Issuu on Google+

Sexuella รถvergrepp och Svenska kyrkans ansvar

Bemรถtande och fรถrebyggande av sexuella รถvergrepp


Riktlinjer för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Att förebygga sexuella övergrepp är en prioriterad fråga för Svenska kyrkan. För att kyrkan på ett tydligare sätt skulle kunna arbeta med att bemöta och förebygga sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang antog Svenska kyrkan 1998 riktlinjer för hanteringen av sexuella övergrepp som har begåtts av kyrklig personal vilket bland annat innebar att kontaktpersoner utsågs i alla stift till stöd för den som upplever sig kränkt av kyrklig medarbetare. Riktlinjerna för hur Svenska kyrkan ska bemöta och förebygga sexuella övergrepp har reviderats 2011; Vad gör vi nu?

Ett samlingsbegrepp Sexuella övergrepp är ett samlingsbe­ grepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moral­ iskt klandervärda sådana. Det kan gälla allt från kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur till sexuel­ la handlingar. Kyrkans hållning i dessa frågor får inte begränsas till avstånds­ tagande enbart från de handlingar som leder till juridiskt fällande domar.

Ansvaret för den egna sexualiteten Som en grundförutsättning för arbetet kring frågor om sexuella övergrepp är det viktigt att först fastslå att varje frisk vuxen människa bär ansvar för sin egen sexualitet och hur han eller hon hanterar den. Förälskelse, kärlek och nya relationer kan uppstå i ett arbetslag eller annan gemenskap i en församling. Ibland leder det till otrohet och brustna

äktenskap, men det handlar för den skull inte om sexuella övergrepp.

Ingen ny företeelse Företeelsen sexuella övergrepp är inte ny. Eftersom sexualiteten är en viktig och grundläggande aspekt av kommu­ nikationen människor emellan, har den kunnat användas som ett maktmedel. Sexualiteten hör ju också till den mest privata sfären i livet och är förknippad med starka känslor. Därför har det länge varit tabu att tala om sexualitet och ännu mer om missbruket av den. Idag kan vi konstatera att rapporterna om sexmissbruk och sexuella övergrepp allt mer kommit att möta oss i den dagliga mediebevakningen. Vi vet också att det även är pojkar och män som blivit utsatta för sexuella över­ grepp i kyrkliga miljöer och att också kvinnor begår sexuella övergrepp, både mot pojkar och flickor.


De sociala medierna ger möjligheter för kommunikation och kontaktskapande men ger också upphov till sexuella över­ grepp, kränkningar och mobbing. Antalet anmälningar om sexuella övergrepp fortsätter att öka. Samhäl­ let har en stark ambition att ta prob­ lemet på all­var och det finns en ökande kompetens för att möta frågorna. Det visar sig inte minst i ett ökat utbud av fortbild­ning och i de handlingspro­ gram och rikt­linjer som finns på många arbetsplats­er. För Svenska kyrkans för­ samlingar borde det vara en självklarhet att det skrivs in i varje jämställdhetsplan hur man ska förfara i sådana situationer. Viktigt är att vara lika noggrann vid rekrytering av ideella medarbetare, som vid rekrytering till olika typer av an­ ställning. Frågan om sexuella övergrepp är en fråga om människosyn och mänsk­ liga rättigheter. Regler om detta finns i såväl FN:s förklaringar om mänskliga rättigheter som i svensk lagstiftning och rättspraxis.

Fler dimensioner tillförs Problematiken kring sexuella övergrepp tillförs ytterligare dimensioner när över­ greppen begås av en anställd eller på annat sätt ansvarig person i kyrkan. Människor har särskilda förväntningar på den som har sin hemhörighet där.

Kyrkan ska stå för trygghet, omsorg, respekt och ärlighet. När sexuella övergrepp sker i kyrkliga sammanhang leder övergeppet till ett dubbelt svek. Ibland försöker man släta över, förlåta och gå vidare istället för att se allvaret i det som hänt. Det motiveras inte säl­ lan med att vi ”inte vill skada kyrkans anseende”. Detta kan leda till att den utsatte blir misstänkliggjord, att övergreppen kan fortsätta och att det tar ännu längre tid innan någon inser allvaret i det som skett.

Måste ta frågorna på allvar Som kyrka, med uppdraget att förmedla evangeliet om varje människas unika värde – oavsett etnisk och kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder och funktionshinder – och vårt gemen­ samma ansvar att stå på de svagas sida, måste vi ta dessa frågor på allvar. Vi måste våga se att sexuella övergrepp förekommer även i våra sammanhang. När det handlar om ett konkret exempel måste vi ta signalerna på allvar och se till att vi handskas med situationen på ett professionellt och ansvarigt sätt. För detta krävs en särskild lyhördhet, inte minst i relationen till barn och ung­ domar.

3


Kyrkans ansvar Arbetsgivarens ansvar Det är viktigt att arbetsgivare som får kännedom om att det finns misstanke om fall av sexuella övergrepp där någon anställd eller annan som medverkar i församlingens verksamhet varit inblan­ dad, snarast vidtar nödvändiga åtgärder och gör en noggrann utredning av det som inträffat. Med den erfarenhet som finns från olika organisationer har det visat sig positivt att använda extern hjälp i dessa fall. Den akuta åtgärden är oftast att – efter förhandling i enlighet med MBL – stänga av en misstänkt förövare under utredningsskedet. Därefter får man ta ställning till dis­ ciplinär eller annan åtgärd, uppsägning eller eventuellt avskedande beroende på vad utredningen kommer fram till. När

4

det gäller präster och diakoner ska dom­ kapitlet enligt kyrkoordningen göra en befogenhetsprövning så att de tilltänkta åtgärderna inte strider mot tillsyn från biskop och domkapitel. Ärendet måste handläggas skyndsamt så att man hinner vidta åtgärder inom den tvåmånadersperiod man enligt Lagen om anställningsskydd har på sig när det handlar om uppsägning eller avskedande. De utsedda kontaktpersonernas upp­ gift är inte att biträda arbetsgivaren i dennes utredning. Istället kan arbetsgiv­ aren ta kontakt med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations handläggare. I fall där det finns misstanke om brott ska polis sköta utredningen. För mer detaljerad information, se riktlinjerna Vad gör vi nu?


Vad är sexuella övergrepp? Domkapitlets tillsynsansvar Den som anser sig utsatt eller misstänk­ er ett sexuellt övergrepp av en präst eller diakon har möjlighet att anmäla detta till domkapitlet. Domkapitlet har tillsyn över prästers och diakoners ämbetsutövning. Präster och diakoner får i dessa ärenden förklaras obehöriga att utöva kyrkans vigningstjänst enligt kyrkoordningen om de: har brutit de löften som de avgett vid vigningen, genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på an­ nat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst/diakon bör ha.

Sexuella övergrepp är varje slag av ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling. Begreppet rymmer inte enbart sexuella handlingar utan också kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur. Sexuella övergrepp omfattar såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda handlingar. En viktig aspekt att notera är frågan om beroende och makt. I relationen mellan en arbetsledare och en medarbetare finns ett beroende­ förhållande. På samma sätt är den som söker sig till kyrkans verksamhet i någon mån beroende av människ­or­ na där. Ingen anställd, förtroendevald eller frivillig medarbetare i Svenska kyrkan har rätt att utnyttja andras tillit för att tillfredsställa sina egna känslo­ mässiga behov.

5


Grundläggande förhållningssätt Handläggningen inom Svenska kyrkan av ärenden som berör frågor om sex­ uella övergrepp måste vara förankrad i följande grundhållningar:

Sexuella övergrepp är oacceptabla Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt och kan vara en brottslig handling. Den som misstänker att ett brott har begåtts ska anmäla detta till de rättsvårdande myndigheterna.

Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och kyrkans uppdrag Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn. När övergrepp begås av kyrkliga medarbetare strider det dess­utom mot kyrkans uppdrag. För den som är vigd till tjänst är det också ett brott mot vigningslöftena. Sådana ärenden ska handläggas som personal­ ärenden från arbetsgivarens sida, inte som själavård.

6

Därför måste kyrkan….. ....ta problemet på allvar Sexuella övergrepp förekommer även i kyrkliga sammanhang. Det är viktigt att detta erkänns som ett allvarligt problem oavsett antalet anmälningar. De män­ niskor som har sådana erfarenheter måste bli trodda och tagna på allvar.

….vara den svagastes försvarare I sin handläggning av dessa ärenden ska kyrkan ställa sig på den utsattas sida och inta positionen som den svagastes försvarare. Samtidigt förutsätts att för­ övaren blir sakligt och rättvist behandlad.

….visa respekt för lagstiftningen Gällande bestämmelser i lag och arbet­ srätt får inte försvagas eller åsidosät­ tas med hänvisning till ”evangeliet”. I ärenden som är anmälda eller kommer att anmälas till polisen är det viktigt att kyrkliga medarbetare samarbetar om alla förhållanden som rör saken och att utredningsarbetet överlåts åt de rätts­ vårdande myndigheterna.


….vara en trygg plats För att kunna vara en trygg mötesplats för såväl medarbetare som besökare måste kyrkan besluta om åtgärder för handläggning av dessa frågor och skapa ett klimat där utsatta får mod att ta upp sin sak. För alla som får kännedom om ett övergrepp ska det finnas en självklar skyldighet att anmäla detta till närmast ansvarig inom Svenska kyrkan och/eller till de rättsvårdande myndigheterna. Handläggningen ska ske med vishet och sunt förnuft.

…vara ansvarig för kompetent handläggning Kyrkan som arbetsgivare måste satsa tid och pengar på att bygga upp kompetens för att kunna möta problemet på ett så adekvat sätt som möjligt. Med kompe­ tens menas i detta sammanhang först och främst insikt i övergreppsproblema­ tiken och juridisk kompetens. Kyrkan måste så långt som det är möjligt ta ansvar för att förövaren hindras att fort­ sätta övergreppen. Det handlar främst om aktiva åtgärder av arbetsrättslig art.

7


Vart kan jag vända mig? Kontaktpersoner för utsatta Två kontaktpersoner, en kvinna och en man, är utsedda i varje stift. Den som blivit utsatt kan vända sig till kontaktpersonerna för att få stöd och hjälp till egna beslut i en svår situation. Den som anmäler ett övergrepp måste få adekvat stöd och hjälp under hela proces­ sen. Kontaktpersonernas uppgift är att vara till stöd för den som upplever sig kränkt av en anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande inom Svenska kyrkan, att lyssna, ge stöd till egna beslut och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer.

Kontaktpersoner i Göteborgs stift Monika Oscarsson tel 031-771 30 62 monika.oscarsson@svenskakyrkan.se Greger Carlsson tel 0320-20 79 54, 070-670 30 50 greger.carlsson@kinnaforsamling.se

Broschyr till allmänheten Denna broschyr som presenterar Svenska kyrkans hållning i fråga om bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp och informerar om stiftens kontaktpersoner kan läggas på bokbord och i församlings­ hem för att tydliggöra kyrkans förhåll­ ningssätt. Beställs från stiftskansliet, tel: 031-771 30 00.

Vad gör vi nu? - Riktlinjer för hur Svenska kyrkan ska bemöta och förebygga sexuella övergrepp, kan laddas ner på Svenska kyrkans intranät, internwww.svenskakyrkan.se, på www.svenskakyrkan.se samt hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare . Riktlinjerna kan även beställas via Informa­ tionsservice, info@svenskakyrkan.se.


Sexuella övergrepp och Svenska kyrkans ansvar