Page 1

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STANOWISK PRACY W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY: 1. Pełna nazwa wnioskodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności : ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

2. Forma prawna prowadzonej działalności ( osoba fizyczna, spółka cywilna/ jawna/ akcyjna/ z

o.o. , itp. ) :

……………………………………………………………………………………. ………………………..……

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS): ……………………………..…………………………….………………………..…… 3 . Numer Regon i NIP: ………………………………………………………………………….……….…. 4. Liczba zatrudnionych pracowników u wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ……………………………………..…………………… 5. Adres strony internetowej wnioskodawcy…….…….………………………………………………… 6. Wnioskuję o zorganizowanie ………. stanowisk w okresie od ………….……. do …………....… - nazwa stanowisk…….………………………………………………………………………………..……. - miejsce wykonywania prac : ……………………………..…………….……………………………… - rodzaj prac ……………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………………..…………………..……………………………….…..…

- niezbędne lub pożądane kwalifikacje kierowanych bezrobotnych i inne wymogi: ………………………………………………………………………………….………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….….……. ………………………………………………………………………………………………………………..…. 1


7. Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości …………….. miesięcznie. Wnioskowana wysokość refundowanego wynagrodzenia na osobę wynosi ………………………….…..……….…………… 8. Czy wnioskodawca ma zaległe zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta /Gminy, banków lub innych podmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej? ………………………………………………………….…………………… 9. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez ( wpisać %)……………………

wnioskodawcę

10. Po zakończeniu prac interwencyjnych zatrudnienie uzyska ………….…. pracowników. II. KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ PUBLICZNĄ ( wypełniają tylko przedsiębiorcy): Koszty zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, które zostaną poniesione : - w okresie 12 miesięcy, w przypadku bezrobotnego znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji; lub - w okresie 24 miesięcy, w przypadku bezrobotnego znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji. ( wyjaśnienie pojęć w części wniosku „Informacje dla wnioskodawcy” - pkt 1 ppkt 2)

Poszczególne miesiące

Miesięczne wynagrodzenie brutto

Miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne, FP oraz FGŚP od wynagrodzeń

RAZEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 RAZEM 2


III. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM STANIE ZATRUDNIENIA : ( wypełniają tylko przedsiębiorcy) 1. Średnia liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z okresu ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku . Miesiąc i rok Liczba zatrudnionych pracowników „zwykłych” Liczba zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji * oraz bardzo niekorzystnej sytuacji *

* wyjaśnione pojęcia w części wniosku „Informacje dla wnioskodawcy” – pkt 1 ppkt 2

a) Średnia liczba zatrudnionych pracowników „zwykłych” w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosła ............... osób ( ustalić na podstawie tabeli ). b) Średnia liczba zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosła ............. osób ( ustalić na podstawie tabeli ). c) Średnia liczba zatrudnionych pracowników bardzo niekorzystnej sytuacji w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosła ............. osób ( ustalić na podstawie tabeli ). 2. Na dzień złożenia niniejszego wniosku : a) Liczba zatrudnionych pracowników „zwykłych” w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu złożenia niniejszego wniosku wynosi …………….osób. b) Liczba zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu złożenia niniejszego wniosku wyniosła .............. osób. c) Liczba zatrudnionych pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu złożenia niniejszego wniosku wyniosła ............. osób. 3. Uzasadnienie zmian kadrowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy: ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

3


IV. INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ : ( wypełniają tylko przedsiębiorcy) 1. Nie otrzymałem(am) / otrzymałem (am) * pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis, w roku w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat …………………….………………………………………………….……….………….….. 2. Nie otrzymałem(am) / otrzymałem (am) * pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą , na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc, o której udzielenie ubiegam się niniejszym wnioskiem .…………………………………...…………….…………………… 3. Nie otrzymałem(am) / otrzymałem (am) * pomocy publicznej przeznaczonej na ratowanie lub restrukturyzację w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego wniosku .………………………..………………………... …………………………………………… V. WNIOSKOWANA OSOBA/ OSOBY DO ZATRUDNIENIA W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH Imię i nazwisko oraz PESEL proponowanej osoby / osób bezrobotnych: ………………………………………………………………………..………..…….…........ ……………………………………………………………………….…………..…….…..... ……………………………………………………………………….…………..…….…..... Oświadczam, że : - dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą ; - nie znajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3 ) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2 ) ; - spełniam warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne / Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25 / oraz o dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej ; - przyjmuję do wiadomości, iż wniosek może zostać przyjęty, gdy jest kompletny i prawidłowo wypełniony.

......................................... /miejscowość, data/

.......................................... /podpis i pieczątka wnioskodawcy /

DO WNIOSKU PROSZĘ DOŁĄCZYĆ : 1.

Dokument potwierdzający upoważnienie imienne do zaciągania zobowiązań / zawierania umów ( dotyczy tylko i wyłącznie „instytucji”) ;

2.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy / prace interwencyjne ( na każde stanowisko oddzielnie - druk w załączeniu ) .

3.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - ( druk w załączeniu - dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców );

4.

Wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat ( dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców – kserokopie i oryginały do wglądu );

5.

Zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą , na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc, o której udzielenie podmiot ubiega się niniejszym wnioskiem ( dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców - kserokopie i oryginały do wglądu ).

4


* wpisać słownie

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY 1. DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW: 1)

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących: -

partiami lub organizacjami politycznymi, posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich; organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy, organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy; urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej; kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, z późn. .zm.) przedstawicielstwami państw obcych; w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3 )oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2 ).

-

2)

Do prac interwencyjnych organizowanych przez przedsiębiorców mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP spełniające następujące warunki , określone w pkt a lub b: a) bezrobotny znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji musi spełnić jeden z następujących warunków : - wiek do 25 roku życia (decyduje data urodzenia) ; lub - długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy – pkt 3 ppkt 1 niniejszej informacji albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; lub - wiek powyżej 50 roku życia ( decyduje data urodzenia ); lub - osoby bez kwalifikacji zawodowych ,bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; lub - osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; lub - osoby niepełnosprawne ( orzeczony stopień niepełnosprawności ) ; lub - osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

oraz jednocześnie musi także spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków: -

bezrobotny pozostający bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed dniem wydania skierowania na prace interwencyjne ; lub wykształcenie podstawowe , gimnazjalne ; lub wiek powyżej 50 roku życia ( decyduje data urodzenia ) ; lub samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.

b) bezrobotny znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji ( osoba , posiadająca status bezrobotnego nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy ).

3) Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana przedsiębiorcom , jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz liczby bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji - w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy : a) Pomoc na rekrutację bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji : Przedsiębiorca zatrudnia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy skierowaną osobę bezrobotną i może rozwiązać stosunek pracy tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Refundacja części wynagrodzenia i składki ZUS przysługuje na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w pkt 3, ppkt 1 niniejszej informacji; b) Pomoc na rekrutację bezrobotnych znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji : Przedsiębiorca zatrudnia nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy skierowaną osobę bezrobotną i może rozwiązać stosunek pracy tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Refundacja części wynagrodzenia i składki ZUS przysługuje na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszej informacji.

5


2. DOTYCZY INSTYTUCJI: Do prac interwencyjnych, mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP spełniające jeden z następujących warunków: -

wiek do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia (decyduje data urodzenia) ; długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy - pkt 3 ppkt 1 niniejszej informacji albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bez kwalifikacji zawodowych ,bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; niepełnosprawne ( orzeczony stopień niepełnosprawności ) ; osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia.

3. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / tj. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. /. 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne / Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25 /. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu / Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3 /. 4) Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw / Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2 /. 5) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / tj. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm. / . 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie / Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm./

6

wniosek%20o%20zorganizowanie%20prac%20interwencyjnych201301041320  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/e83d9306-bddd-4084-a640-4d6a3d986704/wniosek%20o%20zorganizowanie%20prac%20interwencyjnych2013010413...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you