Page 1

Gatl us En Tidning från Göteborgs kyrkliga stadsmission

Nummer 3 | 2014

diakonen och kuratorn Cecilia hjort brandell:

livet i utanförskap Lokaler. Gatljuset måste flytta

Röst. Vad skulle du säga om alla lyssnade?

■ I och med bygget av den nya Hisingsbron

■ I ett nytt samarbete med Folkteatern ställer två

måste Gatljuset hitta nya lokaler, men var?

regissörer frågan ovan till människor de möter.


sidan 2

Organ för Göteborgs kyrkliga stadsmission | Utkommer med fyra nummer per år | Nummer 2 2014 • Årgång 57 Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg, Tel: 031-755 36 00, e-post: info@stadsmissionen.org. Internet: www.stadsmissionen.org Redaktion: Lotta Säfström, direktor och ansvarig utgivare, Sofie Eriksson, redaktör/layout, Henrik Enarsson, kommunikatör, Elisabeth Oesterreich, insamlings- & kommunikationschef, Lennart Forsberg, socialchef, Olof Jacobson, områdeschef och Martin Watsfeldt, projektledare. Tryck: Göteborgstryckeriet. Omslagsbild: Kommersen Loppmarknad, bild Sofie Eriksson. Sista sidan: Besökare på Gatljuset, bild Martin Söderqvist.

Vår åsikt

Vi fortsätter att göra och tala

G

atljus är ju ingen dagstidning. Det gör att det i skrivandes stund är tre och en halv vecka kvar till valdagen. Slutspurten på valrörelsen har just börjat och ingen vet hur resultatet kommer att se ut på valdagens kväll. För vår del var första veckan i juli en del av vårt opinionsarbete.

människa. På Göteborgs Stadsmission sammanfattar vi det i två frågor. Vem är du? Vad behöver du? En rörelse där vi har förmånen att få många enskilda möten och därmed dra slutsatser som gäller vår stad. Den vertikala rörelsen. Från hopplöshet till möjlighet, framtid och egenmakt. Från ensamhet till gemenskap. Från ensamhet till ett erbjudande också från Gud. En rörelse där vi som stadsmission har ett ansvar att vara röst.

Sveriges sju stadsmissioner ordnade även i år en rad seminarier under Almedalsveckan. Välbesökta och uppmärksammade seminarier kring hemlösVi har haft ett högt valdeltagande ”Vi kommer het, EU-medborgare, rätten till i vårt land. I Göteborg gick närmabostad, rätten till arbete, social re 83 procent till valurnan 2010. vara en röst mobilisering och det spännande Vi vet att bland de 17 procent som för dem vars arbetet i Linköping med namnet inte gick iväg, finns många av våra Klostervägen – en möjlighet för röst inte hörs” gäster och brukare. Röstberättigade Kommentera långtidsdömda fångar att faktiskt medborgare som inte tycker att det Mejla oss på gå i kloster det sista året av sitt är någon idé, eftersom ingen ändå info@ stadsmissionen.org straff. Medverkade gjorde politiker, profeslyssnar på dem. Just det är ett av skälen till sorer, biskopar, brukare och medarbetare. Vi vårt deltagande i Almedalen. Ett deltagande förde fram våra erfarenheter och åsikter. som för övrigt helt och hållet bekostades av Svenska Postkodlotteriet. Många blir överraskade över vilken bredd och kunskap landets stadsmissioner har. Över Den 17 oktober är det FN:s Internationella hur vi förenar en tydlig värdegrund och förFattigdomsdag. Oavsett valresultat kommer ankring i evangeliet med professionellt arbete vi att uppmärksamma den dagen genom att och påverkansarbete. Många uttrycker att de sätta ord på våra erfarenheter och vara en röst ser ”kyrkan” från sin bästa sida. för dem vars röst inte hörs. Under hösten blir vårt projekt RÖST ännu ett sätt att på FolkEn stadsmissions arbete kan ses som rörelteaterns scen låta människors erfarenheter sen i ett korstecken. bli hörda. Så oavsett valrörelse och valutgång Den horisontella rörelsen. Från utanför– på Göteborgs Stadsmission fortsätter vi att Lotta skap till innanförskap. Ett möte människa till både göra och tala! Säfström

Göteborgs kyrkliga stadsmission har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att vår redovisning granskas av en auktoriserad revisor och att alla givare har

2

rätt att ta del av vår redovisning av de insamlade medlen. Enligt Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer måste minst 75 % gå till ändamålet och max 25 % får användas för administrations- och insamlingskostnader.

Gatljus 3 2014

Göteborgs kyrkliga stadsmission är medlem i organisationen FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII verkar för etisk och professionell insamling.


NYTT i korthet

3

Du har väl inte missat vår film?

■ Så många varor köpte varje kund i snitt när Ebbes Hörna öppnade en tillfällig butik under Göteborgs Kulturkalas. Totalt såldes 5 307 varor, varav 3 212 barnböcker.

I våras producerade vi en film om utanförskap. Under september och oktober kommer den att visas på SF Bio, Göteborg. Den finns på youtube.com om du vill du se den. Sök på: ”Stadsmissionen: Kändisar talar om utanförskap”

ögonblick

Din åsikt Skriv till Göteborgs Stadsmission om du har frågor eller kommentarer som rör våra verksamheter. Skriv till; info@stadsmissionen.org eller Tidningen Gatljus, Stigbergsliden 6 414 63 Göteborg

Sommarläger 2014

bilder: sofie eriksson

Sommarlägret är något alldeles speciellt. Det säger nästan alla som har varit där. Tänk själv att för några dagar få landa i en trygg och idyllisk miljö med skog och sjö inpå knuten, gemenskap och aktiviteter för både barn och vuxna – och inte att förglömma – god och vällagad mat som dukas fram. Sommarlägret innebär ett tillfälle att komma bort från vardagen. För många är lägret den enda möjligheten till upplevelser utanför den egna hemmiljön. En chans att få med sig sommarminnen att berätta om när man kommer tillbaka till skolan. Jag fick möjlighet att besöka lägret en solig eftermiddag. Några föräldrar berättade att de hjälptes åt att se efter varandras barn. På så sätt kunde man få en stund för sig själv. Kanske gå en promenad eller att bara sitta i solen och njuta med en kopp kaffe. En kvinna var där med sin man och sina söner. Hon var glad över att få vara på lägret. – Mina barn vill inte åka härifrån, berättade hon med ett leende. Bättre omdöme kan ett läger inte få. Bilderna intill är från en av sommarens lägerveckor. /Sofie Eriksson

Gatljus 3 2014

3


Den nya Hisingsbron ska byggas

Gatljuset måste flytta Inom bara något år blir Göteborgs Stadsmisson tvungen att lämna lokalerna där Gatljuset ligger. Snart börjar staden bygga en ny Hisingsbro där idag Gatljuset ligger. Sedan nio år tillbaka huserar Göteborgs Stadsmissons hemlöshetsverksamhet i lokalerna som ligger vid Göta Älvbrons fäste på Hisingssidan – mittemot djursjukhuset Blå Stjärnan. Det finns inga nya lokaler att flytta till. Och tiden går…

Gatljuset är ett av stadens få akutboenden för framförallt människor som lever i hemlöshet. Gatljuset är dessutom den enda dagöppna verksamheten som vänder sig till gruppen. Sedan flera år har Göteborgs Stadsmission vetat om att Gatljuset måste bort – tyvärr är det mycket svårt att hitta bra ersättningslokaler. Många fastighetsägare vågar inte

4

hjälpa till på grund av målgruppen – de hemlösa. masteruppsats av två arkitektstudenter på Chalmers Tekniska Högskola tangeras Göteborgs Stadsmissions problem med att hitta nya lokaler. I uppsatsen ”Rumslig (o)rättvisa! En studie av platser i Göteborg där ingen I en nyskriven

Gatljus 3 2014

borde bo” skriver Jessica Andersson och Karin Darj om orättvisan i staden och om konsekvenserna det får för människor som placeras på platser där ingen borde bo. Andersson och Darj visar på att människor i hög grad påverkas av lokaliseringen av sitt boende. ”Genom lokaliseringen av bostäder på olämpliga platser skapas en rumslig orättvisa i


I grunden är boendet

bild: maritin söderqvist

en mänsklig rättighet (FN-konvention). Även i den svenska grundlagen finns tydliga skrivningar om rätten till bostad. Men vad är det då som inte funkar? Varför måste människor i samhällets periferi alltid bli hänvisade till det sämsta samhället har att erbjuda? Och vad har det att göra med Gatljuset? Jo, därför att Göteborgs Stadsmission vill hitta nya, funktionella och kommunikationsnära lokaler för sin hemlöshetsverksamhet. Vanligt fram till nu är att förlägga liknande verksamheter i utkanten av städer och gärna i industriområden. Både i den nämnda uppsatsen ovan och i en samlande skrift ”Göteborg för alla – Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa” (läs mer på www.socialhallbarhet.se) utgiven av Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, kommer det fram hur viktig en god boendemiljö är. Placerar man boenden i sjaskiga områden i tråkiga och slitna hus – ja, då blir verksamheten därefter. Och människorna identifierar sig med att bo där – man blir ett med boendet. Därmed kommer man allt längre från det övriga samhället – klyftorna ökar. Med ökade klyftor blir samhället ojämlikt. Flera nationella och internationella rapporter på området är skrivna de senaste åren. Alla är eniga om vissa fakta: Skillnaderna har ökat – vilket medför ett samhälle som inte är jämlikt/rättvist. Forskare är också eniga kring vikten av en god hälsa. Professorn Per-Olof Östergren på Lunds Universitet menar till exempel att minskade hälsoskillnader är en förutsättning för social hållbarhet. Per Holm på Social resursförvaltning i Göteborg lägger till att ”vårt samhälles syn på skuld spelar in. Många anser att hemlösa och

missbrukare har sig själva att skylla för sin situation och det blir därför väldigt kontroversiellt att ge dem olika privilegier som till exempel ett hem i en god miljö”. Idag är bostaden inte en rättighet – samhället vill få hemlösa/missbrukare att passa in i det vanliga systemet. Bostaden blir följaktligen någonting du förtjänar istället för någonting du har rätt till (Andersson/Darj). Andersson och Darj visar också på att många av besökarna på exempelvis Gatljuset förmedlar en känsla av utanförskap kopplat till den geografiska placeringen av boendet. Känslan av att gömmas undan och att inte vara värd någonting är därför större bland besökarna. Fortsätter vi att dela upp olika

grupper av människor i samhället leder det troligtvis till ökad spänning och misstro mellan människor. Det är där den stora förändringen måste ske – att bli bättre på att inkludera alla grupper i samhället. Återigen kan vi koppla

till Gatljusets nya lokalisering. Hur kan Göteborgs Stadsmission hitta nya, fina lokaler som ligger i ett bra område? Är göteborgare redo att ta emot nya grannar som lever i hemlöshet? I förändringens vindar ställs alltid nya frågor. Har du svar på Göteborgs Stadsmissions frågor? Hjälp oss gärna att hitta bra framtida lokaler åt Gatljuset. Hör av er till info@stadsmissionen.org Henrik enarsson

bild: henrik enarsson

staden som separerar marginaliserade grupper från det ”vanliga” samhället och därmed ökar utanförskapet.” Genom att föra fram hur samhället formulerat sig på både internationell, nationell som lokal nivå menar de att samhället inte har gjort vad det skulle ha gjort – följt sina egna lagar och förordningar.

Gatljus 3 2014

5


livet i utanförskap

Nu är sommaren slut. Många har varit skyddslösa då något händer. Klyftorna ute och rest, varit på Liseberg, i sommellan människor har blivit större, inte marstugor, grillat och badat i massor. minst ekonomiskt. Göteborgs Stadsmission har haft sommarläger och många barn har På Drottninggatan vill vi fått en härlig sommarvecka finnas till för dem som har med bad och roliga aktidet allra svårast ekonomiskt. viteter. För många av våra De människor som kommer besökare har sommaren innetill oss har haft försörjningsburit att man fått säga nej till stöd under en lång tid eller många av barnens önskemål har en låg sjukersättning. som glass, Legoland, Liseberg, Om en person haft försörjfika på stan, köpa något roligt ningsstöd i sex månader på rean, resa. Redan nu får räknas detta som en lång tid. vi en del samtal om att man De allra flesta som kommer Cecilia Hjort Brandell behöver hjälp till jul. Då till oss har uppburit försörjkommer nästa stora period på året som ningsstöd i över tio år. Då får man inte kostar pengar och som därför blir ett äga något alls och man får ansöka om orosmoment. nya pengar varje månad. Jag har arbetat på

Göteborgs Stadsmission som kurator och diakon i 15 år. Under denna tid har jag fått möta så många fantastiska människor som sökt sig till oss för att få hjälp på olika sätt. Mitt hjärta fylls av ödmjukhet inför livet och en stor tacksamhet över att jag har ett arbete, en bostad, mat, kläder, familj och vänner. Inget av detta är självklart, även om många tänker att det är det i Sverige. Jag känner också ett stort ansvar i att förvalta det jag fått. Skyddsnätet i samhället har fått stora maskor och människor blir väldigt utlämnade och

6

som levt på försörjningsstöd länge. Det innebär en oerhört stor psykisk press och vi har märkt en ökning av besökare som pratar om att de inte orkar leva längre.

saker i livet som egentligen skulle vara roliga, men som för våra besökare blir stora bekymmer och väcker starka känslor av otillräcklighet. Det kom en mamma till oss vars dotter skulle fylla tio år. Hon hade inga pengar till present till sin dotter och inga pengar till att göra kalas eller köpa en tårta. Hon var förtvivlad. Mamman berättade att hon kände sig som en dålig mamma, som inte ens kunde göra något kalas för sin dotter. Hela sommaren hade gått och de hade inte kunnat hitta på något och hon visste att barnen tyckte att det var jobbigt att komma De personer som kommer till oss söker tillbaka till skolan och inte ha något att hjälp till mat, kläder, glasögon, tandberätta. Vi hjälpte kvinnan så att hon vård, hyra, elräkning, kunde ordna ett kalas medicin, födelsedag, ”Mamman berättade och ge sin dotter prestudent, jul, sommar senter. Det är oerhört att hon kände sig som viktigt att som barn få med mera. Vår tanke är att vi ska underlätta fira sin födelsedag. så mycket som möjligt en dålig mamma.” för den som kommer Jag är så glad för att att kunna prata om sin situation. Inte vi på Göteborgs Stadsmission har möjdöma. Vad vet jag om hur det är att leva lighet att hjälpa till samtidigt som jag på försörjningsstöd i flera år? Men min önskar att behovet av oss inte fanns. besökare har den erfarenheten och jag Vi kan dels hjälpa till att betala in en får lyssna i all ödmjukhet. Många av räkning, köpa mat, kläder, glasögon och våra besökare är ensamstående mammor dels hjälpa till som ombud eller länka till

Gatljus 3 2014

Det händer så många

bild: sofie eriksson

Cecilia Hjort Brandell är kurator och diakon. Hon arbetar på Drottninggatan som är en del av Göteborgs Stadsmissions sociala verksamhet. Ta del av de reflektioner hon gör utifrån sitt arbete.


myndigheter eller vården. Vårt samhälle är inte så enkelt att leva i. Man är oerhört beroende av datorer. Flera av våra besökare har ingen dator, kan inte svenska språket så bra eller mår så psykiskt dåligt att man inte orkar eller vågar kontakta myndigheter. Då man ringer myndigheter får man så många olika val och man kanske inte vet vad allt betyder. Kontantkortet kanske tar slut under tiden man sitter i telefonkö. Om man är osäker kan det vara tufft att gå till Socialtjänsten eller Försäkringskassan själv. Då kan vi hjälpa till att ringa eller följa med. H C Andersen har sagt ”Att leva är inte nog; solsken, frihet och en liten blomma måste man ha.” Har man drabbats av en svår psykisk eller fysisk sjukdom som gör att man fått sjukersättning innebär inte detta att man bara ska överleva – inte

heller om man uppburit försörjningsstöd i tio år. Vi människor behöver inte enbart mat, kläder och bostad. Själen behöver näring. Människan är en helhet och vi önskar att se hela människan och möta hennes fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. De människor vi möter

är en bortglömd grupp i vårt samhälle. De har ingen röst man lyssnar till. En viktig uppgift för oss är att vara ett språkrör. Våra besökare har en oerhört viktig kunskap om hur det är att leva som utsatt i Sverige idag, om hur det är att komma till Sverige som flykting. Man brukar säga att ett mått på hur ett samhälle mår är hur man tar hand om dem som är mest utsatta. Tyvärr mår Sverige inte så bra utifrån detta, som jag ser det i mitt arbete.

Fa k ta

Drottninggatan – erbjuder bland annat psykosociala stödsamtal, ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag samt förmedlar ekonomiska bidrag från vissa stiftelser. – kan bistå med stöd i myndighetskontakter, hjälpa personer att göra sin röst hörd, stöd för att personen ska få det den har rätt till, hjälp att överklaga med mera. – samarbetar med den övriga verksamheten inom Göteborgs Stadsmission och kan därigenom erbjuda bred hjälp.

Cecilia Hjort Brandell

Gatljus 3 2014

7


om alla lyssnade Vad skulle du säga om alla lyssnade? En fråga som landar olika beroende på vem som får den. Eller kanske till och med beroende på vem som ställer den. Men vad skulle du säga?

Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson funderade kring vad nästa samarbete med Folkteatern skulle handla om. I samma veva läste de igenom Göteborgs Stadsmissions värdegrund som tar upp vikten av att ge röst åt dem som inte har en självklar plats i samhället. Röst. Vem är det som hörs? Vem hörs inte? Vad skulle du säga om alla lyssnade? Frågan var väckt och med den som utgångspunkt kommer de två regissörerna sätta upp två föreställ-

ningar med titeln RÖST på Folkteatern i höst. – Vi fastnade verkligen för att lyfta fram röster som annars inte hörs, säger Amanda Elsa Larsson. – Folkteatern har som uppdrag att vara en samhällskommenterande teater så det går hand i hand, säger Saga Björklund Jönsson. om att kommande projekt skulle vara något som inte fanns färdigt. De ville inte arbeta utifrån ett skrivet manus. Svaren på frågan ”Vad skulle du säga om alla lyssnade?” kommer att användas till att skapa de två unika uppsättningarna. – Ett tips är att se båda. Egentligen kan man se det som en föreställning i två akter, säger Amanda. – Med en fyra veckors paus emellan, lägger Saga till. Och i pausen kan vad som helst hända. Föreställning är inte färdig ens när den är slut på scen. Diskussionerna som tar vid i paus kan mycket väl komma att användas till akt två. – Det här arbetet är ganska mycket ”vi har ingen aning”. Vi har aldrig gjort det här innan, men på ett sätt är det väldigt enkelt, säger Saga. Båda var överens

är att skapa ett sammanhang för dem som på olika sätt bidrar. Målet är därmed inte att skapa fantastiskt scenkonst, men som regissörerna påpekar finns det ingen motsättning i det. Utan syftet att skapa ett sammanhang kan mycket väl resultera i just fantastisk scenkonst. Syftet med projektet

Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson regisserar RÖST.

8

Gatljus 3 2014

Amanda och Saga ställer frågan till folk de möter på gatan. De har skickat ut den till politiker och andra ”synliga” människor. De har ställt frågan till personer på Gatljuset, på Crossroads och till dem som besöker S:t Johanneskyrkan. Amanda berättar att olika personer har reagerat väldigt olika på att få frågan. – En politiker blev nästan förnärmad medan en reagerade med ”Oj, men vem skulle lyssna på mig?”. Det i sig är väldigt spännande. Jag märker också att det känns olika för mig beroende på vem jag ställer frågan till. Vem som helst kan bidra till detta levande projekt. Man kan maila sitt svar på frågan. Delta på eller bredvid scenen. Ha en enda replik eller flera. Tanken är att även publiken blir en del av föreställningen. Hur är det ingen som vet än. Sofie eriksson

Fa k ta RÖST När: 28 oktober och 25 november kl 19.00 Var: Folkteaterna (biljetter bokas via Folkteatern) Regi: Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson Följ projektet på Instagram #omallalyssnade eller på rost2014.tumblr.com Du kan även maila ditt eget svar till rostgbg@gmail.com


Göteborgs pepparkaksbageri – för en god sak året runt

Den här hösten har Göteborgs Pepparkaksbageri och Göteborgs Stadsmission ingått ett långsiktigt samarbete med kampanjen För en god sak – året runt. Båda bedriver verksamhet året om, men uppmärksammas vanligtvis inför julen. För varje såld burk skänker Göteborgs pepparkaksbageri 5 kronor till Göteborgs Stadsmissions viktiga arbete bland barn, unga och familjer.

bilder: sofie eriksson

Åsa Rydberg, Emma, Anders och Per Blomdell är samlade i butiken där de bland många andra produkter säljer sina berömda pepparkakor.

Paketeringen av kakorna sker för hand. Kakorna plockas samman i en skopa och förs därefter över i burkarna. Här sätter Anders Blomdell tejp runt locket för att täta burken. Sedan staplas burkarna i lådor och är redo att säljas. För varje burk som säljs skänker de 5 kronor till Göteborgs Stadsmission.

Gatljus 3 2014

Med ett hemligt recept har Göteborgs Pepparkaksbageri försett göteborgarna med citronsmakande pepparkakor i flera generationer. I bageriet på S:t Sigfridsgatan i Skår bakar man årligen omkring tre miljoner pepparkakor fördelat på drygt 20 000 burkar. 1950 fick Lennart Blomdell anställning i bageriet och där träffande han sin blivande fru Märta. De två tog tillsammans över bageriet. Nu är det deras son Per Blomdell och deras sonson Anders Blomdell som driver företaget. Förra året firade Per 40-årsjubileum som pepparkaksbagare och nästa år är det 20-årsjubileum för Anders. – Det är verkligen ett familjeföretag och det är ganska lite som har ändrats genom åren. Vi är mer eller mindre en institution här i området, säger Anders. Pepparkaksbakandet är igång året runt, men man säljer även andra produkter i butiken. Bakandet inför julen sätter igång redan i augusti. En maskin kavlar och stansar ut kakorna, men i princip allt annat sker för hand. Med flinka fingrar paketeras kakorna i burkar och rör som sedan tejpas igen och staplas i lådor. – Det är lite som en tomteverkstad här, säger Anders.

9


”helge” skapade egen insamling via Betternow När Lars-Göran ”Helge” Andersson fyllde år ville han fira. Inte sig själv, men livet. Samtidigt ville han för en stund rikta fokus bortom festligheterna. Till de mest utsatta – dem som Göteborg Stadsmission möter dagligen.

L

För att ordna festen tog han hjälp av Linnea Åsbrink på conciergebyrån Let us. – Jag visste i ett tidigt skede att det skulle vara förbjudet att hålla tal på festen och att jag inte ville ha några presenter, berättar Lars-Göran. I inbjudan till gästerna uppmanade han dem att skänka pengar till Göte-

10

bild: sofie eriksson

ars-Göran ”Helge” Andersson har till profession att hjälpa andra. I sitt företag Circus stöttar han personer som står i startblocket för att skapa en affärsverksamhet. Han hjälper även dem som vill utveckla en redan pågående verksamhet. Han är den som ställer frågor som får en att tänka till, att vrida allt till ett nytt perspektiv. Kritiska frågor. Det är inte säkert att han ger svaren. Nej, svaren måste man nog hitta själv. Men det är inte bara i yrkeslivet som Lars-Göran är villig att ge sitt stöd till andra. När han i våras fyllde 60 år bestämde han sig för att ställa till med fest. – Jag gillar fester och jag gillar att ordna fester. Däremot, och det kan verka motsägelsefullt, så jag gillar inte uppmärksamhet kring mig som person. Istället för att ha födelsedagsfest ville jag ha en fest för livet och samtidigt göra något kul kring det, säger han. När Lars-Göran ”Helge” Andersson fyllde år bestämde han sig för att hålla en auktion och skänka pengarna till Göteborgs Stadsmission.

borgs Stadsmission istället för att ge presenter till honom. I många år har Lars-Göran skänkt kläder, prylar och möbler han själv inte längre använder till Göteborgs Stadsmissions second handverksamhet Ebbes Hörna. Därifrån var

Gatljus 3 2014

steget inte långt till att välja Göteborgs Stadsmission som gåvomottagare. – Jag har läst på om Göteborgs Stadsmission och tycker att det görs ett bra arbete för människorna i Göteborg, säger han.


Lars-Göran startade en egen insamling via Betternow där festdeltagarna kunde sätta in sitt bidrag. ute och Lars-Göran och Linnea fortsatte planerandet inför festen kom de på ytterligare en idé. De ville ordna en auktion på festen, för att på så vis dra in ännu mer pengar. LarsGöran, som känner ett flertal keramiker, konstnärer och personer som tillverkar saker, började ringa runt för att höra om

När inbjudan var

de kunde tänka sig att skänka föremål till auktionen. – Jag berättade om min idé och det var inte alls svårt att få folk att ställa upp. Någon sa ”Det var den bästa idén jag hört om!”. Auktionen blev en överraskning för gästerna. – Det kändes bra att mitt i festligheten plötsligt rikta fokus på något helt annat, säger Lars-Göran. Elisabeth Oesterreich, insamling-

och kommunikationschef på Göteborgs Stadsmission var på plats och innan auktionen drog igång berättade hon om arbetet Göteborgs Stadsmission bedriver i Göteborg. – Folk sa till mig efteråt att det här var något annorlunda och något de aldrig skulle glömma, säger Lars-Göran Andersson. Sofie eriksson

Skapa din egen insamlingssida Vem som helst kan starta en egen insamling via Betternow där pengarna går till Göteborgs Stadsmission. Det enda som egentligen behövs är tillgång till en dator och engagemang. Följ instruktionen nedan. 1. Gå in på www.betternow.org/se/ goteborgsstadsmission. Där trycker du helt enkelt på ”starta insamling” och du är på god väg. 2. Sen hittar du på en rubrik på insamlingen. Skriv en liten text om varför du skapat insamlingen och vad du samlar in pengar till. Du kan också lägga in ett foto om du vill. 3. Dela din insamlingssida med din familj, vänner, kollegor och bekanta. Detta kan du lätt göra genom exempelvis Facebook, Twitter eller skicka ett personligt e-postmeddelande till alla i din kontaktbok. 4. Medan din familj och dina vänner bidrar så kan du se hur insamlingen växer. Insamlingssidan du lade fem minuter på att skapa har plötsligt kommit till liv.

Gatljus 3 2014

11


i korthet

Nyhet - boende med stöd i Väster Göteborg ska successivt minska hemlösheten. Ambitionen

är att minska antalet akut hemlösa. Med utgångspunkt i Bostad Först inleds nu ett projekt i västra stadsdelen där bostaden är utgångspunkten och stödet är flexibelt och individuellt utformat och ges från ett mobilt och tillgängligt boendestödsteam. Förhoppningen är att ge fler personer inom målgruppen möjlighet till egen lägenhet. Projektet är ett samarbete mellan SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stadsmission, fastighetsägare, fastighetskontoret och Social Resursförvaltning. Boendet ska kunna erbjuda och förfoga över 20 lägenheter från fem fastighetsbolag under två års tid. Redan i dag driver Göteborgs Stadsmission liknande verksamhet på Hisingen. Det har visat sig vara en framgångsmetod att nå bra och långsiktiga resultat. Lägenheterna som kommer att användas finns i vanliga hyreshus. Människorna som erbjuds boende inom projektet ska efter 18 månaders fungerande boendetid få möjlighet till eget förstahandskontrakt.

Rensa ut - lämna in

Kretsloppsparken alelyckan

Göteborgs stadsmission vann upphandling Götaholms äldreboende har drivits av Göteborgs Stadsmission i 20 år. Nu kan vi stolt berätta att vi står som vinnare i den upphandling som gjordes under våren. Därmed har vi fortsatt förtroende att driva Götaholm. Avtalets parter är stadsdelen Östra Göteborg och Göteborgs Stadsmission och undertecknades av stadsdelsdirektören Ulla-Carin Olsson och Göteborgs Stadsmissions direktor Lotta Säfström. Avtalet gäller från 1 oktober 2014 till 1 oktober 2018 med möjlighet till förlängning i två plus två år. Med andra ord minst fyra år och som längst åtta år.

BELLEVUE

Populärt seminarium i Almedalen Vårväderstorget

Även i år var Sveriges Stadsmissioner på plats under Almedals-

Svingeln Stigbergstorget

veckan för att arrangera seminarier som berör våra gemensamma verksamheter. Vi från Göteborgs Stadsmission ansvarade för det mest välbesökta seminariet under den gemensamma stadsmissionsdagen, EU-migrant – vem är du & vad behöver du? Vi valde att föra fram vem människan är bakom den fattiga EU-medborgaren. Utifrån ett individperspektiv belyste och presenterade vi resultat och erfarenheter från två års dokumenterat arbete med målgruppen. En nyinspelad kortfilm introducerade seminariet som modererades av Peter Örn. Kollegorna från Crossroads Claes Haglund och Tanya Zhyla berättade om sina erfarenheter. Filmen finns att se på youtube.com. Sök på ”EU-migrant – vem är du?”

Centrum

Frölunda

Nästa gång du ska rensa i garderober och förråd - lämna dina hela och rena prylar, möbler och kläder till Göteborgs Stadsmission! Allt som samlas in hamnar på vår Insamlingscentral. Där sorteras alla saker och fördelas sedan till våra second hand-butiker Ebbes Hörna. En del kläder förmedlas direkt till våra sociala verksamheter. Pengarna som kommer in i våra butiker återinvesteras i verksamheten så att vi kan hjälpa fler människor. Det går att lämna saker på Ebbes Hörna. Vi har sju butiker runt om i stan (se karta). Adresser till samtliga butiker finns på vår hemsida www.stadsmissionen.org. Vid återvinningscentralen i Alelyckan kan man lämna prylar i en container till oss. Utanför Gatljuset på Gjutjärnsgatan 3 finns en blå box. Det går även att lämna saker direkt till vår Insamlingscentral på Korpralsgatan 2. Har du mycket eller tunga saker går det att ringa 031-84 20 20 för hämtning.

Miljarder till både lottköpare och goda ändamål Tack vare våra lottköpare har vi sedan starten år 2005 kunnat dela ut 4,9 miljarder till Stadsmissionen och övriga 48 organisationer som vi stödjer. Samtidigt har lottköparna själva fått dela på vinster värda över 7 miljarder. Ny vinstchans varje dag Många drömmer om att resa, skaffa ny bostad eller att bidra till en bättre värld. Med en lott i PostkodLotteriet har du chans att få dela på många miljoner samtidigt som du bidrar till att en del av dina medmänniskors önskningar kan förverkligas. Köp en lott inom 7 dagar så får du ett presentkort värt 300 kr. Du kan använda det i över 100 butiker, hotell och restauranger.

Köp en lott på postkodlotteriet.se/vinstchans

GtbStadsmission_sept.indd 1

12

Presentk ort värde 300 kr

Gatljus 3 2014

2014-08-15 09:34


NYTT i korthet

Alla gåvor vi får in bidrar till att göra livet mera hoppfullt för de människor som vi hjälper. Men vi behöver hjälp för att hjälpa. Vi har kraft, vilja och engagemang, men vi behöver ditt stöd i form av pengar – för att uttrycka det rakt på sak. Att stödja utsatta människor är inget tillfälligt jobb och vi behöver fler som stödjer vårt arbete regelbundet. Därför söker vi fler som kan tänka sig att bli månadsgivare. Regelbundna gåvor innebär att administrationen kan minskas och att ännu större del av varje gåva kan gå direkt till vårt arbete bland utsatta. Med ditt stöd kan vi hjälpa ensamstående mammor med att sätta mat på bordet. Barn får julklappar, varma kläder och en minnesvärd sommar på vårt läger. Ensamma kan fira jul i gemenskapen i S:t Johanneskyrkan. Hemlösa får tak över huvudet och missbrukare får möjlighet att ta första steget mot ett nytt liv. Tillsammans skapar vi hopp för människor som lever alldeles i din närhet men ändå i en helt annan verklighet.

prenumerera på hopp! Jag vill bli månadsgivare till göteborgs Stadsmission Banklönekonto

Clearingnr

Jag bidrar med

Nummer på checkkonto eller bankbokslöst konto

 300 kr/mån Bankens namn

 200 kr/mån

 100 kr/mån

 Annat belopp....................... (minst 50 kr/mån)

Personkonto Personnummer

Plusgirokonto Betalningsmottagare: Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission Medgivandet omfattar endast betalning avseende: Göteborgs Stadsmission

Efternamn Förnamn

Jag medger härmed att uttag görs från ovan angivet konto för överföring till Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission. Uttag får göras den sista bankdagen i varje månad.

Gatuadress

Jag förbinder mig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot på betalningsdagen.

Postnummer Postadress

Göteborgs Stadsmission svarar för betalningarnas riktigthet och återbetalar på min begäran det som på grund av misstag eller annan felorsak kan ha överförts från mitt konto.

Tel. bostad Tel. arbete

Detta medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att jag underrättat Göteborgs Stadsmission, vilket ska ske senast de 10:e i aktuell månad.

Mobilnr E-post

Jag är införstådd med att mina uppgifter kommer att registreras i Göteborgs Stadsmissions givarregister och att de kommer att lämnas till Bank- och Plusgirot för månadsvis automatisk dragning av det av mig angivna gåvobeloppet.

Namnteckning Ort/Datum

Fyll i blanketten noggrant, lägg den i ett kuvert och skicka den till: Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Gatljus 3 2014

13


Givarservice Har du frågor om gåvor? Kontakta Tommy Bjurström på Göteborgs Stadsmissions givarservice. Du kan ringa vardagar mellan klockan 10 och 12. Tel: 031-755 36 09 En gåva har skänkts till Göteborgs Stadsmission till minne av:

Aktiv göteborg – för en meningsfull sysselsättning Aktiv Göteborg startade med projektnamnet ”Mötes-

plats fotboll”, och det är just det som projektet handlar om; att erbjuda en mötesplats kring aktiviteten fotbollsträning i Norra Biskopsgården till att börja med. Sedan den 4 juni har daglediga mellan 18-26 år kunnat

delta gratis i fotbollsträning på konstgräsmattan på ”Camp Nou” i Norra Biskopsgården. Samtidigt har ungdomsfältare från Göteborgs Stadsmission varit på plats för att bygga relationer, förtroende och tillit för att kunna förmedla stöd och vägledning i eventuella problem eller behov. Genom Aktiv Göteborg har sju ungdomar fått sysselsätt-

ning på ett café och nästa steg i projektet är att erbjuda en handfull deltagare en ledarskaps- och arrangörsutbildning. Ledarna ska sedan kunna arrangera och leda exempelvis knattefotboll för yngre barn och ungdomar i stadsdelen. Projektet är ett samarbete mellan Bostadsbolaget, Hyresgästföreningen, IFK Göteborg och Göteborgs Stadsmission. Niklas Borg, fältassistent

Gunnar Larsson Benny Löfgren Ing-Britt Carlsson Gun Larsson Henrik Åstrand Anna-Lisa Hallgren Ingeborg Carlsson John-Lennart Jakobsson Anita Bojs Maja Settergren Bengt Johansson Ingemar Johansson Leif Zakrisson Bertil Hällegårdh Ingrid Falk Ingrid Bernhardtz Nils Göran Sjöstrand Eskil Inez Skårö Annabrita Odelberg Gunvor Parkborn Vera Nordberg Inga Gruber Anna Lisa Nilsson

Leida Vahul Elsa Noring Gösta Olof Johansson Gunilla Magnusson Bengt Larsson Gunilla Cronholm Eva Pettersson Patrik Hultgren Eivor Lind Lars-Göran Joakim Sjöstrand Kurt Fröberg Britt Hallgren Adalbert Szekely Gunnel Samelius Lars-Göran Löwenadler Gerd von Brömsen Lars-Erik Karin Nilsson Karin Ahlgren Lars-Eric”Lasse” Larsson Margot Persson Kurt Gustafsson

Willy Wiberg Yvonne Schwarz Roger Larsson Gun Johansson Marianne Ramfeldt Olle Gellerman Karin Larsson Dolfi Ohlson Lars Olausson Lars Erik Larsson Per-Åke Hedén Margit Wuori Sten-Åke Andersson Asta Jansson Gunnar Andersson Inga Juhlin Kerstin Breitfelld Birgitta Andreasson Mladen Femrell Judith Gustafsson Gunnar Andersson Gunilla Junger Björn Johansson

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till Göteborgs Stadsmission: Ulla Widdgård Magnus Aasa Inger Kindströmer Lena-Maria Olsson och Pierre Floberg Lennart Allansson Göran Bergström Gerd Hagberg Elisabeth Thorstensson Jarl Salegård Lars Lind Carina Mogenfelt Roland Lind Rolf Ödesjö Lasse Beischer Isabella Rinaldo 15 år! Karl-Arne Karlsson Catarina HolmgrenMartinsson Elvy Åberg Mia och Erik Rydberg Lena Carlqvist Ander och Thomas Ander Arne Nässén

Gunnie Aalmo Ingegerd Unker Ingrid Holmberg Junior Walden Filip Lindstrand Britt-Marie Wennergren Gun Sternebratt Elisabeth Karlsson Allan Johansson Arne Nässén Jan och Gun-Britt Mats Olsson Rolf Nylén Anders Henriksson Berit Henriksson Anna Lisa Ivarsson Siw Lindsjö Anita Eriksson Ulla Wadman Ebba och Johan Signert Olle Modig Mats Ohlsson Roland Sundemo Ingrid Martins Holmberg

Görel Malmbeck Claes-Thure Flink Jan Ohlson Ebba Brinck Alf Ottosson Britt-Marie Thersthol Ragnhild Paulson Inger Haraldsson Anita Eriksson Göran Bergström Ragnhild Johansson Lennart Johansson Johan Selander Dagmar Längfors Lisbeth Dahllöf Lennart Eriksson Carita Henriksson Brudparet Josefin och David Ulla Magnusson Elsie Weibull Marita och Jörgen Cronqvist

testamentera Hit går din gåva Din gåva går direkt till våra sociala verksamheter. Den blir till en säng för natten, en stunds gemenskap, någon vuxen som lyssnar eller kanske årets enda glada sommarminne för ett barn.

14

Du vet väl om att du kan testamentera till Göteborgs Stadsmission? Har du frågor kring testamentesärenden – kontakta Sofia Svensson så hjälper hon dig. Du når Sofia på tel: 031-755 36 02, e-post: sofia.svensson@stadsmissionen.org

Gatljus 3 2014


Korsordet

ÄNNU GRIS ÅTER- PELARSTÅ GÅNG

GAV SIBE- BRUKAR GRÅ RIAN VÄNNER MÖSSA HUSKY FATTA

VIFTA MED ARMARNA

SPÄNNBRÄDE

DE LEDS AV MEDIER AURA I SMÅLAND

SES PÅ BILDEN LITET BO LEDDE IAN

PUST ATACAMA

I TURKIET ÄGGPLATS TROSS

MED ABLOY MITT I SKALAN FALLER I RÄTT

FRÅGAR FÅ EN SKYMT VAR FÖRTILLPÅ VÄG KNÄN HEM OCH FAR- TJÄNAR HÖR EJ QUASIIGEN VÄGAR BERÖM OSS MODO

LEDNING KOD

KAN DRA EN VITS

LÄTT BETT

GICK IHOP BRA ATT VARA I

BÖNDEL PISK FONDER BOR I LUANDA SOM VI BRUKAR GÖRA FARA PÅ SJÖN AVHYSA ÅKER GÄRNA MC

ÖLAND MITT I KLOTET

BEREDD

HYPOTESER

KVASTPLATS HÖJER RÖSTEN

JÄRNPINNE

AIK

DE KALVAR I NORR

KRULLIG FRISYR

GRILLAS DANSPALATS

FÖRE MAX

SES I RIGG NÄRA FOTEN

KAOTISK ETT REDSKAP

ÄR INGA LÖGNER DESS FJÄDERDRÄKT ÄR FIN

LIKRIKTARE VIKT SKOLPOJKE

RINGA ANTAL

STAD I EGYPTEN

MÅTT SPEL FÅGEL DEN KAN I VÄRM- KLÄMMA LAND DEN VERKAR SÖVANDE

GUDFRUKTIG ELEMENTARPARTIKEL FLOD I DALARNA PROTEINER

DE KAN OSA TRO

G3 2014

Lös korsordet ovan. De blå rutornas bokstäver lagda i rätt ordning bildar ett ord - vilket? Skriv ordet här: ..................................................................

Förra numrets vinnare får boken Oberoende är stark av Anders Palmgren, Pehr G Gyllenhammar i pris. Grattis! Vinnare i Gatljus korsord 2 2014: Inga Greta Westerlund, Rosvik, StenOve Niklasson, Munkedal, och Inga Britt Peterson, Donsö. Skicka in ditt svar senast den 15 oktober till: Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stigbergsliden 6, 414 63 GÖTEBORG

Gatljus 3 2014

Namn:.................................................................... Gatuadress:........................................................... Postadress:............................................................

15


Vi drivs av en god idé idén att stötta människor som hamnat i utsatta situationer. gåvoplusgiro 90 01 70-2 gåvobankgiro 900-1702

TACK företagsvänner och partners som valt att stödja oss under 2014! Företagsvänner på Guld- och silvernivå samt framtidspartner. Vill du bli företagsvän Kontakta: ulrica hellichius 031-755 36 18, ulrica.hellichius@stadsmissionen.org

Göteborgs Universitet - Psykologiska Institutionen, Handelshögskolans partnerprogram

Gatljus nr 3, 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you