Page 1

……………………………………………………………………….

Gorzów Wlkp., …………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………………….…………….. (pesel)

………………………………………………………………...…… (adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

WNIOSEK O WYREJESTROWANIE Z EWIDENCJI PUP

Proszę o wyrejestrowanie mnie z ewidencji PUP od dnia…………………………………………..……… z powodu: - podjęcia zatrudnienia w ……………………………………………………………………………………… - podjęcia działalności gospodarczej - na własną prośbę - z innych przyczyn (proszę wymienić) ……………………………………………………...……………

Należne mi świadczenie odbiorę osobiście w terminie wskazanym przez PUP, lub proszę o przelanie ich na moje konto bankowe nr………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………. (podpis wnioskodawcy)


/Wniosek%20o%20wyrejestr  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/39cb4751-940e-4f4e-8fa3-6677998d0ba1/Wniosek%20o%20wyrejestrowanie%20z%20ewidencji%20PUP.doc