du katalogen

25

universityofgothenburg

Kurser och program Medicin, odontologi, vård & hälsa

26

Naturvetenskap 48 Kultur, religion & historia

90

Språk 122 Konst, design & konsthantverk

152

Musik, scen, film & foto

160

Samhälls- & beteendevetenskap

168

Ekonomi & juridik

210

Utbildning, pedagogik & lärande

226

IT

244

Register Kurser 254 Program, grundnivå

255

Program, avancerad nivå

256

Program som ges på engelska

257

Kurser som ges på engelska

257

Nätbaserade kurser

260

Kvällskurser

261

Distanskurser

263

Sommarkurser 263 Studentlänkar

299

Viktiga datum

300

Produktion: Kommunikationsenheten i samarbete med Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet Redaktion: Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet Layout: Linda Morgan, Kristina Edgren Foto: Johan Wingborg, Beatrice Törnros, Staffan Grönberg, Anna-Lena Lundqvist Tryck: Ale Tryckteam AB Katalogen är tryckt på miljövänligt papper Omslag: 240 g Munken Lynx Inlaga: 100 g Munken Lynx, 55 g XLNT ISO 75 ISBN: 978-91-7360-394-2 Det kurs- och programutbud som presenteras utgår från uppgifter som är kända i december 2016. Ytterligare kurser och program tillkommer, och kurser och program kan ställas in. Kontinuerlig uppdatering hittar du på www.utbildning.gu.se. De angivna kurserna och programmen har planerats utifrån förutsättningen att nödvändiga medel ställs till förfogande samt att antalet sökande är tillräckligt stort.

LJÖMÄRKT MI

5041-0004 Trycksak


AKADEMISK

ORDLISTA Akademisk kvart Gäller för en del föreläsningar och seminarier och innebär att lektionen börjar kvart över utsatt tid.

Kurs Kortare utbildning i ett visst ämne. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.

Alumn En person som tidigare studerat vid universitetet.

Kursplan Finns för varje kurs, antingen den är fristående eller ingår i ett utbildningsprogram. Kursplanen innehåller bland annat kursens poängtal, mål, innehåll och kurslitteratur.

Dekan Ordförande i fakultetens beslutande instans, fakultetsstyrelsen. Distanskurs Kurs där man läser mest hemma och kontakten med lärarna oftast sker via internet.

Ladok Studiedokumentationssystemet som används vid svenska lärosäten. Alla uppgifter om vilka kurser du har gått, vilka poäng du har tagit eller vilka kurser och program du är registrerad på finns här, bland annat.

Doktorand En person som studerar på forskarutbildning/ doktorandutbildning.

Prefekt Den person som leder institutionens verksamhet.

Examen Beviset eller ”kvittot” på att man fullföljt en högskoleutbildning. Examensarbete En större uppgift som genomförs i grupp eller enskilt och ofta utgör avslutningen på en utbildning. Kallas ofta exjobb. Fakultet och institution Universitetets sätt att dela in utbildning och forskning i olika områden. Fakulteten har vanligen det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom ett visst område. Vid fakulteten finns det institutioner där det bedrivs utbildning och/eller forskning inom ett eller flera ämnen. Föreläsning Den klassiska formen av undervisning på universitetet. Den kan äga rum i större grupper, ibland flera hundra studenter.

Registrering Det sista steget för att officiellt bli student vid universitetet och få lov att delta i undervisningen, skriva tentor, söka studiemedel och så vidare. Du registrerar dig antingen via webbregistrering eller direkt hos institutionen. Seminarium En undervisningsform som bygger på att studenterna är aktiva och diskuterar med läraren och med varandra. Studentkår Studentkåren är en intresseorganisation för studenter vid ett visst universitet eller högskola. Studentkåren bedriver bland annat utbildningsbevakning och sociala aktiviteter. Tentamen Det kunskapsprov, muntligt eller skriftligt, som man gör vid avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Kallas oftast tenta.

Högskolepoäng (hp) Det system man använder för att mäta avklarade studier. 30 högskolepoäng motsvarar en termins heltidsstudier. Högskolepoäng går inte att jämföra med gymnasiepoäng.

13


ANMÄLAN TILL KURSER OCH PROGRAM

De flesta program och kurser som ges vid universitet och högskolor i Sverige anmäler du dig till via www.antagning.se. Vad du ska skicka med för att styrka behörighet och meriter varierar beroende på vilken utbildning du söker. Läs därför noga igenom anvisningarna innan du gör din anmälan. På www.antagning.se kan du sedan följa din anmälan, läsa kontrollbesked och svara på ditt antagningsbesked.

Anmälan

Kontakt

Sista anmälningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. OBS! Konstnärliga program har andra ansökningsdatum. Anmälan görs på www.antagning.se. Första gången du anmäler dig får du en aktiveringskod som gör att du kan följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och svara på antagningsbesked. Du kan ändra din anmälan fram till sista anmälningsdag. För internationella sökande kan andra datum gälla. Se information på www.universityadmissions.se. Höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Information om anmälnings- och studieavgifter finns på www.antagning.se. Om anmälan till en viss utbildning inte ska göras via www.antagning.se och/eller om annat datum gäller för anmälan framgår detta i informationen om utbildningen. Där anges också hur och när anmälan ska göras för dessa utbildningar. Du som har skyddade personuppgifter ska inte anmäla dig via webben utan använda en särskild blankett, se instruktioner på www.antagning.se.

Har du frågor om din anmälan kan du ringa Antagningsservice 0771-550 720 eller skicka dina frågor via www.antagning.se.

Prioritering av anmälningsalternativ När du gör en anmälan kan du bli antagen till högst 45 högskolepoäng per termin. En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och en halvfartsutbildning som 15 högskolepoäng per termin. Kurser omfattar vanligen 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng. Du måste prioritera dina utbildningsalternativ. Om du blir antagen till en högre prioriterad utbildning stryks du från lägre prioriterade alternativ. Det innebär exempelvis att om du prioriterat tre utbildningar som vardera omfattar 7,5 högskole-poäng i första, andra och tredje hand (sammanlagt 22,5 högskolepoäng) och blir antagen till alla tre, kan du inte ytterligare bli antagen till en heltidsutbildning på 30 högskolepoäng som du prioriterat i fjärde hand. Det totala antalet poäng skulle då överstiga 45 högskole-poäng. Eftersom kurser kan bli inställda kan det vara bra att ange reservalternativ på din anmälan.

Studiedokumentation i Ladok All studiedokumentation vid Göteborgs universitet sker i databasen Ladok. Universitetet är enligt lag skyldigt att hålla dokumentation över studenter. De personuppgifter som du uppger i din anmälan till utbildning registreras i högskolornas gemensamma antagningssystem och i Ladok. Övriga uppgifter som dokumenteras är bland annat antagningsresultat, registrering och studieresultat.

Studenters personuppgifter Universitet och högskolor är myndigheter och tillämpar den så kallade offentlighetsprincipen vilket bland annat innebär att vid förfrågan från utomstående kan uppgifter om studenter komma att lämnas ut. Det kan handla om namn, personnummer, adress, antagning och så vidare. Studenter kan under vissa förutsättningar omfattas av ett sekretesskydd för sina personuppgifter. ”Sekretess gäller för enskild students identitet, adress och andra liknande uppgifter, om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.” Offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400) 23 kap. 3 §, första och andra stycket. Lagregeln syftar till att skydda en student eller dennes närstående från att utsättas för personförföljelse. De studenter som möjligen omfattas av sekretess måste själva uppmärksamma universitetet på omständigheter som kan utgöra skäl för sådan sekretess. Har du frågor om Göteborgs universitets rutiner, kontakta Ladokgruppen på ladok@gu.se vid Göteborgs universitet.

www.utbildning.gu.se/anmalanochantagning 14


CHECKLISTA FÖR ANMÄLAN

Vad ska bifogas din anmälan? På www.antagning.se kan du logga in på ditt användarkonto med ditt lösenord. När du loggat in en gång med aktiveringskod blir du bekräftad användare och får då möjlighet att se vilka meriter som finns registrerade på dig.

Betyg, högskoleprov och akademiska meriter Slutbetyg från de flesta gymnasieskolor och betyg från vissa komvux överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. På www.antagning.se kan du se vilka skolor som är anslutna. Högskoleprovsresultat överförs automatiskt. Betyg och intyg från utbildningar som inte finns med i den nationella betygsdatabasen måste du själv skicka in. Om du har läst vid universitet/högskola i Sverige tidigare hämtas dina studieresultat automatiskt efter att du gjort din anmälan, med vissa undantag, se checklista för anmälan här intill. På www.antagning.se kan du kontrollera vilka meriter som har hämtats in från databaser eller registrerats utifrån tidigare inskickade handlingar. Saknas något som har betydelse för din anmälan ska du ladda upp detta på www.antagning.se eller skicka in det till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. Läs noga igenom informationen på antagning.se om vad som kan laddas upp alternativt skickas in.

Utländska akademiska meriter Har du studerat utomlands måste du styrka studiernas längd, det vill säga hur många veckor eller terminer de omfattat och om de har varit på heltid. Skicka alltid med tran­script eller motsvarande och eventuellt diplom från alla dina studieresultat även om du fått ett tillgodoräknande. Har du fått tillgodoräknandebeslut ska du även sända med det. Transcript på annat språk än svenska, norska, danska, engelska, tyska och franska måste översättas av auktoriserad översättare. Skicka in vidimerade kopior både av original och översättning.

Tjänstgöringsintyg för urval/särskild behörighet Tjänstgöringsintyg för särskild behörighet och då urval görs utifrån yrkeserfarenhet måste alltid bifogas. Av tjänstgöringsintyget ska det framgå omfattning (heltid, deltid och så vidare) och datum när anställningen började respektive slutade. Intyget ska vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Om anställningen pågår vid anmälningstillfället ska tjänstgöringsintyget vara daterat kalenderhalvåret för sista anmälningsdag, det vill säga tidigast i januari, för att gälla till 30 juni. Anställningsbevis och matrikelutdrag godtas inte, med undantag för pågående anställning som påbörjats det kalenderhalvår sista anmälningsdag infaller.

Översättning av gymnasiebetyg och akademiska meriter Gymnasiebetyg som är utfärdade på andra språk än engelska, franska, spanska, tyska, danska, norska, finska och isländska måste översättas. H andlingar från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas. Övriga handlingar som till exempel intyg om namnbyte ska alltid översättas. Översättning ska göras av auktoriserad över­sättare. Både originaldokument och översättning ska skickas in Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund eller laddas upp på antagning.se.

Pågående studier Uppgifter om pågående studier vid universitet/högskola i Sverige hämtas från Ladok. Du behöver bara skicka in handlingar som styrker pågående studier om den högskola du läser vid har ett annat studiedokumentationssystem än Ladok. Läser du nu en kurs som krävs för behörighet till en kurs du söker är du med i urvalet på villkor att du senast vid registreringen på institutionen kan uppvisa godkänt resultat på kursen.

Är det första gången du söker ska du skicka med intyg om behörighet och intyg som styrker dina meriter. Det kan handla om något eller några av följande: • Gymnasiebetyg som inte finns i den nationella betygs databasen • Intyg från folkhögskola • Studiemeritförteckning och examensbevis från utländ ska universitet • Studiemeritförteckning/examensbevis från äldre högskolestudier • Tjänstgöringsintyg För att veta vilka handlingar du ska skicka in ska du kontrollera för-kunskapskrav och hur urvalet går till för den utbildning du tänker söka. Göteborgs universitets webbplats Här hittar du bland annat information om våra utbildningar, ändringar och tillägg, anmälningsmaterial, meritvärdering och regler för antagning. www.utbildning.gu.se

www.utbildning.gu.se/anmalanochantagning 15


VAD HÄNDER EFTER

SISTA ANMÄLNINGSDAG?

Kontrolluppgifter

Antagen eller reservplacerad

Under maj–juni respektive november får du ett e-postmeddelande när du ska gå in på www.antagning.se och kontrollera din anmälan. I kontrolluppgifterna finns information om din anmälan, registrerade meriter och preliminära bedömningar. Kontrollera uppgifterna noga! Det är det enda besked du får om eventuella brister i din anmälan. Om någon uppgift är felaktig eller om något saknas, till exempel för behörighet, ska du omgående skicka in de handlingar som saknas eller är ofullständiga.

Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng. Högst 210 högskolepoäng behandlas i det andra urvalet.

Kompletteringar Kompletterande handlingar skall i första hand laddas upp på www.antagning.se, men kan även skickas med brev till Antagnings-service, FE 20101, 839 87 Östersund. Handlingarna ska vara Antagningsservice tillhanda senast det datum som anges på www.antagning.se. För vissa utbildningar kan en annan adress och andra datum för kompletteringar gälla, det framgår då av utbildningsinformationen.

Antagningsbesked med svarskrav Efter det första urvalet, som görs i början av juli för ansökan till höstterminen och i början av december för ansökan till vårterminen, får alla sökande ett antagningsbesked. I antagningsbeskedet anges om du är antagen eller reservplacerad till de utbildningar du sökt, eller om du är struken beroende på att du inte är behörig. Om du är reserv framgår det av antagningsbeskedet vilken reservplacering du har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp. Du får ett e-postmeddelande när du ska gå in på www.antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. Kontakta UHR antagnings­service, 0771-550 720 om beskedet dröjer.

Svara för att behålla din plats/reservplacering Du måste tacka ja för att behålla de utbildningsplatser och reservplaceringar som du blivit erbjuden i det första urvalet. Ditt svar ska ha inkommit senast det datum som anges i antagningsbeskedet. Om ditt svar kommer in för sent stryks du från din plats som antagen eller reservplacerad. Du svarar på ditt antagningsbesked på www.antagning.se och du måste vara bekräftad användare för att kunna svara. Om du inte vill ha platsen eller stå kvar som reserv ska du tacka nej via inloggning på www.antagning.se

Slutgiltigt antagningsbesked I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat på antagningsbesked 1 och du får ett nytt antagningsbesked. Om du blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i det första urvalet. Eventuell reservantagning görs av institutionen. Vilken institution som ger en viss utbildning framgår av Göteborgs universitets webbsida, www.utbildning.gu.se. Om du inte vill ha en plats på en utbildning du är antagen eller reservplacerad till ska du tacka nej till platsen via inloggning på www.antagning.se

Kursstart Information om kursstart, registrering, litteraturlista med mera skickas ut till de antagna från institutionen.

Lediga platser Efter det andra urvalet kan anmälan till utbildningar där det finns lediga platser göras via www.antagning.se. Bara de utbildningar där det finns eller kan bli en ledig plats är öppna för anmälan. Är utbildningen stängd för anmälan finns inga lediga platser.

Registrering För att börja studera måste du registrera dig på den institution som ger utbildningen. Institutionen skickar ut information om registreringen före kursstart. Information om registrering och kursstart kan finnas på institutionens webbsida. Om du tidigare varit registrerad på en kurs kan du inte antas till den igen. Då måste du vända dig direkt till den berörda institutionen för eventuell omregistrering.

GLÖM INTE ATT TACKA JA OM DU VILL BEHÅLLA DIN PLATS!

www.utbildning.gu.se/anmalanochantagning 16


17


BEHÖRIGHET För att studera vid Göteborgs universitet måste du uppfylla grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet. Grundutbildningen delas in i två nivåer: grundnivå och avancerad nivå. Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå

Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå

Grundläggande behörighet anger den kunskaps-nivå som en högskoleutbildning bygger på. Behörigheten är generell och gäller som lägsta förkunskapskrav för alla utbildningar på grundnivå inom högskolan.

För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå. För kurser på avancerad nivå krävs inte examen på grundnivå för grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå har den som: • har examen från ett högskoleförberedande program • har yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå

På www.antagning.se kan du läsa om vad som gäller för dig som har en äldre svensk gymnasieutbildning, har läst på folkhögskola eller har en utländsk gymnasieutbildning.

Särskild behörighet Den särskilda behörigheten avser sådana för-kunskaper som är helt nödvändiga för att du ska kunna följa utbildningen på en viss kurs eller ett visst program. De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Förkunskapskraven är i allmänhet formulerade som krav på kunskaper i vissa kurser i gymnasieskolan eller krav på vissa kurser på högskolan. Man ska ha lägst betyget E eller Godkänd. i de kurser i gymnasieskolan som krävs. Gymnasiala förkunskapskrav formuleras i så kallade ”områdesbehörigheter” innehållande dels behörighetskurser, dels meritkurser som ger tilläggspoäng i urvalet.

TISUS Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) ges några gånger per år vid vissa universitet. Ytterligare information ges av Institutionen för svenska språket, www.svenska.gu.se/utbildning/tisus.

Grundläggande behörighet för program på avancerad nivå För utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå krävs en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller mot­svarande examen. Undantag från kravet på examen görs om en sökande uppfyller fordringarna för en examen men examensbevis inte har hunnit utfärdas före kurs­start. Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå som leder till yrkesexamen med krav på legitimation eller viss tidigare avlagd examen har den som fått angiven legitimation eller avlagt angiven examen.

Det kan vara kunskaper från en eller flera högskolekurser, viss examen och/eller andra krav som är av betydelse för vad utbildningen eller yrkesområdet fordrar, till exempel språkkunskaper i svenska och engelska.

Reell kompetens Om du helt eller delvis saknar den formella behörighet som efterfrågas, kan du åberopa reell kompetens. Det är ett alternativt sätt att styrka att du tillägnat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier, till exempel genom andra former av utbildning eller yrkeserfarenhet. Om du anser att du uppfyller behörighetskraven genom reell kompetens ska du fylla i blanketten för reell kompetens som finns på www.antagning.se och skicka in den, tillsammans med brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens du tillägnat dig genom studier, arbetsliv eller andra aktiviteter, till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund, eller ladda upp på www.antagning.se. Dina meriter bedöms i förhållande till de behörighetskrav som gäller. Styrk dina uppgifter så långt det är möjligt med intyg, betyg eller bedömningar från andra personer som känner dig väl. För bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet tillämpar Göteborgs universitet SUHF:s rekommendationer, vilket innebär du som har lägst betyg Godkänd eller E i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c och Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder bedöms uppfylla grundläggande behörighet för högskole­studier. Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som saknar ett avgångs- eller slutbetyg och som söker en utbildning på nybörjarnivå, att göra högskoleprovet. Läs mer om högskoleprovet på www.antagning.se och hogskoleprov.nu.

www.utbildning.gu.se/anmalanochantagning/behorighet 18


19


SÅ HÄR RÄKNAR VI FRAM

DINA MERITVÄRDEN Betygsurval – BI, BII och BF

Områdeskurser

Du kan vara med i en eller flera urvalsgrupper beroende på hur du styrkt din behörighet. Reglerna för hur ditt meritvärde beräknas är beroende av när du avslutade din gymnasieutbildning. Betygen i gymnasieexamen, slutbetyg och avgångsbetyg räknas om till ett betygsvärde i skalan 0-20 och ger ett jämförelsetal på max 20,00. Du som har gymnasieexamen eller slutbetyg från svensk gymnasieskola från 1997 eller senare kan få upp till 2,5 meritpoäng som läggs till jämförelsetalet. Meritpoäng ges för meritkurser och områdeskurser. Du kan inte få meritpoäng för kurser i äldre betygssystem eller för meriter från basårskurser på högskola eller på intyg från folkhögskola. Maximalt meritvärde i urvalsgrupperna BI och BII är 22,5.

Områdeskurser utgör fördjupning eller specialisering i ämnen som är relevanta för den sökta utbildningen men inte krävs för behörighet. För att veta vilka kurser som är områdeskurser för en viss utbildning, måste du veta vilken områdesbehörighet som används för just den utbildningen. Vilken områdesbehörighet som gäller för en viss utbildning framgår av utbildningens förkunskapskrav. För mer information om beräkning av meritpoäng se www.antagning.se.

Studieomdöme från folkhögskola räknas om till ett poängvärde i skalan 1–4 som utgör meritvärdet i urvalsgruppen BF. På www.antagning.se finns mer information om jämförelsetal, betygskompletteringar och beräkning av meritvärde.

Meritvärdering av utländska gymnasiebetyg Du som har utländska gymnasiebetyg ingår i samma urvalsgrupper (BI ovch BII) som sökande med svenska betyg när du konkurrerar om en utbildningsplats. För information om meritvärdering av utländska gymnasiebetyg se www.antagning.se.

Meritkurser Vissa kurser i moderna språk (även B- och C-språk), engelska och matematik kan ge meritpoäng oavsett vilken utbildning du söker. För att få meritpoäng krävs betyg Godkänt eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Urvalsgrupper Betygsurval Fyra grupper: BI, BII, och BF • Sökande med gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar (grupp BI) • Sökande med gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar (grupp BII) • Sökande med studieomdöme från folkhögskola (grupp BF) Högskoleprovsurval En grupp: HP • Resultat på giltigt högskoleprov. Provet är giltigt 10 terminer efter det kalenderhalvår provet genomfördes. Uppgift om resultat behöver inte skickas in, det kommer in automatiskt. Övriga urvalsgrupper Högskolepoäng: Enbart högskolepoäng avklarade senast sista anmälningsdag räknas i urvalet. Grupp AP max 225 hp räknas i urvalet.

20

Grupp HT samtliga hp medräknas, ingen maxgräns. Grupp HV Endast hp inom visst/vissa ämnes räknas, max 225. Grupp PG Platsgaranti: alla behöriga sökande erbjuds plats. Grupp AU Alternativt urval: särskilda prov, intervjuer eller särskilda meriter. Grupp YL – Yrkeserfarenhet Alternativt urval: yrkeserfarenhet, max 120 månader. Yrkeserfarenhet ska styrkas med tjänstgöringsintyg. Grupp ÖS Övriga sökande: för behöriga sökande som saknar meritvärde. Andra urvalsgrupper kan förekomma, se respektive utbildning.


21


URVAL Ofta finns det fler sökande till en kurs eller ett program än det finns platser. Då görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalsmetoderna är olika mellan program och kurser. Det är viktigt att du skickar in rätt och tillräcklig dokumentation så att du rangordnas korrekt utifrån dina meriter.

Program och kurser som vänder sig till nybörjare

Vid lika meritvärde

För urval till utbildningar som vänder sig till nybörjare används betyg, högskoleprov och eventuellt alternativt urval. 1/3 av platserna baseras på betygspoäng, 1/3 på högskoleprovet och 1/3 på alternativt urval. Universitetet får besluta om att alternativa urvalsgrunder ska användas till max 1/3 av platserna på en viss utbildning. Exempel på detta är särskilda prov, intervjuer eller tidigare högskolestudier. Om alternativt urval används till en viss utbildning framgår det av informationen om utbildningen. Om alternativt urval inte används fullt ut tillfaller outnyttjade procentandelar urvalsgruppen betyg för program, och urvalsgruppen högskolepoäng för kurser.

Vid lika meritvärde särskiljs sökande genom lottning. Prov eller intervjuer kan också användas för särskiljande vid lika meritvärde. Information om detta finns i så fall vid respektive utbildning.

Förtur med hänsyn till särskilda skäl

Beroende på dina meriter placeras du i en eller flera urvalsgrupper. Till vissa av universitetets kurser gäller platsgaranti, vilket innebär att du är garanterad en plats på kursen förutsatt att du är behörig och har anmält dig i tid. Du hittar information om urvalsmetod i beskrivningen av respektive program och kurs.

I undantagsfall kan universitetet göra avsteg från urvalsgrunder. Då ska särskilda skäl finnas, som gör att den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de vanliga urvalsgrunderna. Den som har medicinska skäl som begränsar konkurrensmöjligheterna i betygs- eller högskoleprovurvalet eller begränsar valet av studieort, kan ansöka om att hänsyn tas till detta i urvalet. Universitetet bedömer skälen och meriterna i förhållande till den utbildning som söks. Annan synnerlig omständighet kan också ligga till grund för förtur. De särskilda skälen bedöms från fall till fall. Betygsmedelvärdet och/eller högskoleprovsresultatet behöver också ligga relativt nära gränsen för antagning till programmet eller kursen ifråga för att förtur ska ges.

Program och kurser som vänder sig till andra än nybörjare

Ansökan om förtur med hänsyn till särskilda skäl samt intyg som styrker skälen skickas till:

Urvalsgrunderna är tidigare utbildning (högskolepoäng) eller alternativt urval. Exempel på alternativt urval är särskilda prov, intervjuer eller yrkeslivserfarenhet. Antalet poäng som medräknas i urvalet baseras på godkända poäng vid sista anmälningsdag. Du hittar information om urvalsmodell i beskrivningen av respektive program och kurs.

Göteborgs Universitet Box 100 405 30 Göteborg Denna ansökan ska vara Göteborgs universitet tillhanda senast vid sista ansökningsdatum. En anmälan till utbildningen måste också göras på www.antagning.se

www.utbildning.gu.se/anmalanochantagning 22

Urvalsmodeller för kurser och program läsåret 2016/2017 Någon av följande urvalsmodeller tillämpas normalt vid kurser och program där urval måste göras. Andra urvalsförfaranden kan dock förekomma. Kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare • Betyg 34 % av platserna • Högskoleprov 33 % av platserna • Högskolepoäng 33 % av platserna om inte alternativt urval används. Program på grundnivå som vänder sig till nybörjare • Betyg 66 % av platserna om inte alternativt urval används för max 33 % av platserna • Högskoleprov 34 % av platserna Kurser och program som vänder sig till andra än nybörjare • Uppnådda högskolepoäng, max 225 högskolepoäng. • Totala antalet uppnådda poäng. • Högskolepoäng inom ämnet/vissa ämnen, max 225 högskolepoäng. • Särskilt prov – se information vid respektive utbildning. • Viss yrkeslivserfarenhet. Yrkeserfarenhet som krävs för behörighet är inte meritgrundande. Max 10 år får tillgodoräknas. • Alternativt urval – se information vid respektive utbildning. För urval medräknas högskolepoäng tagna fram till sista anmälningsdag.


23


24


SÅ HÄR LÄSER DU KATALOGEN Den här katalogen presenterar både kurser och program för läsåret 2016/2017. Utbildningarna är indelade i tio olika områden, varje område har en egen färg. Varje område inleds med en förteckning över alla ämnen, fristående kurser och program som ingår i området. Inom varje område kommer först alla kurser, sorterade ämnesvis. Kurser på grundnivå kommer före kurser på avancerad nivå inom respektive ämne. Efter kurserna följer programmen inom området, program som startar på grundnivå före program som startar på avancerad nivå. Längst bak i katalogen finns register över alla kurser och program. Där finns också separata register över kvällskurser, distanskurser, nätbaserade kurser, sommarkurser och kurser och program som ges på engelska.

Hållbar utveckling Göteborgs universitet är ett av få miljöcertifierade universitet. Vi har också många utbildningar med inslag av hållbar utveckling i olika omfattning. I katalogen är dessa kurser och program märkta så här:

Aktuellt kurs- och programutbud hittar du på vår webbplats www.utbildning.gu.se

Kursbeskrivningarna på avancerad nivå och alla programbeskrivningar är förkortade i katalogen. På www.utbildning.gu.se finns den fullständiga versionen.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/ programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/ programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

ARKEOLOGI Kontaktuppgifter till institutionen och studievägledning. Den här informationen gäller för samtliga kurser inom ämnet, om inte annat anges vid respektive kurs.

Institutionen för historiska studier, Renströmsgatan 6, 031-786 4510, www.historiskastudier.gu.se Studievägledning

Anders Simonsen, 031-786 5526 anders.simonsen@history.gu.se Med utgångspunkt i de materiella spåren efter människor och deras verksamheter studerar och tolkar arkeologiämnet hur människan formerat sig socialt, som grupp och som individ, från äldsta förhistoria till modern tid, både i Norden och globalt. Arkeologi studerar de långa tidsrymder från vilka inget skriftligt källmaterial finns men också materiella spår från senare tiders samhällen, från vilka även andra typer av källmaterial finns. Med sitt fokus på materiella spår kan arkeologin ge unika bidrag till en diskussion om människans samhällen [...]

Nivårubriken visar om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå. Kursens namn och omfattning i högskolepoäng (hp).

Förkunskapskraven anger vilka kurser på gymnasie- eller högskolenivå du måste ha läst för att vara behörig att delta i kursen. Om förkunskapskravet är grundläggande behörighet så behövs inga tidigare högskolestudier. I vissa fall anges förkunskapskrav i hec, higher education credits, engelska för högskolepoäng. De olika möjligheter du har att läsa kursen delas upp i olika starter. Kursen kan ges på flera olika sätt under samma termin. Samma kurs kan till exempel ges på helfart dagtid och som kvälls- eller sommarkurs. Observera att anmälningskoden skiljer sig mellan de olika starterna!

Ämnesrubrik, alla kurser inom ämnet visas under ämnesrubriken.

Grundnivå Arkeologi: Grundkurs, 30 hp

(AE1111)

Med utgångspunkt i materiella spår efter människor och deras verksamheter studerar du hur människan formerat sig socialt från äldsta förhistoria till modern tid, både i Norden och globalt. Du får kunskap om arkeologiska teorier och metoder och insikt i den arkeologiska kunskapens roll i dag. Du deltar i exkursioner och fältövningar. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. I den nätbaserade kursen ingår fysiska träffar i samband med kursstart och exkursioner. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och hög-

skolepoäng, max 225 hp (33 %)

Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12100 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12101 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22100

(Sista ansökningsdag: t ex 2016-03-15)

Kort beskrivning av ämnet som helhet eller av institutionen. Kan också innehålla praktisk information som gäller för flera kurser.

Kurskoden är benämningen på kursen vid sidan av kursnamnet. Denna används för att särskilja kurserna under studierna. OBS! Detta är inte anmälningskoden! Kursbeskrivningen förklarar vad kursen innehåller och/eller vad den ska leda till. Viss praktisk information kan också finnas här. Om beskrivningen är på engelska indikerar det att kursen ges på engelska. Urval beskriver i vilken ordning de sökande till en utbildning blir antagna. Här kan också finnas information om särskilda antagningsprov och andra urvalskriterier. Anmälningskoden används när du söker kursen. Koden börjar med ”GU-” följt av fem siffror. Använd också anmälningskoden i fritextsökningen på www.antagning.se för att enkelt hitta rätt kurs. Om kursen eller programmet har ett annat datum för sista ansökningsdag än 15 april eller 15 oktober står även sista ansökningsdag med.

25


MEDICIN ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

ÄMNEN, FRISTÅENDE KURSER

Från läkare, sjuksköterskor och tandläkare till audionomer, dietister och biomedicinska analytiker – det finns mycket att välja på inom området. Under utbildningen kommer du i kontakt med den senaste forskningen och människor i behov av stöd och vård. Vare sig du vill arbeta direkt inom sjuk- eller tandvården, med läkemedel, friskvård eller forskning är detta en bra start. • Läkarprogrammet

• Arbetsterapi

• Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram

• Biomedicinsk laboratorievetenskap

• Röntgensjuksköterskeprogrammet

• Evidensbasering

• Sjukhusfysikerprogrammet

• Folkhälsovetenskap

• Sjuksköterskeprogrammet

• Idrottsvetenskap

• Sports Coaching, kandidatprogram

• Innovation och entreprenörskap

• Tandhygienistprogrammet

• Kemi

• Tandläkarprogrammet

• Kostvetenskap

• Tandteknikerprogrammet

• Logopedi • Medicin

PROGRAM, AVANCERAD NIVÅ

• Musikvetenskap

• Barnmorskeprogrammet

• Nutrition

• Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram

• Onkologi • Radiofysik • Religionsvetenskap och teologi • Sjukgymnastik/Fysioterapi • Vårdvetenskap – Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz – Vårdvetenskap – Omvårdnad – Radiografi – Vårdpedagogik

PROGRAM, GRUNDNIVÅ • Apotekarprogrammet • Arbetsterapeutprogrammet • Audionomprogrammet • Biomedicinska analytikerprogrammet • Dietistprogrammet • Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi • Fysioterapeutprogrammet

• Master’s Programme in Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine

• Master’s Programme in Global Health • Master’s Programme in Public Health Science with Health Economics

• Masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa • Programmet för komletterande utbildning för läkare med utländsk examen • Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/ESS/Schweiz •

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot – anestesisjukvård – diabetesvård – distriktssköterska – hälso- och sjukvård för barn och ungdomar – intensivvård – medicinsk vård – operationssjukvård – vård av äldre

• Hälsopromotion, kandidatprogram, med inriktning mot – Idrottsvetenskap – Kostvetenskap • Logopedprogrammet

Kursbeskrivningar på avancerad nivå och alla programbeskrivningar är förkortade i katalogen. På www.utbildning.gu.se finns den fullständiga versionen.


KURSER

ARBETSTERAPI Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Medicinaregatan 11-13, www.neurophys.gu.se Studievägledning

Lisbeth Claesson, lisbeth.claesson@neuro.gu.se

Avancerad nivå Ämnesfördjupning i arbetsterapi, 15 hp (ARB031)

Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen 120p/ 180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna). Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10253 Självständigt arbete för magisterexamen i arbetsterapi, 15 hp (ARB037) Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen 120p/180hp (Examensarbete 10p/15hp på grundnivå ska ingå), kursen ARB031 Ämnesfördjupning i Arbetsterapi 15 hp, samt vetenskaplig metod avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 12 %, dag, 2017-08-28 – 2019-06-09 Anm-kod: GU-10260 Start: VT18, 12 %, dag, 2018-01-15 – 2020-01-19 Anm-kod: GU-20260 Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi, 30 hp (ARB038) Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen 120 p/180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå), kursen ARB031 Ämnesfördjupning i Arbetsterapi 15 hp, samt vetenskaplig metod avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2019-06-09 Anm-kod: GU-10270 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2020-01-19 Anm-kod: GU-20270 Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi, 15 hp (ARB044) Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen om 180 hp (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå), självständigt arbete inom huvudområdet arbetsterapi, 15 hp på avancerad nivå, kursen ARB031 Ämnesfördjupning i arbetsterapi avancerad nivå, 15 hp samt vetenskaplig metod, avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 12 %, dag, 2017-08-28 – 2019-06-09 Anm-kod: GU-10271 Start: VT18, 12 %, dag, 2018-01-15 – 2020-01-19 Anm-kod: GU-20271 Vetenskaplig metod inom rehabilitering,15 hp (AFT100)

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP Institutionen för biomedicin, Medicinaregatan 9 a-b, www.biomedicine.gu.se Studievägledning

bma@gu.se Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett teoretiskt och laborativt kunskapsområde, där tyngdpunkten ligger på laboratorie- och undersökningsmetodik med biomedicinsk inriktning. Biomedicinsk laboratorievetenskap är huvudområde inom biomedicinska analytikerprogrammet samt inrättat som huvudområde för kandidat-, magister- och masterexamen.

Avancerad nivå Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp (BMA101) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med huvudområde inom det medicinska utbildningsområdet. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10760 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-20760 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp (BMA109) Förkunskapskrav: Behörig till kursen är student med kandidatexamen, 180 hp, inom något av utbildningsområdena medicin, vård eller naturvetenskap samt kurser på avancerad nivå om minst 45 hp innefattande kurser i huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp, och vetenskaplig metodik, 7.5 hp, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10770 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-20770

EVIDENSBASERING Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6, www.flov.gu.se Studievägledning

Morten Sager, 031-786 4722, evidensbasering@gu.se Tanken med evidensbasering är att våra viktiga samhälleliga institutioner skall vägledas av bästa tillgängliga kunskap. Målet är att säkerställa högsta möjliga kvalitet i vården, omsorgen och skolan. Inom välfärdens sektorer arbetar man dock ofta med olika kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Kurserna i evidensbasering är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. Här erbjuds både perspektiv på - och praktisk träning i - hantering av evidens.

För mer information om kursen, se Sjukgymnastik/ Fysioterapi

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Avancerad nivå Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp (VT2110) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Urval: Urvalet för 100 % studiegång (helfart) sker utifrån skriftligt antagningsprov som visar på skriftlig språkförmåga och motivation. Urvalet för 50 % studiegång (halvfart) och 25 % studiegång (kvartsfart) sker utifrån arbetslivserfarenhet. På grund av utbildningens tidsåtgång ges företräde till sökanden med en tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare. I övrigt baseras urval på antingen A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har haft, nu har och i framtiden förväntas ha i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap. Mer information om antagningsprov och arbetslivserfarenhet se www.gu.se/evidensbasering. Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12856 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp

(EV2113)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Urval: Urvalet för 100 % studiegång (helfart) sker utifrån skriftligt antagningsprov som visar på skriftlig språkförmåga och motivation. Urvalet för 50 % studiegång (halvfart) och 25 % studiegång (kvartsfart) sker utifrån arbetslivserfarenhet. På grund av utbildningens tidsåtgång ges företräde till sökanden med en tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare. I övrigt baseras urval på antingen A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har haft, nu har och i framtiden förväntas ha i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap. Mer information om antagningsprov och arbetslivserfarenhet se www.gu.se/evidensbasering. Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12854 Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer, 15 hp (VT2111)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs förkunskaper i bedömning av vetenskaplig litteratur (såsom kursen VT2110: Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur). Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22853

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

27


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Magisterexamensarbete i evidensbasering, 15 hp (EV2130) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Utöver denna examen krävs ytterligare minst 30 hp på avancerad nivå i evidensbasering såsom Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp och Perspektiv på evidens: att göra verkligheten mätbar, 15 hp. Urval: Urvalet för 100 % studiegång (helfart) sker utifrån skriftligt antagningsprov som visar på skriftlig språkförmåga och motivation. Urvalet för 50 % studiegång (halvfart) och 25 % studiegång (kvartsfart) sker utifrån arbetslivserfarenhet. På grund av utbildningens tidsåtgång ges företräde till sökanden med en tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare. I övrigt baseras urval på antingen A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har haft, nu har och i framtiden förväntas ha i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap. Mer information om antagningsprov och arbetslivserfarenhet se www.gu.se/evidensbasering. Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22860 Masterexamensarbete i evidensbasering variant 2, 15 hp (EV2315) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Utöver detta krävs ett magisterexamensarbete i evidensbasering på 15 hp samt ytterligare minst 45 hp på avancerad nivå i evidensbasering såsom kurserna “Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp”, “Perspektiv på evidens: att göra verkligheten mätbar, 15 hp”, “Evidens i praktiken: sammanställningar av evidens i översikter och riktlinjer, 15 hp”. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22872 Masterexamensarbete i evidensbasering variant 1, 30 hp (EV2330) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Utöver detta krävs ett magisterexamensarbete i evidensbasering på 15 hp samt ytterligare minst 45 hp på avancerad nivå i evidensbasering såsom kurserna “Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp”, “Perspektiv på evidens: att göra verkligheten mätbar, 15 hp”, “Evidens i praktiken: sammanställningar av evidens i översikter och riktlinjer, 15 hp”. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22870

Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-22871 Introduktion till evidensbasering: kritisk granskning av kvantitativa studier, 6,5 hp (EV2101) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 20 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12853 Introduktion till evidensbasering: kritisk granskning av kvalitativa studier, 6,5 hp (EV2102) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 33 %, dag, 2017-10-24 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12852 Introduktion till evidensbasering: att jämföra kvantitativa och kvalitativa studier, 2 hp (EV2103)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i evidensbasering EV2101 och EV2102. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 33 %, dag, 2017-12-18 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12851 Fortsättning i evidensbasering: sammanställning av kvantitativa studier, 7,5 hp (EV2104) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs förkunskaper i bedömning av kvantitativa studier (såsom någon av kurserna EV2101 eller VT2110). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22851 Fortsättning i evidensbasering: prioriteringsarbete och sammanställning av evidens, 7,5 hp (EV2105) Förkunskapskrav: Godkänt resultat från EV2101, motsvarande delkurs i VT2110, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-12 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22850 Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring, 8,5 hp (EV2106) Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, alternativt yrkesexamen eller universitetsutbildning om minst 120 hp i kombina-

KURSER

tion med relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12850 Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning, 6,5 hp (EV2107) Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i verksamhetsförändring, såsom kursen EV2106. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-06 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12855

FOLKHÄLSOVETENSKAP Sahlgrenska akademin, Medicinaregatan 3, www. sahlgrenska.gu.se Studievägledning

Thomas Jonsson, 031- 786 3653, mån-tor 13-14, thomas.jonsson@sahlgrenska.gu.se Public Health is a multidisciplinary area, primarily combining theories and methods from the life sciences and social sciences. Its main focus is on efforts at state, community and policy level for improving the health status of a population. Central to the discipline are issues concerning how health equity and equality can be achieved, despite various groups’ diverse living conditions. Epidemiology with Biostatistics is a tool for measuring and monitoring the health of a population, while Health Economics combines economic methods and theories in the analysis and evaluation of different public health initiatives. In addition, a human rights perspective, gender theory and other critically oriented perspectives are recurrently discussed throughout the programs as these too can serve as a basis for the analysis of various efforts to level out inequalities in health. There are three programs at the University of Gothenburg with a Public Health Science profile. One Bachelor’s Program (180 hec) and one Master’s Program (120 hec) in Public Health Science with Health Economics, that mainly focuses on public health work characteristics in Nordic and European contexts. Moreover, a Master’s Program in Global Health (120 hec) is offered that, in addition, emphasizes the conditions under which public health work is carried out in low-income countries, both in terms of major health challenges and the role of national and international actors. The Master’s program in Global Health is a collaborative effort between four faculties: medicine, social sciences, economics and humanities. For further information see www.epso.gu.se

Avancerad nivå Quantitative and qualitative methods, 15 hp (MPH102)

Förkunskapskrav: Entrance to the course requires a Bachelor’s degree of at least 180 higher education credits or equivalent, and knowledge of English equivalent to English B/English 6 (or equivalent knowledge

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 28


KURSER

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

verified by an international test IELTS or TOEFL). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10661 Health economics and evaluation, 15 hp (MPH202)

Förkunskapskrav: Entrance to the course requires a Bachelor’s degree of at least 180 higher education credits or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-20652 Human rights and the right to health from a public health perspective, 7,5 hp (MPH240) Förkunskapskrav: Entry to the course requires a Bachelor’s degree or professional qualification in health sciences or equivalent corresponding to at least 180 hec or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 75 %, dag, 2018-02-16 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-20653 Public health foundations, welfare systems, and health equity, 15 hp (MPH101) Förkunskapskrav: Entrance to the course requires a Bachelor’s degree of at least 180 higher education credits or equivalent, and knowledge of English equivalent to English B/English 6 (or equivalent knowledge verified by an international test IELTS or TOEFL). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-10657

IDROTTSVETENSKAP Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Läroverksgatan 5, www.iki.gu.se Studievägledning

stvl.idrott@ped.gu.se Kurserna syftar till att ge kunskaper inom det mångoch tvärvetenskapliga ämnet idrottsvetenskap. Idrott betraktas i utbildningen som ett brett spektrum av fysiska aktiviteter alltifrån motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott. Den idrottsvetenskapliga utbildningen vänder sig främst till personer som ideellt eller yrkesmässigt har idrott, friskvård och friluftsliv som intresseområde och som önskar arbeta med Sports Coaching (ledarskap) eller Hälsopromotion (fysisk aktivitet).

Grundnivå Idrottsvetenskap, 60 hp

(IDRO60)

Du erbjuds kunskap om idrott ur ett hälsopromotivt perspektiv med fokus på samband mellan fysisk

aktivitet och hälsa. Vi ger en helhetssyn på idrott och fysisk aktivitet där humanbiologiska, sociala och kulturella aspekter ingår. Följande kurser läses: Vetenskap och profession, Sociologiska perspektiv på idrott, Socialpsykologiska perspektiv på idrott, Anatomi, Hälsopromotion, Hållbar utveckling och fysisk aktivitet, Idrottsfysiologi, Rörelselära och Biomekanik, Träningslära Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet 15/A14, undantag ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-19200 Träningslära, 7,5 hp

(IIG113)

Grundläggande idrottsliga egenskaper som snabbhet, koordination, rörlighet, styrka och uthållighet behandlas ur ett träningsperspektiv. Fysiologiska frågeställningar av betydelse för idrottsutövande står i centrum, men även vissa idrottspsykologiska och biomekaniska frågeställningar behandlas. Idrottens test- och mätmetoder presenteras översiktligt. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-04-27 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-29200 Träningslära II, 7,5 hp

(IIG213)

Kursen är en fortsättningskurs av Träningslära I. Ett viktigt syfte för studenterna är att bli förtrogna med testmetodik där praktisk inriktning förklaras och används. Även mer avancerad laboratoriebaserad testmetodik kommer att studeras. Kursen innehåller också moment avseende modeller för olika träningsprogram i syfte att öka prestationsförmåga för idrottare och motionärer. Kursen skall vidareutveckla studenternas förmåga att arbeta självständigt och att i grupp söka ny kunskap. Förkunskapskrav: Godkända kurser IIG199 Anatomi 7,5 hp, IIG204 Idrottsfysiologi 7,5 hp och IIG113 Träningslära, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-19221 Idrottsmedicin, 7,5 hp

(IIG217)

Kursen innehåller moment där traumatiska idrottsskador och överbelastningsskador studeras (inre och yttre riskfaktorer, prevalens m.m.). Kursen avser också att ge kunskaper kring principer för prevention och rehabilitering vid motions- och idrottsrelaterade skador hos barn och vuxna och kvinnor och män. Kursen skall också ge kunskaper kring undersöknings- och utvärderingsmetoder inom idrottsmedicin. Förkunskapskrav: Godkända kurser IIG199 Anatomi 7,5 hp, IIG204 Idrottsfysiologi 7,5 hp och IIG113 Träningslära, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-05 – 2018-01-14

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Anm-kod: GU-19230

Avancerad nivå Idrott och hälsa i skola och lärarutbildning I, 15 hp (IIA203) Förkunskapskrav: Kandidatexamen i idrottsvetenskap (180 hp) eller lärarexamen eller liknande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-19253 Idrott och hälsa i skola och lärarutbildning II, 15 hp (IIA204) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen i idrottsvetenskap (180 hp) alternativt lärarexamen eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-19254 Hälsopromotion, 7,5 hp

(IIA301)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, em, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-19252 Magisteruppsats, 15 hp

(IKA201)

stvl.kost@ped.gu.se, stvl.idrott@ped.gu.se Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp godkända kurser i kostvetenskap eller idrottsvetenskap inklusive en godkänd uppsats på kandidatnivå samt MHA201 Ämnesfördjupning, 7,5 hp och MHA301 Vetenskapliga perspektiv och metoder III, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-29253 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp (IKA401)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i kostvetenskap, idrottsvetenskap eller i liknande ämne. Dessutom krävs en preliminär praktikplan som godkänts av kursansvarig. Planen ska vara undertecknad av företrädare för praktikplatsen och innehålla information om tidsplan för praktikperioden samt en utsedd handledare på praktikstället. Placeringen kan vara antingen inom eller utanför Sverige samt förläggas vid ett universitet, en annan arbetsplats eller en ideell organisation. De planerade aktiviteterna ska vara tydligt relaterade till kostvetenskap eller idrottsvetenskap. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-19250 Start: VT18, 100 %, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-29250 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp (IKA402)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänd kurs IKA 401 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

29


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

en preliminär praktikplan som godkänts av kursansvarig. Planen ska vara undertecknad av företrädare för praktikplatsen och innehålla information om tidsplan för praktikperioden samt en utsedd handledare på praktikstället. Placeringen kan vara densamma som i kurs IKA 401, Verksamhetsförlagd utbildning I, eller någon annanstans. Den kan vara antingen inom eller utanför Sverige samt förläggas vid ett universitet, en annan arbetsplats eller en ideell organisation. De planerade aktiviteterna ska vara tydligt relaterade till kostvetenskap eller idrottsvetenskap. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-19251 Start: VT18, 100 %, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-29251

INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP Institutionen för medicin, Guldhedsgatan 10, www.medicine.gu.se Studievägledning

031-786 2373, ssie@gu.se

Grundnivå Affärsplanering för tillväxtföretag/Biomedicin, 7,5 hp (MED570) Kursen erbjuder kunskap i att skapa och utveckla tillväxtaffärer med särskild betoning på praktiska färdigheter i att ta fram ett affärskoncept för startups. Du får kunskaper i hur du skapar ett tydligt värdeerbjudande med din potentiella kund i fokus. Kursen syftar till att ge dig det övergripande kunskapsstöd som behövs för att gå från affärsidé till genomtänkt affärskoncept med affärsplanen som verktyg. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10600

Avancerad nivå Clinical Trials in Medicine, 7,5 hp

(MED563)

Förkunskapskrav: Earlier university studies of at least 180 higher education credits. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 25 %, distans, 2017-08-28 – 201801-14 Anm-kod: GU-10658

KEMI

KOSTVETENSKAP Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Läroverksgatan 5, www.iki.gu.se Studievägledning

Om inget annat anges: stvl.kost@ped.gu.se

Grundnivå Mat och hälsa i förskolan, 7,5 hp

(KEM815)

Organic and Medicinal Chemistry, 10 hp (KEM825)

För mer information om kurserna, se intresseområdet Naturvetenskap.

Förkunskapskrav: Genomgången kurs MHG131 Fysiologi 7,5 hp, MHG136 Nutritionsfysiologi 7,5 hp samt MHG133 Näringslära och tillämpad näringslära 13,5 hp inom Hälsopromotionsprogrammet eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-19220 Kost, hälsa och idrott, 7,5 hp

(IKG101)

Mat, måltider och hälsa i små barns livsvärld. I kursen ingår att i en förskoleverksamhet studera, genomföra och utvärdera måltidsrelaterade moment med utgångspunkt i barnens syn på mat och hälsa. I de praktiska momenten analyseras perspektiven smak, näring och hälsa. Grunderna för barns matpreferenser problematiseras med fokus på sensorik, kräsenhet och neofobi. Dessutom behandlas matens och måltidens sociala och kulturella dimensioner, barns näringsbehov och hälsoaspekter. Förkunskapskrav: Förskollärar- eller lärarexamen alternativt påbörjad förskollärar- eller lärarutbildning med minst 60 godkända högskolepoäng eller motsvarande, alternativt minst 1 års arbetslivserfarenhet av relevans för förskoleverksamhet och minst 60 godkända högskolepoäng från valfria kurser. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, distans, 2017-08-28 – 201801-14 Anm-kod: GU-19130 Start: VT18, 25 %, distans, 2018-01-15 – 201806-03 Anm-kod: GU-29230 Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck, 7,5 hp (IKG114) Kursen fokuserar på hur människans sinnen fungerar och hur våra sinnesupplevelser påverkar vår uppfattning av en måltid. Kursen innefattar bland annat moment som sinnesfysiologi, perception, sensorisk analys, analys- och provningsmetodik, preferens, smakmatchning, sapere och neofobi. Teori varvas med praktiska laborationer som behandlar olika sensoriska analysmetoder samt hur mat och dryck påverkar varandra. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet 15/A14, undantag ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-09-28 Anm-kod: GU-19101 Idrottsnutrition, 7,5 hp

Advanced Organic Chemistry, 15 hp

KURSER

(IKG241)

Kursen ger fördjupade kunskaper om kostrelaterade faktorer av betydelse för fysisk prestation såsom vätskebehov, energi-, makro- och mikronutrient intag samt måltidsplanering. Vidare belyses effekter, risker och verkningsmekanismer av olika kosttillskott riktade till tränande individer. Via föreläsningar, seminarier och laborationer behandlas nutritionsrelaterade områden av relevans för prestation och hälsa, såsom kroppssammansättning/viktreglering och ätstörningsproblematik inom idrotten.

Detta är en grundläggande kurs kring betydelsen av mat och näring för hälsa och idrottsprestation. Energi- och näringsbehov, rekommendationer och mätmetoder samt nutritionens roll vid träning, tävling och återhämtning behandlas. Kursen ger även studenterna möjlighet att reflektera över vikten av att de som arbetar med idrott, motion och träning bidrar till hållbara matvanor och att förebygga ätstörningar. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-29 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-19201 Smak och sensorik, 7,5 hp

(IKG701)

Sensorisk analys och sinnesupplevelser är i fokus på den här kursen. Teoretiska och praktiska moment kopplas till sensoriska analysmetoder. En introduktion ges till hur smak kan kommuniceras såväl internt inom företag som externt till olika målgrupper, s.k. sensorisk marknadsföring. Kursen ges i samarbete med SP Food and Bioscience och är en kombinerad distans-/campuskurs där undervisningen är förlagd till dagtid i tre block, totalt fyra dagar, med distansstudier däremellan. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet 15/A14, undantag ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-19102 Kostvetenskap, 60 hp

(KOST60)

Kurspaketet erbjuder dig kunskaper om sambandet mellan mat och hälsa. Kursens målsättning är att ge en helhetssyn på mat där, förutom de hälsomässiga, även ekologiska och kulturella aspekter ingår. Följande kurser ingår: Vetenskap och profession, Maten i samhället, Introduktion till kostvetenskap, Livsmedelskemi och näringsbiokemi, Fysiologi, Näringslära och tillämpad näringslära, Livsmedelsvetenskap, Dietetik och sjukdomslära. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet 15/A14, undantag ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-19100

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 30

(IKG245)


KURSER

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

LOGOPEDI

Avancerad nivå Masteruppsats, 30 hp

(IKA202)

stvl.kost@ped.gu.se, stvl.idrott@ped.gu.se Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp godkända kurser i kostvetenskap eller idrottsvetenskap inklusive en godkänd uppsats på kandidatnivå samt MHA201 Ämnesfördjupning, 7,5 hp och MHA301 Vetenskapliga perspektiv och metoder III, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-29252 Ämnesfördjupning, 7,5 hp

(MHA201)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänd kurs/godkända kurser inom vetenskaplig teori och metod, inom Hälsopromotionsprogrammet/ Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap/Restaurang-managerprogrammet/Programmet i Sports Coaching, om minst 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs godkända kurser omfattande 90 hp inom kost- eller idrottsvetenskap, eller annan likvärdig utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-19151 Hälsofrämjande kostinterventioner, 15 hp (MHA203)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänd kurs/godkända kurser om minst 7,5 hp inom vetenskaplig teori och metod, samt godkänd kurs/godkända kurser om minst 13,5 hp inom näringslära innefattande kostundersökningsmetodik, inom Hälsopromotionsprogrammet/ Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs godkända kurser omfattande 90 hp inom kostvetenskap, eller annan likvärdig utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, distans, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-19150 Vetenskapliga perspektiv och metoder III, 7,5 hp (MHA301) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänd kurs/godkända kurser inom vetenskaplig teori och metod, inom Hälsopromotionsprogrammet/ Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap/Restaurang-managerprogrammet/Programmet i Sports Coaching, om minst 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs godkända kurser omfattande 90 hp inom kost- eller idrottsvetenskap, eller annan likvärdig utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-19152

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Medicinaregatan 11-13, www.neurophys.gu.se Studievägledning

Malin Eskesjö, 031-786 6253, tors 11-12. Drop in tis 14-15, Medicinaregatan 3, malin.eskesjo@sahlgrenska. gu.se Ämnet logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter på grund av språk-, rösteller talstörning, hur de bör bedömas och behandlas samt dess konsekvenser för människans personlighet, hälsa och livskvalitet.

Avancerad nivå

2017-10-22 Anm-kod: GU-10252 Kursen samläses med studenterna på termin 7, Logopedprogrammet. Studieperioden kan komma att ändras. Vetenskaplig metod inom rehabilitering, 15 hp (AFT100) För mer information om kursen, se Sjukgymnastik/ Fysioterapi

MEDICIN Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Medicinaregatan 16 Studievägledning

Fördjupat självständigt vetenskapligt arbete inom logopedi, 30 hp (LP0130)

Pia Gejervall, 031-786 3902, mån-tor 13-14. Drop in mån & ons 14-15, pia.gejervall@gu.se

Lena Hartelius, 031-786 6884, lena.hartelius@neuro.gu.se

Avancerad nivå

Förkunskapskrav: Logopedexamen, magisterexamen i logopedi Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-10274 Introducerande handledarutbildning för logopedisk verksamhet, 2 hp (LP6400) Tove Lagerberg, 031-786 3942, tove.lagerberg@neuro.gu.se Förkunskapskrav: Logopedexamen Urval: Platsgaranti Start: HT17, 10 %, dag, 2017-09-25 – 2017-12-15 Anm-kod: GU-10250 Dysfagi, 5 hp

(LP7750)

Liza Bergström, liza.bergstrom@gu.se

Introduction to Global Health, 4,5 hp

(MPH210)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree or professional qualification corresponding to at least 180 credits or the equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 75 %, dag, 2018-01-22 – 2018-02-12 Anm-kod: GU-20654 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-04 – 2017-09-22 Anm-kod: GU-10659

MUSIKVETENSKAP

Förkunskapskrav: Godkänt på grundnivå i logopedi (69 hp), samt i allmän och speciell medicin (25 hp) (LP0240 Anatomi 5 hp, LP0230 Fysiologi 5 hp, LP2230 Barnmedicin 6 hp, LP3330 Neurologi och psykiatri 6 hp, Öron-näs-halssjukdomar 3 hp), lingvistik (45 hp) och psykologi (30 hp) som t ex ges på termin 1-5 på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-12-04 – 2018-01-12 Anm-kod: GU-10251 Kursen samläses med studenterna på termin 7, Logopedprogrammet. Studieperioden kan komma att ändras.

Musik, människa och hälsa, 7,5 hp

Störningar avseende tal, språk och kommunikation hos skolbarn, 5 hp (LP7770)

Ämnet nutrition innebär kunskap om behovet av näringsämnen, deras absorption och metabolism (ämnesomsättning), samt effekter på människokroppens utveckling. Ämnet klinisk nutrition definieras som vetenskapen om människans näringsbehov och näringsintag vid olika hälso- och sjukdomstillstånd. Ämnet klinisk nutrition/nutrition är tvärvetenskapligt. Teoretiska ämnen som biokemi, fysiologi, livsmedelsvetenskap, nutrition och sjukdomslära, samt psykologi och beteendevetenskap utgör grunden för praktisk handling. I forskning är klinisk nutrition en länk mellan kliniska discipliner och delar av främst fysiologi, biokemi, molekylärbiologi, immunologi, mikrobiologi, epidemiologi och livsmedelsvetenskap.

Jakob Åsberg, jakob.asberg@gnc.gu.se Förkunskapskrav: Godkänt på grundnivå i logopedi (69 hp), samt i allmän och speciell medicin (25 hp) (LP0240 Anatomi 5 hp, LP0230 Fysiologi 5 hp, LP2230 Barnmedicin 6 hp, LP3330 Neurologi och psykiatri 6 hp, Öron-näs-halssjukdomar 3 hp), lingvistik (45 hp) och psykologi (30 hp) som t ex ges på termin 1-5 på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Start: HT17, Trefjärdedelsfart, dag, 2017-09-25 –

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

(MV2113)

För mer information om kursen, se intresseområdet Kultur, religion & historia.

NUTRITION Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Medicinaregatan 13 Studievägledning

Malin Eskesjö Hansson, 031-786 6253, tor 11-12. Drop in tis 14-15 Medicinaregatan 3, malin.eskesjo@ sahlgrenska.gu.se

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

31


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

KURSER

Avancerad nivå

Avancerad nivå

Klinisk nutrition - vetenskaplig metod, 7,5 hp

Allmän onkologi, 7,5 hp

(MED722)

Förkunskapskrav: Dietistexamen eller vård- eller hälsoinriktad utbildning motsvarande 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-11-05 Anm-kod: GU-10660 Geriatrisk nutrition, 7,5 hp

(MED770)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs dietistexamen, 180 hp, kandidatexamen i huvudområdet kostvetenskap 180 hp eller kandidatexamen inom något av hälsovetenskapernas huvudområden 180 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2017-11-05 Anm-kod: GU-10654 Kostundersökningsmetodik, 7,5 hp

(MED723)

Förkunskapskrav: Dietistexamen 180 hp eller liknande vård- eller hälsoinriktad naturvetenskaplig utbildning motsvarande 180 hp varav näringslära minst 7,5 hp eller motsvarande Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-06 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10655 Mat vid fetma, 7,5 hp

(MED750)

Förkunskapskrav: Dietistexamen 180 hp, kandidatexamen i huvudområdet kostvetenskap 180 hp eller kandidatexamen inom något av hälsovetenskapernas huvudområden 180 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-06 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10656 Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hp (MED730)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen/yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kurser inom huvudområdet klinisk nutrition om minst 45 hp och metodkurser på avancerad nivå om minst 15 hp (antingen ingående i examen eller kompletterade separat) samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-10670 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-20670

ONKOLOGI Avd för onkologi, Blå stråket 2 su/jubileusklin, 031-342 8503 Studievägledning

Om inget annat anges: Johanna Svensson, johanna.svensson@oncology.gu.se eller Kerstin Thalén, kerstin.thalen@oncology.gu.se 031-786 4125

ämnen (exempelvis radon), mätinstrument och mätmetoder samt strålskydd. Dessutom behandlar kursen radioaktiva ämnens omsättning i miljön.

(MED450)

Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen eller 180 hp inom odontologisk, biomedicinsk eller naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biomedicin. Urval: I första hand antas sökande med sjuksköterskeexamen, övriga behöriga sökande rangordnas utifrån högskolepoäng. Start: HT17, 33 %, em, 2017-09-05 – 2017-12-12 Anm-kod: GU-10650 Organspecifik onkologi, 7,5 hp

(MED440)

Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen eller 180 hp inom odontologisk, biomedicinsk eller naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biomedicin. Urval: I första hand antas sökande med sjuksköterskeexamen, övriga behöriga sökande rangordnas utifrån högskolepoäng. Start: VT18, 33 %, em, 2018-01-30 – 2018-05-15 Anm-kod: GU-20650 Onkologi, 2 hp

(MED890)

Avancerad nivå Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser, 7,5 hp (RFA420) Förkunskapskrav: Student på sjukhusfysikerprogrammet med godkänt resultat på samtliga kurser under termin 1-6, eller kandidatexamen (eller högskoleingenjörsexamen) samt godkänt resultat på kursen grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, distans, 2017-11-06 – 201801-12 Anm-kod: GU-10653 Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap, 15 hp (RFA430)

Faith Jawdat, faith.jawdat@vgregion.se Alexandra Hansson, alexandra.hansson@gu.se Förkunskapskrav: Tandläkarexamen Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 10 %, dag, 2017-08-28 – 2017-12-15 Anm-kod: GU-10651 Start: VT18, 10 %, dag, 2018-01-15 – 2018-05-25 Anm-kod: GU-20651

RADIOFYSIK Avd för radiofysik, Gula stråket 2 b su/sahlgrenska, 031-342 7976 Studievägledning

Peter Bernhardt, peter.bernhardt@radfys.gu.se Sedan upptäckten av röntgenstrålningen 1895 och radioaktiviteten 1896 har vi lärt oss att utnyttja strålningens egenskaper och effekter inom vitt skilda områden, från medicinska behandlingar till industriella processer. Inom radiofysiken (“radio” kommer från latinets ord för stråle - radius) studeras bland annat hur strålning produceras med hjälp av tekniska anordningar eller från radioaktiva ämnen, hur man kan mäta strålning och bestämma hur mycket energi som överförs till det som bestrålas och hur levande organismer påverkas av strålning. Ett viktigt område är strålningens användning vid medicinska undersökningar och behandlingar och radiofysik utgör därför en stor del av sjukhusfysikerutbildningen. Ett annat viktigt område av radiofysiken är att studera hur man kan hantera olycksfall eller avsiktliga händelser som ger en spridning av radioaktiva ämnen till miljön.

Grundnivå Grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-23 Anm-kod: GU-20600

Förkunskapskrav: Student på sjukhusfysikerprogrammet med godkänt resultat på samtliga kurser under termin 1-6, eller kandidatexamen (eller högskoleingenjörsexamen) samt godkänt resultat på kursen grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, distans, 2017-08-28 – 201711-03 Anm-kod: GU-10652

RELIGIONSVETENSKAP OCH TEOLOGI Religion, hälsa och alternativmedicin, 7,5 hp (RKT119)

För mer information om kursen, se intresseområdet Kultur, religion & historia.

SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Medicinaregatan 11-13, www.neurophys.gu.se Studievägledning

Susanne Rosberg, susanne.rosberg@neuro.gu.se Jane Carlsson, jane.carlsson@neuro.gu.se

Avancerad nivå Vetenskaplig metod inom rehabilitering, 15 hp (AFT100)

(RFA400)

Radioaktiva ämnen och strålningens effekter på människan väcker ofta många frågor. Den här kursen vänder sig till dig som vill veta mer om detta. Kursen ger också en grund för fortsatta studier inom strålskyddsberedskap. Andra moment som behandlas under kursen är t.ex. naturligt förekommande radioaktiva

Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande inom rehabiliteringsinriktat huvudområde som exempelvis arbetsterapi, fysioterapi, audiologi eller logopedi. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-20250

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 32


KURSER

Ämnesfördjupning i fysioterapi, 15 hp

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

(FYS023)

Förkunskapskrav: Sjukgymnastexamen 120 p/180 hp alt. Fysioterapeutexamen 180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna). Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-10254 Självständigt arbete för magisterexamen i fysioterapi, 15 hp (FYS037) Förkunskapskrav: Sjukgymnastexamen 120 p/180 hp alt. Fysioterapeutexamen 180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna). Dessutom krävs kursen FYS023 Ämnesfördjupning i Fysioterapi 15 hp, samt vetenskaplig metod på avancerad nivå, 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 12 %, dag, 2017-08-28 – 2019-06-09 Anm-kod: GU-10261 Start: VT18, 12 %, dag, 2018-01-15 – 2020-01-19 Anm-kod: GU-20261 Självständigt arbete för masterexamen i fysioterapi, 30 hp (FYS038) Förkunskapskrav: Sjukgymnastexamen 120 p/180 hp alt. Fysioterapeutexamen 180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna). Dessutom krävs kursen FYS023 Ämnesfördjupning i Fysioterapi 15 hp, samt vetenskaplig metod på avancerad nivå, 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2019-06-09 Anm-kod: GU-10272 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2020-01-19 Anm-kod: GU-20272 Självständigt arbete för masterexamen i fysioterapi, 15 hp (FYS044) Förkunskapskrav: Sjukgymnastexamen 120 p/180 hp alt. Fysioterapeutexamen 180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna). Dessutom krävs självständigt arbete inom huvudområdet fysioterapi, 15 hp, på avancerad nivå, kursen FYS023 Ämnesfördjupning i Fysioterapi avancerad nivå, 15 hp, samt vetenskaplig metod, avancerad nivå, 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 12 %, dag, 2017-08-28 – 2019-06-09 Anm-kod: GU-10273 Start: VT18, 12 %, dag, 2018-01-15 – 2020-01-19 Anm-kod: GU-20273

VÅRDVETENSKAP Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2, www.caresci.gu.se Studievägledning

Om inget annat anges: Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se Omvårdnad Inom disciplinen omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa, ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också människors resurser

och förmåga att hantera problem. I omvårdnad är det inte ohälsa/sjukdom/funktionshinder i sig, utan människors reaktioner och tolkning av sin sjukdom som är i fokus. Centralt i omvårdnaden är en nära relation mellan sjuksköterska, patient, närstående och grupper.

Avancerad nivå

Reproduktiv och perinatal hälsa Disciplinen reproduktiv och perinatal hälsa utgör ett kunskapsområde som är knutet till livets början och mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. Inom disciplinen studeras den normala processen i samband med barnafödande, nyföddhetsperioden och föräldraskapets utveckling. Forskningen berör också kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa samt barnmorskans hälsofrämjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete.

Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Vårdpedagogik Vårdpedagogik inriktas mot pedagogik, lärande, kommunikation och ledarskap inom hälsa, vård och utbildning. Syftet är att generera kunskap om arbetsförhållanden inom vård- och omsorgsarbete, visa hur yrkeskompetensen förändras i samband med att ny kunskap tillförs organisationerna och hur kulturella och organisatoriska faktorer påverkar arbetets utformning. Radiografi Disciplinen radiografi utgör ett kunskapsområde som omfattar framställning av bildmaterial som underlag för att upptäcka eller behandla/lindra sjukdom och lidande utifrån människans behov, upplevelser och resurser. Kunskapsområdet innefattar undersökningar, behandlingar, undersökningsmetoder, metodutveckling, strålskydd, kommunikation och undervisning.

Grundnivå Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz, 60 hp (OM1800)

Pernilla Hultberg, 031-786 3579, pernilla.hultberg@gu.se Höstterminen 2017 startar en kompletterande utbildning för dig med sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz på 60 hp, under förutsättning att resurser tilldelas. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för att du efter godkänd utbildning skall kunna ansöka om svensk sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen omfattar 1 års heltidsstudier och under utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Kursen kommer troligen att ersättas med ett motsvarande program för HT17/VT18. Förkunskapskrav: Eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från länder utanför EU/EES samt Schweiz. Beslut/ utredning från Socialstyrelsen om kompletteringsprogram för sjuksköterskor. Kunskaper i svenska motsvarande kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier (Svenska 3). Urval: Om de behöriga sökande är fler än antalet platser kommer ett urval att göras genom en samlad kvalitativ bedömning av de sökandes tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet samt motivering för att genomgå utbildningen. Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-10445

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser utan krav på förkunskaper inom huvudområdet (OM1680)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: 75 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng, max 225 hp. 25 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng inom pågående specialistsjuksköterskaprogram. Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-07 – 2018-01-09 Anm-kod: GU-10454 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-27 – 2018-05-29 Anm-kod: GU-20454 Kvantitativ metod och statistik, 7,5 hp (OM1690)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: 75 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng, max 225 hp. 25 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng inom pågående specialistsjuksköterskeprogram. Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-30 Anm-kod: GU-10455 Palliativ vård med fokus på symtomlindring, 15 hp (OM5240) Förkunskapskrav: Yrkesexamen om 180 hp inom hälsovetenskapens huvudområden alternativt kandidatexamen inom samhällsvetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, distans, 2017-08-30 – 201805-17 Anm-kod: GU-10450 Kursen ges i kombination av campus-och nätbaserade undervisningsformer. I kursen ingår 6 träffar av vilka 1 är obligatorisk. Sammankomsterna äger rum i Göteborg. Utöver de fysiska träffarna arbetar vi med den digitala lärplattformen GUL. Infektionsvård och hållbar utveckling ur ett personcentrerat vårdperspektiv, 7,5 hp (OM0311)

Förkunskapskrav: Yrkesexamen om 180 hp inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-18 – 2018-03-22 Anm-kod: GU-20450

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

33


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Världen i vården och vården i världen mångkulturella möten och interkulturell kommunikation i hälso- och sjukvård, 7,5 hp (OM3203)

Förkunskapskrav: 90 hp inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/ Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp, förtur ges till sökande med yrkesexamen. Start: HT17, 33 %, kväll, 2017-09-27 – 2017-12-20 Anm-kod: GU-10451 Start: VT18, 33 %, kväll, 2018-02-21 – 2018-05-30 Anm-kod: GU-20451 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg, 7,5 hp (PCV020) Förkunskapskrav: 90 hp inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/ Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp. Platserna fördelas utifrån sökandes yrkesexamen: 20 % inom huvudområdet omvårdnad/vårdvetenskap, 20 % inom huvudområdena audiologi/logopedi, 20 % inom huvudområdena arbetsterapi/fysioterapi, 20 % inom huvudområdet medicin samt 20 % övriga inom hälsovetenskapliga huvudområdena. Start: HT17, 33 %, kväll, 2017-10-04 – 2018-01-10 Anm-kod: GU-10452 Start: VT18, 33 %, kväll, 2018-02-21 – 2018-05-30 Anm-kod: GU-20452 Handledarutbildning I. Handledning med inriktning mot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp (VP9030) Förkunskapskrav: Yrkesexamen inom något av hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 225 hp. 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter yrkeslivserfarenhetens längd. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-29 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-10456 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-07 – 2018-01-09 Anm-kod: GU-10457 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-16 – 2018-03-20 Anm-kod: GU-20456 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-27 – 2018-05-29 Anm-kod: GU-20457 Yrkesmässig handledning i vård och omsorg - handledarutbildning, 30 hp (OM5030) Förkunskapskrav: Yrkesexamen om 180 hp inom hälsovetenskapens huvudområden samt 3 års yrkeslivserfarenhet inom professionen. Yrkeslivserfarenheten ska styrkas med intyg från arbetsgivaren. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, distans, 2017-08-31 – 201905-28 Anm-kod: GU-10458 Antal fysiska träffar: 12 teoretiska obligatoriska kurs-

KURSER

dagar på kursort dessutom kontinuerlig handledning varannan vecka under hela utbildningen.

Examensarbete för master i Omvårdnad, 30 hp (OM5150)

Diabetes och barnafödande, 7,5 hp

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande och på avancerad nivå minst 15 hp inom huvudområdet omvårdnad och 15 hp Vetenskaplig metod. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Fyra av platserna tillsätts av sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng inom pågående specialistsjuksköterskeprogram och övriga platser tillsätts av sökande utifrån antal högskolepoäng, max 225 hp. Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-01 Anm-kod: GU-10470

(OM5040)

Förkunskapskrav: Yrkesexamen inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/ Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-01 Anm-kod: GU-20455

VÅRDVETENSKAP Litteraturfördjupning för master inom vårdvetenskapens huvudområde, 7,5 hp (HV1100) Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom vårdvetenskapens huvudområden samt kurser på avancerad nivå om minst 45 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/ Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-01 Anm-kod: GU-20458

OMVÅRDNAD Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp (OM6010) Förkunskapskrav: Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen omfattande 60 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-02-19 – 2018-04-27 Anm-kod: GU-20459 Säker vård, 7,5 hp

(OM4430)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 motsvarande 90 hp i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp eller i Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Alternativt yrkesexamen inom vårdvetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-11 – 2018-01-12 Anm-kod: GU-10453 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-04-30 – 2018-06-01 Anm-kod: GU-20453 Examensarbete för magister i Omvårdnad, 15 hp (OM5130) Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom vårdvetenskapens huvudområden samt Vetenskaplig metod, 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-12 Anm-kod: GU-10460

RADIOGRAFI Examensarbete för magister i Radiografi, 15 hp (RA0010) Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom vårdvetenskapens huvudområden samt Vetenskaplig metod, 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-12 Anm-kod: GU-10461 Examensarbete för master i Radiografi, 30 hp (RA2160) Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande och på avancerad nivå minst 15 hp inom huvudområdet radiografi och 15 hp Vetenskaplig metod. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-01 Anm-kod: GU-10471

VÅRDPEDAGOGIK Examensarbete för magister i Vårdpedagogik, 15 hp (VP6910) Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom vårdvetenskapens huvudområden samt Vetenskaplig metod, 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-12 Anm-kod: GU-10462 Examensarbete för master i Vårdpedagogik, 30 hp (VP6930) Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande och på avancerad nivå minst 15 hp inom huvudområdet vårdpedagogik och 15 hp Vetenskaplig metod. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-01 Anm-kod: GU-10472

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 34


PROGRAM

Apotekarprogrammet, 300 hp Sektionen för farmakologi, Medicinaregatan 11-13 www.neurophys.gu.se/sektioner Studievägledning

Thomas Jonsson, thomas.jonsson@sahlgrenska.gu.se. 031-786 3653, mån-tor 13-14. Medicinaregatan 3, Drop in tis 14-16 eller besök efter överenskommelse. Kontakta gärna studentstudievägledaren apotekarstudent@sahlgrenska.gu.se, Medicinaregatan 3, Drop in ons 16-18. Din roll som apotekare är att vara samhällets läkemedelsexpert! Apotekarprogrammet ger en unik kombination av kemi och biovetenskap, med inslag av samhällsinriktade ämnen, samt de farmaceutiska karaktärsämnena som sätter fokus på läkemedels ursprung, framställning och användning. Arbetsområde

Inom läkemedelsindustrin kan apotekaren vara verksam inom preklinisk och klinisk forskning och utveckling, kvalitet, produktion och information. På apoteket arbetar du huvudsakligen med läkemedelsinformation och utredningsfrågor, ofta i nära kontakt med sjukvården för att förbättra läkemedelsanvändningen, men även som arbets-/projektledare. Som apotekare kan du också arbeta på olika myndigheter med utredningar, och granska det arbete som sker inom läkemedelsindustrin och på apotek. Som legitimerad apotekare har du möjlighet att arbeta i hela Europa. Din apotekarexamen från Göteborgs universitet ger självklart behörighet till forskarutbildning. Innehåll

Apotekarutbildningen i Göteborg är inriktad mot biomedicin och lägger stor vikt vid förståelse av de biologiska och biokemiska förlopp som läkemedel påverkar, och som har inverkan på läkemedels funktion. Inom apotekarprogrammet behandlas olika grenar av kemi och biologi, fysiologi, immunologi, statistik, sjukdomslära, farmakologi och farmaci. Under din utbildning får du tidig yrkeskontakt i termin fem och hela den sista terminen har verksamhetsförlagd utbildning på apotek. Examen: Apotekarexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19701

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Medicinaregatan 11-13 www.neurophys.gu.se Studievägledning

Thomas Jonsson, 031-786 3653, mån-tor 13-14, Drop in tis 14-16 Medicinaregatan 3, thomas.jonsson@sahlgrenska.gu.se Programmet vänder sig till dig som vill bli expert på vardagslivets utmaningar. Som arbetsterapeut får du en nyckelroll genom att stödja och utveckla individers egen kapacitet och förmåga att bygga upp och leva ett meningsfullt och hållbart vardagsliv. Du verkar också för människors rätt till aktivitet ur lokalt och globalt tillgänglighets- och hållbarhetsperspektiv. Kreativitet och problemlösning är viktiga inslag i arbetet. Arbetsområde

Arbetsterapeuter verkar inom många områden t.ex. hälso- sjukvård, hälsopromotion, stadsplanering, arbetsförmedling, skola, egenföretagande och åtgärderna omfattar livets alla åldrar och sammanhang. Innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Första året fokuserar vardagslivets aktiviteter och utmaningar. Under andra året är förändringsprocesser i centrum. Tredje året ligger tonvikten på utvecklingen av en reflekterande praktiker

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

med mål att arbeta för individens rätt till ett samhälle där delaktighet i och tillgänglighet till aktivitet respekteras. Här ingår dessutom ett självständigt vetenskapligt arbete. Programmet ger kontinuerlig kontakt med yrkesutövningen. Arbetsterapeutisk kunskap integreras med humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhälls-vetenskapliga och teknologiska kunskapsområden. Litteraturen är till stor del på engelska. Fortsatta studier

Programmet ger en bred kunskapsbas och förberedelse för fortsatt utbildning på avancerad nivå, specialistnivå och forskarutbildning. Utsikterna till anställning efter examen är god. Examen: Arbetsterapeutexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19777

Audionomprogrammet, 180 hp Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Medicinaregatan 11-13 www.neurophys.gu.se Studievägledning

Malin Eskesjö Hansson, 031-786 6253, tor 11-12. Drop in tis 14-15 Medicinaregatan 3, malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se Arbetsområde

Som legitimerad audionom är du expert på hörseln och hörandets betydelse i ett kommunikativt och socialt samspel. Du kan arbeta både inom offentlig och privat verksamhet, som specialist inom något område, hörhjälpmedelsindustrin eller med utbildning och forskning. Du arbetar med människor i alla åldrar och genomför självständigt audiologiska utredningar och bedömningar av hörselnedsättningar. Inom habilitering och rehabilitering arbetar du bland annat med utprovning av hörapparater och olika hörselhjälpmedel samt patienthandledning i en förändringsprocess. Som audionom arbetar du utifrån ett folkhälsoperspektiv genom att också förebygga hörselproblem. Ofta arbetar du i team med andra yrkesgrupper. Innehåll

Audionomprogrammets huvudämne är audiologi. Ämnet spänner över områden som medicin, teknik, psykologi och humaniora. Utbildningen bedrivs inom huvudområdet audiologi (100 hp). Därutöver läses grundkurser i teknik, akustik, psykoakustik och signalteori (21 hp); psykologi (15 hp); kurser i lingvistik och fonetik (17,5 hp), medicin (15,5 hp) samt vetenskaplig metod (11 hp). Den kliniska utbildningen omfattar 23 hp och ingår i huvudområdet. Genomgående finns en koppling mellan utbildning, yrkesverksamhet och forskning. Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt och under termin sex skriver du en kandidatuppsats i audiologi (15 hp). Fortsatta studier

Audionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till audionomexamen. Programmet utgör grund för legitimation som audionom. Programmets kurser ligger även till grund för en generell examen på kandidatnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Utsikterna till anställning efter examen är mycket god. Examen: Audionomexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19778

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärande-

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt

mål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna

visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna

för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med

för hållbarhetmärkning.

kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

35


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp

PROGRAM

Studievägledning

del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter. Den verksamhetsförlagda utbildningen är spridd över terminerna med tyngdpunkten på termin fem och sex. Den kliniska praktiken handleds av kliniskt verksamma dietister och kan vara förlagd till annan ort än Göteborg. Alla eventuella kostnader för resor och boende i samband med klinisk praktik betalar du själv.

Malin Eskesjö Hansson, 031-786 6253, malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se

Examen: Dietistexamen

Biomedicinska analytikerprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av medicin, teknik och människor. Programmet leder till kandidat- och yrkesexamen samt förbereder för studier på avancerad nivå. Yrket är ett legitimationsyrke och du specialiserar dig inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19716

Institutionen för biomedicin, Medicinaregatan 9 a-b, www.biomedicine.gu.se

Arbetsområde

Biomedicinska analytiker arbetar inom laboratoriemedicin med analyser av biologiskt material i diagnostiskt syfte samt inom klinisk fysiologi med att utföra ultraljud, neurofysiologiska och nuklearmedicinska undersökningar på patienter. Forskning, bioteknik och läkemedel är andra möjliga arbetsområden. Innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Första året får du en bas inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Du läser kurser i anatomi, fysiologi, statistik, kemi, biokemi, farmakologi samt cellbiologi. Inför termin 3 väljer du inriktning. Laboratoriemedicin innehåller ämnen som patologi, klinisk kemi, hematologi, transfusionsmedicin, mikrobiologi och immunologi. Klinisk fysiologi innehåller områden som neuro-, njure-, lungor-, hjärt- och kärlfysiologi. Under den senare delen av utbildningen genomför du verksamhetsförlagd utbildning inom Västra Götaland. Utbildningen avslutas med examensarbete. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, laborationer, metodövningar, seminarier och utformas så att du tränas i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Programmet och Sahlgrenska akademin erbjuder möjligheter till studier utomlands. Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 12/A12). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19715

Dietistprogrammet, 240 hp Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Medicinaregatan 13 Studievägledning

Malin Eskesjö Hansson, 031-786 6253, tor 11-12. Drop in tis 14-15, Medicinaregatan 3, malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se Tre års heltidsstudier (180 hp) på dietistprogrammet leder till dietistexamen. Du kan sedan välja om du vill gå ett fjärde år som ger en magisterexamen. Arbetsområde

Dietister arbetar med människor i alla åldrar, både förebyggande och vid sjukdom. Många dietister arbetar inom hälso- och sjukvården. Det är dietisten som planerar och genomför behandling av kostrelaterade sjukdomar. Dietister kan också arbeta med förebyggande hälsovård i till exempel en kommun eller på en vårdcentral. Dietistens uppgift kan då vara att undervisa och informera i kost- och näringsfrågor. Innehåll

Under utbildningens första år läggs kunskapsgrunden med biokemi, fysiologi, livsmedelsvetenskap och nutrition. Utbildningens huvudområde är klinisk nutrition. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtalsmetodik och förmåga att ge och ta emot information. Därför ingår kommunikation, didaktik, psykologi och samtalskonst i utbildningen. En stor del av undervisningen på dietistprogrammet är föreläsningar, laborationer och seminarier. En central

Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp Institutionen för medicin, Gulhedsgatan 10, www.medicine.gu.se Studievägledning

Thomas Jonsson, 031-786 3653, mån-tor 13-14. Drop in tis 14-16. Medicinaregatan 3, thomas.jonsson@sahlgrenska.gu.se. Folkhälsovetenskap är en internationellt etablerad vetenskap med målet att minska ojämlikhet i hälsa. Tillgång till välfärdsinstitutioner samt resursfördelning är viktiga faktorer som påverkar hälsoutvecklingen hos olika befolkningsgrupper. För att kunna kartlägga och mäta befolkningars hälsa krävs epidemiologiska kunskaper som bas för att göra hälsoekonomiska, genus- och mänskliga rättighetsbaserade analyser av olika hälsoinsatsers effekt. Arbetsområden

En folkhälsovetare planerar, organiserar och utvärderar hälsoinsatser nationellt och internationellt inom olika verksamheter som exempelvis kommuner, landsting, privata företag och hjälporganisationer. Arbetet kan innebära att kartlägga och analysera hälsoutvecklingen, samt utarbeta preventiva och hälsofrämjande insatser för olika befolkningsgrupper. Innehåll

År 1 inleds med grundkurser som introducerar olika teman inom folkhälsovetenskap samt en kurs i epidemiologi och biostatistik. Även genus- och mänskliga rättighetsperspektiv på hälsa liksom hälsoeffekter av människors olika livsvillkor studeras. År 2 startar med kursen folkhälsoarbetets organisering och mål. Därefter lyfts arbetsliv och hälsa fram, liksom temat hållbar utveckling. Vidare belyses levnadsvanornas betydelse för hälsan, metoder för hälsopromotion och prevention, hälsoekonomi och utvärdering. År 3 inleds med fördjupningskurs i epidemiologi och biostatistik följt av kvalitativ forskningsmetodik. Därefter följer en praktikkurs och det avslutande examensarbetet. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik B eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet 6 b/A6 b, undantag ges för Naturkunskap A/1b/1a1+1a2, Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19717

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Medicinaregatan 11-13 www.neurophys.gu.se Studievägledning

Thomas Jonsson, 031-786 3653, mån-tor 13-14. Drop in tis 14-16 Medicinaregatan 3, thomas.jonsson@sahlgrenska.gu.se

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 36


PROGRAM

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Fysioterapi syftar till att främja hälsa med och genom rörelse. Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa.

fokus på människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där näringslära är centralt.

Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att förebygga sjukdomar och skador, habilitera och rehabilitera inom många olika områden i samhället, såväl i offentlig som privat verksamhet. Behoven av fysioterapeutiska insatser ökar för alla ålders- och befolkningsgrupper inom såväl skola, arbetsliv och äldrevård. Varje människas individuella resurser och förutsättning står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning av funktionshinder. Bedömningen ligger till grund för fysioterapeutisk intervention som sker i samråd med patienten/klienten.

Examen: Programmet leder till en kandidatexamen och är också en ingång till fortsatta studier på masternivå.

Innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Huvudämnet fysioterapi undervisas utifrån dess teoretiska grund och kliniska tillämpning. Fysioterapi integreras successivt med andra ämnen av relevans för fysioterapi såsom anatomi, fysiologi, och medicinska ämnen (ex neurologi, medicinsk rehabilitering, ortopedi) samt samhälls- och beteendevetenskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 22 veckor inom Västra Götalandsregionen och handleds av kliniskt verksamma fysioterapeuter. Inom utbildningen finns möjlighet till internationellt utbyte. Utbildningen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete i fysioterapi (15 hp). Programmet leder till fysioterapeutexamen med legitimation av Socialstyrelsen. Utbildningen leder även till examen på kandidatnivå som förbereder för fortsatt utbildning på avancerad och forskarnivå samt specialistexamen inom något av fysioterapins specialistområden. Examen: Fysioterapeutexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 17/A15). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19779 Start: VT18, 100 %, dag Anm-kod: GU-29781

Hälsopromotion, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Läroverksgatan 5, www.iki.gu.se Studievägledning

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet 15/A14, undantag ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap, 180 hp Programmet ger en grund för fortsatta universitetsstudier mot magister/masteroch doktorsexamen. Innehåll

Termin 1: Vetenskap och profession 7,5 hp, Sociologiska perspektiv på idrott 7,5 hp, Socialpsykologiska perspektiv på idrott 7,5 hp, Anatomi 7,5 hp, Termin 2: Hälsopromotion 2,5 hp, Hållbar utveckling för fysisk aktivitet 5 hp, Idrottsfysiologi 7,5 hp, Rörelselära och biomekanik 7,5 hp, Träningslära 7,5 hp, Termin 3: Vetenskapliga metoder I 7,5 hp, Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp, Fysisk aktivitet, stress och hälsa 7,5 hp, Coaching 7,5 hp Termin 4: Folkhälsovetenskap 7,5 hp, Epidemiologi 7,5 hp, Hälsofrämjande arbete - pedagogiska och psykologiska perspektiv 7,5 hp, Hälsokommunikation 7,5 hp, Termin 5: Valbara kurser (totalt 30 hp) Termin 6: Vetenskapliga metoder II 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, Kandidatuppsats 15 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19763 Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap, 180 hp Programmet ger en grund för fortsatta universitetsstudier mot magister/masteroch doktorsexamen. Innehåll

Termin 1: Vetenskap och profession 7,5 hp, Introduktion till kostvetenskap 7,5 hp, Livsmedelskemi och näringsbiokemi 7,5 hp, Fysiologi 7,5 hp Termin 2: Hälsopromotion 2,5 hp, Livsmedelsvetenskap 9 hp, Näringslära och tillämpad näringslära 13,5 hp, Dietetik och sjukdomslära 5 hp Termin 3: Vetenskapliga metoder I 7,5 hp, Näringslära fördjupningskurs 7,5hp, Coaching 7,5 hp, Maten i samhället 7,5 hp Termin 4: Folkhälsovetenskap 7,5 hp, Epidemiologi 7,5 hp, Hälsofrämjande arbete - pedgogiska och psykologiska perspektiv 7,5 hp, Hälsokommunikation 7,5 hp Termin 5: Valbara kurser (totalt 30 hp) Termin 6: Vetenskapliga metoder II 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Kandidatuppsats 15 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19764

Antje Olsen, 031-786 4201, stvl.idrott@ped.gu.se, stvl.kost@ped.gu.se

Logopedprogrammet, 240 hp

Hälsa är en viktig resurs som påverkar människors livskvalitet och livsvillkor. Genom våra levnadsvanor kan vi främja vår hälsa och förebygga många folksjukdomar. Hälsopromotion är ett samhällsrelevant område som ligger i linje med statens strategi för att minska hälsoklyftorna i Sverige. Utbildningen riktar sig till dig som har ett starkt engagemang för hälsofrågor.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Medicinaregatan 11-13 www.neurophys.gu.se

Som hälsovetare har du kompetens för att motivera, stötta och påverka människor och grupper till livsstilsförändringar. Det kan handla om ändrade matvanor, stresshantering, motion eller andra hälsofrämjande insatser. Det kan också handla om att stötta individer till ökad egenmakt eller att åstadkomma förändringar i grupper, organisationer eller policys. Efter utbildningen kan du välja att arbeta med hälsa på individnivå, exempelvis inom företagshälsovård eller friskvårdsbranschen, men även i skolvärlden eller i föreningslivet. Du kan också arbeta med strategiskt folkhälsoarbete inom kommuner och landsting/regioner. Kandidatprogrammet i Hälsopromotion ges med två inriktningar: idrottsvetenskap respektive kostvetenskap. Inriktningen idrottsvetenskap fokuserar mer på idrott som social och kulturell företeelse och betydelsen av motion och annan fysisk aktivitet för att främja hälsa. Inriktningen kostvetenskap sätter

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Studievägledning

Malin Eskesjö Hansson, 031-786 6253, tor 11-12, Drop in tis 14-15, Medicinaregatan 3, malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se Utbildningen till logoped är flervetenskaplig och ger kunskap om kommunikation och kommunikationsstörningar samt störd sväljningsfunktion. Logopedprogrammet är en akademisk yrkesutbildning (240 hp) som efter 4 år leder till logopedexamen. Programmet utgör grund för legitimation som logoped. Programmet syftar även till en generell examen och förberedelse för fortsatt utbildning på forskarnivå. Arbetsområde

Utbildningen ger dig en gedigen bas för att arbeta med människor i olika åldrar och med olika orsaker till sina kommunikationssvårigheter och/eller sväljningsproblem. De flesta logopeder är anställda inom sjukvården och hör då t.ex. till en logopedmottagning, en öron-näsa-hals-klinik, en rehabiliteringsklinik eller ett habiliteringsteam. Logopeder finns även i viss utsträckning inom kommun och skola.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

37


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Innehåll

Huvudområdet på programmet är logopedi och omfattar 129 hp. Övriga teoretiska kurser är fördelade mellan lingvistik (51 hp), psykologi (30 hp) och medicin (30 hp). Utbildningen har särskilda undervisningsmoment som startar redan termin ett för att förbereda dig för den verksamhetsförlagda utbildningen som äger rum termin fem, sex och sju. Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt och termin åtta ägnar du helt åt examensarbete (30 hp). Studierna bedrivs på heltid med schemalagd undervisning under del av dag eller hela dagar. Undervisningen ges som föreläsningar, seminarier, laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningsformer och examinationsformer varierar och används för att främja olika professionella mål. Kurslitteraturen är på engelska och svenska. Examen: Logopedexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19718

Läkarprogrammet, 330 hp Sahlgrenska akademins kansli, Medicinaregatan 3, www.sahlgrenska.gu.se Studievägledning

Mån-tor 13-14, 031-786 3034, stvl.lakarprogrammet@sahlgrenska.gu.se. Programadministratör, mån & ons 10-12, 031-786 3035, lakarprogrammet@sahlgrenska.gu.se Läkarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en läkarexamen efter 5,5 års studier. Under utbildningen kommer du att uppnå kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för läkaryrket. Målet är att du som examinerad läkare ska vara väl förberedd att möta patienter och delta i den medicinska utvecklingen, till exempel genom fortsatta studier på forskarnivå. Arbetsområde

Efter läkarexamen och 1,5 års fullgjord allmäntjänstgöring (AT) kan du ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Under programmet inhämtar du kunskap som leder till förståelse om människokroppens byggnad och funktion vid hälsa och sjukdom från molekylär- och cellnivå till den levande människan. Likaså omfattas hur sjukdomar diagnostiseras och behandlas likväl som hur vissa sjukdomar ska kunna förebyggas. Vidare kommer du under utbildningen att tränas i till exempel kommunikation och bemötande av de människor du möter inom sjukvården, liksom andra färdigheter som till exempel ett vetenskapligt förhållningssätt till det medicinska ämnet. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning, laborationer, klinisk utbildning, handledning med egenreflektion och återkoppling samt fall- och fältstudier. Huvuddelen av utbildningen är förlagd till Göteborg men under viss tid kan du få klinisk träning och praktik vid andra orter i regionen vilket kan medföra kostnader för dig som student. Krav gällande klädsel och hygien följer sjukvårdens direktiv. Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska. Examen: Läkarexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %). Till hälften av platserna i betygsurvalet används högskoleprovet som skiljekriterie vid lika meritvärde. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19719 Start: VT18, 100 %, dag Anm-kod: GU-29719

PROGRAM

Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c, www.cmb.gu.se Studievägledning

Josefin Johansson, Medicinaregatan 9c, Lundbergslaboratoriet, rum 2236 (i labkorridoren), 031-786 9083, josefin.johansson@gu.se Receptarieprogrammet i Göteborg är en modern yrkesutbildning där läkemedel och information kring läkemedel står i centrum. Nya läkemedel utvecklas och förbättras hela tiden samtidigt som stora utmaningar väntar, bland annat inom hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, depressioner samt ökad antibiotikaresistens. I takt med denna utveckling blir information kring läkemedel och deras användning allt viktigare och erbjuder en spännande framtid för den som studerar till receptarie. Arbetsområde

Receptarieprogrammet ger dig breda och gedigna kunskaper inom kemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi och farmaci så att du kan förstå läkemedlens verkan i kroppen och deras roll i sjukdomsbekämpning. Stor vikt läggs vid kommunikation och du kommer att lära dig söka, tolka och förmedla information om läkemedel. Sista terminen på programmet gör du en apoteksförlagd praktik där du tränas i rollen som läkemedelsrådgivare. Du får också göra ett examensarbete, som kan utföras vid universitetet eller på ett företag. Innehåll

Receptariens yrkesroll har förändrats i och med fler och mer komplicerade läkemedel samt ökat fokus på egenvård och förebyggande hälsovård. Receptarier arbetar i apoteksväsendet eller i läkemedelsföretag, biovetenskapliga forskningslaboratorier och myndigheter. En farmaceutisk utbildning leder till en bred och internationell arbetsmarknad, som dessutom kan leda till jobb inom marknadsföring och försäljning av läkemedel. Förberedande studier

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (GU-11600) som ges under de två sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater. Examen: Receptarieexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19725

Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Maria Meszaros 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se Programmet ger en akademisk yrkesutbildning och legitimation som röntgensjuksköterska. Huvudämnet radiografi har en klinisk orientering med fokus på visualisering av kroppens funktioner och organ i syfte att behandla, kartlägga eller utesluta sjukdom. Arbetsområde

Utbildningen ger en bred kompetens att arbeta inom olika verksamhetsområden inom det bild- och funktionsmedicinska området. Arbetet innebär bl a att självständigt planera, utföra och kvalitetsgranska radiologiska undersökningar och därmed framställa bildmaterial som ligger till grund för säker diagnos och behandling, samtidigt skall patientens omvårdnadsbehov tillgodoses. Röntgensjuksköterskan möter människor i alla åldrar och med olika vårdbe-

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 38


PROGRAM

hov. Som röntgensjuksköterska är du även delaktig i att handleda och utbilda medarbetare och studenter. Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor är mycket god. Innehåll

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19738

Studierna bedrivs på helfart. Undervisningen sker genom olika läraktiviteter. Vid verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som omfattar närmare en tredjedel av utbildningen, kommer placering att ske inom hela Västra Götalandsregionen. Även kvällar och helger kan vara aktuellt.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

I programmet ingår kurser om bl a radiografi, anatomi och fysiologi, strålning och teknik, farmakologi, symtom och tecken på ohälsa, vetenskaplig metod samt metoder för lärande och förbättringskunskap. Även genomförande av ett examensarbete ingår. Strålsäkerhet, hållbar utveckling och jämlik vård är röda trådar genom programmet.

Studievägledning

Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag, Ort Göteborg Anm-kod: GU-19780 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Borås Anm-kod: GU-19781 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Trollhättan Anm-kod: GU-19782 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Skövde Anm-kod: GU-19783

Sjukhusfysikerprogrammet, 300 hp Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet är för dig som har ett intresse av fysik och matematik, men också av biologi och medicin. Arbetsområde

Programmet ger yrkesexamen som sjukhusfysiker och behörighet för yrkeslegitimation. Sjukhusfysikern är hälso- och sjukvårdens expert på strålning och har viktiga uppgifter inom bl.a. strålbehandling och bildgivande medicinsk diagnostik. Sjukhusfysikern arbetar också med strålskydd för patienter och personal och har även till uppgift att utbilda och informera. Verksamheten bedrivs alltså i nära samarbete med annan sjukvårdspersonal och i viss utsträckning även med patienten. Ofta finns också möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Som sjukhusfysiker kan du även arbeta inom industrin eller vid olika myndigheter. Innehåll

De första två åren inom sjukhusfysikerprogrammet studerar du fysik och matematik. År tre är kurserna inriktade mot grundläggande strålningsfysik och behandlar t.ex. olika strålkällor, strålningsmätning och strålskydd. Under fjärde året studerar du sedan tillämpningar av strålningsfysiken inom hälsooch sjukvård, exempelvis inom röntgen och strålbehandling. Det femte året innehåller ett enskilt projektarbete (examensarbete) om 30 hp samt en praktisk yrkesförberedande kurs. Denna kurs innehåller bland annat praktik på olika sjukhusavdelningar med handledning av verksamma sjukhusfysiker. Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar, laborationer, demonstrationer, datorövningar och praktiska moment på sjukhusavdelningar. Laborationer och praktiska moment är obligatoriska. Kurslitteraturen är normalt på engelska. Examen: Sjukhusfysikerexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E eller Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10).

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se I utbildningen till sjuksköterska ingår teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Omvårdnad, som är sjuksköterskans ansvar och specialitet, innefattar vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete. Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn med kunskap om människan, människans utveckling, hälsa och välbefinnande vid födelse, ohälsa, lidande och död. Utbildningen kombineras med ämnen som medicinsk vetenskap och samhällsoch beteendevetenskap. Arbetsområde

Att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa trots sjukdom, lidande, funktionsnedsättning utifrån möjligheter och behov är grunden i sjuksköterskans arbete och sker inom olika områden, kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt sjukhusvård. Innehåll

År 1 Introduktion till omvårdnad 15 hp Anatomi och fysiologi 15 hp Mikrobiologi och farmakologi 10 hp Symtom och tecken på ohälsa 20 hp År 2 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa 30 hp Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa 22,5 hp Vetenskaplig metod 7,5 hp År 3 Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer 7,5 hp Examensarbete i omvårdnad 15 hp Valbar kurs 7,5 hp Ledarskap och lärande 15 hp Klinisk omvårdnad 15 hp Examen: Sjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19784 Start: VT18, 100 %, dag Anm-kod: GU-29786

Sports Coaching, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Läroverksgatan 5, www.iki.gu.se Studievägledning

Antje Olsen, 031-786 4201, stvl.idrott@ped.gu.se Efterfrågan på nyskapande och utbildade tränare ökar inom idrotten, både i Sverige och internationellt. Vill du vara med att utveckla och förbättra kvaliteten, och att främja hållbar utveckling inom tränaryrket? Innehåll

Under utbildningen fokuserar du på coaching, planering och ledning av idrott, idrottare och lag i alla åldrar och på alla kunskapsnivåer. Du deltar i teoretiska

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

39


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

och praktiskt baserade lärandeupplevelser som främjar och uppmuntrar analys och kritisk reflektion av samtida coaching-praxis. Vidare utvecklas din kompetens och kunskap inom ledarskap, relationsbyggande och vetenskapligt arbete. Du får en förståelse för de grundläggande principerna för idrottsvetenskap och hållbar utveckling inom tränaryrket. Under dina studier utbildas du för att arbeta som coach, tränare och ledare inom den stora idrottsrörelsen. Du studerar ämnen som psykologi, pedagogik, sociologi, anatomi, fysiologi, rörelselära och biomekanik samt träningslära. Examen: Kandidatprogrammet leder till kandidatexamen i idrottsvetenskap och är också en ingång till fortsatta studier på masternivå. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19773

Tandhygienistprogrammet, 180 hp Institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12 e, 031- 786 3200 www.odontology.gu.se Studievägledning

Margareta Andersson, 031-786 3598, mån-tors 13-14, Drop in tis 14-16, Medicinaregatan 3, margareta.andersson.2@gu.se Göteborgs universitet ger ett sammanhållet program om 180 hp. Utbildningen förbereder för självständigt arbete som tandhygienist inom tandvården. Arbetsområde

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att med olika pedagogiska metoder främja munhälsan, undersöka och diagnostisera vissa sjukdomstillstånd i munnen, analysera, planera samt utföra olika förebyggande och vårdande behandlingar. Arbetet innebär också utvärdering och dokumentation samt även konsultativa arbetsuppgifter såsom handledning och utbildning av olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Du kan arbeta inom offentlig och privat sektor, som egen företagare och i övrig verksamhet där programmets utbildningsområde kan komma till användning. Innehåll

Studier i oral hälsa identifierar faktorer av betydelse för munhälsan och samspelet med den allmänna hälsan. Både teoretisk och praktisk undervisning sker på institutionen för odontologi där praktiken bedrivs i samverkan med Folktandvården i Västra Götalandsregionen. En viss del av praktiken förläggs även ute i regionen. Kurslitteraturen är på svenska och engelska. Det finns även möjlighet att studera utomlands via avtal som finns. Examen: Godkända studier leder till Tandhygienistexamen och utgör grund för yrkeslegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Du kan även ta ut en Kandidatexamen i oral hälsa. Kandidatexamen ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå; magister- masterexamen vilket ligger till grund för vidare studier på forskarnivå. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19743

Tandläkarprogrammet, 300 hp Institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12 e, 031- 786 3200 www.odontology.gu.se Studievägledning

Margareta Andersson, 031-786 3598, mån-tors 13-14, Drop in tis 14-16 Medicinaregatan 3, margareta.andersson.2@gu.se Tandläkare arbetar nära patienter och samarbetar med tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker. Yrket kräver goda naturvetenskapliga kunskaper

PROGRAM

och förmåga att samverka. Fem års heltidsstudier leder till tandläkarexamen. Fokus under utbildningens första år är människan i hälsa/ohälsa med fördjupningar i biomedicinska ämnen som cellbiologi, fysiologi, biokemi och mikrobiologi. Andra fokusområden är kroppens och tuggapparatens funktion, smärtfysiologi, psykologi samt kulturella och genusrelaterade faktorers betydelse för hälsan. Sjukdomsprevention är en väsentlig del av utbildningen. Mötet med patienten är viktigt och teori varvas med praktik tidigt under utbildningen. På avancerad nivå dominerar den kliniska utbildningen och examensarbete. Undervisningen omfattar föreläsningar, demonstrationer, seminarier och praktiska övningar. Under sista terminen sker viss del av den kliniska undervisningen ute på tandvårdsklinik i Västra Götalandsregionen. För dig som är intresserad av att studera utomlands finns möjligheter till detta. Godkända studier leder till tandläkarexamen och är grund för den yrkeslegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen ger också en masterexamen i odontologi. Tandläkare kan välja att specialisera sig efter att ha arbetat med allmäntandvård minst två år. Specialistutbildningen tar tre till fyra år. Att fortsätta med forskning efter avslutad utbildning är populärt bland tandläkarstudenter och Sahlgrenska akademin erbjuder en god forskningsmiljö. Examen: Tandläkarexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19745

Tandteknikerprogrammet, 180 hp Institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12 e, 031-786 3200 www.odontology.gu.se Studievägledning

Margareta Andersson, 031-786 3598, mån-tor 13-14, Drop in tis 14-16, Medicinaregatan 3, margareta.andersson.2@gu.se Är du intresserad av teknik och estetik och vill arbeta med problemlösning i en kreativ och utvecklande bransch? Då kanske tandteknikeryrket passar dig! Professionen kombinerar hantverk med avancerad medicinteknik och kräver fallenhet för manuellt precisionsarbete och god känsla för färg och form. Tandteknikerns uppgift är att efter beställning från tandläkare framställa konstruktioner som skall ersätta eller korrigera patienters tänder. Tandtekniker arbetar med materialhantering och avancerad teknik som kräver specialkompetens. Det är viktigt att följa med i kunskapsutvecklingen och kritiskt värdera ny information. En god kommunikation med övriga i tandvårdsteamet är nödvändigt oavsett om du arbetar som tandtekniker på ett tandtekniskt laboratorium eller inom dentalindustrin. Innehåll

Utbildningen ger kunskaper om olika material och manuella och datoriserade framställningstekniker (CAD/CAM), men även praktiska färdigheter att framställa olika typer av tandtekniska konstruktioner. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska demonstrationer samt praktiska tillämpningsövningar. Du kommer också att tränas i informationssökning samt skriftlig och muntlig presentation av arbeten vilket avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng som genomförs på sista terminen. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning i Sverige eller utomlands. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå. Examen: Programmet leder till en tandteknikerexamen och en kandidatexamen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19744

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 40


PROGRAM

Avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet, 90 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Christer Ek, 031-786 3074, christer.ek@sahlgrenska.gu.se En akademisk yrkesexamen på avancerad nivå som berättigar till legitimation som barnmorska samt generell magisterexamen inom huvudområdet Reproduktiv och perinatal hälsa. Programmets lokala profil betonar att barnafödande är en normal livshändelse samt fokuserar på barnmorskans stödjande och stärkande arbete med och för kvinnan och familjen. Programmet ger även grund för studier på Master- och forskarnivå. Om du är intresserad av fullständig Master inom huvudområdet sök Barnmorskeprogrammet med Master i Reproduktiv och perinatal hälsa, 120 hp. Arbetsområde

Barnmorskans ansvars-, kompetens- och verksamhetsområde omfattar området kring livets början och mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. I detta innefattas hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar samt nyfödda barn. Innehåll

Programmet ges på helfart och på webben kan du se vilka kurser som ingår. Verksamhetsförlagd utbildning förläggs främst till Göteborg men också till andra orter i Västra Götalandsregionen och Halland, vilket kan medföra kostnader för studenten. Examen: Barnmorskeexamen, Magisterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa. Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-10398 Start: VT18, 100 %, dag Anm-kod: GU-20398

Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram, 120 hp Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6 www.flov.gu.se Studievägledning

evidensbasering@gu.se Hur kan vi vara säkra på att vi gör rätt när vi fattar beslut om olika insatser? Svaret på dessa frågor har sedan några år varit: evidensbasering. I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt. Inom många sektorer arbetar man dock ofta med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. På den här utbildningen kommer du att träffa företrädare från olika områden - från hälso- och sjukvården, omsorgen, utbildningsområdet men också andra kunskapsintensiva sektorer i samhälle och näringsliv. Vi kommer att arbeta med olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område. Olika tekniker för evidensbasering är lämpliga beroende på var man finns. Nödvänding kunskap kan finnas i forskningslit-

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

teraturen, men också i form av externa utvärderingar av verksamheten eller erfarenheter inom organisationen. I grunden handlar det om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss fråga eller problematik. Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet - och hantera kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Urval: Urvalet för 100 % studiegång (helfart) sker utifrån skriftligt antagningsprov som visar på skriftlig språkförmåga och motivation. Urvalet för 50 % studiegång (halvfart) och 33 % studiegång (tredjedelsfart) sker utifrån arbetslivserfarenhet. På grund av utbildningens tidsåtgång ges företräde till sökanden med en tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare. I övrigt baseras urval på antingen A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har haft, nu har och i framtiden förväntas ha i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap. Mer information om antagningsprov och arbetslivserfarenhet se gu.se/evidensbasering. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-12899 Start: HT17, 50 %, dag Anm-kod: GU-12898 Start: HT17, 33 %, dag Anm-kod: GU-12897 Tredjedelsfart (33 %) betecknar en genomsnittlig studietakt, med kurser på kvartsfart år 1 och 2 och därefter på halvfart.

Master’s Programme in Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine, 120 hp Institutionen för medicin, Guldhedsgatan 10, www.medicine.gu.se Studievägledning

031-786 2373, ssie@gu.se The Master’s Programme is a 2-year, full-time, action based programme graduating future leaders within life science innovation driven businesses and organizations. The focus of the Master’s Programme is to provide you as a student with excellent skills in entrepreneurship and innovation through theoretical training and active project work in real life science based projects. Innehåll

The Programme covers two profiles. • Entrepreneurship in Life Science (ELS) with a focus on business creation and entrepreneurship in innovation projects. • Intellectual Capital Management (ICM) with a focus on strategic business development and management in existing research environments. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree or equivalent, e.q. the equivalence to 180 higher education credits (hec) or 180 ECTS credits at an accredited university. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: The selection process is based on the applicants CV, essay questions and interview. For further details, please visit the website www.sahlgrenska.gu.se/english/education/master_programmes/gibbs_master_programme_bceb/ or contact Hanie Jadidi at hanie.jadidi@gu.se. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-10699

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

41


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Master’s Programme in Global Health, 120 hp

PROGRAM

Institutionen för medicin, Guldhedsgatan 10, www.medicine.gu.se

Master’s Programme in Public Health Science with Health Economics, 120 hp

Studievägledning

Institutionen för medicin, Guldhedsgatan 10, www.medicine.gu.se

Pia Gejervall, 031-786 3902, mån-tor 13-14. Drop in mån & ons 14-15 Medicinaregatan 3, pia.gejervall@gu.se, This Master’s Programme in Global Health places its main emphasis on population health, social determinants, health economics, poverty alleviation and reduction of health disparities. Being a complex issue the programme responsibility is shared between four faculties: Health Sciences, Social Sciences, Humanities and Economics. Theories and methods from these four academic areas are integrated in order for students to acquire the broad set of perspectives and tools needed for mapping, analyzing and solving complex health problems.

Studievägledning

Thomas Jonsson, 031-786 3653, mån-tor 13-14. Drop in tis 14-16, Medicinaregatan 3, thomas.jonsson@sahlgrenska.gu.se This Master’s programme is focused on population health and how inequities in health can be reduced, with examples from the Nordic welfare states. Theoretical foundations, methodologies and tools needed in public health science are emphasized, such as health economics analysis and evaluation. Migration, its health and social implications, with human rights aspects, form another focus area. Arbetsområden

Arbetsområden

Work opportunities will be found at organizations and authorities engaged in promoting population health, such as local and regional public health units and authorities, ministries of health and social affairs, UN bodies and nongovernmental organizations. Termin 1

The programme starts with an introduction to the main global health challenges, epidemiology with biostatistics and qualitative research methods.

After completion of the programme, work opportunities are found at local, regional, national and international organizations and authorities focused on health related issues. Termin 1

The programme starts with studies in the foundations of public health science including welfare systems and work related health with epidemiology and biostatistics and qualitative research methods. Termin 2

Termin 2

Governance, leadership, accountability issues and human rights aspects related to global institutions and health systems will be dealt with as well as Global health economics. Termin 3

Theories, methods and skills related to promotion of health equity and prevention of vulnerability open this term. Social epidemiology and biostatistics complement earlier courses. Termin 4

This term starts with global health and human rights, including how politics, the economic system and gender positions are associated with health development in different settings and the role of health systems. Health Economics and evaluation give tools for analysis. Termin 3

A practice period at an organization or authority engaged in population health, or elective courses can be chosen. Social epidemiology and biostatistics complement earlier courses. Termin 4

Master’s thesis, 30 hec

Master’s thesis, 30 hec

Fortsatta studier

The programme leads to a Degree of Master of Medical Science with a major in Global Health. It prepares well for PhD studies within a relevant area of science. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: In order to be accepted for the Master’s Programme in Global Health, students must meet the basic entrance requirements, hold a Bachelor’s degree worth 180 higher education credits in a social sciences/health sciences/economics/arts main area or equivalent and English B/English 6 at upper secondary level or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Applications will be ranked by the Institute of Medicine based on students’ degrees earned, work experience and motivation for applying to the program. A verification of degree and English requirements (TOFEL) must be submitted together with a letter of intent (LOI) and a Curriculum Vitae (CV). The CV should be structured in accordance with our template, i.e. include a list of education, relevant work experience and knowledge in research methodology. The LOI (maximum of 250 words in English) should cover statement of intent, ambition and initiative. Specific information about requirements, CV and LOI template can be found on: medicine.gu.se/digitalAssets/1593/1593089_till-web-applicationprocess_mgh-autumn-2017.pdf Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-10698

Fortsatta studier

The programme leads to a Degree of Master of Medical Science with a major in Public Health Science with Health Economics. It prepares well for PhD studies within the area of Public Health Science. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Entry to the programme requires a Bachelor’s degree or professional degree qualification corresponding to at least 180 hec or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Applications will be ranked by the Institute of Medicine based on students’ degrees earned, work experience and motivation for applying to the program. A verification of degree and English requirements (TOFEL) must be submitted together with a letter of intent (LOI) and a Curriculum Vitae (CV). The CV should be structured in accordance with our template, i.e. include a list of education, relevant work experience and knowledge in research methodology. The LOI (maximum of 250 words in English) should cover statement of intent, ambition and initiative. Specific information about requirements, CV and LOI template can be found on: medicine.gu.se/digitalAssets/1593/1593086_till-web-applicationprocess_mph-autumn-2017.pdf Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-10599

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 42


PROGRAM

Masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa, 120 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Christer Ek, 031-786 3074, christer.ek@sahlgrenska.gu.se Är du intresserad av att främja hälsa, utveckla vård och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom barnmorskans verksamhetsområden? Då är detta ett program för dig. Programmet ger både en akademisk yrkesexamen till barnmorska och en Master i Reproduktiv och perinatal hälsa. Programmets lokala profil betonar att barnafödande är en normal livshändelse samt fokuserar på barnmorskans stödjande och stärkande arbete med och för kvinnan och familjen. Programmet ligger till grund för fortsatta studier på forskarnivå.

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Innehåll

Programmet består av följande kurser: Kompletterande kurs i medicinska kunskaper och färdigheter (48 hp) Professionell utveckling (7,5 hp) Samhälls- och författningskunskap (4,5 hp) Examen: Ingen examen Förkunskapskrav: Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz. Beslut/utredning från Socialstyrelsen om kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från länder utanför EU/EES och Schweiz. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Urval: Om de behöriga sökande är fler än antalet platser kommer ett urval att göras genom en samlad kvalitativ bedömning av de sökandes tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet samt motivering för att genomgå utbildningen. De högst rangordnade kommer att bli kallade till intervju. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-12999

Innehåll

Programmet ges på helfart och i det integreras kunskapsområdena reproduktiv och perinatal hälsa, medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap. Programmets tre första terminer följer kurser som ingår i barnmorskeprogrammet: Se kurserna på webben. Under programmets fjärde termin ingår följande kurser: Valbar kurs inom reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp Litteraturfördjupning inom Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp Vetenskaplig metod inför master i Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp Examensarbete för Master i Reproduktiv och perinatal hälsa, självständigt arbete, 15 hp Verksamhetsförlagd utbildning förläggs främst till Göteborg men också till andra orter i Västra Götalandsregionen och Halland, vilket kan medföra kostnader för studenten. Examen: Barnmorskeexamen, Magisterexamen i Reproduktiv och perinatal hälsa, och Masterexamen i Reproduktiv och perinatal hälsa. Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska eller barnmorska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-10498

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp Sahlgrenska akademins kansli, Medicinaregatan 3, www.sahlgrenska.gu.se Studievägledning

Jenny Hanselius, 031-786 5106, jenny.hanselius@gu.se En kompletterande utbildning för läkare med examen från länder utanför EU/ EES och Schweiz startar höstterminen 2017, under förutsättning att resurser tilldelas. Utbildningen anordnas i Göteborg och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Studierna berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning) och ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för läkaryrket och för att kunna fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som i sin tur krävs för att få behörighet att arbeta som läkare.

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz, 60 hp Sahlgrenska akademins kansli, Medicinaregatan 3, www.sahlgrenska.gu.se Studievägledning

Pernilla Hultberg, 031-786 3579, 0701-719451, pernilla.hultberg@gu.se En kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES samt Schweiz startar höstterminen 2017, under förutsättning att resurser tilldelas. Utbildningen anordnas i Göteborg och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Studierna berättigar till studiemedel. Programmet syftar till att studenten efter godkänd utbildning skall kunna uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och efter prövning av Socialstyrelsen kunna anhålla om svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar såväl teoretiska studier som klinisk färdighetsträning. Den teoretiska undervisningen sker vid Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, och den verksamhetsförlagda utbildningen sker på olika tandvårdskliniker, främst i Västra Götalandsregionen. Examen: Ingen examen Förkunskapskrav: Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Urval: 1. Urvalet sker i 2 steg. I steg 1 bedöms de allmänna odontologiska kunskaperna genom två skriftliga urvalstest - dels ett test av odontologiska kunskaper, dels ett test av förmåga att handlägga ett patientfall. De 35-40 sökande som uppnått bäst resultat kallas till steg 2: Intervju. Efter genomförd intervju görs en samlad bedömning av intervju och patientfall. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-12998

Efter godkänd utbildning kan studenten ansöka hos Socialstyrelsen om att få behörighet att få söka AT.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

43


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se En akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder till specialistsjuksköterskeexamen i anestesisjukvård och generell magisterexamen i omvårdnad. Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på master- och forskarnivå och är ackrediterad av International Federation of Nurse Anesthetics. Arbetsområde

Anestesisjuksköterskan ansvarar för omvårdnad och medicinsk behandling inför och under anestesi för patienter i alla åldrar samt sjukdomstillstånd. Arbetsområdet kännetecknas av situationer som kräver handlingsberedskap, flexibilitet och god problemlösningsförmåga. Arbetsfältet omfattar även allmänna akuta situationer inom och utanför sjukhus. Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. Programmet fördjupar kompetensområdet för att självständigt kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom pre-, intra- och postoperativ vård samt bedriva utveckling inom specialistområdet. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Studierna bedrivs på helfart. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i Göteborg eller på alternativa orter i Västra Götaland samt Varberg och kan medföra kostnader för studenten. Examen: Specialistsjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: HT17, 100 %, dag, Ort Göteborg Anm-kod: GU-10399 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Varberg Anm-kod: GU-10496

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen ger dig fördjupning i avancerad bedömning, vårdplanering, stöd till egenvård, uppföljning av patienter samt ledarskap inom diabetesvård. Programmet leder till generell examen i omvårdnad på magisternivå, ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå och ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Du antas till ett lärosäte men undervisningen bedrivs vid samtliga lärosäten. Arbetsområde

Specialistsjuksköterskor inom diabetesvård kan arbeta på mottagning, i slutenvård samt i primärvård och kommunal vård.

PROGRAM

Innehåll

Huvudområde i programmet är omvårdnad och kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap integreras. De kurser som ingår i programmet är: Avancerad vård vid diabetes, 15 hp (GU och HV) Lärande och egenvård vid diabetes, 15 hp (HS) Vetenskaplig metod, 7,5 hp, (GU) Examensarbete i omvårdnad, 15 hp (GU) Valfri kurs med relevans för diabetesvård, 7,5 hp (GU eller annat lärosäte) Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs i närområdet av antagande lärosäte och övriga orter i Västra Götalandsregionen vilket kan medföra resekostnader för studenten. Examination sker i form av skriftliga individuella och gruppbaserade studieuppgifter samt individuell bedömning. Studierna bedrivs på halvfart med både campusförlagd och webbaserad undervisning. Examen: Specialistsjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: HT17, 50 % Anm-kod: GU-10397

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se En akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska och generell magisterexamen i omvårdnad. Utbildningen ger även behörighet för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Arbetsområde

Distriktssköterskors professionsområde är brett och kännetecknas av ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Arbetsfältet omfattar barn- och skolhälsovård, kommunal hemsjukvård och arbete på vårdcentraler. Yrkesområdet kännetecknas av stor självständighet som kräver handlingsberedskap, flexibilitet, prioriterings- och problemlösningsförmåga samt god samarbetsförmåga. Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad.I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Studierna bedrivs på helfart. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i Göteborg eller på alternativa orter i Västra Götaland och kan medföra kostnader för studenten. Examen: Specialistsjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 44


PROGRAM

Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-10396

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen ger dig fördjupning i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom hälsooch sjukvård för barn och ungdomar samt i lärande och ledarskap för att leda och samordna vårdarbetet. Ett självständigt arbete ingår, som syftar till att ge dig kompetens för att utveckla vården, arbeta evident samt implementera forskningsresultat. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och fortsatta studier på forskarnivå. Arbetsområde

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. Programmet fördjupar kompetensområdet för att självständigt kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom intensivvård, pre- och postoperativ vård samt bedriva utveckling inom specialistområdet. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Studierna bedrivs på helfart. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i Göteborg och övriga orter i Västra Götaland samt Varberg, och kan medföra kostnader för studenten. Examen: Specialistsjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Start: HT17, 100 %, dag, Ort Göteborg Anm-kod: GU-10394 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Varberg Anm-kod: GU-10495

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar arbetar på mottagningar såväl som på vårdavdelningar. Det hälsofrämjande arbetet liksom den omvårdnad som ges vid barns sjukdom och ohälsa bygger på varje barns specifika behov och rättigheter, samt barnets familj som central samarbetspartner.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se

Innehåll

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård är en akademisk yrkesutbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen ger dig fördjupning i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom medicinsk vård. Utbildningen syftar även till en fördjupning i lärande och ledarskap för att leda och samordna vårdarbetet. Ett självständigt arbete ingår som syftar till att ge dig kompetens för att utveckla vården, arbeta evident samt implementera forskningsresultat. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och fortsatta studier på forskningsnivå.

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. De kurser som ingår kan ses på utbildning.gu.se Examen: Specialistsjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: HT17, 50 %, dag Anm-kod: GU-10497

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Studievägledning

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se

Arbetsområde

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är medicinsk vård och omfattar vuxna och äldre med vanligt förekommande och komplicerade invärtesmedicinska tillstånd. Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. De kurser som ingår kan ses på utbildning.gu.se

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se

Examination sker i form av individuella och gruppbaserade skriftliga studieuppgifter samt obligatoriska workshops. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Nio gemensamma campusträffar är förlagda termin 1 varav fem är obligatoriska. Därefter är det varierande antal obligatoriska dagar.

Studievägledning

Examen: Specialistsjuksköterskeexamen

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se En akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder till specialistsjuksköterskeexamen i intensivvård och generell magisterexamen i omvårdnad. Utbildningen ger även behörighet för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Arbetsområde

Intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter i alla åldrar med hotande eller manifest svikt i vitala organ, postoperativt och inom intensivvård. Arbetsområdet kännetecknas av situationer som kräver handlingsberedskap, prioriteringsförmåga, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Arbetsfältet omfattar även allmänna akuta situationer inom och utanför sjukhus

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Förkunskapskrav: Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett år yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: HT17, 50 % Anm-kod: GU-10392

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

45


MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se En akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen i operationssjukvård och generell magisterexamen i omvårdnad. Utbildningen ger även behörighet för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Arbetsområde

Operationssjuksköterskans yrkesfunktion omfattar omhändertagande och ansvar av patienter före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp, ofta i en högteknologisk miljö. Arbete på en operationsavdelning sker i team och ställer krav på hög handlingsberedskap, snabba beslut, flexibilitet och problemlösningsförmåga. I operationssjuksköterskans funktion ingår att arbeta med omvårdnad och patientsäkerhet, exempelvis infektionsprevention, liksom att skapa en relation med patienten och ibland dess närstående. Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, samhällsoch beteendevetenskap. Studierna bedrivs på helfart. Vid den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kommer placering att ske inom hela Västra Götalandsregionen. Vid ansökning till programmet har du möjlighet att välja ort Göteborg, Borås, Skövde eller Trollhättan. VFU-placeringen blir då på den ort du blir antagen till. Resterande del av utbildningen är förlagd i Göteborg. Examen: Specialistsjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Start: HT17, 100 %, dag, Ort Göteborg Anm-kod: GU-10390 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Skövde Anm-kod: GU-10491 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Varberg Anm-kod: GU-10492 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Borås Anm-kod: GU-10493 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Trollhättan Anm-kod: GU-10494

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

PROGRAM

inom kommunal äldrevård, på mottagningar och vårdavdelningar för att förebygga ohälsa och främja hälsa hos äldre patienter med komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov. Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. De kurser som ingår kan ses på utbildning.gu.se Examination sker i form av individuella och gruppbaserade skriftliga studieuppgifter samt obligatoriska workshops. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Nio gemensamma campusträffar är förlagda till termin 1 varav fem är obligatoriska. Därefter är det varierande antal obligatoriska dagar för de olika terminerna. Examen: Specialistsjuksköterskeexamen Förkunskapskrav: Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden, ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: HT17, 50 % Anm-kod: GU-10395

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se Studievägledning

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se Utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre ger sjuksköterskans kompetens att självständigt kunna arbeta och bedriva utveckling inom vård av äldre. Arbetsformerna varierar mellan individuellt och grupparbete under handledning, seminarier och föreläsningar. Möjlighet finns att förlägga del av utbildningen i annat land. Arbetsområde

Specialistsjuksköterskans arbetsområde omfattar främjande, förebyggande samt omvårdnad av äldre med komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov i öppen och/eller sluten vård. Huvudområdet är omvårdnad med integrering av kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap på avancerad nivå. Innehåll

Studievägledning

Programmet är en nätbaserad halvfartsutbildning om 60 hp varav verksamhetsförlagd utbildning utgör 9 hp inom geriatrisk omvårdnad samt förbättringskunskap. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst och Lunds universitet. Utbildningen startar VT 2018, halvfart, dag.

Maria Meszaros, 031-786 6057, maria.meszaros@gu.se

Fortsatta studier

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe hus 1 o 2 www.caresci.gu.se

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre är en akademisk yrkesutbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen ger dig fördjupning i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av äldre patienter samt i lärande och ledarskap för att leda och samordna vårdarbetet. I utbildningen ingå ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens för att utveckla vården, arbeta evident samt implementera forskningsresultat. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och fortsatta studier på forskningsnivå.

Specialistsjuksköterskeprogrammet ligger till grund för fortsatta studier på avancerad nivå och forskarnivå.

Arbetsområde

Förkunskapskrav: Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden, ett års yrkeslivserfar-

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre arbetar med avancerad omvårdnad

Mer information om programmet: sahlgrenska.gu.se/utbildning/program/ specialistsjuksk Examen: Specialistsjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen (specialistsjuksköterska inom vård av äldre) samt generell examen på avancerad nivå (magisterexamen).

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 46


PROGRAM

MEDICIN, ODONTOLOGI, VÅRD & HÄLSA

enhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Start: VT18, 50 %, nät Anm-kod: GU-20399

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

47


NATUR VETENSKAP Naturvetenskapliga upptäckter har revolutionerat vår syn på världen. Förr handlade det om att utforska grundläggande naturlagar. Nu söker naturvetenskapen lösningar för en hållbar utveckling, en giftfri miljö, ett

friskt hav, åldrandets gåta och liv i universum. Här kan du läsa traditionella ämnen som matematik, fysik, kemi, biologi, astronomi och geografi, men också specialiserade utbildningar om till exempel havet och vår miljö.

ÄMNEN, FRISTÅENDE KURSER

• Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram

• Astronomi • Biologi • Fysik • Geografi • Geovetenskap • Kemi

• Molekylärbiologi, kandidatprogram • Ämneslärarprogrammet • Kompletterande pedagogisk utbildning

PROGRAM, AVANCERAD NIVÅ

• Marin geologi

• Atmospheric, Climate and Ecosystems Master’s Programme

• Marina vetenskaper

• Biodiversity and Systematics, Nordic Master’s Programme

• Matematik

• Biology, Master’s Programme

• Matematisk statistik

• Complex Adaptive Systems, Master’s Programme

• Miljövetenskap

• Ecotoxicology, Master’s Programme

• Oceanografi

• Environmental Sciences

• Radiofysik

• Kemi, masterprogram

• Teknik

• Marine Science, Master’s Programme

FÖRUTBILDNINGSPROGRAM

• Master’s Programme in Earth Sciences • Master’s Programme in Genomics and Systems Biology

• Naturvetenskapligt basår

• Master’s Programme in Geography

PROGRAM, GRUNDNIVÅ

• Master’s Programme in Physical Oceanography

• Biologi, kandidatprogram • Datorstödd fysikalisk mätteknik • Fysik, kandidatprogram • Geografi, kandidatprogram • Geovetenskap, kandidatprogram • Kemi, kandidatprogram • Läkemedelskemi, kandidatprogram

• Matematiska vetenskaper, masterprogram • Miljö- och hälsoskydd, masterprogram • Molecular Biology, Master’s Programme • Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram • Physics, Master’s Programme • Physics of Materials and Biological Systems, Master’s Programme

• Marin vetenskap, kandidatprogram • Matematikprogrammet Kursbeskrivningar på avancerad nivå och alla programbeskrivningar är förkortade i katalogen. På www.utbildning.gu.se finns den fullständiga versionen.


KURSER

NATURVETENSKAP

ASTRONOMI

detalj. Fysiken hos svarta hål diskuteras med tillämpningar på kvasarer och andra aktiva galaxer. Teorin för Big Bang förklaras. Kursen ges på svenska.

Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143 majken.lundqvist@physics.gu.se

Grundnivå Livbetingelser i universum, 7,5 hp

(ASF904)

Kursen introducerar dig till aktuella forskningsresultat om möjligheter för liv i universum. Du kommer att lära dig om hur livet på jorden är uppbyggt, hur det har utvecklats och om liv under extrema förhållanden. Du lär dig också om möjligheter för liv i vårt solsystem och om möjligheter för existens av jordliknande planeter runt andra stjärnor, sökandet efter planeter runt andra stjärnor, möjligheter för icke kolbaserat liv och hur debatten om utomjordiskt liv sett ut under historien. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21101 Interstellär kommunikation, 7,5 hp

(ASF905)

Under kursen lär du dig vilka möjligheter som finns för kommunikation mellan stjärnor. Med kommunikation avses förflyttning av materia eller information. Du lär dig om tänkbara möjligheter för rymdskepp, bekantar dig med relativitetsteori och efter kursen kan du diskutera vad som är möjligt och omöjligt inom science fiction. Du lär dig hur meddelanden kan kodas och sändas med hjälp av radioteleskop samt bekantar dig med hur vetenskapen ser på UFO-fenomen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11102 Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa, 7,5 hp (ASF912) Kursen behandlar grundläggande begrepp inom speciell och allmän relativitetsteori samt fysiken kring svarta hål. Med hjälp av teknik för 3D-visualisering fördjupas förståelsen för bland annat kosmologi, gravitationell tidsdilatation och krökt rumtid. Deltagarna får även uppleva till exempel hur det ser ut på randen till ett svart hål eller hur det ser ut när man färdas genom stjärnorna nära ljushastigheten. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11104 The Universe of Galaxies, 7,5 hp

(ASF030)

Kursen beskriver hur universum under 15 miljarder år utvecklats från Big Bang, med ofattbart hög täthet och temperatur, till sitt nuvarande tillstånd. Kursen ger även en beskrivning av strukturen och utvecklingen av hela universum och dess byggstenar, galaxerna. Strukturen hos vår egen galax kommer att diskuteras i

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Matematik D eller Fysik 2, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8, undantag ges för Kemi A/1). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11101 Matematikens guide till Ganymedes, 7,5 hp (MVB100)

För mer information om kursen, se Matematik.

Avancerad nivå Astrophysical Dynamics, 7,5 hp

(ASM400)

Förkunskapskrav: To be eligible for the course the student needs knowledge in mathematics and physics equivalent to a Bachelor’s degree. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11151 Galaxies and Observational Cosmology, 7,5 hp (ASM410) Förkunskapskrav: To be eligible for the course ASM410 the student needs basic knowledge in physics, especially mechanics equivalent to a Bachelor´s degree. To provide the requirement in English by an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS, the English proficiency should be equivalent to the level of English 6/English Course B from Swedish Upper Secondary School. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21170 Radioastronomical Techniques and Interferometry, 7,5 hp (ASM460) Förkunskapskrav: To be eligible for the course the student needs knowledge in mathematics and physics (including basic electromagnetism) equivalent to a Bachelor’s degree. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11154 The Interstellar Medium and Star Formation, 7,5 hp (ASM480) Förkunskapskrav: To be eligible for the course ASM480 the student needs knowledge in mathematics and physics (including basic electromagnetism and spectroscopy/quantum physics) equivalent to a Bachelor’s degree. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21171 Modern astrophysics, 7,5 hp

(ASM510)

Förkunskapskrav: Mathematics 30 hecc (including multivariable calculus), basic physics (including mechanics, electromagnetism, quantum physics). To provide the requirement in English by an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS, the English proficiency should be equivalent to the level of English 6/English Course B from Swedish Upper Secondary School. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11156 Stellar Physics, 7,5 hp

(ASM520)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree or equivalent to 180 higher education credits or 180 ECTS credits at an accredited university, with a minimum of 90 hec in physics. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11158

BIOLOGI Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18, www.science.gu.se/biologi Studievägledning

Peter Gulz, 031-786 2524 eller 031-786 2526 education@biology.gu.se Biologikurserna är indelade i olika nivåer: Orienteringskurser, baskurser, fördjupningskurser på grundläggande (kandidat-) respektive avancerad (master-) nivå och examenskurser på grundläggande respektive avancerad nivå. Dessutom ges kurser för lärare som vill komplettera sin utbildning eller fortbilda sig i ämnet. Orienteringskurserna ger elementära kunskaper i delar av biologin och ökad förståelse för biologiska problemställningar. Orienteringskurserna kan inte räknas in i de 90 hp i huvudämnet (Biologi/Molekylärbiologi) som krävs för kandidatexamen. Baskurserna i Biologi/ Molekylärbiologi : Cellbiologi 15 hp, Molekylär genetik 15 hp, Organismvärldens form och funktion 15 hp, Ekologi och evolution 15 hp samt Biodiversitet och systematik 15 hp ger grundläggande kunskaper i biologi för fortsatta studier inom ämnet. Övriga kurser består av fördjupningskurser och examenskurser inom olika forskningsområden. Alla kurserna är lämpliga som förberedelse för forskning inom biologiska ämnen, eller som yrkesförberedande kurser för yrken med biologisk anknytning. Litteraturen är oftast på engelska. För alla kurser i biologi gäller att eventuellt boende på fältstationer medför en kostnad för studenten på 120 kronor per dygn, för kost och logi.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

49


NATURVETENSKAP

KURSER

Grundnivå Naturvetenskapligt basår, Biologi, 15 hp (NBAB00)

Kursen ingår i högskolans basår och ger behörighet motsvarande gymnasiekurserna biologi 1 och 2. Du får en presentation av vad en cell är, bakteriers struktur och funktion, genetik och bioteknik. Kursen behandlar även växt- och djurrikets indelning. Och med människan som modell förklaras de viktigare organens funktion. Du får också en orientering i hur fotosyntesen och växternas vatten- och näringsupptag fungerar. Kursen avslutas med ekologi där samspelet mellan olika organismer behandlas. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 3/A3, undantag ges för Naturkunskap B/2, Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21000

Sommarkurser Orienteringskurs i artkännedom, 7,5 hp (BIO050)

Kursen ger en översiktlig orientering om våra växt- och djurarter, hur man bestämmer och identifierar dem. Undervisningen sker till största delen ute i naturen, men också med hjälp av herbarier, museisamlingar och datorer. Kursen ges två kvällar i veckan samt några lördagar. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: Sommar 17, 50 %, kväll, 2017-06-07 – 201708-12 Anm-kod: GU-31000 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Floristik och faunistik, baskurs, 7,5 hp

(BIO145)

Under kursen får du lära dig ett representativt urval av kärlväxter och djur samt i floristikdelen träning i hur man använder bestämningslitteratur för att artbestämma okända kärlväxter. Kursen ges på sommaren och är ett förkunskapskrav till vissa fördjupningskurser i biologi (t.ex. Artkunskap i naturliga miljöer). Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B eller Biologi 2 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Fysik B/2, Kemi B/2, Matematik D/4). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-05 – 201708-18 Anm-kod: GU-31001 Kursen ges på helfart vecka 23-25 och 31-33. Sista ansökningsdag: 2017-03-15

Orienteringskurser Antibiotikaresistensens problematik, 3 hp (BIO001)

Den ökande bakteriella antibiotikaresistensen är ett globalt problem och hotar nu att rasera

den moderna medicinska infrastukturen. Antibiotikaresistensproblematiken har många sidor och involverar forskare från ett flertal discipliner. Den här kursen kommer att behandla den grundläggande biologin i ämnet, hur vi kan minska spridningen av antibiotikaresistens hos befolkningen och i miljön, samt om hur vi kan utveckla nya antibiotika. Kursen passar som fortbildningskurs för lärare. Som lämpligt tillägg till kursen rekommenderas labkursen BIO002. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 10 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11007 Start: HT17, 10 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11008 Urval: Platsgaranti Laborationer kring antibiotikaresistens, 1,5 hp (BIO002) I den här praktiska kursen gör vi experiment som åskådliggör några av de biologiska problem som rör antibiotikaresistens, så som överföring av resistens mellan bakterier samt processer som ger upphov till antiobiotiksresistens. Kursen passar som fortbildningskurs för lärare och är lämpligt som komplement till kursen BIO001, Antibiotikaresistensens problematik. Ges på hellfart under höstlovet (vecka 44). Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-10-30 – 2017-11-03 Anm-kod: GU-11009 Biologi för filosofer, 7,5 hp

(BIO014)

Kursen är en orienteringskurs som behandlar biologins grundfrågor liksom utvecklingen inom den moderna biologin. Vidare diskuteras biologins roll i dagens och morgondagens samhälle. Kursen behandlar ämnen som: Vetenskap och världsbild, evolution och systematik, könsrollernas biologi, medvetande och moral, samt socialdarwinism och eugenik. Kursen omfattar föreläsningar och seminarier och avslutas med en hemtentamen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-09-19 – 2017-12-05 Anm-kod: GU-11001 Djurens beteende, 7,5 hp

(BIO008)

Kursen vänder sig till nyfikna som vill veta mer om djurs beteenden: hur man kan förstå olika beteenden, hur de har uppstått evolutionärt och hur de fungerar fysiologiskt. Kursen byggs kring föreläsningar, kursbok (Essential Animal Behavior, av G Scott), praktiska övningar och en självständig litteraturuppgift. Moment som ingår: beteendeekologi; fysiologi (nervsystem & hormoner); motivation; inlärning; kommunikation; födosök; undgå predation; fortplantning; människans beteende. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 33 %, kväll, 2017-08-30 – 2017-12-13 Anm-kod: GU-11000

DNA som en tidsspegel: från Neandertalare till framtida klimatförändringar, 3 hp (BIO003) Detta är en kurs som avser att ge bred inblick i hur modern genomisk teknik påverkar vårt samhälle, syn på människan och olika frågeställningar såsom människans ursprung, koppling mellan genom och sjukdomar, organismers mikrobiom, biodiversitet och evolutionära mekanismer. Kursen passar som fortbildningskurs för lärare. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 10 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21001 Evolutionsbiologi, 7,5 hp

Under kursen läggs stor vikt vid förståelse av evolutionära principer med exempel från naturen både i nutid och i historisk tid. Innehållet kretsar kring evolutionens processer och de mekanismer som driver dessa. En viktig del är kunskapen om livets uppkomst och utveckling på jorden. Modern evolutionsforskning har en central betydelse men evolutionslärans uppkomst behandlas också vetenskapshistoriskt. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11901 Fiskekologi, 7,5 hp

(BIO020)

Kursens mål är att ge en introduktion till fiskars biologi och deras ekologiska roll i den marina miljön, med tonvikt på svenska marina arter. Ämnen som kommer att belysas är fiskarnas evolution och diversitet, deras form och funktion och populationsdynamik. Kursen tar upp fiskars beteende, reproduktion och livshistoria samt fisken som mänsklig resurs. Ett kortare besök vid Kristinebergs Marina Forskningsstation, där föreläsningar varvas med praktiska studier i fält och i laboratorier, ingår. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21900 Fiskfysiologi, 7,5 hp

(BIO025)

Kursen ger allmänna och mer specialiserade kunskaper om fiskars fysiologiska och funktionella anpassningar till liv i vatten. Kursen belyser fysiologiska funktioner hos olika fiskgrupper: Rundmunnar, hajfiskar, benfiskar, lungfiskar. Tyngdpunkt läggs på benfiskar, med svenska fiskar som exempel. Du kommer bl.a. läsa om nervsystem och sinnesfysiologi, födointag, salt- och vattenbalans. Du kommer även att läsa om fiskar i extrema miljöer, fysiologiska verkningar, konsekvenser av miljöstörningar. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-09-11 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11002

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 50

(BIO015)


KURSER

NATURVETENSKAP

Förorening av marin miljö, 7,5 hp

(BIO027)

I kursen behandlas övergödningsproblematik, miljögifters spridning och effekter i marina ekosystem samt olika fysiska störningar. Aktuella miljöfrågor diskuteras. Kursen lägger tonvikt på svenska och nordiska förhållanden. Du kommer att få läsa om hur övervakning av miljön kan ske och om olika metoder för att mäta biologiska effekter. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11902 Marin biologi, 7,5 hp

(BIO047)

Kursen innehåller följande moment: livets uppkomst och historia, grundläggande oceanografi och provtagningsmetodik, hur havet som livsmiljö fungerar och skiljer sig från land, genomgångar av marina växt och djurgrupper, hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin miljö, livsmiljöer i havet samt miljöfrågor för havet. I kursen ingår ett fältmoment förlagt till en fältstation under ett veckoslut där du får bekanta dig med våra vanligaste marina arter. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21901

Fortbildningskurs för lärare Laboratory Training Course for Teachers in Biotechnology: CSI Göteborg, 7,5 hp (LBIO01) This course is aimed for you who are a biology and/or chemistry teacher at upper secondary school. The first part of the course is made up of studies of literature. You will account of your studies by answering questions in writing. The second part is at the laboratory at Kristinebergs Marine Field Station- laborations to bring to your classes - with elements of discussions and lectures. To cover the costs of the stay at the field station a fee will be required. (2015 it was 1900 Swedish crowns) Förkunskapskrav: Minst 60 hp (40 p) godkända inom naturvetenskap. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: Sommar 17, 50 %, nät, 2017-06-05 – 201708-11 Anm-kod: GU-31030 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Svenska växter för lärare, 4 hp

(LBIO07)

Kursen avser ge elementära kunskaper om den biologiska mångfalden bland växter. Fokus ligger på ormbunkar och fröväxter som förekommer i Västsverige. Under två intensiva veckor i fält presenteras du för drygt 200 vanliga växter som du lär dig känna igen och sätta namn på. Till din hjälp finns ett bildspel och herbariesamlingar. Kursen omfattar även identifiering av växter med hjälp av Svensk floras bestämningsnycklar. Med denna kunskap i bagaget blir det roligt att ta ut dina elever i naturen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och år som yrkesverksam lärare (33 %).

Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-05 – 201706-21 Anm-kod: GU-31002 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Att läsa naturen, 7,5 hp

(LBIO05)

Undervisningen består främst av föreläsningar och fältstudier, som syftar till en ökad insikt i vilka möjligheter som finns att förlägga i första hand biologi och geologiundervisning till skolans närområde. Vid varje undervisningstillfälle kommer ett tema att avhandlas. Deltagarna kommer att få i uppgift att inventera området kring den egna skolan med avseende på det aktuella temat, alternativt prova med elever. En viktig del av kursen är diskussioner om resultaten av dessa inventeringar. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-09-06 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11004 Havet i klassrummet, 15 hp

(LBIO02)

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem. Vi kombinerar kunskap om havet med hur man kan arbeta experimentellt med marin vetenskap i undervisning även i skolmiljöer som ligger långt från havet. Kursen bör kunna kombineras med heltidsarbete och det ingår två fältmoment vid marin fältstation (ca 3 + 3 dagar sommartid). Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-18 – 2018-06-18 Anm-kod: GU-11003 Virtue - Naturvetenskap i skolan, 7,5 hp (LBIO08)

Kursen bygger på skolelevers undersökningar av påväxt på nedsänkta rack av plastskivor i olika vattenmiljöer. Kursen ger en introduktion till Virtues arbetsmetoder och hur man identifierar och beskriver de vanligaste påväxtarterna och hur man kan jämföra, tolka och presentera undersökningsresultat. Kursen ges med kvartsfart med i huvudsak nätbaserad undervisning, och kan genomföras parallellt med heltidsarbete. Ett obligatoriskt fältmoment ges på en marin fältstation. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11005 Biologi 1 för gymnasielärare, 15 hp

(LGBI10)

Kursen ingår i lärarprogrammet och vänder sig till vänder sig till de som behöver bredda/utöka sin behörighet i ämnet och behandlar livets ursprung samt förutsättningarna för liv. Mångfalden av organismer och deras livsbetingelser beskrivs, liksom de evolutionära processer som ligger till grund fördiversiteten. I kursen ingår problematisering av etiska frågeställningar i relation till biologisk mångfald och hållbar utveckling. Ämnesdidaktiska perspektiv tas upp under kursens olika moment.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 6c/A6c). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21003 Biologi 2 för gymnasielärare, 15 hp

(LGBI20)

Kursen ingår i lärarprogrammet och vänder sig till de som behöver bredda/utöka sin behörighet i ämnet. De första delkurserna behandlar centrala biologiska fenomen såsom fotosyntes och förbränning. Vidare tas centrala ekologiska samband upp och mänsklig påverkan i form av exempelvis påverkan på vårt klimat. Den tredje delkursen behandlar ämnesdidaktik där teorier om undervisning och lärande med utgångspunkt i läraryrket integreras med ämneskunskaper inom biologin. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 6c/A6c). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21002 Biologi 3 för gymnasielärare, 15 hp

(LGBI30)

Kursen ingår i lärarprogrammet och vänder sig till de som behöver bredda/utöka sin behörighet i ämnet och beskriver ryggradsdjurs form och funktion med fokus på människan. Detta ger en bakgrund till vidare diskussioner om sexualitet och sexuell hälsa, samt hur livsstil påverkar vår kropp och vårt välmående. Kursen tar även upp bioteknologins roll i samhället och sätter den i relation till hållbar utveckling. I kursen ingår informationssökning och databashantering samt försöksdjursetik Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 6c/A6c). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11006

Baskurser Cellbiologi, baskurs, 15 hp

(BIO900)

Kursen behandlar grundläggande uppbyggnad och funktioner hos celler inom Bacteria, Archaea och Eukarya i ett evolutionärt perspektiv. Här ingår cellens roll som byggsten i den flercelliga organismen liksom specifika funktioner hos encelliga arter. I kursen ingår ett avsnitt med praktisk övning i presentationsteknik. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %)

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

51


NATURVETENSKAP

KURSER

Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11010

Stödämnen

Molekylär genetik, 15 hp

Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser, 7,5 hp (BIO172)

(BIO905)

Kursen behandlar gener och deras roll i ärftlighet. Vi beskriver de molekylära mekanismerna för hur den genetiska informationen lagras och avkodas samt förs från en generation till nästa. Geners uppbyggnad och reglering samt hur genetiska förändringar kan påverka evolution och sjukdomsuppkomst kommer att diskuteras. I kursen ingår föreläsningar, laborationer samt grupparbeten med efterföljande diskussioner där bland annat presentationsteknik övas. Förkunskapskrav: Genomgången Cellbiologi, baskurs 15 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11031 Organismvärldens form och funktion, 15 hp (BIO910)

I kursen studerar du hur växter och djur fungerar från molekylär och cellulär nivå till vävnad/organ och hela organismen i samspel med omgivningen. Du lär dig grundläggande anatomi och fysiologi för att förstå mekanismerna för bl a reproduktion, vatten och mineral-/näringsupptag och exkretion, transportsystem, hormonell och nervös signalering, sinnenas funktion, muskel-, respirations- och cirkulationsfysiologi och hur de svarar på olika stressfaktorer. Förkunskapskrav: Genomgångna baskurser Cellbiologi, 15 hp och Molekylär genetik 15 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21020 Ekologi och evolution, 15 hp

(BIO915)

Detta block tar upp ekologi ur ett evolutionärt perspektiv, från individnivå, via population och samhälle, till lokala och globala ekosystem, inklusive beteendeoch bevarandebiologi, med exempel från prokaryoter och eukaryoter i terrestra, limniska och marina miljöer Förkunskapskrav: Genomgångna baskurser Cellbiologi 15 hp, Molekylär genetik 15 hp samt Organismvärldens form och funktion 15 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21021 Biodiversitet och systematik, baskurs, 15 hp (BIO920)

Kursen ger kunskaper om karaktäristiska drag hos de större grupperna inom bakterier, arkéer och eukaryoter, särskilt landväxter, svampar och djur och hur dessa utvecklats evolutionärt i förhållande till varandra och klimat under olika geologiska tidsåldrar. Artbegreppet diskuteras, och artbildningsmekanismer inom huvudgrenarna av livets träd exemplifieras. Teorier bakom rekonstruktion av släktskapsträd presenteras, liksom verkyg tillgängliga för att bestämma en organisms taxonomiska tillhörighet Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser BIO900, BIO905, BIO910 och BIO915. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11020

conservation biology, and ecotoxicology

Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med naturvetenskapliga exempel som grund. Kursen behandlar främst enfaktors analyser. Innehållet omfattar bland annat principer för hypotesprövning, sannolikhetslära, statistiska slutsatser, statistisk styrka, beskrivande statistik, statistiska fördelningar, korrelation och regression, analys av kategoriska data och ickeparametriska test. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna baskurser om 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11021 Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser, 7,5 hp (BIO173) Kursen utgör en fortsättning på kursen, BIO172, Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser och inriktar sig på flerfaktorsanalyser. Kursens tyngpunkt ligger på variansanalyser och den behandlar enfaktors-, tvåfaktors- samt nestad ANOVA. Vidare presenteras korrelation, enkel och multipel linjär regression samt logistisk regression. Särskild vikt läggs på utformning och planering av experiment. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs BIO172, Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser, 7.5 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-04-26 Anm-kod: GU-21022

Fördjupningskurser på grundnivå Artkunskap i naturliga miljöer, 15 hp

(BIO206)

Artkunskap när det gäller djurgrupper är inriktad på svenska fåglar, insekter och däggdjur. Även spår från djuren behandlas. På de botaniska momenten lär man sig de viktigaste mossorna och lavarna i fält, men även många signalarter i sydsvenska skogar. Man lär sig vidare att beskriva de naturliga fodermarkernas variation och naturvärden med hjälp av vanliga arter och indikatorarter bland kärlväxterna. Kursen ger artkunskap som är nödvändig för naturvärdesbedömningar i sydsvenska landmiljöer. Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp, samt godkänd Floristik och faunistik, baskurs, 7,5 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21023 Behavioral biology, 15 hp

(BIO209)

How do you do? And why? Animal and human behaviour include complex and fascinating products of evolution, such as social and sexual communication and organization, navigation, cooperation, as well as human nature and culture. This course blends ethology, behavioural ecology and biological psychology, with emphasis on evolutionary explanations (phylogeny and adaptation), central genetic and physiological mechanisms, and applications in e.g. animal care,

Förkunskapskrav: Admission to the course requires one of the following options: 1) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 higher education credits (hec), BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution, 15 hec, and BIO920 Biodiversity and Systematics or corresponding basic course in biology. At least 60 of the 75 higher education credits must be passed. 2) Approved courses (MAR101-112+NTH001) within the first and second year of the Bachelor program in Marine science. At least 90 of the 120 higher education credits must be passed. 3) Approved ES1201, Environmental Sciences: Natural Science, 15 hec, ES1300, Natural Resources Management, 15 hec, ES1305, Pollutants effects and dispersal on Biological Systems, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution 15 credits, and have read and approved at least one of the following four courses: BIO900, Cell Biology, 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec and BIO920, Biodiversity and Systematics, 15 hec. At least 60 of the 75 higher education credits must be passed. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21024 Bioinformatics and Functional Genomics, 15 hp (BIO210) The DNA sequences of genomes for hundreds of organisms are known today. Most of these organisms are bacteria but also uni- and multicellular eukaryotic organisms are represented among them humans. The function of many of the now identified genes is unknown which implies a new way of scientific reflection. The course illustrates this in a interdisciplinary perspective with emphasis on experimental methodology. Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 hec (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics , BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics) Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21031 Cell and Developmental Biology, 15 hp (BIO213)

The course provides a conceptual framework to understand biological development ranging from the molecular level to the formation of a complete organism. The nematode, fruit fly, mouse and Arabidopsis are the organisms most discussed. Practical laboratory work and student presentations of selected primary research articles highlight recent methods and advances in the field. Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 credits (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics , BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics) Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11032

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 52


KURSER

NATURVETENSKAP

Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem, 15 hp (BIO214) Varför är en art utrotningshotad och en annan invasiv? Hur känsliga är olika ekosystem? Genom studier av processer på olika nivåer lär du dig förstå populationsbiologi och ekosystemens reglering. Du får även konstruera modeller för att bedöma risk för utrotning av en population under olika scenarier. Molekylära metoder har revolutionerat biologin - här får du en orientering om sådana metoder inom ekologi. Viktiga delar av kursen är förlagda till våra marina fältstationer. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs ett av följande alternativ: 1) Godkända baskurser BIO900, Cellbiologi 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp, och BIO920 Biodiversitet och systematik. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. 2) Godkända kurser (MAR101-112 + NTH001) inom det första och andra året på kandidatprogrammet i Marin vetenskap. Minst 90 av 120 hp måste vara godkända. 3) Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Minst 45 av 60 hp måste vara godkända. 4) Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11022 Evolutionary biology, 15 hp

(BIO217)

The course includes basic knowledge of evolutionary patterns and processes. Examples of evolution in many different life forms in different types of habitat are given. The development of the tree of life through different geological eras and the methods used to track this development is a key part of the course. In the course we also discuss the importance of evolution for man in society. Förkunskapskrav: Admission to the course requires one of the following options: 1) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 higher education credits (hec), BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution, 15 hec, and BIO920 Biodiversity and Systematics. At least 60 of the 75 credits must be passed. 2) Approved ES1201, Environmental Sciences: Natural Science, 15 hec, ES1300, Natural Resources Management, 15 hec, ES1305, Pollutants effects and dispersal on Biological Systems, 15 hec, BIO920, and Biodiversity and Systematics, 15 hec, and have read and approved at least one of the following four courses: BIO900, Cell Biology, 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec and BIO915, Ecology and Evolution 15 hec. At least 60 of the 75 credits must be passed 3) Approved courses (MAR101-112+NTH001) within the first and second year of the Bachelor program in Marine science. At least 90 of the 120 credits must be passed. 4) Approved Biology, Basic Course, 60 hec. At least 45 of

the 60 credits must be passed Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11023

gram in Marine science. At least 90 of the 120 hec must be passed. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11025

Experimentdesign och statistik, 7,5 hp (BIO220)

Immunology, 15 hp

Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper (främst biologi) med tyngdpunkt på att utforma och planera experiment utifrån hypotesprövning. I kursen behandlas samband mellan biologiska och statistiska modeller, hypotesprövning, statistiska slutsatser och statistisk styrka med tonvikt på variansanalys (ANOVA). Undervisningen sker på distans över internet.

Topics studied include the structure of the immune system, molecular aspects of lymphocyte development and generation of receptor diversity, antigen presentation, activation and effector functions of B and T lymphocytes, immunoregulation, autoimmunity, allergy, immunology to infections, as well as transplantation and tumor immunology. The laboratory exercises is to provide insight into cellular and molecular technologies used in immunology research as well as in clinical immunology.

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp, eller godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21930 Genetically engineered foods, 7,5 hp

(BIO330)

GMO is a frequently discussed topic among biologists and in society. But what does it actually imply? This course gives you deeper insight into present and future applications of modern biotechnology on food and food products, as well as current legislation. To connect directly to real projects and problems, speakers from the private and public sectors are invited to give some of the lectures. Tutorials and a project work will allow you to penetrate deeper into the field of plant biotechnology. Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11024 Human Physiology, 15 hp

(BIO232)

In this course you will get a deeper knowledge of human physiology. In lectures, laboratory work and group work, you learn about the structure and function of different organ systems, and their interaction; central, autonomic and peripheral nervous system, sensory organs, muscular system, heart and circulatory system, the body’s hormonal control system, gastrointestinal tract, kidney, respiratory and exercise physiology. Animal experimental methodology is included in the course Förkunskapskrav: One of the following options: 1) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution, 15 hec, and BIO920 Biodiversity and Systematics, 15 hec. 2) Approved ES1201, Environmental Sciences: Natural Science, 15 hec, ES1300, Natural Resources Management, 15 hec, ES1305, Pollutants effects and dispersal on Biological Systems, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution 15 hec, and BIO910, Biological Form and Function, 15 hec. 3) Approved courses (MAR101-112+NTH001) within the first and second year of the Bachelor pro-

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

(BIO235)

Förkunskapskrav: Successfully completed courses Cell Biology, BIO900,15 hec, Molecular Genetics, BIO905, 15 hec, Biological Form and Function, BIO910, 15 hec, Ecology and Evolution, BIO915, 15 hec, and Biodiversity and Systematics, BIO920, 15 hec plus completed Chemistry, 30 hec or other equivalent courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11033 Marine Biodiversity, 15 hp

(BIO266)

Get to know marine organisms! You will learn how to identify sea-living animals and plants, both macroscopical and microscopical ones, and you will learn where they live (in the free water, on rocky bottoms, in soft bottoms, etc.). You will also get accustomed to literature for identifying marine organisms. The main part of the course is given at the Sven Lovén Centre for Marine Sciences at Tjärnö near Strömstad. Förkunskapskrav: Genomgått minst tre av följande baskurser i biologi: Ekologi och evolution, 15 hp, Cell- och molekylärbiologi, 15 hp, Organismvärldens systematik och evolution, 15 hp och Organismvärldens form och funktion, 15 hp eller motsvarande Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21920 Molecular Microbiology, 15 hp

(BIO277)

This course covers the molecular cell biology and genetics of the microorganisms bacteria and yeasts and also bacteriophages. Replication, evolution and gene expression will be examined. The course also includes a study of the current global problem of antibiotic resistance. Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 credits (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics , BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics) Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11034

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

53


NATURVETENSKAP

KURSER

Naturvård i landmiljöer, 15 hp

(BIO281)

Kursen ger fördjupade kunskaper om naturvård och naturvårdsbiologi med betoning på svenska förhållanden och landmiljö (biotoper, arter, naturvårdens innehåll, organisation, regelverk och arbetsmetoder). Även internationella aspekter tas upp och naturvårdsbiologiska begrepp och teorier behandlas och relateras till praktisk naturvård. Kursen behandlar det sydsvenska landskapets historia, dagens ekosystem och naturvård däri, samt aktuella problem och utmaningar för naturvården. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkända baskurser i biologi/molekylärbiologi 75 hp (BIO900-BIO920). Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. Alternativ 3: Godkänd på 90 hp av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap kandidatprogram (MAR101-112+ NTH001), eller motsvarande. Alternativ 4: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Minst 45 av 60 hp måste vara godkända. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21025 Naturvård i vattenmiljöer, 15 hp

(BIO283)

Kursen ger dig en ökad kunskap om problem för akvatiska miljöer orsakade av fysiska ingrepp, försurning, övergödning, miljögifter, klimatförändringar och spridning av främmande arter samt åtgärder/verktyg som kalkning, retentionsberäkningar och restaurering. Du får delta i två praktiskt inriktade fältmoment där du instrueras och övas i de provtagningsmetoder som används vid miljöövervakning av både hav och sjö. En del av kursen undervisas på fältstation, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11026

Plant physiology in a dynamic environment, 15 hp (BIO350)

Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi, 15 hp (BIO335)

The course covers the physiology of plants (land and marine) and their close relatives (cyanobacteria and algae) from the cellular to the organism level. The focus is on how the environment affects basic physiological processes such as photosynthesis, nutrient uptake and metabolism, reproduction, aging and programmed cell death. How plants respond to biotic (pathogen and herbivore attack) and abiotic stresses (nutrient limitation, salinity, cold, heat, excess light, high CO2) are included

Den studerande utför under handledning en vetenskapligt upplagd undersökning eller tillämpning av tidigare vunnen kunskap inom det molekylärbiologiska området. Det verksamhetsförlagda projektet kan ske externt på företag, institut eller myndigheter, alternativt inom en av biologiinstitutionerna eller vid annat universitet, högskola. Området för projektet väljs av den studerande i samråd med handledare och examinator.

Förkunskapskrav: Admission to the course requires one of the following options: 1) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution, 15 hec, and BIO920 Biodiversity and Systematics. At least 60 of the 75 hec must be passed. 2) Approved ES1201, Environmental Sciences: Natural Science, 15 hec, ES1300, Natural Resources Management, 15 hec, ES1305, Pollutants effects and dispersal on Biological Systems, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution 15 hec, and have read and approved at least one of the following four courses: BIO900, Cell Biology, 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec and BIO920, Biodiversity and Systematics, 15 hec. At least 60 of the 75 hec must be passed 3) Approved courses (MAR101112+NTH001) within the first and second year of the Bachelor program in Marine science. At least 90 of the 120 hec must be passed. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21026 Verksamhetsförlagt projekt i biologi, 15 hp (BIO331)

Den studerande utför, enskilt eller i mindre grupp, under handledning en praktisk uppgift inom biologiområdet externt på företag, institut eller myndigheter, alternativt inom en av biologiinstitutionerna eller vid annat universitet, högskola. Uppgiften kan vara en vetenskapligt upplagd undersökning eller en tillämpning av tidigare vunnen kunskap inom ett område som väljs av den studerande i samråd med handledare och examinator. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Alternativ 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp. För båda alternativen krävs dessutom minst en fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom samma ämnesområde som det verksamhetsförlagda projektet. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11027 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11028 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21027 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21028

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp. Alternativ 2: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. För båda alternativen krävs dessutom minst en fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom samma ämnesområde som det verksamhetsförlagda projektet. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11040 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11041 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21040 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21041

Examenskurser, grundnivå I examenskurserna på kandidatnivå kan du välja projekt bland de ämnesområden som står under rubriken examenskurser avancerad nivå. du kan också, efter överenskommelse med institutionen, registreras på examenskurs på kandidatnivå som omfattar 30 hp. Du bör ta kontakt med kursledaren för examenskursen i god tid innan kursstart för diskussion om projekt och handledare. Biologi: Examensarbete - kandidatexamen, 15 hp (BIO602) Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av biologins forskningsområden. Du utför med hjälp av handledare en vetenskapligt upplagd uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete eller en analys och utvärdering av vetenskapliga data. Examensarbetet kan ske på Institutionen för biologi och miljövetenskap, på annan institution inom ämnesområdet eller externt på företag, institut eller myndigheter. För att bli registrerad på kursen krävs en godkänd projektbeskrivning. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs: Alt 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Alt 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp. För båda alternativen krävs dessutom minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11029 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11030 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21029 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21030

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 54


KURSER

NATURVETENSKAP

Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen, 15 hp (BIO612)

Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11060

Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-29 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11052

Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av molekylärbiologins forskningsområden. Du utför med hjälp av handledare en vetenskapligt upplagd uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete eller en analys och utvärdering av vetenskapliga data. Examensarbetet kan ske på Institutionen för biologi och miljövetenskap, på annan institution inom ämnesområdet eller externt på företag, institut eller myndigheter. För att bli registrerad på kursen krävs en godkänd projektbeskrivning.

Advanced phylogenetics, 10 hp

Comparative Physiology of Marine Animals including Applications for Aquaculture, 15 hp (BIO484)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs: Alt 1: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp. Alt 2: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. För båda alternativen krävs dessutom minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11042 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11043 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21042 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21043

Avancerad nivå Fördjupningskurser Advanced Bioinformatics, 15 hp

(BIO403)

Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 hec (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics , BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics) and completion of Chemistry 30 hec.In addition you need at least one approved advanced level course in biology, 15 hec, in a relevant subject. The course BIO210 Bioinformatics and Functional Genomics is recommended. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11059 Advanced Functional Genomics, 15 hp (BIO406)

Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 hec (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics , BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics) and completion of Chemistry 30 hec. In addition you need at least one approved advanced level course in biology, 15 hec, in a relevant subject. The course BIO210 Bioinformatics and Functional Genomics is recommended. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

(BIO404)

Förkunskapskrav: 1BG393 Fundamental and molecular systematics (Uppsala universitet) inom programmet NABiS – Masters in Biodiversity and Systematics, eller motsvarande. Engelska A/Engelska 5 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-15 Anm-kod: GU-11050 Alphataxonomical principles, 5 hp

(BIO401)

Peter Gulz, 031-786 2524 eller 031-786 2526 education@biology.gu.se Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2017-09-18 Anm-kod: GU-11051 Animal ecophysiology from a climate perspective, 15 hp (BIO560) Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 75 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology with at least one in depth course of 15 credits in a relevant area. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21050 An introduction to ecophysiology - plants and animals, 7,5 hp (BIO408) Förkunskapskrav: One of the following options: 1) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 credits (ECTS), BIO905, Molecular Genetics, 15 hp, BIO910, Biological Form and Function, 15 hp, BIO915, Ecology and Evolution, 15 hp, and BIO920 Biodiversity and Systematics. At least 60 of the 75 credits must be passed. 2) Approved ES1201, Environmental Sciences: Natural Science, 15 credits, ES1300, Natural Resources Management, 15 hp, ES1305, Pollutants effects and dispersal on Biological Systems, 15 hec, BIO920, and Biodiversity and Systematics, 15 hp, and have read and approved at least one of the following four courses: BIO900, Cell Biology, 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hp, BIO910, Biological Form and Function, 15 hp and BIO915, Ecology and Evolution 15 credits. At least 60 of the 75 credits must be passed. 3) Approved courses (MAR101-112+NTH001) within the first and second year of the Bachelor program in Marine science. At least 90 of the 120 credits must be passed. In addition to this, for all three alternatives, you need at least one approved advanced level course in biology, 15 hec, in a relevant subject. English 6/B or equivalent is also required. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 75 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology with at least one in depth course of 15 credits in a relevant area. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11053 Conservation and the genetics of populations, 15 hp (BIO418) Förkunskapskrav: One of the following options: 1) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 credits (ECTS), BIO905, Molecular Genetics, 15 hp, BIO910, Biological Form and Function, 15 hp, BIO915, Ecology and Evolution, 15 hp, and BIO920 Biodiversity and Systematics. At least 60 of the 75 credits must be passed. 2) Approved ES1201, Environmental Sciences: Natural Science, 15 credits, ES1300, Natural Resources Management, 15 hp, ES1305, Pollutants effects and dispersal on Biological Systems, 15 hec, BIO920, and Biodiversity and Systematics, 15 hp, and have read and approved at least one of the following four courses: BIO900, Cell Biology, 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hp, BIO910, Biological Form and Function, 15 hp and BIO915, Ecology and Evolution 15 credits. At least 60 of the 75 credits must be passed. 3) Approved courses (MAR101-112+NTH001) within the first and second year of the Bachelor program in Marine science. At least 90 of the 120 credits must be passed. In addition to this, for all three alternatives, you need at least one approved advanced level course in biology, 15 hec, in a relevant subject. English 6/B or equivalent is also required. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11054 Drug Development, 7,5 hp

(BIO523)

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology and at least 30 hec in Chemistry. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11061 Ecological Toxicology: Ecology, 15 hp

(BIO430)

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

55


NATURVETENSKAP

KURSER

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21051 Ecological Toxicology: Physiology, 15 hp (BIO435)

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21052 Evolutionary ecology, 15 hp

(BIO426)

Förkunskapskrav: Admission to the course requires one of the following options: 1) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution, 15 hec, and BIO920 Biodiversity and Systematics or corresponding basic course in biology. 2) Approved ES1201, Environmental Sciences: Natural Science, 15 hec, ES1300, Natural Resources Management, 15 hec, ES1305, Pollutants effects and dispersal on Biological Systems, 15 hec, BIO915, Ecology and Evolution 15 credits, and have read and approved at least one of the following four courses: BIO900, Cell Biology, 15 hec, BIO905, Molecular Genetics, 15 hec, BIO910, Biological Form and Function, 15 hec and BIO920, Biodiversity and Systematics, 15 hec or corresponding courses. 3) Approved courses within the first and second year of the Bachelor program in Marine science, University of Gothenburg. At least 90 of the 120 hec must be passed. For all three alternatives at least one in depth course of 15 credits in biology is also required. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11055 Evolutionary Genomics, 15 hp

(BIO442)

Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 hec (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics, BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics) and completion of Chemistry 30 hec. In addition you need at least one approved advanced level course in biology, 15 hec. The courses BIO406 Advanced Functional genomics, BIO403 Advanced Bioinformatics or BIO555 Genetics is recommended, and at least 30 hec in Chemistry. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21061

Experimental Systems Biology, 15 hp

(BIO448)

Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 hec (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics, BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics) and completion of Chemistry 30 hec. In addition you need to have passed BIO406 Advanced Functional Genomics and participated in BIO403 Advanced bioinformatics. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21062 Experimental marine ecology, 15 hp

(BIO451)

Förkunskapskrav: 1) Approved education of 180 higher education credits, corresponding to a Bachelor degree in Marine Science, Biology or Environmental Science. 2) Approved courses (MAR101-112+NTH001) within the first and second year of the Bachelor program in Marine science at the University of Gothenburg. At least 90 of the 120 credits must be passed. 3) Approved basic courses BIO900, Cell Biology 15 credits (ECTS), BIO905, Molecular Genetics, 15 credits, BIO910, Biological Form and Function, 15 credits, BIO915, Ecology and Evolution, 15 credits, and BIO920 Biodiversity and Systematics. At least 60 of the 75 credits must be passed. 4) Approved courses of at least 90 credits in the Bachelor programme in Environmental Sciences at the University of Gothenburg, including BIO915 Ecology and Evolution (15 credits). In addition to this, for all four alternatives, you need at least one approved advanced level course in biology, 15 credits, in a relevant subject. English 6/B or equivalent is also required. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21950 Fungal identification, 5 hp

(BIO402)

Förkunskapskrav: University studies of at least three full years, equal to a Bachelor’s degree in Science in Biology or a Medical Degree. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2017-09-18 Anm-kod: GU-11056 Genetics, 15 hp

(BIO555)

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology and at least 30 hec in Chemistry. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11062

Immunology and Disease Pathogenesis, 15 hp (BIO467) Förkunskapskrav: Successfully completed the basic courses Cell Biology, BIO900, 15 hec, Molecular Genetics BIO905, 15 hec, Biological Form and Function, BIO910, 15 hec, Ecology and Evolution, BIO915, 15 hec, and Biodiversity and Systematics, BIO920, 15 hec plus Chemistry, 30 hec or other equivalent courses. In addition a completed first-cycle course in Immunology, 15 hec, is required or an equivalent course. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21063 International biodiversity resource management, 5 hp (BIO468) Förkunskapskrav: University studies of at least three full years, equal to a Bachelor’s degree in Science in Biology or Environmental Science and at least one in depth course in systematics of 10 credits in any organism group. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, nät, 2018-03-22 – 2018-04-13 Anm-kod: GU-21053 Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer, 15 hp (BIO471) Förkunskapskrav: Alternativ 1: Godkända baskurser i biologi 75 hp (BIO900 Cellbiologi, BIO905 Molekylär genetik, BIO910 Organismvärldens form och funktion , BIO915 Ekologi och evolution och BIO920 Biodiversitet och systematik). Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. För alla tre alternativ krävs minst en godkänd fördjupningskurs i biologi, 15 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21054 Molecular Biology, 15 hp

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 75 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology with at least one in depth course of 15 credits in a relevant area and at least 30 hec in Chemistry. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 56

(BIO545)


KURSER

Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11063 Molecular Eukaryotic Microbiology, 15 hp (BIO440)

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 75 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology with at least one in depth course of 15 credits in a relevant area and at least 30 hec in Chemistry. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21064 Molecular Prokaryotic Microbiology, 15 hp (BIO510)

Förkunskapskrav: Passed courses in Cell Biology, BIO900, 15 hec, Molecular Genetics, BIO905, 15 hec, Biological Form and Function, BIO910, 15 hec, Ecology and Evolution, BIO915, 15 hec, and Biodiversity and Systematics, BIO920, 15 hec, and completion of Chemistry, 30 hec or equivalent courses. In addition a completed depth course of 15 credits in Microbiology, Molecular Biology or Genetics or equivalent is required. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21065 Naturvård: förvaltning och skötsel, 15 hp (BIO499)

Förkunskapskrav: Alternativ 1: Godkända kurser BIO900 Cellbiologi (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) och BIO920 Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 2: Godkända kurser ES1201 Miljövetenskaplig baskurs (15 hp), ES1300 Naturresurshushållning (15 hp), ES1305 Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) samt minst en av följande fyra kurser: BIO900 Cellbiologi (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp) eller BIO920 (Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 3: Godkända kurser om minst 90 hp inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet. Eller motsvarande. För alla alternativen krävs dessutom minst en godkänd relevant fördjupningskurs (minst 15 hp) inom biologi samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande. Rekommenderade fördjupningskurser på grundnivå är Naturvård i vattenmiljöer (BIO283) samt Naturvård i landmiljöer (BIO281), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11057

NATURVETENSKAP

Ornithological identification methodology, 5 hp (BIO502) Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, nät, 2018-05-11 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21055 Phylogeny for Evolutionary Biologists, 15 hp (BIO508)

Förkunskapskrav: Alternative 1: Completed bachelor’s degree (180 hp) within biology, environmental sciences or marine sciences, or equivalent. Alternative 2: Completed courses: BIO900 Cell Biology (15 hp), BIO905 Molecular Genetics (15 hp), BIO910 “Organismvärldens form och funktion” (15 hp), BIO915 Ecology and Evolution (15 hp) och BIO920 Biodiversity and Systematics (15 hp). Alternative 3: Completed courses totaling at least 90 hp within the environmental sciences bachelor programme at the University of Gothenburg, including BIO915 Ecology and Evolution (15 hp). Alternative 4: Completed courses totaling at least 90 hp within the two first years of the Marine Sciences bachelor programme at the University of Gothenburg. In addition to the alternatives above: one in-depth bachelor level biology course that includes basic phylogenetic theory and practice (e.g., BIO217 Evolutionary Biology, 15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21056 Plant ecophysiology in a global change perspective, 15 hp (BIO506) Förkunskapskrav: At least 120 credits (ECTS), of which at least 30 credits in Biology and an additional 30 credits at advanced level in Biology / Environmental Science / Chemistry / Geology / Physics, or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21057 Plant Molecular Biology and Biotechnology, 15 hp (BIO530) Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 60 hec in Biology and Molecular Biology/ Cellbiology and at least 30 hec in Chemistry. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21059 Primary Producers of the Sea, 15 hp

(BIO458)

Förkunskapskrav: University studies of a minimum of 75 hec in Biology with at least one in depth

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

course of 15 credits in a relevant area. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21951 Stream Ecology and Fish Conservation, 15 hp (BIO566) Förkunskapskrav: Passed basic courses in Biology 75 hec (BIO900 Cell Biology, BIO905 Molecular Genetics, BIO910 Biological form and function, BIO915 Ecology and Evolution and BIO920 Biodiversity and Systematics). In addition you need at least one approved advanced level course in biology, 15 hec, in a relevant subject. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21060

Examenskurser Examenskurser på avancerad nivå kan också, efter överenskommelse med institutionen, registreras som omfattande 45 eller 60 hp. Du bör ta kontakt med kursledaren för examenskursen i god tid innan kursstart för diskussion om projekt eller handledare. Examensarbete i biodiversitet och systematik, 30 hp (BIO705) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i biologi, molekylärbiologi eller miljövetenskap med lägst 60 hp i biologi. Dessutom krävs genomgången kurs i Alfataxonomiska principer (BIO401, Göteborgs universitet), 5 hp, och i Allmän och molekylär systematik (1BG393, Uppsala universitet), 10 hp, inom NABiS - Nordic Masters Programme in Biodiversity and Systematics eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11058 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21058 Ekologisk zoologi, examenskurs, 30 hp (BIO720)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11070 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21070 Humanfysiologi, examenskurs, 30 hp

(BIO740)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

57


NATURVETENSKAP

KURSER

hp eller Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp, och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11071 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21071 Marin ekologi, examenskurs, 30 hp

(BIO760)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp, samt genomgångna fördjupningskurser inom det marinbiologiska ämnesområdet om minst 30 hp, varav godkänt resultat på minst en av kurserna samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11970 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21970 Molekylärbiologi, examenskurs, 30 hp

(BIO780)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp eller Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp, och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11076 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21076 Systembiologi, examenskurs, 30 hp

(BIO840)

Förkunskapskrav: Alt. 1: Kandidatexamen i biologi, molekylärbiologi, datavetenskap, matematik, fysik eller kemi, samt godkänt resultat på minst en fördjupningskurs, 15 hp, inom samma ämne som examensarbetet. Alt 2: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp eller Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp, och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11077 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21077 Växtekologi, examenskurs, 30 hp

(BIO790)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11072 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21072

Växtfysiologi, examenskurs, 30 hp

(BIO800)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp eller Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp, och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11073 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21073 Växtmolekylärbiologi, examenskurs, 30 hp (BIO810)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp eller Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp, och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11074 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21074 Zoofysiologi, examenskurs, 30 hp

(BIO820)

Förkunskapskrav: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp eller Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp, och minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i biologi inom relevant ämnesområde samt genomgått en examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11075 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21075

FYSIK Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se,

Grundnivå Naturvetenskapligt basår, Fysik, 15 hp (NBAF00)

Kursen ger kunskaper motsvarande gymnasiekurserna Fysik 1 och Fysik 2. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b/3c. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11100 Hästsport och Fysik, 7,5 hp

(FYP106)

Kursen handlar om hur begrepp och problem inom hästsport kan analyseras och i vissa fall lösas med hjälp av klassisk mekanik. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

och Fysik B, Matematik D eller Fysik 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2, Kemi B/2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11113 Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans, 15 hp (FYF131) Kursen ger en introduktion i grundläggande mekanik och termodynamik och består av fyra delmoment. Kursen innehåller både teoretiska och laborativa inslag, där de senare syftar till att utveckla studentens experimentella förmåga samt beakta de didaktiska aspekterna av den experimentella fysiken. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11109 Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans, 15 hp (FYF132) Kursen ger en introduktion i grundläggande vågrörelselära och optik samt ellära och mätteknik och består av fyra delmoment. Kursen innehåller både teoretiska och laborativa inslag, där de senare syftar till att utveckla studentens experimentella förmåga samt beakta de didaktiska aspekterna av den experimentella fysiken. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21102 Fysik med didaktiskt perspektiv C, distans, 15 hp (FYF133) Kursen är en fortsättningskurs som omfattar områdena miljöfysik och modern fysik. Kursen innehåller både teoretiska och laborativa inslag, där de senare syftar till att utveckla studentens experimentella förmåga samt beakta de didaktiska aspekterna av den experimentella fysiken. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kurser i matematik motsvarande 15 hp (som ska innefatta envariabelanalys) samt i fysik motsvarande 30 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21120 Att bli fysiker, 7,5 hp

Kursen ”Att bli fysiker” är tänkt att ge en bred introduktion till fysikämnet. Syftet är att stimulera nyfikenhet och ett kreativt förhållningssätt till fysik och teknik, vilket skall kunna vidareutvecklas i senare kurser. Föreläsningarna kommer i stor utsträckning att ges av inbjudna experter, och kommer att ta upp fysikaliska frågor av såväl praktisk som av akademisk natur. I kursen ingår även ett moment av problemlösning, där programmet MATLAB kommer att introduceras.

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 58

(FYP101)


KURSER

NATURVETENSKAP

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi A, Matematik E eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11110 Mekanik A, 7,5 hp

(FYP102)

Vi går igenom modeller som kan användas för att beskriva hur kroppar rör sig under inverkan av olika typer av växelverkan. Vi använder relativistiska uttryck för rörelsemängd och energi och undersöker hur de övergår i Newtons mekanik. Fysiker arbetar ofta med konserveringslagar - rörelsemängd, rörelsemängdsmoment och energi är centrala begrepp. Vi vill att du skall se matematiken och fysiken i världen omkring dig och att du skall kunna beskriva detta med både ord, bilder, diagram och ekvationer. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi A, Matematik E eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11111 Matematisk fysik A, 7,5 hp

(FYP201)

Kursen behandlar grundläggande matematiska metoder som används inom alla delar av fysiken. Den ger en introduktion till differentialoperatorer och teorem som Gauss och Stokes satser samt till metoder för att med integraler bestämma relationen mellan fält och diverse linje-, yt-, och volymsladdningar där val av koordinatsystem är en viktig del. Kursen ger också en första introduktion till centrala begrepp som tensorer, rotationsgruppen och Diracs deltafunktion. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser från årskurs 1 på Fysikprogrammet, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11124 Elektromagnetisk fältteori, 7,5 hp

(FYP202)

I kursen ingår: elektriska laddningar i fält, Coulombs lag, Laplace och Poissons ekvationer, polarisation, laddade partiklars rörelse i elektriska och magnetiska fält, Lorentzkraft, stationär elektrisk ström, fältet från laddningar i rörelse, Biot-Savarts lag, elektriska och magnetiska fält i materia, Faradays lag, magnetiska fältets energi, Maxwells ekvationer, elektromagnetiska vågor, strålning från oscillerande laddningar samt relativistisk behandling av elektromagnetiska fält. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser från årskurs 1 på Fysikprogrammet samt kursen FYP201 Matematisk fysik A, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11125 Statistisk fysik, 7,5 hp

(FYP300)

Kursen syftar att ge förståelse för hur materiens mak-

roskopiska egenskaper med hjälp av statistisk teori kan återföras på dess mikroskopiska egenskaper, samt ge förmåga att förstå de teoretiska modeller som används för att beskriva dessa egenskaper och använda modellerna på enklare fysikaliska problem. Förkunskapskrav: Motsvarande de första två åren på Fysikprogrammet Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11126

fysik på grundskolans årskurs 7-9 samt i naturkunskap på gymnasiet. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i matematik motsvarande LGMA10 (15 hp), LGMA20 (15 hp) och LGMA30 (15 hp) samt i fysik motsvarande LGFY10 (15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21130 Fysik 3 för gymnasielärare, 15 hp

Atom och molekylfysik, 7,5 hp

(FYP310)

Kursens ger en påbyggnad på grundkursen i kvantfysik på Fysikprogrammet där tillämpningar av kvantfysik inom atomfysik och molekylfysik illustreras. Förkunskapskrav: Motsvarande de första två åren på Fysikprogrammet Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11127 Mekanik B, 7,5 hp

(FYP302)

Kursen är en fortsättning från grundläggande mekanik och innehåller följande moment; analytisk mekanik, centralrörelse, accelererande referenssystem, stela kroppars rörelser, mekaniska svängningar och vågor, ickelinjära svängningar, kanoniska transformationer, relativitetsteori samt kaos och dynamiska system. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att studenten har kunskaper i linjär algebra, reell analys, mekanik och matematisk fysik motsvarande de två första åren på Fysikprogrammet, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11130 Fysik 1 för gymnasielärare, 15 hp

(LGFY10)

I kursen ingår mekanik och termodynamik. I mekaniken behandlas den naturvetenskapliga världsbilden, rörelselagarna i den klassiska mekaniken och den speciella relativitetsteorin. Termodynamiken koncentreras på förståelse av första och andra huvudsatsen med tillämpning på energiomvandlingar, värmemaskiner, kylmaskiner och värmepumpar. Kursen är också en del i det kurspaket på lärarprogrammet som ger behörighet att undervisa i fysik på grundskolans årskurs 7-9 samt i naturkunskap på gymnasiet. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i matematik motsvarande LGMA10 (15 hp), LGMA20 (15 hp) och LGMA30 (15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21121 Fysik 2 för gymnasielärare, 15 hp

(LGFY20)

I kursen ingår vågrörelselära, ellära och ämnesdidaktik. Här behandlas mekaniska och elektromagnetiska vågor, geometrisk optik, ljusets utbredning, interferens, diffraktion, elektriska och magnetiska fält, likström, induktion, växelström och enkla elektriska kretsar. Ämnesdidaktikens grundfrågor ställs i relation till kursens innehåll, skolämnet fysik, kursplaner och läromedel. Kursen är också en del i det kurspaket på lärarprogrammet som ger behörighet att undervisa i

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

(LGFY30)

I kursen ingår miljöfysik och modern fysik. Här behandlas hållbar utveckling, jordens klimat, luftföroreningar, ozonskikt, förnybar energi, miljöaspekter, kärnenergi, joniserande strålning, radioaktivitet, energikvalitet, energihushållning, relativitetsteori, svartkroppsstrålning, atomers struktur, Bohrs atommodell, Schrödingerekvationen, Heisenbergs osäkerhetsrelation och flerelektronsystem. Kursen är också en del i det kurspaket på lärarprogrammet som ger behörighet att undervisa i fysik på grundskolans årskurs 7-9. Förkunskapskrav: Genomgångna kurser i matematik motsvarande LGMA10 (15 hp), LGMA20 (15 hp) och LGMA30 (15 hp) samt i fysik motsvarande LGFY10 (15 hp) och LGFY20 (15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11140 Fysik 4 för gymnasielärare, 15 hp

(LGFY40)

I kursen ingår astrofysik samt elektriska kretsar och mätteknik. I astrofysiken behandlas, planetsystem, stjärnors ljusstyrkor och färger, avstånd och massor, spektralklassifikation, solen, stjärnornas struktur, interstellära mediet, vintergatan, andra galaxer och kosmologi. Elektriska kretsar och mätteknik inkluderar elektriska nät, mätinstrument, komponenter, kretsanalys, växelströmskretsar, elsäkerhet, datainsamling med hjälp av sensorer och dator. Förkunskapskrav: Genomgångna kurser i matematik motsvarande LGMA10 (15 hp), LGMA20 (15 hp) och LGMA30 (15 hp) samt i fysik motsvarande LGFY10 (15 hp), LGFY20 (15 hp) och LGFY30 (15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11141 CAD för 3D-skrivare, 7,5 hp

(FYD050)

Kursen behandlar grunderna i datorbaserad modellering (3D-CAD) och användning av 3D-skrivare där undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11105 Grundkurs i MATLAB, 7,5 hp

(FYD085)

En grundkurs om analysverktyget MATLAB. Detta inkluderar de vanligaste MATLAB-kommandona, hur man skriver M-filer och hur man presenterar data visuellt i grafisk form. MATLABs funktioner illustreras

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

59


NATURVETENSKAP

KURSER

med tillämpningar på fysikaliska och elektriska problemställningar. Det matematiska innehållet omfattar, vektorer, ekvationssystem, matrisalgebra, kurvor och ytor, interpolation, derivator, integraler, trigonometriska funktioner, kurvanpassning, statistik, medelvärde, standardavvikelse, histogram, första ordningens differentialekvationer och komplexa ta Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11106 Elektronik 1: Ellära, 7,5 hp

(FYD101)

Kursen behandlar grunderna i ellära, dvs likspänning och växelspänning, Ohms lag och Kirchoffs lag. Vi går igenom nätsolvering och tvåpoler, vi behandlar komponenter som resistorer, kondensatorer, spolar och transformatorer och definierar impedans, reaktans, induktans mm. Vi går igenom växelströmslära med jwmetoden och komplexa metoden, elektrisk mätteknik, töjningsgivarprincipen, filter och linjära system. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Matematik D eller Fysik 2, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8, undantag ges för Kemi A/1). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11107 Elektronik 2: Analog elektronik, 7,5 hp

(FYD102)

Kursen omfattar halvledarkomponenter och halvledarteknik, dioder, bipolära transistorer, fälteffekttransistorer, JFET- och CMOS-teknologi. Vi använder transistorn som switch och som förstärkare, definierar småsignalsparametrar och bygger effektförstärkare. Vi går djupare in på OP-förstärkaren, schmittriggers, pulskretsar, oscillatorer, frekvensfunktioner och Bodediagram. Introducerar också fasdetektorer, faslåsta loopar och högfrekvenselektronik. Förkunskapskrav: Motsvarande kursen Elektronik 1 (FYD101). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11120 Elektronik 3: Digitalteknik, 7,5 hp

(FYD111)

Talsystem och logisk algebra, logikkretsar: kombinatoriska kretsar och sekvenskretsar (vippor, latchar). Morgans lagar och Karnaughdiagram, tillståndsgrafer och tillståndsmaskiner (Mealy och Moore) och tillståndsminimering. Integrerade kretsar och skillnaden mellan TTL och CMOS. AD- och DA-omvandlare, skiftregister, avkodare och multiplexers, halvledarminnen såsom RAM, ROM, EEPROM, SRAM, DRAM och flash samt programmerbar logik som CPLD, FPGA och ASIC. Förkunskapskrav: Genomgångna och godkända kurser FYD101 Elekronik 1 och FYD102 Elekronik 2. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21122

Elektronik 4: Elektronikkonstruktion, 7,5 hp (FYD112)

Här lär man sig att ta fram en kretskortsprototyp. Man lär sig att hantera ett CAD-program för kretskortsframställning och vad som menas med ”Gerberfiler”, lödmask, silkesmask, borrfil etc. Man får träna på att löda både hålmonterat och ytmonterat. Vi framställer två stycken kretskort; ett som framställs i en fräsmaskin (utan lödmask) och ett som framställs industriellt (med lödmask). Examinationen sker genom bedömning av kvalitén på den framtagna kretskorten. Förkunskapskrav: Genomgångna och godkända kurser FYD101 Elekronik 1, FYD102 Elekronik 2 och FYD111 Elektronik 3. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21123 C-programmering I, 7,5 hp

(FYD400)

Kursen har som mål att ge kunskaper i programmering och uppbyggnad av moderna mätsystem. Man utnyttjar programspråket C för att utveckla Windowsbaserade mätapplikationer samt analysprogram för detta och inhämtar kunskaper om bl a kodinterface för LabVIEW. Kursen ingår i utbildningsprogrammet Datorstödd fysikalisk mätteknik. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Matematik D eller Fysik 2, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8, undantag ges för Kemi A/1). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11108 C-programmering II, 7,5 hp

(FYD410)

Kursen är en direkt fortsättning på C-programmering I. Du utnyttjar LabWindows/CVI för att utveckla mät- och styrprogram. Kursen ingår i utbildningsprogrammet Datorstödd fysikalisk mätteknik. Förkunskapskrav: Godkänd kurs FYD400, C-programmering I eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11123 C#-programmering I, 7,5 hp

(FYD421)

Efter genomgången kurs kommer du att kunna skriva moderna Windowsprogram med grafiska gränssnitt i det objektorienterade språket C# med hjälp av Microsofts .NET plattform och programmet Visual Studio. Du kommer även att få en introduktion till Measurement Studio, som används tillsammans med .NET för att skriva mätapplikationer och dataanalysprogram. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen fordras genomgången kurs i programmering i t ex C, C++ eller Java (på universitetsnivå). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21124 LabVIEW-programmering, 15 hp

(FYD301)

Kursen behandlar det grafiska programmering-språket LabVIEW och hur det praktiskt kan användas som

ett verktyg i olika sammanhang. En viss tonvikt ligger på tillämpningar inom moderna styr- och mätsystem genom insamling och generering av signaler samt analys och presentation av mätdata. Svensk och/eller engelsk kurslitteratur. Kursen ingår i utbildningsprogrammet Datorstödd Fysikalisk Mätteknik. Det går att läsa kursen med engelska som huvudspråk. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-0325 Anm-kod: GU-21125 Mikrocontrollers, grundkurs, 7,5 hp

Kursen lär dig att på ett strukturerat sätt konstruera en mikrodator i detalj med avseende på både hård- och mjukvara. Du kommer utgående från ett givet programmeringsproblem kunna ta fram ett flödesschema för programmet och översätta detta till en algoritm i assembler. Du lär dig programmera PIC-controllers i assembler och förstå skillnaden mellan RISC- och CISC-datorer samt till fullo behärska de standardfunktioner som finns i PIC16F818. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs grundläggande kunskaper i elektronik och digitalteknik, motsvarande kurserna FYD100 och FYD110. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11121 Mikrokontrollers & C-kompilatorer, 7,5 hp (FYD212)

I kursen presentateras PIC-kontrollern 18F4580, programminne och register. Du introduceras bla till MPLAB-miljön och C-kompilatorn PICC18, olika oscillatoralternativ och övriga kringkomponenter samt blir bekant med vakthundbegreppet och interrupthantering med PICC18, Timer/Counter-funktionen, Input Capture, Output Compare och DA-omvandling med hjälp av PWM. Kursen behandlar även stegmotorer och ger en introduktion till digital signalbehandling. Kursen består av föreläsningar och laborationer. Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i elektronik och digitalteknik, motsvarande kurserna FYD100 och FYD110, samt grundläggande mikrodatorteknik FYD202. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11122 Mikrocontrollers i nätverk I, 7,5 hp

(FYD230)

Kursen behandlar framför allt nätverksteknologi med hjälp av mikrokontrollers. Kursen huvudmoment beskriver hur du konstruerar CAN-nätverk för mikrodatorer. Vidare ingår även SPI-kommunikation och I2C-nätverk. Du lär dig också om trådlös kommunikation för mikrodatorer. Kursen ingår i utbildningsprogrammet Datorstödd fysikalisk mätteknik. Förkunskapskrav: Motsvarande kursen Mikrokontrollers och C-kompilatorer (FYD212). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21126

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 60

(FYD202)


KURSER

NATURVETENSKAP

Avancerad nivå Quantum Mechanics, 7,5 hp

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21154

(FIM400)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11160 Electrodynamics, 7,5 hp

(FIM405)

Förkunskapskrav: Mathematics 30 hec (including Linear algebra, Multivariable calculus, Fourier analysis), Mechanics, Electromagnetism and Quantum physics. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11161 Experimental Physics: Spectroscopic Methods, 7,5 hp (FIM420) Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11162 Advanced Quantum Mechanics, 7,5 hp (FIM425)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21150 Quantum Field Theory, 7,5 hp

(FIM430)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21151 Gravitation and Cosmology, 7,5 hp

(FIM450)

Majken Lundqvist, majken.lundqvist@physics.gu.se, 031-786 9143 Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21152 Advanced Subatomic Physics, 7,5 hp

(FIM460)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21153 Modern Subatomic Detection and Analysis Methods, 7,5 hp (FIM465) Förkunskapskrav: Knowledge in subatomic physics corresponding to the course FIN135 or FYP320 is required. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

String Theory, 7,5 hp

(FIM480)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11163 Physics beyond the Standard Model, 7,5 hp (FIM485)

Förkunskapskrav: This course assumes that the student has passed courses in Quantum Mechanics and Special Relativity at the Bachelor level. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11164 Astroparticle Physics, 7,5 hp

(FIM490)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21155 Humanoid Robotics, 7,5 hp

(FIM800)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11165 Modern Imaging, Spectroscopy and Diffraction Techniques, 7,5 hp (FIM520) Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11166 Condensed Matter Physics, 7,5 hp

(FIM530)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11167 Computational Physics, 7,5 hp

(FIM540)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11168

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Surface and Nanophysics, 7,5 hp

(FIM550)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21156 Advanced Analysis Methods, 7,5 hp

(FIM570)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21157 Advanced Computational Physics: Materials, 7,5 hp (FIM590) Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21158 Biotechnical Physics, 7,5 hp

(FIM615)

Förkunskapskrav: To be eligible for the course the student must have knowledge in physics equivalent of a Bachelor’s degree. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21159 Biological Physics, 7,5 hp

(FIM620)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11169 Nanotechnology for Sustainable Energy, 7,5 hp (FIM640) Förkunskapskrav: Basic knowledge in physics equivalent to a Bachelor’s degree and/or in chemistry is recommended. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21160 Medical Physics, 7,5 hp

(FIM650)

Förkunskapskrav: To be eligible for the course basic qualification in linear algebra, program technology and fundamental physics is required. To provide the requirement in English by an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS, the English proficiency should be equivalent to the level of English 6/English Course B from Swedish Upper Secondary School. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21161

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

61


NATURVETENSKAP

KURSER

Quantum Informatics, 7,5 hp

(FIM660)

Förkunskapskrav: To be eligible for the course the student must have knowledge in physics equivalent of a Bachelor’s degree, including knowledge in quantum physics. A familiarity with the Dirac notation of quantum mechanics is helpful but not compulsory. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11170

Simulation of Complex Systems, 7,5 hp (FIM750)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11174

Image Processing, 7,5 hp

(ASM420)

Förkunskapskrav: To be eligible for the course ASM420 the student needs knowledge in mathematics and physics equivalent to a Bachelor’s degree. The student should also have basic knowledge in programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11152 Plasma Physics with Applications, 7,5 hp

Stochastic Optimization, 7,5 hp

(FIM711)

Förkunskapskrav: A Bachelor's degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11171 Neural Networks, 7,5 hp

(FIM720)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11172 Complex Systems Seminar, 7,5 hp

(FIM730)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11173 Computational Biology A, 7,5 hp

(FIM740)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21162

Dynamical systems, 7,5 hp

(FIM770)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11175 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21175

(ASM440)

Förkunskapskrav: To be eligible for the course ASM440 the student needs knowledge in mathematics and physics equivalent to a Bachelor’s degree. The student should also be familiar with electromagnetic field theory. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11153 Space Science and Techniques, 7,5 hp (ASM470)

Information Theory for Complex Systems, 7,5 hp (FIM780) Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21163 Nonequilibrium processes in physics, chemistry and biology, 7,5 hp (FIM786) Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21164 Computational Biology B, 7,5 hp

(FIM790)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec including knowledge of Mathematical analysis, Linear algebra and Programming. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21165

Förkunskapskrav: To be eligible for the course the student needs knowledge in mathematics and physics (including basic electromagnetism) equivalent to a Bachelor´s degree. Applicants must prove knowledge of English: English 6/English B or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11155 Electromagnetic Waves and Components, 7,5 hp (ASM501) Förkunskapskrav: Bachelors degree in physics, engineering physics, or similar. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11157 Sport Technology, 7,5 hp

Förkunskapskrav: Bachelors degree in physics, engineering physics, or similar. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-24 Anm-kod: GU-21169 Superconductivity and low-temperature physics, 7,5 hp (FIM670) Förkunskapskrav: To be eligible an applicant must either be a holder of a Bachelor’s degree in Science/ Engineering/Architecture or be enrolled in his/her last year of studies leading to such a degree. A basic course in quantum mechanics and a basic course in solid state Physics/electronics. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21167

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 62

(FIM270)


KURSER

NATURVETENSKAP

Entrepeneurship and Project Management, 7,5 hp (FIM782) Förkunskapskrav: Bachelor’s degree in natural sciences or equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11176 Energy related materials, 7,5 hp

(FIM840)

Förkunskapskrav: Fullfilled Bachelor thesis in Physics and English level B Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21168 Liquid Crystals, 7,5 hp

(FIM850)

Förkunskapskrav: Fulfilled Bachelor thesis in Physics and English level B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21166 Fortbildning för fysiklärare, 7,5 hp

(LFY070)

Förkunskapskrav: Ämneslärarexamen med ämnesinriktning mot fysik på gymnasieskola eller grundskolans årskurs 7-9. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 12 %, kväll, 2017-08-28 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-11150

GEOGRAFI Institutionen för geovetenskaper, Guldhedsgatan 5a, www.gvc.gu.se Studievägledning

Andreas Andjelic, 031-786 2819 andreas.andjelic@gu.se Geografiämnets syfte är att ge en helhetsbild av jorden som människans livsrum och av hur människan disponerar jordytan, att ge insikter i de globala ekosystemen, sambandet mellan den geografiska miljön och människans utformning av samhället, att skapa medvetenhet om globala problem och att ge en översikt över naturförhållanden, befolkning, samhällsorganisation och resurser i ett globalt perspektiv. Kartografi, fjärranalys och geografiska informationssystem är viktiga hjälpmedel. Ämnet har alltså både en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig bas.

Grundnivå Geografi: Baskurs, 30 hp

(GE0400)

Geografi ger dig kunskap och förståelse för geografiska begrepp och kännedom om olika geografiska verktyg samt elementär färdighet och förmåga att behandla geografisk information i ex GIS, Geografiska Informations System. Du får också grundläggande förståelse för samhälls- och landskapsförändringar. Detta ger dig kunskaper i hur en region kan analyseras med jorden och människan i centrum. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11400

Geografi: Fortsättningskurs, 30 hp

(GE2120)

Kursen ger kunskap om regionala variationer av förutsättningar och risker i världens natursystem samt om resursfördelning i världen. Vi behandlar även betydelsen av internationella relationer och en hållbar utveckling. Studenten ökar sina färdigheter i att insamla, bearbeta, analysera och presentera geografisk information. Kursen ger medvetenhet om geografiska dilemman och hur samband mellan naturförhållanden, samhällsorganisation och resursanvändning kan relateras lokalt, regionalt och globalt.

GEOVETENSKAP Institutionen för geovetenskaper, Guldhedsgatan 5a, www.gvc.gu.se Studievägledning

Andreas Andjelic, svl@gvc.gu.se

Avancerad nivå

Geovetenskap handlar om samspelet mellan den fasta jorden, luft och vatten och de ständiga förändringar som jorden utsätts för historiskt, nu och i framtiden. Geovetenskap är allt från istider till globala uppvärmningen, från bergarter till atmosfären, glaciärer till stadsklimat och från grundvatten till översvämningar. Och du behövs som geovetare! Vi lever i en känslig värld där samhällets behov av geologiska och klimatologiska information bara ökar, oavsett om det handlar om att hitta hållbara lösningar för exploateringen av våra naturresurser eller att undersöka om en viss mark är lämplig att bebygga.

Urban Sustainable Development, 7,5 hp

Grundnivå

Förkunskapskrav: Genomgången baskurs i geografi. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21430

(GE5000)

Förkunskapskrav: Bachelor of science (180 hec) within the main field of geography, human geography or physical geography. Students with comparable qualifications may, after evaluation, attend the course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-09-28 Anm-kod: GU-11250 Urban Climate and Urban Climate Planning, 7,5 hp (GE6000) Förkunskapskrav: 120 credits completed courses in the different main areas of Natural Sciences of which 75 % with a grade of at least Pass. Student with the corresponding number of credits in Human Geography and Architecture or equivalent education may after evaluation, attend the course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11251 Geographical Information Systems III(GIS), 7,5 hp (NGN200) Förkunskapskrav: Completed courses geographic information systems I (NGN180) and GIS II (NGN190) or Geographic information systems (NGN170 or GVS150) or KGG120. Students with equivalent education can after assessment be given admission to the course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-11450 Master thesis in Geography, 30 hp

(GEO230)

Förkunskapskrav: Bachelor’s degree in Geography of 180 hec at an accredited (internationally recognized) university and at least 15 hec courses in Geography on the advanced level with the grade at least Pass. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21470

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Geovetenskap: Grundkurs, 30 hp

(GV1410)

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om planeten Jorden och de processer som verkar på och i systemet mark/atmosfär/hydrosfär, dess historia, sammansättning, egenskaper och resurser. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11200 Geografiska informationssystem (GIS), 15 hp (GVS150)

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS) samtidigt som du övar i praktisk hantering av GIS, samt kunskaper om principer för införande av och tillämpningar med GIS. Det ingår även datainsamling, dataredigering och analys, digital kartografi samt fältmätningar. En stor del av kursen ägnas åt praktiska, främst geovetenskapliga, övningar med GIS-program. Förkunskapskrav: Genomgången kurs i Geovetenskap, grundkurs (GV1410) 30 hp, varav 75 % med betyget lägst godkänd. Studerande med motsvarande kunskaper kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21220 Geovetenskaplig metodik G4, 15 hp

(GVN400)

Kursen ger kunskap och färdighet i geovetenskaplig undersökningsmetodik. I kursen ingår instrumentteknik, provtagning samt analys, fältarbete, mätmetoder och utvärdering. Kursen är indelad i 4 moment där studenterna gruppvis arbetar självständigt med geovetenskaplig problemlösning. Förkunskapskrav: Genomgången kurs GV1410, 30 hp, varav minst 75 % med godkänt resultat. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde tillkursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

63


NATURVETENSKAP

KURSER

Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21221 Geographical Information Systems (GIS) Introduction, 7,5 hp (NGN180) This is a web-based course introducing Geographic Information Systems (GIS). The course consists of recorded lectures and practical GIS exercises using open source GIS software such as QGIS. After the course you will have theoretical knowledge about the concept of GIS and basic practical skills in the application of GIS techniques and tools which can be used in a wide range of research fields and topics. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11401 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11402 Geographical Information Systems 2 (GIS), 7,5 hp (NGN190) This is a web-based course introducing Geographic Information Systems (GIS). Part I consists of practical exercises where you work with the application of GIS tools and technology. Part II consists of an individual project work where you apply your GIS skills. After the course you will have understanding of how GIS as tool can be used to solve spatial problems of different complexity and how to evaluate and compare different sources for geographical data and data capturing techniques. Förkunskapskrav: Genomgången kurs NGN180 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11430 Vinodlingens geologi och klimatologi I, 7,5 hp (GVV100) Kursen omfattar en rad aspekter på vinodlingens geologi och klimatologi: Vinodlingens historia och grundläggande vitikultur; Beskrivning av begreppet terroir och dess betydelse för vinodling i olika regioner samt klimatzoner i världen och lokalklimatets betydelse för vinodling; Grundläggande geovetenskap, jorden som system, berg som blir till jord, samt jordarter och jordmåner; Världens viktigaste vinodlingsregioner, druvsorter och viner; Grundläggande vinprovningsteknik. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11201 Klimatförändringar/människa/samhälle, 7,5 hp (NG1610) Hur stor klimatförändring är naturlig? Hur kan klimatförändringar påverka ekosystemen och samhället? Många olika intressenter, allmänhet och media, visar på en ökande oro för jordens klimat och hur det kommer att gestalta sig i framtiden. Denna kurs ger en inblick i allmän klimatologi, klimatvariationer samt ger en översikt av naturgeografiska/geografiska aspekter inom geomorfologi och klimatologi med betoning på

u-land och klimatförändringar. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21400 Start: Sommar 17, 50 %, dag, nät, 2017-06-07 – 2017-08-19 Anm-kod: GU-31400 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Mineralogy, 7,5 hp

(GVG210)

Our high-tech society is based on minerals and mineral products such as metals, ceramics and construction materials. Crystallography, silicate and non-silicate minerals are covered in lectures. Practical identification of mineral specimens and use of the polarising microscope is also covered. The course provides the basic knowledge of mineralogy needed by all professional geoscientists and forms the basis for advanced studies in mineralogy, petrology, ore geology and Precambrian Geology. Förkunskapskrav: 60 hec in the main field of Earth Sciences is required, of which 75 % of the courses must have the grade at least Pass. Student with an equivalent education may be given admission to the programme after examination. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-09-28 Anm-kod: GU-11220 Sedimentologi och stratigrafi, 15 hp

(GVG220)

Kusen ger fördjupad kunskap i sedimentologi och stratigrafi och ger vetenskaplig grund för fortsatta studier i geologi. Bland annat handlar kursen om kornstorlek, sedimentations processer, avsättningsmiljöer och stratigrafiska principer. Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska övningar (kornstorlek analys, paleoströmsmätning, logging, tunnslip analys, osv), grupparbete i fält och en exkursion till Bornholm, Danmark. Förkunskapskrav: 60 hp genomgångna kurser inom huvudområdet geovetenskap varav 75 % med betyget lägst Godkänd. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-29 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-11221 Geochemistry I, 7,5 hp

(GVG240)

The course is an introduction to geochemistry. Origin of the elements and planets, geochemical classification, minerals and phase diagrams, isotopes and geochemical cycles are covered in lectures. Practical s and tutorials deal with instrumental analysis and calculations using spreadsheets. Students who complete the course will have a basic competence in geochemistry which is needed to follow advanced courses and to work as a geoscientist. Förkunskapskrav: 60 hec in the main field of Earth Sciences is required, of which 75 % of the courses must have the grade at least Pass. Student with

an equivalent education may be given admission to the programme after examination. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-05 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11222 Petrologi, 7,5 hp

(GVG270)

Här får du grundläggande kunskaper om magmatisk och metamorf petrologi, dvs bergarters ursprung. Kursen behandlar nomenklatur, tolkning av bergartens textur, fältegenskaper, fasdiagram för huvudmineraler, normberäkningar och kemografiska diagram, ursprung och fraktionering av basaltiska bergarter, metamorfa protoliter, metamorfa faciesbegrepp, metabasiter i olika facies samt petrografi. Förkunskapskrav: Genomgångna kurser i Mineralogi GVG210 (eller MPN011) och Geokemi GVG240 (eller MPN120), varav 75 % med betyget lägst godkänd. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-04-27 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21230 Strukturgeologi, 7,5 hp

Alla geologiska material, t ex is, jord, bergarter och smältor, deformeras vid dragning, skjuvning eller kompression. De spricker, veckas, dras ut och plattas till. Dessa strukturer kan användas både för att läsa jordens historia och som redskap för grundvatten-, malm- och oljeprospektering samt byggnation i jord och berg. Kursen studerar geologiska deformationer och strukturer, särskilt i berggrunden, både teoretiskt och i fält. Förkunskapskrav: 90 hp genomgångna kurser i huvudämnet geovetenskap varav minst 75 % med betyget Godkänd, inkluderande grundkurs i geovetenskap GV1410 och geovetenskaplig metodik (GVN400) eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-04-26 Anm-kod: GU-21231 Kvartärgeologi, 7,5 hp

(GVG310)

Kursens syfte är att ge kunskap om Sveriges jordartstyper, deras distribution, karaktär och genes. Kursen ger även en introduktion till glaciärer och istiden eftersom Sveriges jordarter domineras av sediment avsatta under istiden. Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete i fält, exkursion, laborationer och seminarier. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i huvudämnet Geovetenskap inkluderande godkända kurser i Geovetenskap grundkurs, GV1410, och Geovetenskaplig metodikkurs (G4), GVN400, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-09-28 Anm-kod: GU-11231 Hydrogeologi I, 7,5 hp

(GVG340)

Kursen ger en grundläggande syn på alla aspekter inom hydrogeologin utan fördjupning inom specifika områden. Syftet med kursen är att ge studenten en

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 64

(GVG280)


KURSER

NATURVETENSKAP

förståelse för bredden inom hydrogeologiska problem, olika tillämpningar och begrepp samt vilka metoder som används för att hantera dessa. Introduktion ges till hydrogeologi, dess roll inom geovetenskap och dess huvudsakliga applicering; skötseln av vattenresurser, vattnets relevans och betydelse för miljön och samhället.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-02-16 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21235

Förkunskapskrav: Minst 60 hp i huvudområdena Geovetenskap, Geografi eller Miljövetenskap samt Ma D eller motsvarande. Dessutom krävs godkända kunskaper i grundläggande geovetenskap motsvarande GV1410 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11232

The Earth’s climate is changing. The effects are above all evident in sensitive areas such as the Arctic, a region that also has a major impact on the global climate. This course will help you understand what is happening in Arctic with focus on the subarctic. You get practical experience of the methods used to interpret the changes in the landscape and about past and present climate change in the subarctic. Additionally, you will learn how resilient this region is against various disturbances. The fieldtrip implies extra costs for the student.

Global tektonik, 7,5 hp

(GVG360)

Kursen behandlar de storskaliga drivkrafter och deformationer i manteln och jordskorpan som yttrar sig i plattrörelser, bergskedjebildning, riftdalsystem, hotspots, vulkaniska öbågar, oceanskorpebildning samt superkontinentbildning och dess uppbrytning. Sedimentära och vulkaniska miljöer kopplas till dessa tektoniska sammanhang. Kursen ger en förståelse för jordklotets storskaliga strukturer som ligger till grund för jordens utvecklingshistoria, fördelning av malmer, energiråvaror och hasards. Förkunskapskrav: Minst 60 hp i huvudämnet Geovetenskap inkluderande godkända kurser i Geovetenskap grundkurs, GV1410, och Geovetenskaplig metodikkurs (G4), GVN400, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-02-16 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21232 Geofysik I, 7,5 hp

(GVG350)

Kursen ger kännedom om geofysiska metoders teoretiska bakgrunder samt deras tolkningsteorier. Kursen behandlar bl a seismik, gravitation, magnetism, elektricitet och elektromagnetism. Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskaper om geofysiska tillämpningar inom geologi, miljö, vatten och prospektering efter råvaror. Förkunskapskrav: 90 hp genomgångna kurser i huvudämnet geovetenskap varav minst 75 % med betyget Godkänd, inkluderande grundkurs i geovetenskap GV1410 och geovetenskaplig metodik (GVN400) eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-02-15 Anm-kod: GU-21234 Tillämpad geologi, 7,5 hp

(GVG330)

Kursen ger grundläggande kunskap om förutsättningarna för byggnation i och på mark. Kursen innehåller grundläggande principer inom hållfasthetslära med inriktning mot berggrunds- och jordartsegenskaper. Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer, litteraturläsning och eventuella studiebesök. Förkunskapskrav: 90 hp genomgångna kurser i huvudämnet geovetenskap varav minst 75 % med betyget Godkänd, inkluderande grundkurs i geovetenskap GV1410 och geovetenskaplig metodik (GVN400) eller motsvarande kunskaper.

Field Course in the Subarctic - Physical Geography and Ecology, 15 hp (NG0210)

Förkunskapskrav: 60 hp antingen i geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller biologi samt Engelska B/ Engelska 6, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-21 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11431 Climate Change, a Geographical Perspective, 15 hp (NG0230) The ice in Greenland is melting, drought in Australia, late or no monsoon in Asia, severe fires in the Mediterranean. What effect will these events have on man and Society? Which regions are most sensitive and how can we adapt to a warmer climate? Would you like to learn how man is affected by the climate change? This is the course for you. You will gain practical experience of tools needed in order to make an overall analysis of how a region is affected by a changing climate. The fieldtrip implies extra costs for the student. Förkunskapskrav: 60 hec either in geoscience, geography, environmental science, biology or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11432 Climate Change and Society, 15 hp

(NG0220)

This course focuses on historical, present and future climate change and how it affects societies in the world. You will learn how to describe different climate scenarios and their reliability and how different societies adapt to changing climates. You will use modern climatological and geographical methods to make case studies of the influence of climate change on different societies, now and in the future. A voluntary excursion to China is included. Förkunskapskrav: 60 hec either in geoscience, geography, environmental science or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21431

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Climate data analyses, 7,5 hp

(GVN330)

Are winters in Sweden really getting colder? Did global warming really stop in the year 2000? You don’t have to rely on what you read on the internet - with the right skills and knowledge, you can answer such questions yourself! In this course, you will learn to use fundamental data analysis techniques to answer questions about climate data, and learn how to present your results in a convincing way with the right scientific graph. Förkunskapskrav: 60 hec from the main fields of Natural Science. Mathematics B/Mathematics 2a/2b/2c and English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Students with equivalent education can be admitted to the course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-09-28 Anm-kod: GU-11233 Applied climatology, 7,5 hp

(GVN340)

Applied climatology is the study of how weather and climate effect society and the environment. Applied climatology is about transforming climate data into useful knowledge. In this course you will complete projects such as: assess risks and opportunities in agriculture using climate-models simulations; integrate weather data and physical/chemical equations to estimate air quality; design a system to monitor road weather conditions Förkunskapskrav: Pass in 90 hec in the main fields of Natural Science; knowledge of climate systems corresponding to GV1410 Geosciences Basic Level, GE0400 Geography Introductory Level, or GVN460 Climate change in an earth system perspective. Additionally requirement is Mathematics 2a/2b/2c and English 6 or the equivalent. Students with equivalent qualifications may enquire for access to the course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-11234 Geovetenskapligt examensarbete, 15 hp (GV0415)

Kursens syfte är att ge kunskaper om planering, materialinsamling, bearbetning och redovisning av ett projektarbete under en handledares ledning. Undervisningen består av handledning och seminarieövningar. Kursen ges på heltid under 10 veckor. Förkunskapskrav: 120 hp varav minst 60 hp i huvudområdet geovetenskap samt minst en genomgången fördjupningskurs, 15 hp. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21240 Geosystemvetenskap, 7,5 hp

(GV0340)

Kursen ger kunskaper om geosystemet i sin helhet inkluderande atmosfären, biosfären, lithosfären och hydrosfären. Speciellt fokus kommer att läggas på hur de olika sfärerna påverkar varandra och samspelar för att skapa geosystemet. Kursen behandlar även pågående och förväntade förändringar i geosystemet.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

65


NATURVETENSKAP

KURSER

Kursen kombineras av föreläsningar, seminarier och praktiska moment.

Quaternary Development and Paleoclimate, 7,5 hp (GVK440)

Förkunskapskrav: 90 hp i huvudområdet geovetenskap, miljövetenskap eller geografi. Sökande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-05 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11230

Förkunskapskrav: 120 hec within the main subject Earth Sciences. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-11254

Nationell rapportering av växthusgaser och dess policypåverkan, 7,5 hp (GVN380) Greenhouse gas (GHG) emissions from land use in agriculture and forestry are reported to the UNFCCC. We analyse; Accuracy of the IPCC guidelines default emission factors, and the reporting structure influence on common views on greenhouse gas mitigation Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 120 hp genomgångna kurser i huvudområdet Geovetenskap, Geografi, Biologi eller Miljövetenskap varav 75 % med betyget lägst Godkänd. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-02-15 Anm-kod: GU-21236 Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (NGN240) In this course you will learn about different types of remote sensing data such as various satellite imagery and LIDAR data, as well as their application in geoscientific context, for example the calculation of vegetation indices and the identification of landforms. You will work with different software packages, one of them GIS, used for handling, analysis and interpretation of remote sensing data products. Förkunskapskrav: 7.5 hec GIS and 45 hec earth science, geography or similar. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-02-16 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21432

Avancerad nivå Malmgeologi och opakmikroskopering, 7,5 hp (MPN222) Förkunskapskrav: 120 hp inom geovetenskap med inriktning berggrundsgeologi eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-05 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11252 Ekonomisk geologi, 7,5 hp

(GVG430)

Förkunskapskrav: 60 hp genomgångna kurser i huvudämnet Geovetenskap varav 90 % skall ha betyget lägst Godkänd. Dessutom krävs genomgången MPN222 Malmgeologi och opakmikroskopering. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-11253

Master thesis in Earth Sciences, 30 hp (GV0430)

Förkunskapskrav: Bachelor's degree in earth sciences and 60 credits advanced courses including at least 30 credits in Earth Science, or equivalent knowledge. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11260 Master thesis in Earth Sciences, 45 hp (GV0445)

Climate Change in an Earth System Perspective, 7,5 hp (GVN460) Förkunskapskrav: 60 ECTS credits in Earth Sciences alternatively, university studies of 180 credits in Science. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-29 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11255

KEMI Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Kemigården 4, www.cmb.gu.se Studievägledning

Förkunskapskrav: Bachelor's degree in earth sciences and 45 credits advanced courses including at least 30 credits in Earth Science, or equivalent. Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11265 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-21265 Master thesis in Earth Sciences, 60 hp (GV0460)

Förkunskapskrav: Bachelor's degree in earth sciences and 30 credits advanced courses in Earth Science, or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11270 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2019-06-09 Anm-kod: GU-11275 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-21275 Tillämpad Geofysik, 7,5 hp

(GVG470)

Förkunskapskrav: 120 hp genomgångna kurser inom huvudämnet Geovetenskap varav minst 75 % med betyget Godkänd samt genomgången kurs Geofysik I, GVG350 (eller MPN041), eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-04-26 Anm-kod: GU-21250 Biogeochemistry, 7,5 hp

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, Part time (17 %), dag, nät, 2017-0828 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11256

(GVK460)

Förkunskapskrav: Admission to the course requires 180 credits of which at least 90 credits in Earth Science or 90 credits in Environmental Science or 90 credits in Chemistry or 90 credits in biology. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-02-16 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21251 International Quaternary webinar, 5 hp (GVK500)

Förkunskapskrav: 180 hec finished courses within the area of earth science, of which 75 % with the grade passed or above. Students with equivalent education can be considered.

Anni Borgman, 031-786 9013, anni.borgman@gu.se I kemi studerar du struktur och egenskaper hos ämnen samt deras reaktioner som pågår överallt på jorden och i universum. Människan har lärt sig att framställa många nya ämnen som används i allt större omfattning inom industrin och kemister spelar en stor roll för att utveckla processer så att miljöproblem förhindras. Vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi erbjuder vi ett stort antal kurser. Många av dessa ingår i våra program för kemi respektive läkemedelskemi. Vi ger även kurser för lärare, apotekare, biologer och molekylärbiologer, receptarier, miljövetare och inom programmet för marina vetenskaper. Dessutom ger vi fortbildningskurser för lärare och andra intresserade. För dig som vill friska upp dina kemikunskaper erbjuder vi en introduktionskurs som går på halvfart i två veckor före höstterminens start. Kurserna är indelade i olika nivåer: Förutbildningskurser och baskurser på grundnivå samt specialiseringskurser och självständiga arbeten på avancerad nivå. För en del av dem räcker det med grundläggande behörighet, ofta kompletterat med Matematik D/4, Fysik B/2 och Kemi B/2. För de flesta gäller dock att de bygger på varandra; se förkunskapskraven. Introduktionskursen är inte laborativ. På övriga kurser ägnas mycket tid åt laborationer, men också åt föreläsningar och olika slags gruppövningar, sammanlagt cirka 20 timmar i veckan. Räkna med lika mycket till för hemarbete. Litteraturen är ofta på engelska.

Grundnivå Naturvetenskapligt basår, Kemi, 15 hp (NBAK00)

Kursen ger kunskaper motsvarande gymnasiekurserna kemi 1 och 2. Första delen behandlar allmänna begrepp och lagar inom kemin. Kolföreningarnas oändliga variationsmöjligheter tas upp. Det ingår även ett avsnitt om energin som är drivkraften bakom allt. Andra delen behandlar biokemi, från biomolekyler via ämnesomsättningen till nukleinsyror som är arvets molekyler, kemi i ett miljöperspektiv samt grundämnenas egenskaper. Några korta avsnitt om reaktionskinetik och kemisk jämvikt ingår. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 66


KURSER

NATURVETENSKAP

Matematik C eller Matematik 3b/3c. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21601 Introduktionskurs i kemi, 1,5 hp

(KEI010)

Kemi är inte bara teori utan i högsta grad ett vardagsnära ämne som angår alla. Dagligen innehåller massmedia nyheter med kemisk anknytning. Vårt övergripande mål är att presentera kemin i perspektivet av ett hållbart samhälle och således med innehåll som har samhälls- och miljörelevans. Innehållet fokuserar bl.a. på begrepp och teorier inom kemi, atomers byggnad, kemisk bindning och kemiska reaktioner samt kemisk energi och energiöverföringar. Även enkla kemiska beräkningar ingår. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-14 – 2017-08-26 Anm-kod: GU-11601 Kurspaket i kemi, 30 hp

(KEMPK1)

Kurspaketets mål är att ge grundläggande kunskaper i kemi samt nödvändiga experimentella färdigheter för fortsatta studier i kemi eller angränsande områden. Du får förståelse för drivkrafterna i kemiska förlopp samt insikt om relationen mellan struktur och funktion. Organiska föreningar klassificeras och mekanismerna för deras reaktioner gås igenom, liksom grunderna till biokemin med huvudsaklig inriktning mot biologiska makromolekyler. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11600 Start: VT18, 100 %, dag, 2017-01-16 – 2017-06-04 Urval: Platsgaranti Sista ansökningsdag: 2017-10-15 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21600 Organisk kemi, 15 hp

(KEM030)

Kursen behandlar ingående kolföreningars struktur med utgångspunkt i deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Stor vikt läggs vid diskussion och jämförelse av olika reaktionstyper. Den organisk-kemiska litteraturens uppbyggnad genomgås och dess användning illustreras. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11620 Fysikalisk kemi, 15 hp

(KEM040)

Kursen syftar till att ge insikter i kemins teoretiska grundvalar (molekyldynamik, kvantmekanik, termodynamik, statistisk mekanik) och deras tillämpningsmöj-

ligheter (reaktionshastighet, atom- och bindningslära, spektroskopi, kemisk jämvikt). Den experimentella basen illustreras med laborationer. Kunskaper motsvarande 15 hp i matematik rekommenderas. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11621 Oorganisk kemi, 15 hp

(KEM050)

Den oorganiska kemin hittar du i alla grenar av kemivetenskapen. Kursen ger en kemisk allmänbildning som är ovärderlig, oavsett vad du tänker fortsätta med. Du får kunskaper om det fasta tillståndet, kemisk bindning, reaktionskinetik, katalys och vad som styr molekylers geometri. Vi ger dig även grunder för att tolka UV- och IR-spektra. Egenskaper hos grundämnen och föreningar systematiseras på ett begripligt sätt. Mycket tid avsätts till laborationer där du använder dina nyvunna kunskaper. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21620 Biokemi, 15 hp

(KEM060)

Under kursen får du lära dig hur levande celler utvinner energi ur sin omgivning, t ex hur kolhydrater, lipider och proteiner metaboliseras och hur fotosyntesen fungerar, samt hur dessa processer regleras. Du får en inblick i hur genetisk information lagras i cellen, hur informationen kopieras vid celldelning och hur den överförs och används vid syntes av proteiner. Vid laborationerna får du pröva olika biokemiska metoder och tillfälle att tillämpa dina nya kunskaper. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21621 Analytisk kemi 1, 15 hp

(KEM070)

Du får en introduktion till modern kvantitativ analytisk kemi med tonvikt på spektroskopiska, kromatografiska och elektrokemiska metoder. Du får kunskap om grundläggande analytisk nomenklatur och statistik samt provtagnings- och provupparbetningstekniker. Laborationer är ett stöd för de teoretiska momenten. De belyser aktuella analytiska problem och omfattar hälften av kursen. Kunskaper motsvarande 15 hp i matematik rekommenderas. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21622

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Miljökemi, 15 hp

(KEM490)

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ämnet miljökemi. Du kommer att få en ökad förståelse för kemiska reaktioner och processer som sker i vår omgivning, och för kemiska aspekter av miljöproblem som människan skapat. Kursen lägger särskild vikt vid akvatisk kemi, atmosfärskemi och miljörelaterad biokemi, och integrerar kunskaper från de traditionella kemiämnena. Kursen utgör också en bas för framtida miljörelaterat kemiskt arbete eller undervisning, samt för fortsatta studier i ämnet. Förkunskapskrav: Godkända kurser KEM011 och KEM021, Grundläggande kemi 1 och 2, alternativt KEM011 och ES1201 eller BIO915, alternativt 60 hp inom Marin vetenskap, kandidatprogram, vid Göteborgs universitet, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11622 Dermatokemi och kontaktallergi, 7,5 hp (KER260)

Kursen är unik och handlar om hur exponering för kemiska ämnen i vår omgivning kan orsaka allergiskt eksem. Den behandlar: sambandet mellan ämnens kemiska struktur och den allergiframkallande förmågan, hudupptagning av substanser, aktivering av ickeallergena ämnen, hudens metabolism, immunologiska mekanismer, och detektion av kontaktallergen i komplexa blandningar. Interdisciplinär kunskap inom dessa områden leder till förbättrad transdermal delivery av läkemedel och bättre allergiprevention. Förkunskapskrav: Inom Receptarieprogrammet fordras att de första 142,5 hp eller motsvarande kurser är genomgångna. Om kursen söks som fristående kurs fordras godkända kurser om 120 hp varav minst 60 hp inom ämnet kemi. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-05 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11630 Kemi, kandidatarbete, 15 hp

(KEM914)

Kursens syfte är att ge erfarenhet av vetenskapligt arbete, rapportering och analys av vetenskapliga resultat. Arbetet ingår normalt i ett forskningsprojekt vid någon av institutionens forskargrupper, men kan även utföras på ett företag, myndighet etc. Arbetet har vanligtvis både teoretiska och experimentella inslag, men kan också vara helt teoretiskt. Litteratur väljs tillsammans med handledaren. Arbetet sammanställs i form av en skriftlig vetenskaplig rapport och presenteras vid ett seminarium. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på avslutade kurser om 120 hp varav godkända och avslutade kurser inom ämnet kemi om sammanlagt minst 75 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21640

Avancerad nivå Advanced analytical chemistry, 15 hp

(KEM081)

Förkunskapskrav: The admission requirements are 90 higher education credits (hec) within science including KEM070, Analytical chemistry, 15 hec or

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

67


NATURVETENSKAP

KURSER

equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21650 Colloid and Surface Chemistry, 15 hp

(KEM131)

Förkunskapskrav: 120 hec within Science. Physical chemistry (15 hec) and Mathematics (15 hec) is strongly recommend. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21651 Inorganic Chemistry: Advanced course, 15 hp (KEM150) Förkunskapskrav: The admission requirements are 90 higher education credits (hec) within science including KEM050, Inorganic chemistry, 15 hec or equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11659

Introduction to molecular modelling, 5 hp (KEM552)

Förkunskapskrav: The admission requirements are 90 higher education credits (hec) within Science (or 120 hec within pharmacy/medicine), 45 hec of these should be in Chemistry. Physical chemistry 15 hec and Mathematics 15 hec is strongly recommended. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-18 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11655

(KEM170)

Förkunskapskrav: The admission requirements are 90 higher education credits (hec) within science including KEM050, Inorganic chemistry, 15 hec or equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11651 Applied Quantum Chemistry, 10 hp

(KEM321)

Förkunskapskrav: The admission requirements are 90 higher education credits (hec) within Science (or 120 hec within pharmacy/medicine), 45 hec of these should be in Chemistry, including KEM040, Physical chemistry, 15 hec or equivalent education. Mathematics 15 hec is strongly recommended. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-15 Anm-kod: GU-11652 Design and Production of Biomolecules, 15 hp (KEM350) Förkunskapskrav: The admission requirements are 120 higher education credits (hec) within Science, 45 hec of these should be in Chemistry, including KEM060, Biochemistry, 15 hec or equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11653

(KEM815)

Förkunskapskrav: The admission requirements are 90 higher education credits (hec) within Science (or 120 hec within pharmacy/medicine), 45 hec of these should be in Chemistry, including KEM030, Organic chemistry, 15 hec or equivalent education. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11656 Organic and Medicinal Chemistry, 10 hp Förkunskapskrav: The admission requirements are 90 higher education credits (hec) within Science (or 120 hec within pharmacy/medicine), 60 hec of these should be in Chemistry, including KEM815, Advanced Organic Chemistry, 15 hec or equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-15 Anm-kod: GU-11657 Organometallic Chemistry, 15 hp

(KEM730)

Förkunskapskrav: 90 hec in chemistry including 60 hec in the field of organic and/or inorganic chemistry. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11658 Advanced Organic Synthesis, 15 hp

(KEM750)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Science with a minimum of 90 hec in chemistry, including 30 hec in organic chemistry, or equal qualifications. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21652 Advanced Medicinal Chemistry, 15 hp

Structure and Dynamics of Biomolecules, 15 hp (KEM360) Förkunskapskrav: The admission requirements are 120 higher education credits (hec) within Science, 45 hec of these should be in Chemistry, including KEM060, Biochemistry, 15 hec or equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11654

Förkunskapskrav: Godkänd kurs motsvarande KEM030, Organisk kemi. Dessutom krävs godkända kurser inom apotekarprogrammet om minst 90 hp alternativt godkända kurser inom kemi om minst 75 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-02-15 Anm-kod: GU-21654

(KEM760)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Science with a minimum of 90 hec in chemistry, including 30 hec in organic chemistry and 10 hec in medicinal chemistry, or equal qualifications. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21653

(KEM930)

Förkunskapskrav: At least 90 higher education credits (hec) in chemistry and a Bachelor degree are required. Approved courses must be appropriate for the subject area. As a student, you have the responsibility to contact the supervisor and examiner before being accepted to the course. In connection with these contacts, then you should show that you have taken the courses required for the subject area. Choice of project assignment is done in a discussion with the subject examiner and the supervisor. The date for starting the course is also decided in the discussions with subject examiner and supervisor. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11660 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-11665 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21660 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-11-06 Anm-kod: GU-21665 Degree Project in Chemistry 3, 45 hp

(KEM945)

Förkunskapskrav: At least 90 higher education credits (hec) in chemistry and a Bachelor degree are required. Approved courses must be appropriate for the subject area. As a student, you have the responsibility to contact the supervisor and examiner before being accepted to the course. In connection with these contacts, then you should show that you have the taken courses required for the subject area. Choice of project assignment is done in a discussion with the subject examiner and the supervisor. The date for starting the course is also decided in the discussions with subject examiner and supervisor. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11670 Degree Project in Chemistry 4, 60 hp

(KEM960)

Förkunskapskrav: At least 90 higher education credits (hec) in chemistry and a Bachelor degree are required. Approved courses must be appropriate for the subject area. As a student, you have the responsibility to contact the supervisor and examiner before being accepted to the course. In connection with these contacts, then you should show that you have the taken courses required for the subject area. Choice of project assignment is done in a discussion with the subject examiner and the supervisor. The date for starting the course is also decided in the discussions with subject examiner and supervisor. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11675

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 68

(KEA270)

Degree Project in Chemistry 2, 30 hp Advanced Organic Chemistry, 15 hp

(KEM825)

Atmospheric Chemistry, 15 hp

Dermatokemi, 7,5 hp


KURSER

NATURVETENSKAP

MARIN GEOLOGI

MARINA VETENSKAPER

Avancerad nivå

Institutionen för marina vetenskaper, Carl Skottbergs gata 22B

Instutitionen för marina vetenskaper, Carl Skottbergs gata 22B

Changes in the Oceans, historical trends and antropogenic influence, 15 hp (MAR410)

Studievägledning

Studievägledning

Barbara Casari, 031-786 3763, svl@marine.gu.se

Barbara Casari, 031-786 3763, svl@marine.gu.se

Grundnivå

Grundnivå

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in one of the subjects; marine sciences, chemistry, biology or oceanography at an accredited University, including at least 90 ECTS in a the major subject. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11953

Maringeologi, 7,5 hp

Marin vetenskap, kurspaket, 30 hp

(GVG320)

Kursens syfte är att ge en bred insikt i maringeologi genom att belysa såväl ocean- som grundhavsgeologi liksom bakomliggande processer. Detta ger ett avstamp för mer avancerade studier i marin geologi. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet geovetenskap eller motsvarande utbildning. Betygen skall vara lägst godkänd. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-12-05 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11930 Marin mikropaleontologi, 7,5 hp

(MG0230)

Kursen ger grundläggande kunskaper i marin mikropaleontologi, utgör grund för vidare studier i ämnet samt ger stödkunskaper åt studerande inom annat huvudämne. Kursen omfattar studier av betydelsefulla delar av den marina mikrofossila faunan och floran. Ett viktigt studieområde är bottenlevande och planktiska mikroorganismer och deras betydelse för tolkningen av såväl nutida som forntida havsmiljöer och klimat. Kursen har betydelse för tillämpningar inom bl a miljögeologin och petroleumgeologin. Förkunskapskrav: 60 hp i huvudområdet geovetenskap samt kursen Stratigrafi och dateringsmetoder (MG1000). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2017-12-04 Anm-kod: GU-11931

Avancerad nivå Marine Micropaleontology and Paleooceanography, 15 hp (GVM460) Förkunskapskrav: 150 hec in the main field of Earth Sciences or Marine Sciences is required, of which 75 % of the courses must have the grade at least Pass. Student with an equivalent education may be given admission to the course after examination. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21952 Marine Environmental Geology, 15 hp (GVM510)

Förkunskapskrav: 150 hec in the main field of Earth Sciences or Marine Sciences is required. Student with an equivalent education may be given admission to the course after examination. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11950

(MARPK1)

Havet utgör en alldeles unik miljö som rymmer en stor biologisk mångfald och många speciella kemiska, geologiska och fysikaliska processer. Kurspaketet i Marin vetenskap innehåller följande kurser: Introduktion och havet som miljö (7.5 hp), Det fria vattnet, grundläggande förutsättningar (7.5 hp) samt Marina undersökningar, redskap och metoder (15 hp). Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11900 Biogeochemical cycles in the sea, 15 hp (MAR210)

Kursen behandlar de biogeokemiska kretsloppen för kol, kväve, fosfor och kisel ur ett globalt oceaniskt perspektiv. Kemiska, biologiska och fysiska aspekter på kretsloppen tas upp. På kursen ingår djuphavscirkulation, gas-utbyte atmosfär-hav, biologisk produktion, biologiska pumpen, budgetar för kol, kväve, fosfor och kisel, sedimentens roll i kretsloppen, kretsloppet för kalciumkarbonat, och sambandet mellan kolkretsloppet, CO2 och klimat. Kursen har ett modelleringsperspektiv. Förkunskapskrav: Alternativ 1: Att man har läst de två första åren av det marina programmet (MAR101-MAR112) med godkänt resultat om minst 90 hp. Alternativ 2: Godkända kurser om 90 hp inklusive kurserna Grundläggande kemi 1 (KEM011; 15 hp) samt Ekologi och Evolution, baskurs (BIO120; 15 hp), eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21931 Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap, 15 hp (MAR300) Förkunskapskrav: Genomgått kurserna MAR101MAR112 som ingår i de två första åren på det marina programmet N1MAV. Minst 90 hp skall vara godkända. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11940 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21940 Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-07 – 201708-25 Anm-kod: GU-31940 Sista ansökningsdag: 2017-03-15

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Marine project - From idea to action, 15 hp (MAR440)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in one of the subjects; marine sciences, chemistry, biology or oceanography at an accredited University, including at least 90 ECTS in a the major subject. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11954 Chemical Dynamics in the Sea, 15 hp (MAR450)

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in one of the subjects; marine sciences, biology, chemistry, oceanography or Earth science at an accredited University, including at least 90 ECTS in a the major subject. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21953 Degree Project for master in Marine science, 30 hp (MAR500) Förkunskapskrav: A Bachelor´s degree in Science including either a graduate work focusing on marine science or specialization courses in marine science (at least 15 hec). In addition, one of the courses MAR410 and MAR440 or equivalent knowledge is required. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11975 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21975 Degree Project for master in Marine sciences, 45 hp (MAR600) Förkunskapskrav: A Bachelor´s degree in Science including either a graduate work focusing on marine science or specialization courses in marine science (at least 15 hec). In addition, one of the courses MAR410

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

69


NATURVETENSKAP

KURSER

and MAR440 or equivalent knowledge is required. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-11973 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-11-06 Anm-kod: GU-21973 Degree Project for master in Marine sciences, 60 hp (MAR700) Förkunskapskrav: A Bachelor´s degree in Natural Science including either a graduate work focusing on marine science or specialization courses in marine science (at least 15 hec). In addition, one of the courses MAR410 and MAR440 or equivalent knowledge is required. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11974 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-21974

MATEMATIK Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3, www.math.gu.se Studievägledning

Damiano Ognissanti, 031-772 3505 svl.math@gu.se

kontakt med både lärare och kurskamrater. Lärare hjälper dig med dina frågor via ett forum, chatt, e-post och telefon. Du kan planera din läsning själv och få ut så mycket som möjligt av sommaren samtidigt som du pluggar! Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2, Fysik B/2, Kemi B/2). Urval: Platsgaranti Start: Kursen öppnar i mitten av mars och stänger i slutet av augusti. Anmälan: Se kursens webbsida www.matematiskavetenskaper.se Elementär talteori, 7,5 hp

(MMG100)

I denna kurs får du en introduktion till talteorin och några av dess tillämpningar. Här behandlar vi delbarhetsegenskaper hos heltalen, kongruenser (Fermats lilla sats, Eulers och Wilsons satser), aritmetiska funktioner, kvadratiska rester, diofantiska ekvationer och kedjebråk. Talteori som tidigare ansågs abstrakt har med datorernas utbredning fått mer tillämpningar, till exempel: primtalstest och RSA-krypto. Kursen är även lämplig för dig som är yrkesverksam matematiklärare. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9, undantag ges för Fysik B/2, Kemi A/1). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-05 – 201708-12 Anm-kod: GU-31700 Kursen ges under veckorna 23, 24, 25, 31, 32. Sista ansökningsdag: 2017-03-15

Matematikens roll i samhället - både i vår vardag och inom forskning och utveckling - har väl aldrig varit så stor som nu. Många av oss utnyttjar dagligen mycket avancerad matematik t.ex. när vi surfar på internet eller pratar i mobiltelefon. I takt med utvecklingen inom dataområdet har möjligheten att utföra omfattande beräkningar ökat och avancerade matematiska metoder används numera i de mest skilda sammanhang såsom vid kryptering av information, planering av flygrutter, utveckling av läkemedel och prissättning av optioner. För att inte tala om all teknisk utveckling. Inom forskning används matematiska modeller och analyser för att beskriva verkligheten - alltifrån människans gener till universums födelse. Samtidigt är matematiken ett självständigt och mycket livaktigt forskningsområde, som naturligtvis utvecklas i växelverkan med tillämpningsområdena men som också lever sitt eget liv på egna villkor. En utbildning som leder till en hög matematikkompetens öppnar många vägar!

Matematikens guide till Ganymedes, 7,5 hp

Grundnivå

(NBAM00)

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp (MMG020)

Har du tänkt bedriva högskolestudier där matematik ingår, eller används? Denna nätbaserade kurs - kal�lad Sommarmatte - vänder sig till dig som vill vara ordentligt förberedd. Via vår kursmiljö på nätet, som innehåller ett modernt och tydligt läromedel, får du

(MVB100)

Ganymedes är solsystemets största måne och den kretsar runt planeten Jupiter. Kursen behandlar hur en resa från jorden till Ganymedes och en kolonisering av månen skulle kunna gå till. På ett populärvetenskapligt sätt kombineras och används matematik, fysik och astronomi när vi utreder lämpliga banor, hur planeterna rör sig, hur himlen förändras under resans gång och fysiska förhållanden på Ganymedes. Vad skulle framtida kolonisatörer få uppleva? Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11701 Kursen ges tillsammans med Fysik. Se även övriga kurser under rubriken Astronomi. Naturvetenskapligt basår, matematik, 15 hp Kursen avser att ge dig kunskaper inom Matematik svarande mot de kunskaper som krävs för tillträde till de matematisk-naturvetenskapliga utbildningsprogrammen vid Göteborgs universitet. Under kursens gång tränas du i algebraisk räknefärdighet och ekvationslösning. De trigonometriska funktionerna, komplexa tal, logaritmer och exponentialfunktioner införs. Du studerar funktioner, deras derivator och integraler och tillämpar dessa kunskaper i optimeringsproblem och yt-och volymsberäkningar.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b/3c. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11700 Matematik 1, 30 hp

Denna kurs sammanfaller med första terminen på Matematikprogrammet och vänder sig till dig som är matematikintresserad och vill skaffa dig en kvalificerad utbildning i matematik eller matematisk statistik. Den behandlar grunderna inom algebra, differential- och integralkalkyl samt linjär algebra. OBS Kursen förutsätter att du behärskar matematiken från gymnasiet väl. I annat fall rekommenderas du att först läsa en förberedande kurs, t.ex. MMG020 eller MMGK11. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9, undantag ges för Fysik B/2 och Kemi A/1). Alternativt Matematik D och någon av kurserna MMG000 Inledande kurs eller MMGK11 Naturvetarmatematik A1. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11701 Naturvetarmatematik A1, 15 hp

(MMGK11)

Denna kurs är tänkt som en inledning till matematikstudier i tillämpade ämnen såsom kemi och biologi. Kursen är också lämplig för dig som vill läsa vidare inom matematik (t.ex. kursen Matematik 1) men som saknar behörigheten Ma E eller som behöver stärka dina gymnasiekunskaper i matematik. Kursinnehållet består till största delen av envariabelanalys och analytisk geometri. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2, Fysik B/2, Kemi B/2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21700

Fortsättningskurser Flervariabelanalys, 15 hp

(MMG300)

Kursens mål är att ge grundläggande - teoretiska och räknemässiga - kunskaper inom den matematiska analysen av funktioner av flera variabler samt inom teorin för serier, funktionsserier och funktionsföljder. Du får bl.a. derivera och integrera funktioner av flera variabler och möta välkända satser av Green, Gauss och Stoke, men du får också se flera tillämpningsområden, bl.a. inom icke-linjär optimering. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kursen MMG200 Matematik 1. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21720 Programmering med Matlab, 7,5 hp

(MVG300)

Matlab är ett kraftfullt beräknings- och dator-

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 70

(MMG200)


KURSER

NATURVETENSKAP

grafikverktyg som du kommer att använda i många kurser, och kanske även efter examen. I denna kurs kommer du att använda Matlab för att lära dig programmera. Du kommer att få lösa många små problem, flera hämtade från matematik och naturvetenskap. För att du också ska få möta en annan programmeringsstil innehåller kursen även lite C++programmering. Kursen inleds med en orientering om datorns konstruktion, bitar och bytes och annat matnyttigt. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kursen MMG200 Matematik 1. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21721 Numerisk analys, 7,5 hp

(MMG410)

Många beräkningsproblem från teknik, naturvetenskap och matematik kan inte lösas för hand, utan endast approximativt och med hjälp av dator. I denna kurs får du bekanta dig med några vanliga tillämpningsproblem och datorbaserade lösningsmetoder. Två viktiga delmoment är att undersöka metodernas prestanda och att uppskatta osäkerheten i beräkningsresultaten. I kursens Matlab-laborationer får du lösa några typiska problem, dels med färdiga rutiner men även med sådana som du skrivit själv. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik1 och MVG300 Programmering med Matlab, samt 7,5 hp i flervariabelanalys. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21722 Linjär algebra II, 7,5 hp

(MMG400)

Kursen avser att ge fördjupad förståelse för den linjära algebrans begrepp och metoder och deras användning inom matematikämnet och dess tillämpningar. Begrepp som tas upp är linjära avbildningar mellan abstrakta vektorrum, spektralsatsen, dynamiska system, generaliserade egenvektorer och Jordans normalform, reella och komplexa skalärproduktsrum. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1 och MMG300 Flervariabelanalys. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11710

Fördjupningskurser Fourieranalys, 7,5 hp

(MMG710)

Denna kurs handlar om att utveckla funktioner i Fourierserier, dvs. i summor av sinusformade svängningar med olika frekvenser. Som du kommer att se är detta en förvånansvärt effektiv metod att lösa många partiella differentialekvationer, bl.a. för att beskriva musikinstrument. Du stöter också på den viktiga konvergensfrågan för Fourierserierna, och även ett mera geometriskt synsätt. De kontinuerliga motsvarigheterna, Fouriertransformen och Laplacetransformen, ingår också i kursen. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik. Urval: Platsgaranti

Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11730 Kursen ges vid behov på engelska. Analytiska funktioner, 7,5 hp

(MMG700)

Kursen handlar om derivator och integraler av funktioner av en komplex variabel. Som en trevlig bieffekt kommer du att fördjupa vänskapen med gamla bekanta som sinus, cosinus, log osv som naturligen lever i det komplexa planet. Kursens kärna är annars Cauchys integralsats med följder. Vi kommer även att diskutera konform avbildning. En mycket viktig teknik som tyvärr inte får blomma ut innan kursen tar slut. Vi tittar också på ett par fysikaliska tillämpningar. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11731 Kursen ges vid behov på engelska. Ickelinjär optimering, 7,5 hp

(MMG621)

Denna grundkurs i optimering beskriver de mest relevanta matematiska principer som används vid analys och lösning av kontinuerliga optimeringsproblem. Den huvudsakliga teoretiska målsättningen är att du ska behärska delar av teorin för och sambanden mellan optimalitet, dualitet och konvexitet. På så vis kan du analysera många typer av optimeringsproblem och både klassificera dem och ange riktlinjer för hur de ska angripas praktiskt - den mer praktiska målsättningen i en främst teoretisk kurs. Förkunskapskrav: Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande 60 hp i matematik, inklusive kurserna MMG200 Matematik 1 och MMG300 Flervariabelanalys. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11732 Kursen ges vid behov på engelska. Vetenskaplig visualisering, 7,5 hp

(MMG640)

När vi löser ett beräkningsproblem på dator får vi ofta stora datamängder. För att tolka data och få insikt i problemets egenskaper är datorgrafik ett oumbärligt hjälpmedel. Vi vill kanske förstå hur luften strömmar kring ett flygplan eller skapa oss en bild av ett komplicerat geometriskt objekt. I den här kursen kommer du att få använda avancerad Matlab-grafik och system som OpenGL, OpenDX och ParaView för att visualisera data. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp, inklusive kurserna MMG300 Flervariabelanalys och MMG410 Numerisk analys samt en kurs i programmering. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11733 Kursen ges vid behov på engelska. Optioner och matematik, 7,5 hp

(MMG810)

I denna kurs får du en inledning till området matematisk finans med tonvikten lagd på aktie- och valutaoptioner. De grundläggande begreppen inom matematisk finans såsom arbitrage, självfinansierande strategi, hedgning osv får en mycket klar innebörd i binomialmodellen, där en aktieprocess är en geometrisk

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

slumpvandring med 2-punktsfördelade tillskott i varje period. När antalet perioder i binomialmodellen går mot oändligheten erhålls Black-Scholes uppmärksammade modell. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1 och MSG110 Sannolikhetsteori. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11711 Kursen ges vid behov på engelska. Algebraiska strukturer, 7,5 hp

(MMG500)

Kursen ger en introduktion till de viktigaste strukturerna inom abstrakt algebra. De begrepp som är gemensamma för alla algebraiska strukturer såsom homomorfier, isomorfier och kvotobjekt betonas särskilt. Mer än hälften av kursen ägnas åt gruppteori. Denna teori har många tillämpningar inom fysik och kemi. Gruppteori används även inom de flesta former av geometri. Resten av kursen ägnas åt ringteori. Som viktiga exempel på ringar studerar vi kroppar och polynomringar över kroppar. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21730 Kursen ges vid behov på engelska. Partiella differentialekvationer, 7,5 hp

(MMG800)

Kursen är en inledning till modern teori om partiella differentialekvationer och dess tillämpningar. Inom den teoretiska delen bekantar du dig med begrepp som existens, entydighet och stabilitet av lösningar. I tillämpningsdelen fokuserar du på att konstruera och analysera finita elementmetoder. Analysen bygger på variationsprincipen och du kommer bl.a. att möta energiminimeringsproblem och representationssatser, samt olika feluppskattningar och numeriska algoritmer. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik och kursen MMG710 Fourieranalys. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21731 Kursen ges vid behov på engelska. Reell analys, 7,5 hp

(MMG600)

Syftet med kursen är att ge en ökad förtrogenhet med de begrepp, metoder och idéer som genomsyrar den reella analysen. Kursen fördjupar delvis vissa moment från tidigare kurser, t ex konstruktion av de reella talen och bevis av inversa funktionssatsen. Det mesta av innehållet är dock “nytt” och kursen kan förhoppningsvis tjäna som en spännande dörröppnare till den mer avancerade analysen. Kursen behandlar i första hand begreppen konvergens och kontinuitet i metriska rum. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik, inklusive kurserna MMG200 Matematik 1, MMG300 Flervariabelanalys och MMG400 Linjär algebra II Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21732

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

71


NATURVETENSKAP

KURSER

Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering, 7,5 hp (MMG511) Kursen innehåller grundläggande teori för ordinära differentialekvationer (ODE) med exempel på matematisk modellering från fysik, kemi, miljö. Du får bekanta dig med begrepp som existens, entydighet och stabilitet av lösningar till ODE, teori för linjära system av ODE samt metoder för ickelinjära ODE. Du får genomföra 2-3 mindre modelleringsprojekt som innehåller formulering av ett problem, dess matematiska analys, numeriska beräkningar och framställning av resultat i en kort rapport. Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik inklusive kurserna MMG300 Flervariabelanalys och MMG400 Linjär algebra II. Dessutom krävs en kurs i programmering. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21733 Diskret matematik, 7,5 hp

(MMG610)

Projektarbetet kommer ni att redovisa i en skriftlig rapport, examensarbetet, men också vid en muntlig presentation. Stor vikt läggs vid själva rapportskrivandet, som sker i LaTex - matematikerns ”ordbehandlare”. Förkunskapskrav: Kurser om minst 120 hp ska vara avklarade. Vidare krävs att kurser om minst 75 hp i matematik är avklarade. Av dessa ska minst 15 hp vara fördjupningskurser eller kurser på avancerad nivå. Övriga kurser ska omfatta kurserna MMG200 Matematik 1, MMG300 Flervariabelanalys, MMG400 Linjär algebra II och MMG410 Numerisk analys eller andra kurser som ger motsvarande eller högre matematisk kunskapsnivå. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21740

Avancerad nivå Perspectives in Mathematics, 7,5 hp

(MVA200)

Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11758 Galois Theory, 7,5 hp

(MMA310)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 90 hec in mathematics, including the course MMG500 Algebraic Structures. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11759 Topology, 7,5 hp

(MMA100)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 90 hec in mathematics, including the course MMG500 Algebraic Structures. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21755 Introduction to Algebraic Geometry, 7,5 hp (MMA320)

Diskret matematik utgör en gemensam behandling av olika matematiska områden med kombinatorisk karaktär, som är viktigt för matematisk bildning i allmänhet och datalogiska tillämpningar i synnerhet. Kursen täcker elementär talteori och gruppteori, speciellt permutationer och ändliga kroppar, samt kombinatoriska talföljder som binomialkoefficienter och tillhörande kombinatoriska beräkningar. Vidare behandlas rekursiva formler och genererande funktioner, samt grafteori och elementära algoritmer.

Förkunskapskrav: To be eligible for the course it is necessary to be admitted to the two-year Master’s Program in Mathematical Sciences, or to have completed a Bachelor’s degree in Mathematics or Mathematical statistics. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11751

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 90 hec in mathematics, including the course MMG500 Algebraic Structures. At least 7.5 hec should be on an advanced level. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21758

Integration Theory, 7,5 hp

Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems, 7,5 hp (MMA421)

Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21734 Kursen ges vid behov på engelska.

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 90 hec in mathematics. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11752

Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, 7,5 hp (MMG631) Denna grundkurs i optimering beskriver med hjälp av fallstudier - presenterade av forskare från olika ämnen vid Chalmers och GU - verktyg för praktisk modellering och lösning av optimeringsproblem. Du lär dig principer för matematisk modellering samt hur egenskaper hos optimeringsmodeller kan utnyttjas av praktiska lösningstekniker. Du får självständigt modellera konkreta optimeringsproblem samt utföra modellanalys, välja algoritm, implementera i lösningsprogramvara och analysera lösningar. Förkunskapskrav: Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1 och MMG300 Flervariabelanalys. Kunskaper motsvarande MVG300 Programmering med Matlab rekommenderas. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21723 Kursen ges vid behov på engelska. Examensarbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp (MMG900) Denna kurs är obligatorisk för dig som vill ta en kandidatexamen i matematik genom att läsa fristående kurser. I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 2-4 studenter.

(MMA110)

Advanced Linear and Multilinear Algebra, 7,5 hp (MMA200) Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 90 hec in mathematics, including the course MMG500 Algebraic Structures. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11755 Applied Functional Analysis, 7,5 hp

(MMA400)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to the couses MMG400 Linear Algebra II and MMG300 Multivariable Analysis. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11756 Numerical Linear Algebra, 7,5 hp

(MMA600)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to the courses MMG400 Linear Algebra II and MMG410 Numerical analysis. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11757 Functional Analysis, 7,5 hp

(MMA120)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to the course MMA110 Integration Theory. Urval: Platsgaranti

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 60 hec in mathematics, including the courses MMG300 Multivariable Analysis, MMG400 Linear Algebra II, and MMG511 Ordinary Differential Equations and Mathematical Modelling. A course in computer programming is also required. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21760 Large and Sparse Matrix Problems, 7,5 hp (MMA610)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to the course MMA600 Numerical Linear Algebra. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21761 Financial Derivatives and Partial Differential Equations, 7,5 hp (MMA711) Förkunskapskrav: The equivalent of the course MMG810 Options and Mathematics or in all 90 hec in Mathematics and Mathematical statistics. The equivalent of the course MSA350 Stochastic Calculus is also required. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21762 Advanced Calculus, 7,5 hp

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 90 hec in mathematics. At least 7.5 hec should be on an advanced level. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21763

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 72

(MMA210)


KURSER

NATURVETENSKAP

Partial Differential Equations II, 7,5 hp (MMA430)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to the courses MMG710 Fourier Analysis and MMG800 Partial Differential Equations. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21764 High Performance Computing, 7,5 hp (MMA620)

Förkunskapskrav: Knowledge equivalent to 60 hec, including the courses MMG300 Multivariable Analysis and MMG410 Numerical Analysis, as well as a basic course in computer programming. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21765

MATEMATISK STATISTIK Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3, www.math.gu.se Studievägledning

Damiano Ognissanti, 031-772 3505 svl.math@gu.se Statistik förstås ofta som att göra sammanställningar och redovisningar av data. I matematisk statistik använder man sannolikhetsteori som hjälp för att göra prediktioner och dra vetenskapligt reproducerbara slutsatser från datamaterial. I dagens samhälle finns en explosion av tillgängliga data, och matematisk statistik har därför en snabbt ökande betydelse som verktyg inom en rad tillämpningsområden. Bland våra kurser finns introduktionskurser, kurser som går djupare i teorin för matematisk statistik, och kurser som fokuserar på speciella tillämpningsområden såsom biologi, medicin, finans och bildbehandling.

Grundnivå Sannolikhetsteori, 7,5 hp

(MSG110)

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik samt flera av deras tillämpningar. Förkunskapskrav: Matematikkursen Flervariabelanalys eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11712 Statistisk slutledning, 7,5 hp

(MSG200)

Detta är en fortsättningskurs i matematisk statistik som inför följande centrala frågor inom statistisk slutledning: försöksplanering och sammanställning av data, maximum likelihood skattning av parametrar, bootstrap, parametrisk och icke-parametrisk inferens, variansanalys, linjär regression, chi-kvadrat tester, och introduktion till Bayesiansk inferens. Förkunskapskrav: First course in probability and statistics worth of 7.5 higher education credits. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21735 Kursen ges vid behov på engelska.

Statistisk databehandling, 7,5 hp

(MSG400)

Kursens huvudinnehåll är sex olika projekt om viktiga områden inom matematik och matematisk statistik inkluderande tillämpningar inom bla matematisk finans och bioinformatik. Varje projekt omfattar ett antal problem som skall lösas huvudsakligen mha programpaketen Matlab, Mathematica, R och C. Projekten introduceras under lektioner och programpaketen introduceras under demonstrationer. Förkunskapskrav: A basic course in mathematical statistics. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11713 Kursen ges vid behov på engelska Linjära statistiska modeller, 7,5 hp

(MSG500)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna sätta upp en allmän linjär modell för praktiska tillämpningar och utföra den statistiska analysen, företrädesvis multipel linjär regression mha någon statistisk programvara. Innehållet i kursen är: allmänna linjär modeller uttryckt i termer av linjär algebra, modellvalidering, transformationer, interaktion, multikolinjaritet, val av prediktorer, och generaliserade linjär modeller (översiktligt). Förkunskapskrav: MSG100/MSG110 and MSG200 or other courses covering the material of these courses. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11714 Kursen ges vid behov på engelska Grundläggande stokastiska processer, 7,5 hp (MSG800) Introduktion till stokastiska procresser i diskret och kontinuerlig tid. Karaktärisering och klassifiering av stokastiska processer. Markov kedjor och Markov processer. Poisson processes och Wiener processer. Martingaler. Kontinuitet, differentiering och integrering för stokastiska processer. Spektral analys och vitt brus. Stokastiska processer i linjära system. Implementering och analys av stokastiska processer i dator. Förkunskapskrav: Undergraduate experience of probability theory, such as an undergraduate course in mathematical statistics. Students with a good mathematical background might not need a probability background. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11715 Kursen ges vid behov på engelska Matematisk statistik och diskret matematik, 7,5 hp (MSG810) Kursen ger grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik. Den består av: Sannolikhetslära: stokastiska variabler, väntevärde, varians, korrelation, betingade sannolikheter, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen samt Markovkedjor. Statistik: skattningar och konfidensintervall. Kombinatorik: genererande funktioner.

Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11716 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11717 Statistisk Analys och Experimentplanering, 7,5 hp (MSG830) Kursens övergripande mål är att ge översiktliga kunskaper om statistiska metoder som används inom naturvetenskaplig forskning. Den består av: Deskriptiv statistik, grundläggande sannolikhetsteori, metoder för statistisk slutledning, enkel variansanalys och enkel regressionsanalys. Den behandlar också experimentplanering och vetenskaplig reproducerbarhet. Det rekommenderas att studenten har åtminstone 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11702 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21702 Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik, 15 hp (MSG900) I kursen ska den studerande utföra ett projektarbete i grupp rörande metoder och tillämpningar inom den matematiska statistiken. Resultaten av detta arbete redovisas i en skriftlig rapport samt presenteras vid ett seminarium. Kursens innehåll bestäms av examinator (kursansvarig) i samråd med utsedd handledare. Förkunskapskrav: 120 högskolepoäng varav minst 75 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik. Bland dessa ska vara kurserna MSG110 Sannolikhetsteori, MSG800 Grundläggande stokastiska processer, MSG200 Statistisk slutledning samt MSG400 Statistisk databehandling, eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21736

Avancerad nivå Computational Methods for Bayesian Statistics, 7,5 hp (MSA101) Förkunskapskrav: Basic skills in mathematical statistics corresponding to at least 15 hp, in addition to the course MSG400 Stochastic Data Processing and Simulation. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11750 Stochastic Calculus, 7,5 hp

(MSA350)

Förkunskapskrav: An undergraduate course in mathematical statistics or a strong mathematical background. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11753

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper inom diskret matematik, linjär algebra och envariabelanalys.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

73


NATURVETENSKAP

KURSER

Foundations of Probability Theory, 7,5 hp (MSA150)

Förkunskapskrav: Completed course containing basic probability theory, such as MSG110 Probability theory. Urval: Platsgaranti Start: HT17, 50 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11754 Experimental Design, 7,5 hp

(MSA250)

Förkunskapskrav: Basic courses in linear algebra, calculus and mathematical statistics. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21750 Design and Analysis of Clinical Trials, 7,5 hp (MSA620)

Förkunskapskrav: Minimum requirement is MSG500 Statistical linear models. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21751 Statistical Inference Principles, 7,5 hp

(MSF100)

Förkunskapskrav: The prerequisite for the course MSF100 is the equivalent of the course MSG 200 Statistical inference or MSA840 Statistics and data analysis plus at least two of the courses (or similar) MSA100 Computer intensive statistical methods MSA630 Survival analysis MSA650 Linear mixed models for longitudinal data MSA200 Multivariate statistical analysis MSA250 Experimental design MSA600 Statistics in genetics. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-18 Anm-kod: GU-21752 Statistical Image Analysis, 7,5 hp

(MSA400)

Förkunskapskrav: Basic courses in linear algebra, calculus and mathematical statistics. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21757

(MSA410)

Förkunskapskrav: Knowledge of basic probability at the level of MSG100/MSG110 and of statistics at the level of MSG200. Knowledge of stochastic processes at the level of MSG400 is highly desirable. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21754 Statistical Learning for Big Data, 7,5 hp (MSA220)

Förkunskapskrav: The prerequisites for the course are a basic course in statistical inference and MSG500 Linear Statistical Models. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21756

miljöarbetet bedrivs samt hur miljöproblem identifieras och miljövetenskaplig kunskap utvecklas. Dessutom tränas du i muntlig och skriftlig presentation samt arbete med projekt. Kursen är grundläggande och en introduktion till de två miljövetenskapliga utbildningsprogram som båda ger filosofie kandidatexamen.

Förkunskapskrav: An undergraduate course in mathematical statistics or a strong mathematical background. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21759

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11800

MILJÖVETENSKAP

Naturresurshushållning, 15 hp

Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottbergs gata 22B, www.bioenv.gu.se

Du lär dig olika naturvetenskapliga och ekonomiska/ samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att beskriva naturresurser, deras användning och möjlig hushållning. Kursen behandlar olika naturresurser och deras bildning, ursprung, tillgångar, egenskaper, samhällets utvinning och utnyttjande, deras miljökonsekvenser samt möjlig uthållig användning. Tyngdpunkten varierar mellan de olika resurserna beroende på deras specifika egenskaper, men målet är att belysa en uthållig användning.

Stochastic Processes, 7,5 hp

(MSF200)

Studievägledning

Karin Karlson, 031-786 2705 environmentalscience@bioenv.gu.se Ämnet miljövetenskap omfattar studier av miljöproblem, deras orsaker, förlopp och effekter samt möjliga motåtgärder. Ämnet är framförallt förankrat i den naturvetenskapliga och tekniska forskartraditionen, men har genom sin tvärvetenskapliga karaktär starka anknytningar till andra ämnen som ekonomi, statskunskap, juridik, humanekologi, kulturvård etc. Kursutbudet omfattar dels kurser ingående i det miljövetenskapliga utbildningsprogrammet, dels mer fristående orienteringskurser, yrkesinriktade kurser och probleminriktade kurser. Litteraturen på miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig inriktning är huvudsakligen på engelska.

Grundnivå

(MSA300)

Förkunskapskrav: The student is supposed to have completed a basic course in mathematical statistics worth of 7.5 credit points. Urval: Platsgaranti Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-19 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21753 Financial Time Series, 7,5 hp

Financial risk, 7,5 hp

Orienteringskurs Miljövetenskap, allmän inriktning, 15 hp (ES1102)

Denna helt nätbaserade kurs ger dig kunskaper om olika miljöproblem. Egenhändigt bokat studiebesök eller via samarrangemang via lärosätet ingår i kursen, liksom gruppövningar och enskilda inlämningsuppgifter. Kurslitteraturen är på engelska men övrig undervisning sker på svenska. God datorvana och tillgång till en internetansluten dator med bredbandsuppkoppling krävs under hela kursens gång. Endast betyget Godkänd ges för helt genomförd kurs. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21800

Baskurser Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning, 15 hp (ES1201) Du får en bred introduktion till miljövetenskap genom översiktlig kunskap om hur olika miljöproblem uppkommer, hur det nationella och internationella

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på miljövetenskaplig baskurs (15 hp) alternativt godkänt resultat inom Geovetenskaplig grundkurs (30 hp) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11820 Miljövetenskapliga metoder och projekt, 15 hp (ES1203) Både för grundläggande miljöforskning och för användning av miljödata inom förvaltning och för konsekvensbedömningar krävs kunskap om de metoder som används för att ta fram och utvärdera data. Genom föreläsningar, litteraturseminarier, laborationer och räkneövningar går du igenom hela metodprocessen från frågeställning via praktiska mätningar till analys, statistik och slutsatser. Vidare inom kursen ingår momentet om simuleringsmodeller och ett projektarbete. Förkunskapskrav: Alt 1: Genomgången baskurs i miljövetenskap om 15 hp samt minst 30 hp baskurser i annat naturvetenskapligt ämne. Alt 2: Genomgångna kurser om minst 60 hp i något naturvetenskapligt ämne. För båda alternativen krävs dessutom att man har läst fakultetsgemensam kurs i statistik om 7,5 hp (MSG830) eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21830 Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp (ES1305) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur föroreningar sprids och omvandlas i olika miljöer samt effekterna av miljökontamination på olika biologiska organisationsnivåer. Ett tvärvetenskapligt angreppssätt tillämpas och olika metoder för simulering av spridnings- och omvandlingsprocesser ingår. Fokus är på ekotoxikologi men även relativt nya miljöproblem

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 74

(ES1300)


KURSER

NATURVETENSKAP

såsom klimatförändringar kommer att tas upp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och ett projektarbete. Förkunskapskrav: Godkända kurser motsvarande 60 hp inom ämnena miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik, kemi, biologi eller geovetenskap. Ett av ämnena skall omfatta minst 30 hp och baskurs i kemi (15 hp) är obligatorisk. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21831

Fördjupningskurser Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys, 15 hp (ES1401) Du får fördjupade kunskaper om olika typer av miljökonsekvensanalyser, t ex riskanalys för användning av kemikalier och miljökonsekvenser i ekologiska system i samband med utbyggnad av infrastruktur. Särskild vikt läggs vid olika metoder för att sammanställa, analysera och bedöma miljövetenskaplig information. Delar av kursen bedrivs i projektform. Förkunskapskrav: Alt 1: Genomgångna universitetsstudier om minst 120 hp varav minst 45 hp i huvudämnet miljövetenskap. Alt 2: Två år inom Marin vetenskap (N1MAR) inklusive kursen Hållbar förvaltning av den marina miljön (MAR112). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11830 Industriellt och kommunalt vattenskydd, 15 hp (ES1403) Du får kunskaper om kommunala och industriella reningsmetoder för förorenat vatten. I kursen ingår förutom föreläsningar och exkursion/laborationsmoment, även studiebesök samt ett fördjupat projektarbete, omfattande ca 4 veckor, i samverkan med en egen vald industri eller kommunal anläggning. Kursen behandlar också översiktligt de hot som finns mot våra färskvattenresurser och hur dessa kan skyddas genom lagstiftning samt tillsyns- och miljöövervakningsinsatser (vattenskyddsområden). Förkunskapskrav: Genomgångna universitetsstudier om minst 120 hp varav minst 60 hp naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning eller fysik). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11831

Fördjupningskurser inom andra ämnen Naturvård i landmiljöer, 15 hp

(BIO281)

Naturvård i vattenmiljöer, 15 hp (BIO283) För mer information om kurserna, se Biologi

Övriga kurser Miljövetenskap i praktiken, 15 hp

(ES1600)

Kursen ger inblick i hur samhällets olika aktörer arbetar för att lösa och förebygga miljöproblem, samt få praktiska erfarenheter av miljöarbete ute på en arbetsplats. Kursen tar upp miljömål, ekonomiska styrmedel, miljölagar och viktiga beslutsunderlag som styr miljöarbetet i riktning mot en ekologiskt hållbar utveckling. I kursen ingår en temadag om hållbar utveckling, övningar/praktikfall, studiebesök samt 8 veckors miljöpraktik på ett företag, en myndighet eller en miljöorganisation.

Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21840 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21841

Övriga kurser inom andra ämnen Miljökemi, 15 hp

(KEM490)

För mer information om kursen, se Kemi. Field Course in the Subarctic - Physical Geography and Econlogy, 15 hp (NG0210)

Förkunskapskrav: Alt 1: Genomgångna kurser om minst 120 hp inom Miljövetenskapligt program, Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (N1MVN) eller Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI). Alt 2: 60 hp inom något av följande master program i miljövetenskap, N2MVN, N2ATM, N2MIH eller N2TOX. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11832 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21832

Applied climatology, 7,5 hp

Environmental Economics, 15 hp

För mer information om kurserna, se Geologi

(ES1601)

You will understand why market economies produce pollution and why regulations are needed. You will also be introduced to the use and management of natural resources and explore alternative methods used to value environmental services, which are analyzed in a Cost-Benefit framework. Exercises, a case study and discussions of the concept of sustainable development and international issues like the Porter hypothesis and environmental and resource problems in developing countries are included. Förkunskapskrav: 120 hec or equivalent. To provide the requirement in English by an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS, the English proficiency should be equivalent to the level of English 6/English Course B from Swedish Upper Secondary School. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11833 Project Work in Environmental Science, 15 hp (ES1603) The course aims to provide you with expertise and experience in integrating and applying knowledge from previous courses, as well as to extend your skills in a certain field of environmental science. Topic selection is made in agreement with the department considering your particular interests. Förkunskapskrav: 120 hec in natural science (biology, earth science, chemistry, physics, environmental science-natural science) out of which at least 60 hec in environmental science-natural science or equivalent education. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11840 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11841

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Climate change, a geographical perspective, 15 hp (NG0230) Climate Change and Society, 15 hp

(NG0220)

(GVN0340)

Remote Sensing and Gographical Information Systems (GIS), 7,5 hp

(NGN240)

Greenhouse gas Inventories and Policy implications, 7,5 hp (GVN380)

Examenskurser Examensarbete i miljövetenskap I, 15 hp (ES1510)

Inom examenskursen gör du ett eget arbete under vetenskaplig ledning av någon av våra lärare. Du presenterar det därefter både skriftligt i en rapport och muntligt på ett seminarium. Du får dels generell handledning tillsammans med dina kurskamrater i form av en litteraturkurs om 3 hp, dels individuell handledning under arbetets gång. Examinationen baseras på deltagandet i litteraturkursen, rapporten och seminariet. Du kan även välja att utföra examensarbetet i miljövetenskap med någon av följande inriktningar: - geovetenskaper (ES1504) - kemi (ES1505) Kontakta studievägledaren för anmälan och ytterligare information om du önskar läsa någon av dem. Förkunskapskrav: Genomgångna fördjupningskurs(er) i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning på grundläggande nivå om minst 15 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11842 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11843 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21842 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21843 Examensarbete i miljövetenskap II, 15 hp (ES1520)

För beskrivning av kursen, se ovan kurs ES1510. Förkunskapskrav: Genomgången kurs ES1510

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

75


NATURVETENSKAP

KURSER

med godkänt resultat. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11844 Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11845 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21844 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21845

Avancerad nivå Fördjupningskurser Miljö- och hälsoskydd för naturvetare, 60 hp (ES2408)

Förkunskapskrav: Alt 1. 180 hp godkända varav 120 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning eller fysik). Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö eller lärarutbildning med minst 180 hp som har naturvetenskaplig inriktning. Alt 3. 180 hp inom miljövetenskapligt program samt från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3. Dessutom krävs spåkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11850 Chemical Risk Assessment, 15 hp

(ES2413)

Förkunskapskrav: 90 hec within biology or chemistry, of which no less than 30 are within biology and 30 within chemistry. The course ES1305, 15 hec (or ES1303, 7.5 hec + ES1304, 7.5 hec) can be counted within the requested 90 hec above. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11851 Energy and Environment: Processes, Efficiency, and Impacts, 15 hp (ES2417) Förkunskapskrav: Alt 1: The entrance requirements are at least pass degree in the courses ”Naturresurshushållning” (ES1300), ”Miljövetenskapliga metoder och projekt” (ES1203) (or ES1202), ”Föroreningars spridning och effekter på biologiska system” (ES1305) (or ES1303 + ES1304) or the equivalent. Alt 2: At least pass degree in the courses Atmospheric Science (NGN160) and Global change - problem, analysis, measures (ES2613) (or FIM900) or the equivalent. Alt 3: At least 90 hec in natural science (biology, earth science, chemistry, environmental science – natural science or physics) or technology out of which at least 30 hec in environmental science – natural science. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21

Naturvård: förvaltning och skötsel, 15 hp

Anm-kod: GU-21850

(BIO499)

Environmental Impact Assessment, 7,5 hp (ES2419)

Förkunskapskrav: 30 higher education credits (hec) in Science and 30 hec in environmental sciences equivalent to the following courses: Natural resources management (ES1300), 15 hec (or ES1301, 7.5 hec and ES1302, 7.5 hec), Pollutants effects and dispersal on Biological Systems (ES1305), 15 hec (or ES1303, 7.5 hec and ES1304, 7.5 hec) and at least 7.5 hec in Environmental Impact Assessments. Students with equivalent education can be allowed to enter the course after a special evaluation. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11852 Sustainable development: A case study approach, 15 hp (ES2423)

Plant ecophysiology in a global change perspective, 15 hp (BIO506) Animal ecophysiology from a climate perspective, 15 hp (BIO560) Stream Ecology and Fish Conservation, 15 hp (BIO566) För mer information om kurserna, se Biologi Atmospheric chemistry, 15 hp (KEM170) För mer information om kursen, se Kemi Climate change in an earth system perspective, 7,5 hp (GVN460) Biogeochemistry, 7,5 hp (GVK460) För mer information om kurserna, se Geologi

Förkunskapskrav: University studies of at least 180 hec, including at least 60 hec within environmental science, natural science, geography, cultural or natural geography, or other courses relevant to the topic, and an approved Bachelor thesis of at least 15 hec. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21851

Marin Miljögeologi, 15 hp

Advanced Environmental Methodology, 15 hp (ES2616)

Förkunskapskrav: Alt 1: Genomgångna kurser om minst 90 hp inom miljövetenskapligt program eller samhällsvetenskapligt miljövetarprogram varav minst godkänt resultat på 30 hp i miljövetenskap. Alt 2: Sammanlagt minst 120 hp inom naturvetenskap, teknik och/eller samhällsvetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11854 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21854

Förkunskapskrav: 180 hec out of which at least 120 hec are in natural science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, physics) or technology, and at least 15 hec in environmental science-natural science. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11853

Fördjupningskurser inom andra ämnen An introduction to ecophysiology - plants and animals, 7,5 hp (BIO408) Ecological Toxicology: Ecology, 15 hp

(BIO430)

Ecological Toxicology: Physiology, 15 hp (BIO435)

International biodiversity resource management, 5 hp (BIO468)

För mer information om kursen, se Marina vetenskaper Stadsklimat och klimatplanering, 7,5 hp (GE6000)

För mer information om kursen, se Geografi

Övriga kurser Tillämpad miljörätt, 15 hp

(ES2610)

Environmental Management Systems, 15 hp (ES2611)

Förkunskapskrav: 45 hec in environmental science. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11855 Start: VT18, 50 %, distans, 2018-01-15 – 201806-03 Anm-kod: GU-21855

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 76

(GVM510)


KURSER

NATURVETENSKAP

Global change - problem, analysis, measures, 7,5 hp (ES2613)

Examination Course in Environmental Science, 45 hp (ES2571)

Master Thesis in Ecotoxicology, 30 hp

Förkunskapskrav: One of the following: 1) 120 HEC out of which at least 90 HEC are in natural science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, physics) or technology, and at least 15 HEC in environmental science-natural science. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. 2) Bachelor’s degree in biology. All participants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized tests, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-29 – 2017-09-28 Anm-kod: GU-11856

Förkunskapskrav: A Bachelor of Science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, physics) or equivalent, and at least 30 hec within environmental science-natural science out of which at least 15 hec are at advanced level. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11871

Resource efficiency - energy, material flows and ecosystem services, 7,5 hp (ES2614)

Förkunskapskrav: A Bachelor of Science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, physics) or equivalent, and at least 30 hec within environmental science-natural science out of which at least 15 hec are at advanced level. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11872

Förkunskapskrav: The entrance requirements are a Bachelor of Science and at least a pass degree in the courses Fundamentals in Ecotoxicology (ES2615), Environmental Impact Assessment (ES2419), Chemical Risk Assessment (ES2413), Ecotoxicology/ Physiology (BIO435) and Ecotoxicology/Ecology (BIO430), or similar courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11875 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21875

Förkunskapskrav: 120 HEC out of which at least 90 HEC are in natural science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, physics) or technology, and at least 15 HEC in environmental science-natural science. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-29 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11857 Fundamentals of Ecotoxicology, 7,5 hp (ES2615)

Förkunskapskrav: 120 hec out of which at least 60 hec have to be completed in environmental science-natural science, chemistry or biology. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-11858

Examenskurser Examination Course in Environmental Science, 30 hp (ES2500) Förkunskapskrav: A Bachelor of Science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, physics) or equivalent, and at least 30 hec within environmental science-natural science out of which at least 15 hec are at advanced level. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11870 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21870

Examination Course in Environmental Science, 60 hp (ES2510)

Master Thesis in Ecotoxicology, 60 hp

(ES2520)

Förkunskapskrav: The entrance requirements are a Bachelor of Science and at least a pass degree in the courses Fundamentals in Ecotoxicology (ES2615), Environmental Impact Assessment (ES2419), Chemical Risk Assessment (ES2413), Ecotoxicology/ Physiology (BIO435) and Ecotoxicology/Ecology (BIO430), or similar courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11873 Master Thesis in Ecotoxicology, 45 hp

(ES2530)

Förkunskapskrav: The entrance requirements are a Bachelor of Science and at least a pass degree in the courses Fundamentals in Ecotoxicology (ES2615), Environmental Impact Assessment (ES2419), Chemical Risk Assessment (ES2413), Ecotoxicology/ Physiology (BIO435) and Ecotoxicology/Ecology (BIO430), or similar courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11874

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

(ES2540)

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd, 30 hp (ES2550) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Miljö- och hälsoskydd för naturvetare (ES2408). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11876 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21876 Master Thesis in Atmospheric Science with orientation towards Environmental Sciences, 60 hp (ES2521) Förkunskapskrav: Bachelor of Science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, or physics) and at least a pass degree on the courses Climate change in an earth system perspective (GVN460) (or NGN160) and Global Change - problem, analysis measures (ES2613) or similar courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11877 Master Thesis in Atmospheric Science with orientation towards Environmental Sciences, 45 hp (ES2561) Förkunskapskrav: Bachelor of Science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, or physics) and at least a pass degree on the courses Climate change in an earth system perspective (GVN460) (or NGN160) and Global Change - problem, analysis measures (ES2613) or similar courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11878

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

77


NATURVETENSKAP

KURSER

OCEANOGRAFI Institutionen för marina vetenskaper, Carl Skottbergs gata 22B, www.science.gu.se Studievägledning

Barbara Casari, 031-786 3763 svl@marine.gu.se

Grundnivå Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot fysisk oceanografi, 15 hp (OCN415) Kursens syfte är att ge kunskaper om planering, materialinsamling, bearbetning och redovisning av ett projektarbete med hjälp av handledare. Förutom handledning består undervisningen av seminarieövningar. Kursen går på heltid under 10 veckor. Förkunskapskrav: 120 hp varav minst 60 hp i huvudområdet geovetenskap samt minst en genomgången fördjupningskurs, 15 hp i oceanografi. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21941

Avancerad nivå

Physical Oceanography II, 7,5 hp

(OCM100)

Förkunskapskrav: 120 ECTS courses in science, including at least 15 ECTS mathematics (calculus and linear algebra). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11951 (OC6310)

Förkunskapskrav: 120 hec in natural science including 60 hec in mathematics, physics, physical oceanography, metorology or equivalent knowledge. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11952 Master Thesis in Earth Sciences: Major in Physical Oceanography, 30 hp (OCN430) Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp i geovetenskap som innehåller minst 30 hp inom relevant ämnesområde. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11971 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21971 Master Thesis in Earth Sciences: Major in Physical Oceanography, 45 hp (OCN445) Förkunskapskrav: A Bachelor´s degree with 180 hec in Earth Science that includes at least 30 hec in the appropriate subdiscipline. Students with an equiva-

Teknik som skolämne, del 2, 15 hp

Kursen riktar sig främst till lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet som önskar få en ökad kompetensbehörighet i teknikämnet men kan passa alla oberoende av förkunskaper. Kursen innehåller områdena materiallära, hållfasthetslära, tillverkningsprocesser samt genusperspektiv. För alla områden är teknikdidaktik med inslag av bedömning central. Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar som ger möjlighet till diskussioner, studiebesök och laborationer. Övrig undervisning sker på distans. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-26 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-21104

RADIOFYSIK (RFA400)

Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser, 7,5 hp (RFA420) Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap, 15 hp (RFA430) För mer information om kurserna, se intresseområdet Medicin, Odontologi, vård & hälsa.

TEKNIK Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se

Grundnivå Teknik som skolämne, del 1, 15 hp

(LTK010)

Kursen riktar sig främst till lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet som önskar få en ökad kompetensbehörighet i teknikämnet men kan passa alla oberoende av förkunskaper. Kursen innehåller områdena teknikbegreppet, teknikhistoria, elektronik och informationsteknik. För alla områden är teknikdidaktik med inslag av bedömning central. Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar som ger möjlighet till diskussioner, studiebesök och laborationer. Den övriga undervisningen kommer att ske på distans. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21103

Teknik som skolämne, del 3, 15 hp

(LTK030)

Kursen riktar sig främst till lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet som önskar få en ökad kompetensbehörighet i teknikämnet men kan passa alla oberoende av förkunskaper. Kursen innehåller områdena reglerteknik, tekniska system, skiss-, rit och CADteknik samt betyg och bedömning. För alla områden är teknikdidaktik med inslag av bedömning central. Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar som ger möjlighet till diskussioner, studiebesök och laborationer. Övrig undervisning sker på distans. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-29 Anm-kod: GU-11114 Teknik som skolämne, del 4, 15 hp

(LTK040)

Kursen riktar sig främst till lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet som önskar få en ökad kompetensbehörighet i teknikämnet men kan passa alla oberoende av förkunskaper. I kursen ska deltagarna utföra ett projektarbete i teknik två och två, i undantagsfall enskilt. Projektarbetet ska vara knutet till ett eller flera av teknikämnets centrala områden. Projektarbetet ska också ha en didaktisk aspekt och kunna vara användbart för undervisningsändamål i skolmiljö. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-10-30 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-11115 Teknik som skolämne, del 5, 15 hp

(LTK050)

Kursen riktar sig främst till lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet som önskar få en ökad kompetensbehörighet i teknikämnet men kan passa alla oberoende av förkunskaper. Kursen innehåller områdena kvalitetsarbete och entreprenörskap. För båda områden är teknikdidaktik med inslag av bedömning central. Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar som ger möjlighet till diskussioner, studiebesök och laborationer. Övrig undervisning sker på distans. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-25 Anm-kod: GU-21105

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 78

(LTK020)

(OCM200)

Förkunskapskrav: Passed courses OCM100 Physical oceanography I and MMGF11 Calculus and Linear Algebra (or corresponding courses). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-21954

Grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp

Physical Oceanography I, 15 hp

Ocean Modells, 15 hp

lent background can also be admitted to the course, with the student counsellors permission. Applicants must prove knowledge of English, by one of the following: TOEFL test result of at least 600 points (computerized 250 points, on Internet 100 points) or IELTS test result of at least 6.0, including at least 6.5 for the Writing. This requirement does not apply to students with a Bachelor degree (or equivalent) from an English speaking University, or to students having passed English level B at Swedish/Nordic Upper Secondary School. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 75 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-11972 Start: VT18, 75 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-21972


PROGRAM

Förutbildningsprogram

Naturvetenskapligt basår, 40 veckor Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3, www.math.gu.se Studievägledning

Jeanette Montell, 031-772 5388, svl.math@gu.se Naturvetenskapligt basår är framtaget för att ge de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att påbörja en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Basåret innebär ett års heltidsstudier och består av fyra kurser: NBAM00 Matematik (ger behörighet motsvarande gymnasiets Matematik 4) NBAF00 Fysik (ger behörighet motsvarande gymnasiets Fysik 2) NBAK00 Kemi (ger behörighet motsvarande gymnasiets Kemi 2) NBAB00 Biologi (ger behörighet motsvarande gymnasiets Biologi 2) Varje kurs omfattar 15 högskolepoäng och går att söka separat som fristående kurs ifall du inte behöver komplettera alla ämnen. Basåret är en så kallad förutbildning vilket bland annat innebär att du inte kan räkna in högskolepoängen från basåret i en universitetsexamen. Efter genomgånget Naturvetenskapligt basår, med godkänt resultat, är du garanterad en studieplats vid något av följande program vid Göteborgs universitet: Biologi, kandidatprogram Biomedicinska analytikerprogrammet Datavetenskapligt program Fysik, kandidatprogram Geovetenskap, kandidatprogram Kemi, kandidatprogram Läkemedelskemi, kandidatprogram Marin vetenskap, kandidatprogram Matematikprogrammet Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Molekylärbiologi, kandidatprogram Receptarieprogrammet/Farmaci Sjukhusfysikerprogrammet Examen: Ingen examen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b/3c. Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19700

Grundnivå

Biologi, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18, www.bioenv.gu.se Studievägledning

Peter Gulz, 031-786 2524 eller 031-786 2526, education@biology.gu.se Kandidatprogrammet i biologi utgår från ett evolutionärt synsätt. Biologiska strukturer och processer studeras alltifrån molekylär- till systemnivå. Lärare som undervisar på programmet bedriver framgångsrik forskning inom många vetenskapliga fält och med stora internationella samarbeten. En viktig del av utbildningen utgörs av praktiska moment såsom laborationer, exkursioner och fältstudier. Arbetsområden

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Biologer finns t.ex. inom forskning och utbildning, de arbetar med natur- och miljövårdsarKurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

NATURVETENSKAP

bete inom företag, kommuner, länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och som egna företagare eller konsulter. Biologer med cellbiologisk inriktning arbetar med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Innehåll

Programmet inleds med ett basblock i biologi/molekylärbiologi omfattande 75 hp som består av kurser i cellbiologi, molekylär genetik, organismbiologi samt ekologi och evolution. Efter basblocket läser du vetenskapsteori och biostatistik och därefter kan du välja mellan två spår; antingen kemi eller geovetenskap samt GIS (geografiska informationssystem) och biostatistik. Under det tredje året kan du läsa valfria fördjupningskurser inom rekommenderade studiegångar. Programmet avslutas med ett examensarbete. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19722

Datorstödd fysikalisk mätteknik, 120 hp Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se Datorstödd fysikalisk mätteknik är ett program på 120 hp vid Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Insamling av mätdata i tekniska, experimentella miljöer är idag helt baserad på elektroniska och datoriserade lösningar. Hantering av elektronik och programvara är minst lika viktigt som kunskaperna om de vetenskapliga processerna. Programmet fokuserar därför på följande områden: elektronik, inbyggda system, mätteknik samt programmering. Samtliga kurser på programmet ges som kvällskurser eftersom vi riktar till redan yrkesverksamma ingenjörer inom dessa områden. Arbetsområden

Efter utbildningen kan du jobba som elektronik/mikrodatorkonstruktör, programmerare eller test/mät-ingenjör. För dig som bara läser utbildningen som komplement till annan utbildning, finns nya verksamheter inom ovanstående områden. Innehåll

Programmet går på halvfart/kväll (men kan även läsas på heltid med individuell kursplan). De två första terminerna läser man bara elektronik och sedan väljer man inriktning. Man fokuserar endera på programmering eller på inbyggda system (dvs mjukvara eller hårdvara). Kurserna präglas av mycket laborativa inslag och i många kurser utgör de laborativa momenten själva examinationen. Undervisningen schemaläggs en eller två gånger i veckan. Examen: Högskoleexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Matematik D eller Fysik 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2, Kemi B/2). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 50 %, kväll Anm-kod: GU-19724

Fysik, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se Fysik är vetenskapen om materien och de krafter som håller den samman. Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

79


NATURVETENSKAP

PROGRAM

Fysikens landvinningar påverkar det filosofiska tänkandet och hela vår världsbild men de kan också ha direkta tillämpningar som leder till utveckling av nya produkter

Geovetenskap, kandidatprogram, 180 hp

Arbetsområden

Institutionen för geovetenskaper, Guldhedsgatan 5a, www.gvc.gu.se

Som fysiker har du ett brett fält av yrken att välja bland såväl inom den akademiska världen som inom industrin samt på statliga myndigheter eller landsting. Det går också att komplettera med en lärarutbildning för att arbeta på högstadium eller på gymnasium. Innehåll

De första två åren på programmet läser du matematik och fysik parallellt. Fysiken innehåller både teoretiska och experimentella moment samt träning i att använda datorer. På fysikprogrammets tredje år fördjupar du dina fysikkunskaper i bl.a. statistisk fysik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik innan programmet avslutas med ett kandidatarbete. Fortsatta studier

För dig som vill fortsätta på masternivå finns det flera internationella masterprogram att välja mellan. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi A, Matematik E eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19726

Geografi, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för geovetenskaper, Guldhedsgatan 5a, www.gvc.gu.se Studievägledning

Andreas Andjelic, 031-786 2819, svl@gvc.gu.se För frågor kring kulturgeografi: svl.es@handels.gu.se Geografen skapar medvetenhet om globala problem, ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Geografiprogrammet ger dig en översikt över naturförhållanden, befolkning, samhällsorganisation och resurser, såväl regionalt som globalt. Kartografi, fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) är viktiga geografiska verktyg. Programmet ges i samverkan mellan institutionerna för geovetenskaper och ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi, Handelshögskolan. Arbetsområden

Som geograf har du en internationell arbetsmarknad! Arbetsuppgifterna kan röra naturresurshantering, hållbar utveckling eller riskanalys. Du kan även arbeta med planering och utredning inom näringsliv, den offentliga sektorn eller vid internationella organisationer.

Studievägledning

Andreas Andjelic, 031-786 2819, svl@gvc.gu.se Geovetare behövs! Geovetenskap handlar om samspelet mellan mark, luft och vatten och de ständiga förändringar som jorden utsätts för. Ämnet är starkt knuten till samhällets hantering av råvaror, exploatering av naturresurser och energikällor utifrån hållbarhet för miljön samt risker och naturkatastrofer. Arbetsmarknad

Geovetare är mycket eftertraktade inom arbetsmarknaden, och sysselsättningsgraden bland utexaminerade är hög. Många geologer arbetar inom gruv-, bygg eller med byggnation och miljöproblem, ofta som konsulter. Geovetare med inriktning naturgeografi/klimatologi kan arbeta till exempel med natur-och miljövård, miljöövervakning, fjärranalys (GIS), eller samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Innehåll

Under det första året lär du dig hur jordklotet är uppbyggt och hur litosfären, atmosfären, hydrosfären och biosfären fungerar och interagerar. Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, fältövningar, exkursioner och laborationer. Du får också lära dig att använda geografiska informationssystem (GIS) och att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält. Under andra året kan du välja kurser inom någon av våra två profiler, geologi eller naturgeografi/klimatologi. Tredje året fortsätter med fördjupningskurser inom valt område. Inom våra kurser leda vi spännande och lärorika exkursioner till både miljöer inom Sverige och till andra länder, till exempel för att utforska mesozoiska sediment i Danmark, utforska påverkan av klimatförändring i Kina, leta efter malmer i Sydafrika, studerar glaciär i Norge, och undersöker geografi i Spanien. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19728

Kemi, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c, www.cmb.gu.se Studievägledning

Anni Borgman, 031-786 9013, anni.borgman@gu.se

Innehåll

Första året får du kunskaper om jordens olika naturmiljöer, om de effekter människans verksamhet har på omgivningen samt geografisk informationsbehandling med GIS. Andra året kan du välja att läsa kurser motsvarande 60 hp som ger din geografiutbildning en specialkompetens inom exempelvis klimatologi, samhällsplanering, ekonomi, globala studier, eller språk. Du kan också välja att läsa utomlands. Tredje året fördjupar du dig i de olika ämnesdelarna. De naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiven integreras ytterligare genom studier av samhällets olika handlingsalternativ för hållbar utveckling. En längre utomnordisk exkursion och fältkurs ingår. All undervisning ges på dagtid där teori varvas med praktiska moment samt fältstudier och exkursioner. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19727

Kemin spelar en viktig roll i samhället, inte bara inom verksamheter som traditionellt förknippas med kemi, och behovet av välutbildade kemister ökar ständigt. Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kemikompetens samt verktyg för att utveckla ett analytiskt tänkande, vilket efterfrågas i arbetslivet. Arbetsområden

Arbetsmarknaden för kemister är god, och kemist väntas vara ett bristyrke i framtiden. Exempel på arbetsområden är jobb på ett laboratorium, forskning och utveckling inom företag och högskolor samt naturvård och miljöskydd inom både offentlig förvaltning och i privata företag. Kemiprogrammet i Göteborg ger dig, förutom en grundläggande examen i kemi, möjligheter att kombinera kemi med andra områden. Arbetsområden där kemi gränsar till biologi, medicin och fysik växer snabbt. Innehåll

En stor del av undervisningen är laborationer, resten utgörs av föreläsningar, räkneövningar, grupparbeten och projektarbeten. På laboratorierna arbetar du oftast i par och vi vill framhålla att den laborativa profilen i kemi vid Göteborgs universitet är stark.

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 80


PROGRAM

Vidare studier

Efter kandidatexamen kan du fördjupa dig genom en masterutbildning inom ämnesområdet kemi. Du kan även välja mellan ett flertal andra masterutbildningar inom angränsande ämnesområden. Förberedande studier

NATURVETENSKAP

Marin vetenskap, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för marina vetenskaper, Carl Skottsbergs gata 22B

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (GU-11600) som ges under de två sista veckorna i augusti.

Studievägledning

Examen: Kandidatexamen

Våra hav täcker över 70 procent av jordens yta och sträcker sig över 10 000 meter ner i djupet. Havet utgör en alldeles unik miljö som rymmer en stor biologisk mångfald och många speciella kemiska, geologiska och fysikaliska processer. Att studera havet är att studera en helhet. För att förstå denna helhet behöver du veta hur processerna och livet i havet fungerar samt hur människan på olika sätt både använder och utnyttjar denna unika miljö: Vilken roll har strömmar och vindar - hur transporteras koldioxid och näringsämnen mellan luft och hav, inom vattenmassan och till och från havets botten? Vilka är havens organismer - hur fungerar de och hur samspelar de med varandra och hur reagerar de på förändringar i miljön?

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19729 Start: VT18, 100 %, dag Anm-kod: GU-29729

Läkemedelskemi, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c www.cmb.gu.se Studievägledning

Anni Borgman, 031-786 9013, anni.borgman@gu.se Kemisk kompetens efterfrågas inom allt fler områden och konkurrensen om den kemiska kompetensen ökar. Programmet förbereder dig för de krav som ställs från omvärlden på relevanta kunskaper inom området. Förutom stor erfarenhet och gedigen kunskap om organisk syntes och läkemedelskemi ger det dig också en god bas för fortsatta forskarstudier både inom den akademiska världen och inom läkemedelsföretagens forskning och utveckling. Arbetsområden

Programmet har fokus riktat mot läkemedelsindustrin med alla dess sidogrenar. Framför allt finns den stora arbetsmarknaden inom de privata företagens forsknings- och utvecklingsavdelningar. De kompetenser som oftast efterfrågas är då bred kunskap inom analytisk kemi, organisk kemi, läkemedelskemi och biokemi. Du kan också söka dig till andra områden, exempelvis miljöskyddsområdet där kemister med bred bakgrund efterfrågas.

Barbara Casari, 031-786 3763, svl@marine.gu.se

I marina programmet har vi tagit fasta på helheten och skapat ett program där du under de två första åren integrerat läser den kemi, biologi, geologi och oceanografi som behövs för att kunna förstå havet som system. Kurserna har alla utgångspunkt i olika marina miljöer och ger dig en bra bas för fortsatta, mer specialiserade studier under det tredje året. Förberedande studier

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (kurskod KEI010) som ges under de två sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19735

Matematikprogrammet, 180 hp Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3, www.math.gu.se

Innehåll

Studievägledning

En stor del av undervisningen är laborationer, resten utgörs av föreläsningar, räkneövningar, grupparbeten och projektarbeten. På laboratorierna arbetar du i grupp eller enskilt och den laborativa profilen i kemi vid Göteborgs universitet är stark.

Damiano Ognissanti, 031-772 3505, svl.math@gu.se

Vidare studier

Efter kandidatexamen kan du fördjupa dig genom att söka till våra masterutbildningar i kemi eller i organisk kemi och läkemedelskemi. Du kan även välja mellan ett flertal andra masterutbildningar inom angränsande ämnesområden. Förberedande studier

Introduktionskurs i kemi (GU-11600) som ges de två sista veckorna i augusti. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19733

Matematiken är naturvetarnas universella språk framför andra - och numera också samhällsvetarnas och ekonomernas. Samtidigt är matematiken en del av vårt kulturarv. Den fängslar människor med sina utmanande problem, sin koppling till logik och filosofi samt sina estetiska kvaliteter. Matematikprogrammet vänder sig till dig som är matematikintresserad, oavsett om du lockas av ämnets skönhet eller dess många spännande tillämpningar. Programmet erbjuder dig en bred och högkvalitativ utbildning i matematik och matematisk statistik. Ett naturligt val för dig som redan nu funderar på att gå vidare med studier på avancerad nivå och kanske forskning inom matematik. Med en tillämpad inriktning är du också väl förberedd för arbete inom näringslivet. Programmet inleds med ett tvåårigt basblock med grundläggande kurser i analys, algebra, sannolikhetsteori, statistik, numeriska metoder och modellering, samt programmering. Tredje året fördjupar du dig inom en av programmets tre inriktningar: Matematik, Tillämpad matematik eller Matematisk statistik. Under tredje året är valfriheten stor och det är möjligt att bredda sig inom andra ämnen eller studera en termin utomlands. Arbetsområden

Matematiker arbetar inom vitt skilda områden som kräver avancerade matematiska metoder, ofta inom utveckling och forskning. Exempel på viktiga arbetsgivare är teknik-, konsult- och läkemedelsföretag, försäkringsbolag och finansinstitut, samt verksamheter som rör miljö och trafik. Efterfrågan på Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

81


NATURVETENSKAP

PROGRAM

matematiker bedöms av SACO vara hög på fem års sikt. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9, undantag ges för Fysik B/2, Kemi A/1). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19734 Vissa kurser i programmet ges på engelska.

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22 B, www. bioenv.gu.se Studievägledning

Karin Karlson, 031-786 2705, environmentalscience@bioenv.gu.se Vill du arbeta med frågor som rör vår gemensamma framtid? Det miljövetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap behandlar människans påverkan på naturen, kulturföremål och vår hälsa, och vad vi kan göra för att minska den. Du får undersöka miljöproblemens orsaker, förlopp och effekter samt studera och utveckla åtgärder för att förebygga och återställa miljöskador. Programmet är tvärvetenskapligt med ett starkt fäste i naturvetenskap, men med kopplingar till bland annat teknik och samhällsvetenskap. I programmet ingår miljövetenskap, grundläggande naturvetenskap och valfri kurs inom annat ämnesområd. Lektionerna varvas med fältarbete i intressanta miljöer. En stor del av undervisningen bedrivs i projektform, vilket ökar din förmåga att se dina kunskaper ur ett helhetsperspektiv. Ytterligare specialisering på avancerad nivå ges inom masterprogrammen i miljövetenskap. Arbetsområden

Miljövetare har i dag en aktiv roll i företag, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Som miljövetare kan du planera och driva arbetet med samhällets miljö- och hållbarhetsfrågor. Du kan till exempel arbeta med naturresurser, samhällsplanering, naturskydd, mark- och vattenvård, skogs- och jordbruk, avfalls- och kretsloppshantering, livscykelanalyser, miljöledning och miljökonsekvensanalyser. Miljövetare arbetar också i stor utsträckning som konsulter.

utvecklingen. Utbildningen ger dig som student kunskap om hur de molekylära mekanismerna reglerar cellers utveckling och funktioner samt hur dessa på olika sätt påverkas av arvets mekanismer. Utbildningen tar till stor del sin utgångspunkt i studiet av olika modellorganismer. Arbetsområden

Efter en molekylärbiologiskt inriktad utbildning kan du arbeta inom en mängd olika områden, t ex med forskning och utbildning vid universitet och högskolor, laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels-, bioteknik- eller livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier eller vid statliga verk och myndigheter. Innehåll

Programmet inleds med ett basblock i biologi/molekylärbiologi omfattande 75 hp som består av kurser i cellbiologi, molekylärbiologi och genetik, organismbiologi samt ekologi och evolution. Efter basblocket läser du breddningskurser inom främst kemi samt kurser i vetenskapsteori och statistik och försöksplanering. Under det tredje året kan du läsa valfria fördjupningskurser inom rekommenderade studiegångar såsom molekylära biovetenskaper, fysiologi och cellbiologi. Programmet avslutas med ett examensarbete. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, em Anm-kod: GU-19736

Sjukhusfysikerprogrammet, 300 hp Programmet ger yrkesexamen som sjukhusfysiker och behörighet för yrkeslegitimation. Sjukhusfysikern är hälso- och sjukvårdens expert på strålning och har viktiga uppgifter inom bl.a. strålbehandling och bildgivande medicinsk diagnostik. Sjukhusfysikern arbetar också med strålskydd för patienter och personal och har även till uppgift att utbilda och informera. Verksamheten bedrivs alltså i nära samarbete med annan sjukvårdspersonal och i viss utsträckning även med patienten. Ofta finns också möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Som sjukhusfysiker kan du även arbeta inom industrin eller vid olika myndigheter. För mer information om programmet, se intresseområdet Medicin, odontologi, vård & hälsa.

Förberedande studier

En bra start på dina studier är introduktionskursen inom kemi (KEI010) som ges i augusti.

Ämneslärarprogrammet, 270-330 hp

Examen: Kandidatexamen

Det finns en stor lärarbrist. Detta program vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolan åk 7-9 och gymnasiet i ett till tre ämnen. Du kan läsa ämnena biologi, fysik, geografi, kemi, matematik, naturkunskap, teknik kombinerat med många andra ämnen. För mer information om programmet, se intresseområdet Utbildning, pedagogik & lärande.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19737

För mer information om programmet, se intresseområdet Utbildning, pedagogik & lärande.

Molekylärbiologi, kandidatprogram, 180 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c, www.cmb.gu.se

Du som har läst undervisningsämnen kan gå en Kompletterande pedagogisk utbildning på 1-1,5 år.

Studievägledning

Peter Gulz, 031-786 2524 eller 031-7862526, education@biology.gu.se Den molekylära biologin har förändrat vår syn på livsprocesserna och banat väg för en ny utveckling inom bioteknik, biomedicin och växtförädling. Kandidatprogrammet i molekylärbiologi ger dig de grundläggande kunskaperna bakom dessa framsteg och ger dig möjlighet att bli delaktig i den snabba

För mer information om programmet, se intresseområdet Utbildning, pedagogik & lärande.

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 82


PROGRAM

Avancerad nivå

Atmosphere, Climate and Ecosystems, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22 B, www.bioenv.gu.se Studievägledning

Karin Karlson, 031-786 2705, environmentalscience@bioenv.gu.se The Atmosphere, Climate and Ecosystems (ACE) Master Programme offers a modern education for students with interest in human activity linked to physical and chemical properties of the atmospheric, climatic and eco-systems. The programme provides opportunities to take both fundamental and applied courses in the fields of atmospheric, climatic and earth system sciences. The program is research oriented with leading researchers in ACE areas as teachers in the courses and a full year of thesis work normally done in a research group. More information about the Master’s Programme is found at: www.science.gu.se/english/education/master/atmospheric_science/ Arbetsområden

The aim is to prepare students for research or administrative tasks where solid knowledge in atmospheric, climate and eco-system science is of concern. Typically, the student after passing this master programme, could initiate an academic career, conduct research on industrial applications or be an expert advisor within the governmental/administrative sector. Innehåll

The program has three mandatory courses: Global change - problem, analysis, measures (7.5 hec), Climate change in an earth system perspective (7.5 hec), Biogeochemistry (7.5 hec) and 37.5 hec optional courses, a master thesis work (60 hec). Doing a 60 hec thesis project is highly research related and beneficial for the understanding of the program topic and can be advantageous for continued studies. Courses are also offered through the Nordic programme Atmosphere-Biosphere Studies (ABS). Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Science (environmental science natural science, biology, chemistry, earth science, physics) of 180 hec at an accredited University including at least 90 hec in a major subject. These prerequisites can be waived if an applicant has verifiable equivalent knowledge/skills, for example for students with a Bachelor degree in geography - natural science. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11899

Biodiversity and Systematics, Nordic Master’s Programme, 120 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18 www.bioenv.gu.se Studievägledning

Peter Gulz, 031-786 2524/2526, education@biology.gu.se Biodiversity and Systematics concerns the multitude of organisms living on our planet and the evolutionary relationships among them. In this program you are trained to gain the systematic and taxonomic expertise needed in our society to be able to take action against global loss of biodiversity. The Nordic Masters in Biodiversity and Systematics provides an intellectually challenging learning environment with roots in a research group and a wide range of courses distributed across the Nordic countries, combining theoretical studies with practical elements.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

NATURVETENSKAP

Arbetsområden

The program is offered in cooperation with other Nordic universities. The program is directed to students who are interested in a career as Nature conservation manager (public administrator or private consultant), officer at government agencies (Environmental Protection Agency, Swedish biodiversity Centre, etc) or non-governmental organizations (World Wildlife Foundation, Nature Conservation Organizations, etc), manager of biodiversity infrastructures (GBIF etc.) or want to pursue an academic career as Museum curator or university researcher. Innehåll

The Nordic Masters in Biodiversity and Systematics curriculum emphasizes four key components: 1) Scientific knowledge 2) Practical skills 3) Independent academic thinking and ability to convey knowledge 4) Ethics and sustainability in a global perspective. You find more detailed information about the program at www.nabismaster.org Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: University studies of at least three full years, equal to a Bachelor’s degree in Science in Biology. All credits in the degree need to be from an accredited university. The applicant’s university education must also include a thesis, term paper or equivalent proof of proficiency in academic writing. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11098

Biology, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18 www.bioenv.gu.se Studievägledning

Peter Gulz, 031-786 2524/2526, education@biology.gu.se The Master’s Programme in biology will strengthen your competence base in order to meet the requirements of employers outside the university. It will also give you a solid foundation for further research studies. The teachers and supervisors involved in the programme also perform research in many different fields and are involved in large international cooperations, which enables a tight association between education and research. Arbetsområden

You have the possibility to focus your studies in one of the following fields: Ecology, Evolutionary Biology, Physiology, Biodiversity and Systematics, Conservation Biology or Cell Biology. Innehåll

The programme includes advanced level courses in biology or in other relevant subjects, and a degree project of 30, 45 or 60 hec. The degree project is either strongly connected to research and supervised by one of the research groups at the university, or it is performed outside the university, for instance at the County administrative board (Länsstyrelsen) or at companies within the biological field. A personal study plan, including your degree project and theoretical courses, will be put together with the coordinator of the master programme, orienting your studies in your field of choice. The aim is to prepare you for working with research and development, within or outside the academic world, in areas such as conservation biology, fish management, biotechnology, drug development and food administration. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: University studies of at least three full years, equal to a Bachelor’s degree in Science in Biology, Marine or Environmental Science, includ-

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

83


NATURVETENSKAP

PROGRAM

ing at least 60 hec in biology including one in-depth course in biology of at least 15 hec. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11099

Complex Adaptive Systems, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se Complex Adaptive Systems is an international, interdisciplinary programme at the University of Gothenburg. It is taught jointly with the International Masters Programme in Complex Adaptive Systems at Chalmers. The programme at the University of Gothenburg is open to international and domestic students with a basic academic degree (or 180 higher education credits) in the natural, engineering, or mathematical sciences. The programme is interdisciplinary, with lectures on simulation and theory of complex systems, practical work in the robotics lab, and supervised project work. The aim is to prepare the students for research and development work in industry or for continued academic studies. For more information see the external web page www.studycas.com

Innehåll

The programme is structured in three parts: 1. Introduction: Fundamentals of Ecotoxicology (ES2615), Environmental Impact Assessment (ES2419) 2. Core courses: Physiological and Molecular Ecotoxicology (BIO435), Ecotoxicology from an Ecological Perspective (BIO430) and Chemical Risk Assessment (ES2413) 3. Individual master work (1 year) as member in a research team or, alternatively, additional specialised courses plus a half-year master work. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Bachelor of Science (or equivalent) from a university including at least 90 hec in biology and chemistry (with a minimum of 30 hec in biology and 30 hec in chemistry). The course ES1305, 15 hec (or ES1303, 7.5 hec + ES1304, 7.5 hec) can be counted within the requested 90 hec above. These prerequisites can be waived if an applicant has verifiable equivalent knowledge/ skills. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11897

Environmental Sciences, 120 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22 B, www.bioenv.gu.se Studievägledning

Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in Engineering, Natural or Mathematical sciences of 180 hec with sufficient knowledge of mathematics, that is Mathematical analysis, Linear algebra and Programming, or the equivalent at an accredited University including at least 90 hec in a major subject. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11199

Ecotoxicology, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22 B www. bioenv.gu.se Studievägledning

Karin Karlson, 031-786 2705, environmentalscience@bioenv.gu.se Modern society uses more than 100 000 different chemicals and chemical products, all of them being potentially released into the environment. Ecotoxicology is concerned with the environmental impact of these substances and provides the scientific basis for environmental regulations. The programme is aimed at students with an interest in environmental sciences that have a basic competence in biology, chemistry or related fields. Arbetsområden

Successful participants will have the skills to work with regulatory authorities, environmental consultants or in chemical industry. It also opens up the possibility to further pursue an international academic career, for example as a PhD student. The programme first provides an overview of ecotoxicology as a scientific discipline and then you will apply this knowledge in laboratory courses and finally in your master projects. We will put equal emphasis on theory and practice. The aim is to obtain skills that are necessary for identifying ecotoxicological problems, recognizing essential knowledge gaps and developing appropriate problem-solving strategies.

Karin Karlson, 031-786 2705, environmentalscience@bioenv.gu.se Environmental science deals with the human impacts on nature, cultural heritage and human health. This environmental science master program is interdisciplinary with a strong basis in natural sciences, but it also includes significant elements of technology and social sciences. Environmental issues are studied from three different perspectives: i) the causes and nature of different types of environmental issues; ii) the analysis of environmental problems from different perspectives (e.g. time trends, severity, geographical extent, economic aspects etc); iii) the different types of mitigation possibilities available (e.g. new technology solutions, international agreements, company strategies, policy making etc). The students thus gain in-depth knowledge and competence regarding all aspects of environmental problems, and how those aspects interact. Innehåll

The program begins by a set of two common 7.5 hec courses: Global change - problem, analysis, measures (ES2613) and Resource efficiency - energy, material flows and ecosystem services (ES2614). Also mandatory on the course are the advanced courses Advanced Environmental Methodology (ES2616) 15 hec, and the final Examination course (ES2500) 30 or 60 hec. In addition to these courses, the student may choose from a number of courses in environmental science or related fields, to create her/his own academic profile. Arbetsområden

The program prepares the students for a career as an environmental expert in both business and public sectors, as well as an academic career as PhD student. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Bachelor of Science (environmental science - natural science, biology, chemistry, earth science, physics), or equivalent from a university including at least 15 hec in Environmental science - natural science. These prerequisites can be waived if an applicant has verifiable equivalent knowledge/skills, for example for students with a Bachelor degree in geography - natural science. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11898

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 84


PROGRAM

NATURVETENSKAP

Kemi, masterprogram, 120 hp

tinuous exploration many tasks include an element of research.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c, www.cmb.gu.se

Innehåll

Studievägledning

Anni Borgman, 031-786 9013, anni.borgman@gu.se Masterprogrammet i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper inom kemiområdet, samtidigt som du erhåller de laborativa färdigheter som blivande arbetsgivare ställer krav på. Vi erbjuder en utmanande utbildning med stor valfrihet och stark koppling till aktuell forskning. Vid Göteborgs universitet bedrivs högkvalitativ forskning inom kemi, med stort internationellt utbyte och forskare i världsklass. Som student på programmet i får du möjlighet att verka i en stimulerande miljö i nära kontakt med pågående forskning. Arbetsområden

Behovet av välutbildade kemister växer och arbetsmarknaden för personer med en masterutbildning i kemi är god. Efter examen kan du arbeta i det privata näringslivet eller den offentliga sektorn. Exempel på arbetsområden är forskning och utveckling inom olika företag, eller naturvård och miljöskydd inom offentlig förvaltning. Du kan också välja att fortsätta med en utbildning på forskarnivå. Innehåll

Programmet innebär möjlighet att fördjupa dig inom de områden som du är mest intresserad av. Du kan bygga på med specialkurser inom kemi, t ex analytisk kemi, atmosfärsvetenskap, biokemi, biofysik, elektrokemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, läkemedelskemi och dermatokemi. Du kan också bredda ditt kunnande genom att välja andra naturvetenskapliga ämnen. Många forskningsområden är flervetenskapliga och överbryggar de traditionella ämnesgränserna - miljökemi, molekylärbiologi, materialkemi och läkemedelskemi. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp, varav minst 120 hp i huvudämnet kemi samt Engelska 6/Engelska B. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11698

Marine Science, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för marina vetenskaper, Carl Skottsbergs gata 22B Studievägledning

The program offers two broad 15 ECTS courses. The first course gives an historical perspective on local and global changes in the marine environment. The second course deals with marine projects, including marine measurement techniques and methods. Each student will get an individual study plan, depending on the background of the student. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in one of the subjects; marine sciences, biology, chemistry, oceanography or Earth science at an accredited University, including at least 90 ECTS in a the major subject. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11998

Master’s Programme in Earth Sciences, 120 hp Institutionen för geovetenskaper, Guldhedsgatan 5a, www.gvc.gu.se Studievägledning

Andreas Andjelic, 031-786 2819, svl@gvc.gu.se Society has increasing need of citizen competence in Earth sciences. The accessibility of Earth science information is greater today, resulting in new areas of application and new methods to manage geo-resources on local and global basis. The courses in the Earth science Master give you extensive experience with new analytical methods and the ability to evaluate and present complex issues. The programme equips you with the tools required for working with advanced Earth science applications within governments, industries and consultants related to natural resource and environmental management. Innehåll

The programme consists of three profile areas. Environmental/Applied Geology deals with characteristics of geological materials, systematic trends in the environment and the application of this knowledge in society. Bedrock Geology focuses on magmatic and metamorphic petrology, geochemistry, economic geology and geophysics. Physical Geography/Climatology investigates the interactions between climate, society and terrestrial environments, both natural and urban. Here knowledge of past climate and physical geography is combined with applied studies of how climate affects humans and the environment, now and in the future.

Barbara Casari, 031-786 3763, svl@marine.gu.se

Examen: Masterexamen

Do you have a Bachelor’s Degree in marine science, oceanography, marine biology, marine chemistry or marine geology ? Then you should come to Gothenburg, Sweden. The marine science master’s programme gives you the theoretical and practical tools to work with marine tasks.

Förkunskapskrav: Bachelor’s degree in Earth Sciences of 180 hec at an accredited (internationally recognized) university including at least 90 hec in a major subject. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11299

Why Gothenburg? We harbour all disciplines of marine research. Our approach to the ocean is system oriented and interdisciplinary. To make observations of the ocean you will be using our extensive infrastructure: field stations and laboratories, research vessels and measuring instruments for all marine disciplines. The Gothenburg region offers proximity to a wide range of marine environments, with our fjords acting as giant field laboratories. Arbetsområden

Employers in many areas of society look to marine scientists to find hands-on professionals, experts and managers. These employers are found within industry, consultancy, all levels of government and within academia. Marine scientists are also sought after to tasks related to fishery and maritime industry; energy and resources; environmental management and policy; marine, coastal and urban planning. Since the ocean remains a field of conKurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Master’s programme in Genomics and Systems Biology, 120 hp Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c www.cmb.gu.se Studievägledning

Peter Gulz, 031-786 2524/2526 education@biology.gu.se In this program you will study how genomes change over time and how life’s

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

85


NATURVETENSKAP

PROGRAM

molecules interact in networks to build up living organisms. This knowledge about the properties of complete biological systems, and not just their individual parts, is also essential in drug development, treatment of diseases and to improve industrial bioprocesses. Genomics and Systems Biology also opens the way for an understanding of evolution at the molecular level, which has implications for how we assess the adaptability of organisms to changing environmental conditions , such as climate change. Innehåll

The program gives you practical knowledge of emerging technologies for large-scale analysis of the molecules of life. The explosive development of technology in this field is interdisciplinary, and research and education lies at the intersection of Biology, Physics, Chemistry, Engineering, Mathematics and Computer Science. A central aim is to give you the skills to experimentally study all components of a biological system and describe the functional interaction between them in mathematical terms . The education is strongly problem-oriented and closely linked to current research which will train you in formulating and solving current and future life science issues. As a graduate student from the Master’s Programme in Genomics and Systems Biology you are perfectly suited for the next generation of research challenges in future biotechnology, medicine, pharmaceutical industry or for a career in academia.

Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree in the main field of geography, human geography, economic geography or physical geography or equivalent skills, including a minimum of 7,5 hec in GIS (Geographical information systems). Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11499

Master’s Programme in Physical Oceanography, 120 hp Institutionen för marina vetenskaper, Carl Skottsbergs gata 22B Studievägledning

Barbara Casari, 031-786 3763, svl@marine.gu.se Physical oceanography is based on theory and methods from classical mechanics and thermodynamics. Methods include observations in the sea using instruments based on latest technology, advanced methods to analyse observational data and simulation using mathematical models.

Examen: Masterexamen

Innehåll

Förkunskapskrav: University studies of at least three full years, equal to a Bachelor’s degree in Science in Biology or Molecular Biology including at least 30 hec in Chemistry. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11097

OCM100/200 Physical oceanography I + II (15 + 7.5 hec): These courses give the theoretical foundation for studying the physics of the ocean, including currents, waves and effects of rotation and stratification.

Master’s Programme in Geography, 120 hp Institutionen för geovetenskaper, Guldhedsgatan 5a, www.gvc.gu.se Studievägledning

Andreas Andjelic, 031-786 2819, svl@gvc.gu.se, Questions about human geography: svl.es@handels.gu.se It is increasingly evident that we are moving towards an urban world; most of the planets population now live and carry out their livelihoods in urban areas and business and production are increasingly concentrated to urban regions. But how do such structural transformations articulate with and influence people’s lives and environments, short and long range resource chains, as well as land and resource use? The task of achieving sustainable urban futures requires that holistic thinking is placed on the agenda. The discipline of geography, which bridges the social and natural sciences, is particularly suited to such a challenge.

OC6310 Ocean models (15 hec): The course introduces numerical modelling of turbulence, heat and salt balances, sea ice, lakes, coastal seas and coupled basins. OC4910 Mixing in the ocean (15 hec): The course covers different mechanisms generating mixing and includes a field experiment where turbulence and mixing is quantified with modern observational and analysis techniques. Master thesis (30 - 60 hec): Several active researchers may act as supervisors. Thesis work may also be supervised by external researchers at industry and public institutions. In addition to the courses above you are expected to take electable courses to a total of 120 hec. MAR440 Marine projet (15 hec) and MAR410 Changes in the ocean (15 hec) are recommended. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Bachelor’s degree in oceanography or meteorology or physics or mathematics (or the corresponding knowledge) from an accredited (internationally recognized) university. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11999

Arbetsområden

The overriding goal of the Master Program in Geography is to train students in the aforementioned thematic problem areas in such a way that acquired knowledge, skills and analytical expertise provide good opportunities for careers in related fields of employment and for doctoral studies in geography. The Master Program aims to equip geographers with sufficient expertise in the discipline of geography to be able to work independently with complex geographical problems and to be able carry out advanced plans and evaluations pertaining to urban areas, urban - rural dynamics as well as relations between cities and regions. The application of Geographical Information Systems (GIS) is an important part of the programme. Depending on the profile of the individual student, the Master Program aims to provide specialist competency and knowledge in sustainable development relating to urban issues in a wider geographical context.

Matematiska vetenskaper, masterprogram,120 hp Institutionen för Matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3, www.math.gu.se Studievägledning

Damiano Ognissanti, 031-772 3505, svl.math@gu.se Matematiska och statistiska modeller, beräkningar och analyser är av fundamental betydelse inte bara inom teknik och naturvetenskap utan numera även inom medicin, ekonomi, samhälls- och beteendevetenskap. Matematiken är ett mycket livaktigt forskningsområde som dels utvecklas i växelverkan med til�lämpningsområdena, men som också lever sitt eget liv på egna villkor.

Examen: Masterexamen

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 86


PROGRAM

Exempel på verksamheter där matematiska metoder utgör en förutsättning för att lyckas är: - optimering av resursanvändning med hänsyn till miljö och ekonomi - utveckling av mobiltelefoni - bedöma effekter och biverkningar av läkemedel - kryptera information för säkrare internetanvändning - bedöma risker och chanser i optionsprogram. Innehåll

Programmet har inriktningarna Matematik, Tillämpad matematik, Finansmatematik och Matematisk statistik, och inom inriktningarna är valfriheten stor. Vi erbjuder ett brett urval av kurser på Sveriges största matematiska institution. Programmet är internationellt och kurserna ges vid behov på engelska. Efter genomgånget program är du väl förberedd för arbete i näringslivet och för vidare studier inom forskarutbildningen. Arbetsområden

NATURVETENSKAP

Förkunskapskrav: Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik). Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap. Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap. Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt program. Alt 5. 180 hp inom geografi med minst 90 hp inom naturvetenskap. För alla fem alternativen krävs dessutom från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3 samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11095

Molecular Biology, Master’s Programme, 120 hp

Matematiker och statistiker arbetar inom vitt skilda områden, ofta med utveckling och forskning. Viktiga arbetsgivare är läkemedels-, industri- och konsultföretag, försäkringsbolag, finansinstitut, myndigheter och universitet. I SACO:s rapport om framtidsutsikter bedöms efterfrågan på matematiker och statistiker vara hög på fem års sikt.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c www.cmb.gu.se

Examen: Masterexamen

Are you interested in taking part in the new challenges of molecular biology? Then, the Master’s Programme in Molecular Biology will give you a solid background for further research studies, and a thorough base for the requirements that you can meet from employers outside the university. New technologies, making it possible to see what is happening at the cellular and molecular levels have been developed in the area of molecular biology. These new technologies, together with the genetic maps of a number of different species, give the foundations for the new challenges of molecular biology — to find new proteins, how they interact, and what mechanisms that guide cellular differentiation.

Förkunskapskrav: Förutom en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 75 högskolepoäng sammanlagt i matematik och matematisk statistik, varav minst 15 högskolepoäng ska vara på fördjupningsnivå. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Urval: Urvalet baseras på betyg med särskild vikt på betyg i matematik och matematisk statistik. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11799

Studievägledning

Peter Gulz, 031-786 2524/2526, education@biology.gu.se

Arbetsområden

Miljö- och hälsoskydd, masterprogram, 120 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22 B www.bioenv.gu.se Studievägledning

Karin Karlson, 031-786 2705, environmentalscience@bioenv.gu.se Mastersprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, t.ex. miljö- och hälsoskyddskontor som miljöinspektör, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller på företag som miljösamordnare. Innehåll

Masterutbildningen inleds under det första året med en obligatorisk kurs, Miljö- och hälsoskydd för naturvetare (ES2408) 60 hp som bl.a. innefattar 4 veckors praktik vid en miljömyndighet. Under andra året läser du valfria kurser samt gör ditt examensarbete om minst 30 hp. Du kommer att möta lärare från andra institutioner både inom och utanför Göteborgs universitet samt aktörer från samhället som anlitas för speciella kursmoment. Arbetsområden

Arbetsmarknaden för dig som läst Miljö- och hälsoskydd är relativt bred och finns inom både den privata och den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn kan det röra sig om konsultverksamhet, forskning och utveckling eller miljöansvar/samordning inom stora eller små företag. Inom både den statliga och kommunala förvaltningen spelar miljö- och hälsoskyddsfrågor en allt större roll. Mastersprogrammet ger dig kunskaper att utföra avancerade miljöarbeten inom dessa områden och en god bas för en eventuell forskarutbildning. Examen: Masterexamen

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

This master’s programme gives you a possibility to enter more deeply into fields like molecular biology, genetics, microbiology, plant molecular biology and immunology. Possible workplaces for a master in molecular biology are universities, university colleges, hospital laboratories, civil services and public authorities, but also food-, drug- and biotechnological companies. Innehåll

Advanced level courses in biology or in other relevant subjects, and a degree project of 30, 45 or 60 higher education credits (hec). The degree project is either strongly connected to research and supervised by one of the research groups at the university, or it is performed outside the university, for instance at a medical laboratory or a drug company. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: University studies of at least three full years, equal to a Bachelor’s degree in Science in Biology or Molecular Biology. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11096

Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram, 120 hp Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Medicinaregatan 9 c, www.cmb.gu.se Studievägledning

Anni Borgman, 031-786 9013, anni.borgman@gu.se Kemisk kompetens efterfrågas inom allt fler och skilda områden på arbetsmarknaden och konkurrensen om den kemiska kompetensen har ökat. Framför allt läkemedelsindustrin söker aktivt efter kemister och då särskilt

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

87


NATURVETENSKAP

PROGRAM

med fördjupade kunskaper i organisk kemi, analytisk kemi och biokemi. Masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi möter genom sitt breda och samtidigt specialiserade kursutbud de krav som ställs från omvärlden på relevanta kunskaper. Programmet ger också en god bas för fortsatta forskarstudier.

Physics of Materials and Biological Systems, Master’s Programme, 120 hp

Arbetsområden

Studievägledning

Programmet ger dig grunden för att delta på den arbetsmarknad som i första hand består av forskning/utveckling inom olika kemiska industrier, från små högspecialiserade till stora multinationella, speciellt inriktade mot organisk kemi eller läkemedelskemi. Även livsmedelsindustrier, specifika analys- och synteslaboratorier eller företag specialiserade på miljöskydd och naturvård kan utgöra en intressant arbetsmarknad.

The properties of materials play a fundamental role in many applications we use everyday - and for those we have yet to develop. The laws of physics on the atomic scale determine the observed macroscopic properties of materials.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper inom området design och framställning (syntes) av substanser som kan ge specifika effekter på kroppen eller utgöra grunden för nya spännande material. Programmet omfattar också fördjupade studier av organisk-kemiska reaktioner där bl a principer för stereoselektiv syntes samt metallorganisk kemi speciellt studeras. Genom den bredd som finns i forskningen och grundutbildningen på institutionen får du möjlighet att speciellt profilera programmet antingen mot organisk kemi eller mot läkemedelskemi. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp med 120 hp inom ämnet kemi varav 45 hp inom organisk kemi och läkemedelskemi samt Engelska B/Engelska 6. För internationella sökande gäller motsvarande kompetens. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet. Urval: Alla som uppfyller förkunskapskraven blir kallade till intervju och intervjun används som urvalskriterium. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11699

Physics, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Studievägledning

Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se

Institutionen för fysik, Origovägen 6 b Majken Lundqvist, 031-786 9143, majken.lundqvist@physics.gu.se

Innehåll

The aim of this Master’s Programme is to present courses that builds up knowledge and skill based on this perspective. The program covers a broad range of condensed matter and materials research today, starting from atoms, molecules, clusters over nanoscience and nanotechnology all the way to realistic simulations of material properties and technical and industrial applications. The program also includes soft matter which partly consists of synthetic materials, but also biological systems where fundamental physical principles and methods are applied to biological and living matter from biomolecules and cells up to the living state. Arbetsområden

You can choose between two tracks: Material Physics or Biophysics. A Master of Science Degree in Physics of Materials and Biological Systems is suitable for a professional career in different sectors of the advanced material and technological industry, in government authorities such as environmental control and inspection units as well as in academia as a researcher in the field of physics. As a well trained physicist you could also play an important role in research teams of the more applied sciences chemistry and biology. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree or equivalence to 180 higher education credits (hec) or 180 ECTS credits at an accredited university, with a minimum of 90 hec in physics. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11197

Physics and Astronomy is intended for students with a keen interest in either the theoretical or experimental aspects of frontline physics and astronomy. It is possible to specialize in theoretical and/or experimental aspects of particle physics, subatomic physics or astrophysics. Understanding the basic laws of physics has been a fascinating problem since the birth of modern science. It is of great intrinsic interest and also forms the basis of other branches of science. Trying to probe the smallest structures of matter and the largest structures of the Universe also drives the development of new technologies. Arbetsområden

The skills in problem solving and advanced experimental techniques, as well as collaboration and presentation skills, acquired in this program are highly valued both in the academic world and on the job market. The interested student will also be well prepared to enter a doctoral programme at University of Gothenburg, Chalmers or at another university in both Sweden and worldwide. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree or equivalence to 180 higher education credits (hec) or 180 ECTS credits at an accredited university, with a minimum of 90 hec in physics. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-11198

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 88


PROGRAM

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

NATURVETENSKAP

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

89


KULTUR

RELIGION & HISTORIA Är du intresserad av hur vi förhåller oss till vårt eget liv, till andra människor, till det främmande och till historien? I dagens mångkulturella samhälle är det kanske viktigare än någonsin att ha insikt i och förståelse för – inte bara vår egen kultur – utan även andra människors religion och livsåskådning.

Religionsvetenskap, arkeologi, filosofi och musikvetenskap är alla exempel på ämnen som, från olika perspektiv, ger dig verktyg att bättre förstå vår verklighet och vilka vi är.

ÄMNEN, FRISTÅENDE KURSER

• Teaterstudier

• Antikens kultur och samhällsliv

• Vetenskapsteori

• Arbetspraktik

• Ämnesövergripande kurser - språk

• Arkeologi • Barn- och ungdomskultur • Etnologi • Evidensbasering • Filmvetenskap • Filosofi – Praktisk filosofi – Teoretisk filosofi – Logik • Genusvetenskap • Globala studier • Grekiska (antik grekiska) • Historia

PROGRAM, GRUNDNIVÅ • Bebyggelseantikvariskt program • Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv • Konservatorsprogrammet • Kultur, kandidatprogram • Kulturarvsstudier, kandidatprogram • Liberal arts, kandidatprogram • Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram • Teologiskt program, kandidatprogram

PROGRAM, AVANCERAD NIVÅ

• Idé- och lärdomshistoria

• Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master’s Programme

• Japanska

• Digital humaniora, masterprogram

• Konst- och bildvetenskap • Kulturanalys

• Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/master program

• Kulturstudier

• Gendering Practices, Master’s Programme

• Kulturvård

• Kritiska studier, masterprogram

• Litteraturvetenskap

• Kultur och demokrati, masterprogram

• Museion

• Master of Science in Conservation

• Musikvetenskap • Religionsvetenskap och teologi • Scandinavian Cultural and Social Studies Kursbeskrivningar på avancerad nivå och alla programbeskrivningar är förkortade i katalogen. På www.utbildning.gu.se finns den fullständiga versionen.


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV

Anm-kod: GU-12030 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22030

Institutionen för historiska studier, Renströmsgatan 6, www.historiskastudier.gu.se

Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs, 30 hp (AN1333)

Studievägledning

Anders Simonsen, 031-786 5526 anders.simonsen@history.gu.se Genom att läsa ämnet antikens kultur och samhällsliv får du en god inblick i vårt gemensamma europeiska kulturarv. Du får ta del av litteratur och mytologi som fortfarande betraktas som en omistlig kulturskatt. Du kommer att få lära dig hur mycket av dagens debatter om bland annat demokrati, uppfattningen om andra kulturer och synen på kvinnligt-manligt tar avstamp i idétraditioner som går tillbaka till antiken. Arvet från antiken kan ge dig ökad insikt, förståelse och respekt för historiska perioder som i ordets egentliga betydelse var mångkulturella. Den antika civilisationen omfattar alla länder runt om eller i närheten av Medelhavet och alla dessa områden och länder har satt olika spår i Europas historia. Du får också lära dig hur man använder sig av olika källor från antiken, texter, bilder och arkeologiska fynd och de olika metoder som används för att kunna utnyttja dem vetenskapligt på bästa sätt.

Efter kursen har du ökad förmåga att kritiskt utvärdera olika källmaterial, teoribildningar och metoder inom ämnet, liksom att i muntlig och skriftlig form presentera aktuella forskningsområden. Du använder dina antikvetenskapliga kunskaper och kritiska insikter för att formulera och söka information till en forskningsuppgift inom något aktuellt antikvetenskapligt fält. Uppgiften genomförs som ett skriftligt arbete. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. Förkunskapskrav: Följande kurser godkända: Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30 hp) och Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs (30 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12040 Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12041 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12042

Grundnivå

Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken, 7,5 hp (AN1010)

Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, 30 hp (AN1111)

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om kvinnors och mäns situation i antikens Grekland och Rom utifrån ett genusperspektiv. Du kommer att få kännedom om det vetenskapliga forskningsläget, källmaterialet samt genusteorier och metoder inom studiet av kvinnligt och manligt i antiken. Du får även kunskap om grundläggande levnadsvillkor för antikens människor samt skillnader för kvinnor och män i antiken vad det gäller sociala, ekonomiska, juridiska, och politiska villkor.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de antika civilisationerna, främst den grekiska och den romerska, som utgör vårt gemensamma europeiska kulturarv. Kursen ger dig kännedom om forskningsläget inom antikämnet och du studerar antikens historia, bildkonst, arkitektur, religion samt litteratur och filosofi. Du får även insikt i sociala strukturer i de antika samhällena. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12000 Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12001 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12002 Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, 30 hp (AN1222) Kursen ger dig fördjupad kunskap om det europeiska, antika idéarvet. Du lär dig bedöma och tolka olika källkritiska problem inom ämnet. Du får kännedom om arbetet med antikhistoriska texter, bildtolkning och arkeologi samt om hur man kan kombinera dessa ämnesområden för att belysa en frågeställning. Du kommer att lära dig mer om antikvetenskapens olika materialgrupper samt skriva ett eget självständigt arbete. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. Förkunskapskrav: Godkänd kurs Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12003 Aspekter på familjen i antiken, 7,5 hp

(AN1020)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om familjen som fenomen i de antika samhällena. Efter genomgången kurs kan du jämföra olika familjestrukturer i de grekiska och romerska samhällena utifrån aspekter som medborgarskap, sociala grupperingar och hierarkiska sammansättningar (män, kvinnor, barn och äldre generationer, slavar och frigivna). Du kommer även att kunna anlägga ett kritiskt förhållningssätt till källmaterialet. Förkunskapskrav: Godkänd kurs Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken, 7,5 hp (tidigare Kvinnors villkor i antiken, 5 p). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22020 Grekisk mytologi. En introduktion, 7,5 hp (AN1040)

Kursen är en orientering i antik grekisk mytologi med betoning på de antika gudarna och de episka hjäl-

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

tesagorna, samt en översikt över hur dessa myter och sagor under antiken fungerade som ett sätt att bearbeta problem och konflikter av olika karaktär. Efter kursen har du också översiktlig kunskap om de antika grekiska myternas och sagornas uppkomst och fortlevnad, samt om de viktigaste kultplatserna och kopplingen mellan gudar, myter och platser. Du känner också till ett antal grekiska dramer och deras relation till specifika myter och du kan diskutera mytens form i relation till religion och kult. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12004 På teatern i Athen, 7,5 hp

(AN1072)

Kursen behandlar teaterns betydelse i Athen under 400-talet fKr. Att delta i festligheterna som årligen firades till Dionysos ära var en samhällelig plikt. Teatern kom därför att fungera som ett massmedium för idéströmningar. Detta tog sig uttryck i dramernas innehåll, som med illustrerade myter behandlade ämnen av betydelse för den samtida stadsstaten. Även uppsättning och val av drama hade politiska undertoner och fungerade som ett forum för propaganda och kontroll. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22000 Arkeologiskt fältarbete i medelhavsområdet, 7,5 hp (AN1076) Kursen ger grundläggande kunskaper i arkeologiskt fältarbete vid någon utgrävningsplats i medelhavsområdet. Den består av en del med förberedande undervisning vid hemmainstitutionen, en del av arbete i fält samt en avslutande skriftlig examinationsdel. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på grund- och fortsättningskursen i Antikens kultur och samhällsliv (60 hp). Urval: Till ansökan ska ett kort motivationsbrev bifogas med motiv till varför du vill delta i kursen samt en beskrivning av hur kursen platser in i din utbildning och eventuellt framtida yrkesverksamhet. Motivationsbrevet ska ha inkommit till institutionen senast den 23/3 och skickas till historia@gu.se med Motivationsbrev AN1076 samt ditt efternamn som rubrik på meddelandet. Din ansökan är komplett först när motivationsbrevet inkommit, i annat fall kan du inte delta i urvalet. Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-05 – 201707-07 Anm-kod: GU-32030 Sista ansökningsdag: 2017-03-15

Avancerad nivå Antikvetenskapligt självständigt examensarbete, 15 hp (AN2010) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudområde (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

91


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12060 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22060 Antikvetenskapligt självständigt examensarbete, 30 hp (AN2020) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudområde (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12070 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22070

KURSER

Tematisk läskurs i antikvetenskap 2, 7,5 hp (AN2097)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60 p) , (enligt kursplaner gällande till och med om 2007-06-30). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-29 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12051 Textilier i förmoderna samhällen, 15 hp (AN2085)

Det grekiska symposiet som idé och praktik, 15 hp (AN2050) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudområde (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22050 Antiken som ideal och verklighet. Aspekter på den europeiska antikforskningens historia, 15 hp (AN2060) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudområde (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12050 Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom, 15 hp (AN2076) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) i humaniora, med minst 60 hp i ämnet Antikens kultur och samhällsliv. Urval: Antagna utses av styrelsen för Svenska institutet i Rom enligt särskilda stipendiebestämmelser. Antagna studenter beviljas stipendium. Kontakta institutionen för närmare information. Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22051 Tematisk läskurs i antikvetenskap 1, 7,5 hp (AN2096)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60 p) , (enligt kursplaner gällande till och med om 2007-06-30). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-09-28 Anm-kod: GU-12052

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, i något av huvudområdena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Historia eller Kulturarv, alternativt Fil Kand examen (120 p) i något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi eller Historia (enligt kursplaner gällande till 2007-0630). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12053 Åldrar, åldrande och ålderdom i den grekiskromerska världen, 15 hp (AN2099) Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande (180 hp) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Grekiska, Latin eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt fil. kand.-examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Grekiska, Latin eller Historia som huvudämne (60 p). Det senare alternativt är enligt kursplaner gällande till och med 2007-06-30. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22052

ARBETSPRAKTIK Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se

Grundnivå Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning, 30 hp (KAH100) Komplettera din kandidatutbildning med praktik. Du ska själv hitta en relevant praktikplats där du aktivt och på en kvalificerad nivå kan arbeta med frågor som har anknytning till den utbildning du har. Det kan vara inom till exempel statliga och kommunala myndigheter, företag och kulturinstitutioner. Kursen i sin helhet ska stimulera till reflektion kring den egna utbildningen och en framtida yrkesroll och ge insikter i hur man professionellt hanterar situationer som man som färdig humanist möter.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 150 hp på grundnivå inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i något av huvudområdena inom Humanistiska fakultetens område, se www.hum.gu.se/utbildning/grundniva/ huvudomraden. Du behöver inte ha tagit poängen vid GU. Du ska senast den 15 juni inför nästkommande hösttermin, respektive 1 december inför nästkommande vårtermin ha en praktikplats och praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten, se exempel på www.hum.gu.se/utbildning/ grundniva/praktik. För individuell vägledning när det gäller praktikplatser, kontakta Kerstin Ahlskog Arbaeus, praktik@hum.gu.se. Om praktikplanen inkommer efter den 15 juni respektive 1 december och du vid kursstart uppfyller de övriga behörighetskraven antas du i mån av plats. Praktikplanen skickas till Praktikhandläggaren Humanistiska fakulteten, institutionen för kulturvetenskaper, Box 200, 405 30 Göteborg eller praktik@hum.gu.se. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14045 Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24045

ARKEOLOGI Institutionen för historiska studier, Renströmsgatan 6, www.historiskastudier.gu.se Studievägledning

Anders Simonsen, 031-786 5526 anders.simonsen@history.gu.se Med utgångspunkt i de materiella spåren efter människor och deras verksamheter studerar och tolkar arkeologiämnet hur människan formerat sig socialt, som grupp och som individ, från äldsta förhistoria till modern tid, både i Norden och globalt. Arkeologi studerar de långa tidsrymder från vilka inget skriftligt källmaterial finns men också materiella spår från senare tiders samhällen, från vilka även andra typer av källmaterial finns. Med sitt fokus på materiella spår kan arkeologin ge unika bidrag till en diskussion om människans samhällen.Det förflutna ger viktiga referensramar i samtiden och tolkningarna av det förflutna är ofta samtidspolitiskt influerade. Ett viktigt arkeologiskt studiefält är därför hur ämnets tolkningar tillkommer, samt hur dessa tolkningar använts historiskt och i samtiden. Inte minst gäller detta definierande och avgränsning av kulturarv, där materiella lämningar/fornlämningar ofta spelar en stor roll. Arkeologen arbetar både teoretiskt och praktiskt och frågeställningarna tar upp problem som relaterar till såväl naturvetenskap, samhällsvetenskap som humaniora.

Grundnivå Arkeologi: Grundkurs, 30 hp

Med utgångspunkt i materiella spår efter människor och deras verksamheter studerar du hur människan formerat sig socialt från äldsta förhistoria till modern tid, både i Norden och globalt. Du får kunskap om arkeologiska teorier och metoder och insikt i den arkeologiska kunskapens roll i dag. Du deltar i exkursioner och fältövningar. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. I den nätbaserade kursen ingår fysiska träffar i samband med

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 92

(AE1111)


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

kursstart och exkursioner. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12100 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12101 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22100 Arkeologi: Fortsättningskurs, 30 hp

(AE1222)

Kursen fördjupar din kunskap om arkeologiämnet. Efter kursen har du insikt om arkeologins och kulturmiljövårdens samtidspolitiska och etiska dimensioner. Du producerar också ett eget mindre skriftligt arbete och deltar i en arkeologisk utgrävning där du tillämpar de kunskaper som inhämtats i de tidigare kurserna. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. I den nätbaserade kursen ingår fysiska träffar i samband med kursstart, samt ett obligatoriskt fältmoment. Förkunskapskrav: Godkänd kurs Arkeologi: Grundkurs (30 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12130 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12131 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22130 Arkeologi: Fördjupningskurs, 30 hp

(AE1333)

Kursen fördjupar din kritiska insikt om arkeologisk forsknings- och kunskapsprocess. Du får insikter i vetenskapligt texthantverk och dess begränsningar och möjligheter. Arkeologisk kunskap och kritisk insikt tillämpas då du självständigt formulerar en forskningsuppgift i form av ett självständigt skriftligt arbete som behandlar ett arkeologiskt problemområde. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till internet och det ingår fysiska träffar i samband med kursstart och slutseminarier.

skolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22101 Geografiska informationssystem i arkeologi, 7,5 hp (AE1020) Kursen är en grundläggande introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Efter kursen har du kritisk insikt och kunskap om dessa systems historik och om hur de på olika sätt kan användas inom arkeologin. Du omsätter också dina teoretiska kunskaper till praktik då stor vikt läggs vid egna övningar framför datorn och då kursen examineras genom produktionen av ett eget GIS-projekt där du bearbetar en arkeologisk frågeställning och problemlösning. Förkunskapskrav: Följande kurser godkända: Arkeologi: Grundkurs (30 hp) och Arkeologi: Fortsättningskurs (30 hp) alternativt Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30 hp) och Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs (30 hp) alternativt Historia: Grundkurs (30 hp) och Historia: Fortsättningskurs (30 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22131 Västsveriges arkeologi, 7,5 hp

(AE1040)

Kursen är en orientering i Västsveriges arkeologi. Efter kursen känner du till tolkningar av den förhistoriska utvecklingen i regionen från stenålder och framåt, men även om den samtida västsvenska arkeologins organisation och samhällsroll. Du får vidare grundläggande kunskap om arkeologiska teorier, metoder och källmaterial. I kursen deltar du också i exkursioner till fornlämningsmiljöer i Västsverige och i studiebesök på museer och andra relevanta arkeologiska miljöer. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12102 Introduktion till arkeologi, 7,5 hp

(AE1050)

Förkunskapskrav: Godkända kurser Arkeologi: Grundkurs (30 hp) och Arkeologi: Fortsättningskurs (30 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12140 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12141 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22140

Kursen är en orientering i arkeologiämnet. Efter kursen har du grundläggande kännedom om arkeologiska teorier, metoder och källmaterial samt om tolkningar av förhistorien i Norden och globalt från äldsta förhistoria och framåt. Du har vidare kunskap om den svenska, och i viss mån den globala, arkeologins organisation och samhällsroll. I kursen deltar du också i exkursioner till fornlämningsmiljöer i Västsverige och i studiebesök på museer och andra relevanta arkeologiska miljöer.

Barn, ungdom och arkeologi, 7,5 hp

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22102

(AE1010)

Kursen behandlar olika frågor med temat Barn, ungdom och arkeologi. Efter kursen har du kunskap om barn och ungdomar under förhistorien och du kan också reflektera kritiskt runt kunskapsförmedling (via museer, medier och barn- och ungdomslitteratur) om det förflutna till barn och ungdomar. I kursen - som vänder sig till arkeologer, lärare och andra intresserade av temat - deltar du också i studiebesök och exkursioner till museer och fornlämningsmiljöer i Göteborgsområdet. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och hög-

Fornnordisk myt och ritual i arkeologiskt perspektiv, 7,5 hp (AE1080) Efter kursen har du kunskap och insikt om den reflexiva diskussionen om de fornnordiska myternas betydelse som bärare av en nationell/nordisk självbild både igår och idag. Du har även kännedom om den nya kunskap rörande den yngre järnålderns mytiska

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

och rituella värld som dagens arkeologiska forskning producerat. Exempel på sådant är mytiska platser, rituella specialister och ”mytförvaltare” som smeden, thulen och völvan, samt diskussioner om myt och ritual ur ett genus- och queerperspektiv. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22103 Arkeologisk fältkurs, inriktning publik arkeologi, 15 hp (AE1079) Under kursen blir du bekant med olika teoretiska och praktiska aspekter av det som kallas Publik arkeologi. De teoretiska delarna genomför du vid föreläsningar och teorin omsätter du sedan i praktik vid en arkeologisk undersökning förlagd till Västsverige. Du får kunskap om hur en arkeologisk undersökning genomförs samt om hur undersökningen kan bidra till ett vidgat samtal och dialog med det omgivande samhället och dess medborgare. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen fordras godkänt resultat på Arkeologi: Grundkurs (30 hp) eller Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30 hp) eller Historia: Grundkurs (30 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-05 – 201708-18 Anm-kod: GU-32120 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Genus, kropp och kroppslighet i arkeologiskt perspektiv, 7,5 hp (AE1092) Här får du översiktlig kunskap om den arkeologiska diskussionen kring genus, kropp och den kroppsliga praktiken. Teman du möter är: den växande och åldrande kroppen, olika genus- och sexualitetsidentifikationer som kvinnligt, manligt, queer och ytterligare andra genus samt transformation av kropp genom kläder. Du får förståelse för den materiella kulturens aktiva position vid förhandlingar av kroppslighet och kroppsliga identifikationer. Exempel hämtas från olika miljöer och delar av världen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12103 Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik, 15 hp (AE1093) Kursen introducerar arkeologisk fältmetodik och kulturmiljövård och består av föreläsningar kring aspekter av den arkeologiska fältverksamheten och kulturmiljövården samt kring själva undersökningsobjektet. Du får en introduktion i GIS-metodik och GISdokumentation (precisionsinmätning med totalstation och GPS). Du deltar sedan i en arkeologisk utgrävning förlagd till Västsverige och redovisar i studielag olika vetenskapliga aspekter av denna utgrävning vid ett avslutande seminarium. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-05 – 201708-18

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

93


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Anm-kod: GU-32100 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Arkeologi, landskapsbruk och kulturarv, 7,5 hp (AE1097) På kursen Arkeologi, landskapsbruk och kulturarv får du inblickar i samarbetet mellan arkeologi, kulturmiljövård och naturvård. Du studerar hur arkeologin kan bidra till ökad kunskap kring miljöhistoria och landskapsförändringar i ett långtidsperspektiv. Du får lära dig hur begreppet landskap kan problematiseras och hur olika synsätt får konsekvenser för människors delaktighet i landskapsvården. De teman som ingår i kursen sammanfattas ibland under benämningen ”Grön arkeologi”.

KURSER

Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin, 15 hp (AE2030) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudområde (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22151 Documentation and interpretation of rock art, 15 hp (AE2060)

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12104

Förkunskapskrav: A Bachelor´s degree of 180 higher education credits (hec) or equivalent, Archaeology or Ancient History as a major subject. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-07-03 – 201709-15 Anm-kod: GU-32150 Sista ansökningsdag: 2017-03-15

Människan och havet. Historiska och arkeologiska perspektiv, Orienteringskurs, 15 hp

Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten, 15 hp (AE2070)

(HI1626)

Kursen syftar till att ge en orientering om förhistoriska och historiska aspekter på olika typer av mänsklig aktivitet i kust- och havsmiljö i ett långtidsperspektiv. Följande sex teman behandlas historiskt, komparativt och tvärvetenskapligt: maritim interaktion; kommunikation längs kuster och över hav; sjömakt; kust och hav som resurskällor; kust och hav som rekreationsplatser; samt mänskliga föreställningar och mentaliteter i relation till kust och hav. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12709

Avancerad nivå Arkeologiskt självständigt examensarbete, 15 hp (AE2010) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudområde (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12160 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22160 Arkeologiskt självständigt examensarbete, 30 hp (AE2020) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudområde (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12170 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22170

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12150 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22150 Den arkeologiska konferensen som vetenskapligt forum, 15 hp (AE2080) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (60 p), (enligt kursplaner gällande till 2007-06-30). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12151

BARN- OCH UNGDOMSKULTUR Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Ämnet Barn- och ungdomskultur är mångvetenskapligt. Här studerar vi barns- och ungas uppväxtvillkor i relation till centrala samhälleliga institutioners handlings- och tankemönster. Utifrån historiska och kulturvetenskapliga perspektiv diskuteras barns och ungas kulturella tillhörighet, deras självförståelse och identitetsskapande. Kurserna i Barn- och ungdomskultur ger dig verktyg att analysera barns och ungas kulturella världar och att öka din förståelse för dessa. Barndoms- och ungdomsbegreppen problematiseras genomgående och ställs i relation till olika former av kulturproduktion och kulturskapande. Grundläggande teman är kulturproduktion för och med barn och unga, barn och unga i det samtida mediesamhället samt barns och ungas skapande och lärande.

Grundnivå Kulturanalys, grundkurs, 30 hp (KAY110) Kulturanalys, fortsättningskurs, 30 hp

(KAY120)

Kulturanalys, fördjupningskurs, 30 hp

(KAY1130

För mer information om kurserna, se Kulturanalys.

Avancerad nivå Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik, 15 hp (BOU215) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kurser minst motsvarande kursfordringar för kandidatexamen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24059

Den arkeologiska projektansökningens kontext och hantverk, 15 hp (AE2090)

Barn- och ungdomskultur - Magisteruppsats, 15 hp (BOU230)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (60 p), (enligt kursplaner gällande till 2007-06-30). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22152

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 hp på avancerad nivå, varav minst 15 hp i Barn- och ungdomskultur på avancerad nivå eller motsvarande, samt metodkursen ET2101 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24058

ETNOLOGI Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 94


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Etnologin, eller folklivsforskning som ämnet en gång i tiden hette, är vetenskapen om hur olika individer och sociala grupper i det svenska samhället gestaltar sin tillvaro utifrån sina specifika ekonomiska och kulturella förutsättningar. Etnologers ambition är inte bara att visa hur människor gör. Inom etnologin handlar det framför allt också om att skapa en ökad förståelse för varför människorna gör som de gör. Frågor som sysselsätter etnologer är med andra ord: vilka erfarenheter, ideal och värderingar ligger bakom olika individers eller gruppers konkret iakttagbara beteenden? Etnologin förmedlar kunskaper om existerande sociala och kulturella variationer i dagens samhälle - men den stannar inte i nuet. Definitionen av etnologi som kulturvetenskap innebär att nutida fenomen även sätts i relation till historiska och samhälleliga förändringsprocesser.

Grundnivå Kulturanalys, grundkurs, 30 hp

ningsområde med minst 60 hp i etnologi och godkänt resultat på kurs ET2101 Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder samt godkänt resultat på kurs ET2301 (Magisterexamensarbete), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24071

För mer informationom kurserna, se intresseområdet Medicin, odontologi, vård och hälsa.

Masterexamensarbete i etnologi, 30 hp

Studievägledning

(ET2602)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp) inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde med minst 60 hp i etnologi samt godkänt resultat på kurs ET2101 Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24072

EVIDENSBASERING

(KAY110)

Kulturanalys, fortsättningskurs, 30 hp

(KAY120)

Kulturanalys, fördjupningskurs, 30 hp

(KAY1130

Introduktion till evidensbasering: kritisk granskning av kvantitativa studier, 6.5 hp (EV2101)

För mer information om kurserna, se Kulturanalys.

Introduktion till evidensbasering: kritisk granskning av kvalitativa studier, 6.5 hp

Avancerad nivå

(EV2102)

Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder, 15 hp (ET2101)

Introduktion till evidensbasering: att jämföra kvantitativa och kvalitativa studier, 2 hp

Förkunskapskrav: Fullgjorda kurser, motsvarande minst 180 hp inom valfritt huvudområde, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14051 Dans- och musiketnologi, 15 hp

(ET2104)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kurser minst motsvarande kandidatexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24050

(EV2103)

Fortsättning i evidensbasering: sammanställning av kvantitativa studier, 7.5 hp (EV2104) Fortsättning i evidensbasering: prioriteringsarbete och sammanställning av evidens, 7.5 hp (EV2105) Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring, 8.5 hp (EV2106) Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning, 6,5 hp (EV2107)

(ET2301)

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se

Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer, 15 hp (VT2111)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde med minst 60 hp i etnologi samt godkänt resultat på kurs ET2101 Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24062 Masterexamensarbete i etnologi, 15 hp (ET2601)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp) inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbild-

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp (EV2113) Magisterexamensarbete i evidensbasering, 15 hp (EV2130) Masterexamensarbete i evidensbasering variant 2, 15 hp (EV2315) Masterexamensarbete i evidensbasering variant 1, 30 hp (EV2330)

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se En stor del av vår kunskap om världen kommer från film och tv och olika digitala medier som bygger på ljud och rörliga bilder. Att studera film och tv i alla dess former är därmed ett sätt att studera människan, kulturen och samhället. Att studera filmvetenskap är att lära sig reflektera över hur film och tv och olika ljud- och bildbaserade medier fungerar, att lära sig hur man förhåller sig kritisk till den stora mängd rörliga bilder vi möter dagligen, kanske också att lära sig se och lyssna på nya sätt. Filmvetenskap är ett teoretiskt ämne i den bemärkelsen att vi sysslar med begrepp, med texter, med ord, men alltid med bilderna och ljuden i förgrunden. Ett viktigt moment i utbildningen är därför att förstå hur olika inblandade (amatörer och professionella, filmare och kritiker, experter och allmänhet, likgiltiga och hängivna) uttrycker sig, men också att förstå utifrån vilken utgångspunkt man själv talar.

Grundnivå Filmvetenskap: Grundkurs, 30 hp

Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp (VT2110)

Magisterexamensarbete i etnologi, 15 hp

FILMVETENSKAP

(FL1100)

Grundkursen i filmvetenskap ger dig en bred översikt över filmmediet och belyser den rörliga bildens växlande roller i en allt mer digital medievärld. Du får träning i att tala och skriva om film och andra medier, och en möjlighet att bygga upp färdigheter och kunskaper i mötet mellan vardagliga erfarenheter och professionell mediebransch. Delar av kursen ges på engelska. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14000 Filmvetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp (FL1200)

Film i dag handlar om så mycket mer än filmmediet och filmvetenskap handlar om mycket mer än att analysera film. Under fortsättningskursen i filmvetenskap studerar vi film utifrån ett jämförande och tillämpat perspektiv, såväl historiskt som medialt. Under kursen fördjupar vi även diskussionen kring teori och metod. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Filmvetenskap: grundkurs, eller motsvarande Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24030 Filmvetenskap, kandidatkurs, 30 hp

(FL1801)

På kandidatkursen skriver du dels ett examensarbete, dels läser du två kurser som fördjupar dina färdigheter i analys av medievärlden utifrån filmvetenskapliga teorier och metoder.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

95


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs (FL1200) i filmvetenskap, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14040

FILOSOFI Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6, www.flov.gu.se Studievägledning

Peter Johnsen, 031-786 5213, studievagledning@flov.gu.se

Avancerad nivå Filmvetenskapliga metoder, 15 hp

(FL2110)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen med filmvetenskap som huvudämne, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14050 Filmvetenskap Magisteruppsats, 30 hp (FL2130)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen med filmvetenskap som huvudämne eller motsvarande samt minst 15 hp i filmvetenskap, eller motsvarande på avancerad nivå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14061 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24061 Manusanalys, 15 hp

KURSER

(FL2210)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14052 Östasiatisk populärfilm, 15 hp

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 120 hp, varav minst 90 hp i filmvetenskap inklusive kandidatuppsats, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24052 Tillämpad textteori, 15 hp

(FL2510)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24051 Filmvetenskap: Masteruppsats, 30 hp

Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 hp

Filosofi är det mest ursprungliga och grundläggande av alla akademiska ämnen. Alla dagens vetenskaper, idéer som präglar olika samhällen, och de flesta av våra vardagsföreställningar har sitt ursprung i filosofin. I Sverige omfattar filosofiämnena praktisk filosofi, teoretisk filosofi och logik. Den teoretiska filosofin inriktar sig på hur världen är och hur vi kan veta och uttrycka något om den, medan den praktiska filosofin intresserar sig för hur världen bör vara, etiskt, estetiskt, moraliskt och politiskt. Logik handlar om att resonera stringent och korrekt och används inom all filosofi. Filosofistudier ger en oöverträffad träning i grundläggande kritiskt tänkande som går att tillämpa inom varje annat område. Filosofi passar därför utmärkt som inledning eller komplement till snart sagt alla slags studier, men också till all slags forskning och många praktiska verksamheter. Hos oss får studenterna öva upp förmågan att tänka kritiskt och systematiskt, argumentera logiskt, förstå komplicerade resonemang och genomskåda språkliga fällor. Man tränas också i att förstå och analysera filosofiska frågor och diskussioner i såväl nutida som från svunna tider, såväl i sin egen rätt som kopplat till olika vetenskapliga, samhälleliga och vardagliga företeelser och verksamheter.

PRAKTISK FILOSOFI Grundnivå

(FL2220)

(FL2910)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs antingen kandidatexamen med minst 60 hp inom filmvetenskap eller motsvarande samt minst 30 hp inom filmvetenskap eller motsvarande på avancerad nivå eller kandidatexamen samt minst 60 hp inom filmvetenskap eller motsvarande på avancerad nivå. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14070 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24070

Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 hp

Moralfilosofins historia, Etik, samt Politisk filosofi och rättsfilosofi, eller minst godkänt resultat om 22,5 hp i PF1000, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22420

(FP1100)

Kursen ger dig en överblick över centrala problem och teorier inom den praktiska filosofin. Områden som behandlas är moralfilosofi (etik), samhällsfilosofi (politisk filosofi och rättsfilosofi), religionsfilosofi och estetik . Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor aktualiseras. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12400 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22400 Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 hp (FP1200)

Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins historia, metaetik samt politisk filosofi. Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats. Efter avslutad kurs förväntas du att i högre omfattning kunna diskutera filosofiska problemställningar med såväl specialister som lekmän på området. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst godkänt resultat om 22,5 hp i FP1100, varav godkänt resultat på Introduktion till praktisk filosofi,

(FP1300)

Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper i central praktisk-filosofisk teori och är till stor del baserad på självständiga arbeten. Du kommer att (1) självständigt formulera en i jämförelse med tidigare studier mer komplicerad problemställning och på basis av vetenskaplig argumentation och metodik utreda denna i en uppsats. Vidare kommer du att (2) studera problemställningarna och kritiken i några klassiska och moderna filosofiska verk, samt deras historiska inflytande. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om 30 hp i Praktisk filosofi: Grundkurs (FP1100 eller PF1000), samt godkänt resultat om 22,5 hp i Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FP1200 eller PF3000), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12440 Praktisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1, 7,5 hp (FP0010) Kursen genomförs normalt som en litteraturkurs, där litteratur och frågeställningar inom något av den praktisk filosofins delområden bestäms av handledare och student gemensamt. Kursen är utformad så att den ställer höga krav på studenten vad gäller akademisk mognad och förmåga att ta sig an vetenskaplig text med en öppen men kritisk attityd samt på studentens förmåga att självständigt presentera det valda innehållet skriftligt. Kursen förutsätter inte tidigare kunskaper inom praktisk filosofi. Förkunskapskrav: Minst 90 hp inom något huvudområde, varav godkänt resultat på ett examensarbete om minst 15 hp inom detta huvudområde, alternativt minst 90 hp i en utbildning som leder till yrkesexamen, varav godkänt resultat på ett självständigt arbete om minst 15 hp som kan räknas som examensarbete inom sådan utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12430 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22430 Praktisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 2, 7,5 hp (FP0020) Kursen genomförs normalt som en litteraturkurs, där litteratur och frågeställningar inom något av den praktisk filosofins delområden bestäms av handledare och student gemensamt. Kursen ställer höga krav på studenten vad gäller akademisk mognad och förmåga att ta sig an vetenskaplig text med en öppen men kritisk attityd samt på studentens förmåga att självständigt presentera det valda innehållet skriftligt. Kursen förutsätter inte tidigare kunskaper inom praktisk filosofi. Förkunskapskrav: Minst 90 hp inom något huvudområde, varav godkänt resultat på ett examensarbete

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 96


KURSER

om minst 15 hp inom detta huvudområde, alternativt minst 90 hp i en utbildning som leder till yrkesexamen, varav godkänt resultat på ett självständigt arbete om minst 15 hp som kan räknas som examensarbete inom sådan utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12431 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22431

Avancerad nivå Praktisk filosofi: Vetenskapliga metoder och filosofipedagogik, 15 hp (FP2500) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Praktisk filosofi: Grundkurs (FP1100 eller PF1000), Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FP1200 eller PF3000) och Praktisk filosofi: Fördjupningskurs (FP1300 eller PF5000) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12454 Praktisk filosofi: Vetenskapen i samhälletansvar, etik och värde, 7,5 hp (FP2525) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp på grundnivå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12450 Praktisk filosofi: Mastersuppsats, 30 hp (FP2800)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Praktisk filosofi: Grundkurs (FP1100 eller PF1000), Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FP1200 eller PF3000) och Praktisk filosofi: Fördjupningskurs (FP1300 eller PF5000), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-22450 Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FP2101) Förkunskapskrav: Godkänt resultat från Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 hp (FP1100 eller PF1000), Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 hp (FP1200 eller PF3000) samt Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 hp (FP1300 eller PF5000), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12451 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22451 Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2, 15 hp (FP2201) Förkunskapskrav: Godkänt resultat om minst 7,5 hp inom Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FP2100 eller FP2101), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12452

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22452 Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3, 15 hp (FP2301) Förkunskapskrav: Minst 45 hp godkänt resultat på avancerad nivå inom huvudområdet praktisk filosofi, varav godkänt resultat på Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FP2100 eller FP2101) och Avancerad litteraturkurs 2, 15 hp (FP2200 eller FP2201), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12453 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22453 Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen, 15 hp (FP2601) Förkunskapskrav: Godkänt resultat om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet praktisk filosofi. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12460 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22460 Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen, 15 hp (FP2700) Förkunskapskrav: Minst 60 hp godkänt resultat på avancerad nivå, varav minst 45 hp inom huvudområdet praktisk filosofi, varav godkänt resultat på Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FP2100 eller FP2101) och Avancerad litteraturkurs 1 (FP2200 eller FP2201) 15 hp, eller motsvarande, samt Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen, 15 hp (FP2600 eller FP2601), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12471 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22471 Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen, 30 hp (FP2801) Förkunskapskrav: Minst 60 hp godkänt resultat på avancerad nivå, varav godkänt resultat om minst 45 hp inom huvudområdet praktisk filosofi Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12470 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12472 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22470

TEORETISK FILOSOFI

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12500 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22500 Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 hp (FT1200)

Kursen är ämnad att ge fördjupad förståelse av samt orientering i några av den teoretiska filosofins huvudområden: språkfilosofi, metafysik, medvetandefilosofi och filosofisk logik. Särskild vikt läggs vid färdighetstränande moment där förmågan att förstå, värdera och kritisera avancerad filosofisk text (i tal och skrift) fördjupas samt där studenten introduceras till grundläggande formaliseringar och härledningar i särskilt predikat- och satslogik. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst godkänt resultat om 22,5 hp i FT1100, varav godkänt resultat på Introduktion till teoretisk filosofi, Klassiska problem, Filosofisk metod 1 och Modern filosofi, eller minst godkänt resultat om 22,5 hp i TF1000, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12520 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22520 Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 hp (FT1300)

Kursen ger ytterligare fördjupning inom några av den teoretiska filosofins huvudområden. Filosofiska problem behandlas genom närstudier av centrala texter. Färdighetstränande moment som inkluderar textanalys, textkritik samt muntlig och skriftlig framställning är här centrala. Kursen avslutas med ett uppsatsmoment inom ramen för vilket studenten förväntas behandla ett väl avgränsat filosofiskt problem i argumenterande form och med tydlig anknytning till aktuell debatt på området. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om 30 hp i Teoretisk filosofi: Grundkurs (FT1100 eller TF1000), samt godkänt resultat om 22,5 hp i Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs (FT1200 eller TF3000), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12540 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22540 Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1, 7,5 hp (FT0010)

Grundnivå Teoretisk filosofi: Grundkurs, 30 hp

(FT1100)

Kursen är ämnad att ge en allmän orientering om centrala teoretiskfilosofiska problem och teorier rörande kunskap, sanning, mening och existens, dels ur ett historiskt, dels ur ett systematiskt perspektiv. Särskild vikt

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

läggs vid färdighetstränande moment där förmågan att förstå, värdera och kritisera avancerad filosofisk (och annan) text står i fokus.

Kursen omfattar att någon eller några teoretiskfilosofiska frågeställningar, med anknytning till modern forskning, väljs från ett aktuellt undervisningsutbud i samråd med examinator. Kursen ställer höga krav på studenten vad gäller akademisk mognad och förmåga att ta sig an vetenskaplig text med en öppen men kritisk attityd samt på studentens förmåga

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

97


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

att självständigt presentera det valda innehållet. Kursen förutsätter inte nödvändigtvis tidigare sakkunskaper inom teoretisk filosofi. Förkunskapskrav: Minst 90 hp inom något huvudområde, inklusive godkänt resultat på ett examensarbete om minst 15 hp inom detta huvudområde, alternativt minst 90 hp i en utbildning som leder till yrkesexamen, inklusive godkänt resultat på ett självständigt arbete om minst 15 hp som kan räknas som examensarbete inom sådan utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12530 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22530 Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 2, 7,5 hp (FT0020) Kursen innebär att någon eller några teoretisk-filosofiska frågeställningar, med anknytning till modern forskning, väljs från ett aktuellt undervisningsutbud i samråd med examinator. Kursen är utformad så att den ställer höga krav på studenten vad gäller akademisk mognad och förmåga ta sig an vetenskaplig text med en öppen men kritisk attityd samt på studentens förmåga att självständigt presentera det valda innehållet. Kursen förutsätter inte nödvändigtvis tidigare sakkunskaper inom teoretisk filosofi.

KURSER

Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22550 Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2, 15 hp (FT2201) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på minst 7,5 hp inom Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FT2100 eller FT2101), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12551 Start: VT18, 50 %, em, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22551 Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3, 15 hp (FT2301) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FT2100 eller FT2101), och Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2, 15 hp (FT2200 eller FT2201), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12552 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22552 Teoretisk filosofi: Magisteruppsats, 15 hp

Förkunskapskrav: Minst 90 hp inom något huvudområde, inklusive godkänt resultat på ett examensarbete om minst 15 hp inom detta huvudområde, alternativt minst 90 hp i en utbildning som leder till yrkesexamen, inklusive godkänt resultat på ett självständigt arbete om minst 15 hp som kan räknas som examensarbete inom sådan utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12531 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22531

(FT2601)

Avancerad nivå

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på minst 45 hp på avancerad nivå inom teoretisk filosofi, inklusive Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FT2100 eller FT2101), och Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2, 15 hp (FT2200 eller FT2201), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12570 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12571 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22570 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-22571

Teoretisk filosofi: Vetenskapliga metoder och filosofipedagogik, 15 hp (FT2500) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Teoretisk filosofi: Grundkurs (FT1100 eller TF1000), Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs (FT1200 eller TF3000) och Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs (FT1300 eller TF5010 och TF5020) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12553 Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FT2101) Förkunskapskrav: Minst 90 hp med successiv progression på grundnivå i teoretisk filosofi, eller godkänt resultat från Introduktion till Liberal Arts, 30 hp (LIB110), Trivium: Det mänskliga språket och det logiska beviset, 30 hp (LIB120), Quadrivium: Människan och naturen, 30 hp (LIB130) och Människan som medveten samhällsvarelse, 30 hp (LIB140), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12550

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på 30 hp på avancerad nivå inom teoretisk filosofi, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12560 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22560 Teoretisk filosofi: Masteruppsats, 30 hp (FT2801)

LOGIK Grundnivå Logik: Formella språk, 7,5 hp

(LC1510)

Kursen är en introduktion till logikämnet och ger baskunskaper om formella språk, särskilt predikatlogik och satslogik. Tyngdpunkten ligger på färdighet snarare än abstraktion och du lär dig att hantera logiska formler. Vidare presenteras begrepp som bevisbarhet och logisk konsekvens och du lär dig olika sätt att ana-

lysera slutledningar. Kursen förutsätter inte matematiska färdigheter, men det är en fördel om du har vana att läsa matematisk text. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14100 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24100 Logik: Fullständighet och avgörbarhet, 7,5 hp (LC1520) Här introduceras några grundläggande metalogiska begrepp. Gödels fullständighetssats samt kompakthetssatsen presenteras med bevis, liksom Gödels ofullständighetssatser för elementär talteori. Vidare presenteras Turings analys av begreppet algoritm och avgörbarhet hos teorier och språk diskuteras. Förkunskapskrav: Godkänt resultat från Logik: Formella språk (LC1510) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24110 Logik: Modallogik, 7,5 hp

Kursen presenterar intensional logik i form av grundläggande modallogik och introducerar några tillämpningar som exempelvis tidslogik och dynamisk logik. Modallogiken presenteras dels syntaktiskt i form av axiomsystem, dels semantiskt via så kallade Kripkestrukturer. Här presenteras också ett antal fullständighetssatser. Förkunskapskrav: Godkänt resultat från Logik: Formella språk (LC1510) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14110

GENUSVETENSKAP Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Vad har normer med sexualitet att göra? Är vi jämställda? Finns kön och spelar klass någon roll i dagens samhälle? Om du är intresserad av att studera frågor som rör genus, sexualitet, etnicitet, ålder, klass och funktionsnormalitet ska du läsa genusvetenskap. På våra kurser i genusvetenskap studerar du olika sätt att förstå makt och skapandet av normalitet. Feministisk teoribildning och metod, queerteori, intersektionalitetsoch maskulinitetsforskning har en framträdande plats på schemat. Du läser om hur föreställningar upprepas och utmanas i olika delar av samhället: i arbetsliv, politik, hemliv, i människors identiteter och i kulturella uttryck som konst och litteratur. Du studerar olika rörelser som arbetar eller har arbetat mot förtryck, diskriminering och uteslutning. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Du lär dig att teoretisera, analysera, samla in material och argumentera. Du arbetar individuellt och i grupp och lär dig att formulera dina kunskaper och analyser i essäer, artiklar och uppsatser. Genusvetenskap ger

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 98

(LC1530)


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

dig viktiga kunskaper och kritiska perspektiv om du ska arbeta med jämlikhets- och maktfrågor till exempel som journalist, utredare och handläggare på myndigheter, med undervisning, opinionsbildning eller i ideella föreningar. I Göteborg kan du läsa genusvetenskap på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. Du kan ta en filosofie kandidatexamen, magisterexamen samt en examen inom det tvärvetenskapliga masterprogrammet Gendering Practices.

Grundnivå Genusvetenskap, grundkurs, 30 hp

gender perspective written within another discipline, are eligible. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12650

Global Gender Studies: Discourses and Theories on Power and Politics, 15 hp (GS1215)

Critical Writing, 15 hp

För mer information om kurserna, se intresseområdet Samhälls- & beteendevetenskap.

(GS2305)

Förkunskapskrav: Fil.kandexamen eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22651

Global Gender Studies: Political Economies and Space, 15 hp (GS1216)

GREKISKA (ANTIK GREKISKA)

(GS1101)

Critical Studies on Gender Equality Policy and Diversity, 15 hp (GS2101)

De kappadokiska fäderna och den grekiska bildningen, 7,5 hp (GRE121)

Förkunskapskrav: Bachelor’s degree or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22650

För mer information om kursen, se intresseområdet Språk.

Equality Work and Public Administration, 15 hp (GS2304)

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12600 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22600

Institutionen för historiska studier, Renströmsgatan 6, www.historiskastudier.gu.se

Förkunskapskrav: Eligible for the course is the student that has passed GS2101, Critical Studies on Gender Equality Policy and Diversity. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22652

Studievägledning

Genusvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

Magisterexamensarbete i genusvetenskap, 15 hp (GS2300)

På den här kursen studerar du maktförhållanden och normer relaterade till kön, sexualitet, etnicitet, klass, ålder och funktionsnormalitet i nutid såväl som dåtid. Politik, organisation, vardagsliv, kulturella representationer i konst, litteratur och populärkultur fokuseras och analyseras. Du får också träning i att utföra egna granskningar och att skriva essäer eller artiklar. Kursen vänder sig till alla som söker genusvetenskaplig bildning och yrkeskompetens.

(GS1201)

På den här kursen studerar du klassiska feministiska texter och hur de förhåller sig till dagens politiska frågor och sociala rörelser. Du får också lära dig att göra intervjuer, använda mediematerial, granska utredningar och analysera bilder. Du skaffar dig fördjupad förståelse för genusvetenskaplig teoribildning. Avslutningsvis utför du ett självständigt arbete där du får användning av dina kunskaper i teori och metod. Förkunskapskrav: Godkänd Genusvetenskap grundkurs. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22630 Genusvetenskap, fördjupningskurs, 30 hp (GS1301)

Cultural Theories and Practices, 15 hp (GS2206)

Förkunskapskrav: Applicants are required to have passed GS2201, Theories in Gender Studies and GS2401 Methodologies of Gender Studies. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22653 Methodologies of Gender Studies, 15 hp

Vad är ett genusrelevant problem? Hur kan man urskilja ett sådant i medier, människors vardagsliv, politik, kultur och teoribildningar? På föreläsningar och seminarier fördjupas de teoretiska perspektiven. Källtexter läses och granskas och metodologins betydelse och utvecklingsmöjligheter diskuteras. Du utför ett självständigt arbete av vetenskaplig karaktär. Förkunskapskrav: Godkänd Genusvetenskap grundkurs samt fortsättningskurs. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12640

Avancerad nivå Theories in Gender Studies, 15 hp

Förkunskapskrav: 30 hp på avancerad nivå varav 15 hp från kursen Genusvetenskaplig teoribildning GS2201. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22660

(GS2201)

(GS2401)

Förkunskapskrav: Eligible for the course is the student that has passed GS2201, Theories in Gender Studies. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12651

GLOBALA STUDIER Global Gender Studies: Perspectives on Sex and Gender, 15 hp (GS1115) Global Gender Studies: Agency and Structure, 15 hp (GS1116)

Förkunskapskrav: Students with a Bachelor’s degree in Gender Studies, or a Bachelor’s thesis with a Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

HISTORIA

Anders Simonsen, 031-786 5526 anders.simonsen@history.gu.se Historia är vetenskapen om människan som samhällsvarelse i det förflutna. Som historiker försöker vi förstå och förklara hur makt har utövats, hur produktionen har organiserats och hur kulturella normer har etablerats. Många av dessa frågeställningar delar vi med andra vetenskapliga discipliner, men det centrala i historisk forskning är alltid - på ett eller annat sätt - tidsdimensionen: kontinuitet och förändring i grundläggande samhällsstrukturer, enskilda händelseförlopps utveckling över tid eller helt enkelt avståndet i tid till den företeelse som undersöks. Studier i historia ger alltså kunskap om historiska sammanhang ur ekonomiska, sociala, politiska och kulturella perspektiv och, inte minst, hur dessa olika aspekter förhåller sig till varandra. Dessutom präglas undervisningen av ett vetenskapligt perspektiv, som bl.a. innebär att anlägga ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska dokument som olika former av historieskrivning och historieproduktion.

Grundnivå Historia, grundkurs, 30 hp

(HI1110)

Se historien på nya sätt! Du får här kunskap om historiska sammanhang ur ekonomiska, sociala, politiska och kulturella perspektiv och inte minst hur dessa förhåller sig till varandra. Dessutom utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till såväl historiska dokument som olika former av historieskrivning och historieproduktion. Kursen ges på helfart, halvfart kväll och nätbaserad distans. Den nätbaserade kursvarianten innehåller fyra studiedagar i Göteborg och det krävs tillgång till dator med internetanslutning. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

99


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Anm-kod: GU-12700 Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12701 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12702 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22700 Historia, grundkurs, 60 hp

(HI1113)

Kursen är en kombinerad grund- och fortsättningskurs och ger dig inledningsvis grundläggande kunskap om historiska sammanhang och en första orientering i historisk metod och teori med betoning på sociala, politiska och kulturella förändringar. Du utvecklar också förmågan att kritiskt analysera och att vetenskapligt förklara historiska förlopp. Slutligen introduceras du till olika historiska metoder och redovisar dina färdigheter i en vetenskaplig uppsats baserad på insamlat källmaterial. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12703 Historia, fortsättningskurs, 30 hp

(HI1114)

Här ökar du din förmåga till historisk analys genom fördjupade studier i historievetenskapens teori och metod. Du får också övning i självständigt vetenskapligt arbete genom att samla in ett begränsat källmaterial samt bearbeta det enligt grundläggande historievetenskapliga krav. Den nätbaserade kursvarianten innehåller två lektionstillfällen i Göteborg och det krävs tillgång till dator med internetanslutning. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Grundkurs (A) i historia. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12730 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12731 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22730 Historia, fördjupningskurs, 30 hp

(HI1116)

Kursen fördjupar din kritiska insikt om den historiska forsknings- och kunskapsprocessen. Du får även insikter i det vetenskapliga texthantverket och dess begränsningar och möjligheter. Du tillämpar dina kunskaper i praktiken när du i ett större skriftligt arbete självständigt formulerar en historievetenskaplig forskningsuppgift och bearbetar historiskt källmaterial. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Historia fortsättningskurs (B) 30 hp, eller Historia grundkurs (AB) 60 hp Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12740 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12741 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22740

KURSER

Viking and Medieval Scandinavian History, 15 hp (HI1430) This is an overview of viking and medieval Scandinavian history. The influence of the Church during this era receives attention; how a more united medieval Europe emerged through the church and how this influenced the Scandinavian countries. The state building process and political culture is of great interest. Differences and similarities between Scandinavia and rest of Europe are also focused as well as later views on medieval Europe. Teaching language: English. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12704 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22704 Western Colonialism and Imperialism, 15 hp (HI1440) The course offers an overview of European colonialism from the 15th to the 20th centuries, with the main focus on the imperial expansion in the 19th- and 20th centuries. Questions of driving forces and power-relations are addressed, as well as cultural perspectives on the encounters between the continents. Special attention is paid to different historical interpretations of imperialism. Moreover the importance of the colonial experience in present day world is discussed. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12705 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22705 History of the Swedish Welfare State, 15 hp (HI1450) The course gives an overview over the Swedish welfare state and its historical and ideological roots. Analysing the joint influence of the social, economic and political forces that led to the formation of the Swedish welfare state significant social, economic and political developments will be dealt with, including class and gender aspects. In addition the course will discuss different historical interpretations of the welfare state. Also some international comparisons will be done. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12706 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22706 Historia, Kärlek, sorg och fruktan. Känslolivets historia 1500-2000, Orienteringskurs, 7,5 hp (HI1617) Attityder och förhållningssätt till känslolivet har genomgått förändringar genom historien. Du tar del av aktuell forskning och teoribildning på området och får förståelse för den ömsesidiga påverkan som sker mellan mänskligt känsloliv och andra aspekter i kulturen i ett givet samhälle.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12707 Historia, Sverige och förintelsen, Orienteringskurs, 15 hp (HI1621) Kursen inleds med en översikt över Europas historia från första världskrigets slut fram till 1945. I centrum står de ekonomiska kriserna, bakgrunden till nationalsocialismens framväxt och kriget 1939-1945. Vidare behandlas kort Sveriges 1920-tal, den röd-gröna koalitionen, folkhemspolitiken och den svenska säkerhetspolitiken under krigsåren. Från svensk samtida horisont behandlas rasismen, antisemitismen och den tyska förföljelse- och utrotningspolitiken gentemot bl.a. den judiska befolkningen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12708 Västerländsk kolonialism och imperialism, Orienteringskurs, 15 hp (HI1624) Kursen ger grundläggande kunskap om västerländsk kolonialism och några av de mest inflytelserika beskrivningarna och tolkningarna av denna. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22701 Tingen som historia. Föremål och livsvillkor från 1800 till nutid, Orienteringskurs, 15 hp (HI1625)

Du får en bred översikt över de vardagliga föremålens betydelse för förändrade livsvillkor under tidigmodern och modern tid och en bred förståelse för hur föremålen kan användas som källa till kunskap om förfluten tid. Tematiskt behandlas föremålens tillkomst utifrån sitt sammanhang. Särskild tyngdpunkt läggs på förståelsen och tolkningen av föremålens innebörd. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22702 Arkivvetenskap, 60 hp

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp inom ett historiefilosofiskt eller samhällsvetenskapligt ämne (grundkurs + fortsättningskurs). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12735

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 100

(HI1427)

Med denna kurs får du kunskaper dels om arkivverksamhetens uppkomst och organisation, dels insikter i dess sammanhang och roll i samhället. Du möter också metoder och teorier som arkivarien använder, inte minst digital informationshantering. I kursen ingår praktik, där du under handledning får arbeta med olika arkivarieuppgifter. Dina förvärvade kunskaper tillämpar du slutligen i ett självständigt arbete.


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Göteborg och Västerhavets kulturarv, 15 hp (HI1628)

Migrationshistoria, 15 hp

(HI1656)

Städerna runt Västerhavet (Kattegatt-Skagerack) utvecklade utöver sin handel en arkitektonisk stadsbyggnadskultur. Du studerar herrgårdarnas och städernas ekonomiska och kulturella betydelse och fördjupar dig i de svenska exemplen Göteborg och Gunnebo, de danska Randers och Gammel Estrup samt det norska Larvik och Larviks herrgård från 1700-talet till modern tid.

Kursen “Migrationshistoria” riktar sig i första hand till yrkesverksamma och blivande lärare, men kursinnehållet är även relevant för alla som vill orientera sig i ämnet migration ur ett historiskt perspektiv. Kursen tar avstamp i dagens situation, där frågor kring migration har stor aktualitet. Ämnet migration anknyter till såväl frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och medborgarskap som till kulturmöten samt socialt, ekonomiskt och kulturellt utbyte.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22707

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-12712

Västsverige genom tiderna, 15 hp

Genushistorisk översikt, orienteringskurs, 15 hp (HI1660)

(HI1629)

Kursen ger en bred bild av Västsverige från tidig medeltid fram till idag. Du får grundläggande kunskaper om regionens kultur och samhällsutveckling. Du studerar bebyggelseutveckling, ekonomisk, social, religiös och politisk utveckling. Teorin varvas med besök i lokalhistoriskt intressanta miljöer, såväl kulturlandskapet som museer och arkiv. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22703 Göteborg genom tiderna, 15 hp

(HI1630)

Kursen ger en bred bild av Göteborg och dess föregångare från medeltid till idag. Du får grundläggande kunskaper om stadens kultur och samhällsutveckling. Du studerar bebyggelseutveckling, ekonomisk, social, religiös och politisk utveckling. Teorin varvas med besök i lokalhistoriskt intressanta miljöer. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12710 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22710 Mode- och textilhistoria 1, 30 hp

(HI1655)

Kursen ger grundläggande kunskaper i svensk och västerländsk mode- och textilhistoria från forntid fram till nutid. Kursen behandlar aspekter av kläder och modeideal, status, genus, hantverk, produktion och konsumtion av tyger och kläder från den äldsta tiden och fram till nutid. Genomgående problematiseras hur kläder och mode kopplas till det omgivande samhället liksom relationer mellan kropp och kläder, samt klädernas betydelse för konstruktion av genus, status och identiteter i olika historiska perioder. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12711 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22711

Genus är idag en central aspekt i historisk forskning. Genom denna kurs får du dels en orientering om kvinnors och mäns villkor i tid och rum, dels kunskap och insikt i hur ämnets teoriutveckling har sett ut. Kursen är både kronologiskt och tematiskt upplagd. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12713 Makt, kropp och sexualitet, Orienteringskurs, 15 hp (HI1665) På den här kursen studerar du mäns och kvinnors handlingsutrymme ur såväl ett politiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Du analyserar även samhällets normer för vad som exempelvis har betraktats som normalt respektive onormalt, friskt respektive sjukt, så som det uttrycks genom lagstiftning, vetenskap och utbildning. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22708 Medeltidens Europa, 15 hp

(HI1670)

Kursen ger dig en översikt över Europas medeltida historia. Tematiskt behandlas väsentliga sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utvecklingslinjer. Kristendomens och kyrkans stora betydelse uppmärksammas särskilt; hur genom kyrkan en mer enhetlig europeisk kultur växte fram under medeltiden. Likheter och skillnader mellan östra och västra Europa belyses, liksom mellan de kristna och islamska maktsfärerna, och mellan Norden och det övriga Europa. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12714 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22714

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Hälsan, medicinen och samhället 1750-2000, 15 hp (HI1675) Kursen syftar till att lyfta fram problem och konfliktlinjer aktualiserade av pågående förändringar i dagens hälso- och sjukvårdsapparat, vilka sedan speglas utifrån både en djupare tidshorisont och en bredare samhällskontext. Frågor och teman som belyses är bland annat hur folkhälsopolitiska mål och riktningar, organisatoriska och ekonomiska lösningar, yrkesrevir, vetenskapsparadigm, behandlingsregimer och etiska dimensioner utmanas och/eller tar nya former i tider av förändring. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12715 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22715 Historia, Paleografi 1300-1800, Orienteringskurs, 7,5 hp (HI1924) Kursen sker på distans med individuella övningar i tydande av gamla handskrifter. Två lärarledda träffar med gemensamma övningar ingår. Observera att kursen främst riktar sig till dig som är nybörjare och att fokus ligger på texter från 1600- och 1700-talen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12716 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22716

Avancerad nivå Forskningsförberedande kurs i historia, 30 hp (HI2160) Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande, med ämnet historia som huvudämne (90 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12760 Feodalism och det medeltida samhället, 15 hp (HI2130) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22751 Förintelsen i historieskrivning och samhällsdebatt, 15 hp (HI2131) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12751

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

101


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Svenskt agrarsamhälle under 1700- och 1800-talen, 15 hp (HI2133) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12752 Europas koloniala arv, 15 hp

(HI2134)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12750 Historisk demografi, 15 hp

(HI2135)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22752 Genus i historien, 15 hp

(HI2136)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22753 Svensk stormaktstid - politik, ekonomi, kultur, 15 hp (HI2139) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia, Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12753 Historiskt självständigt arbete, 30 hp

(HI2170)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande, med ämnet historia som huvudämne (90 hp) Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12770 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22770 Therapy for conflictual histories - working through a problematic past, 15 hp (HI2180) Förkunskapskrav: Bachelor’s degree or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22750

KURSER

IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA Studievägledning

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14601 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24601

Kristina Svensson, 031-789 4519, kristina.svensson@lir.gu.se

Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2, 15 hp

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Renströmsgatan 6, www.lir.gu.se

Idéhistorikern intresserar sig för hur människan i olika tider har uppfattat sig själv och sin omvärld. Vad skiljer människan från djuren? Vad består universum av? Hur bör ett samhälle organiseras? Kan jag veta någonting med säkerhet? Hur uppnår jag ett gott liv? Frågor som dessa bjuder in till filosofins och vetenskapernas historia. Men det är inte bara de stora idéerna och erkända tänkarna i det förflutna som en idéhistoriker studerar. Lika mycket intresserar tankarnas grogrund i samhälle och traditioner - samspelet mellan historisk källa och kontext är utmärkande för det idéhistoriska perspektivet. Institutioner, teknik och media blir viktiga faktorer för att förstå hur världs- och människobilder uppstår och förmedlas. Idéhistorikern räds inte de stora linjerna, de övergripande sammanhangen; en tvärvetenskaplig impuls hör till ämnets kännemärken. Ett annat särdrag är de öppna gränserna. En filosofisk traktat, en vetenskaplig uppsats, ett konstverk, en politisk pamflett, en teknisk ritning, en reklamannons. Det är inte källan som definierar idéhistorieämnet utan sättet man läser källan på, de frågor man ställer till det förflutna. På våra grundkurser får du som student kunskap om idéhistorieämnets allmänna drag. På avancerad nivå dominerar modern tid, inte sällan med utgångspunkt i aktuell debatt. Politisk teori, estetik, kontinental filosofi, postkoloniala och genusteoretiska perspektiv, är inriktningar som präglar våra kurser generellt. I undervisningen fäster vi stor vikt vid textanalys, argumentation och kritiskt tänkande.

Grundnivå Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs, 30 hp (IL1110) IL1101 och IL1102 ingår och kan också sökas separat, men vill du läsa idé- och lärdomshistoria helfart grundkurs en hel termin, bör du i första hand söka detta kurspaket. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14600 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24600 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, 15 hp (IL1101)

Är du intresserad av den västerländska kultursfärens intellektuella historia? Här får du en orientering från antiken till upplysningen. I relation till den politiska och samhälleliga utvecklingen, den europeiska kolonialismen, den dominerande genusordningen m.m. diskuteras centrala idéer och traditioner inom filosofi, vetenskap, religion, politik och estetik. Du får också öva färdigheten att tolka texter mot olika idéhistoriska sammanhang.

(IL1102)

Här följer vi den västerländska kultursfärens intellektuella och vetenskapliga historia, från romantiken till postmoderna tider. Vi diskuterar modernitetens olika begrepp och föreställningar i relation till idéhistoriskt intressanta miljöer. Du får också öva färdigheten att tolka texter mot olika idéhistoriska sammanhang. Vi rekommenderar att IL1101 Idéhistoriens huvudlinjer 1 är väl inhämtad. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14602 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24602 Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning, 15 hp (IL1103) Här får du fördjupa dig i frågor kring civilisationskritik och antropocentrism och arbeta med postkolonial teori och miljöhistoria som idéhistoriska perspektiv. I seminarieform behandlar vi texter av bland andra Rachel Carson och Sigmund Freud, vilka på olika sätt ringar in centrala frågor om människans relation till naturen och kulturen. Du får också skriva essäer och hålla ett populärvetenskapligt föredrag. Förkunskapskrav: IL1101 och IL1102 eller IL1100 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14620 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24620 Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik, 15 hp (IL1104) Hur skriver man en vetenskaplig uppsats i idéhistoria? Hur formulerar man en relevant och genomförbar problemställning? Var finns källmaterial? Vad är akribi inom humaniora? Här får du både metodologiska verktyg och teoretiska perspektiv på idéhistorisk forskning. Du omsätter denna kunskap i en egenhändigt författad vetenskaplig uppsats, som du försvarar på ett seminarium. Du får också opponera på annan uppsats. Förkunskapskrav: IL1101, IL1102, alt IL1100, samt IL1103. IL1103 kan ersättas av IL1105, IL1107, IL1108 eller IL1109, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14621 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24621 Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs, 30 hp (IL1510) Här fördjupar du dina tidigare inhämtade kunskaper i idé- och lärdomshistoria och erövrar grundläggande

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 102


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

färdigheter i vetenskaplig framställning. Kursen förbereder dig teoretiskt, metodologiskt och praktiskt inför skrivandet av din examensuppsats, som du ägnar dig åt under kursens andra hälft. I uppsatsen, som du försvarar på ett seminarium, får du visa att du kan formulera ett eget forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation.

Avancerad nivå

Förkunskapskrav: IL1104 eller IL2100, alternativt IL3100 Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14640 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24640

Humanistisk fältstudiekurs, 15hp

Estetikens idéhistoria, grundkurs, 15 hp

Det kritiska tänkandets praktik, 15hp

(LIR202)

Life writing – biografiska genrer i förvandling, 7.5hp (LIR204) (LIR206)

För mer information om kurserna, se Litteraturvetenskap Vetenskaplig publicering, 15hp

(LIR208)

För mer information om kursen, se Religionsvetenskap och teologi

(IL1108)

Vad är konst? Vilken roll har föreställningar om skönhet spelat i vår idéhistoria? Kan man definiera god smak? I ett kronologiskt svep från antiken till postmodernismen får du bekanta dig med estetiska frågor och konstteoretiska begrepp. Genom diskussion och analys av centrala källtexter ger kursen en ökad förståelse för de estetiska idéernas relation till sådant som människobild, kunskapssyn, ideologi och samhällsutveckling. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14603 Politisk idéhistoria, grundkurs, 15 hp

(IL1107)

Vad menade Aristoteles med att människan är ett politiskt djur? Hur försvarade Wollstonecraft kvinnans politiska rättigheter? Varför förkastade Marx liberalernas tal om frihet? Detta är några av de många frågor du får tillfälle att diskutera på kursen. Den ger en orientering i det politiska tänkandet från antiken till vår tid och analyserar teman och politiskt laddade begrepp som välfärd, rättvisa, jämlikhet, frihet, övervakning, globalisering, solidaritet och makt. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24603 Miljöhistoria och ekokritik, 15 hp

(IL1105)

Miljöhistoria studerar idéer som bär upp relationerna natur - kultur, människa - djur i ett historiskt perspektiv. Ekokritiken analyserar hur naturen representeras inom t.ex. konst och litteratur. Utifrån detta belyser vi hur förhållandet människa - miljö förändrats och hur kulturella representationer påverkar synen på det icke-mänskliga. Du får en orientering i miljöfrågornas historiska dimensioner samt verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till dagens debatt om miljö, klimat och hållbarhet. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24604

Humanioras historia, identitet och praxis, 15 hp (LIR201) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14654 Idé- och lärdomshistoria, Att läsa Foucault, 7,5 hp (IL2102) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14650 Idé- och lärdomshistoria: Vår tids nyckelord begrepp och makt, 7,5 hp (IL2108) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14651 Idé- och lärdomshistoria, Estetik, media och modernitet, 7,5 hp (IL2105) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har mots-

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

varande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24650 Idé- och lärdomshistoria: Kvinnliga vetenskapsmän och den moderna vetenskapens framväxt, 7,5 hp (IL2109) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24651 Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 1, 7,5 hp (IL2106) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14652 Start: VT18, 25 %, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24652 Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 2, 7,5 hp (IL2107) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14653 Start: VT18, 25 %, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24653 Idé- och lärdomshistoria, Magisterexamensarbete, 15 hp

(IL2501)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression där det ingår ett kandidatexamensarbete i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne om minst 15 hp, eller motsvarande. Av dessa avslutade kurser krävs att minst 60 hp är i ämnet idé- och lärdomshistoria på grundnivå, eller motsvarande. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat om minst 15 hp i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

103


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14660 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24660 Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete, 15 hp

(IL2503)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression där det ingår ett kandidatexamensarbete i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne om minst 15 hp, eller motsvarande. Av dessa avslutade kurser krävs att minst 60 hp är i ämnet idé- och lärdomshistoria på grundnivå, eller motsvarande. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat om minst 60 hp på avancerad nivå, varav minst 30 hp inklusive ett magisterexamensarbete om 15 hp i huvudområdet idé- och lärdomshistoria, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14670 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24670 Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete, 30 hp

(IL2502)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression där det ingår ett kandidatexamensarbete i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne om minst 15 hp, eller motsvarande. Av dessa avslutade kurser krävs att minst 60 hp är i ämnet idé- och lärdomshistoria på grundnivå, eller motsvarande. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat om minst 30 hp i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14671 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24671

KURSER

Konst- och bildvetenskap är ett vidsträckt ämne och omfattar konst och konstyttringar alltifrån Egyptens pyramider till dagens installationer. Under de senaste årtiondena då konsten sprängt tidigare ramar har också ämnet konstvetenskap förändrats. Detta betyder att ämnet nu även ägnar sig åt andra visuella uttryck än de rent konstnärliga. Ämnet konst- och bildvetenskap handlar till stora delar om att lära sig att se, analysera och tolka bilder och andra visuella uttryck för att kunna sätta in dem och förstå dem i både historiska och samtida sammanhang.

Grundnivå Konst- och bildvetenskap, grundkurs, 30 hp (KV1001)

Kursen ger en grundläggande och historisk överblick genom orientering i västerländska traditioner rörande bildanvändning och gestaltad miljö. Kursen ger även en introduktion till grunderna för konstbildens likaväl som den instrumentella bildens kunskapsteori. Kursen omfattar allt från religiösa kultföremål och konstnärligt betingade bilder till massmediala bildkulturer, byggnader och bebyggelse. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12200 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22200 Konst- och bildvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp (KV2001) Kursen ger tematiskt fördjupade kunskaper om den västerländska bild- och byggnadskulturen. Den ska utveckla förmågan att beskriva, analysera och tolka konst- och bildverk och ge kännedom om konst- och bildvetenskapliga metoder och teorier. Kursen ger övning i kritisk undersökning och såväl skriftlig som muntlig presentation av olika konst- och bildvetenskapliga problem. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på KV1001 Konst- och bildvetenskap, grundkurs, eller motsvarande Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22230

JAPANSKA

Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs, 30 hp (KV4001)

Introduktion till Japans kultur och samhälle, 7,5 hp (JP1302)

Kursen ger fördjupade insikter i ämnets metod och teoribildning i syfte att utveckla förmågan till självständig problemdiskussion och kritisk bedömning av källor och vetenskaplig litteratur. I kursen diskuteras ett urval konstvetenskapliga texter som representerar olika skolor av särskilt intresse ur metodisk och teoretisk synpunkt. I kursen prövas även modeller för analys och tolkning av gestaltad miljö, design och bild, som sammantaget resulterar i en vetenskaplig uppsats.

För mer information om kursen, se intresseområdet Språk.

KONST- OCH BILDVETENSKAP Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på grund-, respektive fortsättningskurs i konst- och bildvetenskap eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12240

Avancerad nivå Konst- och bildvetenskap, metod, teori och historiografi, 15 hp (KV5001) Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 hp i konst och bildvetenskap eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12250 Konst- och bildvetenskap, svensk konsthistoria, 15 hp (KV5004) Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i konst och bildvetenskap eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22250 Konst- och bildvetenskap, magisteruppsats, 15 hp (KV5005) Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 hp i konst- och bildvetenskap eller motsvarande, samt godkänd på KV5001 Metod, teori och historiegrafi. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22260 Konst- och bildvetenskap, masteruppsats, 30 hp (KV5007) Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 hp i konst- och bildvetenskap samt godkänd kurs KV5001 Metod, teori och Historiografi, 15 hp. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22270 Samtidskonst, 15 hp

Förkunskapskrav: 180 hp i kulturvetenskapligt huvudområde med kandidatuppsats om 15 hp, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12252 Bildanalys, 7,5 hp

(KV5010)

Förkunskapskrav: Kurser minst motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 5/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-09-29 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12251 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22251

KULTURANALYS Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 104

(KV5009)


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

I Kulturanalys undersöks och problematiseras relationen människa - kultur - samhälle genom att väcka frågor om hur människor i olika åldrar relaterar till och använder kulturella företeelser i vardagen. Inom Kulturanalys uppmärksammas också hur människors kulturskapande handlingar kan förstås i relation till globalisering, medialisering samt andra samhälleliga och kulturella förändringsprocesser. Kurserna i Kulturanalys tillhandahåller dessutom verktyg för att analysera hur maktordningar och kulturella värdenormer skapas och upprätthålls samt hur dessa förhandlas och omformuleras i olika kulturella sammanhang. Kurser i Kulturanalys finns endast på grundnivå men ger behörighet att läsa vidare på avancerad nivå i Barnoch ungdomskultur, Etnologi samt Kulturstudier.

Grundnivå Kulturanalys, grundkurs, 30 hp

(KAY110)

På grundkursen i Kulturanalys introduceras begrepp och perspektiv användbara vid studier av kulturella företeelser i samtiden men också för att förstå hur människors villkor att skapa kultur förändrats de senaste seklen. Under grundkursen introduceras kulturanalytiska undersökningsmetoder vilka sedan tillämpas vid genomförandet av en etnografisk studie. Grundkursen introducerar vidare begrepp för att analysera samtida mediekulturer och problematiserar därtill idéer om mediers påverkan på människor. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14001 Kulturanalys, fortsättningskurs, 30 hp

(KAY120)

Fortsättningskursen erbjuder såväl en breddning som fördjupning av begreppsliga, teoretiska och analytiska redskap introducerade under grundkursen. Här ges fördjupade kunskaper om etnografiska metoder och dess tillämpning vid studier av kulturella fenomen och praktiker. Som ett moment tränas förmågan att närläsa teoretiska texter. Kursen avslutas med en uppsatskurs som ger träning i att genomföra en undersökning utifrån en vald problemställning. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Kulturanalys, grundkurs alternativt på grundkurs i Barn- och ungdomskultur, Etnologi eller Kulturstudier, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24020 Kulturanalys, fördjupningskurs, 30 hp

(KAY130)

Under fördjupningskursen utvecklas förmågan att välja teoretiska perspektiv och metodiska angreppssätt för interdisciplinära studier av kulturella fenomen och praktiker. Här ges en fördjupad förståelse för hur ett forskningsfält kan definieras och konstrueras. På fördjupningskursen tränas förmågan att använda teoretisk litteratur för problemdiskussion och kritisk bedömning. Vidare utvecklas färdigheter i skriftlig framställning och förmågan att presentera en självständigt utförd kulturanalys. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på grund- och fortsättningskurs i

Kulturanalys (KAY110, KAY120) alternativt på grund och fortsättningskurs i Barn- och ungdomskultur (BOU110, BOU120 Etnologi (ET1101, ET1201, ET1301, ET1401) eller Kulturstudier (KVL110, KVL120) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14041

KULTURVÅRD

KULTURSTUDIER

Grundnivå

Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se

Göteborg - perspektiv på historia och framtid, 7,5 hp (KGM100)

Studievägledning

Kursen för dig som är engagerad i Göteborgs stads historia och framtid. Vi tar utgångspunkt i Göteborgs stads utveckling och jämför den med samtida stadsbyggnadsutveckling i Sverige och liknande stadsmiljöer i och utom Europa. På en övergripande nivå redovisas lagstiftning som styr planering samt skydd av kulturhistoriska värden i stadsmiljön. Aktuella perspektiv på stadsutveckling och bevarande och inspel från den internationella utvecklingen presenteras.

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Med utgångspunkt i den brittiska Culture Studiestraditionen riktas inom Kulturstudier intresset mot relationen människa - kultur - samhälle. Här intresserar vi oss för hur samhälleliga institutioner, (kultur-) politiska beslut och ekonomiska intressen verkar styrande för människors tillgång till kulturella arenor och offentliga rum. Inom Kulturstudier studerar vi även hur människor relaterar till olika populärkulturella uttryck och fenomen. Likaså riktas fokus mot hur människors kulturskapande organiseras och hur motstånd mot olika maktordningar formeras och artikuleras. Kulturstudier är mångmetodologisk och analyserar samtida kulturella fenomen och ideologier med hjälp av teorier hämtade från såväl samhällsvetenskap som humaniora.

Grundnivå Kulturanalys, grundkurs, 30 hp

(KAY110)

Kulturanalys, fortsättningskurs, 30 hp

(KAY120)

Kulturanalys, fördjupningskurs, 30 hp (KAY1130) För mer information om kurserna, se Kulturanalys.

Avancerad nivå Kultur och demokrati, 15 hp

(KD2100)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 och engelska A/engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14053 Kulturstudier - magisteruppsatsarbete, 15 hp (KVL230)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kurser motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 hp på avancerad nivå, varav minst 15 hp i Kulturstudier på avancerad nivå eller motsvarande, samt metodkursen ET2101 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24063

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5a, www. conservation.gu.se Studievägledning

Frida Sjöström, 031-786 4701 frida.sjostrom@conservation.gu.se

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14300

Avancerad nivå Det maritima kulturarvet, 15 hp

(KUA190)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i kulturvård eller motsvarande kunskaper eller kvalificerad yrkeserfarenhet. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-02-16 – 2018-04-26 Anm-kod: GU-24350 Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hp (KU0870)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i kulturvård eller annan examen som bedöms lämplig eller kvalificerad yrkeserfarenhet. Urval: Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14354 Integrated Conservation, 15 hp

(KU0920)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i kulturvård eller motsvarande eller kvalificerad yrkeserfarenhet från kulturarvsområdet, minst 36 månader, efter prövning. Urval: Högskolepoäng (50 %) och yrkeserfarenhet (50 %) baserat på kvalificerad yrkeserfarenhet inom kulturarvsområdet om minst 36 månader. Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14351 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-01 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-14353 Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system, 7,5 hp (KU4240) Förkunskapskrav: Kandidatexamen i kulturvård eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

105


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

KURSER

Start: VT18, 100 %, dag, 2018-04-27 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24351

Litteraturvetenskap: Litteratur för barn och ungdom, Grundkurs, 15 hp (LV1120)

LITTERATURVETENSKAP

Vill du lära känna barnlitteraturens klassiker? Vill du veta mera om vad man ger ut för barn och unga i dag? Och vad är egentligen barnlitteratur - pedagogiska redskap eller konst för barn? Här får du läsa exempel på olika tiders barn- och ungdomslitteratur, från avskräckande moraliska berättelser till samtida bilderböcker, barndeckare och ungdomsromaner. Du får också öva dig att i dialog med andra analysera, diskutera och ta ställning till barn- och ungdomslitteratur i en rad perspektiv.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Renströmsgatan 6, www.lir.gu.se Studievägledning

Camilla Brudin Borg, 031-786 4580, studiev.litt@lir.gu.se Vill du bli en god läsare? Eller en bra skribent? Vill du veta mer om människors skrivande och läsande i olika tider? Då är litteraturvetenskap ett ämne för dig. Du får öva dig i textanalys och texttolkning. Du får kunskap om hur ordkonsten och berättandet förändrats i olika tider och kulturer, genrer och medier. Litteraturens estetik undersöks, men också dess existentiella betydelse och sociala villkor. Litteraturvetenskap kan studeras på grundnivå och avancerad nivå och kan utgöra huvudområde i kandidat-, magister-, master- och doktorsexamen. Vår utbildning har tydlig forskningsanknytning. I ämnet bedrivs forskning inom exempelvis läsning, äldre litteratur, genus och litteratur, modernism och populärfiktion. En utbildning i litteraturvetenskap ger kunskaper och färdigheter som är efterfrågade på många håll i samhället. Du får övning i att analysera berättelser i olika medier. Du tränar dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt, att argumentera och att producera vetenskapliga och kulturjournalistiska texter. Detta är kompetenser som du kan använda dig av som lärare, bibliotekarie, kulturskribent. Vi ger också en rekommenderad studiegång där du kan ta en kandidat i litteraturvetenskap med inriktning mot Redaktionell praktik. Genom denna får du en utbildning som kan leda till arbete som redaktör eller inom olika typer av kulturredaktioner. Utbildningen gör dig också attraktiv på olika typer av företag och kulturinstitutioner, där man behöver och värdesätter humanistisk bildning och kompetens. Våra tidigare studenter arbetar exempelvis som lärare, förlagsredaktörer, översättare, forskare, projektledare och informatörer och inom reklam- och dataspelsbranschen.

Grundnivå Litteraturvetenskap, Grundkurs, 30 hp

(LV1111)

Vad kan skönlitteraturen säga oss om människors tankar och villkor genom historien? På kursen får du träna dig i att analysera olika slags litterära texter - från sonetter och hjälteepos till poesislam och deckare. Vi läser såväl historisk litteratur som bloggar. Vi analyserar även värderingen av litteratur och litteraturens roll i offentligheten. Den textanalytiska verktygslåda som du får med dig är användbar vad du än väljer att arbeta med. Stora delar av undervisningen är obligatorisk. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14500 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24500

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14501 Sagor och barnlitteratur, myter och medier, 15 hp (LV1121) Vilken plats har berättandet och litteraturen för barn i internetsamhället? Den här kursen ställer samtidens barnlitteratur i relation till såväl dåtidens muntliga myter och sagor som film, tv och dataspel. Du får ta ställning till texter för barn utifrån olika föreställningar om läsningens funktion och ”barnens bästa”. Kursen riktas till lärare från förskola till mellanåldern och alla som är intresserade av barnlitteraturen och berättelsens omvandlingar i en digitaliserad tid. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24501 Litterära klassiker genom tiderna, 15 hp (LV1150)

Varför lever vissa texter vidare och hur? Hur har synen på litteratur, författare och läsare förändrats över tid? Kursen behandlar litterära klassiker från antiken till idag, främst ur den västerländska och svenska litteraturen. Du utvecklar din förmåga att analysera och tolka litteratur i skilda genrer. Vi tar också upp begrepp som litteratur, fakta/fiktion, klassiker och kanon. I kursen ingår dels föreläsningar som är öppna för allmänheten, dels obligatoriska kursseminarier. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14502 Litteratur och intersektionalitet, 15 hp

(LV1160)

I kursen får du fördjupa dig i skönlitteratur med hjälp av det aktuella teoretiska perspektivet intersektionalitet. Vi läser såväl arabiska, europeiska som afroamerikanska texter och från så olika tid och rum som den Mesopotamiska antiken, det medeltida Kyoto och dagens Göteborg. Parallellt med det historiska upplägget anläggs ett teoretiskt och metodologiskt intersektionellt perspektiv på litteratur. Vi hämtar inspiration från exempelvis transfeministiska, vithetskritiska och materiellt ekokritiska perspektiv. Kursens är såväl kanonkritisk som kanonkreativ. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och hög-

skolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24502 Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs, 30 hp (LV1212)

På den här kursen får du en introduktion till litteraturvetenskapliga teorier och metoder. I en specialisering fördjupar du dig inom ett ämnesområde och läser aktuell forskning på området. Utifrån specialiseringen får du sedan i en uppsatskurs lära dig att genomföra och presentera en litteraturvetenskaplig undersökning. Vi fördjupar oss också i litterära klassiker och problematiserar samtidigt klassikerbegreppet och frågor kring kanon och litteraturhistorieskrivning. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14520 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24520 Redaktionell praktik, termin tre, 30 hp

I detta kurspaket ingår kurserna LV1221 Redaktionell praktik 1, 15 hp och LV1222 Litteraturkritik, 15 hp. Dessa kurser kan också sökas separat men vill du bygga på dina studier i litteraturvetenskap (Grundkurs 30 hp och Fortsättningskurs 30 hp) med studier inom området Redaktionell praktik bör du i första hand söka detta kurspaket. För en beskrivning av kursernas innehåll, se LV1221 och LV1222. Förkunskapskrav: Grundkurs och fortsättningskurs i litteraturvetenskap 60 hp eller på varandra byggande kurser om 90 hp i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14541 Redaktionell praktik 1, 15 hp

(LV1221)

Hur produceras, marknadsförs och distribueras litteraturen? Hur redigerar man texter? Kursen ger en orientering i olika former av redaktionellt arbete och i den litterära infrastrukturen, med start i en större litterär händelse (Bokmässan) som kursdeltagarna undersöker ur olika perspektiv. Kursen ges på halvfart under höstterminen och ingår i den rekommenderade studiegången Redaktionell praktik (180 hp). Kan även läsas fristående. Förkunskapskrav: Grundkurs och fortsättningskurs i litteraturvetenskap 60 hp eller på varandra byggande kurser om 90 hp i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14530 Litteraturkritik, 15 hp

(LV1222)

Kursen ger en historisk, teoretisk och praktisk orientering i det litterära kritikerfältet. Du får öva litteraturkritiskt skrivande och delta i textsamtal för att utveckla din egen kompetens som recensent och debattör. Kursen tränar dig i redaktionella uppgifter som att redigera, korrekturläsa och ge konstruktiv respons

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 106

(LV1203)


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

på andras texter. Kursen ges på halvfart under höstterminen och ingår i den rekommenderade studiegången Redaktionell praktik (180 hp). Kursen kan även läsas fristående. Förkunskapskrav: Grundkurs och fortsättningskurs i litteraturvetenskap 60 hp eller på varandra byggande kurser om 90 hp i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14531 Redaktionell praktik, termin fyra, 30 hp (LV1204)

I kurspaketet ingår kurserna LV1223 Litteraturens offentligheter, 15 hp och LV1224 Redaktionell praktik 2, 15 hp. Kurserna kan också sökas separat men vill du bygga på dina studier i litteraturvetenskap (Grundkurs 30 hp och Fortsättningskurs 30 hp) med studier inom området Redaktionell praktik bör du i första hand söka detta kurspaket. För en beskrivning av kursernas innehåll, se LV1223 och LV1224. Förkunskapskrav: Grundkurs och fortsättningskurs i litteraturvetenskap 60 hp eller på varandra byggande kurser om 90 hp i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning samt godkänt betyg i LV1221: Redaktionell praktik 1 (15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24533 Litteraturens offentligheter, 15 hp

(LV1223)

Kursen ger kunskaper om den litterära offentligheten förr och nu. Du får inblickar i kulturpolitik och olika stödverksamheter och kan reflektera över redaktörsoch författarrollernas funktion och förändring. Med hjälp av mediehistoria och medie- och offentlighetsteori studeras litteraturen och dess olika former. Kursen ges på halvfart under vårterminen och ingår i den rekommenderade studiegången Redaktionell praktik (180 hp). Kursen kan även läsas fristående. Förkunskapskrav: Grundkurs och fortsättningskurs i litteraturvetenskap 60 hp eller på varandra byggande kurser om 90 hp i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24530 Redaktionell praktik 2, 15 hp

(LV1224)

I kursen får du planera, genomföra, redovisa och utvärdera ett projektarbete i form av en litterär produkt eller händelse, som t.ex. en trycksak, en litterär salong eller blogg. Kursen berör även projektledning, kommunikationsstrategier, ekonomi och marknadsföring inom kulturområdet. Kursen ges på halvfart under vårterminen och ingår i den rekommenderade studiegången Redaktionell praktik (180 hp). Kursen kan även läsas fristående. Förkunskapskrav: Grundkurs och fortsättningskurs i litteraturvetenskap 60 hp eller på varandra byggande kurser om 90 hp i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning samt godkänt betyg i LV1221: Redaktionell praktik 1 (15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24531

Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, 30 hp

Anm-kod: GU-24654

(LV1310)

Här fördjupar du dina kunskaper om hur man forskar om litteratur. Du får studera ytterligare litteraturvetenskapliga teorier och läsa teoretiska källtexter. Du får också fördjupa dig i ett litteraturvetenskapligt specialområde i en temakurs. Temakursen har alltid direkt forskningsanknytning. Halva kursen ägnar du åt att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete som du sedan presenterar i form av en uppsats. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs 30 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14540 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24540 Redaktionell arbetsplatspraktik, 30 hp

(LV1311)

Vill du pröva dina litteraturvetenskapliga och redaktionella kunskaper i arbetslivet? I den här kursen får du möjlighet att under 10 veckor bidra, lära nytt, knyta kontakter och reflektera över din framtida yrkesverksamhet. Du ansvarar själv för att kontakta en praktikplats - bokförlag, tidningsredaktioner, bildningsförbund, eller liknande. Det är också möjligt att tillbringa praktikperioden utomlands. Du för loggbok och upprättar en praktikrapport som behandlas vid ett avslutande seminarium. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs i litteraturvetenskap, 90 hp, inklusive kandidatexamensarbete om 15 hp. Dessutom krävs godkänt resultat i kurserna LV1221 Redaktionell praktik (15 hp) och LV1224 Redaktionell praktik 2 (15 hp). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24532

Life writing - biografiska genrer i förvandling, 7,5 hp (LIR204) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24655 Humanistisk fältstudiekurs, 15 hp

(LIR206)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression där det ingår ett kandidatexamensarbete i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne om minst 15 hp, eller motsvarande. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14655 Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar, 7,5 hp (LV2111)

Humanioras historia, identitet och praxis, 15 hp (LIR201)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14550

För mer information om kursen, se Idé- och lärdomshistoria.

Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning, 7,5 hp (LV2112)

Avancerad nivå

Vetenskaplig publicering, 15 hp (LIR208) För mer information om kursen, se Religionsvetenskap och teologi. Det kritiska tänkandets praktik, 15 hp

(LIR202)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Godkänt resultat från LIR201, Humanioras historia, identitet och praxis (15 hp) rekommenderas, men är inget krav. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14551 Litteraturhistoriens teori och praktik, 7,5 hp (LV2121)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har mots-

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

107


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

varande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24550 Litteraturhistorisk fördjupning, 7,5 hp

(LV2122)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24551 Recensionens teori och praktik, 7,5 hp (LV2140)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs universitetsstudier om sammanlagt 90 hp. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24552 Fiktion för unga, 7,5 hp

(LV2150)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24553 Introduktion till digital humaniora, 15 hp (LV2170)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14552 Delnings- och deltagarkulturer, 15 hp

(LV2180)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne där det ingår kandidatexamen om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs också språkkunskaper motsvarande SvenskaB/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

KURSER

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14553 Litteraturvetenskap, Magisterexamensarbete, 15 hp (LV2211) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14560 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24560 Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning I, 7,5 hp (LV2220) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14554 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24554 Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning II, 7,5 hp (LV2230) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14555 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24555 Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning III, 7,5 hp (LV2240) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande

utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14556 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24556 Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning IV, 7,5 hp (LV2250) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14557 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24557 Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete, 15 hp (LV2311) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav minst 30 hp inklusive ett magisterexamensarbete om 15 hp i huvudområdet litteraturvetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14570 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24570 Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete, 30 hp (LV2321) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne. Dessutom krävs godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav minst 30 hp i huvudområdet litteraturvetenskap, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14571 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-14572 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24571 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-24572

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 108


KURSER

MUSEION Nationalismens symbolvärldar och praktiker: konstruktioner av svenskhet i ett jämförande globalt perspektiv, 15 hp (MU1638) Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål, 15 hp (MU1618) För mer information om kurserna, se intresseområdet Samhälls- & beteendevetenskap.

MUSIKVETENSKAP Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Musikvetenskapen intresserar sig för musik och musikanvändning utifrån många olika perspektiv. Centrala frågor är: - Hur använder människor musik och hur används musik för att påverka människor? - Vilka idéer har människor om vad musik är och hur skiljer sig dagens idéer från hur man tänkt om musik tidigare i historien? - Hur har musik skapats vid olika tidpunkter i historien? - Varför har musiken en så stark inverkan på våra känslor? - Vilken är musikens relation till olika ideologier och maktordningar i samhället? - Hur fungerar musik i film, datorspel, opera och reklam? När du läser musikvetenskap studerar du musikens roll och funktion i såväl individens liv som samhället i stort. Studier i musikvetenskap inbegriper också kurser i musikanalys och musikteori, där musiken som ett klingande och strukturellt fenomen utforskas. Du kommer även att fördjupa dig i frågeställningar som rör musikens relation till andra uttrycksformer som film, teater, poesi och dans. Vid Göteborgs universitet ägnar sig forskare i musikvetenskap åt kulturanalytiskt inriktade frågeställningar. Men det utförs även forskning inom områden som filmmusik, musikhistoria, musiketnologi och musikfilosofi. En utbildning i musikvetenskap gör dig attraktiv på olika typer av arbetsplatser där man efterfrågar humanistisk bildning och kompetens. Våra tidigare studenter arbetar exempelvis som kulturjournalister, musikkritiker, kulturadministratörer, musiklärare, musikproducenter samt inom skiv- och underhållningsindustrin. Studier i musikvetenskap kan också vara användbara som förberedelse för högre musikutbildning vid de konstnärliga högskolorna. Vidare kan utbildningen förbereda för verksamhet som forskare i ämnet. Många av våra studenter läser musikvetenskap som ett bildningsämne, alltså för att bredda och fördjupa sitt intresse och sin förståelse av musik.

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Grundnivå Musikvetenskap grundkurs, 30 hp

(MV1112)

På grundkursen i musikvetenskap kommer du att studera och diskutera musikens roll i såväl den enskildes liv som samhället i stort. Du kommer även att läsa om den västerländska musikhistorien, om musikens olika funktioner i film och om hur musik kan analyseras som ett klingande och strukturellt fenomen. På kursen varvas föreläsningar med seminarier där du får träna din förmåga att kritiskt diskutera grundläggande musikvetenskapliga frågeställningar och problem. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14002 Musikvetenskap fortsättningskurs, 30 hp (MV1212)

I kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom musikanalys och musikvetenskaplig teori och metod. Du kommer även att utveckla din förmåga att skriva vetenskapligt om musik samt att kritiskt diskutera aktuella frågor som rör musik, autenticitet och tradition i en alltmer globaliserad och mångkulturell värld. Kursen avslutas med att du skriver en kortare akademisk uppsats. Förkunskapskrav: Minst 22,5 hp godkända på Musikvetenskap grundkurs (MV1112), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24031 Musikvetenskap fördjupning, 30 hp

(MV1311)

område. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24055 Musik, mening och tolkning, 15 hp

(MV2116)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs förkunskaper motsvarande kandidatexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24056 Musik, människa och hälsa, 7,5 hp

(MV2113)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs förkunskaper motsvarande kandidatexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24057 Musikvetenskaplig magisteruppsats, 30 hp (MV2201)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs motsvarande kandidatexamen med musikvetenskap som huvudområde, samt minst 30 hp på avancerad nivå, varav minst 15 hp i musikvetenskap, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14060 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24060

På kursen skriver du, med handledning, en kandidatuppsats i ett musikvetenskapligt ämne du är intresserad av, samt får ytterligare skolning i vetenskapsteori med inriktning mot musikvetenskap. Kursen innehåller också en fördjupning inriktad mot ett musikaliskt material, ett forskningsperspektiv eller en teoretisk inriktning inom det musikvetenskapliga området.

RELIGIONSVETENSKAP OCH TEOLOGI

Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i musikvetenskap (MV1211), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14042

Kristina Svensson 031-786 4519, kristina.svensson@lir.gu.se

Avancerad nivå Audiovisualitetsteorier, 15 hp

(MV2111)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs förkunskaper motsvarande kandidatexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24054 Musik och kulturteori, 15 hp

(MV2115)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs förkunskaper motsvarande kandidatexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildnings-

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Renströmsgatan 6, www.lir.gu.se Studievägledning

Intresset för frågor som på olika sätt handlar om kulturell och religiös identitet har under senare år ökat. Nya kontakt- och konfliktytor skapas mot andra grupper och de föreställningar vi har kring livsåskådning, kulturarv eller ideologier är mäktiga identitetsskapande krafter. Detta får sitt uttryck i den form som vi vanligen kallar religion, men också livsåskådningar som ifrågasatt religionens roll. När du studerar religionsvetenskap och teologi på grundnivå får du kunskaper och färdigheter för att kunna analysera detta och många andra frågor och fenomen, strukturerat på olika inriktningar: • Kristendomens historia • Tros- och livsåskådningsvetenskap • Religionsbeteendevetenskap • Religionshistoria Bibelvetenskap med eller utan språklig inriktning Studierna inleds med grundkurs i antingen religionsvetenskap eller teologi. På fortsättnings- och fördjupningsnivå läser du kurser i ovanstående

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

109


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

inriktningar. Om du avser att bli lärare i ämnet och därmed avsluta dina studier med KPU (kompletterande pedagogisk utbildning), ska du efter grundkursen inrikta dina studier på Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap samt antingen Tros- och livsåskådningsvetenskap eller Kristendomens historia. På avancerad nivå är inriktningarna tre till antalet: • Kristendomsstudier • Exegetik • Religion, historia och samhälle

Grundnivå Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp

(RKT110)

Vilken betydelse har religion och andlighet i vår samtid? Hur ser religionernas historia ut? Här får du kunskaper och teoretiska verktyg för att ta dig an några av religionsvetenskapens grundläggande frågor. Du studerar inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling, utan tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom sociologiska och psykologiska perspektiv på religion. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14800 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-14801 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24800 Teologi, grundkurs, 30 hp

(RKT111)

Människor har genom historien förhållit sig till och praktiserat religion på en rad olika sätt. Här behandlas ett judisk-kristet kulturarv ur såväl historiska perspektiv som i relation till dagens mångreligiösa samhälle. Du får grundläggande kunskaper i bibelvetenskap, kristendomens historia och tros- och livsåskådningsvetenskap. Vi studerar centrala bibeltexter och deras verkningshistoria, kristna kyrkors och samfunds historiska utveckling samt diskuterar aktuella teologiska och etiska frågor. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14802 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-24802 Kulturmöten och Mellanösterns religioner, grundkurs, 15 hp (RKT115) Hur ser det religiösa landskapet ut i Mellanöstern? Vilken roll spelar religion i Mellanöstern förr och nu? Vilken betydelse har religiösa trosföreställningar i de kulturmöten, konflikter och fredssträvanden som äger rum? Kursen ger en orientering om den religiösa och politiska situationen i Mellanöstern. Vi behandlar såväl historiskt avgörande skeenden som dagsaktuella händelser, såsom staten Israels instiftande, den arabiska våren, islamiska statens framfart i Syrien och Irak, pilgrimsvandringar och religiös turism, fredsaktivism och religiöst motiverad terrorism. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och hög-

KURSER

skolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-14803 Religion, hälsa och alternativmedicin, 7,5 hp (RKT119)

Är alternativmedicin bondfångeri eller en flexibel och individanpassad väg till hälsa, välmående och självinsikt? Här intresserar vi oss för alternativa behandlingsformer samt olika perspektiv på hälsa och ohälsa. Föreställningar om hälsa och praktiker för att uppnå den belyses med hjälp av religionsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Vi undersöker hälsopraktikernas historiska bakgrund, deras betydelse för individen, frågor om hur auktoritet och trovärdighet skapas i hälsosammanhang samt hur praktiker och traditioner kan granskas kritiskt. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24801 Religion i Göteborg, 15 hp

(RKT128)

Vad gör missionärer i lokala shoppingcentra? Varför finns det inga moskéer i Vasastan och inga new agebokhandlar i Södra Biskopsgården? Hur utformas religiösa rum i ett segregerat Göteborg? Detta är några av de frågor vi behandlar. Kursen introducerar materiella och geografiska perspektiv på religion och har en tydlig etnografisk orientering. Kursen inkluderar studiebesök i både religiösa och tillsynes sekulära miljöer som parker och köpcentra. Förkunskapskrav: Grundkurs om 30 hp i valfritt ämne, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: Sommar 17, 100 %, dag, 2017-06-05 – 201708-27 Anm-kod: GU-34820 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Religion, våld och terror, 15 hp

(RKT120)

Här får du fördjupa dig i frågan hur våld legitimeras inom olika religiösa traditioner. Vi läser några av de texter som radikala, religiösa grupper hänvisar till och vi behandlar några av de mest uppmärksammade exemplen på religiöst våld och terror, såväl historiska och samtida. Du får också studera och tillägna dig grundläggande religionsvetenskapliga teorier och metoder inom forskningsfältet fundamentalism, våld och terror. Förkunskapskrav: Grundkurs om 30 hp i valfritt ämne, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14810 Bibelvetenskap, fortsättningskurs, 15 hp (RKT129)

Du breddar din kunskap om och förståelse av de bibliska texternas innehåll och karaktär, deras tillkomst och historia. Vi behandlar förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet liksom centrala bibliska teman. Genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar lär du dig texttolkningens förutsättningar och metoder. Du lär dig att bedöma och tolka bibliska texter och att

självständigt använda bibelvetenskapliga metoder för egen texttolkning. Förkunskapskrav: Grundkurs om 30 hp i valfritt ämne, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14820 Gamla testamentet med hebreiska, fortsättningskurs, 15 hp (RKT126) Du lär dig grunderna i bibelhebreiska ur ett exegetiskt perspektiv och läser bibeltexter från olika genrer i den hebreiska bibeln. Du bekantar dig med filologi, textkritik, masora och olika bibelöversättningar och får därigenom en djupare förståelse för översättningsproblematik. Du erövrar ett elementärt ordförråd och lär dig att självständigt läsa enkel gammaltestamentlig text på originalspråket samt att tolka och diskutera dess exegetiska implikationer. Förkunskapskrav: Grundkurs om 30 hp i valfritt ämne, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14821 Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs, 15 hp (RKT125) Nya testamentets texter är skrivna på den grekiska (koine) som genom Alexanders den stores erövringar spreds över östra Medelhavsområdet och stora delar av Mellanöstern. Här lär du dig grunderna i denna allmänna grekiska med fokus på de ord och konstruktioner som förekommer i Nya testamentet och vilka exegetiska implikationer de får. Du tillgodogör dig grundläggande grammatik och ett basordförråd. Du utvecklar din förmåga att läsa, analysera och översätta enklare texter hämtade ur Nya testamentet. Förkunskapskrav: Grundkurs om 30 hp i valfritt ämne, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14822 Kristendomens historia, fortsättningskurs, 15 hp (RKT121) Kristendomen har stor betydelse både globalt och i vår egen närmiljö. Hur har den har fått denna betydelse? Vilken roll har den kristna kyrkan spelat genom historien? Hur har olika kyrkor, samfund och rörelser uppkommit och vad skiljer dem åt? Här lär du dig hur och varför den kristna kyrkan har förändrats över tid och hur fromhets- och gudstjänstliv har praktiserats fram till idag. Tillsammans läser och diskuterar vi texter från olika historiska skeden ur historievetenskapliga perspektiv. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i Religionsvetenskap (RKT110), 30 hp eller godkänd Grundkurs i Teologi (RKT111), 30 hp eller godkänd Grundkurs i Religionsvetenskap (RK2000/RKL200), 20 p för sökande från tidigare utbildningssystem, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24819 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24820

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 110


KURSER

Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs, 15 hp (RKT122) Du får grundläggande kunskaper om centrala religionspsykologiska och religionssociologiska frågeställningar, teoribildningar, metoder och begrepp. Du studerar den religiösa verklighetens mångfald av fenomen och funktioner, från individnivå till global nivå, vilket ger dig verktyg för analys och förståelse av denna mångfald. Du lär dig att tillämpa religionsbeteendevetenskapliga teorier och metoder liksom att diskutera och värdera olika religionsbeteendevetenskapliga företeelser och frågor. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i Religionsvetenskap (RKT110), 30 hp eller godkänd grundkurs i Teologi (RKT111) 30 hp, eller godkänd Grundkurs i religionsvetenskap (RK2000/RKL200), 20p för sökande från tidigare utbildningssystem, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24821 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24822 Tros- och livsåskådningsvetenskap, fortsättningskurs, 15 hp (RKT123) Vad menar man i den kristna teologiska traditionen när man använder ord som ”Gud”, ”skapelse”, ”frälsning”? Vad är godhet och vad är ett gott liv? Vilket är förhållandet mellan religion och vetenskap? Den typen av frågor studeras inom tros- och livsåskådningsvetenskap, som i sig omfattar systematisk teologi, religionsfilosofi och etik. I kursen tränar vi på att analysera och diskutera centrala problemområden i kristen tro, liksom att handskas med de olika delämnenas respektive metoder. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i Religionsvetenskap (RKT110), 30 hp eller godkänd Grundkurs i Teologi (RKT111), 30 hp eller godkänd Grundkurs i Religionsvetenskap (RK2000/RKL200), 20 p för sökande från tidigare utbildningssystem, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24823 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24824 Religionshistoria, fortsättningskurs, 15 hp (RKT124)

Kursen behandlar religiös mångfald och förändring från 1492 och framåt. Fokus ligger på globaliseringsprocesser, kolonialisering och migration. Både skriftbaserade och skriftlösa folks religioner (främst i Europa, Asien och Amerika) behandlas. Vi ser dels närmare på hur Europa formades in i nya religiösa traditioner, dels hur dessa traditioner förändrade det religiösa landskapet i Amerika samt hur inhemska religiösa traditioner i Asien kom att påverka de västerländska kolonialmakterna Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i Religionsvetenskap (RKT110), 30hp eller godkänd grundkurs i Teologi (RKT111) 30hp, eller godkänd Grundkurs i religionsvetenskap (RK2000/RKL200), 20p för sökande från tidigare utbildningssystem, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24825 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24826 Kristendomens historia, fördjupningskurs, 15 hp (RKT131) Vad innebär det att studera kristendomen ur ett historiskt perspektiv? Kan man studera folklig fromhet, gudstjänstliv och väckelserörelser på ett vetenskapligt sätt? I denna kurs fördjupar du dina kunskaper om metoder och teorier som har varit viktiga inom det kristendomshistoriska ämnesfältet. Genom seminarier och fördjupning inom ett bestämt ämnesområde får du kunskaper och färdigheter i att arbeta vetenskapligt med källor från kyrkornas historia och nutid. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Kristendomens historia (RKT121), 15 hp eller godkänd fortsättningskurs i Religionsvetenskap RK3000/ RKL300), 20 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14841 Religionsbeteendevetenskap, fördjupningskurs, 15 hp (RKT132) Här fördjupar du dina kunskaper om centrala religionsbeteendevetenskapliga frågeställningar, teoribildningar, metoder och begrepp samt tränar på att självständigt och kritiskt reflektera och diskutera kring dessa. Du lär dig också att identifiera och formulera religionsbeteendevetenskapliga problem. Med empiriska metoder, individuellt eller i grupp, samlar du in och behandlar material av relevans för sådana problem. Resultatet, i form av en rapport, redovisar du i ett seminarium. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Religionsbeteendevetenskap (RKT122), 15 hp eller Religion historia och samhälle (RKT127), 30 hp eller godkänd fortsättningskurs i Religionsvetenskap (RK3000/RKL300), 20 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14842 Tros- och livsåskådningsvetenskap, fördjupningskurs, 15 hp (RKT133) Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter inom systematisk teologi, religionsfilosofi och etik. Tillsammans analyserar, diskuterar och utvärderar vi positioner inom de olika ämnena, inte minst genom att i seminarieform arbeta med historiska och samtida primärtexter. Vi lägger särskild vikt vid hur olika teoretiska utgångspunkter genererar olika typer av teologier, liksom vad detta får för praktiska och politiska och konsekvenser. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Tros- och livsåskådningsvetenskap (RKT123), 15 hp eller godkänd fortsättningskurs i Religionsvetenskap (RK3000/RKL300), 20 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14843

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Religionshistoria, fördjupningskurs, 15 hp (RKT134)

Här fördjupar vi oss i ett antal centrala teoretiska perspektiv som har format det religionsvetenskapliga ämnet. Du får därmed verktyg för att analysera vetenskapsteoretiska problem av vikt för religionsvetenskapliga studier. Med olika exempel belyser vi också hur antropologiska ansatser kan användas för att studera fenomenet religion, i historia och nutid. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Religionshistoria (RKT124), 15 hp eller Religion historia och samhälle (RKT127), 30 hp eller godkänd fortsättningskurs i Religionsvetenskap (RK3000/ RKL300), 20 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14844 Gamla testamentet med hebreiska, fördjupningskurs, 15 hp (RKT136) Du fördjupar dina kunskaper i Gamla testamentet, som studeras med hjälp av bibelkommentarer utifrån centrala gammaltestamentliga texter på hebreiska. Du stiftar bekantskap med textkritik och filologi och tränger djupare in i religionshistoriska, historiska, feministiska och teologiska aspekter av bibeltexterna och får därmed redskap för att ta ställning till frågor om bibelsyn och livstolkning. Förkunskapskrav: Godkända fortsättningskurser i Gamla testamentet med hebreiska (RKT126), 15 hp och Bibelvetenskap (RKT129) eller godkänd kurs i Gamla testamentet, språklig inriktning (RK4600/ RKL460), 10 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24833 Nya testamentet med grekiska, fördjupningskurs, 15 hp (RKT135) Här fördjupar du dina kunskaper i nytestamentlig grekiska genom översättning och analys av längre texter från Nya testamentet, huvudsakligen hämtade från ett av evangelierna och flera Paulusbrev. Arbete med grundtexternas språkliga strukturer och problem kombineras med studier om texternas historiska och teologiska särdrag. Under kursen får du också redskap för att själv författa en språkligt orienterad vetenskaplig analys av en vald nytestamentlig text. Förkunskapskrav: Godkända fortsättningskurser i Nya testamentet med grekiska (RKT125), 15 hp och Bibelvetenskap (RKT129), 15 hp eller godkänd kurs i Nya testamentet med grekiska (RK4590/RKL459), 10 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24834 Gamla testamentet utan hebreiska, fördjupningskurs, 15 hp (RKT137) Du breddar och fördjupar din förståelse av centrala vetenskapliga problemställningar inom Gamla testamentets exegetik, och utvecklar därmed din förmåga att diskutera sådana problem. Vi studerar centrala

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

111


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

texter i Gamla testamentet med hjälp av bibelkommentarer och annan litteratur. Det ger en inblick i textens teologiska och litterära poänger, och ställer frågor om tolkning och översättning, bibelanvändning och livstolkning. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Bibelvetenskap (RKT129), 15 hp eller godkänd fortsättningskurs i Religionsvetenskap (RK3000/ RKL300), 20 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24827 Nya testamentet utan grekiska, fördjupningskurs, 15 hp (RKT138) Du fördjupar dina kunskaper om nytestamentlig historia och teologi. Vi inleder med en orientering i Nya testamentets språk och specifika teologiska terminologi liksom i olika tillvägagångsätt vid översättning av Nya testamentet från grundspråket, varpå olika översättningar jämförs och analyseras. Vi fördjupar oss i den historiske Jesus, evangeliernas framställning av honom, liksom av Paulus liv och teologi. Du får också redskap för att författa en vetenskaplig analys av en nytestamentlig text. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Bibelvetenskap (RKT129), 15 hp eller godkänd fortsättningskurs i Religionsvetenskap (RK3000/ RKL300), 20 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24828 Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs, 15 hp (RKT130) I fokus står Svenska kyrkans självförståelse och liv i historia och nutid. Infallsvinklarna och perspektiven är flera: identitet och mångfald, organisation och ämbete, bekännelse, arvet från fornkyrkan och reformationstiden, spiritualitet och gudstjänstliv samt Svenska kyrkans historia och kyrkoordning. Olika nu aktuella samhällsförändringsperspektiv behandlas med frågor kring migration och integration, samt kyrkans roll som kritisk aktör i samhället. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Tros- och livsåskådningsvetenskap (RKT123), 15 hp eller i Kristendomens historia (RKT121), 15 hp eller motsvarande. För sökande från tidigare utbildningssystem krävs godkänd fortsättningskurs i religionsvetenskap (RKL300/RK3000), 30 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24829 Multidisciplinära fältstudier, 15 hp

(RKT139)

Oavsett vad du har studerat tidigare får du här en introduktion till forskningsbaserade fältmetoder som du kan använda för fältarbete i olika delar av världen. Du erövrar grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i kvantitativ och kvalitativ metodik. Du får stöd i arbetet med att formulera relevanta och genomförbara forskningsfrågor. Med dessa som grund utför du en självständig fältstudie, vilken avslutningsvis redovisas i en skriftlig rapport. Förkunskapskrav: Godkända kurser på grundnivå

KURSER

om 60 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14830 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24830 Religionsvetenskap, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (RKT140) Du skriver ditt självständiga examensarbete i den inriktning du har läst din fördjupningskurs. Innehåll och litteratur väljer du i samråd med examinator. Du försvarar ditt vetenskapliga arbete vid ett seminarium. I uppsatsen visar du att du kan formulera ett forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation. Förkunskapskrav: Godkända kurser i religionsvetenskap/teologi om 75 hp. I dessa hp ska ingå godkänd fördjupningskurs om 15 hp i den inriktning som examensarbetet ska skrivas eller godkända kurser om 50 p (tidigare utbildningssystem) där godkänd C1-kurs (nivå 1A), 10 p ingår i den inriktning som examensarbetet ska skrivas inom, eller motsvarande. Examensarbetet kan skrivas samma termin som fördjupningskurs läses, då gäller krav på behörighet för denna kurs. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14840 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24840 Teologi, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (RKT145) Du skriver ditt självständiga examensarbete i den inriktning du har läst din fördjupningskurs. Innehåll och litteratur väljer du i samråd med examinator. Du försvarar ditt vetenskapliga arbete vid ett seminarium. I uppsatsen visar du att du kan formulera ett forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation. Förkunskapskrav: Godkända kurser i religionsvetenskap/teologi om 75 hp. I dessa hp ska ingå godkänd fördjupningskurs om 15 hp i den inriktning som examensarbetet ska skrivas eller godkända kurser om 50 p (tidigare utbildningssystem) där godkänd C1-kurs (nivå 1A), 10 p ingår i den inriktning som examensarbetet ska skrivas inom, eller motsvarande. Examensarbetet kan skrivas samma termin som fördjupningskurs läses, då gäller krav på behörighet för denna kurs. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14832 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24832

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14850 Theory and Method in Religious Studies, 15 hp (RKT260) Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a specialisation in Religious Studies of 90 hec including a Bachelor´s degree Project of 15 hec. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14851 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24851 Christian Studies, Course 1, 15 hp

Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a specialisation in Religious Studies of 90 hec including a Bachelor´s degree Project of 15 hec. A further requirement is the in-depth course History of Christianity (RKT131) and/or the in-depth course Studies in Faiths and Philosophies (RKT133) with passed result, or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14852 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24852 Christian Studies, Course 2, 15 hp

Religionspedagogik, 15 hp

(RKT220)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i religionsvetenskap/teologi där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp i religionsvetenskap/ teologi, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

(RKT281)

Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a specialisation in Religious Studies of 90 hec including a Bachelor’s degree Project of 15 hec. Furthermore, the student must have passed at least one of the following in-depth courses: New Testament without greek (RKT138), New Testament in greek (RKT135), Old Testament without Hebrew (RKT137), Old Testament in Hebrew (RKT136) or have equivalent qualifications. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 112

(RKT272)

Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a specialisation in Religious Studies of 90 hec including a Bachelor´s degree Project of 15 hec. A further requirement is the in-depth course History of Christianity (RKT131) and/or the in-depth course Studies in Faiths and Philosophies (RKT133) and Christian Studies, course 1 (RKT271) 15 hec from second cycle with passed result, or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14853 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24853 Exegetics, course 1, 15 hp

Avancerad nivå

(RKT271)


KURSER

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14854 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24854 Exegetics, course 2, 15 hp

(RKT282)

Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a specialisation in Religious Studies of 90 hec including a Bachelor´s degree Project of 15 hec. Furthermore, the student must have passed at least one of the following four in-depth courses: New Testament without greek (RKT138), New Testament in greek (RKT135), Old Testament without Hebrew (RKT137), Old Testament in Hebrew (RKT136) and have passed RKT281 Exegetics course 1, 15 hec from second cycle, or have equivalent qualifications. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14855 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24855 Religion, History and Society, course 1, 15 hp (RKT291) Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a specialisation in Religious Studies of 90 hec including a Bachelor’s degree Project of 15 hec. A further requirement is the in-depth course History of Religions (RKT134) or the in-depth course Psychology and Sociology of Religion (RKT132) with passed result, or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14856 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24856 Religion, History and Society, course 2, 15 hp (RKT292) Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a specialisation in Religious Studies of 90 hec including a Bachelor´s degree Project of 15 hec. A further requirement is the in-depth course History of Religions (RKT134) and/or the in-depth course Psychology and Sociology of Religion (RKT132) and RKT291 Religion, history and society, course 1, 15 hp from second cycle with passed result, or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14857 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24857

Field Course, 15 hp

(LIR203)

Förkunskapskrav: Passed courses equivalent to 30 hec at the advanced level (second cycle). Applicants must prove their knowledge of English: English 5/ English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14656 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24656 Vetenskaplig publicering, 15 hp

(LIR208)

Förkunskapskrav: Fullgjord magister- eller masterexamensarbeteskurs inom något av huvudområdena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi eller teaterstudier. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14657 Religionsvetenskap, examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RKT230) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp från grundnivå, varav minst 90 hp med progression i Religionsvetenskap och teologi där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp i Religionsvetenskap och teologi, eller motsvarande. Därutöver krävs godkänd kurs 1 på avancerad nivå (antingen RKT271 Kristendomsstudier, RKT281 Exegetik eller RKT291 Religion, historia och samhälle) i den inriktning inom vilken magisteruppsatsen skall skrivas, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14860 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24860 Teologi, examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RKT235) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 180 hp från grundnivå, varav minst 90 hp med progression i Religionsvetenskap och teologi där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp i Religionsvetenskap och teologi, eller motsvarande. Därutöver krävs godkänd kurs 1 på avancerad nivå (antingen RKT271 Kristendomsstudier, RKT281 Exegetik eller RKT291 Religion, historia och samhälle) i den inriktning inom vilken magisteruppsatsen skall skrivas, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14861 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24861 Religionsvetenskap, examensarbete för masterexamen, 15 hp (RKT240) Förkunskapskrav: Godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 hp. I dessa skall ingå kurser om 45 hp i Religionsvetenskap och teologi, bestående av kurs 1 och 2 om 15 hp vardera (RKT271 och RKT272, eller RKT281 och RKT282, eller RKT291 och

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

RKT292) i den inriktning inom vilken masterexamensarbetet skall skrivas, samt ett magisterexamensarbete i Religionsvetenskap och teologi om 15 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14870 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24870 Teologi, examensarbete för masterexamen, 15 hp (RKT245) Förkunskapskrav: Godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 hp. I dessa skall ingå kurser om 45 hp i Religionsvetenskap och teologi, bestående av kurs 1 och 2 om 15 hp vardera (RKT271 och RKT272, eller RKT281 och RKT282, eller RKT291 och RKT292) i den inriktning inom vilken masterexamensarbetet skall skrivas, samt ett magisterexamensarbete i Religionsvetenskap och teologi om 15 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14871 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24871 Degree Project, Master of Arts (Two Years), Religious Studies, 30 hp (RKT250) Förkunskapskrav: To be eligible to the course the student must have passed 60 hec at the second cycle, where at least 30 hec in Religious studies and Theology including course 1 and 2 within the specialisation of the degree project, that is, either RKT271 and 272 or RKT281 and RKT282, or RKT291 and RKT292, or have equivalent qualifications. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/ English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14872 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-14873 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24872 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-24873 Degree Project, Master of Theology (Two Years), 30 hp (RKT255) Förkunskapskrav: To be eligible to the course the student must have passed 60 hec at the second cycle, where at least 30 hec in Religious studies and Theology including course 1 and 2 within the specialisation of the degree project, that is, either RKT271 and 272 or RKT281 and RKT282, or RKT291 and RKT292, or have equivalent qualifications. Applicants must prove their knowledge of English: English 5/ English A from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14874

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

113


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-14875 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24874 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-24875

SCANDINAVIAN CULTURAL AND SOCIAL STUDIES Institutionen för kulturvetenskaper. Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se These courses address foreign students with the aim of enlarging their knowledge of Scandinavian culture from aesthetical, historical and social perspectives. With the starting point in the contemporary Scandinavian society, the courses give a broad overview of the background, changes and transformations of Swedish and Scandinavian culture and cultural expressions.

Grundnivå Scandinavian Studies: Cultural and Aesthetic Perspectives, 30 hp (KVL181) The course addresses foreign students with an interest in Swedish and Scandinavian society, from cultural and aesthetic perspectives. It explores contemporary popular film and television in a social framework and music and national identity in historic and modern contexts. The course provides an orientation in the development of Scandinavian art and visual expressions and gives an overview of performative aesthetic expressions such as theatre and drama, with focus mainly on Swedish modernism. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14003 Scandinavian Studies: Cultural and Social Perspectives, 30 hp (KVL182) The course addresses foreign students with an interest in Swedish and Scandinavian society from historical, cultural and social perspectives. It gives an introduction to the development of the Scandinavian society and a broad orientation in everyday life. With the focus on the city of Gothenburg, cultural expressions and social changes will be discussed and it also provides both a historical and contemporary understanding of consumption in Sweden and Scandinavia. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24000

KURSER

Cultural Perspectives on Gender and Families, 7,5 hp (KVL190) In this course we will investigate and discuss the contemporary Swedish family. It will provide a general outlook on the structure, form and mobility of the family, as well as a closer and more thorough analysis of different developments within the family. Some of the topics that will be raised and discussed are fatherhood in transition, immigrant families and the construction of the other and queer perspectives. The general focus will be on the Swedish family, but put into a global framework. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-04-26 Anm-kod: GU-24001

Avancerad nivå Cultural Constructions of Nordic Nationalisms, 15 hp (KVL280) Förkunskapskrav: 180 hec completed courses from first cycle, including a Bachelor´s degree project of 15 hec. Applicants must prove their knowledge of English: English 5 or equivalent from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24053

TEATERSTUDIER Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Renströmsgatan 6, www.lir.gu.se Studievägledning

Camilla Brudin Borg, 031-786 4580, studiev.litt@lir.gu.se I ämnet teaterstudier vid Göteborgs universitet står scenkonstens formspråk och olika uttrycksformer i fokus. I undervisningen kombineras teoretiska analyser med praktisk utövning. Grundläggande dramaturgiska principer introduceras och centrala skådespelarteorier studeras och prövas på golvet. Scenkonstens historiska och ideologiska sammanhang är centrala för ämnet. Teaterbesök utgör källmaterial när den västerländska teaterns uttrycksformer studeras i relation till sin samtid och scenkonstens skilda yrkesroller introduceras genom samtal med yrkesutövare. Teaterstudier ges på grund- såväl som på avancerad nivå där ämnet kan utgöra huvudområde för kandidat-, magister- och masterexamen. De som studerat ämnet hos oss arbetar ofta inom kultur- och utbildningssektorerna, t.ex. som kulturskribenter, teaterproducenter, kulturadministratörer, teaterpedagoger, dramaturger och dramatiker.

Grundnivå Teaterstudier, grundkurs, 30 hp

att gå på olika slags föreställningar och diskutera teater med professionella utövare. Du får också pröva den moderna teaterns centrala idéer i workshops. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16000 Teaterstudier, Fortsättningskurs, 30 hp (TS1210) Här får du en grundläggande orientering i olika teatervetenskapliga teorier och metoder samt träning i att använda sådana i självständiga analyser av teatern och performancekonstens olika aspekter. I regi- och iscensättningsövningar undersöks teaterspråkets kroppsliga, muntliga och rumsliga dimensioner. Dessa praktiska moment ligger sedan till grund för den teoretiska reflektionen. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Teaterstudier, grundkurs 30 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26030 Teaterstudier, Fördjupningskurs, 30 hp

Här får du fördjupa dina kunskaper från fortsättningskursen i teatervetenskapliga teorier och metoder. Du får också studera ett teatervetenskapligt specialområde i en temakurs som innehåller fältstudier eller praktik på en teater eller i en närliggande verksamhet. I anslutning till temat skriver du en vetenskaplig uppsats. Kursen avslutas med ett seminarium där du får diskutera din uppsats och göra en konstruktiv kritisk granskning av andras arbeten. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Dramatik 60 hp eller Teaterstudier 60 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16040

Avancerad nivå Humanioras historia, identitet och praxis, 15 hp (LIR201) För mer information om kursen, se Idé- och lärdomshistoria Det kritiska tänkandets praktik, 15 hp Humanistisk fältstudiekurs, 15 hp

Teater uppstår i mötet mellan scen och publik. Här får du lära dig om teaterföreställningens många uttrycksmedel, såsom dialog, rörelse, scenografi, kostym, ljus, ljud och om kommunikationen med en publik. Vi läser pjästexter från antiken till idag och sätter dem i relation till samhälle och konsttraditioner. Du kommer

(LIR206)

(LV2140)

För mer information om kurserna, se Litteraturvetenskap (LIR208)

För mer information om kursen, se Religionsvetenskap och teologi. Teatervetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (TS2111)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 114

(LIR202)

Recensionens teori och praktik, 7,5 hp

Vetenskaplig publicering, 15 hp (TS1111)

(TS1310)


KURSER

avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-16050 Perspektiv på teaterhistorieskrivning, 7,5 hp (TS2112)

Förkunskapskrav: För tillträde krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-26050 Teaterstudier, Magisterexamensarbete, 15 hp (TS2211) Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga huvudområdet samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16060 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26060 Teaterstudier, ämnesfördjupning I, 7,5 hp (TS2220)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga huvudområdet samt avslutade kurser om 180 hp på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16051 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26051 Teaterstudier, ämnesfördjupning II, 7,5 hp (TS2230)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga huvudområdet samt avslutade kurser om 180 hp på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, varav minst 90 hp

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16052 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26052 Teaterstudier, ämnesfördjupning III, 7,5 hp (TS2240)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga huvudområdet samt avslutade kurser om 180 hp på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16053 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26053 Teaterstudier, ämnesfördjupning IV, 7,5 hp (TS2250)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga huvudområdet samt avslutade kurser om 180 hp på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16054 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26054 Undersökande scenkonstprojekt, 15 hp (TS2270)

Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga området samt avslutade kurser om 180 hp på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16055 Teaterstudier, Masterexamensarbete, 15 hp (TS2311)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav minst 30 hp inklusive ett magisterexamensarbete om 15 hp i det teatervetenskapliga huvudområdet. Dessutom

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16070 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26070 Teaterstudier, Masterexamensarbete, 30 hp (TS2321)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga huvudområdet samt kandidatexamen i ett annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 30 hp i huvudområdet teaterstudier eller motsvarande ska ingå, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-16071 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-16072 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-26071 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-26072

VETENSKAPSTEORI Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6, www.flov.gu.se Studievägledning

studievagledning@flov.gu.se Det vetenskapsteoretiska ämnet belyser kunskap och forskning genom att analysera vetenskapens grunder, praktik och gränser. Dagsaktuella frågor är hur gränsen mellan human- och naturvetenskap dras, vilka normsystem som styr vetenskapen och hur expertis och allmänhet samspelar. Med redskap från olika discipliner (som filosofi, sociologi och antropologi) ställs kunskapsteoretiska frågor om sociala, historiska och politiska fenomen. Studier i vetenskapsteori ger perspektiv på vetenskapernas historia, traditioner och sanningsanspråk. De kan användas som fördjupning vid fortsatta studier inom andra discipliner.

Grundnivå Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs, 15 hp (VT1101) Vad skiljer vetenskapens sanningsanspråk från religiösa och ideologiska sanningsanspråk? På den här kursen följer du hur dylika anspråk har gjorts och bestridits, från Descartes och Newton via de logiska positivisterna och fram till Thomas Kuhns paradigmteori. Kursen ger dig en orientering i grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och positioner genom att dessa framställs i deras historiska och samhälleliga kontext. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12800

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

115


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Introduktion i modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, grundkurs, 15 hp (VT1102) Många samhälleliga problemställningar bottnar i vetenskapsteoretiska frågor: Går det att skilja på fakta och värderingar? Är expertisens kunskap alltid överordnad lekmännens? Hur påverkas forskningens resultat av forskningspolitiken? Dessa och andra frågeställningar kommer att belysas med utgångspunkt i Thomas Kuhns paradigmteori och i efterföljande teoribildningar, däribland Det starka programmet, aktör-nätverksteorin och social epistemologi. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22800

Avancerad nivå

KURSER

basering VT2121), EV2123 eller VT2525 varav en måste vara godkänd. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22861

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER - SPRÅK Äldre litteratur från Homeros till Petrarca, 7,5 hp (SPL120) För mer information om kursen, se intresseområdet Språk.

Avancerad nivå Introduktion till världslitteratur, 7,5 hp

Klassisk vetenskapsteori, 15 hp

(VT2106)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller 90 hp samt godkänt resultat på kursen VT1101 eller VT1102 eller VT2107, eller godkänt resultat på grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs i Filosofi eller Idéhistoria. Behörig är också den med utländsk examen eller som bedöms ha motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12857

(VLI210)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp på fördjupningsnivå) eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15755

Modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, 15 hp (VT2107) Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller 90 hp samt godkänt resultat på kursen VT1102 eller VT2106, eller godkänt resultat på grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs i Filosofi eller Idéhistoria. Behörig är också den med utländsk examen eller som bedöms ha motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22852 Vetenskapsteoretiska perspektiv på samverkan och standardisering, 15 hp (VT2500) Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller 90 hp samt godkänt resultat på någon av kurserna VT1101, VT1102, VT2106 eller VT2107, eller godkänt resultat på grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs i filosofi eller idéhistoria. Behörig är också den med utländsk examen eller som bedöms ha motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12858 Magisterexamensarbete i vetenskapsteori, 15 hp (VT2535) Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. Därutöver krävs ytterligare två genomgångna kurser i vetenskapsteori eller evidensbasering. De kurser som krävs är två av följande: VT2106 (eller motsvarande kurs i evidensbasering VT2120), VT2107 (eller motsvarande kurs i evidens-

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 116


PROGRAM

Bebyggelseantikvariskt program, 180 hp Institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5a, www.conservation.gu.se Studievägledning

Frida Sjöström, 031-786 4701, frida.sjostrom@conservation.gu.se Är du intresserad av byggnader, stadsmiljöer och kulturlandskap? Vill du påverka stadens och landsbygdens utseende, platser och livsmiljö? Bebyggelseantikvariskt program ger dig en gedigen och efterfrågad antikvarisk kompetens för arbete inom kulturarvssektorn och inte minst samhällsplanering. Utbildningens särprägel är att det historiska perspektivet möter nutida utmaningar, exempelvis hållbar samhällsutveckling. Du får unik spetskompetens inom bebyggelsehistoria, undersökning, tolkning och värdering av bebyggelse, men också kunskaper inom bebyggelseutveckling och byggnadsvård. Utbildningen anknyter både till aktuella yrkesfrågor och till forskning. Du möter forskande lärare och specialister med gedigen erfarenhet från sektorn. På så vis blir du väl insatt i kulturvårdens verksamhet, den antikvariska yrkesrollen och kulturarvsproblematik. Utbildningen varvar teoretiska kurser med praktiska och tillämpande kurser. Bebyggelseantikvarien har ett väl upparbetat arbetsfält inom offentlig och enskild sektor, t ex inom stadsbyggnadskontor, museer och länsstyrelser eller som antikvarisk konsult eller anställd på arkitektkontor. Du är sakkunnig i antikvarisk rådgivning, men det finns också ett expanderande och brett spektra av nya arbetsområden, exempelvis kulturarvsutveckling, guidning eller marknadsföring. Möjlighet finns till en påbyggnad i form av en masterexamen i kulturvård. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %), arbetsprov och intervju (33 %). För mer information om arbetsprov och intervju se www.conservation.gu.se/utbildning. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19720

Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv, 180 hp Institutionen för historiska studier, Renströmsgatan 6, www.historiskastudier.gu.se

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

och samhällsliv, konst- och bildvetenskap och kulturgeografi. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19702

Konservatorsprogrammet, 180 hp Institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5a, www.conservation.gu.se Studievägledning

Frida Sjöström, 031-786 4701, frida.sjostrom@conservation.gu.se Är du intresserad av kulturföremål och ser en utmaning i bevarandet av dem? För att hålla kulturarvet tillgängligt för alla krävs ett omfattande och kontinuerligt konserveringsarbete. Läser du konservatorsprogrammet kan du kombinera konstnärligt intresse och handlag med naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskapsfält. Du lär dig hur man undersöker, vårdar och bevarar kulturföremål och får både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter. Utbildningen ger dig en gedigen tvärvetenskaplig kompetens och leder till kandidatexamen, genom programmets yrkesinriktning får du därmed en bred bas för att arbeta som konservator. Utbildningen är också behörighetsgivande för fördjupade studier inom skilda konserveringsinriktningar på masternivå. Undervisningsformen är varierad och anpassad till olika lärandemål. En del kurser ges i traditionell föreläsningsform och berikas med flera studiebesök, exkursioner och fältarbeten. Andra kurser är upplagda som fallstudier och hämtar sina exempel från konserveringspraxis i omvärlden. Du kommer att kunna arbeta inom museer och andra offentliga institutioner men också som privatpraktiserande konservator inom olika områden. Utbildningen följer de internationella överenskommelser som ger dig behörighet för fortsatta masterstudier utomlands och kompetens inom yrket i enlighet med riktlinjer från E.C.C.O (European Confederation of Conservators-Restorers Organisation) och ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration Education). Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Kemi A eller Kemi 1 (områdesbehörighet 8/A8, undantag ges för Fysik B/2, Matematik D/3c). Urval: Urvalet baseras på arbetsprov och intervju. För mer information se www. conservation.gu.se/utbildning. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19731

Studievägledning

Anders Simonsen, 031- 786 5526, anders.simonsen@history.gu.se Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv är en tvärvetenskaplig utbildning om modern kulturförmedling. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som museivärd, turist- eller evenemangsguide, besöksmålsvärd, eller inom förvaltning, m.m. Programmet är ett samarbete mellan ämnena på Institutionen för historiska studier, Handelshögskolans Centrum för turism samt flera museer i Göteborgsområdet. Programmet rymmer ett stort inslag av praktiska övningar i fält, på museer etc, som utvecklar din kompetens att kommunicera och skapa upplevelser i förhållande till kulturarv. Det ger dig även kunskaper om turismens struktur och centrala aktörer, samt värdskapets roll i dessa sammanhang. Programmet leder till kandidatexamen och består av sex terminers studier. De två första terminerna läser du kurser i bl.a. guidekunskap, turism och historieförmedling. Därefter fördjupar du dig i ett valbart ämne två terminer (grund och fortsättningskurs). Nästföljande termin innehåller ett praktikmoment och kurser i turism och upplevelser. Programmet avslutas med fördjupningskurs i ditt valbara ämne, där du skriver examensarbete. Genom studierna i ditt profilämne får du en ämnesmässig och teoretisk bredd, som tillsammans med guidekunskaperna ger ett självständigt och professionellt förhållningssätt till guiderollen. Följande ämnen kan väljas som inriktning: historia, arkeologi, antikens kultur

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kultur, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031- 786 4134, Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Är du intresserad av kulturens roll i samhället? Vill du arbeta inom kultursektorn, t ex på muséer eller med kulturevenemang, i turistnäringen, som handläggare på kulturförvaltning, med stadsplanering, medborgardialoger eller utredningsuppdrag, som kulturskribent eller folkbildare? På kandidatprogrammet KULTUR analyserar du estetiska uttryck som bilder, musik och film och fördjupar dig i relationen mellan människors vardag och större samhällsstrukturer. Det kulturellas betydelse i samhället undersöks ur ett kritiskt perspektiv med fokus på demokrati, jämställdhet och likabehandling, i brytpunkten mellan det lokala och det globala. Du lär dig att granska invanda uppfattningar om t ex genus, klass, ålder och etnicitet. Teoretisk och praktisk kunskap varvas och du läser kurser i förvaltning, skrivande, museikunskap och projektledning. I utbildningen ingår även praktik. Innehåll

Under år ett introduceras det kulturvetenskapliga fältet. Vårterminen avslutas med en projektkurs. År två inleds med att du breddar dig i ett annat ämne,

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

117


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

t ex filmvetenskap, genusvetenskap, idé-och lärdomshistoria, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, musikvetenskap, religionsvetenskap eller teaterstudier. Här finns också utrymme för ett internationellt utbyte. Vårterminen ägnas åt fortsatta kulturvetenskapliga studier. Under år tre gör du praktik och skriver en kandidatuppsats. Programmet avslutas med en utåtriktad kurs där du och dina studiekamrater arrangerar en offentlig kulturfestival. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19710

PROGRAM

traditionen från antiken till 2000-talet tränar dig i kritisk analys, självständigt tänkande, vetenskaplig metod och hållbar argumentation. Ett centralt inslag i programmet är tvärvetenskapligt: filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och klassiska språk (inklusive arabiska) studeras i samspel med varandra och med ämnen som exempelvis fysik, astronomi, matematik, biologi, geologi och rättsvetenskap, ofta med samundervisande lärare/forskare från olika discipliner, vilket ger dig som student en sällsynt inblick i olika angreppssätt och forskningsvinklar på ett och samma fenomen. Viktiga för studierna är de mindre läsgrupper du kommer att ingå i. Individuell uppföljning av dina studier sker löpande under programmets gång.

Kulturarvsstudier, kandidatprogram, 180 hp

Blir du antagen har du tre intensiva och krävande år framför dig som kommer att ge ett resultat vars värde är beständigt, oavsett om du efter avslutade studier väljer att gå ut i yrkeslivet eller fortsätta studera. Liberal Arts utgörs helt av tvärvetenskapliga tematiska kurser som är unika för programmet. Tillgodoräknanden av tidigare studier i närliggande ämnen är därför normalt inte möjliga. Programmet kan komma att ges på engelska.

Institutionen för historiska studier, Renströmsgatan 6, www.historiskastudier.gu.se

Examen: Kandidatexamen

Studievägledning

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19711

Anders Simonsen, 031-786 5526, anders.simonsen@history.gu.se Att vårt kulturarv är en tillgång som ska användas, snarare än att passivt bevaras, är ett synsätt som växer sig allt starkare. Programmet Kulturarvsstudier är för dig som är intresserad av seder och traditioner, föremål och landskap, arkivmaterial och berättelser som människan lämnat efter sig och vill arbeta med att göra det förflutna levande. Innehåll

I programmet behandlar vi kulturarvsfrågor utifrån axeln lokalt - globalt. Med avstamp i vårt eget närområde och vad det erbjuder, ställs frågor om kulturarvets betydelse i en internationell kontext. Det kan handla om materiella lämningar som fornminnen och byggnader, eller ett immateriellt arv i form av konstformer, traditioner och myter. Du tränas i att kritiskt granska hur kulturarvet används, hur kulturarvet kommuniceras på museer och inom upplevelseindustrin, att tillämpa lagar och regelverk. Du tränas i att skriva på effektivt sätt, att göra muntliga och grafiska produktioner. Allt detta är färdigheter som efterfrågas på museer, ämbetsverk och kommunala förvaltningar. Uppbyggnad

Programmet består av sex terminers heltidsstudier. De två första är ett basår i kulturarvsstudier därefter väljer du ett profilämne. Termin 3-6 innehåller ämneskurser i profilämnet, i form av grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs med examensarbete samt en termin praktik eller valbara kurser. Följande profilämnen ingår: - historia - arkeologi - antikens kultur och samhällsliv - kulturanalys - socialantropologi Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19709

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram, 180 hp Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134, Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Vi lever i en tid av ständig teknisk utveckling. Genom denna utveckling öppnas hela tiden nya utmaningar och möjligheter att skapa och uppleva medier och konst. Programmet syftar till att ge dig en specialistkompetens i analys av estetiska processer, objekt och företeelser kombinerat med generella färdigheter i samarbete och problemlösning, projektledning och beslutsfattande för morgondagens arbetsmarknad. Innehåll

Programmet bygger på en förståelse av kulturellt entreprenörskap som ett kreativt och kritiskt förhållningssätt till förändring; en tillämpad humaniora som görs användbar för att du ska kunna utveckla förmågan att argumentera för olika perspektiv och ståndpunkter, att medla mellan olika intressen, att se möjligheter och utveckla verksamheter. Under utbildningens gång lär du dig bland annat att beskriva och analysera konstnärliga uttryck och att förstå konstnärliga processer. Du kommer även att studera deltagarkulturer, kulturekonomi och kulturellt och socialt entreprenörskap. Vidare kommer du att fördjupa dig i estetik och konstarternas filosofier, liksom i berättande och interaktiva medier. Varje termin innehåller ett projektarbete, som bygger på utbyte med olika externa aktörer som institutionen samverkar med. Arbetsområden

Liberal arts, kandidatprogram, 180 hp

Utbildningen förbereder dig för arbete som analytiker och projektledare inom kultur- och mediesektorerna. Du kommer att kunna arbeta som verksamhetsutvecklare inom alla typer av kreativa verksamheter.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6 www.flov.gu.se

Examen: Kandidatexamen

Studievägledning

studievagledningliberalarts@flov.gu.se Programmet vänder sig till dig som söker en utmaning och vill ha en avancerad utbildning i klassisk humanvetenskap. Vi är i dagsläget det enda nordiska lärosäte som erbjuder liberal arts som eget huvudområde. Intensiv djupläsning av filosofiska och skönlitterära originalverk ur den västerländska

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19712

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 118


PROGRAM

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå, 180 hp

texts in the development of Western thought directly and independently. Hence, as a scientific discipline, Ancient and Medieval Philosophy requires a set of essential skills that are becoming increasingly rare even on a global scale.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Renströmsgatan 6 www.lir.gu.se

Ancient and Medieval Philosophy and Classical Philology: Master’s Programme offers students the possibility to acquire these skills and to do so in a leading research environment. The programme has originated as a direct result of a major interdisciplinary research programme (see representationandreality.gu.se/) and is offered in close interaction with the research group and its international network of leading scholars and partner institutions.

Studievägledning

Kristina Svensson, 031-786 4519, kristina.svensson@lir.gu.se Är ditt mål att bli präst, pastor eller att på annat sätt verka inom kyrka och församling? Eller vill du helt enkelt fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom religionsvetenskap och teologi? Då är detta ett kandidatprogram för dig. Innehåll

Du börjar med grundkurs om 30 hp. För att uppfylla kraven för en teologie kandidatexamen läser du därefter: - fortsättningskurser i religionsvetenskap och teologi om minst 45 hp - fördjupningskurser i religionsvetenskap och teologi om minst 30 hp - ytterligare kurser i religionsvetenskap och teologi om minst 30 hp - andra ämnen om max 30 hp - kandidatexamensarbete i religionsvetenskap och teologi om 15 hp. Du väljer bland följande inriktningar: - Religionshistoria - Religionsbeteendevetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap - Kristendomens historia - Bibelvetenskap Studiegången för dig som vill bli präst i Svenska kyrkan ligger relativt fast. Viss tyngd ligger på Tros- och livsåskådning och Bibelvetenskap. Det sistnämnda ägnar du dig åt helt under år 2. Därutöver har du relativt stor frihet att inkludera också de övriga inriktningarna i din utbildning, allt utifrån dina intressen och behov. Har du andra mål med din utbildning skräddarsyr vi en studiegång som passar just dig. Fortsatta studier

Efter avslutat program kan du studera vidare på avancerad nivå, vilket kan leda till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp). Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19713

Avancerad nivå

Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6 www.flov.gu.se Studievägledning

Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Degree of bachelor of arts in one of the following main fields of study: Theoretical Philosophy, Greek, Latin, Liberal Arts, or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-12599

Digital humaniora, masterprogram, 120 hp Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Renströmsgatan 6 www.lir.gu.se Studievägledning

Camilla Brudin Borg, 031-786 4580, studiev.litt@lir.gu.se Masterprogrammet Digital humaniora är en spetsutbildning i skärningspunkten mellan de centrala humanvetenskapliga kompetenserna och teknikområdet. I denna tvååriga utbildning får du både arbeta med humanistiska frågeställningar och samtidigt ta dig an frågor om digital teknik i förhållande till dagens samhälle, kultur och forskning. Är du humanist och intresserad av att arbeta med digitala tekniker? Då kan detta program vara något för dig! Innehåll

Inom programmet Digital humaniora ställer vi traditionellt humanistiska frågor till tekniken och problematiserar olika förhållningssätt till ny teknik och dess användning. Du får öva dig i att anlägga kritiska perspektiv och tänka kring humanioras relation till historia, samtid och framtid på nyskapande sätt för att kunna arbeta med allt från medeltida texter till sociala medier. Programmet varvar teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning, du har möjlighet att göra ett fältarbete inom programmet och det avslutande masterexamensarbetet kan antingen utformas som en akademisk uppsats, som en artikel eller en digital resurs. Arbetsområden

Efter utbildningen kan du arbeta såväl inom forskning som inom kulturarvsoch digitaliseringssektorn eller med olika former av kulturförmedling som innebär användande av digitala tekniker. Din kompetens kommer att vara attraktiv för många olika branscher. Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och äger till stor del rum genom olika aktiviteter på nätet. Antagning sker varannan hösttermin.

studievagledning@flov.gu.se

Examen: Masterexamen

History of Philosophy provides us with an understanding of the origin and development of scientific thought. The history of ancient and medieval philosophy of language and mind is largely understood to include ancient and medieval logic and semantics, theories of communication and argumentation, theories of knowledge, cognitive psychology, theories of mind, as well as their metaphysical foundations.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom något humanistiskt ämne om 180 hp vilken inbegriper ett självständigt arbete om minst 15 hp. Även studenter med kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne kan söka utbildningen och antas efter kvalitetsbedömning av kandidatexamensarbete eller motsvarande. Behöriga är också studenter som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 % Anm-kod: GU-14699

In addition to philosophical competence and a high level of methodological and historical sensitivity, linguistic skills in Greek and Latin and related auxiliary sciences such as paleography, codicology and textual criticism are essential tools for any student or researcher who wants to access the most influential

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

119


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram, 120 hp Hur kan vi vara säkra på att vi gör rätt när vi fattar beslut om olika insatser? Svaret på dessa frågor har sedan några år varit: evidensbasering. I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt. Inom många sektorer arbetar man dock ofta med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. För mer information, se intresseområdet Medicin, odontologi, vård och hälsa.

Gendering Practices, Master’s Programme, 120 hp Institutionen för kulturvetenskaper, Vera sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134, Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Do you want to change the world? Challenge social and cultural norms about gender, ethnicity, sexuality, class, functionality? Are you interested in working with issues of gender and equality in your everyday practice? Then Gendering Practices is the master’s programme for you. Making you familiar with theories of power relations and equality work, this programme will help you develop a reflexive approach to your practical work, and provide you with methodological insights into the field of Gender Studies. Arbetsområden

Gendering Practices prepares you for an international labour market that requires advanced knowledge about power relations, equality work, and social and cultural norms. Drawing on the strength of the interdisciplinary field of Gender Studies, the programme is a co-operation between Gender Studies and scholars working with gender and feminist theory in other departments. Innehåll

The programme offers four strands of study, developed to prepare students for different parts of the labour market: Equality Politics, Organisation, and Law; Cultural Theories, and Practices; Cultural Heritage; Body Politics, and Social Health. For a description of the structure of the programme, please visit the programme webpage. N.B. If you don’t have a degree in Gender Studies you have to send in your Bachelor’s thesis, via the programme webpage, for an assessment: www.kultur.gu.se/english/education/masters-second-cycle/genderstudies/gendering-practices--master-s-programme-120-hec/ Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Students with a Bachelor’s degree in Gender Studies, or a Bachelor’s thesis with a gender perspective written within another discipline, are eligible to apply for this programme. The programme co-ordinator for Gendering Practices is responsible for individual evaluations of Bachelor’s theses from other disciplines than Gender Studies, to secure the level of each applicant’s knowledges in the field of gender and feminist theory. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-12699

Kritiska studier, masterprogram, 120 hp Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Renströmsgatan 6 www.lir.gu.se Studievägledning

Camilla Brudin Borg, studiev.litt@lir.gu.se Kristina Svensson, kristina.svensson@lir.gu.se Vill du utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och träna humanistiska färdigheter som kan omsättas i yrkesliv eller fortsatta forskarstudier? Vill du ge bredd, djup och tydligare arbetslivsanknytning åt dina ämnesstudier?

PROGRAM

Masterprogrammet Kritiska studier är en spetsutbildning i centrala humanvetenskapliga kompetenser med utgångspunkt i tre ämnesområden: litteraturvetenskap, teaterstudier och idé- och lärdomshistoria. Programmet är knutet till ett professionellt nätverk inom konst- och kulturlivet i Göteborg med omnejd. Internationella utblickar sker genom gästföreläsningar och möjligheter till studieresor och fältarbete utomlands. Innehåll

Förutom obligatoriska kurser (LIR201, LIR202 och LV2140) och valbara kurser består programmets kärna av Det avancerade seminariet i kritiska studier där du får möta och samarbeta med representanter från olika delar av akademin, konst- och kulturlivet: redaktörer, forskare, producenter, författare, översättare, debattörer, politiker och tjänstemän. Kritiska studier erbjuder en kreativ och dynamisk mångvetenskaplig miljö, där du får delta i vetenskapliga seminarier och pågående forskningsprojekt. Examen: Utbildningen leder till en masterexamen inom något av de ingående ämnena litteraturvetenskap, idéhistoria och teaterstudier, och ger behörighet att söka forskarutbildning inom valt huvudområde. Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområde idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier/dramatik, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Dessa sökande kan efter urval 1 komma att kontaktas av programkoordinator och ombedas att sända in sitt kandidatexamensarbete (eller motsvarande) för en individuell kvalitetsbedömning. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-14599

Kultur och demokrati, masterprogram, 120 hp Institutionen för kulturvetenskaper, Vera sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Ahlskog Arbaeus, 031-786 4134, Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se Är du intresserad av sambandet mellan kultur och demokrati? Demokrati handlar inte endast om parlament och konstitution. På det nya masterprogrammet Kultur och demokrati undersöker vi den demokratiska infrastrukturen och riktar ljuset mot estetiska praktiker i relation till kulturpolitik, medborgardialog, folkbildning, sociala rörelser, mediekonsumtion och hållbar utveckling. Vi välkomnar studenter med kandidatexamen inom antingen humaniora eller samhällsvetenskap (eller motsvarande, se förkunskapskrav). Innehåll

Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Konstens utopiska potential är ett återkommande tema, liksom maktrelationer i det urbana rummet. Stor vikt läggs på sambanden mellan skrivande och representation. Vilka röster och berättelser ges - och har getts - plats i olika forum? Och vad innebär det att ”ge någon röst”? Hur påverkas det offentliga samtalet av ett allt mer digitaliserat och fragmenterat medielandskap? Vi samarbetar med en rad lokala kulturinstitutioner och under utbildningen återkommer föreläsare med praktisk erfarenhet av kulturellt demokratiarbete. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang. Genom valbara kurser kan också utbildningen ges en individuell prägel. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 120


PROGRAM

KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida den sökande har relevanta förkunskaper. För mer information, se kultur.gu.se/utbildning/avancerad-niva/kultur-och-demokrati Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-14099

Master of Science in Conservation, 120 hp Institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5a, www.conservation.gu.se Studievägledning

Frida Sjöström, 031-786 4701, frida.sjostrom@conservation.gu.se Would you like to study conservation, assessment and development of the material cultural heritage more in-depth? The Master’s programme in Conservation enables students to improve their ability to independently identify and address complex problems and issues within the different areas of cultural heritage conservation. The programme also prepares students for third-cycle studies in the field of conservation. If you are specialised in built environment and conservation of built heritage, the Master’s programme offers in-depth knowledge and current tools to conduct qualified analyses. The programme addresses a wide array of questions, from preservation to contemporary use and development, in accordance with societal aims of participation and sustainable development. It enables you to strengthen your competence as a conservation officer in the field of conservation of built heritage. Innehåll

The programme begins with general courses that offer in-depth studies of the theoretical points of departure, historical conditions and role in society of conservation of cultural heritage, as well as assessment methods of relevance within the field. Students are then given an opportunity to design their own Master’s degree by combining different individual courses with other courses offered by the Department of Conservation. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: A Bachelor’s degree, a Bachelor of Fine Arts degree, a professional qualification of at least 180 higher education credits, or equivalent training obtained abroad. The applicant’s previous studies fulfilling this requirement must concern areas of knowledge dealing with the content, organisation or construction of cultural heritage, or different practical perspectives of cultural heritage in a societal context, or the conditions for how cultural heritage can be interpreted and constructed. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Urval: Selectionis based upon the number of credits in Conservation. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-14399

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

121


SPRÅK Vi lever i en globaliserad och digitaliserad värld. Att kommunicera på både sitt eget och andra språk blir allt viktigare. Att behärska flera språk bidrar till förståelse för andra kulturer. Det river murar och underlättar samarbete.

Vid Göteborgs universitet finns ett brett urval av språk som du kan fördjupa dig i – allt från svenska och de största europeiska språken till japanska, arabiska och kinesiska.

ÄMNEN, FRISTÅENDE KURSER

PROGRAM, GRUNDNIVÅ

• Afrikanska språk

• Fornkyrkoslaviska

• Franska

• Språkkonsultprogrammet

• Grekiska, antik grekiska

• Ämneslärarprogrammet

• Isländska

• Kompletterande pedagogisk utbildning

• Arabiska • Arbetspraktik • Danska • Engelska

• Japanska • Kinesiska • Latin • Lingvistik • Nordiska språk • Ryska • Somaliska • Spanska • Språkteknologi

Internationella språkprogrammet – Arabiska som huvudområde – Engelska som huvudområde – Franska som huvudområde – Japanska som huvudområde – Spanska som huvudområde – Tyska som huvudområde

PROGRAM, AVANCERAD NIVÅ • Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext • Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk • Master in Language Technology (One year or Two years) • Språk och interkulturell kommunikation, Magister/master program • Översättarprogrammet

• Svenska som andraspråk • Svenska språket • Tyska • Ämnesövergripande kurser – språk

Kursbeskrivningar på avancerad nivå och alla programbeskrivningar är förkortade i katalogen. På www.utbildning.gu.se finns den fullständiga versionen.


KURSER

SPRÅK

AFRIKANSKA SPRÅK

Anm-kod: GU-12350

Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se

African languages, Historical Linguistics of African languages, 7,5 hp (AF2206)

Studievägledning

Förkunskapskrav: The requirement for admission to the course is a Bachelor’s degree, 15 credits of which must be an academic essay. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22351

Eva-Lena Axelsson, 031-786 1795 studievagledning.afrikanska@sprak.gu.se Det går att ta ut en magister/masterexamen med afrikanska språk som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Grundnivå Språk och samhälle i Afrika, 7,5 hp

(AF1100)

Kursens mål är att skapa förutsättningar att förstå de ömsesidiga relationerna mellan samhället och språken i Afrika. Språkrelaterade problem identifieras, dessa analyseras vilket resulterar i förslag på lösningar. Språkens roll för socioekonomisk utveckling diskuteras, likaså språkpolitik, t ex de ex-koloniala språkens förhållande till de afrikanska språken och deras konsekvenser för befolkningen. Utifrån dessa kunskaper kan studenten relatera problematiken i Afrika i ett globalt sammanhang. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12300

Avancerad nivå African Languages, Methodology and fieldwork, 15 hp (AF2203) Förkunskapskrav: The requirement for admission to the course is a Bachelor’s degree, 15 credits of which must be an academic essay. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12360 African Languages, Independent project, 15 hp (AF2204) Förkunskapskrav: The requirement for admission to the course is a Bachelor’s degree and a pass grade on at least 90 credits in one of the main European languages spoken in Africa or another relevant subject within the humanities or social sciences, 15 credits of which must be an academic essay. An additional requirement is 30 credits in general linguistics or its equivalent, and a pass grade on the courses AF2202 (Theory) and AF2203 (Methods and field work). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22350 Comparative linguistics and language typology, 7,5 hp (AF2205) Förkunskapskrav: The requirement for admission to the course is a Bachelor’s degree or its equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14

African Language Structures, 7,5 hp

(AF2208)

Förkunskapskrav: The requirement for admission to the course is a Bachelor’s degree, 15 credits of which must be an academic essay. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-12351 African languages, Theory, 7,5 hp

(AF2209)

Förkunskapskrav: The requirement for admission to the course is a Bachelor’s degree, 15 credits of which must be an academic essay. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-22352 African Languages master’s essay, Independent project, 30 hp (AF2210) Förkunskapskrav: 7,5 hp metod och 7,5 hp teori i språkvetenskapligt ämne på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-22370

ARABISKA Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Eva-Lena Axelsson, 031-786 1795 studievagledning.arabiska@sprak.gu.se Ämnet omfattar studiet av såväl den moderna arabiskan (det nutida litteraturspråket) som den klassiska arabiskan och de olika arabiska folkspråken (talspåken, dialekterna). Tyngdpunkten är lagd på modern arabiska. Det nutida litteraturspråket är det för alla arabländer gemensamma uttrycksmedlet. Det används företrädesvis i skrift, men brukas också muntligt i formella sammanhang, offentliga tal, konferenser, nyhetssändningar och samtal mellan människor från olika regioner. Den klassiska arabiskan har framför allt stor betydelse som den islamiska världens kulturspråk. I egenskap av Koranens och den klassiska litteraturens språk har den klassiska arabiskan stort inflytande på den moderna arabiskan. Arabiskan är huvudspråk i Mellanöstern och Nordafrika och officiellt språk i mer än tjugo länder. Men arabiska är också det största modersmålet efter svenska i den svenska skolan. Under läsåret 2017/18 ges kurser i arabiska för modersmålslärare, AR1140 och AR1141 (HT17), AR1142 och AR1143 (VT18). Det går att ta ut en kandidatexamen i arabiska inom Internationella språkprogrammet och det går att ta ut en en magister/masterexamen med arabiska som huvudämne via institutionens

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Grundnivå Arabiska, Grundkurs I, 30 hp

(AR1100)

Kursen lär ut det arabiska skrivsystemet (alfabetet), uttalet av de arabiska språkljuden, ett litet ordförråd och de första grunderna i den arabiska grammatiken, alltså reglerna för hur man bildar ord och meningar. Studiernas fokus ligger på läsfärdighet och hörförståelse, men skriv- och talövningar ingår också. Syftet med kursen är vidare att ge grundläggande kunskaper om det arabiska språkets och den arabiska kulturens historia, framförallt under äldre tid. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14700 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-24700 Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning, 7,5 hp (AR1140) Kursen ger en jämförande överblick över arabiskan som språksystem jämfört med svenska framförallt men även andra indoeuropeiska språk som engelska. Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla en medvetenhet om språkvetenskapliga teorier och frågeställningar samt tillägna sig en språkvetenskaplig begreppsapparat på svenska som möjliggör vidare teoretiska studier i ämnet arabiska. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, helg, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14701 Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation, 7,5 hp (AR1141)

Kursen belyser det arabiska språket ur ett dialektologiskt och sociolingvistiskt perspektiv. Bland annat studeras språkets användningsområden och koppling till social praktik, språkattityder och språkpolitik, den arabiska dialektsituationen historiskt och i nutid samt arabiskans ställning i Sverige och Europa. Särskilt beaktas hur den rådande språksituationen påverkar undervisning i respektive på arabiska. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, helg, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14702 Arabiska, grundkurs II, 30 hp

(AR1200)

Kursen ger grundläggande kunskaper i arabiska. Språkträningens fokus ligger på läsfärdighet och hörförståelse, men skriv- och talövningar ingår också. Läromedlet är amerikanskt och förutsätter goda kunskaper i engelska. Målet är att du med lexikonets hjälp på egen hand ska kunna klara standardarabiska texter av enklare slag. Du läser också mera om arabiska

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

123


SPRÅK

KURSER

språkförhållanden, arabländernas historia och litteratur. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på 20 av 30 hp i kursen AR1100, Arabiska Grundkurs I, 30 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24710 Arabiska, fortsättningskurs, 30 hp

(AR1300)

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i modern standardarabiska, utvecklad språkfärdighet samt en introduktion till en talad arabisk dialekt. Vidare studeras vetenskaplig teori och metod. Delar av kursen kan antingen läsas utomlands i ett arabland eller på campus i Göteborg. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Arabiska, Grundkurs I (AR1100 eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från kursen Arabiska, Grundkurs II (AR1200 eller motsvarande). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14730 Arabiska, fördjupningskurs, 30 hp

(AR1400)

På fördjupningskursen fördjupar du ditt studium av modern arabisk prosa i dess olika genrer, inklusive massmediernas språk, och skriver en kandidatuppsats. Du lär dig hantera källmaterial kritiskt, observera formalia och föra ett väl underbyggt, vetenskapligt resonemang. Utgångspunkten för studiet tas i aktuella forskningsfrågor. Uppsatsen skrivs på svenska eller engelska. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på 20 av 30 hp på kursen AR1300, Fortsättningskurs i arabiska (AR1300). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24740

Avancerad nivå Arabiska, Klassisk poesi, 7,5 hp

(AR2201)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i arabiska eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24750 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24751 Arabiska, Moderna klassiker, Magisterkurs, 7,5 hp (AR2203) Förkunskapskrav: Kandidatexamen i arabiska eller motsvarande examen från annat lärosäte inom eller utom landet. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14750 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14751 Arabiska, magisteruppsats, 15 hp

(AR2220)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i arabiska eller motsvarande Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24752

ARBETSPRAKTIK Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, www.kultur.gu.se Studievägledning

Kerstin Alskog Arbaeus, 031-786 4134 Lise-Lotte Gustafsson, 031-786 5321 studievagledning@kultur.gu.se

Grundnivå Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning, 30 hp (KAH100) Komplettera din kandidatutbildning med praktik. Du ska själv hitta en relevant praktikplats där du aktivt och på en kvalificerad nivå kan arbeta med frågor som har anknytning till den utbildning du har. Det kan vara inom till exempel statliga och kommunala myndigheter, företag och kulturinstitutioner. Kursen i sin helhet ska stimulera till reflektion kring den egna utbildningen och en framtida yrkesroll och ge insikter i hur man professionellt hanterar situationer som man som färdig humanist möter. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 150 hp på grundnivå inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i något av huvudområdena inom Humanistiska fakultetens område, se www.hum.gu.se/utbildning/grundniva/ huvudomraden. Du behöver inte ha tagit poängen vid GU. Du ska senast den 15 juni inför nästkommande hösttermin, respektive 1 december inför nästkommande vårtermin ha en praktikplats och praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten, se exempel på www.hum.gu.se/utbildning/ grundniva/praktik. För individuell vägledning när det gäller praktikplatser, kontakta Kerstin Ahlskog Arbaeus, praktik@hum.gu.se. Om praktikplanen inkommer efter den 15 juni respektive 1 december och du vid kursstart uppfyller de övriga behörighetskraven antas du i mån av plats. Praktikplanen skickas till Praktikhandläggaren Humanistiska fakulteten, institutionen för kulturvetenskaper, Box 200, 405 30 Göteborg eller praktik@hum.gu.se . Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14045 Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24045

DANSKA Institutionen för svenska språket, Renströmsgatan 6, www.svenska.gu.se Studievägledning

www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/ Ämnet danska ger språkfärdighet och teoretiska kunskaper om dansk språkvetenskap samt kunskaper om Danmarks historia, samhälle, litteratur och kultur. Ämnet är indelat i kurser om 7,5 - 15 hp av olika svårighetsgrader och inriktning, där den mest grundläggande bl.a. tränar upp hör- och läsförståelse. Universitetsutbildning i danska är användbar för många olika yrkesgrupper, då samarbete mellan grann-

länderna Sverige och Danmark ökar mer och mer, inom bl.a. affärsvärlden och massmedia. För grundoch gymnasielärare i såväl svenska som andra ämnen kan studier i danska ge ökad kompetens i grannspråksundervisning. 30 hp Danska kan i kombination med lärarutbildning ge legimitation för modersmålsundervisning (se www.skolverket.se) Danska 60 hp ger behörighet till Nordiska språk, fördjupningskurs, 30 hp (se Nordiska språk).

Grundnivå Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs, 7,5 hp (NS1136) På denna kurs övar du grundläggande förståelse för talad och skriven danska. Kursen fordrar ett aktivt deltagande. Kursen har ett grannspråksperspektiv och passar både dig som ska undervisa om grannspråk i skolan och dig som har dagliga kontakter med Danmark i yrkeslivet. I en globaliserad värld blir även de närmaste grannländerna allt viktigare och det är en omväg att kommunicera med skandinaver på engelska. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15401 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25401 Danska 1, grundkurs, 15 hp

I denna kurs får du grundläggande kunskap om det danska språket och dansk språkvetenskap samt om dansk litteratur, historia och kultur. Du får dessutom möjlighet att förbättra din förmåga att förstå talad danska och att bygga upp din läsförståelse utifrån relevanta texter. Kursen fordrar ett aktivt deltagande. Denna kurs passar dig som redan förstår danska på en basnivå. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15400 Danska 2, grundkurs, 15 hp

(NS1132)

Kursen fokuserar på färdighetsträning i skriftlig och muntlig danska, på dansk språkvetenskap och på dansk litteratur från de senaste hundra åren. De båda grundkurserna förbereder för vidare studier i ämnet och ger dig möjlighet att gå vidare till översättarprogrammet med danska som ett av källspråken. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkänd grundkurs Danska 1, 15 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25421 Danska, fortsättningskurs, 15 hp

(NS1230)

Under denna kurs fördjupar du dig i modern danska och språkvetenskap med ett kontrastivt dansk-svenskt perspektiv. Du läser dansk nutidslitteratur, tränar muntlig och skriftlig framställning och får en orientering om det danska samhället. På kursen förekommer såväl kvällsundervisning som nätbaserad undervisning. Förkunskapskrav: Godkända grundkurser i

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 124

(NS1131)


KURSER

SPRÅK

Danska eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15420 Danska, fortsättningskurs 2, 15 hp

(NS1231)

I denna kurs breddas och fördjupas studiet av det danska språket och dansk språkvetenskap ytterligare. Språket sätts i relation till den moderna litterära, historiska, kulturella och samhälleliga utvecklingen i Danmark. På kursen förekommer såväl kvällsundervisning som nätbaserad undervisning. I kursen ingår ett specialarbete om 7,5 hp där du samlar material, formulerar språkvetenskapliga problem och för egna resonemang kring dessa. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Danska, 15 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25422

Start: VT18, 100 %, dag, Ort Brighton, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23001

Anm-kod: GU-13005

English, introductory course. English linguistics, 7,5 hp (EN1113)

The course is based on research in ESP (English for Specific Purposes) and explores relevant issues of professional communication in English. It focuses on a range of specific genres, such as written correspondence, job applications, meetings, reports, oral presentations, etc. The course takes a hands-on approach, i.e. course participants will be encouraged to interact with real texts (theirs and others’) through analyses and discussions; in addition, the course will offer opportunities to practice skills relevant to their own language needs.

This course offers a broad theoretical overview of linguistics and aims to give the students an understanding of the structure and different contexts of language. There is a focus on sociolinguistics, language history, language change and first and second language acquisition, as well as on the structure of the English language. Förkunskapskrav: General entrance requirements for university studies and the Swedish upper secondary course English B/6 or equivalent. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, em, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23002

Working Life Communication, 7,5 hp

(EN1001)

Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, em, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13002 Writing and Speaking in English, 7,5 hp

ENGELSKA

English, introductory course. Academic written and spoken English, 7,5 hp (EN1114)

Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

031-786 1795, mån & tor 10.30-11.30, tis 13-14, ons 10-11 study.guidance.english@sprak.gu.se Within the English section of the Department of Languages and Literatures a wide range of subjects is included at undergraduate, advanced and doctoral levels. Courses at undergraduate level include, for example, phonetics, grammar, proficiency, and literature from the English-speaking world. Both language and literature survey courses are provided which look at the development and variation of English but also the social and cultural influences behind its development. It is also possible to study English at our branch office in Brighton, England. The subject has researchers and lecturers who have specialised either within English language studies or English literature. This means that students can choose to specialise within these two areas in the third term of undergraduate studies, at advanced level and at doctoral level.

Grundnivå English: Introductory Course, 30 hp

(EN1110)

The first-term course in English has several aims: to teach students the basics of linguistic and literary analysis, to promote practical and theoretical language proficiency and to form the basis for further studies in English. Förkunskapskrav: General entrance requirements for university studies and English proficiency equivalent to IELTS 6.5 no part under 5.5 or TOEFL 575 p, TWE score 4.5 is also required. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13000 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Brighton, 2017-0828 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13001 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23000

This course addresses basic linguistic characteristics of academic spoken and written English. The written parts in particular give an introduction to English scientific and scholarly prose. Items include linguistic awareness, linguistic accuracy, stylistics, academic vocabulary, cohesion and underlying cultural aspects. Förkunskapskrav: General entrance requirements for university studies and the Swedish upper secondary course English B/6 or equivalent. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, em, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23004 English, introductory course. English Literary Studies, 7,5 hp (EN1115) This course includes both literary primary texts and simpler literary critiques. The students learn how to analyze literary texts with respect to literary aspects, presentation, language and underlying cultural aspects. Förkunskapskrav: General entrance requirements for university studies and the Swedish upper secondary course English B/English 6. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, em, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13004 English, introductory course. Culture studies in English, 7,5 hp (EN1116) This course is thematic with a focus on sustainable development. The following themes are addressed continuously: peace, justice, diversity and the environment. The course explores different forms of expression such as film and other visual representations and political prose in relation to various cultural and societal conditions Förkunskapskrav: General entrance requirements for university studies and the Swedish upper secondary course English B/English 6. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, em, 2017-08-28 – 2018-01-14

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

(EN1002)

This course explores some of the linguistic characteristics of spoken and written academic English. The course takes a hands-on approach, i.e. course participants will be encouraged to interact with real texts (theirs and others’) through analyses and discussions. The course is based on research in second-language learning and will prepare students for further study in English, in particular in other areas where English is used for teaching and examination. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, em, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13003 Start: VT18, 25 %, em, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23003 Introduction to Academic Studies in English, 7,5 hp (EN1003) The course is based on research in ESP (English for Specific Purposes) and prepares the students for further studies in English as well as for studies in other subjects where teaching and/or examination is in English. The written parts focus on professional English, critical reading and writing, argumentation, linguistic correctness and other stylistic aspects. The spoken parts focus on developing the students’ abilities to communicate clearly and correctly in an academic context. The course takes a hands-on approach. Förkunskapskrav: General entrance requirements Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, em, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23005 English, Intermediate Course, 30 hp

(EN1210)

The second-term course in English has several aims: to provide students with a more advanced tool for a linguistic and literary analysis, to further promote practical and theoretical proficiency and to prepare students for in-depth studies in English. Förkunskapskrav: 22,5 hec from EN1110 or equivalent. Academic Writing and Speaking (or Written Proficency) within the Introductory Course or

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

125


SPRÅK

KURSER

IELTS 7.0 no part under 6.0 or TOEFL 600, TWE score 5.0 must be included. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13030 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Brighton, 2017-0828 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13031 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23030 Start: VT18, 100 %, dag, Ort Brighton, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23031 Engelska: Kontrastiv engelska för lärare, 7,5 hp (EY1B13) The course aims to provide contrastive components for teachers of English with a foreign teacher´s degree or students from independent courses after HT07 seeking qualification for the Swedish school system. It contains contrastive grammar and phonetics/pronunciation. Using students´ own linguistic proficiency in English and Swedish as well as other mother tongues, we analyse authentic texts to discover areas where language learners are likely to need help to develop their language skills. Förkunskapskrav: Utöver grundläggande behörighet krävs Engelska B/Engelska 6 (eller IELTS 7 ingen del under 6/TOEFL 600/TWE 5) samt godkänd EN1110 Engelska: Grundkurs, samt godkänd EN1210 Engelska: Fortsättningskurs eller motsvarande. Sökande som inte har svenska ska visa detta med TISUS. Urval: Högskolepoäng max 225 hp. Förtur ges till sökande med utländsk lärarexamen. Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13032 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23032 In-depth Course in English, Literary Specialization, 15 hp (EN1310) You will learn how to make close readings, discuss and critically reflect on key literary theoretical and methodological issues as well as on the implications of literary studies for contemporary social concerns. The course includes critical discussions of the practices and conditions of scientific authorship (the writing process, source documentation, peer review, source criticism, research ethics). Förkunskapskrav: 30 hec Introductory course + 22,5 Intermediate Course. Written Proficiency or Academic Writing within the Intermediate Course or IELTS 7.5 no part under 6.5 or TOEFL 625, TWE score 5.5 or equivalent must be included. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-13040 Start: HT17, 50 %, dag, Ort Brighton, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13041 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23040 Start: VT18, 50 %, dag, Ort Brighton, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23041

In-depth Course in English, Literary Research Project, 15 hp (EN1311) You are given an introduction to literary methods and are expected to carry out and present an independent research project. You should also be able to defend your thesis at a final seminar where you will be required to critically discuss an essay written by your peers. This course can also be used as an interdisciplinary degree project within the Teacher education programme. For full-time day study, you must also apply for the 15 hec EN1310 course. Förkunskapskrav: If studied together with EN1310: 30 hec Introductory course + 22,5 Intermediate Course. Written Proficiency or Academic Writing within the Intermediate Course or IELTS 7.5 no part under 6.5 or TOEFL 625, TWE score 5.5 or equivalent must be included. If studied separately: In addition EN1310 or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, Ort Brighton, 2017-1101 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13042 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13043 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23042 Start: VT18, 50 %, dag, Ort Brighton, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23043 In-depth Course in English, Linguistic Specialization, 15 hp (EN1320) You will analyze the structure and function of the English language and linguistic subdisciplines as well as methods in language research. The course provides a description of core linguistic phenomena. Your study will include critical discussions of the practices and conditions of scientific authorship (the writing process, source documentation, peer review, source criticism, research ethics) and provides an opportunity for structured reflection on students’ own scientific style and approach.. Förkunskapskrav: 30 hec Introductory course + 22,5 Intermediate Course. Written Proficiency or Academic Writing within the Intermediate Course or IELTS 7.5 no part under 6.5 or TOEFL 625, TWE score 5.5 or equivalent must be included. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-13044 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23044 Start: VT18, 50 %, dag, Ort Brighton, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23046 In-depth Course in English, Linguistic Research Project, 15 hp (EN1321) You are given an introduction to linguistic methods and are expected to carry out and present an independent research project. You should also be able to defend your thesis at a final seminar where you will be required to critically discuss an essay written by your peers. This course can also be used as an interdisciplinary degree project within the Teacher education programme. For full-time day study, you must also apply for the 15 hec EN1320 course.

Förkunskapskrav: If studied together with EN1320: 30 hec Introductory course + 22,5 Intermediate Course. Written Proficiency or Academic Writing within the Intermediate Course or IELTS 7.5 no part under 6.5 or TOEFL 625, TWE score 5.5 or equivalent must be included. If studied separately: In addition EN1320 or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13045 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23045 Start: VT18, 50 %, dag, Ort Brighton, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23047 English for Business Studies, 30 hp

Förkunskapskrav: General entrance requirements for university studies and the Swedish upper secondary course English B/6 or equivalent. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, Ort Brighton, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13006 English: Specialized Studies in Linguistics: Pop Culture and the English Language, 7,5 hp (EZ1C07) This course examines English as it is encountered in popular media such as film, TV, the internet, music, etc. A multi-layered, multi-perspective approach is used to cover a broad range of topics such as standard vs non-standard English; discourse as social practice; cultural semiotics; the language of persuasion, media representations of non-standard dialects and the construction and representation identity in selected subcultures. Förkunskapskrav: 30 hec introduction level + 22,5 hec intermediate course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23033 English: Thematic Studies in Literature: British Literature and Literary Theory after 1960, 7,5 hp (EZ1C06) Reading and critical discussion of a selection of the period’s most appreciated texts after an introduction with a briefer selection of texts which treat the nature of modern English. Förkunskapskrav: 30 hec introduction level + 22,5 hec intermediate course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13033

Avancerad nivå English Linguistics, 7,5 hp

(EN2113)

Förkunskapskrav: Bachelor of Arts Degree or equivalent and proficiency in English equivalent to 60 hec. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-13050

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 126

(ENEP50)


KURSER

Linguistic Methods, 7,5 hp

SPRÅK

Anm-kod: GU-13054

(EN2114)

Förkunskapskrav: Bachelor of Arts Degree or equivalent and proficiency in English equivalent to 60 hec. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-13055 English: Advanced Research Essay, Linguistic Specialization, 15 hp (EN2D03) Förkunskapskrav: A pass grade in EN2D11 or EN2113+EN2114 or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23060 English: Advanced Research Essay, Literary Specialization, 15 hp (EN2D04) Förkunskapskrav: A pass grade in EN2D12 or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23061 Modernism in English and American Literature, 7,5 hp (EN2102) Förkunskapskrav: Bachelor of Arts Degree or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13051 Theoretical Approaches to English Grammar, 7,5 hp (EN2110) Förkunskapskrav: Bachelor of Arts Degree or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23050 Digital Perspectives on Language and Literature, 7,5 hp (EN2120) Förkunskapskrav: Bachelor of Arts Degree or equivalent, including a 15 hec research Essay. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13052 English: Advanced Literary Theory, 15 hp (EN2106)

Förkunskapskrav: A Bachelor of Arts Degree or equivalent with 90 hec (in depth) pass grade in English including a literary research essay. Written proficiency within the In-depth Undergraduate Course, IELTS 7.5 no part under 6.5 or TOEFL 625, TWE score 5.5 must be included. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-13053 Variationist Sociolinguistics, 7,5 hp

(EN2222)

Förkunskapskrav: Bachelor of Arts degree or Equivalent Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14

English: Master Thesis, Linguistic Specialization, 30 hp (EN2M05) Förkunskapskrav: Bachelor’s degree, of which 90 higher education credits must be constituted by indepth courses in English or the equivalent thereof in a foreign degree. An additional requirement is 60 higher education credits in advanced courses in English, of which 30 credits must be constituted by passed results on EN2D11 and EN2M01 or the equivalent thereof. Passed language proficiency results from either an indepth course in English, IELTS 7.5 or TOEFL must be presented. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23070 English: Master Thesis, Literary Specialization, 30 hp (EN2M10) Förkunskapskrav: Bachelor’s degree, of which 90 higher education credits must be constituted by indepth courses in English or the equivalent thereof in a foreign degree. An additional requirement is 60 higher education credits in advanced courses in English, of which 30 credits must be constituted by passed results on EN2D12 och EN2M06 or the equivalent thereof. Passed language proficiency results from either an indepth course in English, IELTS 7.5 or TOEFL must be presented. Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23071 The Victorian Period, 7,5 hp

(EN2M12)

Förkunskapskrav: A Bachelor of Arts degree with 90 hec (in depth) pass grade in English including a literary research essay, or equivalent foreign degree. Written proficiency within the In-depth Undergraduate Course, IELTS 7.5 or TOEFL 625, TWE score 5.5, or equivalent must be included. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23051 English: Academic Writing, 7,5 hp

(EN2N01)

Förkunskapskrav: Bachelor of Arts Degree or equivalent Written proficiency within the Intermediate Course or IELTS 7.5 no part under 6.5 or equivalent. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23052

FORNKYRKOSLAVISKA Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Karin Wester, 031-786 1782, studievagledning.slaviska@sprak.gu.se Utbildningen består av kurser på grund- och avancerad nivå, som riktar sig till en bred grupp studenter med intressen i slavisk historisk språkvetenskap, medeltidslitteratur och kultur, de ortodoxa gudstjänsternas uppbyggnad samt receptionen av den bysantinska kulturen i Slavia Ortodoxa. Kurser i fornkyrkoslaviska kan med fördel kombineras med studier i något av

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

de moderna slaviska språken, litteraturvetenskap, språkvetenskap, religionsvetenskap, historia och arkeologi. Fornkyrkoslaviska är det första skrivna slaviska skriftspråket som började användas under andra halvan av 800-talet, först genom översättningar av Bibeln och andra för kyrkolivet viktiga texter i Slavia Ortodoxa. Undervisningen i ämnet är IT-baserad och ges på distans.

Grundnivå Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1, 7,5 hp (SL1101) Kursen innebär inlärande av det fornkyrkoslaviska kyrilliska alfabetet samt en del av den grundläggande fornkyrkoslaviska grammatiken (fonetik, morfologi och syntax) och av ett basordförråd. Du får träning i översättning av lättare fornkyrkoslaviska texter. Vidare ingår studier av allmän grammatik som ett medel att förstå olika språks uppbyggnad samt grundläggande inledning till språkvetenskaplig terminologi. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2017-11-01 Anm-kod: GU-15300 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25300 Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2, 7,5 hp (SL1102) Kursen läses efter kursen Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1, 7,5 hp. I kursen ingår andra delen av inlärande av huvuddragen inom fornkyrkoslavisk ljudlära, morfologi, ordbildning och syntax. Du får fortsatt träning i översättning av fornkyrkoslaviska texter samt studier och analys av översättningstekniska strategier och övning i användning av lexikon. Urvalet texter som ingår i kursen kan väljas i samråd med läraren utifrån studentens behov av specialisering. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SL1101, Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15310 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25310 Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori, 7,5 hp (SL1103) Kursen innebär en genomgång av huvuddragen i den fornkyrkoslaviska skriftligheten. Olika redskap presenteras för analys och tolkning vid arbete med källkritik. Urvalet texter som ingår i kursen kan väljas i samråd med läraren utifrån studentens behov av specialisering. Denna kurs kan med fördel läsas tillsammans med kursen SL1102 Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2, 7,5 hp. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SL1101, Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1, 7,5 hp eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15311

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

127


SPRÅK

KURSER

Start: VT18, 50 %, nät, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25311 Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad, 7,5 hp (SL1104) Kursen ger en introduktion i ortodox kalender och i språkliga sätt för att uttrycka tideräkning enligt belägg i krönikelitteratur och liturgiska texter. I kursen ingår även en översikt över kalenderns betydelse för behovet av och skapandet av särskilda grupper av texter. Kursen fokuserar också på de ortodoxa gudstjänsternas uppbyggnad och dess relevanta terminologi. Alla texter som används i kursen är översatta till svenska. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15301 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25301 Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap, 7,5 hp (SL1201)

kandidatexamen i ett humanistiskt ämne och 30 hp i fornkyrkoslaviska, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15350 Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 2, 15 hp (SL2102) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen SL2101, Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 1, 15 hp, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25351 Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Magisteruppsats, 15 hp (SL2103) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen SL2102, Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 2, 15 hp, eller motsvarande. Tillgodoräknande av kurser som ingår i utländsk examen bedöms separat. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, nät, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25350

I kursen ingår en fortsättning från kursen SL1102 av inlärande av specifika fenomen inom fornkyrkoslavisk ljudlära, morfologi och ordbildning. Du får fortsatt träning i översättning av svårare fornkyrkoslaviska originaltexter samt studier och analys av översättningstekniska strategier. Urvalet texter som ingår i kursen kan väljas i samråd med läraren utifrån studentens behov av specialisering.

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 3, 15 hp (SL2201)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt på kursen SL1102, Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2, 7,5 hp eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25320

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 4, 15 hp (SL2202)

Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap, 7,5 hp (SL1301) I kursen ingår en fördjupning av studierna i det fornkyrkoslaviska språket genom språkvetenskaplig och textologisk analys och tolkning av fornkyrkoslaviska texter och dess tradering. Kursen har nära anknytning till den pågående forskningen i ämnet. Texterna som är skrivna för hand eller tryckta före 1800 hör till flera olika ämnen: naturvetenskap, skönlitteratur, filosofi, språkvetenskap, historia och religion. Texterna kan väljas i samråd med läraren utifrån studentens behov av specialisering. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SL1201, Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap, 7,5 hp eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25330

Avancerad nivå Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 1, 15 hp (SL2101) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs

Förkunskapskrav: Genomgången kurs SL2101 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15352

Förkunskapskrav: Genomgången kurs SL2201 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25353 Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Masteruppsats, 15 hp (SL2203) Förkunskapskrav: Magisterexamen, samt godkänt resultat på kursen SL2202, Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 4, 15 hp, eller motsvarande. Tillgodoräknande av kurser som ingår i utländsk examen bedöms separat. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, nät, 2018-03-22 - 2018-06-03 Anm-kod: GU-25352 Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Masteruppsats, 30 hp (SL2204) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen SL2202, Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 4, 15 hp, eller motsvarande. Tillgodoräknande av kurser som ingår i utländsk examen bedöms separat. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25354

FRANSKA Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

studievagledning.franska@sprak.gu.se Franska är ett romanskt språk och talas av omkring 100 miljoner människor förutom i Frankrike i Belgien, Schweiz, Kanada, Afrika, Västindien och Polynesien. Det är av tradition ett språk med stark internationell ställning och i dag vid sidan av engelskan det viktigaste språket i EU. Efter engelska är franska det mest studerade språket i världen och man räknar med att ungefär 600 miljoner människor har betydande kunskaper i franska. Det går att ta ut en kandidatexamen i franska inom Internationella språkprogrammet och det går att ta ut en en magister/masterexamen med franska som huvudämne via institutionens magister/ masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Grundnivå Franska: Grundkurs, 30 hp

I den här kursen utvecklar du din muntliga och skriftliga språkfärdighet i franska. Kursen behandlar även olika aspekter av kultur och samhälle i fransktalande länder. Du får teoretiska verktyg för att studera och analysera det franska språkets struktur, franskspråkig litteratur och andra medier. Kursen kan läsas både som campuskurs och som nätkurs. Det finns även en variant där man läser större delen av terminen i Lyon. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Franska steg 3 eller Franska 3 (områdesbehörighet2/ A2). Alternativt godkänd kurs Franska: Grundkurs I, 30 hp (FR1100), Förberedande kurs II, 15 hp (FR1601) eller motsvarande. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13100 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Lyon, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13101 Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13102 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-13103 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23100 Start: VT18, 100 %, dag, Ort Lyon, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23101 Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23102 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-23103 Franska: Grundkurs A, 15 hp

(FR1112)

Under kursen utvecklar du din muntliga och skriftliga språkfärdighet i franska. Du får också teoretiska verktyg för att studera och analysera det franska språkets struktur, franskspråkig litteratur och andra medier. Franska: Grundkurs A, 15 hp (FR1112) och Franska:

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 128

(FR1111)


KURSER

SPRÅK

Grundkurs B, 15 hp (FR1113), motsvarar tillsammans Franska: Grundkurs, 30 hp (FR1111). Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Franska steg 3 eller Franska 3 (områdesbehörighet2/ A2). Alternativt godkänd kurs Franska: Grundkurs I, 30 hp (FR1100), Förberedande kurs II, 15 hp (FR1601) eller motsvarande. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13104 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23104 Franska: Grundkurs B, 15 hp

(FR1113)

Du fortsätter att utveckla din muntliga och skriftliga språkfärdighet i franska liksom din förmåga att analysera det franska språkets struktur, franskspråkig litteratur och andra medier. Kursen behandlar också olika aspekter av kultur och samhälle i fransktalande länder. Franska: Grundkurs A, 15 hp (FR1112) och Franska: Grundkurs B, 15 hp (FR1113), motsvarar tillsammans Franska: Grundkurs, 30 hp (FR1111). Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 10 hp på kursen FR1112 eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23110

I, 30 hp (FR1100), Förberedande kurs II, 15 hp (FR1601) eller motsvarande. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: Sommar 17, 50 %, nät, 2017-06-05 – 201708-20 Anm-kod: GU-33100 Kursen ges v.23-25 och v.27-33 (Uppehåll v.26) Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Franska för ekonomer, 30 hp

(FREP50)

Kursen ges främst för studenter inom Ekonomprogrammets språkinriktning, men vänder sig i mån av plats även till dig med intresse för internationell ekonomi och som vill öka dina kunskaper inom språkområdet. En månads intensivkurs i fransk språkfärdighet med tonvikt på ekonomi ges först i Göteborg. I Frankrike får du sedan möjlighet att studera och använda språket på plats och du får en introduktion till landets näringsliv. Du läser även kurser i franskspråkig kultur och samhällsförhållanden. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Franska steg 3 eller Franska 3 (områdesbehörighet2/ A2). Alternativt godkänd kurs Franska: Grundkurs I, 30 hp (FR1100), Förberedande kurs II, 15 hp (FR1601) eller motsvarande. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, Ort Lyon, 2017-08-28 – 2018-01-14

Praktisk franska: Lär dig tala med flyt, grundkurs, 7,5 hp (FR1106)

Franska: Fortsättningskurs, 30 hp

Vill du lära dig tala franska med lite bättre flyt? Då är det här kursen för dig. Du lär dig att tala idiomatisk och korrekt franska i olika kommunikationssituationer. Du får även läsa en samtida fransk skönlitterär text och diskutera denna.

Kursens syfte är att vidareutveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på franska. Kursen ger också en introduktion till allmän och fransk språkvetenskap och omfattar ett studium av litteraturhistoria och skönlitterära texter från 1800- och 1900-talet.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Franska steg 3 eller Franska 3 (områdesbehörighet2/ A2). Alternativt godkänd kurs Franska: Grundkurs I, 30 hp (FR1100), Förberedande kurs II, 15 hp (FR1601) eller motsvarande. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13105 Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23105 Franska: Samtida fransk litteratur och film: bilden av jaget, bilden av den andre, 7,5 hp (FR1107)

I den här kursen bekantar du dig med några relativt lättillgängliga exempel på samtida fransk litteratur och film samtidigt som du utmanar invanda tankemönster om jaget och den andre. Du läser romaner, seriealbum och ser film som illustrerar och ifrågasätter våra föreställningar om ”vi och dom”. Du får ta del av aktuell forskning som behandlar kursens innehåll och utvecklar samtidigt dina kunskaper i det franska språket genom att verken i huvudsak studeras och examineras på franska. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Franska steg 3 eller Franska 3 (områdesbehörighet2/ A2). Alternativt godkänd kurs Franska: Grundkurs

(FR1200)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp på antingen Franska: Grundkurs, 30 hp (FR1111) eller Franska: Grundkurs A, 15 hp och Franska: Grundkurs B, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13130 Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13131 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-13132 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-13133 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23130 Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23131 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-23132 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-23133 Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng, 15 hp (FR1202) Kursen riktar sig i första hand till dig som behöver 45 högskolepoäng för att bli behörig lärare i franska. Kursens syfte är att ge dig ökad färdighet i att använda franska språket i tal och skrift samt vidgade kunskaper inom 1900-talets litteratur.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Förkunskapskrav: Minst 22,5 hp på antingen Franska: Grundkurs, 30 hp (FR1111) eller Franska: Grundkurs A, 15 hp och Franska: Grundkurs B, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13134 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13135 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23134 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23135 Franska, Fördjupningskurs, del I, 15 hp (FR1303)

Kursens syfte är att erbjuda en fördjupning av fransk litteratur- och språkvetenskap. Kursen omfattar även ett studium av äldre fransk litteratur med tonvikt på texter från 1600- och 1700-tal. Ett översättningsmoment ingår också. Denna kurs utgör första halvan av de 30 hp i ämnet franska som krävs på fördjupningsnivå för att du ska kunna ha franska som huvudämne i en kandidatexamen. Förkunskapskrav: Minst 22,5 hp på Franska: Fortsättningskurs, 30 hp (FR1200) eller Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 hp (FR1201) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13140 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13141 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23140 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23141 Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå, 15 hp (FR1302) Kursen består av ett självständigt arbete och utgör tillsammans med FR1303 de 30 hp på fördjupningsnivå som krävs för kandidatexamen med franska som huvudämne. Syftet är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap och förmågan att tillämpa vetenskapliga metoder genom en mindre forskningsuppgift, som redovisas i en uppsats. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp på Franska: Fortsättningskurs, 30 hp (FR1200) eller Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 hp (FR1201) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13142 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13143 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23142 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23143 Franska: Kontrastiv franska för lärare, 7,5 hp (FR1305)

Kursen vänder sig i första hand till studerande med utländsk lärarexamen som behöver komplettera med de kontrastiva momenten inom sina franskstudier. Kursen behandlar tre delmoment där den kontrastiva

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

129


SPRÅK

KURSER

apsekten är särskilt framträdande: fonetik, grammatik och översättning. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i franska 1-30 hp eller motsvarande, samt godkänd fortsättningskurs 31-60 hp eller motsvarande vari ingår teoretiska kunskaper i grammatik och fonetik. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13136 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23136 Franska: Läskurs för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp (FR1210) Kursen vänder sig till dig som vill läsa fransk samhällsvetenskaplig och humanistisk facktext i original. Vi fokuserar på läsförståelsen och arbetar med kortare utdrag ur texter av författare från 1700-talet och framåt. Läraren introducerar texterna och ger en översikt över modern fransk idéhistoria samt den grammatik som behövs för läsförståelsen. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter där du får möjlighet att redogöra för dina personliga reaktioner på texternas innehåll. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Franska steg 3 eller Franska 3 (områdesbehörighet2/ A2). Alternativt godkänd kurs Franska: Grundkurs I, 30 hp (FR1100), Förberedande kurs II, 15 hp (FR1601) eller motsvarande. Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: Sommar 17, 50 %, nät, 2017-06-05 – 201708-20 Anm-kod: GU-33101 Kursen ges v.23-25 och v.27-33 (Uppehåll v.26) Sista ansökningsdag: 2017-03-15

Franska: Textkurs, 7,5 hp

(FR2302)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänt resultat på Franska grundkurs (30 hp) och Franska fortsättningskurs (30 hp), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13154 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13155 Franska: Teori, metod & vetenskaplig framställning, språkvetenskaplig inriktning, 30 hp (FR2400)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med självständigt arbete, FR1300) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13156 Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13157 Franska: Skönlitteratur och litteraturvetenskaplig teori, 30 hp (FR2401) Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med självständigt arbete, FR1300) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13158 Start: HT17, 100 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13159 Franska: Självständigt arbete, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp (FR2500)

Avancerad nivå Fortbildningskurs för lärare i franska: Muntlig kommunikation i klassrummet, 7,5 hp (FR2110) Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt lärarexamen med behörighet i franska. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13150 Franska: Fokus på form i språkundervisning, 10 hp (FR2211) Förkunskapskrav: Minst 80 hp inom huvudområdet franska, lärarexamen för skolans senare år eller gymnasiet med inriktning mot franska eller motsvarande samt Svenska A/Svenska 1 och Engelska A/ Engelska 5 eller motsvarande Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 33 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13151 Franska: Textkurs, 15 hp

Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13153

(FR2301)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med eller utan självständigt arbete, FR1300 eller FR1301) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13152

Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med självständigt arbete, FR1300) eller motsvarande, samt Franska: Teori & metod, språkvetenskaplig inriktning, 30 hp på avancerad nivå (FR2400), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23160 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23161

självständigt arbete, FR1300) eller motsvarande, samt Franska: Skönlitteratur och litteraturvetenskaplig teori, 30 hp på avancerad nivå (FR2401), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23162 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23163 Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning, 30 hp (FR2503) Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med självständigt arbete, FR1300) eller motsvarande, samt Franska: Skönlitteratur och litteraturvetenskaplig teori, 30 hp på avancerad nivå (FR2401), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23172 Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23173 Franska: Självständigt arbete, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp (FR2504) Förkunskapskrav: Magisterexamen i franska med språkvetenskaplig inriktning eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23164 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23165 Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning, 15 hp (FR2505) Förkunskapskrav: Magisterexamen i franska med litteraturvetenskaplig inriktning eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23166 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23167

GREKISKA (ANTIK GREKISKA) Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Franska: Självständigt arbete, språkvetenskaplig inriktning, 30 hp (FR2501)

Eva-Lena Axelsson, 031-786 1795 studievagledning.grekiska@sprak.gu.se

Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med självständigt arbete, FR1300) eller motsvarande, samt Franska: Teori & metod, språkvetenskaplig inriktning, 30 hp på avancerad nivå (FR2400), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23170 Start: VT18, 100 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23171

I grundkursen i grekiska vid Institutionen för språk och litteraturer lär du dig läsa och förstå grekiskspråkiga texter, men du lär dig inte tala grekiska. Fokus är klassisk (antik) grekiska och inte den nygrekiska som talas idag. I grundkursen lär du dig språket från början med hjälp av en nybörjarbok. Redan under andra halvan av grundkursen får du läsa en historisk text, Xenofons Anabasis, och en kort dialog av Platon i original. Institutionen erbjuder grundkursen både som campusförlagd kurs och som nätbaserad distanskurs. Studierna passar både för den som behöver språkkunskaperna som komplettering i andra studier, t.ex. äldre historia, litteraturvetenskap, språkämnen, idé- och lärdomshistoria, filosofi och teologi, och för den som vill fördjupa sig i det grekiska språket som sådant.

Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning, 15 hp (FR2502) Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 130


KURSER

SPRÅK

Grundnivå Grekiska, grundkurs, del I, 15 hp

(GRE111)

Genom att läsa enkla texter i en nybörjarbok lär man sig på denna kurs den grundläggande grekiska grammatiken (formlära och syntax) och ett basordförråd. Texternas innehåll belyser det antika Greklands historia och kultur. Under föreläsningarna får man också några inblickar i språkhistoria. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, helg, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13500 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13501 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23500 Grekiska, grundkurs, del II, 15 hp

(GRE112)

På denna kurs börjar man läsa grekiska författare i original. Texterna är skrivna av historikern Xenofon och filosofen Platon. Målet är att uppnå viss självständig färdighet, bl. a. genom att lära sig använda lexikon och kommentarer. Dessutom ingår en översiktskurs i det antika Greklands historia och kulturhistoria, med tonvikt på den klassiska perioden. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i grekiska, del I, 15 hp (GRE111) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13510 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23510 Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23511 Äldre litteratur från Homeros till Petrarca, 7,5 hp (SPL120) För mer information om kursen, se Ämnesövergripande kurser - språk. De kappadokiska fäderna och den grekiska bildningen, 7,5 hp (GRE121) Kursen syftar till att ge ökad färdighet i språklig interpretation av några av 300-talets kristna grekiska texter, samt därmed bredare kunskaper om den senantika grekiska prosan. 300-talets litterära och kulturella miljöer, främst Athen och dess betydelse för den kristna bildningstraditionen, diskuteras. På grekiska läses Basileios Om grekisk litteratur, i översättning läses Gregorios av Nazianzos, Libanios och Eunapios. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen GRE112, Antik grekiska, grundkurs del II, 15 hp; eller godkänt resultat på kursen RKT135, Nya Testamentet med grekiska, fördjupningskurs, 15 hp; eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23520 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23521 Tidigkristna grekiska texter, 7,5 hp

(GRE122)

Kursen syftar till att ge ökad färdighet i språklig interpretation av tidigkristna grekiska texter samt att ge bre-

dare kunskaper om det grekiska språket och den tidiga kristendomens miljö och historia. Fokus ligger på de apostoliska fäderna (decennierna runt år 100 e.Kr.). Under kursen läses ett urval av äldre kristna texter i på grekiska och översättning. Kursen kräver kunskaper i antik eller nytestamentlig grekiska.

Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13550 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23550

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen GRE111, Antik Grekiska, Grundkurs del 1, 15 hp; eller godkänt resultat på kursen RKT125, Nya Testamentet med Grekiska, fortsättningskurs, 15 hp; eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13520 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13521

Förkunskapskrav: Godkänd kurs i Grekiska, kurs 1 (GRE211), 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13552 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23552

Grekiska, fortsättningskurs, 30 hp

Förkunskapskrav: Godkänd kurs i Grekiska, kurs 2 (GRE221), 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13560 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23560

(GRE120)

I denna kurs får du läsa klassisk prosa, poesi och en tragedi. Du förbättrar dina kunskaper i grekisk grammatik och ökar din förmåga att översätta grekisk text och förstå den utifrån dess historiska och kulturella sammanhang. Du får också en introduktion till grekisk idé- och litteraturhistoria. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i grekiska, del I, 15 hp (GRE111) och grundkurs i grekiska, del II, 15 hp (GRE112) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-13522 Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-13523 Grekiska, fördjupningskurs, 15 hp

(GRE130)

I denna kurs läser du ytterligare grekisk prosa. Du får också sätta dig in i det grekiska dramat. Kursen innehåller även ett moment i epigrafik, där du får studera ett antal grekiska inskrifter. Kursen förbättrar din förmåga till textanalys på olika nivåer. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i grekiska (GRE120) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13530 Grekiska, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (GRE140) Som examensarbete ska du skriva en uppsats som är baserad på grekisk text. Den ska utformas efter vedertagna former för vetenskapliga skriftliga arbeten och ska visa att du kan använda grekisk text för att identifiera och lösa problem. Du ska försvara uppsatsen vid ett seminarium, och själv opponera på en medstudents uppsats. Förkunskapskrav: Godkänd fördjupningskurs i grekiska (GRE130) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23540

Avancerad nivå Grekiska, kurs 1, 15 hp

Grekiska, kurs 2, 15 hp

(GRE221)

Grekiska, examensarbete för magisterexamen, 15 hp (GRE230)

ISLÄNDSKA Institutionen för svenska språket, Renströmsgatan 6, www.svenska.gu.se Studievägledning

svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning Ämnet isländska ger språkfärdighet och inblick i Islands historia, samhälle och kultur. Ämnet är indelat i kurser om 7,5 hp av olika svårighetsgrader och inriktningar, där inledningskursen består av grundläggande språkfärdighet och grammatik.

Grundnivå Isländska I, grundkurs, 7,5 hp

(NS1150)

Vill du lära dig isländska? Här är en grundkurs där du studerar isländsk ljud- och böjningslära, ordbildning och syntax. Tonvikten ligger på textläsning - du lär dig läsa enklare texter och tala på en grundläggande nivå. Kursen fordrar ett aktivt deltagande. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15402 Isländska II, grundkurs, 7,5 hp

(NS1152)

I den här kursen, som är en fortsättning på Isländska I, utvecklar du dina färdigheter i att läsa, tala och skriva isländska. Tonvikten ligger på praktisk övning, men även språkets utveckling från fornisländska till nyisländska berörs. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i Isländska I, 7,5 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25420

(GRE211)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurser för examen på kandidatnivå, 180 hp, i ämnet grekiska. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

131


SPRÅK

KURSER

JAPANSKA

Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24910

Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se

Japanska, fortsättningskurs I, 30 hp

Studievägledning

Karin Wester, 031-786 1782, studievagledning.japanska@sprak.gu.se Kurserna syftar till att ge gedigna kunskaper i den moderna japanskans skriftsystem och formlära, praktisk språkfärdighet samt grundläggande kunskaper i Japans historia, samhällsliv och kultur. Skriftsystemet är främmande för nybörjare och kräver övning. Inledningsvis ges en kurs i grundläggande grammatikkunskap, i vilken den japanska formläran jämförs med den svenska. Inom ramen för kandidat- och magisterkursen introduceras de studerande till den äldre, litterära japanskans formlära samt sino-japanska texter (klassisk kinesiska, litterära texter). Kurserna innehåller även översättningsövningar. Från och med andra året läggs tyngdpunkten av utbildningen på att uppöva läsförmågan samt att skriva vetenskapliga uppsatser. Kursen i Japans samhälle och kultur är öppen för alla med grundläggande behörighet och föreläsningar ges på svenska eller engelska. Nivågraderingen för uppnådd språkfärdighet har i görligaste mån integrerats med den för CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) och JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Det går att ta ut en kandidat-, magister- eller masterexamen i japanska genom att läsa fristående kurser. Det går att ta ut en kandidatexamen i japanska inom Internationella språkprogrammet och det går att ta ut en en magister/masterexamen med japanska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Grundnivå Japanska, grundkurs 1, 15 hp

(JP1101)

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskap i standardjapanskans struktur och viss praktisk språkfärdighet. Om du vill läsa 30 hp på en termin, söker du helfartsvarianterna av JP1101 och JP1102. CEFR:A1 Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14900 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24900 Japanska, grundkurs 2, 15 hp

(JP1102)

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskap i standardjapanskans struktur, viss praktisk språkfärdighet samt grundläggande kunskaper i Japans historia, kultur och samhälle. Om du vill läsa 30 hp på en termin, söker du helfartsvarianterna av JP1101 och JP1102. CEFR:A1, JLPT:Level N5 Förkunskapskrav: Godkänd delkurs Hiragana, 1 hp, från JP1101 Japanska grundkurs, 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14910

(JP1200)

Utbildningsmålet är ökade kunskaper om det japanska språkets struktur, ökad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt fördjupade kunskaper i realia. CEFR: A2, JLPT: Level N4. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på 11 hp av 15 hp i kursen JP1101, Japanska, Grundkurs 1, och 11 hp av 15 hp i JP1102, Japanska, Grundkurs 2 eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14920 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24920 Japanska, fortsättningskurs II, 30 hp

(JP1300)

Utbildningsmål är att ge vidgade kunskaper i det japanska språkets struktur och i stilistisk framställning i skriftlig och muntlig kommunikation samt fördjupad kunskap i läsförståelse. CEFR: B1 Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs I, JP1200 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14930 Introduktion till japansk lingvistik, 7,5 hp (JP1301)

This course focuses on basic structural features of the Japanese language, in order to facilitate students’ learning in Japanese language courses and/or the teaching of Japanese as 2nd language. A brief survey of the nature of language (phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics) and other related areas such as pragmatics, lexicon, and writing system will be discussed. Förkunskapskrav: JP1200, Japanese, Intermediate Course, 30 hec, or similar. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14925 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24925 Introduktion till Japans kultur och samhälle, 7,5 hp (JP1302) Kursen ger en orientering i Japans kultur och samhälle, särskilt i fråga om genus, religion, makt och lärande. Detta görs utifrån ett historiskt perspektiv. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14901 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24901 Japanska, fortsättningskurs III, 30 hp

(JP1400)

Utbildningsmålet är fördjupade kunskaper om det japanska språkets struktur samt en allsidig praktisk språkfärdighet, samt fördjupad kunskap i läsförståelse. CEFR: B2, JLPT: Level N3 Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs II,

JP1300 eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24930 Japanska, fördjupningskurs I avseende kandidatexamen, 15 hp (JP1510) Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i det japanska språket, ytterligare öva upp en allsidig språkfärdighet samt utveckla den studerandes förmåga till självständigt arbete på en god akademisk nivå. CEFR: C1, JLPT: Level N2 Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs III, JP1400, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14940 Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen, 15 hp (JP1520) Kursen syftar till att ge studerande erfarenhet av att skriva akademisk uppsats. Den studerande ska kunna hantera källmaterial kritiskt, observera formalia och föra ett väl underbyggt, vetenskapligt resonemang. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs III, JP1400, eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14941 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24940 Praktik i japanska-undervisning 1, fortsättning, 7,5 hp (JP1801) The purpose of this course is to offer Japanese teaching practice to the students who have studied a language subject including ‘teaching Japanese as a foreign language’ but have little or no previous teaching experience. It is intended for students who seek a career in teaching Japanese to speakers of other languages. Students will attend the supervisor’s courses, make teaching plans and drills and carry out teaching practice with both beginners and intermediate students. Förkunskapskrav: To be eligible for this course, students need to satisfy the general entrance requirements for Swedish university studies and also have a working knowledge of English. In addition, it is required that students have obtained at least 30 higher education credits in language subject including courses in Teaching Japanese as a foreign language. Those who speak Japanese as a foreign language are required to submit an official score of Japanese Language Proficiency Test Level N1. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14921 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14922 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24921 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24922 Praktik i japanska-undervisning 2, fortsättning, 7,5 hp (JP1802) The purpose of this course is to offer further Japanese teaching practice to the students who have studied a

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 132


KURSER

SPRÅK

language subject including teaching Japanese as a foreign language , but have little previous teaching experience. It is intended for the students who seek a career in teaching Japanese to speakers of other languages. Students will attend the supervisor s courses, make teaching plans and drills and carry out teaching practice with both beginners and intermediate students. Förkunskapskrav: JP1801 (7,5 higher education credits) or equivalent course. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-14923 Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14924 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-24923 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-24924

Avancerad nivå Japanska, Kultur- och litteraturstudier, 7,5 hp (JP2101) Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurserna JP1510, Japanska, Fördjupningskurs (15 hp) och JP1520, Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp) eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14950

Kinas historia, 7,5 hp

Kinesiska, fördjupningskurs III, 30 hp

(KI1210)

Kursen ger en översikt av kinesisk historia och historiografi från tidigaste tid till 1800-talets slut. Kursen motsvarar delkursen Kinas historia i KI1200. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23401 Kinesiska, Grundkurs, 30 hp

(KI1100)

Kursens syfte är att ge elementära insikter i den moderna standardkinesiskans grammatiska och fonologiska struktur, kännedom om ca 400 skrivtecken och ett godtagbart uttal. Den ger också förutsättningar att läsa enklare övningstexter samt viss förmåga att tala kinesiska. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13400 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-23400 Kinesiska, fortsättningskurs, 30 hp

(KI1200)

(JP2102)

Kursen bygger vidare på grundkursen och ger utökade kunskaper och färdighet i att tala, skriva och läsa modern rikskinesiska (putonghua), förbättrad hörförståelse samt kunskaper i enklare översättning. Kursen ger även en översikt av kinesisk historia och historiografi från tidigaste tid till 1800-talets slut.

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på JP1510, Japanska, Fördjupningskurs I, avseende kandidatexamen, (15 hp) eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14951

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på minst tre av fyra delkurser på kursen KI1100, Kinesiska, Grundkurs, 30 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23430

KINESISKA

Kinesiska, fördjupningskurs, 30 hp

Teori och metod i japansk lingvistik, 7,5 hp

Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Karin Wester, 031-786 1782, studievagledning.kinesiska@sprak.gu.se

(KI1300)

Kursen bygger vidare på grundkursen och fortsättningskursen, och ger fördjupade kunskaper i att tala, skriva och läsa modern rikskinesiska (putonghua) samt hörförståelse. Kursen ger också en första introduktion till klassisk kinesiska.

Kursernas mål är att ge grundläggande färdigheter i det kinesiska språket. Tyngdpunkten är lagd på modern rikskinesiska (mandarin): tal och skrift. Stor vikt läggs vid den komplexa och tidskrävande skriften.

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på minst tre av fyra delkurser på kursen KI1200, Kinesiska, Fortsättningskurs, 30 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13430

Grundnivå

Kinesiska fördjupningskurs II, 30 hp

(KI1400)

Kursen ger en introduktion till Kinas nutidshistoria från 1900 till hur samhälle, politik, kultur och ekonomi ser ut och fungerar idag. Kursen tar också översiktligt upp Kinas geografi. Dessutom görs en genomgång av grundläggande vetenskaplig metod och teori.

Kursen bygger vidare på Fördjupningskurs I och ger fördjupade kunskaper i att tala, läsa och skriva modern rikskinesiska (putonghua) samt ytterligare förbättrad hörförståelse. Kursen ger också en fördjupad kunskap i klassisk kinesiska och en översiktlig genomgång av den kinesiska idéhistorien. Större delen av kursen är förlagd till Shanghai.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13401

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KI1300. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23435

Kina idag, 7,5 hp

(KI1110)

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

(KI1500)

Kursen bygger vidare på Fördjupningskurs II och ger ytterligare fördjupade kunskaper i att tala, läsa och skriva modern rikskinesiska (putonghua) samt förbättrad hörförståelse. Kursen ger också övning i att använda kinesiska i ett akademiskt sammanhang, och ger en ytterligare fördjupad kunskap i klassisk kinesiska. Kursen innehåller ett större självständigt arbete, syftande till kandidatexamen i kinesiska. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs betyget Godkänt på kursen KI1400, Kinesiska, Fördjupningskurs II, 30 högskolepoäng eller på KI1450, Kinesiska, Fördjupningskurs II i Kina. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13440

Avancerad nivå Avancerad kinesisk sakprosa I, 7,5 hp

(KI2101)

Förkunskapskrav: 120 högskolepoäng i kinesiska eller godkänt resultat på KI1400, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13450 Avancerad kinesisk sakprosa II, 7,5 hp

(KI2102)

Förkunskapskrav: 120 högskolepoäng i kinesiska eller godkänt resultat på KI1400, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23450 Kinesisk propaganda, 7,5 hp

(KI2105)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen KI1500 (30 hp) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23451

LATIN Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Eva-Lena Axelsson, 031-786 1795, studievagledning.latin@sprak.gu.se Inom ämnesstudierna i latin får du en bred inblick i vårt västerländska kulturarv. Genom ett par årtusenden har latinet har fungerat som bärare av detta arv. De texter som studeras erbjuder dig därför ovanligt rika möjligheter till jämförelser av människors villkor genom tiderna, men också till reflektioner kring erfarenheter som du tycks dela med människor som levt i andra tider och på andra platser i Europa. Inom studierna ligger fokus framförallt på antika texter eftersom dessa i hög grad påverkat senare litteratur. För att kunna relatera innehållet i texterna till deras kulturhistoriska bakgrund studerar du också den antika kulturen. Olika delkurser innehåller praktiska didak-

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

133


SPRÅK

KURSER

tiska inslag, såsom teorier kring språkinlärning och språkundervisning samt styrdokument för skolundervisningen i ämnet. Studierna i latin ger dig härutöver gedigna kunskaper i både allmän och latinsk grammatik, vilken studeras ur ett kontrastivt perspektiv. Du skaffar dig härigenom goda teoretiska kunskaper både om latin och om moderna västerländska språks struktur och funktioner. Digitala verktyg och IT används i utbildningen. Utbildningen genomförs av ämnet latin vid Institutionen för språk och litteraturer.

Grundnivå Latin, grundkurs, 30 hp

(LAT110)

I denna kurs lär du dig grunderna i latinsk grammatik och ett basordförråd samt får träning i att läsa och förstå enklare latinska texter. Du får också lära dig allmän grammatik som hjälpmedel att förstå hur språk är uppbyggda, och får en överblick över olika språks släktskap, likheter och olikheter. Grundläggande romersk historia och kulturhistoria ingår i kursen, och du får också lite träning i att läsa latinska inskrifter. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23600 Introduktionskurs i latin I, 7,5 hp

(LAT111)

Denna kurs är första delen av Latin, grundkurs (LAT110). Under kursen lär du dig efter inledande studier i allmän grammatik grundläggande latinsk grammatik (formlära och syntax). Du får också ett latinskt basordförråd och träning i att översätta enklare latinsk text. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-13600 Introduktionskurs i latin II, 7,5 hp

(LAT112)

Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23620 Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs, 7,5 hp (LAT115) I denna kurs får du en orientering om vilken roll språket latin har spelat i den europeiska kulturen genom tiderna. Kursen innehåller inte språkstudier i egentlig mening, men du får en överblick över latinets språkliga struktur och får lite smakprov på latinsk text i form av t ex inskrifter och bevingade ord, samt av latinska texter i översättning. Dessutom ingår ett kulturhistoriskt studium av de historiska miljöer där latin har spelat en framträdande roll. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13601 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23601 Äldre litteratur från Homeros till Petrarca, 7,5 hp (SPL120) För mer information om kursen, se Ämnesövergripande kurser - språk Latin, fortsättningskurs, 30 hp

(LAT120)

I denna kurs får du läsa latinsk prosa och poesi främst från antiken och medeltiden. Du förbättrar dina kunskaper i latinsk grammatik och ökar din förmåga att översätta latinsk text och förstå den utifrån dess historiska och kulturella sammanhang. Du får en introduktion med praktiska övningar i olika latinska vetenskapliga metoder och forskningsområden. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i latin, 30 hp (LAT110) eller godkänt resultat på kurserna LAT111, LAT112, LAT113, antingen LAT115 eller SPL120, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13620

Denna kurs är andra delen av Latin, grundkurs (LAT110) och en fortsättning på LAT111. Under kursen fördjupar du dina kunskaper i latinsk formlära och syntax, utökar ditt latinska basordförråd och får ytterligare träning i att översätta enklare latinsk text. Du får också en översikt över språks släktskap, likheter och olikheter.

Latin, fördjupningskurs, 15 hp

Förkunskapskrav: LAT111, Introduktionskurs i latin I (7,5 hp) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13610

Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Latin (LAT120), 30 hp, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13630 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23630

Latin, textkurs: Antika latinska texter, 7,5 hp (LAT113)

Kursen är tredje delen av Latin, grundkurs (LAT110). Under kursen får du träning i att läsa och översätta latinsk originaltext - både prosa och poesi. Du får också träning i att analysera texterna grammatiskt och i att placera in dem i deras historiska och kulturella sammanhang. Förkunskapskrav: LAT112, Introduktionskurs i latin II (7,5 hp) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

(LAT130)

I denna kurs förbättrar du din färdighet i latinsk syntax och stilistik bl a genom övningar i att översätta från svenska till latin. Du läser mer latinsk text, delvis av ökad svårighetsgrad, och förbättrar din förmåga i textanalys på olika nivåer.

Latin, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (LAT140) Som examensarbete skall du skriva en uppsats som är baserad på latinsk text. Den skall utformas efter vedertagna former för vetenskapliga skriftliga arbeten och skall visa att du kan använda latinsk text för att identifiera och lösa problem. Du skall försvara uppsatsen vid ett seminarium, och själv opponera på en medstudents uppsats.

Förkunskapskrav: Om kursen läses parallellt med LAT130: Godkänd fortsättningskurs LAT120, 30 hp eller motsvarande. Om kursen läses separat: Godkänd fördjupningskurs, LAT130, 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13640 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23640

Avancerad nivå Latinsk litteratur och filologi, 15 hp

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurser i en omfattning av 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng på kandidatnivå inom huvudområdet latin eller motsvarande utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13650 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23650 Latin, specialtextkurs, 15 hp

(LAT222)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurser i en omfattning av 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng på kandidatnivå inom huvudområdet latin eller motsvarande utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13651 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23651 Latin, examensarbete för magisterexamen, 15 hp (LAT230) Förkunskapskrav: Godkänd kurs på avancerad nivå i Latin, kurs 2, 15 hp (LAT221) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13660 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23660

LINGVISTIK Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6, www.flov.gu.se Studievägledning

studievagledning@flov.gu.se Hur skulle världen se ut om inte språket fanns? Det går knappast att föreställa sig allt som är beroende av att vi har språk: datorer, poesi, sjukvård, bilfabriker och teater, för att ta några exempel. Språket är en stor del av våra liv. Detta grundläggande fenomen måste vi alltså beskriva och förklara på ett vetenskapligt sätt. Frågor som Vad innebär det att kunna ett språk? Hur lär sig små barn sitt modersmål? Hur kommunicerar vi med datorer? Vilka likheter finns mellan språk i världen? är viktiga frågor. Lingvistik är vetenskapen om den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation. Ämnet behandlar språkets olika aspekter: språkljudens bildningssätt, akustik och perception (fonetik, fonologi), ordformer (morfologi), grammatiska strukturer (syntax), språklig betydelse

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 134

(LAT212)


KURSER

SPRÅK

(semantik), hur vi använder språket (pragmatik) ur fysiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kunskaperna du får har du nytta av i en mängd olika yrken som till exempel lärare, översättare, språkplanerare, journalist och redaktör liksom när du arbetar med språkteknologi, information och PR samt som forskare. Eftersom lingvistik handlar om språk och kommunikation kan personer i snart sagt alla yrken dra nytta av studier i lingvistik.

Lingvistikens grunder, 15 hp

Grundnivå

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15801 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25801

Lingvistik, grundkurs, 30 hp

(LI1101)

Är du intresserad av hur språk är uppbyggda och hur vi producerar och uppfattar språk? Av språklig betydelse och av hur vi använder språket? På kursen får du verktyg för att göra enkla analyser inom fonetik, grammatik, semantik, pragmatik. Du får lära dig hur några delområden inom lingvistiken kan tillämpas, t ex utföra grundläggande psykolingvistiska experiment och kritiskt granska en språkteknologisk tillämpning. Två delkurser: Lingvistikens grunder och Lingvistiska tillämpningar Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15800 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25800 Lingvistik, fortsättningskurs, 30 hp

(LI1201)

Här får du som läst grundkursen i Lingvistik tillfälle att lära dig mer. HT17 erbjuds de obligatoriska kurserna Fonetik och Grammatik, VT18 är de obligatoriska kurserna Fonetik och Semantik/Pragmatik. Oavsett vilken termin du läser kan du välja en valfri kurs om 7,5 hp. Du får också bekanta dig med något av de delområden som intresserar dig genom att skriva en uppsats om 7.5 hp. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Lingvistik grundkurs (LI1101) eller Lingvistikens grunder (LI1401) och Lingvistiska tillämpningar (LI1402) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15820 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25820 Lingvistik, fördjupningskurs, 30 hp

(LI1301)

Här får du som läst fortsättningskursen i Lingvistik tillfälle att lära dig ännu mer. HT17 erbjuds den obligatoriska kursen Grammatik, VT18 är den obligatoriska kursen Semantik och Pragmatik. Oavsett vilken termin du läser kan du välja en valfri kurs om 7,5 hp. Du får också fördjupa dig i något av de delområden som intresserar dig särskilt genom att skriva en uppsats om 15 hp. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på Lingvistik fortsättningskurs (LI1201) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15840 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25840

(LI1401)

Funderar du över hur språk är uppbyggda och hur vi producerar och uppfattar språk? Är du intresserad av språklig betydelse och av hur vi använder språket? Den här kursen är en introduktion till ämnet lingvistik, den ger dig en inblick i dessa frågor och i hur mänskliga språk kan beskrivas, analyseras och förklaras. Kursen ger dig verktyg för att göra enkla analyser inom delområdena fonetik, grammatik, semantik och pragmatik.

Lingvistiska tillämpningar, 15 hp

(LI1402)

Är du intresserad av språket ur psykologisk och sociologisk synvinkel? Hur lingvistiken kan bidra med ett intressant perspektiv på internet och webben? Vilka likheter och olikheter språken i världen uppvisar? Kursen behandlar bl a sådana frågor, och du får tillämpa dina kunskaper inom lingvistiken. Du lär dig t ex att göra enkla analyser av transkriberat talspråksmaterial, utföra enkla psykolingvistiska experiment och kritiskt granska en existerande språkteknologisk tillämpning. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Lingvistikens grunder (LI1401) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15810 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25810 Fonetik, 7,5 hp

(LI1403)

Visst är det märkligt att ljud och ord kommer ut ur munnen. Det hela beror på hur vi ställer in läppar, tunga och struphuvud. Ibland blir det fel i detaljerna, som när vi lär oss att uttala ett främmande språk. Och hur gör egentligen buktalare? Vill du veta mer om detta och känna att du har en vetenskaplig grund att stå på ska du läsa Fonetik. Kursen ger dig utvidgade kunskaper om språkets ljudsida med avseende på produktion, perception, akustik samt struktur. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Lingvistikens grunder (LI1401) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15811 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25811 Semantik och pragmatik, 7,5 hp

(LI1404)

Hur kan det komma sig att de ljud och tecken som utgör språkets materia också har en betydelse? Vad är betydelse egentligen? Hur kan den beskrivas? Hur kan våra yttranden förmedla mer än vad som ryms i själva orden? Hur klarar vi av att förstå kreativt språkbruk, ironi och metaforer? Hur kan vi göra något genom att säga något? Denna kurs ger dig verktyg för att analysera språklig betydelse, hur vi använder språket, och hur det vi säger samspelar med sammanhanget i vilket det sägs. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Lingvistikens grunder (LI1401) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25812 Grammatik, 7,5 hp

(LI1405)

Är du intresserad av att göra grammatiska analyser? Här får du veta vilka verktyg och analysmetoder som kan användas. De hjälper dig att förstå hur språk är uppbyggda, hur ord kombineras till fraser, fraser till satser och satser till större enheter i tal såväl som i skrift. De grammatiska teorier som behandlas närmar sig detta på olika sätt, t ex frasstrukturgrammatik och samtalsspråkets grammatik. Du kommer också att få en inblick i hur grammatiska teorier har utvecklats över tid. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Lingvistikens grunder (LI1401) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15812 Brytningsanalys, 7,5 hp

(LI1412)

Svenskans ljudstruktur i kontrastiv belysning till andra språks ljudstruktur. Olika teorier om orsaker till brytning. Metoder för att analysera brytning. Psykologiska faktorer förbundna med brytning och attityder till brytning. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs LI1403 Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 - 2017-10-31 Anm-kod: GU-15813 Lexical semantics, 7,5 hp

(LI1422)

The course gives an introduction to lexical semantics: the subfield of linguistics that deals with the meanings of words. The focus of this course is on analyzing and describing how the semantic properties of a word (i.e. aspects of its meaning) determine how the word can be used in a sentence, that is, which types of phrases the word can appear with. Data from several different languages will be analyzed and discussed. The primary emphasis will be placed on skill-development: analyzing empirical data and providing arguments for and against alternative hypotheses. Förkunskapskrav: Introductory course in linguistics (30 hp) or equivalent in an area of linguistics. English language proficiency equivalent to English A is also required. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15814 Språkteknologi, 7,5 hp

(LI1407)

Språkteknologin ligger bakom utvecklingen av automatisk översättning mellan språk, datorer som man kan samtala med, och många andra kluriga saker som datorer kan göra med naturliga språk. Den här kursen ger en översikt över språkteknologiska problem, komponentteknologier och tillämpningar. Den är relativt praktiskt upplagd och du får prova på allt ifrån enkel programmering till utvärdering av språkteknologiska tillämpningar. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Lingvistiska tillämpningar (LI1402) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

135


SPRÅK

KURSER

Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25821 Psykolingvistik, 7,5 hp

Institutionen för svenska språket, Renströmsgatan 6, www.svenska.gu.se

(LI1413)

“Sex laxar i en laxask” är svårt att säga. Och ibland har vi ordet “på tungan” men vi kommer inte på det. Vi tänker ut tankar och formar om dem till ord och meningar – i tal eller skrift. Vi hör ljud eller läser bokstäver och formar om dem till tankar. Hur i all världen är detta möjligt? Och hur lär sig små barn detta utan större bekymmer? Det reder vi ut i kursen i Psykolingvistik. Vi gör också spännande experiment som visar de vetenskapliga metoderna. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Lingvistikens tillämpningar (LI1402) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25822

Studievägledning

www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/ Vi ger inte längre grund- och fortsättningskurser i nordiska språk. Men om du redan har dessa kurser sedan tidigare eller har läst Danska 60 hp kan du läsa fördjupningskursen i nordiska språk. Det går alltså att ta ut en kandidatexamen med nordiska språk som huvudämne och det går också att läsa nordiska språk på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. De enskilda nordiska språken danska och isländska kan läsas som fristående kurser (se Danska och Isländska).

Grundnivå Nordiska språk, fördjupningskurs, 30 hp

Avancerad nivå

(NS1301)

Språkvetenskapliga metoder, 7,5 hp

(LI2102)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen med språkvetenskapligt huvudämne. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/ Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15850 Magisteruppsats, 15 hp

NORDISKA SPRÅK

(LI2201)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i lingvistik/ allmän språkvetenskap eller kandidatexamen från grundutbildning inom närliggande ämnesområden som språkämnen, filosofi, etc. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25860 Masteruppsats variant 1, 30 hp

(LI2301)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i lingvistik/ allmän språkvetenskap eller kandidatexamen från grundutbildning inom närliggande ämnesområden som språkämnen, filosofi, etc. samt genomgångna kurser om 60 hp på avancerad nivå. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25870 Masteruppsats variant 2, 15 hp

(LI2302)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i lingvistik/ allmän språkvetenskap eller kandidatexamen från grundutbildning inom närliggande ämnesområden som språkämnen, filosofi, etc. samt genomgångna kurser om 60 hp på avancerad nivå. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25871

Inom kursen fördjupar du din kännedom om nordiska språk och nordisk språkvetenskap samt skaffar dig grundläggande färdigheter i språkvetenskaplig forskning. Härigenom lär du dig också bedriva utredningsarbete samt slipar din analys-, argumentations- och uttrycksförmåga. I kursen ingår ett specialarbete som omfattar 15 hp. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Nordiska språk, 30 hp, godkända fortsättningskurser i Danska, 30 hp, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15440 Start: HT17, 50 %, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-15441

Avancerad nivå Magisteruppsats i Nordiska språk, 15 hp (NS2140)

Förkunskapskrav: Kurser på avancerad nivå om minst 30 hp, varav 7,5 hp inom huvudområdet. Detta förutsätter i sin tur filosofie kandidatexamen med 90 hp i Svenska språket eller Nordiska språk, alternativt 60 hp i Svenska språket eller Nordiska språk och 90 hp i annat språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15460 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25460

RYSKA Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Karin Wester, 031-786 1782 studievagledning.slaviska@sprak.gu.se Ryskan är med sina ca 170 miljoner infödda talare det största slaviska språket. I sin egenskap av världsspråk

intar den en särställning bland de slaviska språken. Ryskan är också det enda slaviska språk som kan studeras vid svenska gymnasier. Språket bildar tillsammans med den närbesläktade ukrainskan och vitryskan den östslaviska gruppen inom de slaviska språken och skrivs liksom dessa med det kyrilliska alfabetet. Det går att ta ut en en magister/masterexamen med ryska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Grundnivå Ryska Grundkurs, kurspaket, 30 hp

Under grundkursen i ryska studeras grundläggande grammatisk terminologi och det ryska skriftsystemet. Studenterna lär sig att använda kyrillisk skrift på datorer. Det ges introduktion av och träning i grundläggande uttalsregler och elementär grammatik och en inlärning av ett ordförråd på ca 1000 ord. Kursen ger övning av läsfärdigheten genom läsning av adapterade och kommenterade ryska texter. Översättning från ryska övas och grundläggande översättningstekniska problem och strategier studeras. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15200 Start: HT17, 100 %, dag, Ort Sankt Petersburg, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15201 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25200 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-25201 Rysk litteraturvetenskap, 7,5 hp

(RY1124)

Kursen ger en grundläggande inledning till litteraturvetenskaplig terminologi. En genomgång av huvuddragen i den ryska litteraturen samt diskussion kring grundläggande analytiska och kritiska perspektiv på litteraturens unika roll och betydelse för Rysslands identitet görs. Studenterna läser ett representativt urval centrala verk i översättning samt analys och kommentarer till dessa verk. Därutöver analyseras och kommenteras den litterära processen i anslutning till samhällsutvecklingen. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15202 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-22 Anm-kod: GU-25202 Ryska, fortsättningskurs, kurspaket, 30 hp (RY1200)

Kursen ger fortsatt träning av läsförståelse genom läsning av dels adapterade och kommenterade ryska texter, dels läsning av enklare rysk originaltext. Praktisk översättning från ryska till ett skandinaviskt språk övas ytterligare. En teoretisk genomgång av grundläggande översättningsproblem och översättningsstrategier ges. Fortsättningskursen i ryska går igenom grundläggande

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 136

(RY1100)


KURSER

uttalsregler, övning i fonetisk transkription, grammatiska övningar och ytterligare inlärning av ordförrådet. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänd RY1122, Ryska, Grundkurs, Etapp 2. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25225 Introduktion till Rysslands kultur- och idéhistoria, 7,5 hp (RY1127) Kursen ger en översikt över Rysslands kultur- och idéhistoria. Vissa centrala problem i den ryska kulturens historia, problem som är avgörande för förståelsen av dagens Ryssland, behandlas och analyseras på ett djupare plan. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15203 Start: VT18, 25 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25203 Ryska. Fortsättningskurs, Etapp 3, 7,5 hp (RY1221)

Kursen är först förlagd till Narva under perioden 17 juli till 6 augusti. Därefter ingår två veckors självstudier inklusive examination i form av inlämningsuppgift i Sverige. Kursen består av språkstudier men det ingår även föreläsningar om rysk kultur, politik och ekonomi. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänd RY1122, Ryska, Grundkurs, Etapp 2. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: Sommar 17, 100 %, dag, Ort Narva, 2017-0718 – 2017-08-21 Anm-kod: GU-35220 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5, 7,5 hp (RY1321)

På kursen ges en mer avancerad språkträning i både tal och skrift än föregående kurs genom ytterligare muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar vilket ska leda till en utökning av aktiva ord- och frasförrådet. Dessutom ger kursen en fördjupad träning i grammatik och frekventa strukturer. Förkunskapskrav: Godkänd RY1222 och RY1223. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15220 Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6, 7,5 hp (RY1322)

Kursen ger en mer avancerad språkträning i både tal och skrift än föregående kurs genom muntliga språkfärdighetsövningar och uttalsträning. Skriftlig träning av frekventa strukturer genom översättning från svenska till ryska, fritt skrivande, samt skriftliga referat ingår. Originaltexter läses med betoning på textförståelse, innehåll och realia. Även muntliga referat av lästa texter ingår. Det aktiva ord- och frasförrådet utökas och fördjupad träning ges i grammatik och frekventa strukturer. Förkunskapskrav: Godkänd RY1321

SPRÅK

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-22 Anm-kod: GU-25220 Ryska, Fördjupningskurs, Text 1, 7,5 hp (RY1323)

Studenterna ges ytterligare träning av läsförståelse och översättning av mer avancerade originaltexter och studenterna får fortsatt träning på praktisk översättning från ryska till ett skandinaviskt språk av avancerade texter med större betoning på språkliga nyanser. Dessutom ges ytterligare orientering om och träning i att använda ordböcker och elektroniska hjälpmedel. Förkunskapskrav: Godkänd RY1222 och RY1223. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15221 Ryska, Fördjupningskurs i Ryssland, 30 hp (RY1331)

Kursen, som ges i St. Petersburg, ger en mer avancerad språkträning i både tal och skrift än föregående kurs genom muntliga språkfärdighetsövningar och uttalsträning. Skriftlig träning av frekventa strukturer genom översättning från svenska till ryska, fritt skrivande, samt skriftliga referat ingår. Originaltexter läses med betoning på textförståelse, innehåll och realia. Det aktiva ord- och frasförrådet utökas och fördjupad träning ges i grammatik och frekventa strukturer. Förkunskapskrav: Minst 60 hp ryska där RY1222 och RY1223, eller motsvarande, ska ingå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, Ort Sankt Petersburg, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15240 Ryska, Fördjupningskurs, Text 2, 7,5 hp (RY1333)

Kursen ger ytterligare träning av läsförståelse och översättning av mer avancerade originaltexter. Dessutom ges fortsatt träning på praktisk översättning från ryska till ett skandinaviskt språk av avancerade texter med större betoning på språkliga nyanser. Kursen ger vidare en fördjupning i textförståelsen av äldre texter genom läsning av äldre texter från 1600–1800-talen och analys av innehållet. Fördjupning ges även i grammatikens historiska utveckling. Förkunskapskrav: Godkänd RY1323. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15230 Ryska, Fördjupningskurs, Litteraturvetenskap, 7,5 hp

(RY1334)

Kursen ger en fördjupning i den ryska litteraturens utveckling i förhållande till den allmänkulturella och historiska situationen i Ryssland; speciellt under 1900talet. I kursen ingår läsning av ett representativt urval av litterära verk från den aktuella perioden. Kursen ger också ytterligare fördjupning i litteraturvetenskaplig terminologi och teori. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurserna RY1322, Ryska, Etapp 6 (7,5 hp) och RY1333, Ryska, fördjupningskurs, Text

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

2 (7,5 hp) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-22 Anm-kod: GU-25230 Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap, 7,5 hp (RY1335) Kursen omfattar en fördjupad teoretisk genomgång av allmän och rysk syntax och semantik ur ett kontrastivt perspektiv samt en kort introduktion till rysk språkhistoria och en introduktion till grundläggande grammatisk terminologi på ryska. Under kursens gång författas även en självständig uppsats (6-8 sidor) som uppfyller elementära krav på vetenskaplighet. Förkunskapskrav: RY1225, Ryska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap 2, RY1322, Ryska Fördjupningskurs, Etapp 6 samt RY1333, Ryska, Fördjupningskurs, Text 4. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-22 Anm-kod: GU-25231 Ryska, Fördjupningskurs, Översättningsvetenskap, 7,5 hp

(RY1336)

I delkursen ges en grundläggande introduktion till översättningsvetenskap och översättningsteori med fokus på dels mer generella problem- och frågeställningar, dels problem- och frågeställningar med särskild relevans för det ryska språket och den ryska litteraturen ur ett översättningsperspektiv. Delkursen syftar till att ge de studerande en generell uppfattning om översättarens arbetsvillkor och belyser översättningsproblematik ur ett språkligt och kulturellt perspektiv. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurserna RY1322, Ryska, Etapp 6 (7,5 hp) och RY1333, Ryska, fördjupningskurs, Text 2 (7,5 hp) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-22 Anm-kod: GU-25232 Ryska, Fördjupningskurs, Språkhistoria, 7,5 hp (RY1337) Kursen innehåller studier av rysk språkhistoria och läsning av fornryska texter. Kursen fokuserar på inlärning och analys av ljud- och skriftsystem, morfologi, syntax och ordförråd samt deras utveckling. Fornryska texter väljs utifrån studentens specialisering och i samråd med lärare. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurserna RY1322, Ryska, Etapp 6 (7,5 hp) och RY1333, Ryska, fördjupningskurs, Text 2 (7,5 hp) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-22 Anm-kod: GU-25233 Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs, 7,5 hp

(RY1338)

Kursen innehåller introduktion till vetenskapligt skrivande, introduktion till forskningstraditioner, analys och opposition av uppsatsexempel, läs- och skrivövningar av vetenskapliga texter och studier av vetenskapliga

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

137


SPRÅK

KURSER

artiklar på ryska, engelska och svenska. Kursen ger en fördjupad insikt i ryska språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodiska grundproblem. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurserna RY1322, Ryska, Etapp 6 (7,5 hp) och RY1333, Ryska, fördjupningskurs, Text 2 (7,5 hp) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15241 Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete, 15 hp (RY1339) Kursen innehåller följande introduktion till vetenskapligt skrivande, introduktion till forskningstraditioner, analys och opposition av uppsatsexempel, läs- och skrivövningar av vetenskapliga texter, studier av vetenskapliga artiklar på ryska, engelska och svenska. Kursen ger en fördjupad insikt i ryska språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodiska grundproblem Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kurserna RY1322, Ryska, Etapp 6 (7,5 hp) och RY1333, Ryska, fördjupningskurs, Text 2 (7,5 hp) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-03-23 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25240

Avancerad nivå Rysk lingvistik och översättningsteori, 7,5 hp (RY2110)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, samt godkänt resultat på 120 hp i ryska på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15250 Rysk litteraturvetenskap, 7,5 hp

(RY2111)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, samt godkänt resultat på 120 hp i ryska på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15251

SOMALISKA Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Eva-Lena Axelsson, 031-786 1795, studievagledning.afrikanska@sprak.gu.se Somaliskan utgör en del av det övergripande ämnet Afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Kurserna i ämnet erbjuds i samarbete med lärarutbildningsnämnden med det primära syftet att öka kompetensen i språket bland aktiva lärare. Dels ges en kontrastiv introduktion till somaliskan om 7,5 hp för lärare i svenska som andraspråk, dels ett kurspaket om 30 hp för modersmålslärare i somaliska. Detta kurspaket kan fungera som ett behörighetsgivande tillägg i ämnet modersmål somaliska för den som redan har en lärarexamen eller för den som har för avsikt att

skaffa sig en lärarexamen i andra ämnen. Somaliskan kan då läggas till denna examen som ett extra ämne. Undervisningen i somaliska för modersmålslärare ges på distans och omfattar såväl webbaserade moment som undervisning på campus i Göteborg. De webbaserade momenten innebär att deltagarna nästan dagligen förväntas logga in på kursen och ta del av anvisat kursmaterial samt delta aktivt i arbetsuppgifter och asynkrona diskussioner. Undervisningen på campus är förlagd till fyra veckoslut jämnt fördelade över terminen. Vid varje tillfälle ägnas en av dagarna åt vardera kursen. Var och en av kurserna i somaliska omfattar 7,5 hp och ges på kvartsfart, vilket innebär 10 timmars aktiva studier per kurs och vecka. Kurserna kan sökas även av andra intresserade med tillräckliga förkunskaper. Läsåret 2017/18 ges inte kurser i somaliska för modersmålslärare.

Grundnivå Kontrastiv introduktion till somaliskan, 7,5 hp (SOL150)

Kursen är avsedd för nybörjare och ger grundläggande kunskaper i och om somaliska. Språket studeras ur ett kontrastivt perspektiv med fokus på språksystemet och den sociolingvistiska situationen. Enkla texter studeras för att bygga upp ett elementärt ordförråd och viss förmåga att läsa lätt somaliska. Somaliers textproduktion på svenska analyseras och möjliga källor till interferens diskuteras. Kursens målgrupp är lärare i svenska som andraspråk, men den är även öppen för andra intresserade. Förkunskapskrav: 30 hp inom endera av huvudområdena Svenska som andraspråk, Svenska språket, Nordiska språk, Lingvistik, eller 30 hp i något annat språk eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-12320

SPANSKA Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

studievagledning.spanska@sprak.gu.se Spanskan är ett av världens största språk och kan jämföras med engelskan ifråga om både storlek och spridning i världen. I USA finns det fler människor med spanska som modersmål än i Spanien och spanskan är även det första alternativet bland dem som väljer att läsa ett främmande språk. Trenden är densamma i Sverige. Fler och fler lär sig spanska runt om i världen varför språket har blivit allt viktigare som internationellt språk. Studier i spanska omfattar språkfärdighet, litteraturläsning och studier i ländernas historia och situation idag. Du väljer senare inriktning mot språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Det går att ta ut en kandidatexamen och en magister- eller masterexamen med spanska som huvudämne genom att läsa fristående kurser på grund-, fortsättnings-, fördjupnings- eller avancerad nivå. Det går att ta ut en kandidatexamen i spanska inom Internationella språkprogrammet och det går att ta ut en en magister/ masterexamen med spanska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk

och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Grundnivå Spanska, grundkurs, 30 hp

Kursens mål är att utveckla den kommunikativa språkfärdigheten i spanska (förstå text och muntligt tal, skriva och prata på korrekt spanska) med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att befästa kunskaper om spansk grammatik. Genom självständig sökning av information ska studenterna träna upp sin språkförmåga och kulturkompetens, samt utveckla en grundläggande språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Spanska steg 3 eller Spanska 3 (områdesbehörighet 2/ A2). Alternativt Praktisk spanska (SP1001/SP0500/ SP0600) eller Orienteringskurs i spanska (SP1600). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13300 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23300 Spanska, nätbaserad Grundkurs 1, 7,5 hp (SP1111)

Denna kurs utgör första delen av grundkursens nätversion. Hela grundkursens mål är att utveckla den kommunikativa språkfärdigheten i spanska med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att befästa kunskaper om spansk grammatik. Genom självständig sökning av information ska studenterna träna upp sin språkförmåga och kulturkompetens, samt utveckla en grundläggande språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet. Denna första del består av spansk grammatik och språkfärdighet. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Spanska steg 3 eller Spanska 3 (områdesbehörighet 2/ A2). Alternativt Praktisk spanska (SP1001/SP0500/ SP0600) eller Orienteringskurs i spanska (SP1600). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13303 Spanska, nätbaserad Grundkurs 2, 7,5 hp (SP1112)

Denna kurs utgör andra delen av grundkursens nätversion. Hela grundkursens mål är att utveckla den kommunikativa språkfärdigheten i spanska med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att befästa kunskaper om spansk grammatik. Genom självständig sökning av information ska studenterna träna upp sin språkförmåga och kulturkompetens, samt utveckla en grundläggande språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet. Olika typer av texter kommer att behandlas. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Spanska steg 3 eller Spanska 3 (områdesbehörighet 2/ A2). Alternativt Praktisk spanska (SP1001/SP0500/ SP0600) eller Orienteringskurs i spanska (SP1600). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13304

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 138

(SP1103)


KURSER

Spanska, nätbaserad Grundkurs 3, 7,5 hp (SP1113)

Denna kurs utgör tredje delen av grundkursens nätversion. Hela grundkursens mål är att utveckla den kommunikativa språkfärdigheten i spanska med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att befästa kunskaper om spansk grammatik. Studenterna tränar även upp sin kulturkompetens samt utvecklar en grundläggande språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet. Denna tredje del består av momenten spansk fonologi, andra delen av spansk grammatik, samt språkfärdighet. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen SP1111 Spanska, nätbaserad Grundkurs 1, 7,5 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23315 Spanska, nätbaserad Grundkurs 4, 7,5 hp (SP1114)

Denna kurs utgör fjärde delen av grundkursens nätversion. Hela grundkursens mål är att utveckla den kommunikativa språkfärdigheten i spanska med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att befästa kunskaper om spansk grammatik. Inom kursen tränar studenterna även upp sin kulturkompetens samt utvecklar en språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet. I denna sista del fortsätter vi analysen och behandlingen av olika spanskspråkiga texter både med litterärt och kulturellt innehåll. Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen SP1111 Spanska, nätbaserad Grundkurs 1, 7,5 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23320 Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs, 7,5 hp (SP1105) Vill du lära dig tala spanska med lite bättre flyt? Då är den här kursen för dig. Du lär dig tala idiomatiskt korrekt spanska i olika vardagssituationer och får en förståelse för vilka skillnader det finns i olika kommunikationssituationer i Spanien/Latinamerika och Sverige. Du får även läsa en samtida skönlitterär text på spanska och diskutera denna. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Spanska steg 3 eller Spanska 3 (områdesbehörighet 2/ A2). Alternativt Praktisk spanska (SP1001/SP0500/ SP0600) eller Orienteringskurs i spanska (SP1600). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13301 Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23301 Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs, 7,5 hp (SP1107) I kursen behandlas olika former av texter. Du lär dig skriva idiomatiskt korrekta texter såsom affärsbrev, privata brev, sammanfattningar och kortare presentationer och får individuell handledning i din skrivprocess. Kursen ger dig en inblick i grundläggande skillnader mellan det spanska och svenska språket i några skriftliga kommunikationssituationer, t ex tilltal, etikettsregler, textstruktur, stilistik etc. Tillgång till dator är ett krav.

SPRÅK

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Spanska steg 3 eller Spanska 3 (områdesbehörighet 2/ A2). Alternativt Praktisk spanska (SP1001/SP0500/ SP0600) eller Orienteringskurs i spanska (SP1600). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13302 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23302 Spanska för ekonomer, 30 hp

(SPEP50)

Kursen ges främst för studenter inom Ekonomprogrammets språkinriktning, men vänder sig i mån av plats även till dig med intresse för internationell ekonomi och som vill öka dina kunskaper inom språkområdet. En månads intensivkurs i spansk språkfärdighet med tonvikt på ekonomi ges först i Göteborg. I Spanien får du sedan möjlighet att studera och använda språket på plats och du får en introduktion till landets näringsliv. Du läser även kurser i spanskspråkig kultur och samhällsförhållanden. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Spanska steg 3 eller Spanska 3 (områdesbehörighet 2/ A2). Alternativt Praktisk spanska (SP1001/SP0500/ SP0600) eller Orienteringskurs i spanska (SP1600). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, Ort Barcelona, 2017-0828 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13305 Spanska, fortsättningskurs, 30 hp

(SP1210)

Här lär du dig hur det spanska språket är uppbyggt och ökar din språkfärdighet i spanska. Du får en orientering om grundläggande språkvetenskapliga frågeställningar och om språkets roll i samhället inom det spanskspråkiga området. Du förbättrar din färdighet att läsa, förstå och analysera spanskspråkig modern text, samt utvecklar förmågan att läsa och förstå texterna i deras kultur- och litteraturhistoriska sammanhang. Förkunskapskrav: 22,5 hp på Grundkurs (SP1103) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13330 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23330 Spanska, fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik, 7,5 hp (SP1211) Denna kurs är en del av fortsättningskursen i spanska (SP1210). Kursen ger en introduktion i spansk lingvistik, huvudsakligen syntax och semantik. Vidare ger kursen kunskap i det spanska språkets framväxt med representativa textexempel från medeltid och guldålder samt breddad kunskap om det spanska språkets varieteter. Förkunskapskrav: 22,5 hp på Grundkurs (SP1103) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-23331 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23332

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Spanska, fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap, 7,5 hp (SP1212) Denna kurs är en del av fortsättningskursen i spanska (SP1210). Inom delkursen studeras ett representativt urval av spanskspråkiga texter från 1500-talet till idag. Grundläggande kännedom om litteratur- och kulturvetenskapliga teorier ingår, framförallt för att studenten ska kunna tillämpa olika analyser på texterna. Delkursen fördjupar kunskapen om olika kulturyttringar och vill hos studenten utveckla en reflektion om komplexiteten i relationen mellan litteratur/text och kultur. Förkunskapskrav: 22,5 hp på Grundkurs (SP1103) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23334 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23335 Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik och diskursiva genrer, 7,5 hp (SP1213) Denna kurs är en del av fortsättningskursen i spanska (SP1210). Kursen ger studenterna fördjupad kunskap och praktik i spansk morfosyntax och kommunikativ grammatik för att utveckla god medvetenhet om olika språkliga register och genrer. Förkunskapskrav: 22,5 hp på Grundkurs (SP1103) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-13331 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13332 Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande, 7,5 hp (SP1214) Denna kurs är en fortsättning på förra kursen SP1213 och en del av fortsättningskursen SP1210. Kursen ger grundläggande kunskap och färdighet i att utforma en projektskiss där moment som ämnesavgränsning, problemformulering, materialinsamling och informationssökning ingår. Förkunskapskrav: 22,5 hp på grundkurs (SP1103) eller motsvarande, samt genomgången fortsättningskurs SP1213. Kurserna SP1213 och SP1214 kan läsas samma termin, då gäller förkunskapskravet för SP1213. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13333 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13334 Spanska, fördjupningskurs i litteratur, 15 hp (SP1301)

Utbildningens mål är att ge utvecklad förmåga att analysera spanskspråkig litteratur utifrån litteraturvetenskapliga grunder och med hänseende till texternas historiska, kulturella och sociala sammanhang. Kursen ska förbereda för att skriva en uppsats (SP1304) med litteraturvetenskaplig inriktning och för fortsatta studier på avancerad nivå. Kursen har fysiska träffar på campus som är examinerande och därmed obligatoriska. Kursen erbjuder även en version där träffarna på campus ersätts av videokonferenser eller skriftliga uppgifter (t. ex. via diskussionsfora.)

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

139


SPRÅK

KURSER

Förkunskapskrav: Avslutad 30 hp kurs på grundkursnivå (SP1102, SP1103 eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från fortsättningsnivå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13340 Spanska, fördjupningskurs i lingvistik, 15 hp (SP1302)

Kursens mål är att ge utvecklad förmåga att analysera språkliga strukturer, ge kunskaper om äldre stadier av spanska samt analysera språkets roll i samhället. Kursen ska förbereda för att skriva en uppsats (SP1304) med språkvetenskaplig inriktning och för fortsatta studier på avancerad nivå. Förkunskapskrav: Avslutad 30 hp kurs på grundkursnivå (SP1102, SP1103 eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från fortsättningsnivå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13341 Spanska, uppsats, 15 hp

(SP1304)

Utbildningens mål är att ge sådana kunskaper och teoretiska/analytiska färdigheter som krävs för att självständigt skriva, försvara och opponera på en uppsats inom ett specialområde (språkvetenskap, litteraturvetenskap eller didaktik) på god akademisk spanska. Förkunskapskrav: Avslutad 30 hp kurs på grundkursnivå (SP1102, SP1103 eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från fortsättningsnivå där kurs i akademiskt skrivande, eller motsvarande ska ingå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13342 Start: VT18, 50 %, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23342

Avancerad nivå Spanska: Det egna och det främmande i litteraturen, 15 hp (SP2105) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen på grundnivå om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete på fördjupningsnivå (15 hp), i vilken skall ingå minst godkänd fortsättningsnivå i spanska (60 hp), samt språkfärdighet i spanska motsvarande nivå C1 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk (Diploma de Español como Lengua Extranjera från Instituto CervantesNivel C1 eller Superior, eller motsvarande) eller godkänd fördjupningsnivå i spanska (90 hp) Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13350 Spanska, Spansk semantik: vad orden betyder och hur detta förändras, 15 hp (SP2203) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen på grundnivå om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete på fördjupningsnivå (15 hp), i vilken skall ingå minst godkänd fortsättningsnivå i spanska (60 hp), samt språkfärdighet i spanska motsvarande nivå C1 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk (Diploma de Español como Lengua Extranjera från Instituto Cervantes-

Nivel C1 eller Superior, eller motsvarande) eller godkänd fördjupningsnivå i spanska (90 hp) Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23350 Spanska (språk-, litteratur- och kulturvetenskaplig inriktning): Det medeltida Spanien, 15 hp (SP2401) Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 hp, i vilken ska ingå minst Fortsättningskurs i spanska, och språkfärdighet i spanska motsvarande nivå C1 enligt den Europeiska referensramen för språkkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13351 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 15 hp

(SP2501)

Förkunskapskrav: Godkänt betyg kurser omfattande 30 hp på avancerad nivå i spanska. Studentens språkfärdighetsnivå i spanska ska vara minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen för språk. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13360 Start: VT18, 50 %, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23360 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 30 hp

(SP2502)

Förkunskapskrav: Godkänt betyg kurser omfattande 30 hp på avancerad nivå i spanska. Studentens språkfärdighetsnivå i spanska ska vara minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen för språk. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-13370 Start: VT18, 100 %, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23370 Berättelser om jaget: minne, exil och genus i latinamerikansk litteratur och film, 15 hp (SP2700)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23351

SPRÅKTEKNOLOGI Introduction to programming, 7,5 hp

(LT2111)

Introduction to formal linguistics, 7,5 hp (LT2112) Natural language processing, 15 hp Statistical methods, 7,5 hp

(LT2113)

Dialogue systems, 7,5 hp

(LT2206)

Language technology resources, 7,5 hp (LT2304) Machine Learning, 7,5 hp

(LT2306)

Embodied and situated language processing, 7,5 hp (LT2308) Dialogue Systems 2, 7,5 hp Technology Project, 7,5 hp

(LT2309)

(LT2310)

För mer information om kurserna, se Språkteknologi under intresseområdet IT.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Institutionen för svenska språket, Renströmsgatan 6, www.svenska.gu.se Studievägledning

www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/ Kurserna i Svenska som andraspråk riktar sig till lärare/ pedagoger, skolledare och andra som vill öka sin kännedom om språkliga och kulturella minoriteters inlärnings- och levnadsvillkor. Ämnet behandlar svenska språket som det ter sig för en person med annat modersmål. En kontrastiv och språktypologisk synvinkel anläggs och jämförelser görs med andra språks struktur. Övningar i bedömning av inlärares andraspråk ingår. Stor vikt läggs vid frågor om flerspråkighet, språkpsykologi, språkinlärning och språkutveckling. Även kulturell bakgrund, migrationens mekanismer och flerspråkighetens effekter för individ och samhälle studeras. Kurserna behandlar olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever. Kurserna kan ingå i en lärarexamen. Är du behörig att undervisa i svenska som andraspråk? I december 2013 skärptes behörighetskraven för den som undervisar i svenska som andraspråk. Här hittar du en sammanställning av vad som gäller. Behörighetsförordning

Tidigare fick lärare med behörighet i svenska årskurs 1-3 per automatik även behörighet i svenska som andraspråk. Detta gäller inte längre.För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 1-6 krävs nu 30 högskolepoäng (hp) i svenska som andraspråk, för åk 7-9 krävs 45 hp och för gymnasieskolan krävs 90 hp. För sfi krävs 30 hp. Detta gäller de lärare som framöver vill ansöka om behörighet i ämnet. Observera att det kan skilja sig beroende på vilken lärarexamen du har, för mer information om det se Behörighet i grundskolan (www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/kravfor-att-fa-behorighet-1.237096 )

Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 hp (LT2203)

(SSA111)

Det här är kursen för dig som vill undervisa i sven-

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 140

(LT2204)

Grundnivå

(LT2202)

Computational semantics, 7,5 hp

Computational syntax, 7,5 hp


KURSER

ska som andraspråk. Du studerar kulturmöten, flyktingskap, migration och sociala faktorer ur ett individ- och samhällsperspektiv och får en orientering om flerspråkighet och moderna teorier om andraspråksutveckling. Ämnet behandlar svenska språket så som det ter sig för personer med andra modersmål och ger grundliga kunskaper om uttal, skrift, grammatik och ordförråd samt alfabetisering alternativt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15501 Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-15502 Start: HT17, 50 %, distans, 2017-08-28 – 201806-03 Anm-kod: GU-15503 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25501 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2019-01-20 Anm-kod: GU-25502 Start: VT18, 50 %, distans, 2018-01-15 – 201901-20 Anm-kod: GU-25503 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1, 15 hp (SSA121) Du som ska läsa 45 hp i ämnet väljer fortsättningskurs 2, 15 hp (SSA125). Du som däremot ska läsa 60 hp kan läsa fortsättningskurs 1 och 2 i valfri ordning. Här breddar och fördjuppar du dina kunskaper om flerspråkighet och språklig variation, om flerspråkiga individers kulturella bakgrund och om deras språkliga och sociala situation. Du får en orientering om språktypologi och språksläktskap samt studerar svenskans struktur i ett jämförande och kontrastivt perspektiv. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng inom ämnet Svenska som andraspråk Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15521 Start: HT17, 50 %, distans, 2017-08-28 – 201801-14 Anm-kod: GU-15522 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25521 Start: VT18, 50 %, distans, 2018-01-15 – 201806-03 Anm-kod: GU-25522 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, 15 hp (SSA125) Du som läser 45 hp väljer fortsättningskurs 2 (SSA125). Du som däremot läser 60 hp läser fortsättningskurs 1 och 2 i valfri ordning. Här fördjupar du dina kunskaper om undervisning i mångkulturella miljöer och lärande på ett andraspråk. Kursen behandlar metoder för bedömning och utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer och ger en orientering om och en kritisk granskning av test och prov. Du tillägnar dig också kunskap om språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 75 % godkända kurser, varav Det svenska språksystemet i andraspråksperspektiv/Språkstruktur och

SPRÅK

ordförråd i andraspråksperspektiv måste ingå, inom grundkurs i Svenska som andraspråk (30 hp) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng inom ämnet Svenska som andraspråk Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15523 Start: HT17, 50 %, distans, 2017-08-28 – 201801-14 Anm-kod: GU-15524 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25523 Start: VT18, 50 %, distans, 2018-01-15 – 201806-03 Anm-kod: GU-25524 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1, 15 hp (SSA134) Kursen, som bygger på fortsättningskurs 1 och 2, ger ytterligare fördjupade och vidgade kunskaper inom språkliga och kulturella moment. I kursen tränar du upp din språkvetenskapliga analytiska förmåga genom att praktiskt arbeta med olika typer av språkvetenskapliga problem. Dessutom innehåller kursen en valbar kurs som ger möjlighet till fördjupning inom ett område, som du med fördel kan anknyta till när du väljer att skriva din kandidatuppsats. Förkunskapskrav: Godkända fortsättningskurser i Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng inom ämnet Svenska som andraspråk Start: HT17, 50 %, distans, 2017-08-28 – 201801-14 Anm-kod: GU-15542 Start: VT18, 50 %, distans, 2018-01-15 – 201806-03 Anm-kod: GU-25542 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats, 15 hp (SSA136) I kursen, som bygger på fördjupningskurs del 1, tillägnar du dig grundläggande färdigheter i vetenskaplig forskning. Du ska utföra en självständig undersökning av ett begränsat vetenskapligt problem inom ämnets ram och redovisa denna i form av en individuellt författad akademisk uppsats. Med denna kurs avslutar du dina studier i svenska som andraspråk på grundnivå. Undersök gärna dina möjligheter att ta ut en kandidatexamen och att fortsätta dina studier på avancerad nivå. Förkunskapskrav: Godkänd fördjupningskurs del 1 i Svenska som andraspråk, 15 hp eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, distans, 2017-08-28 – 201801-14 Anm-kod: GU-15543 Start: VT18, 50 %, distans, 2018-01-15 – 201806-03 Anm-kod: GU-25543 Alfabetisering, grundkurs, 7,5 hp

(SSA115)

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, distans, 2017-11-01 – 201801-14 Anm-kod: GU-15504 Alfabetisering, 7,5 hp

(SSA130)

Kursen ger kunskaper inom alfabetisering - vuxna elevers läs- och skrivutveckling och hur processer för vuxnas litteracitetsutveckling kan stöttas. Förkunskapskrav: Godkända fortsättningskurser i svenska som andraspråk, 30 hp varav Alfabetisering grundkurs måste ingå eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, distans, 2018-03-22 – 201806-03 Anm-kod: GU-25531

Avancerad nivå Andraspråksinlärning 1, 7,5 hp

(SSA251)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen med svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk B eller Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/ engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, distans, 2017-08-28 – 201710-31 Anm-kod: GU-15554 Andraspråksinlärning 2, 7,5 hp

(SSA252)

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Andraspråksinlärning I (SSA251). Kandidatexamen med svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska/ Svenska som andraspråk B eller Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, distans, 2017-11-01 – 201801-14 Anm-kod: GU-15553 Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp (SSA253) Förkunskapskrav: Kandidatexamen med svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk B eller Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, distans, 2017-08-28 – 201710-31 Anm-kod: GU-15552

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om olika teorier för läs- och skrivutveckling på såväl modersmålet som andraspråket samt förmåga att omsätta dessa kunskaper didaktiskt och metodiskt i alfabetiseringsundervisning för vuxna. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

141


SPRÅK

KURSER

SVENSKA SPRÅKET Institutionen för svenska språket, Renströmsgatan 6, www.svenska.gu.se Studievägledning

www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/ Svenska språket är ett brett ämne, med främst teoretiska kurser men även vissa praktiska inslag, som belyser språket från ett flertal olika perspektiv. Universitetsutbildning i svenska är användbar för alla som arbetar med svenska språket i olika former redaktörer, skribenter, översättare och lärare givetvis, men också t ex utredare och andra som producerar eller granskar mycket text i tjänsten. Det kan gälla tal eller skrift, modernt eller historiskt språk, eller t ex kommunikativa, psykologiska, sociala eller stilistiska aspekter på språk och text. Magisterexamen i svenska språket ger behörighet till utbildning på forskarnivå i svenska språket alternativt nordiska språk. Grundoch fortsättningskursen i svenska språket tillsammans med kurser i litteraturvetenskap riktar sig också till blivande eller redan yrkesverksamma lärare som önskar inkludera ämnet svenska för åk 7-9 och gymnasiet. För lärarlegitimation och poänggränser vid komplettering för utökad behörighet, se Skolverkets hemsida. OBS! Kurserna under rubriken Svenska språket vänder sig till dig som har svenska som modersmål eller motsvarande kompetens. Kurserna under rubriken Svenska som andraspråk vänder sig till bl.a lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Under rubriken Svenska för studenter med annat modersmål finns kurser som vänder sig till dig som har grundläggande behörighet i svenska (motsv. Sv B/Sv 3, Sva B/Sva 3 eller Tisus) och vill fördjupa och befästa dina kunskaper och färdigheter.

Grundnivå Svenska språket, grundkurs, 30 hp

(SV1101)

Vill du ha djupare kännedom om det skrivna och talade svenska språket? Här tränar du dig i teoretiskt tänkande ur ett större språkvetenskapligt perspektiv. Du skaffar dig kunskap om svenskans struktur och variation och lär dig analysera texter av olika slag. Du får en introduktion i språkvetenskaplig teori och metod. Parallellt når du insikter om språkets sociala betydelse och utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kursen förbereder för vidare studier i ämnet. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15500 Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-15508 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25500 Svenska språket, fortsättningskurs, 30 hp (SV1203)

Här breddar och fördjupar du dina kunskaper om modern svenska och svensk språkvetenskap, utvecklar din förmåga att analysera och producera texter samt studerar svenska språkets historiska utveckling fram till idag. Samtidigt utvecklar du ditt teoretiska tän-

kande kring språket och fördjupar ditt vetenskapliga förhållningssätt. Kursen innehåller även en självständig uppsats om 7,5 hp, där du samlar material, formulerar språkvetenskapliga problem och för egna resonemang kring dessa. Förkunskapskrav: Godkänd grundkurs i Svenska språket/Nordiska språk, eller godkänd Fortsättningskurs för blivande lärare i svenska för tidigare åldrar, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-15520 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25520 Svenska språket, fördjupningskurs, 30 hp (SV1301)

Inom kursen fördjupar du din kännedom om svenska språket samt skaffar dig grundläggande färdigheter i språkvetenskaplig forskning. Du lär dig också att bedriva utredningsarbete samt utvecklar din analys-, argumentations- och uttrycksförmåga. I kursen ingår ett specialarbete som omfattar 15 hp. Efter grund-, fortsättnings- och fördjupningskursen samt 90 hp i andra avslutade kurser, kan du ta ut en filosofie kandidatexamen i svenska språket. Förkunskapskrav: Godkänd fortsättningskurs i Svenska språket eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15540 Start: HT17, 50 %, 2017-08-28 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-15541 Retorik, grundkurs, 15 hp

(SV1130)

Retorik är den urgamla konsten att övertyga. Oavsett om det rör sig om en presentation, ett tal, en text eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg. Du lär dig behärska de retoriska verktygen genom teoretiskt förankrade analyser av tal och skrift samt praktisk träning i konsten att tala övertygande i olika situationer. Du får även redskap att kritiskt granska och genomskåda texter av olika slag. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15506 Retorik, grundkurs, 30 hp

(SV1133)

Retorik är den urgamla konsten att övertyga. Du lär dig behärska de retoriska verktygen genom teoretiskt förankrade analyser av tal och skrift samt praktisk träning i konsten att tala övertygande i olika situationer. Denna kurs motsvarar Retorik, grundkurs, 15 hp och Retorik ll, grundkurs, 15 hp. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15505 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25505 Skriva, grundkurs, 15 hp

(SV1140)

Vill du utvecklas som skribent? Här är kursen som ger dig en större säkerhet i att skriva inom olika texttyper.

Du lär dig strukturera och bygga effektiva texter av olika omfång. Dessutom övar du dig i att granska och analysera andras texter ur ett retoriskt och språkligt perspektiv. Gemensamt ger vi konstruktiv kritik och diskuterar inlämnade texter. Observera att kursen främst handlar om brukstexter, inte skönlitterärt skrivande. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15507 Start: VT18, 50 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25507 Retorik för yrkesverksamma, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i klassisk och modern retorik. Fokus ligger på det praktiska, det vill säga hur retorik kan tillämpas för yrkesverksamma i dag. Presentationsteknik ingår som ett moment i kursen. Förkunskapskrav: Minst 90 hp på grundnivå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15530 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25530

Avancerad nivå Lexikografi, 7,5 hp

(SV2112)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15550 Språkvetenskapliga teorier, 7,5 hp

(SV2114)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15551 Empirisk skriftspråksforskning, 7,5 hp

(SV2119)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/ Engelska A. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25550 Magisteruppsats i svenska språket, 15 hp (SV2140)

Förkunskapskrav: Kurser på avancerad nivå om minst 30 hp, varav 7,5 hp inom huvudområdet. Detta förutsätter i sin tur filosofie kandidatexamen med 90 hp i Svenska språket eller Nordiska språk, alternativt 60 hp i Svenska språket eller Nordiska språk och 90 hp i annat språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 5.

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 142

(SV1136)


KURSER

SPRÅK

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15560 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25560 Vetenskapligt skrivande på svenska, 4,5 hp (SV2150)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 25 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25551 Presentationsteknik, 3 hp

(SV2151)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT1820 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25552

TYSKA Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

studievagledning.tyska@sprak.gu.se Det tyska språket används idag av ca. 100 miljoner människor som modersmål och av ca. 50 miljoner som ett främmande språk. Inom EU har tyska en betydelsefull roll för internationella relationer och enbart här i Sverige finns ca. 1000 tyska dotterbolag etablerade. Tyskland är mycket viktigt för svensk handel och för turism. Att kunna tyska öppnar därför för många olika karriärvägar, både här i Sverige och utomlands. Studier i tyska på universitetet omfattar inte bara ökade kunskaper i det tyska språket utan även en ökad inblick i de tysktalande ländernas historia, kultur och samhällsliv. Hos oss kommer du att möta engagerade och kunniga lärare, som hjälper dig i ditt lärande. Att läsa tyska hos oss är ett steg mot att lära känna det tyska språkets mångfald och dess många användningsmöjligheter. Vi har ett brett utbud av olika kurser inom språkanvändning, kulturkunskap och språk och litteraturvetenskap (nät, campus, kväll) från grund- till mastersnivå. Det går att ta ut en kandidatexamen och en magister- eller masterexamen med tyska som huvudämne genom att läsa våra fristående kurser på grund-, fortsättnings, fördjupnings- och avancerad nivå. Det går att ta ut en kandidatexamen i tyska inom Internationella språkprogrammet och det går att ta ut en en magister/masterexamen med tyska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Grundnivå Tyska, Grundkurs, 30 hp

(TY1110)

Här lär du dig inte bara att uttrycka dig skriftligt och muntligt på tyska utan mycket mer. Du får kompe-

tenser inom informationssökning och kritisk bearbetning av källor. Du lär dig bearbeta stora mängder text inom olika genrer och att analysera dem. Du får inblick i historiska och nutida, nationella och internationella debatter och lär dig att se både dig själv och dina kunskaper i ett nytt perspektiv. Kom och ta del av den första kursen i en hållbar utbildning med ett globalt sammanhang. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15600 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25600 Tyska, Språkvetenskap: Den moderna tyskans struktur, 7,5 hp (TY1113) Denna kurs motsvarar delkurs 1 i grundkursen TY1110. Här får du en fördjupad inblick i det tyska språkets böjningsformer samt en introduktion i satsanalys och fonetik. Fraseologi övas i både muntliga och skriftliga analyser och i tillämpningsövningar. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15601 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25601 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25604 Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp (TY1114) Denna kurs motsvarar delkurs 2 i grundkursen TY1110. Du utvecklar din språkfärdighet i tyska genom att läsa och skriva olika typer av texter och diskutera deras innehåll. Du lär dig också att kommunicera på tyska i olika situationer och inom olika ämnesområden och övar aktivt upp ordförråd och fraseologi. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15602 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25602 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25606 Tyska: Litteraturvetenskap: Människan och berättandet, 7,5 hp (TY1115) Denna kurs motsvarar delkurs 3 i grundkursen TY1110. Kursen behandlar några litteraturhistoriskt centrala verk inom tyskspråkig 1900-talslitteratur. De studerande får inblick i tyskspråkig litteraturhistoria samtidigt som kursen hjälper dem att hitta redskap för analys av litterära texter. Särskilt fokus kommer att ligga på frågor om skillnaden mellan historieskrivning och litterärt berättande och vilken betydelse litteraturen kan ha för att förstå och analysera historiska och samtida skeenden.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15603 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15604 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25603 Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945, 7,5 hp (TY1116) Denna kurs motsvarar delkurs 4 i grundkursen TY1110. Under kursen analyseras olika bilder och föreställningar om tyskspråkig kultur från tiden efter 1945 till idag. Utifrån dessa bilder försöker kursen skapa en allmänteoretisk förståelse för hur kulturer kan konstrueras, manifesteras och förändras. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15605 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15606 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25605 Praktisk tyska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs, 7,5 hp (TY1151) Vill du lära dig tala tyska med lite bättre ”flyt”? Då är det här kursen för dig. Du lär dig tala idiomatisk och grammatiskt korrekt tyska i olika vardagssituationer och får en förståelse för vilka skillnader som finns i olika kommunikationssituationer (t ex presentationer, förhandlingar, konferenser etc.) i Tyskland och Sverige. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, kväll, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15607 Start: VT18, 25 %, kväll, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25607 Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs, 7,5 hp (TY1161) I kursen behandlas olika former av texter. Du lär dig skriva idiomatiskt korrekta texter såsom affärsbrev, privata brev, sammanfattningar och kortare presentationer och får individuell handledning i din skrivprocess. Kursen ger dig en inblick i grundläggande skillnader mellan det tyska och svenska språket i några skriftliga kommunikationssituationer, t ex tilltal, etikettsregler, textstruktur, stilistik etc. Tillgång till dator är ett krav. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15608 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25608

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

143


SPRÅK

KURSER

Tyska, Fortsättningskurs, 30 hp

(TY1210)

Här lär du dig inte bara nutida tyska utan även att förstå språket som det talades förr. Därmed utökar du din språkliga kompetens med ännu en dimension. De kunskaper du får om tyskt kultur- och samhällsliv gör att du kan argumentera i nationella och internationella debatter. Du utökar dina kompetenser inom informationssökning, källkritik och lär dig bearbeta och analysera texter från olika tidsepoker. Du får dessutom redskap som hjälper dig att tydliggöra dina kompetenser för arbetsmarknaden. Förkunskapskrav: Godkänt betyg från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) på minst 22,5 hp eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15630 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25630 Tyska, Språkvetenskap: Språklig variation och språkutveckling, 7,5 hp (TY1213) I denna kurs ges en fördjupning i det tyska språkets ordbildning samt språkets utveckling i ett historiskt perspektiv med avseende på sociolingvistisk variation. Representativa texter från olika tidsperioder studeras både ur fonetisk, morfologisk, lexikalisk, syntaktisk och kulturhistorisk synvinkel. Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar som befäster de teoretiska kunskaperna om ordbildning, språklig variation och språkutveckling.

Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen, 7,5 hp (TY1215)

matik och utökar dina kunskaper i tysk litteraturhistoria och berättarteori.

Denna kurs motsvarar delkurs 3 i fortsättningskursen TY1210. Inom kursen behandlas olika utvecklingar inom den tyskspråkiga upplysningen, idealismen, realismen och modernismen. Särskilt fokus ligger här på hur dessa utvecklingar förändrade synen på jaget och dess förståelse av och förhållande till omvärlden.

Förkunskapskrav: Godkänt resultat från kursen TY1210, Fortsättningskurs (30 hp) på minst 22,5 hp eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15631 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25640

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) eller motsvarande, där delkursen Tyska: Litteraturvetenskap: Människan och berättandet eller motsvarande ska ingå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15624 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25624 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25621 Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer, 7,5 hp (TY1216)

Denna kurs motsvarar delkurs 4 i fortsättningskursen TY1210. I kursen undersöks hur ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer på lokal och global nivå påverkar vår förståelse av förhållandet mellan natur, civilisation och människa. Utifrån aspekter som Unesco definierat som centrala för lärande för hållbar utveckling undersöks hur man kan arbeta med kulturanalys för att skapa en förståelse för hållbarhetsfrågor.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) eller motsvarande, där delkursen Tyska, Språkvetenskap: Den moderna tyskans struktur eller motsvarande ska ingå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15620 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15621 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25620

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15625 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25625 Start: VT18, 25 %, nät, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25623

Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II, 7,5 hp (TY1214)

Den här kursen är det tredje steget i utvecklingen av din språk- och kulturkompetens i tyska, vilket bl.a. innebär att du kommer än mer i kontakt med språkoch litteraturvetenskaplig forskning. Du får en fördjupad inblick i frågor som rör semantik och pragmatik och utökar dina kunskaper i tysk litteraturhistoria och berättarteori.

Kursen omfattar ett fördjupat studium av den moderna tyskans strukturer med fokus på tillämpad syntax i skriftlig och muntlig kommunikation samt akademiskt skrivande. Studenterna övar sin skriftliga och muntliga språkfärdighet genom egen textproduktion, analys av andras texter och praktiska övningar med fokus på språklig form. Studenterna skriver en mindre uppsats med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning och övar sin förmåga i akademiskt skrivande. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) eller motsvarande, där delkursen Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift eller motsvarande ska ingå. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15622 Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15623 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25622

Tyska, Fördjupningskurs, del 1, 15 hp

(TY1301)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från Grundkursen och godkänt betyg på minst 22,5 hp från kursen Fortsättningskurs (30 hp) eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25635 Tyska, Fördjupningskurs, 30 hp

(TY1310)

Den här kursen är det tredje steget i utvecklingen av din språk- och kulturkompetens i tyska, vilket bl.a. innebär att du med hjälp av en handledare lär dig hur man formulerar ett akademiskt arbete av hög kvalitet på tyska. Du kommer därmed än mer i kontakt med språk- och litteraturvetenskaplig forskning. Du får en fördjupad inblick i frågor som rör semantik och prag-

Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap, 7,5 hp (TY1311) Kursen undersöker det tyska språkets uppbyggnad ur ett teoretiskt perspektiv. Med tyngdpunkt på syntaktiska strukturer introduceras dessutom semantiska och pragmatiska aspekter för tyskans beskrivning. Kursdeltagarna lär sig att använda den kontrastiva metoden inom grammatisk språkbeskrivning i samband med olika teoretiska språkbeskrivningsmodeller. Inom delkursen främjas generiska kunskaper såsom diskussionsbidrag i kollokvium, skapande av handouts, förståelse för den språkvetenskapliga vetenskapsstilen med syfte att utveckla en egen vetenskapsstil (muntligt, skriftligt). Förkunskapskrav: Godkänt resultat från kursen TY1210, Fortsättningskurs (30 hp) på minst 22,5 hp eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25641 Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap, 7,5 hp (TY1312) Kursen utgår från temat hur jaget påverkas av det omgivande rummet och behandlar hur jaget förhåller sig till rum, historia, den andre och sig själv samt olika aktuella forskningsteman inom tysk litteraturvetenskap med fokus på framställningssätt. Dessa frågeställningar undersöks inte enbart ur olika litteraturhistoriska, berättar- och litteraturteoretiska perspektiv utan även ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv, där fokus ligger på att öka studentens medvetenhet om det egna förhållningssättet till sig själv, sin omvärld och sin historia. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på TY1110, grundkurs (30 hp), samt godkänt betyg på minst 22,5 hp från kursen TY1210, fortsättningskurs (30 hp) eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25642 Tyska, självständigt arbete, 15 hp

Kursen innebär att skriva en litteraturvetenskaplig, språkvetenskaplig eller didaktisk uppsats. Uppsatsen ska ventileras vid ett seminarium. Ämne för uppsatsen bestäms i samråd med handledaren. Förkunskapskrav: Godkänt betyg på TY1110, grundkurs (30 hp), godkänt betyg på minst 22,5 hp från kursen TY1210, fortsättningskurs (30 hp) och minst 7,5 hp från fördjupningskurs i tyska eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15632

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 144

(TY1313)


KURSER

SPRÅK

Start: VT18, 100 %, 2018-03-22 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25632 Tyska för ekonomer, 30 hp

(TYEP50)

Kursen ges främst för studenter inom Ekonomprogrammets språkinriktning, men vänder sig i mån av plats även till dig med intresse för internationell ekonomi och som vill öka dina kunskaper inom språkområdet. En månads intensivkurs i tysk språkfärdighet med tonvikt på ekonomi ges först i Göteborg. I Tyskland får du sedan möjlighet att studera och använda språket på plats och du får en introduktion till landets näringsliv. Du läser även kurser i tyskspråkig kultur och samhällsförhållanden. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2). Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 100 %, dag, Ort Düsseldorf, 2017-0828 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15609

Avancerad nivå

Den tyskspråkiga estetikens och medialitetens historia i en europeisk kontext, 7,5 hp (TY2111) Förkunskapskrav: Filosofie Kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande förkunskaper. Språkfärdighet i tyska motsvarande C1 (Europeisk referensram). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25651 Tysk nutidslitteratur: Den tyska efterkrigslitteraturens historia i kontexten av andra europeiska litteraturer, 7,5 hp (TY2113)

(TY2103)

Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen, varav 90 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1310 eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15660 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25660

(TY2104)

Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen, varav 90 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1310 eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25661 Tysk nutidslitteratur:Migrationslitteratur, 7,5 hp (TY2108) Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25650 Tyskspråkig litteraurteori och kulturteori i en europeisk kontext, 7,5 hp (TY2110) Förkunskapskrav: Filosofie Kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande förkunskaper. Språkfärdighet i tyska motsvarande C1 (Europeisk referensram). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15650

(TY2215)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från fortsättningskurs i tyska eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15654 Tyskans ställning i världen - idag och igår, 7,5 hp (TY2216) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25653

Tysk språkvetenskaplig uppsats I, 15 hp

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER - SPRÅK

Förkunskapskrav: Kandidatexamen, varav 90 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1310 eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15670 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25670 Tysk språkvetenskaplig uppsats II, 30 hp (TY2204)

Tysk litteraturvetenskaplig uppsats II, 30 hp

Text- och diskurslingvistik, 7,5 hp

Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15651

(TY2203)

Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I, 15 hp

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25652

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (alternativt 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå eller motsvarande utländsk examen). Dessutom krävs 60 hp i tyska eller motsvarande (kan ingå i examen). Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-25671 Kontrastiv lingvistik, 7,5 hp

(TY2208)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande förkunskaper. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15652 Fokus på form i språkundervisning, 10 hp (TY2211)

Förkunskapskrav: Minst 90 hp i tyska (till dessa 90 kan förberedande kurser inom ämnet inte räknas), Engelska A/Engelska 5, samt Lärarexamen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 33 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15653 Språk, politik och offentlighet, 7,5 hp

(TY2214)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från fortsättningskurs i tyska eller motsvarande förkunskaper.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Eva-Lena Axelsson, 031-786 1795, studievagledning.latin@sprak.gu.se Helena Mindedal, 031-786 1802, studievagledning.splkurser@sprak.gu.se Karin Wester, 031-786 1782, studievagledning.sik@sprak.gu.se

Grundnivå Äldre litteratur från Homeros till Petrarca, 7,5 hp (SPL120) Kursen behandlar litterära genrer inom antik och medeltida europeisk litteratur, med fokus på uppkomst, utveckling och intertextualitet, och ges i form av föreläsningar och seminarier. Alla texter studeras i svensk eller engelsk översättning. Varje seminarium introducerar en specifik litterär genre, med avstamp i den klassiska grekiska kulturen. Genrens betydelse för den latinsk- och grekiskspråkiga världen studeras. Kursen omfattar även medeltidens litteratur och dess kopplingar till antiken. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 25 %, nät, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15700 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25700 Litteratur från olika språkområden, tema genus, 7,5 hp (SPL131) Kursen är tvärspråklig (engelska, franska, latin, spanska, tyska) och innehåller såväl språkområdesövergripande som språkspecifika moment. Kursen ger övning i analys av skönlitterära texter från olika språkområden med fokus på genus. Studenterna läser texterna på originalspråk i de fall detta sammanfaller med deras

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

145


SPRÅK

KURSER

målspråk. Övriga texter studeras i översättning. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från Fortsättningskurs (60 hp) i något av de samverkande språken (engelska, franska, latin, spanska, tyska), eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15730 Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25730 Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp (SPL133)

Översättning studeras utifrån olika teman med start i översättningens historia. Teman som behandlas är bland annat översättning kopplat till makt, genus och populärkultur. Teoretiskt utgår kursen från exempelvis ”manipulationsskolan” och postkoloniala översättningsstudier (”den kulturella vändningen” inom översättningsvetenskapen), med fokus på litterär översättning och kulturöverföring. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15701 Start: VT18, 50 %, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25701 Språk i praktiken, 15 hp

(SPL150)

Kursen innehåller en halv termins praktiktjänstgöring på en arbetsplats där du utför uppgifter med anknytning till språk. Syftet med praktiken är att ge möjlighet att tillämpa språkkunskaper i en arbetssituation, liksom att identifiera möjliga framtida karriärvägar. Du ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats, vilket kan vara ex översättarbyrå, ambassad, kulturinstitution, osv. Förutom praktiktjänstgöring omfattar kursen seminarier, liksom inlämning av en avslutande praktikrapport. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom huvudområdet engelska, tyska, franska eller spanska, eller 90 hp inom huvudområdet arabiska eller ryska, eller 120 hp inom huvudområdet japanska eller kinesiska, eller motsvarande. Dessutom ska ett praktikavtal upprättas mellan företrädare för praktikplatsen och studenten. Praktikavtalet ska inkomma till kursansvarig senast 15 juni inför nästkommande hösttermin, respektive 1 december inför nästkommande vårtermin. Om praktikavtalet inkommer efter den 15 juni respektive 1 december och du vid kursstart uppfyller de övriga behörighetskraven antas du i mån av plats. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15731 Start: VT18, 100 %, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25731 Språk i praktiken, 30 hp

(SPL151)

Kursen innehåller en termins praktiktjänstgöring på en arbetsplats där du utför uppgifter med anknytning till språk. Syftet med praktiken är att ge möjlighet att tillämpa språkkunskaper i en arbetssituation, liksom att identifiera möjliga framtida karriärvägar. Du ansva-

rar själv för att hitta en lämplig praktikplats, vilket kan vara ex översättarbyrå, ambassad, kulturinstitution, osv. Förutom praktiktjänstgöring omfattar kursen seminarier, liksom inlämning av en avslutande praktikrapport. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 120 hp på grundnivå, varav minst 60 hp i engelska, tyska, franska eller spanska, eller 90 hp i arabiska eller ryska, eller 120 hp i japanska eller kinesiska, eller motsvarande. Dessutom ska ett praktikavtal upprättas mellan företrädare för praktikplatsen och studenten som överensstämmer med kursens innehåll. Om praktikavtalet inkommer efter den 15 juni respektive 1 december och du vid kursstart uppfyller de övriga behörighetskraven antas du i mån av plats. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, 2017-08-28 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15732 Start: VT18, 100 %, 2018-01-15 – 2018-06-03 Anm-kod: GU-23333 Fältstudier i språk, 15 hp

(SPL170)

Kursen avser studier av och praktisk hantering av metoder för insamling av främst tal- och skriftspråkligt material samt metoder för analys av materialet (t.ex. intervjuer och berättelser). Kursen omfattar även hantering av etiska frågor i samband med arbete med informanter, respondenter och insamlat språkligt material. Förkunskapskrav: Minst 52,5 hp i engelska, tyska, franska eller spanska, eller 80 hp i arabiska, eller 90 hp i ryska, eller 120 hp i japanska eller kinesiska, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15733 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25733

Göteborgs språkliga landskap, 7,5 hp

Förkunskapskrav: 90 hp inom ett huvudområde med successiv fördjupning inklusive självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och EngelskaA/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15752 Språk i praktiken, 15 hp

Språk och interkulturell kommunikation, 7,5 hp (SIK220) Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp på fördjupningsnivå) eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15750 Akademiskt skrivande, 7,5 hp

Förkunskapskrav: Minst 60 hp i engelska, tyska, franska eller spanska, eller 90 hp i arabiska eller ryska, eller 120 hp i japanska eller kinesiska samt godkända kurser (valfria) från avancerad nivå om minst 15 hp, eller motsvarande. Dessutom ska ett praktikavtal upprättas mellan företrädare för praktikplatsen och studenten som överensstämmer med kursens innehåll. Praktikavtalet ska godkännas av kursansvarig senast vid kursstart. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15753 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25753 Fältstudier i språk, 15 hp

(VLI210)

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp på fördjupningsnivå) eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15755

(SPL230)

(SPL231)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-15751

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 146

(SPL270)

Förkunskapskrav: Minst 60 hp i engelska, tyska, franska eller spanska, eller 90 hp i arabiska eller ryska, eller 120 hp i japanska eller kinesiska samt godkända kurser (valfria) från avancerad nivå om minst 15 hp, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-08-28 – 2017-10-31 Anm-kod: GU-15754 Start: VT18, 100 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25754

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: VT18, 50 %, dag, 2018-01-15 – 2018-03-21 Anm-kod: GU-25750 Språk och genus, 7,5 hp

(SPL250)

Introduktion till världslitteratur, 7,5 hp

Avancerad nivå

(SPL232)


PROGRAM

Internationella språkprogrammet, 180 hp Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Helena Mindedal, 031-786 1802, sprakprogrammet@sprak.gu.se www.sprak.gu.se/utbildning Vi lever i en värld som blir alltmer globaliserad och den ställer stora krav på god kommunikationsförmåga såväl språkligt som kulturellt. Om du gillar språk och vill arbeta i en internationell miljö så är Internationella språkprogrammet rätt utbildning för dig. Vad lär du dig i programmet?

Du får mycket god kunskap om två språk, varav ett är huvudområde i din examen. Du utvecklar din kommunikativa förmåga på dessa två språk och du får breda teoretiska kunskaper. Du får även träna dig i att omsätta dessa kunskaper i praktiken och i att synliggöra den kompetens du uppnår genom utbildningen. Vad innehåller programmet?

Termin 1 får du en introduktion i vad språk är genom profilkurser om språk som identitet och kultur. Under termin 2 och 3 läser du det språk som du valt som ditt huvudområde (arabiska, engelska, franska, japanska, spanska, tyska) och under termin 4 ditt andra språkval (arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, ryska, spanska, tyska). Termin 5 ska du läsa fördjupningskurs i ditt huvudområde och en profilkurs om språk, kultur och kommunikation samt en specialiseringskurs. Termin 6 skall du läsa antingen en specialiseringskurs eller en praktikkurs samt skriva ditt examensarbete. Varje termin ingår seminarier i omvärldskunskap. Internationella språkprogrammet är en treårig utbildning på heltid som leder till en filosofie kandidatexamen med inriktning mot det språk som du väljer som huvudområde, dvs som språkval 1 (90 hp). Språkval 2 (30 hp) gör du senast inför termin fyra. I programmet får du mycket god färdighet och vetenskaplig kunskap i två språk. Du tränas i att bygga broar för språklig och kulturell interaktion och du blir på så vis väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang. Utbildningen leder inte direkt till ett specifikt yrke men gör dig förberedd för ett arbete inom branscher som t.ex. turism, förlagsvärlden, kommunikation inom internationella företag och organisationer. Examen: Kandidatexamen Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde, 180 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och godkänd grundkurs I i arabiska, 30 hp (AR1100 eller motsvarande). Om du väljer engelska som språkval 2 krävs Engelska B/6 och om du väljer franska, spanska eller tyska som språkval 2 krävs steg 3 i aktuellt språk. Om du väljer japanska, kinesiska eller ryska som språkval 2 gäller grundläggande behörighet. Kontroll av behörighet till ditt andra språkval sker när du väljer språk 2 senast inför termin 4. Om du inte har behörighet till engelska, franska, spanska eller tyska, måste du välja japanska, kinesiska eller ryska som språk 2. Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19703 Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde, 180 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2, undantag ges för aktuellt språk steg 3). Om du väljer franska, spanska eller tyska som språkval 2 krävs steg 3 i aktuellt språk. Om du väljer arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språkval 2 gäller grundläggande behörighet. Kontroll av behörighet till ditt andra språkval sker när du väljer språk

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

SPRÅK

2 senast inför termin 4. Om du inte har behörighet till franska, spanska eller tyska, måste du välja arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språk 2. Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19704 Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde, 180 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Franska steg 3 eller Franska 3 (områdesbehörighet 2/A2, undantag ges för Engelska B/6). Om du väljer engelska som språkval 2 krävs Engelska B/6 och om du väljer spanska eller tyska som språkval 2 krävs steg 3 i aktuellt språk. Om du väljer arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språkval 2 gäller grundläggande behörighet. Kontroll av behörighet till ditt andra språkval sker när du väljer språk 2 senast inför termin 4. Om du inte har behörighet till engelska, spanska eller tyska, måste du välja arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språk 2. Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19705 Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde, 180 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och godkänd Japanska grundkurs 1, 15 hp (JP1101 eller motsvarande), Japanska grundkurs 2, 15 hp (JP1102 eller motsvarande) och Japanska fortsättningskurs I, 30 hp (JP1200 eller motsvarande). Om du väljer engelska som språkval 2 krävs Engelska B/6 och om du väljer franska, spanska eller tyska som språkval 2 krävs steg 3 i aktuellt språk. Om du väljer arabiska, kinesiska eller ryska som språkval 2 gäller grundläggande behörighet. Kontroll av behörighet till ditt andra språkval sker när du väljer språk 2 senast inför termin fyra. Om du inte har behörighet till engelska, franska, spanska eller tyska, måste du välja arabiska, kinesiska eller ryska som språk 2. Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19706 Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde, 180 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Spanska steg 3 eller Spanska 3 (områdesbehörighet 2/A2, undantag ges för Engelska B/6). Om du väljer engelska som språkval 2 krävs Engelska B/6 och om du väljer franska eller tyska som språkval 2 krävs steg 3 i aktuellt språk. Om du väljer arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språkval 2 gäller grundläggande behörighet. Kontroll av behörighet till ditt andra språkval sker när du väljer språk 2 senast inför termin 4. Om du inte har behörighet till engelska, franska eller tyska måste du välja arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språk 2. Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19707 Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde, 180 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Tyska steg 3 eller Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2, undantag ges för Engelska B/6). Om du väljer engelska som språkval 2 krävs Engelska B/6 och om du väljer franska eller spanska som språkval 2 krävs steg 3 i aktuellt språk. Om du väljer arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språkval 2 gäller grundläggande behörighet. Kontroll av behörighet till ditt andra språkval sker när du väljer språk 2 senast inför termin 4. Om du inte har behörighet till engelska, franska eller spanska, måste du välja arabiska, japanska, kinesiska eller ryska som språk 2. Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19708

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

147


SPRÅK

PROGRAM

Språkkonsultprogrammet, 180 hp

Ämneslärarprogrammet, 270-330 hp

Institutionen för svenska språket, Renströmsgatan 6, www.svenska.gu.se

Det finns en stor lärarbrist. Detta program vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolan och gymnasiet i ett till tre ämnen. Du kan läsa ämnena engelska, franska, latin, spanska, svenska, svenska som andraspråk, tyska kombinerat med många andra ämnen.

Studievägledning

www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/ Vill du lära andra att skriva bättre? Är du intresserad av språk och texter? Av deras begriplighet? Tycker du om att skriva och bearbeta texter? Då är språkkonsultprogrammet något för dig! Denna yrkesutbildning inom tillämpad språkvetenskap ger dig stora möjligheter att själv välja en egen specialisering. Arbetsområde

Programmet förbereder dig bl.a. för att arbeta med att producera information och planera informationsstrategier, att bearbeta och granska skrivna texter, att handleda och utbilda såväl modersmålstalare av svenska som andraspråksinlärare inom skrivande och talande. Som språkkonsult kan du arbeta med att diagnosticera och avhjälpa kommunikativa problem, t.ex. genom språkpolicyarbete och olika typer av klarspråks- och språkvårdsprojekt. Beroende på uppdragens karaktär arbetar du med såväl enskilda skribenter som med hela organisationer. Innehåll

De första två åren ger en gedigen språkvetenskaplig grund att stå på för arbete med texter, språkrådgivning och utbildning i yrkeslivet - och för många andra språkrelaterade arbetsuppgifter. Det sista året utgör en specialisering med någon av följande inriktningar: • Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete • Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv • Språkvård och språkrådgivning i ett engelskspråkigt arbetsliv Gemensamt för inriktningarna är att de gör dig rustad att arbeta med praktiskt språkvårdsarbete och språkrådgivning. Den första specialiseringen passar särskilt dig som vill arbeta med textbearbetning, språkgranskning och redaktörsarbete. Den andra vänder sig till dig som är intresserad av flerspråkighetsoch andraspråksperspektiv i arbetslivet, och den tredje lämpar sig för dig som vill arbeta med både svenska och engelska, t.ex. på ett internationellt företag. Denna specialisering förutsätter tidigare studier i engelska. Utmärkande för programmet är en växelverkan mellan språkvetenskap och praktisk tillämpning. I utbildningen ingår flera praktikperioder, som syftar till att förena forskning och tillämpning. I dagens textrika informationssamhälle är det viktigare än någonsin att kommunicera på rätt sätt — och det finns en bred arbetsmarknad för den som har rätt kunskaper. Utbildningen förbereder både för arbete som anställd och som frilansare, och tänkbara arbetsgivare och uppdragsgivare är myndigheter, företag och organisationer. Utbildningen kan också kombineras med andra utbildningar, t.ex. andra språkstudier. Många språkkonsulter arbetar även med översättning av facktexter. Fortsatta studier

Den treåriga utbildningen ger möjlighet att ta ut en kandidatexamen i svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet. Denna examen ger också flera möjligheter till vidareutbildning. Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Därutöver krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket prövas genom ett antagningsprov, där den sökande måste godkännas. För specialisering med inriktning mot engelska under år 3 krävs 60 hp i engelska samt godkänt resultat på antagningsprov inför antagning år 3. Urval: 33 % av platserna tillsätts genom godkänt resultat på antagningsprov, 34 % genom betyg och 33 % genom högskoleprov. För information om antagningsprov se www.svenska.gu.se/utbildning. Den som söker programmet genom www. antagning.se senast den 15 april är automatiskt anmäld till provet. Provet äger rum i maj, tid och plats kommer att anslås på programmets webbsida. Start: Ingen antagning sker 2017. Nästa utbildningsstart är hösten 2018, med sista ansökningsdag 16 april.

För mer information om programmet, se intresseområdet Utbildning, pedagogik & lärande.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Du som har läst undervisningsämnen kan gå en Kompletterande pedagogisk utbildning på 1,5 år. För mer information om programmet, se intresseområdet Utbildning, pedagogik & lärande.

Avancerad nivå

Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext, 120 hp Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Helena Mindedal, 031-786 1802, studievagledning.tyska@sprak.gu.se Programmet leder fram till en filosofie magister/mastersexamen och riktar sig framförallt mot befattningar inom utbildnings-, kultur- och litteratursektorn. Genom programmet får studenten en bred kunskapsbas: det förbereder därmed både för ett flexibelt yrkesliv och för forskarutbildning i tyska. Arbetsområde

Programmets profil knyter samman kultur-, litteraturteoretiska-, (inter)mediala och estetiska diskurser med praxisorientering och handlingskompetens. Detta förbereder för en internationell arbetsmarknad i ständig förändring. Innehåll

Huvudområdet genom hela utbildningen är tyska och programmets huvudsakliga frågeställningar gäller därför tysk samtidslitteratur och dess kulturella reception och förmedling samt dess olika historiska, teoretiska och internationella kontexter. Samverkan sker med yrkesfältet för att integrera praktiska och teoretiska moment i utbildningen. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-15699

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 148


PROGRAM

SPRÅK

Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk, 120 hp

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram, 120 hp

Institutionen för svenska språket, Renströmsgatan 6, www.svenska.gu.se

Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se

Studievägledning

Studievägledning

www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/

Karin Wester, 031-786 178, studievagledning.sik@sprak.gu.se

Samhället blir i takt med ökad globalisering alltmer flerspråkigt. De flesta människor i Sverige är flerspråkiga, kommer i kontakt med flerspråkiga människor eller påverkas av den flerspråkiga situationen. Arbetar du med flerspråkiga människor inom utbildning, annan offentlig verksamhet eller näringsliv? Nu kan du söka till det nationella master-/magisterprogrammet i svenska som andraspråk och fördjupa dina kunskaper kring frågor av stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du behöver inte ha läst språk på universitetsnivå tidigare, men måste ha en kandidatexamen (eller motsvarande) i valfritt ämne och goda läs- och skrivfärdigheter i det språk du väljer att ta ut din examen i. Studierna ger dig de språkvetenskapliga verktyg du behöver för att utforska, tolka och förstå olika språkliga och kulturella yttringar, och komma fram till hur diskurser om kultur och kulturella skillnader kan påverka kommunikationen mellan och om olika kulturer. Du får kunskap och färdighet för att analysera och diskutera kommunikativa manifestationer av kultur, och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter som blir allt vanligare i en verklighet präglad av mångkultur och mångspråkighet. Språkkunskaper, generella kompetenser och kunskaper om kulturskillnader kopplat till kommunikation värderas högt av potentiella arbetsgivare.

Programmet vänder sig till dem som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighet i olika yrkesverksamheter. Utbildningen är tvärvetenskaplig. Delkurserna behandlar bl.a. andraspråksinlärning, flerspråkig utveckling och identitet, andraspråksundervisning, lärande på andraspråket, bedömning av språkfärdigheter, tvärspråklig kommunikation i samhälls- och arbetslivet etc. Utbildningen genomförs i nära samarbete med flera forsknings- och utbildningsprojekt vilket ger dig möjlighet att arbeta med både verksamhetsnära och forskningsnära autentiska uppgifter under utbildningen. Magister-/masterutbildningen omfattar två respektive fyra års halvtidsstudier och ger behörighet för forskarstudier i svenska som andraspråk och nordiska språk. Utbildningen är huvudsakligen en nätbaserad distansutbildning. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 50 %, distans Anm-kod: GU-15599

Master in Language Technology (One year or Two years), 120 hp Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6 www.flow.gu.se Studievägledning

Madelaine Miller, 031-786 5086, mlt-info@flov.gu.se Have you ever wondered how Google manages to find relevant documents? Have you ever wished for an answer to a question rather than a list of documents? Have you ever talked a conversational assistant on your smartphone, or to a computer on the phone about travel plans and wished you could make the dialogue better? Have you ever used translation on the web and wondered how it could be improved? Language technology, LT, is about getting computers to use human language and involves collaboration between different fields including linguistics, languages, computer science, and artificial intelligence. För mer information om programmet, se under intresseområdet IT.

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Arbetsområde

Tänkbara yrken är till exempel inom turism, kommunikation, utredningsarbete, arbete med PR, HR, migrations- och integrationsfrågor och inom NGO:s, m.m. Den möjliga arbetsmarknaden är alltså mycket bred och de potentiella arbetsgivarna många. Programmets tvärspråkliga upplägg innebär att du kommer att läsa tillsammans med studenter i andra språk än det du valt. Detta i sig ger interkulturella erfarenheter och förbereder för ett internationellt arbetsliv. Student med magisterexamen från Språkvetenskaplig magister H2SPV är behörig att påbörja andra året i programmet. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Kandidatexamen alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete 15 hp på fördjupningsnivå eller motsvarande utländsk examen med självständigt arbete (15 hp). För respektive huvudområde i programmet krävs 60 hp i engelska, franska, spanska eller tyska eller 90 hp i arabiska eller ryska eller 120 hp i japanska eller kinesiska eller motsvarande genom reell kompetens. Den reella kompetensen prövas av institutionen. För studenter som väljer afrikanska språk som huvudområde i programmet ställs inga krav på språkkunskaper i afrikanska språk. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Förkunskapskrav för valbara kurser anges i respektive kursplan. Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-15799 Start: HT17, 50 %, dag Anm-kod: GU-15798

Översättarprogrammet, 120 hp Institutionen för språk och litteraturer, Renströmsgatan 6, www.sprak.gu.se Studievägledning

Eva-Lena Axelsson, 031-786 1795, oversattarprogrammet@sprak.gu.se Översättarprogrammet vänder sig till dig som vill utbilda dig till facköversättare och översätta från två språk varav ett är engelska. Målet med utbildningen är att du ska få en god kompetens i översättning från dina två källspråk till målspråket svenska och att du ska tillägna dig ett översättningsvetenskapligt perspektiv på översättning. Inom utbildningen lär du dig framförallt att översätta fackspråkstexter. Det övergripande syftet med programmet är att utbilda kvalificerade översättare för den svenska och internationella marknaden. Som översättare kan du vara verksam som egen företagare, som anställd inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag eller hos privata översättningsföretag.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

149


SPRÅK

PROGRAM

Efter fullföljt program kan du ta ut en masterexamen i huvudområdet översättning. Du har också möjlighet att ta ut en magisterexamen i huvudområdet översättning efter det första årets studier och fullgjorda 60 hp. Godkänt resultat på det antagningsprov som anordnas varje vår är avgörande för vilka sökande som slutligen blir antagna till utbildningen, under förutsättning att övriga förkunskapskrav därmed är uppfyllda. Översättarprogrammet är under omarbetning och för aktuell information om upplägg, innehåll, källspråk och förkunskapskrav samt urval, se: sprak. gu.se/utbildning/program/oversattarprogrammet

Examen: Masterexamen Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-15797

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 150


PROGRAM

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

SPRÅK

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

151


KONST, DESIGN & KONSTHANTVERK

Vid Göteborgs universitet finns några av landets mest välrenommerade utbildningar inom konst, design och konsthantverk. Här utbildas och handleds du av etablerade konstnärer och designers. Tillgången till verkstäder ger dig goda förutsättningar att utveckla ditt konstnärliga skapande.

Inom ämnet kulturvård kan du studera byggd miljö,hantverk, slöjd och materiella föremål i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

FRISTÅENDE KURSER

PROGRAM, AVANCERAD NIVÅ

• Design

• Master of Business & Design

• Fri konst

• Master of Fine Arts programme in Fine Art

• Genusvetenskap

• Kulturvård

• Litterär gestaltning

• MFA Programme in Child Culture Design

PROGRAM, GRUNDNIVÅ • Bygghantverksprogrammet

• Konstnärligt kandidatprogram i design

• MFA Programme in Design

• Interaktionsdesign • Konst- och bildvetenskap

MFA Programme in Applied Arts and Design – Metal Art – Textile - Garment - Design – Wood Orientated Furniture design MFA Programme in Crafts – Ceramic Art – Jewellery Art and Design – Textile Art

• Konstnärligt kandidatprogram i fri konst • Konstnärligt kandidatprogram i keramikkonst • Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning • Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä • Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst • Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum • Konstnärligt kandidatprogram i textilkonst • Ledarskap i slöjd och kulturhantverk • Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk – Landskapsvård – Trädgård

Kursbeskrivningar på avancerad nivå och alla programbeskrivningar är förkortade i katalogen. På www.utbildning.gu.se finns den fullständiga versionen.


KURSER

KONST, DESIGN & HANTVERK

DESIGN

Avancerad nivå

HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6-8, www.hdk.gu.se

Digital Heritage Technologies, 7,5 hp

Avancerad nivå Visualization in architecture, art and design, 7,5 hp (TIA112) För mer information om kursen, se intresseområdet IT. Hela kursutbudet inom Design hittar du på utbildning.gu.se

FRI KONST Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se Hela kursutbudet inom Fri konst hittar du på utbildning.gu.se

GENUSVETENSKAP Avancerad nivå Cultural Theories and Practices, 15 hp (GS2206)

För mer information om kursen, se intresseområdet Kultur, religion & historia

INTERAKTIONSDESIGN

(KUD100)

Förkunskapskrav: Bachelor in Conservation (180 credits) or equivalent is required for entry. Students with other academic background relevant to the subject area of cultural heritage, corresponding to at least a Bachelor Degree, can after consideration be given access to the course. English 6 / English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS, is a requirement. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 50 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14352 Advanced Digital Tools for Heritage Conservation, 15 hp (KUD101) Förkunskapskrav: Bachelor in Conservation (180 credits) or equivalent is required for entry. Students with other academic background relevant to the subject area of cultural heritage, corresponding to at least a Bachelor Degree, can after consideration be given access to the course. English 6 / English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS, is a requirement. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Start: HT17, 100 %, dag, 2017-11-01 – 2018-01-14 Anm-kod: GU-14350

LITTERÄR GESTALTNING

Avancerad nivå

Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se

Design of children’s technology, 7,5 hp

Hela kursutbudet inom Litterär gestaltning hittar du på utbildning.gu.se

(TIA241)

För mer information om kursen, se intresseområdet IT

KONST- OCH BILDVETENSKAP Avancerad nivå Bildanalys, 7,5 hp

(KV5010)

För mer information om kursen, se intresseområdet Kultur, religion & historia

KULTURVÅRD Institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5a, www. conservation.gu.se Studievägledning

Frida Sjöström, 031-786 4701 frida.sjostrom@conservation.gu.se

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

Kurser/program som är hållbarhetsrelaterade där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

153


KONST, DESIGN & HANTVERK

Bygghantverksprogrammet, 180 hp Institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5a, www.conservation.gu.se Studievägledning

Frida Sjöström, 031-786 4701, frida.sjostrom@conservation.gu.se Är du intresserad av byggnadsvård och ser en utmaning i att utveckla dig inom bygghantverket? Idag behövs hantverkskompetens i det omfattande arbetet med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader av olika ålder. I bygghantverksprogrammet utvecklar du din hantverksskicklighet och du lär dig hur man undersöker byggnader samt vård och renovering av gamla hus. Inom utbildningen kan du välja inriktning mot trä eller mur.

PROGRAM

för arbetsprovet hittar du på www.hdk.gu.se Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19609 Sista ansökningsdag: 2017-01-16

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst, 180 hp Akademin Valand, Vasagatan 50 Studievägledning

Camilla Alvhage, 031-786 5103, camilla.alvhage@akademinvaland.gu.se

Programmet ger dig gedigen praktisk kompetens för arbete inom byggnadsvård och traditionellt hantverksmässigt byggande. Den ger också grundläggande kunskaper i byggnadsvårdens principer. Arbetsuppgifterna kan omfatta byggnadsvård av olika slag, exempelvis restaurering av kulturminnen, underhåll, reparation och ombyggnad av olika typer av byggnader. Ett viktigt arbetsområde med fokus på hållbart byggande är att värna och utveckla hantverkskunskaperna i byggprocessen.

Kandidatprogrammet i fri konst ger dig gestaltningsmässiga, tekniska och konstteoretiska kunskaper, där ett centralt element är att integrera teori och praktik till en helhet. Syftet är att stödja utvecklingen av ditt individuella konstnärskap och hjälpa dig att uppnå, formulera och analysera en självständig praktik. Ett viktigt delmål är att finna och undersöka de sammanhang där du vill verka samt att utforska och förhålla dig till konstens och konstnärens roll i det omgivande samhället.

Undervisningsformen är varierad och praktiskt inriktad. En del kurser är upplagda som fallstudier eller projekt, medan andra kurser bygger på föreläsningar, studieresor och fältarbeten. Du kommer dels att arbeta självständigt med individuella uppgifter och dels träna din problemlösnings- och samarbetsförmåga i olika gemensamma arbeten. Viss kurslitteratur är på engelska. Vissa kurser och moment kommer du att läsa tillsammans med studenter inom Kulturvårds andra utbildningsprogram.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ditt självständiga arbete under handledning av skolans lärare och gästlärare med individuella ateljésamtal, gruppdiskussioner och -övningar, utställningsbesök, gästlärarseminarier, internationella studieresor och konst- och kulturteori. Den fasta lärarkåren utgörs av nationellt och internationellt aktiva konstnärer, kritiker och curatorer med erfarenhet som representerar en bred kompetens.

Examen: Kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på arbetsprov. Urval: Urval baseras på arbetsprov och intervju. Arbetsprov och intervju sker i Mariestad, se www.conservation.gu.se/utbildning. Start: HT17, 100 %, dag, Ort Mariestad Anm-kod: GU-19721

Konstnärligt kandidatprogram i design, 180 hp HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6 - 8, www.hdk.gu.se/sv Studievägledning

Lena Collin, 031-786 1107, lena.collin@hdk.gu.se. Vid frågor om ansökan kontakta hdkadmission@hdk.gu.se Bra design förändrar världen. Vill du vara med och påverka människors vardag? Är du kreativ, har ett stort intresse för människors behov och tycker om att uttrycka dina idéer i bild och form? Innehåll

Vad är design och hur arbetar en designer? Hur visualiserar och kommunicerar man idéer på ett övertygande sätt? Vad menas med gestaltning? Detta får du lära dig under utbildningen som är praktikbaserad och bygger på ett antal designprojekt, egenomformulerade såväl som styrda, enskilt eller i grupp. Du har möjlighet att forma din egen profil med stöd av handledning. Utbildningen vilar på konstnärlig grund och avslutas med ett examensprojekt på 22,5 poäng. Arbetsområden/fortsatta studier

Beroende på ditt intresse, kan du efter utbildningen arbeta inom ett brett fält. Exempel på områden är: produktdesign, rum, utställningar, möbler, grafisk form, illustration och mönster. Du har även möjlighet att söka vidare till avancerad nivå. Examen: Konstnärlig kandidatexamen i design Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Urvalet baseras på arbetsprov och intervju. Information och anvisningar

För att tillgodogöra dig utbildningen krävs självständighet men också intresse för samarbete i grupp. Du arbetar i en egen ateljé eller projektateljé med tillgång till välutrustade verkstäder. Akademin Valand är en del av Konstnärliga fakulteten och består av fri konst, fotografi, film och litterär gestaltning med utbildning på kandidat- och masternivå samt konstnärlig forskning. Som student ingår du i ett brett konstnärligt sammanhang med möjligheter till dialog och samarbeten. Tillsammans med gästlärare och studenter från olika delar av världen, finns stora möjligheter att bygga upp ett internationellt kontaktnät. Akademin Valand har också ett omfattande kontaktnät för internationella utbyten. Examen: Konstnärlig kandidatexamen i fri konst. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Urval grundas på arbetsprover och intervjuer. Information om arbetsprover och urvalsprocessen hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning/program/ K1FRI/ansokan. Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19612 Sista ansökningsdag: 2017-03-01

Konstnärligt kandidatprogram i keramikkonst, 180 hp HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6 - 8, www.hdk.gu.se/sv Studievägledning

Lena Collin, 031-786 1107, lena.collin@hdk.gu.se. Vid frågor om ansökan kontakta hdkadmission@hdk.gu.se Under utbildningen undersöker du materialet lera och begreppet keramikkonst genom olika tekniker, uttryckssätt och sammanhang. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt konstnärliga språk och samtidigt få en fördjupad kunskap om ett specifikt material som konstnärligt medium. Som student på keramikkonst har du tillgång till välutrustade verkstäder i centrala Göteborg, samt ateljé och vedeldade ugnar på Nääs, cirka tre mil öster om Göteborg. Innehåll

Kurser i material, teknik och gestaltning varvas med självständiga perioder av egna projekt. Undervisningen sker i form av kurser, föreläsningar, seminarier, workshops, projektarbeten och enskilt arbete med individuell handledning.

Ytterligare utbildningar, ändringar och tillägg i katalogen hittar du på vår webbplats, www.utbildning.gu.se 154


PROGRAM

Du får även möta etablerade svenska och internationella konstnärer som bjuds in som gästlärare och föreläsare. Gemensamt för alla inriktningar och årskurser inom kandidatprogrammen i konsthantverk är perioder av gestaltningskurser, områdets teori och historia samt aktuella villkor och förutsättningar för yrkesområdet. Arbetsområden/fortsatta studier

Utbildningen förbereder dig för självständigt arbete inom det konstnärliga området eller fortsatta studier på avancerad nivå. Examen: Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk med inriktning keramikkonst. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Urvalet baseras på arbetsprov och intervju. Information och anvisningar för arbetsprovet hittar du på www.hdk.gu.se Start: HT17, 100 %, dag Anm-kod: GU-19613 Sista ansökningsdag: 2017-03-01

Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning, 180 hp HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed, www.hdk.gu.se/sv Studievägledning

Lena Collin, 031-786 1107, lena.collin@hdk.gu.se. För frågor om ansökan kontakta hdkadmission@hdk.gu.se. HDK vid Steneby ligger i i Dals Långed och är en del av Högskolan för design och konsthantverk vid konstnärliga fakulteten. Här bedrivs materialbaserad utbildning på grund- och avancerad nivå i en internationell miljö. Programmet är treårigt och riktar sig till dig som vill fördjupa dig i metallens möjligheter som konstnärligt material. I den 1200 kvadratmeter stora smedjan har du Europas bästa förutsättningar till ett mångsidigt, tredimensionellt, experimentellt skapande. Innehåll

Vi arbetar främst med stål och dess bearbetningstekniker, exempelvis varmsmide, svets, plåtformning. Som student undersöker du det samtida konsthantverket och smideskonsten både i offentliga och privata kontexter och får möjlighet att fördjupa ditt konstnärliga uttryck och hantverkskunnande. Du arbetar till stor del i projektform där tekniska, materialmässiga och funktionella krav relateras till rums- och gestaltningsproblematik. Under utbildningstiden får du möjlighet att visa dina arbeten i olika publika miljöer. Du har kurser i visuell gestaltning och kommunikation samt teori och historia tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK vid Steneby. Arbetsområden/fortsatta studier

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå. Examen: Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk med inriktning Metallgestaltning. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Urvalet baseras på arbetsprov och intervju. Information och anvisningar för arbetsprovet hittar du på www.hdk.gu.se Start: HT17, 100 %, dag, Ort Bengtsfors Anm-kod: GU-19615 Sista ansökningsdag: 2017-03-01

Kurser/program som är hållbarhetsfokuserade där minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus.

KONST, DESIGN & HANTVERK

Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä, 180 hp HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed, www.hdk.gu.se/sv Studievägledning

Lena Collin, 031-786 1107, lena.collin@hdk.gu.se. För frågor om ansökan kontakta hdkadmission@hdk.gu.se. HDK vid Steneby ligger i Dals Långed och är en del av Högskolan för design och konsthantverk vid konstnärliga fakulteten. Här bedrivs materialbaserad utbildning på grund- och avancerad nivå i en internationell miljö. Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med möbler utifrån ett utforskande och konceptuellt förhållningssätt till material, innovation och hållbar utveckling. Du har som student på HDK vid Steneby tillgång till välutrustade verkstäder med bland annat en 5-axlig CNC-fräs och en laserskärmaskin. Innehåll

Utbildningen är treårig och du arbetar projektbaserat på ett undersökande och gestaltande sätt inom olika samtida kontexter. Materialkunskap, teknik samt designmetodik lägger grunden för att utveckla din arbetsmetod och ditt förhållningssätt inom möbeldesign. Du ges möjlighet att knyta kontakter inom möbelbranschen och tränas i att kommunicera ditt arbete i publika utställningsprojekt. Utbildningen innehåller en praktikperiod och möjlighet till utlandsstudier. Du har kurser i visuell gestaltning och kommunikation samt teori och historia tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK vid Steneby. Arbetsområden/fortsatta studier

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta på ett designkontor, i ett tillverkande företag eller i egen verksamhet. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå. Examen: Konstnärlig kandidatexamen i design i Möbeldesign inriktning trä. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Urvalet baseras på arbetsprov och intervju. Information och anvisningar för arbetsprovet hittar du på www.hdk.gu.se Start: HT17, 100 %, dag, Ort Bengtsfors Anm-kod: GU-19614 Sista ansökningsdag: 2017-03-01

Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst, 180 hp HDK - Högskolan för desi