Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Powiat gorzowski Numer identyfikacyjny REGON

za miesiąc marzec 2013 roku

211025494

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

w miesiącu sprawozdawczym 0

z tego osoby

Ogółem (w. 02+04)

w tym z prawem do zasiłku

ogółem

Wyszczególnienie

w końcu miesiąca sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

443

224

206

118

3399

1726

623

311

02

364

181

186

108

2905

1430

623

311

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 03 pracy

25

12

13

5

155

81

131

67

dotychczas niepracujące

79

43

20

10

494

296

0

0

poprzednio pracujące

04

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Zamieszkali na wsi

05

294

155

149

86

2368

1234

401

191

06

0

0

0

0

0

0

0

0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

39

27

15

9

179

102

6

3

w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

08

8

8

7

5

41

29

2

1

Cudzoziemcy

09

2

2

2

1

7

4

1

1

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

465

233

167

96

3129

1583

516

252

do 25 roku życia

11

126

65

46

26

644

351

48

25

długotrwale bezrobotne

12

136

83

47

33

1327

760

2

0

x

365

w tym posiadający gospodarstwo rolne

z wiersza 10

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 13 dziecka

x

38

x

7

x

24

powyżej 50 roku życia

14

90

41

34

15

899

345

239

105

bez kwalifikacji zawodowych

15

127

57

50

36

1087

595

127

66

bez doświadczenia zawodowego

16

117

72

29

17

708

432

0

0

bez wykształcenia średniego

17

260

103

105

46

2222

951

374

160

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

51

42

20

18

457

386

61

47

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

6

0

0

0

63

1

1

0

niepełnosprawni

20

29

21

18

10

344

186

83

50

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

0

0

0

0


1.2. Bilans bezrobotnych Z ogółem Z ogółem z Ogółem Kobiety zamieszkali na wsi prawem do zasiłu

Wyszczególnienie 0

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

22

3521

1815

2493

1318

655

334

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25)

23

443

224

294

155

100

51

po raz pierwszy

24

93

45

66

33

25

13

po raz kolejny

25

350

179

228

122

75

38

po pracach interwencyjnych

26

2

2

2

2

0

0

po robotach publicznych

27

1

0

0

0

1

0

po stażu

28

3

3

1

1

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

29

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

30

1

0

1

0

1

0

po pracach społecznie użytecznych

31

6

4

3

3

0

0

0

0

565

313

419

239

34

206

118

149

86

35

168

99

121

70

36

0

0

0

0

37

38

19

28

16

prac interwencyjnych

38

9

7

7

7

robót publicznych

39

6

3

6

3

podjęcia działalności gospodarczej

40

13

5

8

2

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

41

4

1

2

1

inne

42

6

3

5

3

rozpoczęcia szkolenia

43

4

0

4

0

rozpoczęcia stażu

44

81

67

66

54

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

45

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

46

61

40

56

40

47

0

0

0

0

48

14

10

9

7

49

154

60

109

42

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

50

27

13

15

7

podjęcia nauki

51

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

52

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

53

3

0

1

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

54

2

2

1

1

55

12

2

8

1

56

3399

1726

2368

1234

57

600

316

435

226

z wiersza 23

z tego

Bezrobotni wg stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub 32 kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 33 (w. 34+43 do 55) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 35+37) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego z przyczyn

z tego

z tego

subsydiowanej (w. 38 + 39 do 42)

innych Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) w tym zarejestrowani po raz pierwszy


1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 roku życia

Wyszczególnienie

z wiersza 59

z tego

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+61)

kobiety

1

2

3

4

Długotrwale bezrobotni razem kobiety 5

6

58

668

382

925

350

1365

792

59

126

65

90

41

136

83

po raz pierwszy

60

49

25

14

7

po raz kolejny

61

77

40

76

34

136

83

po pracach interwencyjnych

62

2

2

0

0

0

0

po robotach publicznych

63

0

0

1

0

0

0

po stażu

64

1

1

0

0

1

1

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

65

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

66

0

0

0

0

0

0

67

1

0

3

2

3

3

68

0

0

0

0

0

0

69

146

93

116

46

174

115

70

46

26

34

15

47

33

71

38

19

24

13

40

27

72

0

0

0

0

0

0

73

8

7

10

2

7

6

prac interwencyjnych

74

4

3

1

1

3

3

robót publicznych

75

2

2

3

0

1

1

podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne

76

0

0

3

1

2

1

77

0

0

2

0

0

0

78

2

2

1

0

1

1

po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego

z tego

subsydiowanej (w.74 + 75 do 78)

z tego z przyczyn

razem

Powyżej 50 roku życia razem kobiety

x

x

rozpoczęcia szkolenia

79

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia stażu

80

44

36

10

6

21

19

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

81

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

82

0

0

28

13

49

29

83

0

0

0

0

0

0

84

2

2

2

0

5

3

85

44

23

25

5

35

24

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

86

9

5

5

3

9

4

podjęcia nauki

87

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

88

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

89

2

0

2

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

90

2

2

0

0

7

1

5

2

innych Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.58+59-69-92) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

x

x 0

x

0 x

91

1

1

92

4

3

93

644

351

899

345

1327

760

94

251

128

130

66

107

65

x

x

x

x

1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 2

Wyszczególnienie 0 zatrudnione przy pracach interwencyjnych

95

22

14

zatrudnione przy robotach publicznych

96

36

17

odbywające szkolenie

97

3

0

Osoby bezrobotne odbywające staż

98

124

106

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych

99

0

0

odbywające prace społecznie użyteczne

100

109

67


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

0

1

2

01

19

9

Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

02

4

3

Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04 + 05 do 10)

03

4

3

podjęcia pracy

04

0

0

rozpoczęcia szkolenia

05

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

06

0

0

niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie

07

3

2

niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu

08

0

0

dobrowolnej rezygnacji

09

0

0

innych

10

1

1

11

19

9

12

11

4

0

0

0

0

z tego z przyczyn

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.01+02-03) niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu

w tym

będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu 13 pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z 14 wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny

15

0

0

uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji

16

0

0

żołnierze rezerwy

17

0

0

pobierający rentę szkoleniową

18

0

0

pobierający świadczenie szkoleniowe

19

0

0

podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

20

0

0

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej

21

1

1

2.2. Osoby, które: Razem Kobiety w miesiącu sprawozdawczym 1 2

Wyszczególnienie 0

w tym

nabyły uprawnienie do skierowane przez powiatowy urząd pracy 22 dodatku aktywizacyjnego w 23 wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych 24 z EFS

Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 3 4

0

0

0

0

20

13

34

19

38

29

x

x

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

25

38

29

x

x

projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

26

0

0

x

x

27

1

1

1

1

28

1

1

1

1

29

1

1

6

3

30

0

0

2

1

31

0

0

0

0

Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego

KontrolP 5.3

ST7513 5.7.13.793

ZETO Katowice Sp. z o.o.


Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W końcu miesiąca sprawozdawczego

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym z rubr. 1 dotyczące pracy

Wyszczególnienie

subsydiowanej

1

2

z sektora sezonowej publiczn. 3

4

razem

5

6

01

160

106

50

10

74

28

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

02

83

29

16

10

29

3

miejsca aktywizacji zawodowej

03

77

77

34

x

45

25

staże

04

47

47

14

x

13

3

przygotowanie zawodowe dorosłych

05

0

0

0

x

0

0

prace społecznie użyteczne

06

30

30

20

x

32

22

dla niepełnosprawnych

07

11

3

2

0

3

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki

08

0

0

0

0

0

0

z tego

z ogółem

0 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+w.03)

razem

w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni

3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania Osoby objęte indywidualnym planem działania Wyszczególnienie

bezrobotni

0 Przygotowano IPD

poszukujący pracy

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

09

221

120

1

1

10 w miesiącu sprawozdawczym 11

87

43

1

1

0

0

0

0

Zakończyli realizację IPD

12

60

39

1

1

Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

13

1857

1065

8

4

Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego

0

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień grupowych

01

0

0

0

0

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

x

x

x

x

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

x

x

x

x

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

678

Czas na wypełnienie formularza (min)

110

0

Gorzˇw Wielkopolski, 2013.04.16

................................................................ (wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

........................................................ (miejscowość, data)

KontrolP 5.3

ST7513 5.7.13.793

ZETO Katowice Sp. z o.o.

0

0

0

0

................................................................ (pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Powiat_ziemski_032013201304161000  
Powiat_ziemski_032013201304161000  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/94636052-0009-4cff-ab4a-27890d8aab27/Powiat_ziemski_032013201304161000.pdf

Advertisement