Page 1

KVALITETSAUKTION våren 2015 31 maj 2015. Klubbas online med start 19.00. Visning 20 - 31 maj Vardagar 11:00 - 17:00 Lördagar 11:00 - 15:00 Söndagen 31 maj 11:00 - 15:00

Värmlandsgatan 2 413 28 Göteborg


KORTFATTAD GUIDE - AUKTIONSKÖP

SHORT GUIDE TO BUYING AT AUCTION

Auktionsföremålen publiceras i webbkatalog på www.auctionet.com samt visas samlat i våra visningslokaler i 10 dagar. Under denna tid kan Kunden lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokal under våra öppettider.

Auction items will be published in the web directory on www.auctionet.com and presented in our showroom for 10 days. During the viewing the Client may place bids and examine the items in our showroom during our business hours.

Katalogtext och utropspriser

Descriptions and estimates

Katalogtexter tjänar som grundläggande objektsbeskrivning av auktionsposterna i katalogen. Uppgifter som lämnats i auktionskatalogen skall ses som vägledande för Kunden. Noteringar om förmålens kondition är en subjektiv bedömning gjord av GAV. Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Kunden uppmanas och ansvarar för att innan eventuell budgivning noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och att kontrollera att eventuella tillbehör finns med. Samtliga utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK). Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering av föremålet och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan komma att väsentligt över- eller understiga utropspriset.

The catalogue description covers basic information of the objects included in the auction lot and is merely to be seen as a guidance to a prospective buyer. Notes on the conditions of objects in the catalogue are subjective opinions made by Göteborgs Auktionsverk (GAV). Please, note that it is up to the Client to form an independent opinion of the state and condition of the objects in the sale and to carefully examine and assess the condition and to check that any accessories are included. All estimates are stated in Swedish Kronor (SEK) and are to be seen as a guide to prospective buyers. The price at which an object is eventually sold may be greater or less than the estimate.

Konditionsrapporter

Condition reports

Saknas möjlighet att besöka visningen kan GAV på begäran svara på frågor rörande föremålets kondition. För konditionsrapport kan GAVs kundtjänst kontaktas via telefon eller e-post, dock senast 15:00 sista vardagen innan auktionstillfället. Observera att en konditionsrapport är en subjektiv bedömning av föremålets kondition.

A supplementary report on an object’s condition is normally available on request. Clients may submit a request for a condition report at Customer Services by telephone or e-mail before 15:00 the closest working-day before the sale. A condition report is a subjective opinion by GAV and is merely to be seen as a guidance to the Client. We strongly recommend any prospective buyer to examine the object in person.

Budgivning För att delta i budgivning krävs att Kunden är registrerad hos auctionet.com. På föremålssidan på www.auctionet.com kan Kunden registrera sitt bud. Vill man bjuda lägsta möjliga belopp är det redan ifyllt och Kunden behöver bara klicka på ”Lägg bud” eller trycka Enter. Kunden kan också lägga ett högre maxbud. Det finns även möjlighet att registrera bud i visningslokalen. Varje auktionspost har tilldelats en sluttid och då budgivningen avslutats vinner den budgivare som lagt det högsta budet. Om ett bud registreras mindre än 1 minut innan sluttiden så förlängs sluttiden med 3 minuter. All budgivning är bindande till köp. Budgivning sker i svenska kronor och buden höjs enligt nedan intervall. 300–999 SEK 1 000–1 999 SEK 2 000–4 999 SEK 5 000–19 999 SEK 20 000–29 999 SEK 30 000–49 999 SEK 50 000 SEK och uppåt

50 SEK 100 SEK 200 SEK 500 SEK 1 000 SEK 2 000 SEK 5 000 kr

Avgifter På det klubbade beloppet tillkommer inropsprovision om 22,5% inkl. moms + slagavgift 50 SEK inkl. moms/auktionspost. Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan och märkta med (d) i katalog. Vid köp av föremål som omfattas av Droit de suite tillkommer 5% på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris som år 2014 är 2200 SEK. Läs mer om följerätt på www.bus.se. Betalning och avhämtning Att lämna anbud eller ropa in föremål på auktion är bindande. Inropade föremål skall betalas inom 5 dagar efter auktionsdagen. Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Enklaste och snabbaste sättet att betala är med kort via Mina sidor. Vi accepterar både svenska och utländska bank- och kreditkort (Visa och MasterCard). Det tillkommer en avgift på 1,55 % för kreditkort samt utländska kort. OBS! Vi accepterar inte kontant betalning. Du kan även erlägga betalning via Bankgiro 5461-9291. Ange det referensnummer/ OCR som står angivet på din faktura. Det kan ta upp till 3 bankdagar innan vi ser bankgirobetalningar och kan lämna ut föremålet. Du kan också betala via banköverföring till konto: IBAN: SE4250000000050011128658 BIC: ESSESESS Från och med dag 5 efter auktionstillfället utgår automatiskt en förvaringsavgift om 50 SEK per dag och föremål fram till dess att full betalning erlagts samt föremålet är uthämtat. Föremål som inte avhämtats inom 5 dagar kvarligger hos GAV på Kundens eget ansvar. Skulle föremåls kondition försämras efter denna tidpunkt har GAV inget ansvar gentemot Kunden för detta. GAV har rätt att sälja föremålet 3 månader efter anmaning om hämtning.

FÖRTYDLIGANDE av uttryck

1 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Enligt vår uppfattning ett originalverk av utfört av nämnd konstnär. 2 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Tillskriven Enligt vår uppfattning troligen ett originalverk utfört av konstnären men utan garanti att så är fallet.

Bidding It is required that the Client is a registered customer with auctionet.com before part-taking in the sale. The Client may register his/her bid at the object page at www.auctionet. com. If one wishes to bid the lowest amount possible, this amount is already stated in the bidding box, and one only has to click ”Place bid” or hit Enter. The Client may also add a higher maximum bid. It is also possible to register bids in the showroom. Each auction lot has been assigned an end time, and when the bidding ends the bidder who placed the highest bid wins. If a bid is registered less than 1 minute before the end time the end time will be extended by 3 minutes. All registered bids are at all times binding. All bidding is to be made in Swedish Kronor (SEK). The auction advances in the intervals shown below. 300–999 SEK 1 000–1 999 SEK 2 000–4 999 SEK 5 000–19 999 SEK 20 000–29 999 SEK 30 000–49 999 SEK 50 000 SEK and above

50 SEK 100 SEK 200 SEK 500 SEK 1 000 SEK 2 000 SEK 5 000 kr

Fees Buyers pay the hammer price plus a buyer’s premium of 22,5% (inc.VAT) plus a hammer fee of 50 SEK (inc.VAT)/per lot. Auction lots marked with (d) in the catalogue are subject to a Visual Arts Copyright fee of 5% if the hammer price exceeds the minimum of 2 200 SEK. You may read more on Visual Arts Copyright at www.bus.se. Payment and collection Payment and collection should be made within 5 working days after the date of the sale. All bids are at all times binding to purchase. Bought items must be paid within 5 days of the date of the sale. After the sale an invoice is distributed by e-mail. Payment may be made via My pages at www.auctionet.com site by bank card. All credit card payments are subject to an extra fee of 1,55 % due to the card issuer’s fees. Payment can also be made directly at the cashier’s desk. We do not accept cash payment. You may also crediting GAV’s bank account (see details below). Enter the reference number / OCR stated on your bill. IBAN: SE4250000000050011128658 BIC: ESSESESS Full payment and collection should be made within five days. Lots that remain un-paid and are not collected after five days will be subjcet to an additional fee of 50 SEK/per auction lot and day. Items which are not collected within 5 days remain with GAV at the buyer´s risk and are not insured after this date. GAV has no liability to the Buyer, should an object’s condition deteriorate after this date. GAV has the right to re-sell any auction lots that are not collected 3 months after due warning.

Transport och försändelser

Transport & shipping

Alla transporter och försändelser anordnas av Kunden och sker på Kundens bekostnad och risk. Transport kan beställas i samband med betalning på Mina sidor. Enligt kulturminneslagstiftningen krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål ur Sverige. Tillstånd ges av Riksantikvarieämbetet. Vänligen läs mer om utförselreglering och ansökan på www.raa.se.

All shipments and transports of purchased items are to be ordered and handled by the Client. You may order transport at payment via My pages at www.auctionet.com. License is required to bring out certain old artifacts and art objcets of Sweden according to Swedish cultural heritage legislation. Such permission is granted by the National Heritage Board. Please read more about the exit control and application at www.raa.se.

3 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Hans ateljé Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens ateljé. 4 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Hans efterföljare Enligt vår uppfattning utförd i konstärens stil, samtida eller senare. 5 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Hans art Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens manér men från senare tid. 6 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Efter Utförd av annan konstnär efter ett känt verk av nämnd konstnär.

EXPLANATION

cataloguing practice

1 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Catalogued as an original work of art by the said artist. 2 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Tillskriven Catalogued as a work of art attributed to the said artist, but with no full guarantee. 3 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Hans ateljé Catalogued as a work of art that i executed in the studio of the artist. 4 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Hans efterföljare Catalogued as a contemporary or later work of art by a follower of the artist and in his/her style. 5 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Hans art Catalogued as a work of art in the manner of the artist executed at a later date. 6 ERICSON, JOHAN (1849-1925) Efter Catalogued as a copy of a known work of the artist.


Maria Öhman Chefsintendent Chief curator maria.ohman@goteborgsauktionsverk.se

Henrik Boustedt Orientalisk Keramik & konsthantverk Oriental ceramics & works of art henrik.boustedt@goteborgsauktionsverk.se

Peder Lamm Värderingsman Hemvärderingar Valuator peder.lamm@goteborgsauktionsverk.se

Ann-Sofie Johansson Foto & samtida konst Photography & Contemporary Art ann-sofie@goteborgsauktionsverk.se

Tapio Korhonen Värderingsman Hemvärderingar Valuator tapio@goteborgsauktionsverk.se

Sandra Johansson Gemmolog FGA Värderingsman Gemologist FGA Valuator sandra.johansson@goteborgsauktionsverk.se

Elisabeth Björnram Marknadsföring & kommunikation Värderingsman Marketing & Communication Valuator elisabeth.bjornram@goteborgsauktionsverk.se

David Sandberg Vaktmästare & tekniskt ansvarig Technical Support david.sandberg@goteborgsauktionsverk.se

Maria Ylander Silver & smycken Värderingsman Silver & jewellry Valuator maria.ylander@goteborgsauktionsverk.se

Markus Dahlin Fotograf Photographer markus.dahlin@goteborgsauktionsverk.se

VÄRMLANDSGATAN 2

Lena Hafdell VD Managing Director lena@goteborgsauktionsverk.se

UTLÄMNING/SHOWROOM Måndag-fredag Lördag Söndag & Helgdagar

11 - 17 11 - 15 Stängt

KONTAKT

Telefon 031 - 704 77 00 info@goteborgsauktionsverk.se

CASHIER/SHOWROOM Monday-Friday Saturday Sunday and Holidays

11 - 17 11 - 15 Closed

CONTACT Telephone +46 (0)31 704 77 00 info@goteborgsauktionsverk.se


KVALITETSAUKTION våren 2015

Många internationellt intressanta föremål ingår i vårens Kvalitetsauktion. En gouache av Fernand Léger, signerad 1934, utgör auktionens huvudnummer och har proveniens från Göteborgskoloristen Ragnar Sandberg. Även Sandberg är representerad med flera konstverk på auktionen. Den franska tråden går vidare i en mycket fin samling art nouveauglas av Gabriel Argy-Rousseau och Almaric Walter. Vi kan också presentera konst och en skulptur av flera av Mexikos största konstnärer under 1900-talet, såsom Augusto Ortega Escobedo och Alfredo Zalce, som är ovanliga på den svenska marknaden. Bland de orientaliska föremålen utmärker sig en sino-tibetansk Buddha med proveniens från Friherre Gustaf Mannerheim. Avslutningsvis samsas även verk av skulptörerna Christian Berg och Carl Frisendahl med akvareller av Hilma af Klint från 1930-talet.

Maria Öhman, chefsintendent


203496. CARL KYLBERG (1878-1952). “Sorgsna tankar” 1934. Olja på duk. Signerad Kylberg. 56 x 61 cm. Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth. Proveniens Genom arv från Disponent Helge med Fru Violet Byström till nuvarande ägare. Utställningar Nordiska Konstförbundet, svenska sektionen 1935, kat.nr 32 Retrospektiv utställning, Konstakademien, Stockholm 1937, kat.nr 165 Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1946, kat.nr 116 Riksförbundet för bildande konst. Utställning 143 Minnesutställning Liljevalchs Konsthall 1954 katnr 91 Kunstforeningen Köbenhavn 1956 Kat.nr 32 Fyns stifts kunstforening Odense jan-febr. 1957 Litteratur Knyphausen, Brita; Carl Kylberg, Allhelms förlag Malmö 1965. Katalognr 184, sid 253. Smärre färgbortfall. 100 000 SEK

207464. RAGNAR SANDBERG (1902-1972). Collage av fotografier, tidningsurklipp samt etiketter på papper. Utförd 1938. (d) 34,5 x 43 cm. Proveniens Elsa och Ragnar Sandberg. Därefter i arv inom familjen. Fläckar. 12 000 SEK


232874. JOHAN RHODE. Bestickuppsättning “Konge/Acorn”, 73 delar, sterlingsilver. Georg Jensen, Köpenhamn efter 1930. Totalvikt ca 2670 gram. 6 8 6 6 6 6 6 1 7 1 1 1 2 2 6 6 1 1

förrättsknivar (blad i rostfritt stål) förrättsgafflar matknivar (blad i rostfritt stål) matgafflar matskedar fiskknivar fiskgafflar tesked kaffeskedar kompottsked såsslev såsslev (liten) saltkar med emalj saltskedar smörknivar cocktailbestick dansk osthyvel med tråd (delar i rostfritt stål) uppläggningssked.

Modellen formgiven år 1915. Smärre repor. 25 000 SEK


232855. ERLING ÄRLINGSSON (1904-1982). Motiv från Göteborgs hamn. Olja på duk. (d) Signerad och daterad E Ärlingsson 1933. 58 x 69 cm. 20 000 SEK


OTTO SCHULZ (1882-1970)

Inredningsarkitekt Otto Schulz flyttade till Sverige från Tyskland 1907 och fick anställning som ritare hos Selander & söner. Tre år senare öppnade han sin egen firma i Göteborg. Ett av de mest prestigefyllda uppdragen han fick var att rita inredningen till Bräutigams konditori. 1920 öppnade butiken Boet i hörnet av Avenyn och Kristinelundsgatan, där Hotell Rubinen ligger idag. Det var en inredningsaffär i flera plan med en inspirationsvåning som mötte kunderna. Hela Göteborgs borgerskap gick till Boet för att beställa inredningar till bl.a. matsalar, salonger, sängkammare och jungfrukammare. Otto Schulz har inte enbart verkat som inredare i Göteborg. Han var även redaktör för tidskriften Boet, som gavs ut under åren 1928-40, där samtidens formgivning marknadsfördes. Han grundade också en egen skola, Bo-studio, där han hade studiecirklar med undervisning i heminredning. Många inredningar som beställdes hade historiska stilar som förebild, t.ex. barock eller renässans. Utöver dem komponerade Otto Schulz möbler i tidsenlig form. Han tog även patent på tre olika tekniker som han uppfann: botarsia (dekor av mässingsspik på trä), bopoint (dekor av pärlspik på konstläder) och bosaik (mosaik som var stöttålig). Tiden hann dock ifatt Otto Schulz. Under 1940-talet slog funktionalismen igenom hos den stora allmänheten. Otto Schulz var en av dess motståndare och intresset för hans inredningar sjönk. 1950 sålde han firman Boet. Text: Maria Öhman

237830. OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt.

237864. OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt.

Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder på ben i ek, svängd djuphäftad ryggbricka.

Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder med ben och armlän samt ryggbricka i ek.

Proveniens Inköpta på Boet, Göteborg år 1935.

Proveniens Inköpt på Boet, Göteborg år 1935.

Fläckar, smärre sprickor och repor.

Fläckar, smärre sprickor samt repor.

15 000 SEK

15 000 SEK


Petrus Weyts var en flamländsk

marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen.”

240232. PETRUS CORNELIS WEYTS (1799-1855). Glasmålning. Skeppsporträtt i hinteglasmalerei av briggen Helena. Fartyget med svensk unionsflagg samt destinationsflagg Kejsardömet Brasilien. Under bilden texten: “HELENA FRÅN WIFSTA WARF, CAPT P. NILSSON 1847, P. WEYTS”. Mahognyfanerad originalram, yttermått 70 X 87 cm. Petrus Weyts var en flamländsk marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen. Wifsta Skeppsvarfs Bolag, norr om Sundsvall, grundades 1798 av industrimannen Per Hellzén (1744-1811). Fram till 1870 byggdes ett sextiotal handelsfartyg, samtidigt som man bedrev rederirörelse. “Helena” var en av rederiets fem briggar. 1906 köptes verksamheten av familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank och en betydande pappersindustri utvecklades. Färgbortfall och slitage. Ramen med fanerskador. 20 000 SEK


241617. ARNE JACOBSEN. Fåtölj “Ägget”. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal.

241653. ARNE JACOBSEN. Fåtölj “Ägget”. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal.

Fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn, lös dyna. Modellen formgiven år 1958 till SAS Royal Hotel, Köpenhamn.

Snurrbar på fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn med lös dyna. Modellen formgiven till SAS Royal Hotel, Köpenhamn år 1958.

Torkad stoppning,slitage samt sprickor. 20 000 SEK

Torkad stoppning, slitage samt sprickor, en tass saknas. 20 000 SEK


241925. NILS NILSSON (1901-1949). “Bruden” 1936. Olja på duk. (d)

242091. BÖRGE MOGENSEN. Soffa, modell 2213. För Fredericia Möbelfabrik, Danmark.

Monogramsignerad NN. 66 x 82 cm.

Klädd i brunt läder med benavslut av mahogny, lösa plymåer. Etikettmärkt model nr 2213/t4 serienr 1074. Längd 220 cm. Modellen formgiven år 1962 till Börge Mogensens hem i Gentofte norr om Köpenhamn.

Proveniens Forstmästare Sven Tarras, Göteborg. Därefter i arv inom familjen. Utställningar Göteborgs Konstmuseum, Nils Nilsson, 7 april - 27 maj 2001 samt Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 20 oktober- 25 november 2001, avbildad i utställningskatalogen sid.32. Litteratur Konst i svenska hem, band 1, upptagen samt avbildad sid. 56 under samling 14: Forstmästare Sven Tarras, Daltorpsgatan 21, Göteborg. Jeff Werner; Nils Nilsson, Göteborg 1997, omnämnd samt avbildad sid.199, bild 91. Smärre färgbortfall. 50 000 SEK

Smärre repor, fläckar samt slitage. 25 000 SEK


243302. NILS NILSSON (1901-1949). Interiör med två flickor. Olja på duk. (d) Monogramsignerad NN. 91 x 100 cm. Smärre krackeleringar samt färgbortfall. 50 000 SEK

244003. PIERRE OLOFSSON (1921-1996). Komposition. Tempera på pannå. (d) Signerad Olofsson. 88 x 68,5 cm. Smärre färgbortfall. 60 000 SEK


“Björn Weckströms konstnärliga arbete karaktäriseras av abstrakt form samt individualisiska tolkningar av realism. Under 1970-talet blev han inspirerad av de protester som fanns mot den kinetiska ”bullriga” konsten av tiden och ett flyktigt intresse av Zen-buddism förmedlas i en introvert, interaktiv typ av skulpturer verkar för att avslöja okända områden i sinnet” Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman

246093. HALSBAND, “Spectra”, silver samt akryl, Björn Weckström för Lapponia, 1974 - 1979. Ledad stavlänk, längd 77 cm. Hänge i abstrakt form av silver och akryl, delvis färgad i blått och grönt, höjd ca 82 mm. Hänget är elektrifierat med inbyggd lampa. Bruksslitage, del av länk något sned. Fåtal repor på hängets baksida. 10 000 SEK


248880. FOLKE ANDRÉASSON (1902-1948). Vy över Mollösund. Olja på duk. (d) Signerad Folke Andréasson. 60 x 73 cm. 30 000 SEK


248924. ARVID AHLBERG (1851-1932). Örlogsfartyget HMS Drott utanför Marstrand. Olja på duk. Signerad och daterad A. Ahlberg 02. 54 x 73 cm. HMS Drott var kung Oscar IIs stabsfartyg och var känt för att transportera Hans Majestät mellan tidens mondäna badorten. Lagningar. Smärre hål. 20 000 SEK

251556. DRYCKESKANNA, silver, Abraham Wirgman, Göteborg, 1724 (1706-1761). Cylindrisk form med slätt liv. Bladornerade kulfötter, tumgrepp och fotanfanger i reliefdekor. Svängd hänkel med bladranka. Graverad dekor på lock med pärlstav och infälld medalj slagen 1688. Förgylld insida, samt delvis förgyllda detaljer. Infälld medalj präglad 1688 med den 7:årige Karl XII bröstbild på framsidan av A. Karlsteen. Höjd 18 cm, vikt 800 g. Liten spricka och buckla vid hänkelns övre fäste. Eventuell lagning vid tumgreppet. Smärre repor och bucklor samt porer i metallen. 50 000 SEK


251836. ÖRHÄNGEN, ett par, 18K vitguld med diamanter, totalt ca 3,15 ct. Vikt 3,0 g. Stiftörhängen med Champagne-färgade (Fancy light yellow-brown), briljantslipade diamanter. Färg ej jämnt distribuerat. Höjd ca 7,5 mm. Färg Fancy light Yellow-brown. Klarhet SI1 - SI2. Proportioner Goda. Symmetri God. Bruksslitage. 60 000 SEK

252097.MANSKAPSVÄRJA, för kavalleriet. Sverige, m/1685. Längd 106 cm, klinga 90 cm. Åldersrelaterat slitage.

18 000 SEK


GÖTEBORGS AUKTIONSVERKS

HISTORIA “Staden är folkrik av handlande, seglande, milis, främmande och folk, som stöta till ifrån hela landet; varav här är mycken ruljangs, så att inbyggarna må väl och äga sköna samt vackert möblerade hus”, sa Carl von Linné om Göteborg på sin Västgötaresa 1746. Givetvis tar vi inte åt oss hela äran för de vackert möblerade husen men Göteborgs Auktionsverk hade redan då sysslat med auktioner i 65 år...

År 1680 infördes auktionskammarordningen för Stockholms stad och påföljande år ansökte Göteborgs magistrat om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare och 1681 inleddes Göteborgs Auktionsverks historia.

Ett av världens äldsta auktionshus Det sägs att Göteborgs Auktionsverk är ett av världens äldsta auktionsverksamheter som fortfarande är verksam. Historien inleds med att Göteborgs magistrat 1681 ansökte om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare. Vem som helst tilläts att arrangera försäljning genom auktion men monopolet betydde dock att det var Auktionsverket som kom och förrättade själva auktionen.

Auktioner - en viktig del av vardagen Historiskt sett var stadens auktioner ett viktigt sätt för

stadsborna att införskaffa varor. Ny forskning visar att nästan alla samhällsgrupper, både män och kvinnor, besökte stadsauktionerna där alla typer av varor såldes - från hästar till möbler. Auktioner var ett viktigt sätt att omvandla föremål till kontanter i händelse av penningnöd. Auktioner gick från att vara ett sätt för samhällets bättre bemedlade att avyttra omoderna och förbrukade föremål till de mindre bemedlade till att i slutet av 1800-talet bli en marknadsplats för föremål som inte bara är gamla och därför ”sämre” och billigare utan antika och därför ”bättre” och dyrare.

Ostindiska kompaniets auktioner Fram till modern tid är det endast Ostindiska kompaniet (1731-1813) som fått tillstånd att hålla auktioner vid sidan av stadens monopol i Göteborg. Ett särskilt auktionsrum inrättades i det Ostindiska

huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) när det uppfördes 1747-62. Efter att handeln med Kina gick allt sämre i början av 1800-talet valde man år 1813 att avveckla verksamheten och hela Ostindiska huset såldes “Sedan 1999 har då genom auktion.

Göteborgs Auktionsverks lokaler

den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 som enligt uppgift är Europas äldsta byggnad specifikt uppförd för auktionsverksamhet. Sedan 1999 har Göteborgs Auktionsverk varit I privat ägo och I början av 2014 flyttaföretaget till Värmlandsgatan 2, tillbaka Göteborgs Auktionsverk de till ett hamnnära läge och lokaler lämpade varit i privat ägo” för 2000-talets globala auktionssätt.

Från början höll Göteborgs Auktionsverk sina auktioner i stadshuset. År1733 flyttade verksamheten till ett nyuppfört auktionshus i anslutning till stadens Tullpackhus på Smedjegatan 7 och 1862 flyttade man sedermera vidare till det gamla gymnasiehuset på Västra Hamngatan 15. 1892-2014 var Göteborgs Auktionsverk verksamt i


253418. LJUSSTAKE, silver, Omar Ramsden & Alwyn C E Carr, London England 1900-1901. Driven och hamrad dekor. Gröna hjärtan i emalj och dekor i form av knutar. Signerad Omar Ramsden & Alwyn C E Carr made me i botten. Höjd 17 cm. Fylld fot. Smärre repor och slitage. 15 000 SEK

253660. AGNES CLEVE (1876-1951). Utsikt mot Berzelii Park, Stockholm. Olja på pannå. (d) Signerad och daterad A Cleve -31. 46 x 49,5 cm. Krackeleringar, stifthål i övre marginal. 40 000 SEK


255992. GUSTAV RUDBERG (1915-2001). “Skuta i motljus, Hven”. Olja på duk. (d) Signerad Rudberg. 85 x 91 cm. Smärre färgbortfall. 35 000 SEK

256295. AUGUSTO ORTEGA ESCOBEDO (1914-1995). Skulptur “El beso”, grönpatinerad brons. Signerad Escobedo. Höjd 24 cm. Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city 1958-1964. Utställningar Ett exemplar av skulpturen i marmor ställdes ut på Biennalen i Mexiko city 1962. 40 000 SEK


256324. FRANCISCO ZÚÑIGA (1912-1988). Två kvinnor. Akvarell och bläck. Signerad med datering samt dedikation para Gudrun de Zuñiga 62. 47,5 x 60,5 cm. Litteratur Skall ingå i kommande Catalogue raisonné, vol V av Ariel Zúñiga. Proveniens Gåva från konstnären till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city 1962. Något vågigt papper, smärre revor i marginaler. 15 000 SEK


256392. RAFAEL CORONEL (F.1931). Antiklerikalt motiv. Olja på duk.

256423. SPELDOSA, silver samt emalj, troligen Tyskland, tidigt 1900-tal.

60 x 75 cm.

Fågel i mässing bakom uppfällbart lock. Blå emalj med dekor av keruber och blomstergirlander i vitt. Dekor av safir. Längd 11 cm.

Proveniens Från konstnären via advokat Antonio Luna Aroyo till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city omkring år 1960.

Smärre emaljskador, lockets fäste med lagning. Fågel saknar fjädrar. Ej genomgången eller funktionstestad.

Något ospänd duk.

10 000 SEK

40 000 SEK


256434. ALFREDO ZALCE (1908-2003). “Ciudad de Morelia”. Akryl och olja på papper klistrad på pannå.

256999. MARKUS LARSON (1825-1864). Forslandskap. Olja på duk.

Signerad och daterad Alfredo Zalce 61. 55 x 95 cm.

Monogramsignerad ML Paris. Sannolikt målad under konstnärens tid i Paris under åren 1855-57.

Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city 1961-64. Utställningar Insituto nacional de bellas artes - Museo nacional de arte moderno, Mexico. Smärre färgbortfall och repor. 30 000 SEK

Krackeleringar, smärre färgbortfall. 20 000 SEK


granat kommer “Namnet från det latinska namnet för granatäpple, Granatum, efter dess likhet med nämnda frukts kärnor.

257485. HÄNGE i form av kors, 14K rödguld samt silver med rhodolitgranater och diamanter, 1800-talets mitt. Vikt 28,0 g. Höjd 66 mm. 4 stycken droppformat karbunkelslipade granater samt 16 st gammalslipade diamanter. Belagd med silver bakom diamanter. Klarhet diamanter SI2-P1. Bruksslitage, mindre repor. Litet nagg på en granat. Syngenetiska kristallinneslutningar i granater samt fåtal fjädrar. 12 000 SEK

Rhodolitgranaten är en purpurröd variant ur granatsläktet och är en komposition av Pyrop och Almandin. Namnet är hämtad från de grekiska orden Rho’don och Lithos, som bokstavligen betyder “rossten”. Förr i tiden gavs granater som gåvor mellan vänner för att visa sin tillgivenhet till varandra och för att förvissa sig om att de skulle ses igen.

Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman


257492. TERRIN, porslin, Kina Qianlong (1736-95). Dekor i famille rose av blommor. Lock med krönande fohund. Hänklar i form av fabeldjursansikten. Längd 31 cm. Smärre slitage. 50 000 SEK


257503. CRÈMEKOPPAR, sex stycken, mjukt porslin. Marieberg, Henrik Stens period (1769-1788). Reliefdekor av vridna räfflor samt målad polykrom blomsterdekor. Höjd8,5 cm. En lockknopp med lagningar, samtliga knoppar med nagg/skador, lock med smärre nagg. 18 000 SEK

257934. MADELEINE PYK (F.1934). “Gotland”. Olja på duk. (d) Signerad M. Pyk. 100 x 81 cm. Smärre repa. 30 000 SEK


257947. ASMUND ARLE (1918-1990). Skulptur häst och människa, mörkpatinerad brons. (d) Signerad och numrerad Asmund Arle 2/6 samt gjutarstämpel H. Bergman fud. Höjd 31 cm, längd 32 cm. 30 000 SEK


259861. CARL FRISENDAHL (1886-1948). Skulptur i form av isbjörn, vit marmor. (d)

261013. CHRISTIAN BERG (1893-1976). Skulptur “Radar”, mörkpatinerad och olerad brons. Utförd 1970. (d)

Signerad C. Frisendahl. Längd 32, höjd 18 cm.

Signerad och numrerad C.B. EX:1. Monterad på marmorsockel. Höjd exklusive sockel 15,9 cm.

Gulnad. 20 000 SEK

Litteratur: Berg, Torvald; Christian, Malmö 1991, katalognr 146, sid 200. Patinering med slitage. Lös montering. 30 000 SEK


261114. RING, 18K vitguld med diamant, totalt ca 1,3 ct, Jarl Sandin, 1987. Vikt 4,2 g. Storlek 18. Briljantslipad diamant i chatongfattning. Färg Top Wesselton (F). Klarhet P1. Proportioner Goda.

264301. ERIK OLSON (1901-1986). “God Helg” komposition med Maria och Jesusbarnet 1927-28. Gouache och akvarell på papper. (d)

Symmetri Mycket god.

Signerad Erik O. 14 x 9 cm.

Bruksslitage, mindre repor på ringskena.

Ej examinerad ur ram.

50 000 SEK

15 000 SEK


266525. GUSTAVE ALBERT (1866-1905). Kyrkan i Dordrecht. Olja på duk. Signerad och daterad Albert 1901. 161 x 131 cm. Proveniens Konstnärens familj.

Signerad Lorentz. Studie till menykort samt annons till Monaco Dansrestaurang, Stockholm. 12 x 6 cm.

Utställningar Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1955/56 Nr 89. Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1995/96 Nr 34. Gustave Albert Minnesutställning, Mellersta Finlands Museum 26/4-2/6 1996.

Ej examinerad ur ram.

Krackeleringar, smärre färgbortfall.

15 000 SEK

30 000 SEK

264342. WALDEMAR LORENTZON (1899-1984). “Monaco Dansrestaurang”. Akvarell och tusch. (d)


266538. BÄGARE, silver. Mästare Erik Löfmans änka Uppsala 1724. Vikt ca 62 gram.

267244. BIRGER KAIPIAINEN. Väggrelief kvinna, glaserad stengods. Rörstrand 1954-58. (d)

Delvis förgylld. Konande form på rund räfflad fot, liv med svängda godronneringar samt krönt monogramgravyr i kartusch. Höjd 9 cm.

Fonden glaserad i svart och brunt med påhängda plattor i vitt, svart och turkos samt kulor i vitt, orange och turkos. Signerad Kaipiainen samt R. Höjd 46, 5 cm.

Lagningar. 6 000 SEK

Upphängningstrådar senare/saknas. 10 000 SEK


268595. HILMA AF KLINT (1862-1944). Utan titel. Akvarell.

268595. HILMA AF KLINT (1862-1944). Utan titel. Akvarell.

49 x 34 cm. Signerad och daterad H. af Klint 11-12-13/3 1934.

Signerad och daterad H. af Klint 13.11. 1931. 46,5 x 31,5 cm.

Ej examinerad ur ram.

Ej examinerad ur ram.

25 000 SEK

25 000 SEK


268612. ROLF HANSON (F.1953). “Nr 3”. Olja på duk uppklistrad på pappannå. (d)

268616. ROLF HANSON (F.1953). “Nr 4”. Olja på duk uppklistrad på pappannå. (d)

Signerad och daterad Rolf Hanson 87-94 a tergo. 41 x 33 cm.

Signerad och daterad Rolf Hanson 87-94. 41 x 33 cm.

15 000 SEK

15 000 SEK


268622. ROLF HANSON (F.1953). “Paonia”. Olja på pannå. (d)

270689. THEO TOBIASSE (1927-2012). “Les bouffons du jardin Notre-Dame”. Blandteknik på papper. (d)

Signerad och daterad Rolf Hanson -86 a tergo. 50 x 42 cm.

Signerad och daterad Theo Tobiasse 73. 51 x 67 cm.

Smärre färgbortfall.

Ej examinerad ur ram.

30 000 SEK

40 000 SEK


270691. INGE SCHIÖLER (1908-1971). “Parkträd” 1940-tal. Olja på duk. (d)

271703. RAGNAR SANDBERG (1902-1972). Båtar i hamn. Olja på duk. (d)

Signerad Inge Schiöler. 41 x 32 cm.

Monogramsignerad och daterad R.S. -37. 31 x 41 cm.

Litteratur Gunnar Hjorténs katalognummer 727.

Krackeleringar.

40 000 SEK

50 000 SEK


271894. JOSEF FRANK. Matta, rya. Sannolikt vävd av Ingrid Hellman i Kinna 1930-40-tal.

272523. JEAN MÉGARD. Vas, fajans. Biot, Frankrike 1953. (d)

Polykromt mönster av blommor och blad. 247 x 138 cm.

Geometrisk dekor i gult, rött, brunt, vitt och orange. Signerad J. Mégard Biot -53. Höjd 26 cm.

Litteratur Snidare, Uuve; Ryamattan, Stockholm 2007. Omnämnd och avbildad sid. 60-61.

Produktionsblåsor samt glasyrkrackeleringar och invändiga fläckar.

Bruksslitage, fläckar, några fransar skadade/saknas. 10 000 SEK

20 000 SEK


272602. BUDDHA, förgylld brons. Sino-tibetansk 1700-tal.

273150. HEINRICH WOLLMAN. Vas, glas, Orrefors 1914-16.

Sittande i vajrasana, med händerna i dharmachackra mudra på en dubbel lotustron. Höjd 22 cm.

Överfång i grönt med etsad dekor av blad och knoppar mot marmorerad fond i grönt och brunt. Signerad Orrefors i relief på foten samt Orrefors HW under. Höjd 21 cm.

Proveniens Friherre Gustaf Mannerheim, Marskalk av Finland. Via arv till nuvarande ägare. Litteratur Anni Voipio-Juvas, Finlands fältmarskalk, Gebers förlag 1942. Avbildad sid. 196. Lös bottenplåt samt märken efter att plåten blivit borttagen. Smärre ytslitage. 40 000 SEK

Proveniens Konstnär Jules Schyl. Smärre repor. 40 000 SEK


274460. LOCKURNOR, 2 st, snarlilka, porslin, Kina, 1700-tal. Dekor i underglasyrblått av bergslandskap med hjortar och fåglar. Höjd 43 cm. En urna med fotringsnagg. Locken med nagg. Slitage. Locken sannolikt ej ursprungliga. 80 000 SEK

274804. LARS LERIN (F. 1954). “Packis, Terror & Erebus Golf”. Akvarell. (d) Signerad och daterad Stena Arctica februari 1989 Lars Lerin. 69 x 98 cm. Litteratur Lerin, Lars; Sydishav, en expedition, Lund 1990. Avbildad sid 67. Bok medföljer. Ej examinerad ur ram. 60 000 SEK


274829. JOAN MIRÓ (1893-1983). Ur “Je travaille comme un jardinier”. Färglitografi. Utförd 1963. (d)

275052. SKÅL, brons. Kina, Västra Han.

Signerad och numrerad Miró 29/40. 40,5 x 32,5 cm.

Med två hänkelringar fattade i djurmaskaroner. Höjd 11 cm, diam 24 cm.

Litteratur Mourlot 285.

Åldersrelaterat slitage. Kraftig ärgbildning.

Gulnad, ljusrand efter passepartout, tejprester på baksidan. 15 000 SEK

25 000 SEK


275364. VAS, brons. Kina, fem dynastier.

275583. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Skål “Butterflies”, Frankrike 1910-tal, pâte de verre.

Balusterform. Höjd 22 cm.

Reliefdekor av fjärilar i grönt och violett mot ljus fond. Signerad i G. Argy-Rousseau på livet. Diameter 11, höjd 7,6 cm. Modellen ritad år 1915.

Jämnt ärgad. Åldersrelaterat slitage. 25 000 SEK

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Dermant 15.01. 20 000 SEK


275860. RUYI-STAV, agat. Kina.

276136. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Vas “Service Tree”, Frankrike 1910-tal, pâte de verre.

Skulpterad arkaisk dekor av drakar. Längd 35 cm.

Reliefdekor av rönnbärskvistar i rött, orange och brunt mot ljus fond. Signerad G. Argy-Rousseau på livet samt France i botten. Diameter 8,5, höjd 6,5 cm. Modellen ritad år 1915.

Åldersrelaterat slitage. 10 000 SEK

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Dermant 15.02. 10 000 SEK


276152. RING, halvallians, 14K rödguld med 5 diamanter, totalt ca 2,5 ct. Vikt 4,0 g. Storlek 18,5. Briljantslipade diamanter i chatongfattningar.

277222. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Vas “Fruit and Leaves”, Frankrike 1920-tal, pâte de verre.

Färg Top Crystal (I)

Reliefdekor av frukt och blad i violetta och blågröna toner mot ljus fond. Signerad G. Argy-Rousseau på livet. Höjd 13,5 cm. Modellen ritad år 1924.

Klarhet P1

Proveniens Svensk privatsamling.

Symmetri Låg - god.

Litteratur Janine Bloch-Dermant 24.11.

Bruksslitage, mindre repor på ringskena.

15 000 SEK

20 000 SEK


277241. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Vas “Spiders and Brambles”, Frankrike 1920-tal, pâte de verre.

277546. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Skål “Stars”, Frankrike 1920-tal, pâte de verre.

Reliefdekor av lövverk och spindelnät i röda, gröna och grå toner. Signerad G. Argy-Rousseau på livet samt nummer 7836 i botten. Höjd 11,5 cm. Modellen ritad år 1920

Reliefdekor av sjöstjärnor i blåa toner. Signerad G. Argy-Rousseau på livet. Höjd 9,5 cm. Modellen ritad år 1924.

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Durant 20.05. 15 000 SEK

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Dermant 24.07. 15 000 SEK


277566. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Vas “Grapes”, Frankrike 1920-tal, pâte de verre.

277584. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Skål “Ivy”, Frankrike 1910-20-tal,, pâte de verre.

Reliefdekor av vinrankor i gula, violetta och blå toner. Signerad G. Argy-Rousseau på livet samt France i botten. Höjd 9 cm. Modellen ritad år 1926.

Reliefdekor av murgröna i brunorange toner. Signerad G. Argy-Rousseau på livet samt France i botten. Höjd 8,9 cm. Modellen ritad år 1919.

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Dermant 26.10. 15 000 SEK

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Dermant 19.02. 15 000 SEK


278107. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Skål “Hunting Scene”, Frankrike 1920-tal, pâte de verre.

278123. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Vas “Masks”, Frankrike 1910-tal, pâte de verre.

Reliefdekor av jaktscener i violetta och gråa toner. Signerad G. Argy-Rousseau på livet. Höjd 10,5 cm. Modellen ritad år 1925.

Reliefdekor av ansiktsmaskaroner i rött genom gröna lövverk mot ljus fond. Signerad G. Argy-Rousseau på livet samt nummer 5787 i botten. Höjd 10 cm. Modellen ritad år 1914.

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Dermant 25.05. 12 000 SEK

Proveniens Svensk privatsamling. 15 000 SEK


278145. GABRIEL ARGY-ROUSSEAU. Vas “The Garden of the Hesperides”, Frankrike 1920-tal, pâte de verre.

278187. AMALRIC WALTER. Brevpress, pâte de verre, Frankrike 1900-talets första hälft.

Reliefdekor av nymfer i äppelträdgård i violett, rött och blått mot ljus fond. Signerad G. Argy-Rousseau på livet samt France i botten. Höjd 24 cm. Modellen ritad år 1926.

Reliefdekor av bombyx i brunblåa toner på gulorange sockel. Signerad A Walter Nancy. Höjd 4,5 cm.

Proveniens Svensk privatsamling. Litteratur Janine Bloch-Dermant 26.01. 60 000 SEK

Proveniens Svensk privatsamling. 10 000 SEK


“ Tekniken, som består

av en glaspasta som gjuts i formar, har använts sedan antiken, men återupptäcktes under 1800-talet i Frankrike.“

GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953) Med en forskares experimentlusta och en konstnärs kreativitet utvecklade Gabriel Argy-Rousseau glastekniken pâte de verre. Tekniken, som består av en glaspasta som gjuts i formar, har använts sedan antiken, men återupptäcktes under 1800-talet i Frankrike. Argy-Rousseau kom i kontakt med glasframställningen under sin tid på Ècole de Sèvres 1902-06. Studierna varierade stort i ämnen från matematik och kemi till modellering och måleri. Efter

examen kallade han sig ingenjörkeramiker. Joseph Gabriel Rousseau växte upp i en lantbrukarfamilj utanför Chartres, i Beauce i Frankrike. Den lantliga barndomen präglade honom i hans kärlek till naturen. År 1913 gifte han sig med grekiskan Marianne Argyriadès. Han ändrade då sitt namn till Gabriel Argy-Rousseau. Hennes influens i hans konstnärskap syns tydligt i glasens klassiska skepnad med inspiration från antikens Grekland.

Argy-Rousseaus glas i den komplicerade tekniken pâte de verre har rena former med symmetriska mönster och fin färgharmoni. Hans produktion i egen ateljé i Paris under åren 1914-1934 befinner sig mellan tradition och avant-garde i den franska glashistorien. Den sträcker sig från perioden Art Nouveau med motiv ur flora och fauna över i tjugotalets nyklassicism med motiv ur antikens mytologi. Inga glasföremål är exakt likadana eftersom gjutformen endast går att använda en gång.

Vi presenterar på auktionen tio föremål signerade Argy-Rousseau ur en svensk privatsamling och bland dem vasen Garden of the Hesperides ritad 1926. Den visar prov på hans skulpturala förmåga och har en balanserad rytm i dekoren

av nymfer som plockar gyllene äpplen för att ge evigt liv. Text Maria Öhman


276738. TOR BJURSTRÖM (1888-1966). Landskap på Tjörn. Olja på duk. (d)

276736. TOR BJURSTRÖM (1888-1966). Röda blommor mot berg på Tjörn. Olja på duk. (d)

Signerad Bjurström. 53 x 69 cm.

Signerad Bjurström. 60 x 74 cm.

Utställningar Tor Bjurström, Konsthallen Göteborg 1967, katalognr 76.

20 000 SEK

20 000 SEK


278449. RAGNAR SANDBERG (1902-1972). “Samtal i Kyrkesund”. Olja på duk. Utförd 1936. (d)

279319. ESAIAS THORÉN (1901-1981). Karikatyrer, 12 stycken. Blandteknik på papper. (d)

Monogramsignerad R.S. 42 x 44 cm.

Bilder med text. Monogramsignerade ETh. 22 x 16 cm.

Lagning.

Något blekta. Ej examinerade ur ram.

100 000 SEK

20 000 SEK


279386. ALFRED HELBERGER (1871-1946). “Morgenlicht”. Olja på duk. (d)

279388. ALFRED HELBERGER (1871-1946). “Meer und klippen”. Olja på duk. (d)

Signerad A. Helberger samt otydligt daterad. 69 x 86 cm.

Signerad A. Helberger. 70 x 90 cm.

Fuktfläck a tergo, retuscher, lagning.

Retuscher.

20 000 SEK

20 000 SEK


279407. RAGNAR SANDBERG (1902-1972). ”Sommarlandskap” vid Slussen, Orust. Olja på duk. (d)

280304. OLA BILLGREN (1940-2001). Café. Fotogravyr. (d)

Monogramsignerad R.S. 32 x 38 cm.

Signerad och daterad Ola Billgren 2000 samt numrerad 17/20. Bildyta 60 x 77 cm, bladstorlek 78 x 107 cm.

Duk uppfodrad på pannå. 25 000 SEK

Ej examinerad ur ram. 15 000 SEK


FERNAND LÉGER (1881-1955)

Fernand Léger anses vara en förgrundsfigur inom den moderna konsten i Europa och räknas till en av 1900-talets största konstnärer. Han var verksam inom olika genrer såsom måleri, glas, skulptur, scenografi, keramik, film och illustrationer. Ett rikt konstnärskap vars arv lever vidare och inspirerar många konstnärer. I Biot i Frankrike finns idag Musée Fernand Léger, helt ägnat åt hans livsverk.

Fernand Léger växte upp i Argentan i Normandie i en lantbrukarfamilj. Han studerade till arkitekt 1897-99 och flyttade året därpå till Paris. Efter att ha blivit refuserad på École des Beaux Arts studerade han istället på École des Arts Décoratifs och på Académie Julien. I Légers tidiga verk är influensen tydlig från impressionismen, men mötet med avant-gardekonstnärerna Archipenko, Chagall och Delaunay år 1909 förändrade hans konstnärskap mot en personlig tolkning av kubismen. En stil som av kritiker kallades tubism på grund av cylinderformerna. År 1911 ställde han ut på ”Salon d’Automne” tillsammans med Jean Metzinger och Le Fauconnier, som senare skulle kallas kubister. Från 1914 blir Légers

målningar mer abstrakta och domineras av de geometriska formerna tuben, konen och kuben. Under slutet av 1917 skapar Léger verket ”Kortspelare”, som markerar starten på hans mekaniska period. De maskinliknande formerna, inspirerade av upplevelser från första världskriget, återkommer under 10 år framöver. Alla nya, moderna konstnärliga utryckssätt intresserade Léger, bland dem film och dans. Han var delaktig i produktionen av den futuristiska filmen ”Ballet Mécanique” under 1924. Från 1922 förändras Légers verk mot ett mer organiskt och oregelbundet formspråk. Det figurala måleriet vidareutvecklades under 1930-talet.

Samma årtionde gjorde han sin första resa till USA och ställde ut i New York. Vid återkomsten till Frankrike efter andra världskriget som han spenderade i USA blev hans verk mindre abstrakta och av ett mer monumentalt format, där vardagslivet var motivvärlden. Fernand Léger har under sitt liv haft flera kopplingar till Norden. Han besökte länderna ett flertal gånger i samband med utställningar och hade kontakt med inhemska konstnärer och arkitekter. På konstskolan Académie Moderne, som han drev i Paris studerade flera svenska konstnärer, bl.a. Otto G. Carlsund, Olle Baertling, Bengt Olson samt medlemmar ur Halmstadgruppen. Skolan, som han startade 1924, var en samlingspunkt för unga modernister i Europa. Léger var också nära vän med Rolf de Maré, ledare för Svenska Baletten i Paris under åren 1920-25 samt konstsamlare. de Maré köpte flertalet målningar av Léger och hjälpte till att introducera hans konst i Sverige.

som omger trädfragmentet ger den ett isolerat uttryck. Trädet med dess avskalade stam och utan löv förblir ett av Légers favoritmotiv i kontrast mot maskinerna. Han arbetade mycket med att försöka förmedla dess uttryck och ansåg att det fanns ett universum runt varje objekt att måla. Rytmen i komposition skapar harmoni i samklang med objektens proportioner. Léger fortsatte att under hela sitt konstnärskap understryka vikten av tecknandet. Tekniken gouache upptog en stor del av den senare produktionen.

“ Gouachen har under 1930-talet köpts in av göteborgskoloristen Ragnar Sandberg och hans fru Elsa. “

Gouachen Composition au cordage (komposition med rep) av Fernand Léger är utförd 1934. Den är skapad under en period då han lämnat den mekaniska världen och börjat att intressera sig för organiska former. Mot en neutral senapsgul fond har han grupperat enskilda objekt med en del av en trädstam i centrum. Den blå rektangeln

Under 1934 ställde Fernand Léger ut i Norden. Utställningen visades på Galerie Moderne i Stockholm 12-26 september, på Konstmuseet i Göteborg 29 september-12 oktober och på Kunstnersforbundet i Oslo 15-31 oktober. Under utställningsperioden visade han även avante-gardefilmer.

Composition au cordage har under 1930-talet köpts in av göteborgskoloristen Ragnar Sandberg och hans fru Elsa. Sandberg gjorde sin stockholmsdebut på Galerie Moderne året innan Léger. Kopplingar till Frankrike finns även då han gjorde resor till Paris och Provence under åren 1936-37. Text Maria Öhman


280363. FERNAND LÉGER (1881-1955). Composition au cordage. Gouache på papper. (d) Signerad och daterad F.L. -34. Bildyta ca 26 x 29 cm, bladstorlek 27,8 x 31 cm. Certifikat utfärdat av Madame Irus Hansma, Paris, medföljer. Proveniens Elsa och Ragnar Sandberg. Inköpt under 1930-talet. Därefter i arv inom familjen. Gulnad, pappersbortfall a tergo. Originalram medföljer. 300 000 SEK


280416. ISAAC GRÜNEWALD (1889-1946). Stilleben med amaryllis. Olja på duk. (d)

280304. OLA BILLGREN (1940-2001). Café. Fotogravyr i rött. (d)

Signerad Grünewald. 92 x 73 cm.

Signerad och daterad Ola Billgren 2001 samt numrerad 10/25. Bildyta 57 x 79,5 cm, bladstorlek 77 x 111,5 cm.

80 000 SEK Ej examinerad ur ram. 15 000 SEK


280725. RING, 18K vitguld med diamant, totalt ca 1,22 ct, Jarl Sandin. Vikt 8,1 g.

280756. MATS THESELIUS. Fåtölj “Aluminium”, Källemo AB, Värnamo efter 1990.

Storlek 17. Briljantslipad diamant i klofattning. Certifikat från HRD (Hoge Raad voor Diamant), Antwerpen. Certifikatnummer: 11014112009.

Trästomme klädd i blankpolerad aluminium med karm i skiktlimmad bok och klädsel i svart läder. Modellen formgiven år 1990.

Färg Wesselton (H).

Bruksslitage.

Klarhet SI2. Proportioner Mycket goda. Symmetri Mycket god. 50 000 SEK

15 000 SEK


280725. 281097. SKRIVBORD med uppsats, sengustavianskt 1800-talets början.

282192. JOHANNES ANDERSEN. Bord “Capri”, för Trensum 1960-tal.

Mahogny med skiva klädd i rött läder, uppsats med hyllor och fyra lådor samt rulljalusi, tre lådor i sargen. Listverk, beslag samt fötter i mässing. 163 x 78 cm, höjd 77 cm (med uppsats 113 cm).

Teak, njurformat på tre ben. Längd 170, bredd 29-93, höjd 50 cm.

Proveniens Familjen Keiller, Särö.

12 000 SEK

Renoverat och kompletterat, senare läderskiva samt beslag och nycklar. Fanerskador. 25 000 SEK

Smärre bruksslitage.


282781. GÖSTA ADRIAN-NILSSON (1884-1965). “Rosa palett”. Olja på pannå. (d) Signerad GAN och daterad 53. 38 x 46 cm.

282992. NILS NILSSON (1901-1949). Porträtt av dottern Brita. Olja på duk. Signerad NN a verso samt Nils Nilsson a tergo. 73 x 50 cm.

Utställningar GAN Retrospektiv, Liljevalchs Konsthall 29 mars-27 april 1958, nr 184.

Proveniens Konstnärens familj.

Obetydligt färgbortfall.

Krackeleringar.

40 000 SEK

20 000 SEK


283695. ADELSTEEN NORMANN (1848-1918). Fjordlandskap. Olja p책 duk. Signerad A Normann.142 x 184 cm. Krackeleringar, renoverad. 50 000 SEK

Kvalitetsauktion Våren 2015  
Kvalitetsauktion Våren 2015  
Advertisement