Page 1

aaccomplice BrE /ə’k mpl s/ (noun) [C] someone who helps a criminal to commit a crime; współsprawca: Examples: She was the accomplice with the hooligans who damaged public place.

Ona była współsprawcą szkód wyrządzonych w publicznym miejscu. accuse (+of +sth) //ə’kju:z// (verb) [T] to say that someone has done something bad oskarżyć (kogoś o coś):

He was falsely accused of murder/ Został niesłusznie oskarżony o morderstwo bail //be l// (noun) [U] when money is paid to a court so that someone can be released from prison until their trial kaucja:

He was released on bail/ Został zwolniony za kaucją  charge //t :dʒ// (noun) [C,U] 1 a formal police statement saying that someone is accused of a crime zarzut: She was arrested on charges of theft and forgery/ Została aresztowana pod zarzutem kradzieży i fałszerstwa; 2 when you accuse someone of something oskarżenie kogoś o coś: This is a serious charge to make against your colleagues./ To poważny zarzut przeciw twoim współpracownikom; 3 the amount of money that you have to pay for something, especially for an activity or a service opłata: He repaired the computer free of charge/ Naprawił komputer bez żadnej opłaty; 4 the amount of electricity that an electrical device has in it or that a substance has in it ładunek elektryczny; 5 an attack in which people or animals run forward suddenly natarcie, atak fine //fa n// (noun) [C) an amount of money that you must pay for breaking a law or rule grzywna:

The court gave her two weeks to pay the fine./ Sąd dał jej dwa tygodnie na zapłacenie grzywny innocent //’ nəsənt// (adjective) 1 not guilty of committing a crime niewinny:

He claims to be innocent of the crime./On twierdzi, że nie jest winny zbrodni.; 2 not having much experience of life and not knowing about the bad things that happen:

She was young innocent girl./ Była młodą niewinną dziewczynką judge //dʒdʒ// (noun) [C] 1 someone who controls a trial in court, decides how criminals should be punished, and makes decisions about legal things sędzia: The judge will pass sentence this afternoon./ Sędzia wyda wyrok popołudniu.; 2 someone who is usually wrong/usually right, etc when they judge something: osąd, ocena:

She usually has a good judge of people's characters./ Ona przeważnie trafnie osądza charaktery ludzi. suspect //sspekt// (noun, verb) noun [C] someone who may have committed a crime podejrzany; verb [T] to think that someone may have committed a crime or done something bad podejrzewać: They

suspected that he was lying./ Podejrzewali, że on kłamie. to be behind bars (idiom) to be in prison być za kratkami:

His uncle has been sitting behind bars for two years./ Jego wujek siedzi za kratkami juz od dwóch lat to defend //d ’fend// (verb)[T] 1 to try to show in a court that someone is not guilty of a crime być czyimś obrońcą, bronić kogoś w sądzie: He has hired two lawyers to defend him in court/. Zatrudnił dwóch prawników aby bronili go w sądzie; 2 to protect someone or something from being attacked, especially by fighting odpierać napaść, bronić się: She tried to defend herself with a knife/. Próbowała bronić się za pomocą noża; 3 to support someone or something that is being criticized bronić czyjegoś zdania, wspierać:

The newspaper's editor defended his decision to publish the photos./ Wydawca gazety bronił swojej decyzji o wydrukowaniu zdjęć.; 4 to try to win a match or competition that you have won before bronić tytułu: She will be defending her title for the third year running./ Będzie bronić swojego zwycięstwa po raz trzeci z rzędu.

slownik  

Uzylam slow o z tematyki 'law and crime.' Mialam problem z wrzuceniem pliku do pdfu, ale jakos sobie poradzialam. Mam nadzieje, ze jest czyt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you