Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Powiat gorzowski Numer identyfikacyjny REGON

za miesiąc listopad 2012 roku

211025494

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

w miesiącu sprawozdawczym 0

z tego osoby

Ogółem (w. 02+04)

w tym z prawem do zasiłku

ogółem

Wyszczególnienie

w końcu miesiąca sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

493

259

183

104

2845

1540

489

268

02

408

207

148

85

2414

1251

489

268

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 03 pracy

20

7

8

3

75

39

61

32

dotychczas niepracujące

85

52

35

19

431

289

0

0

poprzednio pracujące

04

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Zamieszkali na wsi

05

340

183

116

67

2056

1149

317

171

06

0

0

0

0

0

0

0

0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

42

23

15

7

144

84

2

0

w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

08

20

11

5

2

42

30

2

0

Cudzoziemcy

09

1

0

0

0

5

2

0

0

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

497

271

161

89

2619

1403

393

205

do 25 roku życia

11

128

79

42

26

554

328

39

24

długotrwale bezrobotne

12

177

115

53

36

1180

700

10

5

16

x

315

w tym posiadający gospodarstwo rolne

z wiersza 10

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 13 dziecka

x

32

x

x

19

powyżej 50 roku życia

14

107

47

31

10

736

282

207

88

bez kwalifikacji zawodowych

15

171

95

47

29

945

559

97

49

bez doświadczenia zawodowego

16

119

73

46

28

604

393

0

0

bez wykształcenia średniego

17

307

142

97

48

1869

866

279

123

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

54

43

21

20

405

354

41

38

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

13

1

4

0

58

2

1

0

niepełnosprawni

20

49

29

16

8

311

163

60

30

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

0

0

0

0


1.2. Bilans bezrobotnych Z ogółem Z ogółem z Ogółem Kobiety zamieszkali na wsi prawem do zasiłu

Wyszczególnienie 0

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

22

2791

1520

2013

1133

469

264

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25)

23

493

259

340

183

100

53

po raz pierwszy

24

93

53

64

36

23

16

po raz kolejny

25

400

206

276

147

77

37

po pracach interwencyjnych

26

3

3

2

2

0

0

po robotach publicznych

27

2

0

1

0

0

0

po stażu

28

6

3

4

2

1

1

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

29

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

30

0

0

0

0

0

0

po pracach społecznie użytecznych

31

67

45

66

45

0

0

0

0

439

239

297

167

34

183

104

116

67

35

156

92

99

57

36

0

0

0

0

37

27

12

17

10

prac interwencyjnych

38

5

5

4

4

robót publicznych

39

8

2

5

2

podjęcia działalności gospodarczej

40

6

2

3

2

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

41

6

2

5

2

inne

42

2

1

0

0

rozpoczęcia szkolenia

43

10

0

7

0

rozpoczęcia stażu

44

10

6

10

6

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

45

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

46

6

3

3

1

47

0

0

0

0

48

33

21

16

14

49

148

74

111

58

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

50

28

16

17

10

podjęcia nauki

51

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

52

1

0

1

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

53

1

1

1

1

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

54

4

2

3

1

55

15

12

12

9

56

2845

1540

2056

1149

57

529

295

397

224

z wiersza 23

z tego

Bezrobotni wg stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub 32 kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 33 (w. 34+43 do 55) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 35+37) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego z przyczyn

z tego

z tego

subsydiowanej (w. 38 + 39 do 42)

innych Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) w tym zarejestrowani po raz pierwszy


1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 roku życia

Wyszczególnienie

z wiersza 59

z tego

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+61)

kobiety

1

2

3

4

Długotrwale bezrobotni razem kobiety 5

6

58

550

320

713

272

1136

674

59

128

79

107

47

177

115

po raz pierwszy

60

58

35

4

2

po raz kolejny

61

70

44

103

45

177

115

po pracach interwencyjnych

62

1

1

1

1

1

1

po robotach publicznych

63

0

0

1

0

0

0

po stażu

64

2

0

1

1

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

65

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

66

0

0

0

0

0

0

67

3

2

33

18

59

41

68

0

0

0

0

0

0

69

116

68

84

37

133

89

70

42

26

31

10

53

36

71

34

21

24

7

45

32

72

0

0

0

0

0

0

73

8

5

7

3

8

4

prac interwencyjnych

74

3

3

1

1

1

1

robót publicznych

75

1

0

5

1

4

1

podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne

76

0

0

0

0

2

1

77

2

1

1

1

1

1

78

2

1

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

79

4

0

2

0

1

0

rozpoczęcia stażu

80

7

4

1

0

2

1

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

81

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

82

1

1

2

0

4

2

83

0

0

0

0

0

0

84

12

7

4

2

14

12

85

38

21

27

16

42

28

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

86

6

3

6

2

8

4

podjęcia nauki

87

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

88

1

0

1

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

89

1

1

0

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

90

4

2

0

0

5

4

8

6

po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego

z tego

subsydiowanej (w.74 + 75 do 78)

z tego z przyczyn

razem

Powyżej 50 roku życia razem kobiety

innych Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.58+59-69-92) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

x

x 0

x

0 x

x

x

91

6

6

92

8

3

93

554

328

736

282

1180

700

94

248

142

104

47

93

67

x

x

x

x

1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 2

Wyszczególnienie 0 zatrudnione przy pracach interwencyjnych

95

59

43

zatrudnione przy robotach publicznych

96

35

10

odbywające szkolenie

97

7

1

Osoby bezrobotne odbywające staż

98

169

138

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych

99

0

0

odbywające prace społecznie użyteczne

100

110

68


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

0

1

2

01

20

8

Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

02

2

1

Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04 + 05 do 10)

03

4

2

podjęcia pracy

04

0

0

rozpoczęcia szkolenia

05

1

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

06

0

0

niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie

07

2

1

niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu

08

0

0

dobrowolnej rezygnacji

09

0

0

innych

10

1

1

11

18

7

12

13

5

0

0

0

0

z tego z przyczyn

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.01+02-03) niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu

w tym

będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu 13 pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z 14 wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny

15

0

0

uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji

16

0

0

żołnierze rezerwy

17

0

0

pobierający rentę szkoleniową

18

0

0

pobierający świadczenie szkoleniowe

19

0

0

podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

20

0

0

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej

21

1

1

2.2. Osoby, które: Razem Kobiety w miesiącu sprawozdawczym 1 2

Wyszczególnienie 0

w tym

nabyły uprawnienie do skierowane przez powiatowy urząd pracy 22 dodatku aktywizacyjnego w 23 wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych 24 z EFS

Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 3 4

0

0

0

0

19

7

45

24

2

1

x

x

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

25

2

1

x

x

projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

26

0

0

x

x

27

0

0

0

0

28

0

0

0

0

29

1

0

5

2

30

0

0

2

1

31

0

0

0

0

Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego

KontrolP 5.3 ZETO Katowice Sp. z o.o.


Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W końcu miesiąca sprawozdawczego

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym z rubr. 1 dotyczące pracy

Wyszczególnienie

subsydiowanej

1

2

z sektora sezonowej publiczn. 3

4

razem

5

6

01

136

25

13

0

69

5

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

02

131

20

11

0

67

5

miejsca aktywizacji zawodowej

03

5

5

2

x

2

0

staże

04

5

5

2

x

2

0

przygotowanie zawodowe dorosłych

05

0

0

0

x

0

0

prace społecznie użyteczne

06

0

0

0

x

0

0

dla niepełnosprawnych

07

39

0

0

0

39

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki

08

0

0

0

0

0

0

z tego

z ogółem

0 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+w.03)

razem

w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni

3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania Osoby objęte indywidualnym planem działania Wyszczególnienie

bezrobotni

0 Przygotowano IPD

poszukujący pracy

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

09

150

79

3

0

10 w miesiącu sprawozdawczym 11

109

70

2

1

0

0

0

0

Zakończyli realizację IPD

12

69

50

3

1

Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

13

1725

1005

10

5

Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego

0

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień grupowych

01

0

0

0

0

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

x

x

x

x

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

x

x

x

x

0

Gorzów Wielkopolski, 2013.02.04

................................................................ (wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

........................................................ (miejscowość, data)

KontrolP 5.3 ZETO Katowice Sp. z o.o.

0

0

1

26

................................................................ (pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Powiat_ziemski_122012201302041534  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/9eb330cc-5122-4e1e-9bad-54b297f664a2/Powiat_ziemski_122012201302041534.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you