Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Zgłoszenie / wniosek na szkolenie □ Szkolenie grupowe □ Szkolenie indywidualne

1

Nazwisko .............................................................. Imię ........................................................

2

Data urodzenia .......................................................................................................................

3

Adres zam. .................................................................................... Nr tel. .............................

4

Wykształcenie ......................................................................Nazwa i rok ukończenia szkoły

…………………………….....……….…... ….............................................................................5. Zawód wyuczony ............................................ wykonywany ................................................ 6. Posiadane uprawnienia ........................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 7. Nazwa kierunku szkolenia o jakie aktualnie ubiega się kandydat ......................................... ....................................................................................................................................................... 8. Czy korzystał(a) Pan(i) ze szkolenia finansowanego przez PUP lub PFRON ...................... (tak, nie)

jeżeli tak, to proszę podać nazwę szkolenia (kursu) i rok ukończenia ………………………… ……………………………………………………………………………………………...…… 9. Czy podjął(a) pan(i) prace po ukończeniu wyżej wymienionego szkolenia .......................... (tak, nie)

jeżeli tak, to na jakim stanowisku ……………………………………………………………… 10. Stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia ..................................................................

Złożenie zgłoszenia / wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie W przypadku zakwalifikowania się na szkolenie, odmowa udziału w szkoleniu wiąże się z wyrejestrowaniem z ewidencji urzędu pracy.

................................... (data)

Wypełnia PUP: Data rejestracji: .........................

..................................................... (podpis kandydata na szkolenie)


Uwagi: .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

1. Celowość skierowania na szkolenie 1: …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………….......

.........................................., dnia .........................

............................................................ Podpis wnioskodawcy

2. Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 2: Oświadczam, iż po ukończeniu szkolenia ……………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………….… zamierzam podjąć działalność gospodarczą w zakresie: ............................................................ ……………………………………………………………………………………………….….. .........................................., dnia .........................

............................................................ Podpis wnioskodawcy

3. Oświadczenie zakładu pracy 3: ....................................................................................................................................................... (nazwa i adres zakładu pracy)

....................................................................................................................................................... REGON……………………………..…..…….NIP……………………………………………. oświadczam, że Pan/i…………………………………………………………………………… zostanie zatrudniony/a w tutejszym zakładzie po ukończeniu szkolenia ……………..……….. ....................................................................................................................................................... na stanowisku ..............................................................................................................................

1

Wypełnia osoba bezrobotna Wypełnia osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć własną działalność gospodarczą 3 Wypełnia pracodawca 2


Warunki powyższego zatrudnienia zostaną określone w umowie zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. Do wniosku proszę dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w celu sporządzenia umowy pomiędzy PUP a pracodawcą.

.........................................., dnia .........................

............................................................ (podpis osoby upoważnionej)

/wni  

http://www.gorzow.pup.info.pl/getattachment/980569a6-705e-47e1-8ab9-68b41bc3c830/Zg%C5%82oszenie/wniosek%20na%20szkolenie201112011016.doc

/wni  

http://www.gorzow.pup.info.pl/getattachment/980569a6-705e-47e1-8ab9-68b41bc3c830/Zg%C5%82oszenie/wniosek%20na%20szkolenie201112011016.doc

Advertisement