Issuu on Google+

……………………………………………………………………….

Gorzów Wlkp., …………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………………….…………….. (pesel)

………………………………………………………………...…… (adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

WNIOSEK O WYREJESTROWANIE Z EWIDENCJI PUP

Proszę o wyrejestrowanie mnie z ewidencji PUP od dnia…………………………………………..……… z powodu: - podjęcia zatrudnienia w ……………………………………………………………………………………… - podjęcia działalności gospodarczej - na własną prośbę - z innych przyczyn (proszę wymienić) ……………………………………………………...……………

Należne mi świadczenie odbiorę osobiście w terminie wskazanym przez PUP, lub proszę o przelanie ich na moje konto bankowe nr………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………. (podpis wnioskodawcy)/Wniosek%20o%20wyrejestr