Page 1

BLI

DU


38 000 STUDENTER

1

NOBELPRIS

LIKABEHANDLING På Göteborgs universitet är alla välkomna. Ett exempel på vårt inkluderingsarbete är att vi har påbörjat HBTQ-certifiering. Som första universitet i Sverige är delar av vår verksamhet redan certifierad. Universitetet deltar också i West Pride, både i paraden och med olika programpunkter under veckan.

HÅLLBAR UTVECKLING Göteborgs universitet är miljöcertifierat och har som målsättning att bli ett av Europas ledande universitet inom hållbar utveckling. Vi bedriver mycket forskning inom hållbar utveckling och har Sveriges bredaste utbildningsutbud inom området.

DU LÄR DIG DET SENASTE Oavsett vilket ämne du läser så kommer du att möta lärare som också är framstående forskare och som verkligen är engagerade i sitt ämne. På så sätt får du ta del av det senaste inom ett forskningsområde. Många utbildningar har dessutom en nära koppling till företag eller myndigheter inom området. På så vis blir du även uppdaterad på vad som sker utanför universitetet.

THE PHOT

OS ON TH

IS SPRE AD

: JOHAN W INGB

ORG


DU

EN BRA PLATS ATT BLI

Göteborgs universitet är ett cityuniversitet med fem campus i centrala Göteborg. Här finns det något för alla. Du kan välja bland 1 400 kurser och 190 program. Men framför allt så finns här en miljö som låter dig utforska och få nya perspektiv. Välkommen till en plats där du kan bli du.

MITT I STAN OCH NÄRA NATUREN Göteborg har en härlig stadspuls. Här kan du se kända artister, äta god mat, shoppa, gymma eller kolla på en utställning nästan när som helst. Ofta är det något extra på gång som till exempel Way out West, Göteborgs filmfestival, eller Bokmässan. Mitt i vintern får vi lite extra ljus i mörkret när Julstaden traditionsenligt lyser upp centrum. Samtidigt är naturen nära var du än håller till. Djupa skogar eller klippor? Motionsspår, klättring eller bara lugn och tystnad? Närheten gör att du lätt tar dig till ditt favoritställe. Varför inte ta med en bok och slå dig ned på ett av alla våra mysiga caféer. Här finns något för alla.

INNEHÅLL ATT PLUGGA PÅ UNIVERSITETET............................5 STUDENTLIVET I GÖTEBORG........7 BOSTÄDER...................................7 INTRESSEOMRÅDEN: Ekonomi och juridik.......................8 IT...............................................10 Konst, design & konsthantverk.... 12 Kultur, religion & historia............. 14 Medicin, tandvård, vård & hälsa...............................16 Musik, scen, film & foto.............. 18 Naturvetenskap.........................20 Samhälls- och beteendevetenskap...................22 Språk.......................................24 Utbildning, pedagogik & lärande.....................................26 UTLANDSSTUDIER..................28 SÅ SÖKER DU.........................30


BÄSTA VALET I MITT

LIV

”Det här är det bästa valet jag har gjort i hela mitt liv, det är så kul! Jag är en riktig bakterienörd, och det är så många riktiga djur- och bakterienördar här. Just inom naturvetenskap tror jag det är på det sättet, många har nischat in sig på det ämne de tycker är kul.” Eftersom Göteborgs universitet har ett bra rykte inom kemi sökte Emil Burman hit. Han var förberedd på att det skulle krävas mycket av honom, men kemi och bakterier är hans stora intresse och han tycker att det är jättekul att plugga på universitetet. – Det här var det jag verkligen ville och jag läser till en dubbel­examen i kemi och molekylärbiologi. Jämfört med hur det var att plugga på gymnasiet tycker han att den största skillnaden är ambi­ tionsnivån. Han rekommenderar den som har ett stort intresse att gå förbi den kanske lite slappa attityden från gymnasiet och jobba hårt. – På universitetet läser väldigt många för att de tycker att ämnet är extremt


intressant. Det är riktigt kul att kunna sitta och nörda ner sig med kompisar som tycker att samma saker är roligt.

Tuffare än gymnasiet Det innebär att studierna tar mycket mer av hans tid.

GYMNASIET VS UNIVERSITETE T

– Jag var inte jätteambitiös på gymnasiet, men lägger du inte ner tiden som krävs på universitetet så klarar du dig inte. Det är den största tröskeln att komma över. Många är inte vana att lägga ner all tid på att lära sig även de mindre intressanta sakerna, även om de har ett stort intresse för huvudämnet.

Våra studen ter säger of ta at t den stör sta skillnaden d e upplevde m ellan gymna si et och univer sitete t är at t här b eh över du ta mycke t mer eget ansvar . Det är inge n annan som påminner d ig om inlämning suppgifter el ler at t plugga in för tentorna . Samtidigt ge r det stor frih et at t planera din egen tid .

Emil går nu sitt fjärde år på universitetet. Att det skulle vara svårt var han definitivt förberedd på, och han påpekar att man inte kan räkna med att lägga fyra timmar om dagen, utan minst dubbelt så mycket för att klara utbildningen, i alla fall när det gäller naturvetenskap.

Naturvetare behövs Hans plan är att ta en masterexamen i kemi och molekylärbiologi, om han inte skulle få ett bra erbjudande och börjar jobba. – Jag är verkligen en molekylärbiolog rakt igenom. Jag skulle kunna tänka mig att jobba med det här med antibiotikaresistens i framtiden, där behövs kemister och molekylärbiologer.

LÄSA OCH SK RIV PÅ UNIVERSIT A E TE T Universitets världen kan kanske känn början, när as främman man förvän de till en tas läsa och på svenska sk riva akadem och engelska iska texter på en högre För at t under nivå än på gy lätta dina st mnasiet. udier erbjud stöd i form av er Göteborgs videoklipp, un iver sitet språkhandle ningar. dning och fö reläs-

SÅ FUNK AR S

TUDIERNA

Oftast är d et undervis ning på da kurser som gtid, men d ges på k vä et finns llstid, helge för dig som r och dista vill kombin ns. De är b era dina st ra som inte b udier med or i Götebo a n nat, eller rg. Det är vanlig t att läsa p å helfart, a högskolep lltså 30 oä ng på en te rm in. Då förvä 40 timmar ntas du läg per vecka p g a ner å dina stud som går på ie r. D e t finns även halv fart elle kurser r k va rt sfart. Undervisn ingen sker i form av till laboration exempel se er och grup minarier, parbeten. E gymnasiet n st or skillnad är att den lä m ot rarledda un en mindre dervisning del av stud e n o ftast är ierna. Du få för att läsa r istället ta in lit teratur eget ansva och lösa olik r tillsamman a uppgif ter, s med kurs ensam elle ka m ra te r r. Alla kurser ha r någ on form av ex av kursen. amination De vanliga (prov) i slute ste formern t eller muntl a är tentam igt prov), in e n (skrif tligt lämningsu uppsatser. ppgif ter, g rupparbete n och

5


HÄR VILL JAG STANNA

Jacqueline Léong var taktisk när hon valde var hon ville plugga juridik. Det blev Göteborgs universitet och hon vet nu att hon verkligen vill stanna kvar i Göteborg efter studierna. Hon vill jobba och leva här. För det första finns juristprogrammet i ett begrän­ sat antal städer. Jacqueline kollade hur program­ met var upplagt på olika universitet. Hon var dess­ utom säker på att hon inte ville bo kvar i Örebro, eller i någon stad som var mindre. Det stod mellan Stockholm och Göteborg och hon hade släkt här, och tyckte att stan hade mer karaktär och person­ lighet. – Göteborg är en mycket bättre stad att plugga i än man kanske tror, i och med att man är mitt i stan och det inte är särskilt långt någonstans, säger Jacqueline. 6

När det var dags att börja den första terminen hade hon panik när det gällde boendet. – Jag la upp en annons bland kompisar på sociala medier, frågade om det var någon som kände nå­ gon, gick med i Facebookgrupper, och fick boende i andra hand. Då var hon 19 år och hade aldrig varit hemifrån särskilt länge, så allt var nytt – att flytta hemifrån och till en ny stad och börja på universitetet. Efter ett halvår fick hon en studentlägenhet via SGS (Stiftelsen Göteborgs studentbostäder). Hon hade vetat ett år innan att hon ville till Göteborg, och hade ställt sig i kö.

Ny stad – nya kompisar – Det kändes lite oroligt i början, jag tänkte att jag kommer att bli så ensam. Men alla som flyttar hit vill ju ha kompisar. Sedan har allt varit över för­ väntan, jag är väldigt nöjd med mitt val. Jag tycker att studentlivet i Göteborg är bättre än sitt rykte. För den som vill så finns det sjukt mycket att göra. Hon säger att nästan all hennes vakna tid är i skolan, för att hon pluggar eller har något


engagemang på något sätt. Hon är kåraktiv och är engagerad i spexet, har startat en foto­ förening, är projekt­ ledare i arbetsmarknads­ mässan och har suttit i styrelsen för programfören­ ingen Juridiska Föreningen. Hon har jobbat för ett av kårföretagen, har varit kårjurist och gett gratis juridiska råd. – Jag har ett annat liv också, går ut och äter gott med kompisar och jag älskar att gå på teater. Sen får vi inte glömma att det händer ju extremt mycket roligt här i stan på sommaren.

Bygger nätverk – Jag vet att jag verkligen vill stanna kvar här och jobba, som skattejurist kanske. Man kan bygga nätverk medan man pluggar och många studenter stannar. Jag kommer att känna folk i min bransch från min tid som student, som också stannat kvar här i Göteborg, så det finns fantastiska möjligheter.

TA DIG RUNT I G öte b o rg ka n d u lä tt ta d ig m ella n fö re lä sn in g ss al en , tr än in g en o ch favo ri th än g et . H yr cy kl ar fin ns p å 50 st äl le n o ch vi ha r m ån g a cy ke lv äg ar. O m d u in te är sp o rt ig t la g d fin ns sp år va g n elle r b us s.

BOSTÄDER STUDENTLIVE

T

G öte b o rg ha r et t hä rlig t stud en tliv! hä nd er i st ad U töve r allt so en fin ns d et m m as so r av fö p ub ar o ch ar re ni ng ar, ra ng em an g kn ut na till st Fö r at t få g re ud en t­k år er p p o m allt i na . b ö rj an ka n d el ta i S tu d vi tip sa o m en t G öte b o at t rg , vä lko m st p m ed te ater ro g ra m m et b es ö k, sp o rt ak ti vi te te r, in te m in st en q uizk vä ll o ch vä lko m st fe st . S tu d en t p åg år un d er G öte b o rg fle ra ve cko r o ch d u ka ju st d in a g ul n p lo ck a ut d ko rn.

I Göteborg är det ganska svår t at t hitt stad snabb a bo t, särskilt i d e centrala d Så börja leta el ar na. i tid. Du kan sätta upp d kö till studen ig i tlägenheter från det året fyller 17 år. Fö du r at t köa beh över du inte antagen till vara studier, där emot kan du en lägenhet in te få innan du är antagen. Det naturligtvis finns också vanlig a lägenheter privata rum och at t hyra men även här gä at t börja leta lle r det i tid. ut b ild ni ng .g

u. se /b o st ad

7


EKONOMI & JURIDIK

Med kunskaper i ekonomi eller juridik får du möjlighet att göra skillnad. Du kan påverka hur näringsliv, organisationer och myndigheter agerar i frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen.

8


Ekonomi och juridik är breda områden och det finns väldigt mycket du kan arbeta med efter examen. Många som läser ekonomi och juridik blir ledare och beslutsfattare. Från utbildningen får du med dig kunskaper och verktyg som behövs för att kunna bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle. En viktig del av utbildningen är att tränas i kritiskt och självständigt tänkande. Tack vare att dina föreläsare också är forskare blir detta naturligt. Vårt mål är att du ska ifrågasätta de argument som presenteras för dig, och sedan kunna formulera dina egna argument utifrån fakta, logiskt tänkande och värderingar.

Din framtid – och världens Hållbarhet är viktigt för världen, för din kommande arbetsgivare och för din professionella utveckling. Därför ingår hållbarhet i alla våra program på grundnivå. Att få ett internationellt perspektiv lägger vi stor vikt vid, och det avspeglas i utbildningarnas innehåll. Du har även möjlighet att läsa en termin vid något av våra 160 partneruniversitet runt om i världen. Genom vårt nära samarbete med näringsliv och samhälle möter du personer som jobbar med ekonomi eller juridik genom hela din utbildning. De kan till exempel dyka upp som gästföreläsare, när du ska skriva uppsats eller på studentkårens arbetsmarknadsmässor. Det gör att du får insyn i olika yrkesroller och företag och hjälper dig att ringa in vad du själv vill arbeta med. För att hitta din väg ut i arbetslivet kan du också ta hjälp av vår Career Service. Där finns certifierade coacher som hjälper dig med allt från utformning av CV till karriär­planering och personlig utveckling. Som enda skola i Sverige är Handelshögskolan ackrediterad av de tre viktigaste kvalitetssystemen för handelshögskolor – EQUIS, AACSB och AMBA. Det är ett bevis på att vår forskning, utbildning och samverkan med samhället håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv.

YRKEN

Analy tiker Banktjänste ma n Controller Ekonomian svarig Hållbarhets c oa c h Inköpare Jurist M a n ag e m e ntkonsult Revisor Rådgivare Samhällsp lanerare Skatterådg ivare

ÄMNEN

Ekonomisk geografi Ekonomisk historia Företagseko no m i Juridik Kulturgeogra fi Logistik Nationaleko no m i Samhällsve tenskaplig miljövetens ka p Statistik På gu.se ka

n du lä sa om

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.


IT

Digitaliseringen har skapat en värld i ständig förändring. Vi har fått en oändlig mängd nya möjligheter men också nya utmaningar. Hur tar vi tillvara möjligheterna och hur skapar vi ett väl fungerande digitaliserat samhälle?

10


Alla talar om digitaliseringens stora påverkan på våra liv. Digitaliseringen påverkar hur vi kommunicerar och interagerar med varandra och vår omvärld. Digitalisering och IT handlar också om demokrati, säkerhet, integritet och hur vi behåller vårt öppna samhälle. IT är roligt och utmanande och ett mycket viktigt område att behärska om du vill vara med och forma världen.

Olika bakgrunder berikar Att arbeta inom IT kan betyda vitt skilda saker idag när så stor del av vår vardag har kopplingar till digital teknik. För att möta framtiden behöver IT-området personer med olika bakgrund och kompetenser. Du kan vara lärare med stort intresse av att använda IT i skolan eller en mjukvaruutvecklare med specialkompetens inom teknik för självkörande bilar. Du kanske arbetar med datorgrafik för att skapa spel och specialeffekter, eller simuleringar inom industrin. Kanske är det du som ska bidra till att utveckla välfungerande system för sjukvården i framtiden? Oavsett vilken del av IT-området du väljer, är förmåga att se helheten en viktig egenskap. Det är också viktigt att förstå andras perspektiv. Mycket av arbetet inom IT handlar om att tolka och förstå användarnas behov och tillsammans med andra hitta de optimala lösningarna.

Internationell miljö Vid Göteborgs universitet finns många program och fristående kurser inom IT, från avancerad mjukvaruutveckling och interaktionsdesign, till områden

som lärande och IT, artificiell intelligens och hur företags­utveckling kan styras med IT som verktyg. Det är en mycket internationell miljö med lärare och studenter från ett trettiotal olika länder. ITområdet präglas av snabb utveckling, internatioYRKEN nell och mångDigital stra teg kulturell miljö och Datasäkerh etsexpert lösningsinriktade Interaktion sdesigner personer med IT-ansvarig öppet sinne. IT-arkitekt Dessutom väntar IT-pedagog en väldigt bra Kognitions vetare arbetsmarknad.

Mjukvaruu tvecklare Projektleda re Spelutveck lare Språktekno log Systemveta re

ÄMNEN

Artificiell inte lligens Datasäkerh et Datavetens ka p Datorgrafik Informatik Interaktions design IT managem e nt IT och läran de Kognitionsv etenskap Software en gineering Systemvete n s ka p Visualiserin g På gu.se ka n du lä sa om fler yr ken, ämnen och utbildningar .

11


KONST, DESIGN & KONSTHANTVERK

Vid Göteborgs universitet finns några av landets mest välrenommerade utbildningar inom konst, design och konsthantverk. Du utbildas och handleds av etablerade konstnärer och designers och har tillgång till verkstäder med skickliga tekniker. Här får du goda förutsättningar att utveckla ditt konstnärliga skapande.

12


Bra design förändrar världen. Inom designprogrammen får du möjlighet att utveckla din konstnärliga förmåga genom att experimentera och hitta nya lösningar på olika problem och samhällsutmaningar.

Skapa och utforska Kritiskt tänkande, självreflektion och utforsk­ ande går som en röd tråd i universitetets konstoch designutbildningar. Praktik varvas med teori och du kommer i kontakt med nya tekniker, metoder, material och färglära.

YRKEN

Curator Designer Forskare Författare Konstnär Konsult Kritiker Lärare i slö jd eller bild Översättare

Konsthantverk innebär gestaltande, där konstnärliga ambitioner utvecklas inom keramik, smycke, textil och metall. Utbildningen till lärare vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med bild och visuell kultur eller slöjd i skolan.

Reflektera ihop med andra Fri konst vid Valand är en av Sveriges äldsta utbildningar för konstnärer, och har präglat svenskt konstliv i över 150 år. Lärarna du möter är både teoretiker och konstnärer, vilket ger olika perspektiv på samtidskonst. Konstnärer har i århundraden kommit med nya idéer och varit kritiskt tänkande om konsten och världen. Även idag relaterar konstvärlden till ekonomi, politik, hierarkier och maktfördelning. Detta är viktiga frågor som du diskuterar och tar ställning till när du väljer att läsa ett konstnärligt ämne på universitetsnivå.

På gu.se ka

n du lä sa om

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

ÄMNEN

Design Film Fri konst Konsthantv erk (textil, ke ramik, smycke, me tall) Litterär ges taltning Lärarutbildn ing: Bild & v isuell kultur Lärarutbildn ing: Slöjd 13


KULTUR, RELIGION & HISTORIA

Är du intresserad av hur vi förhåller oss till vårt eget liv, till andra människor, det främmande och historien? Eller av relationen mellan kulturen och samhället, av vilka normer och maktförhållanden som finns i samhället – och varför?

14


Förstå verkligheten

I dagens mångkulturella samhälle är det viktigare än någonsin att ha förståelse för andra människors religion, livsåskådning, åsikter och historia. Vid Göteborgs universitet har du möjlighet att studera frågor kring tänkande, kommunikation och forskning, men också att få verktyg och kunskaper som efter­ frågas inom kultursektorn, inom media och kommunikation, på museer och bokförlag.

Det finns utbildningar för dig som är engagerad i samhälls- och kulturfrågor och vill få redskap att granska och förstå hur kategorier som genus, klass, sexuell orientering eller nationalitet skapas och utmanas. Du kan också studera konst, bild, musik och film eller tidlösa ämnen som filosofi, idéhistoria och litteraturvetenskap ur ett vetenskapligt perspektiv. Det här är ämnen som ger dig verktyg för att bättre förstå vår verklighet och vilka vi är.

Nytt guideprogram Inom det snabbt växande området digital humaniora kombineras ny teknik med kulturarv och historia. Det nya guideprogrammet ger dig ämneskunskaper inom många områden, som arkeologi, historia och naturkunskap, och lär dig att skapa och förmedla en upplevelse. Du kan också läsa kommunikatörsprogrammet som har inriktning mot myndigheter och offentlig verksamhet eller utbildningen redaktionell praktik, där teori varvas med praktik och studenterna får både redaktörens blick och en bred kunskap inom litteratur.

YRKEN

Antikvarie Arkeolog Bibliotekari e Guide Kommunik atör Kulturskrib e nt Lärare Museipeda gog Projektleda re Präst Teaterprod u c e nt Utredare

På gu.se ka

n du lä sa om

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

ÄMNEN

Arkeologi Filosofi Genusvete n s ka p Historia Idé- och lä rdomshisto ria Litteraturv etenskap Musikvete n s ka p Religionsv etenskap 15


MEDICIN, TANDVÅRD, VÅRD & HÄLSA

Vill du arbeta med att förbättra människors livskvalitet? Då är en utbildning inom medicin, tandvård, vård eller hälsa något för dig. Du kan påverka och göra skillnad för människor varje dag i ditt yrkesliv, oavsett vilket utbildningsprogram du väljer.

16


Drömmer du om att transplantera hjärtan eller att hjälpa barn som har svårt att höra? Vill du ge en person självförtroendet tillbaka genom nya tänder? Du kan utbilda dig till sjukhusfysiker, som är expert på strålning och strålsäkerhet, eller till folkhälsovetare, som studerar sambandet mellan hälsa och levnadsvanor, social ojämlikhet, kön och fattigdom.

Utbildning som leder till jobb

Här finns också utbildningar för dig som vill arbeta förebyggande med kost och hälsa, som hälsovetare, idrottsledare eller kostekonom. Detta är yrken som tampas med frågor som: Vilken betydelse har fysisk aktivitet? Vad är det som styr våra mat- och konsumtionsval? Hur påverkar man människors livsstil och vanor? Alla dessa yrkesgrupper arbetar för att främja den enskilda människans möjlighet att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov.

Oavsett vilken utbildning du väljer inom det här området kommer du i kontakt med den senaste forskningen och med människor i behov av stöd och vård. Alla utbildningsprogram förbereder dig för att börja arbeta direkt efter examen och efterfrågan är stor på arbetsmarknaden. Men du kan också välja att stanna i universitetsvärlden och forska. Idag arbetar team tillsammans över yrkesgränserna inom hälso-, sjuk- och tandvården – så formas även arbetet inom dessa utbildningar. Du träffar studenter som läser till dietister, arbetsterapeuter, tandhygienister, logopeder, sjuksköterskor och läkare – för att nämna några.

n du lä sa om

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

ÄMNEN

Träna och praktisera Under dina praktikperioder får du känna på det yrke du läser till och det finns ett träningscentrum där du kan öva och testa dina färdigheter. Du kan välja att plugga, jobba eller praktisera utomlands som en del av din utbildning.

På gu.se ka

YRKEN

Audionom Biomedicin sk analy tik er Folkhälsov etare Friskvårds arbetare Fysioterap eu t Kostekono m Läkare Sjukhusfys iker Sjuksköters ka Tandläkare Tandteknik er Tränare

Anatomi Audiologi Farmakologi Fysiologi Hälsoekonomi Hälsopromotio n Immunologi Klinisk näringsl ära Kostekonomi Medicin Omvårdnad Sports Coachi ng 17


MUSIK, SCEN, FILM & FOTO

Vill du forma framtidens kulturscen? Här får du möta konstformer som på olika sätt kan väcka frågor och bidra till föränderliga och fördjupade bilder av världen.


Som student får du en gedigen utbildning i ett konstnärligt hantverk samtidigt som du får möjlighet att undersöka, ifrågasätta och omforma de konstnärliga uttrycksformerna.

Musik och scenkonst Du kan utbilda dig till skådespelare, musikal- och performanceartist, operasångare, musiker inom många genrer och till lärare i musik, teater och dans. Här finns en bredd av konstnärliga uttryck, möten skapas och du får goda möjligheter att samarbeta över genregränser. Utbildnings­ programmen i musik och scenkonst utgår från din personliga utveckling och anpassas genom specialiseringar och inriktningar för att du ska nå dina mål. Inom utbildningen skapar studenter och lärare 200 offentliga föreställningar varje år.

Arbeta med foto och film Inom fotoutbildningen kombineras teori och praktik. Som student får du problematisera, undersöka och gestalta olika synsätt.

YRKEN

Filmregissö r Fotograf Kompositör Konstnär Lärare i dan s, musik och teater Musikalartis t Musiker Musikprodu c e nt Operasånga re Performanc ekonstnär Skådespela re Syntolk för fi lm

Inom filmutbildningen utvecklas nya uttryck inom film och nya metoder för gestaltning. Du uppmuntras till att vara prövande och kritisk, och att hitta ditt eget sätt att arbeta. Studenter och lärare deltar aktivt i samhällsdebatten och medverkar till förändring av filmens position i samhället. Utbildningarna kännetecknas av kompetenta lärare och små undervisningsgrupper. Kunskap och praktik utvecklas genom fördjupande samtal, i grupp och enskilt.

ÄMNEN

Contempo rary Perform ative Art Film Fotografi Kompositio n Kördirigeri ng Lärarutbild ning: dans, musik och Musik- och teater ljudproduk ti on Musikal Musiker Opera Skådespele ri På gu.se ka

n du lä sa om

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

19


NATURVETENSKAP Vill du veta mer om hur allting hänger ihop? Vill du vara med och påverka hur vår värld kommer att se ut i framtiden? Då är en naturvetenskaplig utbildning någonting för dig.

20


Naturvetenskapen passar dig som ifrågasätter och kritiserar, som vill se samband och lösa problem och som fascineras av naturens variation och komplexitet. Som nästa generations naturvetare eller matematiker kommer du att kunna vara med och lösa många av framtidens utmaningar, vare sig det handlar om att utveckla nya material, hållbara energilösningar eller nya läkemedel. Möjligheterna är oändliga. Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och stor valfrihet, nära kopplad till vår forskning. Du kan antingen välja att läsa ett utbildningsprogram, eller att plocka ihop en egen examen genom att läsa fristående kurser. Oavsett vilket du väljer har du stor möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina intressen.

Med fokus på havet Göteborgs universitet är idag ett av landets största inom marin forskning och utbildning, och här finns några av Sveriges främsta forskare inom området, som är vårt starkaste profilområde. Vi kan därför erbjuda marina kurser i biologi, kemi, geovetenskap och oceanografi med nära anknytning till aktuella och samhällsnära problem för havsmiljön. I de marina utbildningarna kopplar vi teoretiskt lärande till praktiska observationer på och vid havet. Att havet ligger nära gör studiemiljön extra lärorik och stimulerande. Vi har dessutom några av Europas största och mest moderna fältstationer med välutrust­ade laboratorier. Många av våra utmaningar inför ett framtida hållbart samhälle är kopplade till havet. Vill du anta en sådan utmaning?

På gu.se ka

n du lä sa om

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

YRKEN

Analy tiker C hef Konservato r Konsult Miljöinspek tör Naturvårds handlägga re Produktutv ecklare Projektleda re

ÄMNEN

Biologi Farmaci Fysik Geografi Geovetens ka p Kemi Kulturvård Marin vete n s ka p Matematik Miljövetens ka p Molek ylärb iologi 21


Vill du få nya perspektiv på världen, eller är du mer intresserad av människors tankar, känslor, beteenden och samspel? Utbildningsutbudet inom samhälls- och beteendevetenskap spänner över hela skalan.

SAMHÄLLSOCH BETEENDEVETENSKAP

22


tionella frågor i Sverige eller utomlands är kunskap och förmåga att analysera samhällsfenomen avgörande. Vill du studera politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer är det statsvetenskap du ska välja. Du får en fördjupad kunskap om och förmåga att analysera politiska fenomen och samhällelig förändring. Är du intresserad av det samtida Europa, dess historia, dess institutioner, ekonomi och kultur, då ska du välja det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap. Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Sociologi handlar om sociala relationer och sociala processer i samhället, och studier i socialt arbete handlar om människors levnads­villkor och samhällets åtgärder och stöd till utsatta. Kriminologi förklarar varför människor begår och utsätts för brott, samt vilka reaktioner som gärningspersoner och brottsoffer bemöts av från samhällets sida. Arbetsvetenskapen studerar människors arbetsvillkor, konfliktlösning, arbetsorganisationer och ledarskap, och belyser arbetsmarknad i både nationellt och internationellt perspektiv. Socialpsykologi handlar om människors identitet och socialisation, gruppdynamik och interaktion.

Från lokalt till globalt Inom ämnet offentlig förvaltning får du som student en bred kunskap om ekonomi, politik och förvaltning. Du blir expert på den gemensamma sektorns funktioner och kan jobba inom kommun, landsting och stat. Utbildningarna inom globala studier öppnar dörrar till nya perspektiv på världen. Vill du arbeta med interna-

Journalistutbildningen vid Göteborgs universitet rankas som en av landets bästa. Här får du lära dig de teoretiska och praktiska grunderna i att granska och berätta genom webb, radio, TV och press. För dig som är intresserad av medier, budskap, påverkan och kommunikation finns även utbildning inom kommunikationsvetenskap. Många av utbildningsprogrammen har en nära koppling till branschen genom till exempel praktikperioder och gästföreläsare. Lärarna är som regel också forskare så utbildningarna har kontakt med det senaste inom forskningen.

På gu.se ka

n du lä sa om

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

YRKEN

Analy tiker Journalist Kommunik atör Kriminolog Miljöutreda re Organisatio nsutveckla re Personalve tare Psykolog Revisor Sociolog Socionom Statsvetare

ÄMNEN

Arbetsveten s ka p Globala stu dier Internatione lla relatione r Journalistik Kommunika tionsvetens ka p Kriminologi Offentlig förv altning Personalvete n s ka p Psykologi Sociologi Statsvetens ka p Socialt arbe te 23


SPRÅK

Språkkunskaper river murar och underlättar samarbete. Att kommunicera på sitt eget och andra språk blir allt viktigare och att behärska flera språk bidrar till förståelse för andra kulturer. Här finns ett brett urval av språk­utbildningar – allt från svenska och de största europeiska språken till arabiska, japanska, kinesiska och afrikanska språk.

24


avgörande för ett internationellt arbete, men gör dig även mer attraktiv på den svenska arbets­ marknaden.

Språk påverkas av, och påverkar i sin tur, samhället runt omkring oss. Språkfärdigheter och kunskaper om kulturskillnader kopplat till kommunikation värderas högt av arbetsgivare.

Med språk som verktyg Läser du till språkkonsult får du verktyg för att i framtiden kunna hjälpa till att göra det svåra enkelt – att få både texter och skrivande att flyta och förvandla svårbegriplig samhällsinformation till något alla kan ta till sig. Språkteknologi kan också göra världen mer begriplig. Det är en kombination av språk och IT som, med hjälp av det mänskliga språket, anpassar framtidens teknik för interagerande med människor. I svenska som andraspråk får du en ökad kännedom om språkliga och kulturella minoriteters inlärningsoch levnadsvillkor och hur det är att lära sig svenska som andraspråk. Du lär dig också allmänt om flerspråkighet, språkinlärning och språkutveckling.

Språk tar dig ut i världen Du kanske drömmer om en karriär utanför Sveriges gränser? Här kan du antingen bygga vidare på dina språkkunskaper från gymnasiet eller lära dig ett helt nytt språk från grunden. Att kunna flera språk är

Det finns ett särskilt internationellt språkprogram som gör dig väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang. Du kan också utbilda dig till översättare.

YRKEN

Kommunik atör Lärare Redaktör Språkkons ult Tolk Översättare På gu.se ka

n du lä sa om

ÄMNEN

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

Arabiska D a n s ka Engelska Japanska Kinesiska Somaliska Språkteknolo gi Svenska Tyska 25


UTBILDNING, PEDAGOGIK & LÄRANDE Vill du ha ett av samhällets viktigaste jobb, påverka och inspirera en ny generation människor? Vill du utvecklas och dela med dig av det du är bra på och brinner för? Då är en utbildning inom ledarskap, pedagogik, lärande och undervisning något för dig.

26


Samhället behöver ständigt välutbildade pedagoger och lärare för att möta barns, ungdomars och vuxnas behov i en värld i förändring. Utbildade pedagoger är eftertraktade såväl inom skolans värld som inom näringsliv och offentlig sektor.

Läs pedagogik

Utbildningsvetenskapliga utbildningar fokuserar på frågor som ledarskap och pedagogik samt om lärande och undervisning bland barn, ungdomar och vuxna. Du studerar i en internationellt framgångsrik miljö där det bedrivs omfattande forskning inom området utbildning för yngre barn.

Som student möter du aktuell forskning samtidigt som du får möjlighet att utveckla de färdigheter som behövs i arbetslivet.

Är du intresserad av pedagogik och vill arbeta med frågor som rör kommunikation, utveckling och ledarskap? Här kan du fördjupa dig i utbildningens betydelse för demokrati och samhällsutveckling.

Bli lärare – välj mellan 30 ämnen För dig som vill bli lärare eller förskollärare finns program med olika inriktningar mot barn och ungdomar i alla åldrar inom skolan. Vi har flest ämnen i Sverige. Du möter lärare och forskare från olika delar av universitetet, med spetskunskaper inom sina ämnen. En lärarutbildning ger dig en bra grund för att gå vidare, det finns flera olika karriärvägar att välja på.

YRKEN

Förskollära re Lärare Speciallära re Specialped ag o g Utbildnings ledare Yrkeslärare Ämneslära re

På gu.se ka

n du lä sa om

ÄMNEN

fler yr ken, äm

nen och utbi

ldningar.

Förskollärarutb ildning Lärarutbildning inom 30 skoläm nen Pedagogik 27


JAG HAR VÄNNER

ÖVERALLT NU!

28

Redan när hon sökte in till HDK – Högskolan för design och konsthantverk – visste hon att det fanns bra möjligheter att plugga utomlands och att Göteborgs universitet har många partneruniversitet att välja mellan. Vårterminen 2017 åkte Eva Leygonie till Melbourne i Australien för att plugga design.


– Det var den bästa terminen i mitt liv. Jag lärde mig så mycket. Inför sin utbytestermin fick hon hjälp av en utbytesexpert på HDK med att ordna med allt praktiskt. Boende fanns på campus, det var lätt att få, men dyrt. – Jag fick verkligen ihop det jag ville lära mig, och det verkade så intressant och annorlunda. Hon är född och uppvuxen i Frankrike och är inspirerad av vad hon lärt sig där, och sedan hon pluggat i både Sverige och Australien har hon ett helt nytt sätt att se på saker. – Det är väldigt intressant att studera design i tre länder. I Melbourne träffade Eva Leygonie studenter från hela världen. Nu läser hon sista året på Göteborgs universitet, men sedan vill hon läsa ett masterprogram i Europa.

UTLANDSSTUDIER – EN SKJUTS I KARRIÄREN Som student vid Göteborgs universitet finns många möjligheter att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytes­student eller som praktikant. Du kan även läsa sommarkurser utomlands och dessutom studera på egen hand utanför utbytesavtalen. Internationell erfarenhet är en stor karriärfördel och ser väldigt bra ut på ditt CV. Det gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kommer samtidigt att växa som människa. Du får dessutom nya vänner, nya erfarenheter och ny energi med dig hem. Mer information finns på gu.se/studerautomlands

– Jag vill åka vidare i världen. Jag är intresserad av att kunna flytta till ett nytt land, eftersom det är så man växer som människa. Jag har vänner överallt nu!

29


SÖKER DU ANSÖKAN

KURS ELLER PROGRAM?

Sista ansökningsdag till höstterminen 2018 är den 16 april och till vårterminen 2019 den 15 oktober. Konstnärliga program har tidigare ansökningsdatum. Du söker på antagning.se.

Du kan söka antingen fristående kurser, som oftast är upp till en termin långa, eller program, som är en kombination av olika kurser. Fristående kurser söker du termin för termin för att skapa din alldeles egna utbildning.

BEHÖRIGHET För att studera vid Göteborgs universitet måste du uppfylla grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet. Grundläggande behörighet på grundnivå kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. För att kunna följa undervisningen på en viss utbildning måste du ibland ha ytterligare kunskaper i vissa ämnen. Det kallas särskild behörighet och innebär ofta krav på kunskaper i vissa kurser i gymnasieskolan eller krav på vissa kurser från högskola eller universitet. Mer information om behörighet finns på antagning.se.

URVAL Ofta finns det fler sökande till en kurs eller ett program än det finns platser. Då görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalsmetoderna är olika för olika utbildningar. Det är viktigt att du ser till att dokument, till exempel dina gymnasiebetyg, finns hos antagning.se i god tid. Annars är risken att du inte blir antagen. För urval till utbildningar som vänder sig till nybörjare används betyg, högskoleprov och/eller eventuellt alternativt urval som till exempel arbetsprov. Tips! Gör högskoleprovet så är du med i den urvals­gruppen också, och ökar därmed dina chanser att komma in.

Program är en kombination av flera kurser, där du på förhand vet vad som ingår. De flesta programmen är mellan tre och fem år långa. Programmen läser du oftast tillsammans med samma kurskamrater under alla åren, även om en klass kan vara betydligt större än på gymnasiet.

EXAMEN Efter avslutad utbildning väljer många studenter att ta ut en examen. En examen är ett bevis på att du klarat av utbildningen. Både fristående kurser och program kan leda till en examen. Tänk på att när du läser fristående kurser måste du kombinera kurser som bygger på varandra inom ett huvudområde för att kunna få ut en examen. Våra studievägledare kan hjälpa dig med det. Våra program leder alltid fram till en examen. Om du vill jobba med något som kräver yrkesexamen (till exempel sjuksköterska, socionom eller psykolog) ska du gå ett program som leder fram till den yrkesexamen du vill ha.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förutsättningar att klara sina studier. Därför kan studenter med funktionsnedsättning få särskilt pedagogiskt stöd. Exempel på stöd är anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination, mentorsstöd eller särskilda programvaror som kan underlätta läsande och skrivande. Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd gör du när du blivit antagen. studentportalen.gu.se/pedagogisktstod

30


Göteborgs universitet 2017. Grafisk form: Kicki Edgren Textbearbetning: Carina Elmäng och Kerstin Eiman Foto: Framsida + s. 4–7 Wesley Overklift, s. 2 Johan Wingborg, s. 3 Wesley Overklift (människor) och Göteborg & co (Liseberg) s. 8–9 Carina Gran s. 10 Jan-Olof Yxell s. 11 Johan Wingborg s. 12–13 Ola Kjelbye s. 14–15 Tony Axelsson (överst), Anders Simonsen (nederst) och Allan Eriksson (höger), s. 16–17, Johan Wingborg (vänster) och Anna-Lena Lundqvist (höger), s. 18–19 Pia Räty (vänster) och Johan Wingborg (höger), s. 20–21 Malin Arnesson, s. 22–23 Elin Swedenmark, TT (mitten), övriga Johan Wingborg s. 24–25 Johan Wingborg s. 26–27 Anna-Lena Lundqvist (vänster samt höger nederst), Sofia Sabel (höger överst) s. 28–29 Eva Leygonie Tryck: Billes

BESÖKSDAGEN 6 MARS 2018 Varje vår bjuder vi in till öppet hus, Besöksdagen. Då har du chans att träffa studievägledare och studenter från hela universitetet. gu.se/besoksdagen

FRÅGA OSS Vet du inte vad du vill läsa eller om universitetet är något för dig? Våra studievägledare kan vägleda dig så att du kan välja rätt. gu.se/studievagledning


GU.SE

goteborgsuniversitet universityofgothenburg uniofgothenburg

Bli du – Göteborgs universitet  
Bli du – Göteborgs universitet  

Intervjuer, inspiration och fakta om hur det är att studera på Göteborgs universitet. Läs om alla intresseområden och skillnaden mellan gymn...

Advertisement