Page 1


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Współpraca z Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni szansą na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych Dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra, Innowacyjno Wdrożeniowe Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Innowacyjno Wdrożeniowe Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska istnieje na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego od 2005 roku. Laboratorium PPNT dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą i dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym. Laboratorium PPNT prowadzi badania w następującej tematyce: •

diagnostyka mikrobiologiczna - badania czystości mikrobiologicznej wody, preparatów kosmetycznych, produktów farmaceutycznych

nadprodukcja i oczyszczanie białek w systemach bakteryjnych

analizy chemiczne białek, polimerów, kwasów nukleinowych - optymalizacja metody rozdziału i detekcji związków chemicznych

diagnostyka molekularna oparta o analizę oraz sekwencjonowanie DNA, amplifikacja fragmentów genów przy użyciu technik PCR

klonowanie genów do systemów ekspresyjnych

hodowle roślinne in vitro, opracowywanie metod efektywnego namnażania roślin

analiza cytotoksyczności substancji

produkcja biomasy bakteryjnej i drożdżowej

analizy spektrometrii mas LC MS/MS, analizy chemiczne żywności, prób środowiskowych i materiału roślinnego

Kadra Laboratorium PPNT proponuje pomoc w prowadzeniu projektów badawczowdrożeniowych oraz naukowych, a także przy organizacji i prowadzeniu szkoleń.

2


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

3


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Wpływ amorfizacji indapamidu na rozpuszczalność Damian Świeczkowski, Wojciech Gostomczyk, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Kierownik Katedry: prof. dr hab. Wiesław Sawicki; opiekun SKN: dr hab. Joanna Nowakowska; opiekun naukowy pracy: dr hab. Krystyna Pieńkowska

W naukach farmaceutycznych wiele uwagi poświęca się problematyce występowania polimorfizmu, pseudopolimorfizmu oraz form amorficznych zarówno substancji leczniczych, jak i pomocniczych. Tematyka ta włączyła się w nurt badań związanych między innymi z poprawą rozpuszczalności substancji leczniczych z II i IV grupy klasyfikacji BCS. Prace badawcze w różnych ośrodkach skupione są między innymi na uzyskaniu większej rozpuszczalności aktywnej substancji leczniczej (API) wskutek otrzymania form amorficznych. Przedmiotem badań był indapamid stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ze względu na ograniczoną rozpuszczalność należy on do II klasy w systemie klasyfikacji BCS, co oznacza małą rozpuszczalność i dobre wchłanianie. Celem badań była ocena wpływu postaci indapamidu, krystalicznej i amorficznej, na rozpuszczalność. Ponadto celem badań było wykazanie wpływu różnych technik amorfizacji indapamidu (witryfikacji - zeszklenia, kriomielenia, mielenia kulowego) na zdolność do rozpuszczania. W badaniach wykorzystano techniki mikroskopowe (obrazujące morfologię formy krystalicznej i amorficznej), spektroskopii 1H-NMR oraz FTIR (do potwierdzenia tożsamości substancji), dyfrakcję rentgenowską XRD (do potwierdzenia otrzymania różnymi technikami form amorficznych), jak również technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych RP-HPLC (do oceny rozpuszczalności).

4


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

5


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Chromatografia cienkowarstwowa jako proste narzędzie w analizie retencji i separacji wybranych związków Krzesimir Ciura; Łukasz Buczyński; Sandra Maciejewska, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Kierownik Katedry: prof. dr hab. Wiesław Sawicki; opiekun SKN: dr hab. Joanna Nowakowska

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest dominującą techniką badawczą wykorzystywaną przez uczestników SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej. Największą zaletą TLC jest jej prostota. W odróżnieniu od pozostałych technik stosowanych w chromatografii jest metodą szybką, nie wymaga drogiego i skomplikowanego w obsłudze wyposażenia oraz jest relatywnie tania. Jest jedyną metodą pozwalającą na jednoczesne rozwijanie kilku chromatogramów. Dlatego jest szeroko stosowana zarówno w analizie wielu związków, jak i we wstępnych procedurach oczyszczających. TLC jest stosowana do badań nad mechanizmem retencji oraz pozwala na wyjaśnianie zależności między strukturą a aktywnością biologiczną wielu substancji. Dane uzyskane z TLC mogą być użyte do obliczania np. współczynnika podziału (logP), współczynnika pojemnościowego (k’) oraz parametrów hydrofobowości. Podczas prezentacji zostaną omówione techniki detekcji badanych związków stosowanych przez nasz zespół. Za przykład posłuży iwabradyna, której wizualizacja jest dołączona do publikacji pt. „Chromatographic analysis of ivabradine on polar, nonpolar and chemically modified adsorbents by HPTLC” wysłanej do Journal of Food and Drug Analysis. Przedstawione zostaną przykłady obrazujące, jak uzyskane dane chromatograficzne zostały wykorzystane do analizy retencji za pomocą równań QSRR (Quantitative structure-retention relationship). Praca dotycząca analizy ilościowej zależności między strukturą chemiczną związków a ich retencją została zaprezentowana w Lublinie podczas sympozjum „Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych”. (wrzesień 2012) Zaprezentowane również zostaną fragmenty pracy „Analiza selektywności układów chromatograficznych po zastosowaniu steroidów jako substancji modelowych”, wygłoszonej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Doktorów i Młodych Naukowców w Bydgoszczy (marca 2012). Duży nacisk położony został na badanie retencji na stacjonarnej fazie cyjanopropylowej. Faza ta należy do faz modyfikowanych, których użycie jest obecnie mało rozpowszechnione. Prezentacja wybranych fragmentów wyżej wymienionych prac będzie miała na celu przybliżenie technik statystycznych, z których korzysta nasz zespół.

6


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

7


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Modelowanie farmakokinetyki i farmakodynamiki propofolu jako jeden z aspektów działalności SKN przyKatedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki Agnieszka Borsuk, Aleksandra Mejza, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Kierownik Katedry: prof. dr hab. Roman Kaliszan; opiekun SKN: mgr Damian Szczesny

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki, działające pod opieką mgr Damiana Szczesnego, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów IV i V roku farmacji. Na spotkaniach Koła omawiane są przypadki kliniczne i rozwiązywane są zaistniałe w nich problemy lekowe. W ramach nauki korzystania z baz danych studenci przygotowują prezentacje dotyczące wybranych zagadnień farmakologicznych. Organizowane są spotkania z przedstawicielami takich firm jak Polpharma czy Cerko Lab System, na których studenci mają okazję poznać alternatywne drogi kariery po ukończeniu studiów - praca przy badaniach klinicznych lub w laboratorium analitycznym. Celem nadrzędnym spotkań jest przedstawienie pomysłów na obecne i dalsze badania. Aktualnie naukowa działalność Koła skupia się na dwóch głównych projektach. Pierwszy z nich dotyczy badań nad związkami o budowie imidazolinowej i składa się z 4 etapów: opracowania metodyki badań, zbierania danych z eksperymentu in vivo oraz chromatograficznego oznaczania stężeń leków we krwi, modelowania farmakokinetyczno-farmakodynamicznego (PKPD) i wyznaczania zależności pomiędzy strukturą cząsteczki a właściwościami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi (QSPKR/QSPDR). Drugi natomiast skupia się na wyznaczaniu parametrów farmakokinetycznych propofolu w populacji pediatrycznej przy użyciu modelowania PKPD. Ponadto członkowie Koła Naukowego zaangażowani są w kilka mniejszych projektów, m.in. porównanie metod detekcji fluorescencyjnej i UV przy stosowaniu gradientu pH w HPLC. Co roku nasze Koło bierze aktywny udział w Pikniku na Zdrowie oraz Medycznym Dniu Nauki, na które przygotowywane są materiały dotyczące metod analizy substancji leczniczych oraz bezpiecznej farmakoterapii powszechnie stosowanych leków. Prezentujemy także urządzenia wykorzystywane w doświadczeniach na zwierzętach oraz proste metody eksperymentalne m.in. chromatografię bibułową.

8


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

9


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Wpływ wysiłku na poziom hormonów endogennych Patryk Poniatowski, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Kierownik Katedry: dr hab. Tomasz Bączek, prof. ndzw., opiekun SKN: dr Lucyna Konieczna

Działalność Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej jest odpowiedzią na zainteresowania studentów obejmujące zgłębianie wiedzy na temat analizy leków, oceny jakości preparatów farmaceutycznych i optymalizacji różnorodnych technik analitycznych. Studenci mają okazję nabycia umiejętności praktycznych w zakresie analityki biomedycznej, co w przyszłości zaowocuje lepszym statusem absolwenta na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. W ramach Koła studenci realizowali zadania projektu naukowego na temat oceny różnic w poziomach endogennych hormonów płciowych przed i po wysiłku, u osób trenujących judo i jujitsu. Członkowie Koła brali czynny udział w konferencji naukowej BIOMEDITECH w Gdańsku, 9-13.05.2012r. Obecnie, kluczowym projektem Koła jest badanie wpływu wysiłku fizycznego na organizm sportowca u zawodników uprawiających pływanie. Ogromnym zainteresowaniem studentów cieszy się problematyka stosowania anabolików wśród młodych sportowców, dlatego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy stosowanie preparatów o działaniu anabolicznym prowadzące do szybszego wzrostu masy mięśniowej jest kluczem do sukcesu w sporcie?

10


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

11


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Działalność SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – digitalizacja zielnika Małgorzata Barczyńska, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Kierownik Katedry: prof. dr hab. J. Renata Ochocka; opiekun SKN: dr Natalia Filipowicz

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej zostało założone w latach 50 XX w. przez prof. dr hab. Ignacego Tadeusza Sulmę. W ramach działalności koła odbywały się wykłady i wycieczki o tematyce przyrodniczej oraz spotkania z Gdańskim Towarzystwem Przyrodników. Członkowie zaangażowani byli w projekty naukowe, głównie z dziedziny biologii molekularnej roślin oraz badania aktywności biologicznej roślinnych metabolitów wtórnych. Od kilku lat w ramach studenckiej aktywności przy katedrze odbywają się prace związane z digitalizacją zbiorów zielnika GDMA w oparciu o oprogramowanie HerbaNET. Monitorowany jest też stan kolekcji, co jest bardzo istotne ze względu na naukową, dydaktyczną oraz historyczną wartość zgromadzonych okazów roślin. Od początku 2013 roku koło planuje ponownie poszerzyć swoją działalność o organizację wycieczek i wykładów o tematyce botanicznej, prowadzenie niewielkich projektów naukowych w katedrze, udział w konferencjach, zjazdach studenckich oraz w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Organizowane będą też zajęcia dla uczniów szkół podstawowych mające na celu popularyzację botaniki.

12


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

13


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Formulacja i badania uwalniania leczniczej gumy do żucia Dawid Masłowski, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Kierownik Katedry: dr hab. Wojciech Kamysz prof. nadzw., opiekun SKN: dr hab. Wojciech Kamysz prof. nadzw.

Prowadzone obecnie przez SKN projekty badawcze obejmują przede wszystkim zakres prac nad uzyskaniem medycznej gumy do żucia zawierającej leki przeciwdrobnoustrojowe, stosowane m.in. w przypadkach zakażenia jamy ustnej. W celu realizacji powyższego zagadnienia zgłębiony został problem formulacji gumy do żucia, czyli doboru składników wchodzących w jej skład, umożliwiające prawidłowe sporządzenie postaci leku, jaki i zapewniające najlepsze warunki uwalniania substancji leczniczej. Selekcja z wielu dostępnych substancji, będzie determinować typ i jakość finalnego produktu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ rozpuszczalności leku na stopień jego uwolnienia i związane z tym możliwości wprowadzenia substancji poprawiającej ten parametr oraz na przedłużenie natężenia smaku, niwelującego nieprzyjemne odczucie smakowe wynikające z obecności leku. Kluczowym zagadnieniem projektu, umożliwiającym ocenę działania wykonanej postaci leku, jest badanie uwalniania substancji leczniczej, które przeprowadzone zostanie na maszynie do uwalniania z gumy do żucia, zgodnie z normami farmakopealnymi. W celu sprawdzenia parametrów pracy maszyny, wstępnie zostaną przeprowadzone badania uwalniania z dostępnej w sprzedaży gumy do żucia Nicorette.

14


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

15


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Co to jest ISPE i jakie działania w ramach tej organizacji mogą podejmować studenci farmacji? Wawrzyniec Paluch, Adrian Kamola, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Kierownik Katedry: prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, opiekun SKN: prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, dr Marcin Płaczek, dyr. Andrzej Szarmański (opiekun z ramienia przemysłu)

ISPE- International Society for Pharmaceutical Enginering to międzynarodowa organizacja zrzeszająca inżynierów i farmaceutów pracujących w szeroko pojętym przemyśle farmaceutycznym. Na całym świecie istnieją też studenckie oddziały organizacji, w tym trzy w Polsce. Koło Naukowe ISPE – Farmacja Przemysłowa przy KiZ Farmacji Stosowanej zrzesza studentów szczególnie zainteresowanych szeroko pojętym przemysłem farmaceutycznym. Działalność Koła opiera się na spotkaniach z przedstawicielami tej gałęzi przemysłu, prezentacjach przygotowywanych przez studentów, udziale w konferencjach i sympozjach przeznaczonych dla pracowników przemysłu farmaceutycznego, wyjazdach do zakładów przemysłowych oraz udziale w ogólnouczelnianych imprezach, takich jak Medyczny Dzień Nauki czy Piknik na Zdrowie.

16


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

17


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Perspektywy rozwoju działalności naukowej studentów Wydziału Farmaceutycznego - dyskusja Moderator: dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw., Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

18


SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

19


"Sympozjum Studenckich Kół Naukowch Wydziału Farmaceutycznego z OML" 12.12.2012  
"Sympozjum Studenckich Kół Naukowch Wydziału Farmaceutycznego z OML" 12.12.2012  
Advertisement