Page 1

SAMLARBILSAUKTION 19 OKTOBER, AUTOSEUM, SIMRISHAMN

VISNING FRÅN 16 OKTOBER, KL. 11.00- 17.00

Värmlandsgatan 2 413 28 Göteborg


KORTFATTAD GUIDE - AUKTIONSKÖP

SHORT GUIDE TO BUYING AT AUCTION

Auktionsföremålen publiceras i webbkatalog på www.auctionet.com samt visas samlat i våra visningslokaler i 10 dagar. Under denna tid kan Kunden lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokal under våra öppettider.

Auction items will be published in the web directory on www.auctionet.com and presented in our showroom for 10 days. During the viewing the Client may place bids and examine the items in our showroom during our business hours.

Katalogtext och utropspriser

Descriptions and estimates

Katalogtexter tjänar som grundläggande objektsbeskrivning av auktionsposterna i katalogen. Uppgifter som lämnats i auktionskatalogen skall ses som vägledande för Kunden. Noteringar om förmålens kondition är en subjektiv bedömning gjord av GAV. Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Kunden uppmanas och ansvarar för att innan eventuell budgivning noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och att kontrollera att eventuella tillbehör finns med. Samtliga utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK). Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering av föremålet och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan komma att väsentligt över- eller understiga utropspriset.

The catalogue description covers basic information of the objects included in the auction lot and is merely to be seen as a guidance to a prospective buyer. Notes on the conditions of objects in the catalogue are subjective opinions made by Göteborgs Auktionsverk (GAV). Please, note that it is up to the Client to form an independent opinion of the state and condition of the objects in the sale and to carefully examine and assess the condition and to check that any accessories are included. All estimates are stated in Swedish Kronor (SEK) and are to be seen as a guide to prospective buyers. The price at which an object is eventually sold may be greater or less than the estimate.

Konditionsrapporter

Condition reports

Saknas möjlighet att besöka visningen kan GAV på begäran svara på frågor rörande föremålets kondition. För konditionsrapport kan GAVs kundtjänst kontaktas via telefon eller e-post, dock senast 15:00 sista vardagen innan auktionstillfället. Observera att en konditionsrapport är en subjektiv bedömning av föremålets kondition.

A supplementary report on an object’s condition is normally available on request. Clients may submit a request for a condition report at Customer Services by telephone or e-mail before 15:00 the closest working-day before the sale. A condition report is a subjective opinion by GAV and is merely to be seen as a guidance to the Client. We strongly recommend any prospective buyer to examine the object in person.

Budgivning För att delta i budgivning krävs att Kunden är registrerad hos auctionet.com. På föremålssidan på www.auctionet.com kan Kunden registrera sitt bud. Vill man bjuda lägsta möjliga belopp är det redan ifyllt och Kunden behöver bara klicka på ”Lägg bud” eller trycka Enter. Kunden kan också lägga ett högre maxbud. Det finns även möjlighet att registrera bud i visningslokalen. Varje auktionspost har tilldelats en sluttid och då budgivningen avslutats vinner den budgivare som lagt det högsta budet. Om ett bud registreras mindre än 1 minut innan sluttiden så förlängs sluttiden med 3 minuter. All budgivning är bindande till köp. Budgivning sker i svenska kronor och buden höjs enligt nedan intervall. 300–999 SEK 1 000–1 999 SEK 2 000–4 999 SEK 5 000–19 999 SEK 20 000–29 999 SEK 30 000–49 999 SEK 50 000 SEK och uppåt

50 SEK 100 SEK 200 SEK 500 SEK 1 000 SEK 2 000 SEK 5 000 kr

Avgifter På det klubbade beloppet tillkommer inropsprovision om 15% inkl. moms. Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan och märkta med (d) i katalog. Vid köp av föremål som omfattas av Droit de suite tillkommer 5% på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris som år 2014 är 2200 SEK. Läs mer om följerätt på www.bus.se. Betalning och avhämtning Att lämna anbud eller ropa in föremål på auktion är bindande. Inropade föremål skall betalas inom 5 dagar efter auktionsdagen. Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Enklaste och snabbaste sättet att betala är med kort via Mina sidor. Vi accepterar både svenska och utländska bank- och kreditkort (Visa och MasterCard). Det tillkommer en avgift på 1,55 % för kreditkort samt utländska kort. OBS! Vi accepterar inte kontant betalning. Du kan även erlägga betalning via Bankgiro 5461-9291. Ange det referensnummer/ OCR som står angivet på din faktura. Det kan ta upp till 3 bankdagar innan vi ser bankgirobetalningar och kan lämna ut föremålet. Du kan också betala via banköverföring till konto: IBAN: SE4250000000050011128658 BIC: ESSESESS Från och med dag 5 efter auktionstillfället utgår automatiskt en förvaringsavgift om 50 SEK per dag och föremål fram till dess att full betalning erlagts samt föremålet är uthämtat. Föremål som inte avhämtats inom 5 dagar kvarligger hos GAV på Kundens eget ansvar. Skulle föremåls kondition försämras efter denna tidpunkt har GAV inget ansvar gentemot Kunden för detta. GAV har rätt att sälja föremålet 3 månader efter anmaning om hämtning.

Bidding It is required that the Client is a registered customer with auctionet.com before part-taking in the sale. The Client may register his/her bid at the object page at www.auctionet. com. If one wishes to bid the lowest amount possible, this amount is already stated in the bidding box, and one only has to click ”Place bid” or hit Enter. The Client may also add a higher maximum bid. It is also possible to register bids in the showroom. Each auction lot has been assigned an end time, and when the bidding ends the bidder who placed the highest bid wins. If a bid is registered less than 1 minute before the end time the end time will be extended by 3 minutes. All registered bids are at all times binding. All bidding is to be made in Swedish Kronor (SEK). The auction advances in the intervals shown below. 300–999 SEK 1 000–1 999 SEK 2 000–4 999 SEK 5 000–19 999 SEK 20 000–29 999 SEK 30 000–49 999 SEK 50 000 SEK and above

50 SEK 100 SEK 200 SEK 500 SEK 1 000 SEK 2 000 SEK 5 000 kr

Fees Buyers pay the hammer price plus a buyer’s premium of 15% (inc.VAT). Auction lots marked with (d) in the catalogue are subject to a Visual Arts Copyright fee of 5% if the hammer price exceeds the minimum of 2 200 SEK. You may read more on Visual Arts Copyright at www.bus.se. Payment and collection Payment and collection should be made within 5 working days after the date of the sale. All bids are at all times binding to purchase. Bought items must be paid within 5 days of the date of the sale. After the sale an invoice is distributed by e-mail. Payment may be made via My pages at www.auctionet.com site by bank card. All credit card payments are subject to an extra fee of 1,55 % due to the card issuer’s fees. Payment can also be made directly at the cashier’s desk. We do not accept cash payment. You may also crediting GAV’s bank account (see details below). Enter the reference number / OCR stated on your bill. IBAN: SE4250000000050011128658 BIC: ESSESESS Full payment and collection should be made within five days. Lots that remain un-paid and are not collected after five days will be subjcet to an additional fee of 50 SEK/per auction lot and day. Items which are not collected within 5 days remain with GAV at the buyer´s risk and are not insured after this date. GAV has no liability to the Buyer, should an object’s condition deteriorate after this date. GAV has the right to re-sell any auction lots that are not collected 3 months after due warning.

Transport och försändelser

Transport & shipping

Alla transporter och försändelser anordnas av Kunden och sker på Kundens bekostnad och risk. Transport kan beställas i samband med betalning på Mina sidor. Enligt kulturminneslagstiftningen krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål ur Sverige. Tillstånd ges av Riksantikvarieämbetet. Vänligen läs mer om utförselreglering och ansökan på www.raa.se.

All shipments and transports of purchased items are to be ordered and handled by the Client. You may order transport at payment via My pages at www.auctionet.com. License is required to bring out certain old artifacts and art objcets of Sweden according to Swedish cultural heritage legislation. Such permission is granted by the National Heritage Board. Please read more about the exit control and application at www.raa.se.

SÄRSKILDA VILLKOR SAMLARBILSAUKTION SIMRISHAMN

Budgivning Du kan som kund delta i slagauktionen på plats, lämna bud i förväg i skriftlig form samt lämna bud via vårt nätbaserade auktionssystem.

Bidding The live auction will be held at Autoseum, Simrishamn where clients are welcome to participate. Bids in writing will be accepted as well as online bids from the 5th of October.

Avgifter Specifikt för detta auktionstillfälle erbjuder vi våra kunder en sänkt köparprovision som är 15 % inklusive mervärdesskatt. För den aktuella auktionen tar vi också helt bort slagavgiften.

Fees For this auction we offer our buyers a lowered commission fee, 15% incl. VAT and we will not charge a hammer fee.

Avhämtning Avhämtning sker inte i våra lokaler på Värmlandsgatan utan på plats på Autoseum i Simrishamn. Utlämning sker uteslutande mot att betalning skett och mot uppvisat betalningsbevis. Utlämning sker från tisdagen den 20:e oktober fram till den 23 oktober, mellan klockan 10-17. Avhämtning därefter enligt särskild överenskommelse. Transport från Autoseum är köparens ansvar.

Collecting won items

Köparens ansvar Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare.

Buyers’ responsibility Please observe that the objects are sold as is. The client will be able to inspect the items at Autoseum från the 16th of October to the 19th of October. Please note that there is no right to withdrawal on objects in this auction. Please read our terms and conditions for buyers thoroughly.

The items are collected at Autoseum, Fabriksgatan 10, 272 36 Simrishamn. Objects will be released to the buyer when payment is recieved and the buyer presents a valid ID. The buyer can collect objects from the 20th of October until the 23rd of October, opening hours 10.00 – 17.00 at Autoseum, Simrishamn. To collect your items later please contact info@autoseum.se. Transportation from Autoseum is the responsibility of the buyer.


SHOWROOM

AUTOSEUM FABRIKSGATAN 10, 272 36 SIMRISHAMN Fredagen den 16 oktober - söndagen den 18 oktober 11 - 17

INROPSUPPDRAG NAMN/NAME OBJECT NO OBJEKTNR

DESCRIPTION BESKRIVNING

CUSTOMER NO KUNDNR SEK (EXCL. FEES) SEK (EXKL. INKÖPSAVG.)

Måndagen den 19 oktober 11:00 - så långt som möjligt före auktionsstart

UTLÄMNING

AUTOSEUM FABRIKSGATAN 10, 272 36 SIMRISHAMN

20 oktober - 23 oktober 10.00 - 17.00

KONTAKT

Telefon 031 - 704 77 00 För frågor om fordonen info@autoseum.se Övriga frågor info@goteborgsauktionsverk.se

Undertecknad lämnar ovan anbud exklusive gällande inropsavgift samt klubbavgift och godkänner Göteborgs Auktionsverk och Auctionets köpvillkor. För slutpriser och budgivning se www.goteborgsauktionsverk.se Inropade föremål skall betalas och avhämtas inom 5 dagar efter försäljningsdagen.

COMPANY NAME (OPTIONAL) EV. FÖRETAGSNAMN ADDRESS ADRESS

PERSON/ORGANISATIONSNR

COLLECTING WON ITEMS

TELEPHONE NUMBER TELEFONNUMMER EMAIL MAILADRESS

AUTOSEUM FABRIKSGATAN 10, 272 36 SIMRISHAMN

20th of October - 23rd of October 10.00 - 17.00

DATE/TIME DATUM/TID

CONTACT

SIGNATURE NAMNTECKNING

MOTTAGET AV

Telefon +46 (0) 31 - 704 77 00 Questions about the items info@autoseum.se Other Questions info@goteborgsauktionsverk.se

Värmlandsgatan 2 413 28 Göteborg


BIL, Morris Minor Saloon, 1950. Föremålsnummer 321118. Auktionsnummer 1

Morris Minor tillverkades mellan 1948 och 1971. På London-salongen hösten 1948 introducerades modellen. Bilen hade en sidventilsmotor och delad vindruta. Strålkastarna var lågt monterade på vardera sidan av kylargrillen, varför modellen kallas för low lamp. Detta stred mot amerikanska förordningar och bilar avsedda för USA-marknaden fick strålkastarna uppflyttade på framskärmarna. Från våren 1951 infördes detta på alla bilar. Minorn såldes först med täckt eller öppen tvådörrarskaross. 1950 tillkom en fyrdörrars sedan. Produktionen uppgick till 176 002 exemplar. Running order. Demonterad och nylackerad. Går mycket bra. Svensk register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1950 Motor: 4-cyl Cylindervolym: 900 cc Hästkrafter: 28 Utropspris: 45 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Delahaye tyo 32 Roadster, 1910. Föremålsnummer 321070. Auktionsnummer 2

Emile Delahaye startade sitt bilföretag 1894 i Tours, Frankrike men lämnade det år 1900. År 1901 startade ”the Société des Automobiles Delahaye” en fabrik i Paris där de fortsatte att bygga bilar och lastbilar. 1908 började de bygga 4-cylindriga motorer. De licensierade också deras design till tillverkare i USA och Tyskland. I slutet av första världskriget, var deras största inkomst från deras lastbilsverksamhet. 1954 lades tillverkningen av personbilar ned, året efter försvann lastbilarna. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1910 Motor: 4-cyl 1,9 l Hästkrafter: ca 20. Utropspris: 120 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, T-Ford Tourer, 1921.

Föremålsnummer 321073. Auktionsnummer 3 I nya svenska registret. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1924 Motor: 4 cyl Cylindervolym: 3,25 l Hästkrafter: 20 Prestanda: 70 km/tim. Utropspris: 85 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, Lancia Flavia Coupé, 1963 Föremålsnummer 321143. Auktionsnummer 4

Flavia var den första Lancian med framhjulsdrift och boxermotor. Coupé versionen fanns både i Farina och Zagato utföranden. Detta är en är en Farina. Running order. Nybesiktigad men i behov av service och genomgång. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Italien Årsmodell: 1964 Motor: Wankel Cylindervolym: 500 cc Hästkrafter: 50 Prestanda:170 km/h. Utropspris: 155 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Citroën C5cv, 1922.

Föremålsnummer 321079. Auktionsnummer 5 André Citroën började bygga bilar 1919, efter att tidigare bl.a. ha tillverkat vinkelskurna tystgående drev, vilket förklarar det märke som återfinns på kylaren hos alla Citroënbilar. Citroën hade studerat massproduktion av bilar i USA och bestämde sig för att tillverka en ”folkbil”. Det blev den lilla 5 CV som kom 1922. Maskinen var en av historiens första bilkonstruktioner baserad på konsumenternas behov. Det var också den första bilen som man över huvudtaget kunde köpa reservdelar till fasta priser. Varje köpare fick dessutom en prislista över vad olika reparationer kostade. Bilen har bara en dörr på passagerarsidan, med reservhjulet ordentligt fastskruvat på den plats där föraren skulle ha kunnat ta sig in. Den lilla motorn är 4-cylindrig och på bara 856 cc. Billig, ekonomisk och i det närmaste oförstörbar, gjorde att 5 CV blev mycket eftertraktad och den lilla bilen tillverkades i 65 000 exemplar fram till 1926. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1922 Motor: 4-cylindrig Cylindervolym: 856 cc Hästkrafter: 20 Prestanda: 65 km/h.

Dokumentlänk

Utropspris: 40 000 SEK Foto: Niklas Ericson


BIL, Pontiac Six 4-doors, 1927. Föremålsnummer 321082. Auktionsnummer 6

Pontiac var en eftertraktad vagn i ”lilla” klassen i slutet på 1920-talet. Främst därför att den var täckt, tidigare hade nämligen de flesta bilmodeller varit öppna. Till populariteten bidrog också att den hade en utmärkt slitstark sexcylindrig motor. Dessutom var den enligt katalogen utrustad med ”strålkastare vilkas ljusknippen kunna regleras med en fotpedal”. Man konkurrerade i prisklassen med många fyrcylindriga vagnar. 6-cylindrig sidventilmotor på 3 liter som ger 36 hk vid 2400 varv/min. 3-växlad. Det vackra kylarmärket föreställer den ryktbare indianhövdingen Pontiac, som givit bilmärket dess namn. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1927 Motor: 6-cylindrig Cylindervolym: 3,0 liter Hästkrafter: 36 Prestanda: 90 km/h. Utropspris: 70 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Chevrolet lastbil, 1928.

Föremålsnummer 321084. Auktionsnummer 7 Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1928 Std Sedan Motor: 4 cyl rak sidvent. Cylindervolym: 3,6 Hästkrafter: 35 Prestanda: 70 km/h. Utropspris: 95 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Austin 7 Gordon England, 1929. Föremålsnummer 321085. Auktionsnummer 8

Austins första småbil kom 1923 och tillverkades t o m 1939 i nästan 300 000 exemplar. Under åren gjordes bilen i flera olika utföranden, öppen 2-och 4-sitsig och 4-sitsig täckt. Flera karossvarianter fanns av varje utförande. Proveniens Inköpt från Smålands bilmuseum i Rydaholm 1910. Running order. Helt genomgången nyrenoverad motor. Ej intagen i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1929 Cylindervolym: 750 cc SV Hästkrafter: 10,5 ursprungligen nu ca 15 Utropspris: 95 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Riley “9” Nine Tourer, 1929. Föremålsnummer 321087. Auktionsnummer 9

Firman grundades 1898 och fram till 1952 behöll märket sin induvidualitet. Men vid den stora sammanslagningen 1952, blev rivalerna; Austin, Morris, MG, Riley och Wolseley – British Motor Corporation. De olika bilfirmorna blev identiska så när som på just själva märket på kylaren. Men detta är en Riley av absolut bästa årgång: 1929 = ”Vintage”. ”Vintage”-epoken för automobilhistoriker är perioden mellan den 1:a januari 1919, t.o.m den 31:a december 1930. Motorn är en klassiker bland de 4-cylindriga. 1087 cc med korta stötstänger från höga dubbla kamaxlar. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: England Årsmodell: 1929 Motor: 4-cylindrig Cylindervolym: 1087 cc Hästkrafter: 32 Utropspris: 195 000 SEKK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Volvo PV 52, 1931.

Föremålsnummer 321088. Auktionsnummer 10 Historien berättar att det var på en restaurang i Stockholm 1924, som ekonomen Assar Gabrielsson och teknikern Gustaf Larsson fann, att de var på en gemensam dröm att starta tillverkning av en svensk bil. Efter tre års projektering grundade de båda herrarna aktiebolaget Volvo (betyder: jag rullar, på latin) och samma år 1927, kördes den första seriebyggda bilen (ÖV 4; öppen vagn 4-cyl.) ut från fabriken på Hisingen iGöteborg. Här framför er står Volvos första sexcylindriga modell. Vid 60 km/h gör motorn bara 2000 varv/min och trots att bilen väger över 1500 kg är toppfarten ca 110 km/h. Redan denna välbyggda och pålitliga 3-liters Volvo från 1930-talets början, demonstrerar att Volvo alltid satsat på säkra bilar. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1931 Motor: 6-cylindrig 3.0 liter Hästkrafter: 55 Prestanda: 110 km/h. Utropspris: 325 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Austin Londondroska, 1935. Föremålsnummer 321099. Auktionsnummer 11

Proveniens Har tillhört författaren Jan-Olof ”Jolo” som köpte bilen i England och använde den i samband med research till boken ”Drottningen England” och tillägnade boken ”Lillibeth” som han kallade bilen. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1935 Motor: 4 cylindrar Utropspris: 95 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Volvo Cabriolet PV51-chassi, 1937. Föremålsnummer 321102. Auktionsnummer 12

Nordbergs Vagnfabrik i Stockholm – en av de mest kända och respekterade karosstillverkarna i Sverige, tillverkade en serie linjerena cabrioleter. Motorn är sexcylindrig, utvecklar 86 hästkrafter vid 3400 v/m. Försäljningsmässigt blev 1937 ett rekordår för Volvo personbilar. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1937 Motor: 6-cylindrig Cylindervolym: 3,7 liter Hästkrafter: 86 Prestanda: 110 km/h. Utropspris: 750 000 SEK

Dokumentlänk1 Dokumentlänk2


BIL, DKW Luxus Cabriolet, 1937. Föremålsnummer 321104. Auktionsnummer 13

Teknisk statys okänd. Intagen i nya svenska registret Under åren närmast före andra världskriget var DKW det enskilda bilmärke som hade störst betydelse för den svenska bilismens utveckling och det såldes årligen ca tretusen av denna trevliga och totalekonomiska bil. Detta innebar att bilismen spreds i bredare folklager. DKW var en enkel bil med tvåcylindrig tvåtaktsmotor. Men även den folkliga DKW höll sig med en lyxmodell, Meisterklasse, som istället för grundmodelllen Reichklasses motor på 589 cc hade 684 cc vilket innebar imponerande 20 hästkrafter. Denna modell är en DKW Meisterklasse 1938 med karosseri av kabriolettyp och exklusiv skinnklädsel. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Tyskland Årsmodell: 1938 Motor: 2-cylindrig Cylindervolym: 684 cc Hästkrafter: 20 Prestanda: 85 km/h. Utropspris: 105 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Dodge Senior Touring Sedan, 1938. Föremålsnummer 321105. Auktionsnummer 14

De flesta av de stora amerikanska bilmärken som överlevt depressionen i början av 1930-talet var ganska lika varandra. Dodge 1939 är ett typiskt exempel på den massproducerade amerikanska mellanprisbilen. Den har inga större tekniska finesser men är mycket robust byggd och har en slitstark sidventilsexa. Sena 1930-talsamerikaner var utmärkta om än ganska tråkiga bruksbilar och ett bekvämt och snabbt sätt att ta sig fram på det oftast mycket goda amerikanska vägnätet. I Europa var man fortfarande mer intresserad av att bilar skulle vara roliga att köra och mer tekniskt avancerade. Man använde sig också av mindre motorer i bilar för vardagsbruk, dels därför att bensin var betydligt dyrare på den här sidan Atlanten, dels därför att skattelagstiftningen i många länder premierade små motorer. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1939 Motor: 6-cylindrig Cylindervolym: 3769 cc Hästkrafter: 87. Utropspris: 85 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Packard Super Eight, 1939. Föremålsnummer 321108. Auktionsnummer 15

Packard Super Eight är en stor Amerikansk lyxbil med en 8-cylindrig motor. Packard Motor Car Company tillverkade Super Eight mellan 1931-51. Direktionsvagn till Svenska Tobaksmonopolet under många år. Running order. I svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1939 Motor: Rak 8-cyl Utropspris: 225 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, BMC Cooper S, 1967.

Föremålsnummer 321155. Auktionsnummer 16 I ursprungsversionen hade denna bil en motor på 1000 cc och 34 hkr och enkel SU-förgasare. Autoseums bil har byggts om och försetts med en 1275 cc motor, dubbla SU-förgasare och har nu ca 75 hkr. Även andra modifieringar är gjorda såsom skivbromsar fram, som gör att den delvis motsvarar specifikationerna på den legendariska Cooper Sversionen. Running order. Nylackerad och besiktigad i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1967 Motor: Rak fyra Cylindervolym: 1275 cc Hästkrafter: 75. Utropspris: 55 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Citroën B11 Sport, 1949. Föremålsnummer 321115. Auktionsnummer 17

När Citroën 1934 släppte sin nya modell med framhjulsdrift (traction avant) och självbärande kaross blev den en sensation. Tack vare sin individuella fjädring på alla fyra hjulen hade den en väghållning som mångdubbelt dyrare bilar inte kunde skryta med och den var snabb, rolig att köra men ändå billig att äga. Modellen levde i sina grunddrag kvar ända till 1957, då den tillverkats i över 700.000 exemplar. Proveniens Bilen har tillhört Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953 – 1961. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1948 Motor: 4-cylindrig Cylindervolym: 1911cc Hästkrafter: 56 Prestanda: 113 km/h. Utropspris: 90 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, De Dion Bouton, 1905.

Föremålsnummer 321069. Auktionsnummer 18 Om någon bil hade kunnat kallas för ”folkvagn” i bilismens barndom så skulle det i så fall ha varit det franska märket De Dion-Bouton. De Dionbilarna hade mycket fint rykte för pålitlighet och god prestanda. Den 1-cylindriga De Dion-motorn såldes också till många andra bilfabrikanter. Denna motor var banbrytande därför att den var betydligt mer högvarvig än tidigare veteranmotorer. Därigenom blev den mera vibrationsfri och höll mycket bättre. Importerades från England 1971. Running order. Ej i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen.Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1905 Motor: 1-cylindrig Cylindervolym: 1060 cc Hästkrafter: 8 Prestanda: 40 km/h. Utropspris: 600 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, Fiat 500 C Belvedere Topolino, 1953. Föremålsnummer 321121. Auktionsnummer 19

En två-dörrars 500 c Belvedere stations vagn kom 1951, där hela bilen var i stål. De främre sätena var skålade och baksätena var fällbara. Redan innan man slutade producera 500 c Belvedere, så hade den nått kultstatus. Running order. Besiktigad och körklar i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Italien Årsmodell: 1953 Cylindervolym: 570 cc Hästkrafter: 17. Utropspris: 85 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Lancia Appia Farina Coupé, 1958. Föremålsnummer 321123. Auktionsnummer 20

De båda Lanciamodellerna ”Appia” och ”Aurelia” är uppkallade efter två av världshistioriens mest berömda vägar. Via Appia anlades av den höge ämbetsmannen Appius Claudius 312 år före vår tideräknings början och var samhörig med det Romerska Imperiets expansion åt söder och öster. Via Appia var vägen till orienten. Via Aurelia är den urgamla vägen till Gallien, romarvägen mot norr, riksväg nummer 1 i det moderna Italien. Italienska bilar byggs i en lycklig blandning av estetisk tradition och brinnande entusiasm för ”una bella macchina”. 4-cylindrig motor i V-form och 53 hk vid 5.200 varv/min. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Italien Årsmodell: 1958 Motor: 4-cylindrig Cylindervolym: 1091 cc Hästkrafter: 53 Prestanda: 145 km/h. Utropspris: 170 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Trabant P50, 1961.

Föremålsnummer 321128. Auktionsnummer 21 Den folkägda bilfabriken i Zwickau, Tyskland, byggde mellan åren 1958 – 1990 nästan 3 miljoner Trabantbilar. Tvåcylindrig, tvåtaktsmotor på 500cc och 20 hk vid 3.900 varv/min. Glasfiber- och plastkaross. Framhjulsdrift. Denna Trabant är en raritet och den enda inregistrerade P-50-modellen i Sverige. ”Trabbin” hade använts dagligen i omgivningarna kring Hansastaden Stralsund – stad i norra Tyskland mitt emot Rügen. För det allra flesta människorna bakom Järnridån förblev det en ouppnåelig dröm att få äga denna lilla bil. Om myndigheterna godkände en person som spekulant på en Trabant, så var leveranstiden ca 10 år! Dock var det inte ovanligt med en väntetid på 12 år. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Tyskland Årsmodell: 1961 Motor: 2-cylindrig Cylindervolym: 500 cc Hästkrafter: 20 Prestanda: 100 km/h. Utropspris: 45 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Škoda Felicia Cabriolet, 1960. Föremålsnummer 321132. Auktionsnummer 22

Tjeckisk bil som producerades mellan 1959-1964. Efter andra världskriget blev Škoda folkbilen i dåvarande Tjeckoslovakien som var ett framstående industriland på den tiden, och man kan se vissa anor från före kriget, speciellt när det gäller delar av tekniken. Running order och i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Tjeckien Årsmodell: 1960 Motor: 4-cyl Cylindervolym: 1100cc Hästkrafter: 50 Prestanda: 128 km/h. Utropspris: 110 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, NSU Wankel Spider, 1964 Föremålsnummer 321132. Auktionsnummer 23

Firman NSU presenterade 1964 den här modellen. Världsnyheten med denna bil var Wankelmotorn, ”Wankel Spider” – den första Wankelmotordrivna bilen – skaffade sig många vänner tack vare sin tysta och mjuka gång. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Tyskland Årsmodell: 1964 Motor: Wankel Cylindervolym: 500 cc Hästkrafter: 50 Prestanda:170 km/h. Utropspris: 155 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Vauxhall 14/40, 1922.

Föremålsnummer 321076. Auktionsnummer 24 De första Vauxhall-bilarna tillverkades 1903 och skilde sig inte mycket från andra bilmärken. Men under 1910-talet utvecklade den genialekonstruktören Laurence Pomeroy den berömda Prince Henrymodellen, som hade stora tävlingsframgångar och lade grunden till fabrikens goda rykte. Prince Henry-modellen tävlade bl.a. i de svenska vintertävlingarna under 1910- och 1920-talet. 1922 kom en något mindre och billigare modell än tidigare, typ M, och det är en sådan som finns här på Autoseum. Den har en 2,3 liters motor och bromsar bara på bakhjulen. Proveniens Inköptes till Skokloster 1957 av Rutger von Essen och blev museets första bil. Ett stort antal handlingar och korrespondens avseende förvärvet finns. Running order men inte intagen i nya svenska registret. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: England Årsmodell: 1922 Motor: 2.3 liter Hästkrafter: 30 Utropspris: 240 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, BMC Cooper S Innocenti, 1966. Föremålsnummer 321146. Auktionsnummer 25

Ursprungligen var denna ”hundkoja” en Austin med en motor på 998 ccoch 34 hkr. Men nu är den något helt annat. Karossen är delvis bytt till den italiensktillverkade Innocentiversionen. Innocenti ägdes under en period av engelska BMC, som då tillverkade denna modell och skiljer sig en hel del från de engelsktillverkade. Inredningen är betydligt mer påkostad och även en del andra detaljer skiljer den åt. Den har nu en vässad 1275 cc Cooper S motor (Allegroblock och S topp) och Weberförgasare med svanhals. Running order. Besiktigad och i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: England/Italien Årsmodell:1966 Motor: Rak fyra Cylindervolym: 1275 cc Hästkrafter: 85. Utropspris: 55 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Jaguar MKII 340 Saloon, 1968. Föremålsnummer 321147. Auktionsnummer 26

Detta exemplar ingick i den sista serien fordon av denna typ som 1968 byggdes i bilstaden Coventry, England. Märkets slogan ”space, pace and grace” betyder ungefär plats, fart och skönhet. Karossen, som introducerades redan 1956, hade då heltäckande skyddsplåtar för bakhjulen, samt en betydligt mindre bakruta. Bilen har en elegant konstruktion med en klassisk 6-cylindrig motor och dubbla överliggande kamaxlar. I enlighet med äkta brittiska traditioner är interiören inredd med en instrumentbräda i valnöt och vackra paneler i ädelträ, runda ”Smithmätare och skinnklädsel från firman Connolly. Färgen är naturligtvis British Racing Green. Running order. Besiktigad och i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1968 Motor: 6-cylindrig Cylindervolym: 3442 cc Hästkrafter: 168 Prestanda: 201 km/h. Utropspris: 125 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Alfa Romeo 1750 GT Veloce, 1969. Föremålsnummer 321150. Auktionsnummer 27

Tvådörrars. Röd med svart inredning. En legendarisk version av den så kallade ”Bertone-kupén”. En Alfa Romeo från den tid då företaget Alfa Romeo var självständigt och byggde bilar som var både snabba, driftsäkra och eftertraktade. Running order. Nybesiktigad men i behov av service. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Italien Årsmodell: 1969 Motor: 4 cyl Cylindervolym: 1780 Hästkrafter: 118 Prestanda: 185 km/h. Utropspris: 140 000 SEK

Dokumentlänk 1 Dokumentlänk 2 Foto: Niklas Ericson


BIL, Cadillac Imperial Touring, 1939. Föremålsnummer 321112. Auktionsnummer 28

Amerikanska lyxbilar var inte särskilt vanliga i Sverige under 1930–40-talet. Den har en V8 motor med 135 hk och slog dåtidens alla standardvagnar. Provinens Har registreringsnummer A4 och har tillhört kung Gustaf VI Adolf. Kungens monogram finns på bakdörrarna. Orenoverad och i ett fantastiskt originalskick. Teknisk status okänd. Behöver motorrenovering då motorn sitter fast. Har med största sannolikhet endast gått 4500 mil. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1939 Motor: 8-cyl V8 Cylindervolym: 5,6 l Hästkrafter: 135 Utropspris: 325 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Ferrari 308 Mondial Cab, 1984. Föremålsnummer 321159. Auktionsnummer 29

Svart med röd skinn inredning. Den vanligaste Ferrari 308:an var den rent två-sitsiga som PininFarina ritade. Ferrari 308 Mondial var Pininfarina’s försök att göra en fyrsitsig mittmotor sportbil. Motorrenovering krävs. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Italien Årsmodell: 1984 Motor: V8 DOHC Cylindervolym: 3 l Hästkrafter: 237 Prestanda: 240 km/h. Utropspris: 175 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Kewet citybil, 1993.

Föremålsnummer 321159. Auktionsnummer 30 Konstruerad av Knud-Erik Westergaard på Jylland. Motorn som sitter bak har bakhjulsdrift och automatdrift. Det tar ungefär 6 timmar att ladda Kewets fyra batterier till full styrka. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Danmark Årsmodell: 1993 Motor: El, 7,5kW Hästkrafter: 10 Prestanda: 90km/h. Utropspris: 11 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Jaguar XJ40, 1993.

Föremålsnummer 321159. Auktionsnummer 31 Running order och nybesiktigad. Något defekt lack på motorhuv och tak, men i övrigt i mycket gott skick. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: England Årsmodell: 1993 Motor: Rak 6:a Hästkrafter:163. Utropspris: 45 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


CYKEL, Höghjuling, 1880-tal. Föremålsnummer 321164. Auktionsnummer 32

För hundra år sedan så skrämde höghjulingen slag på folk när den introducerades. Folk tyckte den såg livsfarlig ut och att den såg underlig ut. Pedalerna sitter direkt på framhjulet och tack vare hjulets storlek ökades utväxlingen och därmed hastigheten. Höghjulingen blev så småningom den första riktiga folkcykeln. Museets höghjuling är extrautrustad med handbroms och den här typen av bromsanordning kallades för ”skedbroms”. Det är ingen lätt uppgift att cykla på en höghjuling, och ännu svårare är det att komma av och på. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1880. Utropspris: 10 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Henderson, 1917. Föremålsnummer 321166. Auktionsnummer 33

Bröderna William och Tom Henderson började år 1910 att bygga fyrcylindriga motorcyklar i Detroit. I slutet av 1917 sålde de emellertid sitt företag till den stora motorcykelfabriken Excelsior i Chicago och Hendersontillverkningen flyttades dit. Hos Excelsior byggdes den fyrcylindriga modellen ända till 1930, då all motorcykeltillverkning ladesner. Denna cykeln är en av de sista ”riktiga” Hendersonmaskinerna, tillverkad på den gamla fabriken i Detroit. Motorn är en rak 4-cylindrig på något över 1000 cc. Insugsventilerna är sidventiler. 3-växlad låda, sammanbyggd med motorn och kickstart. Magnettändning. Tjänstevikt 180 kg. Proveniens Endast en tidigare ägare. Renoverad. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1917 Motor: 4-cylindrig Cylindervolym: ca 1000 cc Prestanda: 100 km/h. Utropspris: 550 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Husqvarna 550V2, 1920. Föremålsnummer 321169. Auktionsnummer 34

Av alla firmor som byggt motorcyklar i Sverige är nog Husqvarna Vapenfabriks AB den mest kända. Redan 1903 tillverkade man den första maskinen som hade en motor av FNs fabrikat och senare byggdes en lång rad olika modeller med Moto Reve-motorer från Schweiz. Den första helsvenska Husqvarnan kom 1919 och tillverkades med en del mindre förändringar fram till 1933. Det här är en 3-växlad med kickstart. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1920 Motor: 2-cyl Cylindervolym: 550 cc Hästkrafter: 12 Utropspris: 80 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Rex 147cc, 1926 Föremålsnummer 321171. Auktionsnummer 35

Rex, en svensk tillverkare av cyklar, mopeder och motorcyklar, grundad i Halmstad 1896 av Axel Peter Nilsson. I maj 1952 när beslutet om att cyklar med hjälpmotor ska slippa registrerings-,skatte-,försäkrings-, och körkortbestämmelserna så satte Rex igång att tillverka mopeder. De producerade bla. modeller som Royal, Scotoped, Fleetline och Sportmaster genom åren. Rex köptes av Nordic Bike 2002 och fabriken i Halmstad där de tillverkade aluminiumcyklar flyttades till Taiwan 2004. Teknisk status okänd. Komplett men i behov av renovering. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1926 Motor: 1-cyl, 2-takt Cylindervolym: 147cc Hästkrafter: ca 2. Utropspris: 10 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, BSA “Sloper” 500cc, 1928. Föremålsnummer 321175. Auktionsnummer 36

The Birmingham small arms var vapentillverkare och byggde sin första motorcykel 1906 och var snart Englands största motorcykeltillverkare. BSA motorcyklarna var allmänt solida och pålitliga. Införandet av modell Sloper (efter den lutande cylindern) innebar en förändring av BSA:s design. Deras nya design skapades för att få en lägre och mer bekväm körställning, och de fick man genom att ha en framåtlutande motor. Den nya designen kopierades snabbt av andra märken. Teknisk status okänd. Avgassystem saknas. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1928 Motor: 1-cyl Cylindervolym: 493 cc Hästkrafter: 20 Prestanda: 115 km/h. Utropspris: 35 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Indian 101 Scout, 1929. Föremålsnummer 321181. Auktionsnummer 37

Åren 1928–31 gjorde Indian denna modell, som hade frambroms till skillnad från tidigare Scout. Den hade en ny och bättre ram. Fr o m 1932 användes samma ram som Indian Chief hade, så motorcykeln blev tyngre och fick sämre köregenskaper. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1928 Motor: 2-cyl Cylindervolym: 750 cc Hästkrafter: 16. Utropspris: 70 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, NV 1-cyl 7hp, 1928. Föremålsnummer 321189. Auktionsnummer 38

Nymans Verkstäder i Uppsala tillverkade länge trampcyklar men började så småningom importera utländska motorcyklar för försäljning. 1928 så tillverkade de dock en egen motorcykel. Den lilla NVn var en trevlig välbyggd maskin, som hävdade sig utmärkt i olika tävlingar. Teknisk status okänd. Komplett men i behov av renovering. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1928 Motor: 1-cyl Cylindervolym: 249cc Hästkrafter: 7 Prestanda: 85km/h. Utropspris: 25 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Dunelt, 1933.

Föremålsnummer 321187. Auktionsnummer 39 Model de luxe Sturmey archer motor. Dunelt tillverkade motorcyklar fram till och med 1935 men gjorde inga egna motorer utan använde bland annat Sturmey Archer motorer. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1932 Motor: 1-cyl OHV Cylindervolym: 498 cc Hästkrafter: 22. Utropspris: 50 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


CYKEL, Gripen Tandem med motor, 1938. Föremålsnummer 321194. Auktionsnummer 40

Smaragdgrön tandemcykel av årgång 1938, från Cykelmagasinet i Linköping. Den har en Victoria motor som tillverkades i Nürnberg 1953. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1938 Motor: 1-cyl Cylindervolym: 38 cc Hästkrafter: 0,8 Prestanda: 30 km/h. Utropspris: 8 000 SEKK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Monark Albin, 1942. Föremålsnummer 321198. Auktionsnummer 41

Under andra världskriget blev det uppenbart att det svenska försvaret saknade en motorcykel för ordonnanser. Läget var akut och försvaret skickade en beställning till Husqvarna som inte kunde ta ordern. Därför delades denna med Monark som tillverkade ramen med utgångspunkt från Husqvarna 112 TV och Albin tillverkade motor och växellåda. Resultatet blev Monark Albin m/42 L Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige År: 1942 Motor: 1 cylinder 500 cc Hästkrafter: 20 Prestanda: ca 100 km/h. Utropspris: 40 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, NSU Lambretta, 1954. Föremålsnummer 321201. Auktionsnummer 42

Under 1950-talet så producerades Lambretta scootern på licens i Västtyskland med namnet NSU Lambretta. Teknisk status okänd. Komplett i originalskick och orenoverad. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs ibefintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Tyskland Årsmodell: 1954 Motor: 1-cyl Cylindervolym: 123cc Hästkrafter: 5. T Utropspris: 20 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOPED, Monark Monarped, ca 1954. Föremålsnummer 321206. Auktionsnummer 43

Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land:Sverige År: 1954 Motor: 49 cc. Utropspris: 5 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


MOPED, Crescent Autoped, 1952. Föremålsnummer 321208. Auktionsnummer 44

Crescent Moped är av typ: Autoped och motorn är på 40 cc typ B. Fordonet användes av akademistallmästare Helmer Mörner åren 1947 – 1961. Proveniens Gåva från grevinnan Barbro Mörner, Uppsala 1972. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1954 Cylindervolym: 40 cc Utropspris: 5 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


MOPED, Husqvarna Novolette, ca 1956. Föremålsnummer 321210. Auktionsnummer 45

Typen är Novolette och motorn är en 2-takts luftkyld förgasarmotor av Husqvarna konstruktion – 40 cc och ger 0,8 hästkrafter vid 4000 varv/min. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1954 Motor: 2-takts Cylindervolym: 40 cc Hästkrafter: 0,8. Utropspris: 5 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, JAWA MC 255, 1960. Föremålsnummer 321211. Auktionsnummer 46

Köptes in av svenska armén som efterföljare av Monark Albin. Land: Tjeckien Årsmodell: 1960 Motor: 1-cyl, 2-takt Cylindervolym: 250cc Hästkrafter: 15. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Utropspris: 15 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, BMW R69 med sidovagn, 1960. Föremålsnummer 321246. Auktionsnummer 47

Motorn bygger på BMW:s gamla grundkoncept, boxermotor och kardandrift. R69 modellen byggdes mellan 1955–69. De europeiska modellerna R69 och R69S kunde fås med sidovagn. Motorcykeln har tank och kåpa från engelska Dunstall och sidovagn från tyska Steib. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Tyskland Årsmodell: 1960 Motor: 2-cyl Cylindervolym: 593 cc Hästkrafter: R69: 35, R69S: 42 P restanda: 177 km/h (utan sidovagn). Utropspris: 60 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, Heinkel Trojan, 1963.

Föremålsnummer 321249. Auktionsnummer 48 Flygplansfabriken Heinkel konstruerade den 1945 i Stuttgart, Tyskland. Modellen hade stor framgång i Tyskland och den började då licenstillverkas i England med namnet Trojan 200. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien/Tyskland Årsmodell: 1963 Motor: 1-cyl, 4-takt Cylindervolym: 198 cc Hästkrafter: 10. Utropspris: 65 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Laverda 1000cc, 1974. Föremålsnummer 321250. Auktionsnummer 49

Den första Laverda 1000cc prototypen visades på bilmässan i Genéve 1969. Motorcykeln kom ut på marknaden kom 1973. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Italien Årsmodell: 1974 Motor: 3-cyl Cylindervolym: 981cc Hästkrafter: 80 Prestanda: ca 200km/h. Utropspris: 40 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


MOTORCYKEL, Triumph Tiger, 1977. Föremålsnummer 321251. Auktionsnummer 50

Running order. Omfattande väldokumenterad renovering. Land: England År: 1973 Motor: 750 cc Hkr: 47 Utropspris: 65 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


Foto: Niklas Ericson Foto: Niklas Ericson

MOTORCYKEL, Klipp minimotorcykel.

MOTOR, Isotta-Fraschini, torpedbåtsmotor.

Motorn som är av fabrikatet ”ABG”, är en slitstark 48 kubikare och tillverkad i Paris. Drivning med kedja på bakhjulet. Inga växlar.

Isotta-Fraschini-typ 184 med 18 cylindrar och en motor på 57 liter. Torpedbåtarna T26 och T46 använde den här motorn. Fartygens toppfart: 45–50 knop. I varje båt satt tre motorer.

Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare.

Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare.

Land: Sverige Årsmodell: 1948 Motor: ABG (fabrikat) Cylindervolym: 48 cc Hästkrafter: 0,7 Prestanda: 50 km

Land: Italien Årsmodell: 1942 Motor: 18 cyl Cylindervolym: 57 l Hästkrafter: 1500.

Föremålsnummer 321256. Auktionsnummer 51

Föremålsnummer 321260. Auktionsnummer 52

Teknisk status okänd. Utropspris: 6 000 SEK

Dokumentlänk

Utropspris: 25 000 SEK


BRANDSPRUTA, hästanspänd motorbrandspruta, 1923. Föremålsnummer 321262. Auktionsnummer 53

För hundra år sedan var det vanligt med hästdragna ångsprutor, men hästarna krävde foder och ständig tillsyn. Bilen behövdes också skötas om men kunde rycka ut med kort varsel och var mer pålitlig. Denna motorbrandspruta är hästdragen. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1923 Utropspris: 25 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


KALESCH, 1840.

Föremålsnummer 321266. Auktionsnummer 54 Denna magnifika hästvagn, från mitten av 1800-talet, är det äldsta fordonet på muséet. Den har många vackra detaljer, bl.a. de slipade, kristallklara fönsterglasen och lyktorna. Vagnen är tillverkad av O. Sörensen i Christiania (Oslo) i Norge 1840. Proveniens Under 1850-talet användes vagnen av medicine professorn P.E. Gellerstedt, universitetslärare i Lund och riksdagsman i Stockholm, som hade anledning att återkommande företa resor mellan dessa städer. Restiden Lund – Stockholm har uppgetts till igenomsnitt fem dagar. Vagnen drogs av parhästar som byttes vid skjutshållen. Teknisk status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Norge Årsmodell: 1840 Hästkrafter: 2 Utropspris: 65 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


Foto: Niklas Ericson

CYKEL, Itera, 1982.

Föremålsnummer 321269. Auktionsnummer 55 Denna världsnyhet som skapades i plast, presenterades 1982. Plastcykeln blev försäljningsmässigt ett rejält fiasko och hela Iteraprojektet slutade med mångmiljonkonkurs. De behövde sälja 40 000 cyklar första året men kom bara upp i 10000. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1982. Utropspris: 1 000 SEK

Dokumentlänk


MOTORCYKEL, Harley Davidson med sidovagn, 1930. Föremålsnummer 322034. Auktionsnummer 56

Komplett men ej monterad sidvagn medföljer. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Utropspris: 85 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Ford Tudor M/74, 1937

Föremålsnummer 322047. Auktionsnummer 57 Running order och besiktigad. Inköpt från Onsala där den stått garagerad sedan 70-talet efter en renovering gjord på 60-talet. Motor, topp och bromsar genomgångna och helt ny inredning. Nya däck. Patinerad lack. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1937 Motor: V8 sidventils Hästkrafter:44.

Dokumentlänk Utropspris: 180 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, Super Traction Tralux, 1939. Föremålsnummer 322047 Auktionsnummer 58

En fransk skönhet skapad av Lucien Rosengart och Salomon Jules, som var konstruktör av den första Citroënbilen 1919. Tillsammans startade de biltillverkning 1928 utanför Paris. Under 1932-33 presenterades en större modell, denna gång baserad på tyska 4,6 liters Adler Trumpf Jupiter med kaross från Ambi-Budds dotterföretag, som varit föregångare på karosstillverkning helt i stål. Dessa bilar licenstillverkades. Den franska bilen fick namnet Supertraction och var före Citroën med framhjulsdrift. 1939 kom så Super Traction Tralux med handknackad kaross, motor och kraftöverföring från Citroën B11, med en sensationell ställbar hydraulfjädring på bakhjulen och dessutom individuellt upphängda hjul, runt om, som var en verklig nyhet för tiden. Den lanserades som en framhjulsdriven bil avsedd för eliten. Dessutom var gravitetscentrum väldigt lågt, vilket gav bilen en oslagbar stabilitet. Andra finesser: Fingertoppsomkoppling och tillslag av ljussignal. Två elektriskt öppningsbara tanklock. Automatisk tändning ger bra vridmoment vid växling. Tekniks status okänd. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1939-40 Motor: 4-cylindrig 78x100mm Cylindervolym: 1920 cc Hästkrafter: 50. Utropspris: 425 000 SEK

Dokumentlänk 1 Dokumentlänk 2 Foto: Niklas Ericson


BIL, Volvo PV 444, 1947.

Föremålsnummer 322011 Auktionsnummer 59 Volvo PV 444 kallas oftast bara för ”PV” och tillverkades från 1944-57. PV’n ses som den svenska folkbilen p.g.a. att den blev så populär. Före Andra världskriget tillverkade Volvo i huvudsak större, dyrare bilar. Efter kriget ändrade Volvo inriktning och satsade på att bygga billigare bilar i större serier där PV444 blev den första. PV betyder personvagn på ”Volvospråk”. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1947 Motor: rak 4-cyl OHV Cylindervolym: 1,4 L Hästkrafter: 40. Utropspris: 100 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Jaguar Mark V, 1950.

Föremålsnummer 322071 Auktionsnummer 60 Bilen lanserades 1948 på Londons motormässa samtidigt som Jaguar XK 120 lanserades. Den hade ett nytt chassi och individuell hjulupphängning fram. Men till skillnad från XK 120 hade Mark V den gamla stötstångsmotorn. Bilen hade även hydrauliska bromsar, som Jaguar hade varit långsamma på att införa jämfört med andra märken. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1950 Motor: 6-cyl OHV Cylindervolym: 3,5 l Hästkrafter: 120 Utropspris: 400 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Rover 75, 1953.

Föremålsnummer 322013 Auktionsnummer 61 Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: England Årsmodell: 1953 Motor: 6-cylindrig. Utropspris: 80 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, Morris Minor Saloon, 1953. Föremålsnummer 322014 Auktionsnummer 62

Morris Minor tillverkades mellan 1948 och 1971. På London-salongen hösten 1948 introducerades modellen. bilar. Minorn såldes först med täckt eller öppen tvådörrarskaross. 1950 tillkom en fyrdörrars sedan. Produktionen uppgick till 176 002 exemplar. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1950 Motor: 4-cyl Cylindervolym: 900 cc Hästkrafter: 28. Utropspris: 60 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, IFA, 1955.

Föremålsnummer 322015 Auktionsnummer 63 IFA är en kopia av förkrigsbilen DKW Meisterklasse Efter krigsslutet 1945 så tillverkades denna i en östtysk fabrik med rysk influens i den gamla DKW fabriken. Running order. Extra motor och växellåda samt utvändigt koffertlåda medföljer. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Östtyskland Årsmodell: 1955 Motor: 2-cylindrig Hästkrafter: 20. Utropspris: 75 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, Austin Healy Sprite ”Frogeye”, 1962. Föremålsnummer 322038 Auktionsnummer 64

Våren 1961 modifierades bilen med helt ny front och akter. Framdelen fick nu ett mer ordinärt utseende än tidigare och bakdelen utrustades med låsbar bagagelucka och baklysen - lånade från den snart lanserade MGB:n. Sittbrunnen förlängdes och fick ett utrymme bakom stolarna. Motorn behöll storleken på 948 cc men uppdaterades med bl a större dubbla SU-förgasare och några fler hästkrafter. Running order. Extra motor och växellåda samt utvändigt koffertlåda medföljer. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1962 Motor: Rak fyra Cylindervolym: 998 cc Hästkrafter: 45. Utropspris: 85 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Volvo P1800 ES, 1971.

Föremålsnummer 322076 Auktionsnummer 65 Under sin praktiktjänstegöring 1957-59 så ritade Pelle Pettersson bilen som senare skulle bli känd som Volvo P1800. P1800 presenterades 1959 och serietillverkades i olika versioner från 1961 till 1972. Bilen har en bensinmotor med toppventiler typ B20E. Running order och besiktigad. Mycket gott skick. Extra motor och växellåda samt utvändigt koffertlåda medföljer. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1971 Motor: 4-cyl OHV Cylindervolym: 1778 cc Hästkrafter: 135. Utropspris: 230 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


BIL, Jaguar E-Type Series 3, 1973. Föremålsnummer 322096 Auktionsnummer 66

Den nya V12 modellen kom bara som cabriolet eller 2+2 coupé. Man ser lättas skillnad på den här V12-modellen och en vanlig E-type genom att titta på grillen eller där bak på bilen där det står V12. Det producerades sammanlagt runt 15000 st Serie 3 (V12) under åren 1971–74. Running order och besiktigad och i svenskt register. Extra motor och växellåda samt utvändigt koffertlåda medföljer. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Storbritannien Årsmodell: 1973 Motor: V12 Cylindervolym: 5,3 l Hästkrafter: 265. Utropspris: 400 000 SEK

Dokumentlänk 1 Dokumentlänk 2 Foto: Niklas Ericson


BIL, Datzun 280ZX, 1980.

Föremålsnummer 324401 Auktionsnummer 67 Ej besiktigad sedan 1995 och ett renoveringsobjekt. Extra motor och växellåda samt utvändigt koffertlåda medföljer. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Japan Årsmodell: 1980 Motor: 107 kw. Utropspris: 25 000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, Jaguar C-Type (Replica), 1953/2007. Föremålsnummer 322163 Auktionsnummer 68

Motorn är en 6-cylindrig radmotor med tre stycken Weberförgasare och med dubbla överliggande kamaxlar. Växellådan är 5-växlad manuell. Stel bakaxel. Skivbromsar runt om. Fackverksram med aluminiumkaross. Totalt tillverkades 52 bilar, dessa var avsedda för racing och hade stora framgångar världen över. Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdfkatalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1953 Motor: 6 cyl, rak Cylindervolym: 3,442 l Hästkrafter: 278 vid 6200 rpm Prestanda: 260 km/h. Utropspris: 675 000 SEK

Dokumentlänk Foto: Niklas Ericson


LÄTTVIKTARE, 98 cc

Föremålsnummer 326434 Auktionsnummer 69 Renoveringsobjekt. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Utropspris: 3000 SEK

Foto: Niklas Ericson


BIL, T-Ford, 1914.

Föremålsnummer 323790 Auktionsnummer 70 Running order och i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1913 Motor: 4-cyl Cylindervolym: 3,25 l Hästkrafter: 20 Prestanda: 70 km/h. Utropspris: 275 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, Chevrolet, 1928.

Föremålsnummer 323742 Auktionsnummer 71 Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att i nspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1928 Std Sedan Motor: 4 cy rak sidvent. Cylindervolym: 3,6 Hästkrafter: 35 Prestanda: 70 km/h. Utropspris: 70 000 SEK

Foto: Uno Levinsson


BIL, Chevrolet, 1927.

Föremålsnummer 323744 Auktionsnummer 72 Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1927 öppen Motor: 4 cyl rak sidvent Cylindervolym: 3,6l Hästkrafter: 35 Prestanda: 70 km/h. Utropspris: 80 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, Volvo PV 444, 1947.

Föremålsnummer 323757 Auktionsnummer 73 Running order, men ej intagen i nya svenska registret. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1947 nr 200 Motor: B4B Cylindervolym: 1,4 l Hästkrafter: 40 Prestanda: 100 km/h. Utropspris: 135 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, Chevrolet Styleline, 1950. Föremålsnummer 323761 Auktionsnummer 74

Running order, men ej i nya svenska registret. Orenoverad. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1950 Motor: rak 6 cyl sidvent Cylindervolym: 3,5 l Hästkrafter: 92 hkr Prestanda: 120 km/h. Utropspris: 110 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, Citroën AC 4, 1928.

Föremålsnummer 324089 Auktionsnummer 75 Running order. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1928-1932 Motor: 4 cyl Cylindervolym: 1,6 l Hästkrafter: 30 Prestanda: 80 km/h. Utropspris: 60 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, Volvo PV 51, 1938.

Föremålsnummer 324091 Auktionsnummer 76 Running order men ej i nya svenska registret. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Sverige Årsmodell: 1938 Motor: 6 cyl rak sidventil Cylindervolym: 3,6 l Hästkrafter: 86 Prestanda: 120 km/h. Utropspris: 175 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, Buick ser 50, 1930.

Föremålsnummer 323709 Auktionsnummer 77 Running order och isvenskt register. Totalrenoverad till ett fantastiskt skick. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett fletal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1930 Motor: rak 6 cyl toppventil Cylindervolym: 5,4 l Hästkrafter: 98 Prestanda: 120 km/h. Utropspris: 500 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, T-Ford, 1926.

Föremålsnummer 323714 Auktionsnummer 78 Running order och i svenskt register. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen.Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1923 Motor: 4 cyl Cylindervolym: 3,25 l Hästkrafter: 20 Prestanda: 70 km/h. Utropspris: 150 000 SEK

Dokumentlänk

Foto: Uno Levinsson


BIL, Mathis, 1923.

Föremålsnummer 323721 Auktionsnummer 79 Extra motor medföljer. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se sidan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: Frankrike Årsmodell: 1923 Motor: 4 cyl Cylindervolym: 1,5 l Hästkrafter: 20 Prestanda: Okänd. Utropspris: 28 000 SEK

Dokumentlänk


MOTORCYKEL, Excelsior med sidvagn, 1917. Föremålsnummer 323721 Auktionsnummer 80

Running order. Nyrenoverad. Vänligen observera att särskilda villkor gäller för denna auktion, se idan 2 – 3 i pdf-katalogen. Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare. Land: USA Årsmodell: 1917 Motor: V-twin Cylindervolym: 1000 cm 3 Hästkrafter: 20 hkr Prestanda: 110 km/h. Utropspris: 450 000 SEK

Foto: Uno Levinsson


Samlarbilsauktion - Göteborgs Auktionsverk  
Samlarbilsauktion - Göteborgs Auktionsverk  
Advertisement