Page 1

C.P. CERVANTES

Matemàtiques 1r cicle

BLOC 1: NOMBRES I OPERACIONS Nombres naturals Concepte i grafia del 0 al 999. Concepte d’unitat, desena i centena. Nombres ordinals fins al 9é.

Operacions Sumar i restar (portant i sense portar) Iniciació al concepte de multiplicació. Introducció a la partició a nivell manipulatiu. Resolució de problemes senzills.

Estratègies de càlcul Càlcul mental. Composició i descomposició dels nombres fins al 999. Seguiment de sèries ascendents i descendents. Comparació dels nombres fins al 999 fent servir els símbols <, > i =.

1r NIVELL NOMBRES NATURALS Continguts Criteris d’avaluació - Concepte i grafia del 0 al 99. - Concepte d’unitat i desena.

-Coneix els nombres del 0 al 99. -Escriu i relaciona el nombre i grafia fins al 99. -Entén la desena com un grup de deu unitats.

OPERACIONS Continguts Criteris d’avaluació

2n NIVELL NOMBRES NATURALS Continguts Criteris d’avaluació - Concepte i grafia del 0 al 999. Concepte d’unitat, desena i centena.

-Coneix els nombres del 0 al 999. -Escriu i relaciona el nombre i grafia fins al 999. -Entén la desena com un grup de deu unitats i la centena com a grup de 100 unitats i 10 desenes.

OPERACIONS Continguts Criteris d’avaluació

- Suma (portant i sense -Té adquirits els - Sumar i restar (portant i -Té adquirits els portar-ne) i resta sense mecanismes per realitzar sense portar) mecanismes per realitzar portar. sumes (portant i sense - Iniciació al concepte de sumes i restes (portant i


- Resolució de problemes portar-ne) i restes sense senzills. portar. -És capaç de resoldre problemes senzills utilitzant les operacions adequades.

ESTRATÈGIES DE CÀLCUL Continguts Criteris d’avaluació - Càlcul mental. Comparació dels nombres fins al 99 fent servir els símbols <, > i =. - Seguiment de sèries ascendents i descendents.

-Cerca estratègies de càlcul mental. -Entén i utilitza correctament els símbols <, > i =. -Sap fer sèries senzilles.

multiplicació. - Les taules de multiplicar de l’1 fins al 10. - Introducció a la partició a nivell manipulatiu. - Resolució de problemes senzills.

sense portar-ne) -Entén la multiplicació com la suma de nombres iguals. -Té adquirida la noció de partició. -És capaç de resoldre problemes senzills utilitzant les operacions adequades.

ESTRATÈGIES DE CÀLCUL Continguts Criteris d’avaluació - Càlcul mental. -Comparació dels nombres fins al 999 fent servir els símbols <, > i =. - Seguiment de sèries ascendents i descendents.

-Cerca estratègies de càlcul mental. -Entén i utilitza correctament els símbols <, > i =. -Sap fer sèries.

BLOC 2: LA MESURA: ESTIMACIÓ I CÀLCUL DE MAGNITUDS Longitud, capacitat i pes / massa Unitats de longitud no convencionals: passes, pams i peus. Unitats de longitud: metre i centímetre. Unitats de capacitat: el litre. Unitats de massa: el quilogram. Comparació d’unitats.

Mesura del temps Unitats de temps: calendari, hores i fraccions horàries (en punt, i quart, i mitja i menys quart).


Sistema monetari Valor de les monedes i bitllets. Equivalències de les Unitats monetàries.

1r NIVELL

2n NIVELL

LONGITUD, CAPACITAT i PES / MASSA Continguts Criteris d’avaluació

LONGITUD, CAPACITAT i PES / MASSA Continguts Criteris d’avaluació

-Unitats de longitud no -Sap mesurar amb -Unitats de longitud: metre convencionals: passes, passes, pams i peus. i centímetre. pams i peus. -Unitats de capacitat: el -Comparació de pesos -Es capaç de comparar litre. (més pesat / menys dos objectes amb pes pesat). diferent. -Unitats de massa: el -Comparació de Compara continents quilogram. capacitats (n’hi cap més o diferents segons la menys). capacitat que tenen.

MESURA DEL TEMPS Continguts Criteris d’avaluació

-Sap mesurar fent servir el regle (cm). -Coneix el litre com a unitat de capacitat i fa comparacions. -Coneix el quilogram com a unitat de massa i fa comparacions.

MESURA DEL TEMPS Continguts Criteris d’avaluació

-Unitats de temps: -Sap els dies de la calendari, hores i setmana. fraccions horàries (en punt i i mitja). -Sap els mesos de l’any.

-Unitats de temps: -Sap els dies de la calendari, hores i setmana. fraccions horàries (en punt, i quart, i mitja i -Sap els mesos de l’any. menys quart). -Utilitza correctament les -Utilitza correctament les fraccions horàries (en punt fraccions horàries (en punt, i mitja). i quart, i mitja i menys quart).

SISTEMA MONETARI Continguts Criteris d’avaluació

SISTEMA MONETARI Continguts Criteris d’avaluació

-Valor de les monedes de -Reconeix les monedes de -Valor de les monedes i cèntims i d’un i dos euros. cèntims i d’un i dos euros. bitllets de 5, 10 i 20. -Preu.

-Reconeix el símbol de l’euro.

-Equivalències

de

les

-Coneix i utilitza les monedes i els bitllets de 5, 10 i 20 euros.


Unitats treballades.

monetàries -Identifica l’euro com a cent cèntims. -Resol situacions compra senzilles.

-Preu i canvi.

de

BLOC 3: GEOMETRIA La situació en l’espai, distàncies i girs Dreta i esquerra. Dins, fora, dalt i sota. Línies poligonals i corbes obertes i tancades.

Formes planes i espacials Formes geomètriques. Cossos geomètrics.

Regularitats i simetries Formes simètriques.

1r NIVELL

2n NIVELL

LA SITUACIÓ EN L’ESPAI, DISTÀNCIES I GIRS LA SITUACIÓ EN L’ESPAI, DISTÀNCIES I GIRS

Continguts

Criteris d’avaluació

Continguts

Criteris d’avaluació

-Dreta i esquerra. -Dins, fora, dalt i sota. -Línies poligonals i corbes obertes i tancades.

-Diferencia entre dreta i esquerra en relació a sí mateix. -Entén i utilitza correctament els diferents conceptes: dins, fora, dalt i sota en diferents contextos.

-Dreta i esquerra. -Dins, fora, dalt i sota. -Línies poligonals i corbes obertes i tancades.

-Diferencia entre dreta i esquerra en relació a sí mateix i a altres elements de l’espai. -Entén i utilitza correctament els diferents conceptes: dins, fora, dalt i sota en diferents contextos.


FORMES PLANES I ESPACIALS Continguts Criteris d’avaluació -Formes geomètriques: -Reconeix i dibuixa quadrat, cercle, triangle i correctament les formes rectangle. geomètriques: quadrat, cercle, triangle i rectangle. -Cossos geomètrics: piràmide, con, cilindre, -Identifica les formes i cub, prisma i esfera. cossos geomètrics treballades al seu entorn.

FORMES PLANES I ESPACIALS Continguts Criteris d’avaluació -Formes geomètriques i -Reconeix i elabora les les seues parts: formes i cossos geomètrics quadrilàters, triangle i treballats. cercle. -Identifica les parts de les -Cossos geomètrics: formes geomètriques. piràmide, con, cilindre, cub, prisma i esfera. -Identifica les formes i cossos geomètrics treballades al seu entorn.

REGULARITATS i SIMETRIES Continguts Criteris d’avaluació

REGULARITATS i SIMETRIES Continguts Criteris d’avaluació -Formes simètriques.

-Identifica simètriques.

BLOC 4: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR i PROBABILITAT Gràfics estadístics Gràfics de barres senzills. Elaboració i interpretació de taules. Interpretació de pictogrames.

Caràcter aleatori d’algunes experiències La probabilitat i l’atzar: impossible, segur i possible.

figures


1r NIVELL GRÀFICS ESTADÍSTICS Continguts Criteris d’avaluació -Gràfics senzills.

de

2n NIVELL GRÀFICS ESTADÍSTICS Continguts Criteris d’avaluació

barres -Interpreta taules i gràfics -Gràfics amb senzills de situacions caracterìstiques. familiars. -Elaboració i interpretació -Interpretació de taules. pictogrames.

CARÀCTER ALEATORI Continguts Criteris d’avaluació

dues -Interpreta i elabora taules i gràfics senzills de situacions familiars. de

CARÀCTER ALEATORI Continguts Criteris d’avaluació -La probabilitat i l’atzar: -Classifica successos impossible, segur i quotidians com possibles, possible. impossibles o segurs.

programació mates  

prog mates

programació mates  

prog mates