Page 48

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

UNGA I RÖRELSE

NYANLÄND KOMPETENS Göteborgs universitet har mycket på gång för att underlätta för människor med flyktingbakgrund. Universitetet tar ett humanitärt ansvar, och får samtidigt tillgång till en enorm kompetensresurs genom nyanlända. TEXT KARIN REHN FOTO JOHAN WINGBORG

V

I HAR ETT STORT ansvar att hantera en situation som påverkar vårt samhäl­ le så mycket, och för att underlätta vägen in i ett nytt liv för de nyan­ lända, säger Helena Lindholm, pro­ rektor på Göteborgs universitet. En stor del av de människor som befinner sig på flykt är akademi­ ker. Andra är ungdomar, där ett liv utan krig och terror i hemlandet skulle innebära universitetsstu­ dier. Dessa hårt drabbade män­ niskor är i desperat behov av nya möjligheter. Dessutom utgör de – helt krasst – ett humankapital som samhället behöver.

samordnar även den svenska delen av det internationella nätverket ”Scholars at Risk”, som hjälper forskare som på grund av hot eller censur inte kan jobba i sina hemländer. Som första lärosäte i Sverige har Göteborgs universitet också tagit emot två forskare inom ramen för Scholars at Risk. Att få ta upp en universitetsutbildning eller forskning som avbrutits på grund av krig och flykt, är en viktig dörröppnare till en framtid i innanförskap. T.h. Helena Lindholm, prorektor på Göteborgs universitet.

om hela universitetet har 100 prak­ tikplatser för flyktingar med uppe­ hållstillstånd redan skapats, i sam­ arbete med Arbetsförmedlingen. Picture: Simon Davis/DFID

– VI MÅSTE HITTA sätt att under­ lätta för unga människor som bli­ vit avbrutna i studierna att fort­ sätta sin utbildning här, och vi måste nå ut med information till nyanlända som vill börja studera. Men det handlar också om att ut­ veckla metoder för att bättre ta hand om de akademiker som redan är färdigutbildade i hemlandet, att snabbare validera och komplettera det som behövs för att uppfylla våra specifika svenska krav. En annan viktig del är att ut­ nyttja möjligheten som arbetsplats. På institutioner och fakulteter runt

GÖTEBORGS UNIVERSITET

– Det kan vara allt från rena forskarplatser till assistenter på laboratorier och jobb inom adminis­ tration.  ■

»Att förlora den här generationen är en kostnad som världen inte har råd med.” Nobels fredspristagare Malala Yousafzai (sagt vid givarkonferensen för Syrien i London februari 2016, angående behovet av att erbjuda flyktingbarn utbildning).

Uppgraderad cykelpendlare ERIC ZINN I SIN RÖDA velomobil har fått vänja sig vid den uppmärksamhet han får under sin dagliga

pendling in till jobbet från Kungälv, vilket blir 25 mil i veckan när han jobbar heltid. – Ja, man får allt vara lite exhibitionist. Men det blir framför allt två timmars benträning varje dag för en småbarnspappa, säger Eric Zinn, som föll för cykelbilen både för den dagliga träningens och för miljöns skull. I sommar ordnar han en velomobiltävling under Kulturkalaset. www.velo-city.se

48 Foton : Sameul Unéus

Magasingoteborg2016