Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Powiat gorzowski Numer identyfikacyjny REGON

za miesiąc luty 2012 roku

211025494

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

w miesiącu sprawozdawczym 0

z tego osoby

Ogółem (w. 02+04)

w tym z prawem do zasiłku

ogółem

Wyszczególnienie

w końcu miesiąca sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

451

206

157

90

3523

1958

642

355

02

373

172

145

83

2989

1611

641

355

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 03 pracy

7

3

2

1

53

30

31

13

78

34

12

7

534

347

1

0

poprzednio pracujące

dotychczas niepracujące

04

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Zamieszkali na wsi

05

306

130

106

60

2497

1399

437

230

06

0

0

0

0

0

0

0

0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

43

26

11

7

199

129

7

5

w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

08

13

9

5

5

50

38

4

4

Cudzoziemcy

09

1

0

1

1

5

3

1

1

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

524

243

134

75

3245

1770

514

264

do 25 roku życia

11

129

55

29

17

751

454

71

46

długotrwale bezrobotne

12

154

92

43

30

1378

848

2

1

x

344

w tym posiadający gospodarstwo rolne

z wiersza 10

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 13 dziecka

x

30

x

9

x

17

powyżej 50 roku życia

14

101

39

36

13

894

359

222

92

bez kwalifikacji zawodowych

15

142

67

35

22

1201

714

142

77

bez doświadczenia zawodowego

16

111

50

23

13

753

486

2

1

bez wykształcenia średniego

17

290

98

80

42

2275

1078

352

150

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

52

42

20

19

447

398

57

53

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

10

0

1

0

72

1

3

0

niepełnosprawni

20

55

28

12

8

374

206

94

48

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

0

0

0

0


1.2. Bilans bezrobotnych Z ogółem Z ogółem z Ogółem Kobiety zamieszkali na wsi prawem do zasiłu

Wyszczególnienie 0

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

22

3451

1976

2400

1391

620

347

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25)

23

451

206

306

130

121

67

po raz pierwszy

24

107

44

73

27

23

13

po raz kolejny

25

344

162

233

103

98

54

po pracach interwencyjnych

26

7

6

6

5

4

3

po robotach publicznych

27

1

1

1

1

0

0

po stażu

28

0

0

0

0

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

29

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

30

0

0

0

0

0

0

po pracach społecznie użytecznych

31

0

0

0

0

0

0

0

0

379

224

209

122

34

157

90

106

60

35

118

70

76

42

36

0

0

0

0

37

39

20

30

18

prac interwencyjnych

38

17

10

14

8

robót publicznych

39

16

6

11

6

podjęcia działalności gospodarczej

40

0

0

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

41

4

3

3

3

inne

42

2

1

2

1

rozpoczęcia szkolenia

43

0

0

0

0

rozpoczęcia stażu

44

33

31

15

14

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

45

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

46

0

0

0

0

47

5

5

0

0

48

28

14

14

8

49

101

44

54

25

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

50

40

30

14

11

podjęcia nauki

51

1

1

1

1

ukończenia 60/65 lat

52

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

53

2

2

0

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

54

0

0

0

0

55

12

7

5

3

56

3523

1958

2497

1399

57

602

337

426

229

z wiersza 23

z tego

Bezrobotni wg stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub 32 kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 33 (w. 34+43 do 55) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 35+37) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego z przyczyn

z tego

z tego

subsydiowanej (w. 38 + 39 do 42)

innych Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) w tym zarejestrowani po raz pierwszy


1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 roku życia

Wyszczególnienie

z wiersza 59

z tego

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+61)

kobiety

1

2

3

4

Długotrwale bezrobotni razem kobiety 5

6

58

715

454

872

358

1351

843

59

129

55

101

39

154

92

po raz pierwszy

60

66

25

17

8

po raz kolejny

61

63

30

84

31

154

92

po pracach interwencyjnych

62

1

1

2

1

1

1

po robotach publicznych

63

0

0

1

1

0

0

po stażu

64

0

0

0

0

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

65

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

66

0

0

0

0

0

0

67

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

69

92

54

79

38

127

87

70

29

17

36

13

43

30

71

25

14

18

9

38

28

72

0

0

0

0

0

0

73

4

3

18

4

5

2

prac interwencyjnych

74

3

3

6

1

2

1

robót publicznych

75

0

0

9

1

3

1

podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne

76

0

0

0

0

0

0

77

0

0

2

1

0

0

78

1

0

1

1

0

0

po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego

z tego

subsydiowanej (w.74 + 75 do 78)

z tego z przyczyn

razem

Powyżej 50 roku życia razem kobiety

x

x

rozpoczęcia szkolenia

79

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia stażu

80

21

19

1

1

8

8

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

81

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

82

0

0

0

0

0

0

83

2

2

0

0

2

2

84

3

2

2

1

17

8

85

26

7

21

9

29

17

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

86

6

4

11

10

22

18

podjęcia nauki

87

1

1

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

88

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

89

2

2

1

1

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

90

0

0

0

0

6

2

5

3

innych Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.58+59-69-92) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

x

x 0

x

0 x

91

4

2

92

1

1

93

751

454

894

359

1378

848

94

286

156

115

56

104

76

x

x

x

x

1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 2

Wyszczególnienie 0 zatrudnione przy pracach interwencyjnych

95

16

11

zatrudnione przy robotach publicznych

96

16

6

odbywające szkolenie

97

0

0

Osoby bezrobotne odbywające staż

98

54

49

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych

99

0

0

odbywające prace społecznie użyteczne

100

0

0


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

0

1

2

01

20

9

Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

02

3

1

Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04 + 05 do 10)

03

1

0

podjęcia pracy

04

0

0

rozpoczęcia szkolenia

05

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

06

0

0

niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie

07

0

0

niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu

08

0

0

dobrowolnej rezygnacji

09

0

0

innych

10

1

0

11

22

10

12

12

4

0

0

0

0

z tego z przyczyn

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.01+02-03) niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu

w tym

będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu 13 pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z 14 wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny

15

0

0

uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji

16

0

0

żołnierze rezerwy

17

0

0

pobierający rentę szkoleniową

18

0

0

pobierający świadczenie szkoleniowe

19

0

0

podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

20

0

0

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej

21

1

1

2.2. Osoby, które: Razem Kobiety w miesiącu sprawozdawczym 1 2

Wyszczególnienie 0 nabyły uprawnienie do skierowane przez powiatowy urząd pracy 22 dodatku aktywizacyjnego w 23 wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych 24 z EFS

Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 3 4

0

0

0

0

22

10

45

23

1

1

x

x

w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy tym projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

25

1

1

x

x

26

0

0

x

x

Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku

27

0

0

1

1

28

0

0

0

0

29

1

0

4

2

30

1

0

2

0

31

0

0

1

0

w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego


Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W końcu miesiąca sprawozdawczego

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym z rubr. 1 dotyczące pracy

Wyszczególnienie

subsydiowanej

1

2

z sektora sezonowej publiczn. 3

4

razem

5

6

01

197

172

153

0

101

3

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

02

66

41

32

0

29

3

miejsca aktywizacji zawodowej

03

131

131

121

x

72

0

staże

04

26

26

16

x

4

0

przygotowanie zawodowe dorosłych

05

0

0

0

x

0

0

prace społecznie użyteczne

06

105

105

105

x

68

0

dla niepełnosprawnych

07

1

0

0

0

3

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki

08

0

0

0

0

0

0

z tego

z ogółem

0 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+w.03)

razem

w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni

3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania Osoby objęte indywidualnym planem działania Wyszczególnienie

bezrobotni

0 Przygotowano IPD

poszukujący pracy

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

09

153

91

1

0

10 w miesiącu sprawozdawczym 11

68

39

1

1

1

1

0

0

Zakończyli realizację IPD

12

40

26

2

0

Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

13

1720

1107

16

9

Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego

0

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień grupowych

01

0

0

0

0

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

x

x

x

x

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

x

x

x

x

0

Gorzów Wielkopolski, 2012.05.30

................................................................ (wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

........................................................ (miejscowość, data)

0

0

0

................................................................ (pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

0

Powiat_ziemski_022012201205300904  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/bfddb280-62bc-493d-a7ff-626bcf83b128/Powiat_ziemski_022012201205300904.pdf

Powiat_ziemski_022012201205300904  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/bfddb280-62bc-493d-a7ff-626bcf83b128/Powiat_ziemski_022012201205300904.pdf

Advertisement