Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Powiat Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON

za miesiąc marzec 2013 roku

211025494

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

w miesiącu sprawozdawczym 0

z tego osoby

Ogółem (w. 02+04)

w tym z prawem do zasiłku

ogółem

Wyszczególnienie

w końcu miesiąca sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

758

327

360

194

5932

2925

1164

553

02

649

288

332

179

5234

2578

1164

553

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 03 pracy

23

15

13

8

108

59

87

45

109

39

28

15

698

347

0

0

poprzednio pracujące

dotychczas niepracujące

04

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Zamieszkali na wsi

05

0

0

0

0

0

0

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

62

31

25

18

266

148

17

13

w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

08

25

15

12

10

81

54

4

4

Cudzoziemcy

09

1

0

0

0

9

8

0

0

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

806

371

275

152

5256

2574

900

406

do 25 roku życia

11

156

65

65

29

784

396

61

35

długotrwale bezrobotne

12

230

121

63

35

2151

1197

1

0

18

x

468

w tym posiadający gospodarstwo rolne

z wiersza 10

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 13 dziecka

x

39

x

x

26

powyżej 50 roku życia

14

173

73

51

26

1755

657

500

200

bez kwalifikacji zawodowych

15

197

104

58

36

1577

884

203

121

bez doświadczenia zawodowego

16

157

57

52

28

990

490

0

0

bez wykształcenia średniego

17

398

135

131

53

3095

1237

532

179

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

86

74

38

36

780

688

99

83

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

16

0

0

0

102

8

3

0

niepełnosprawni

20

99

49

38

24

891

440

203

104

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

0

0

0

0


1.2. Bilans bezrobotnych Z ogółem Z ogółem z Ogółem Kobiety zamieszkali na wsi prawem do zasiłu

Wyszczególnienie 0

1

2

razem

kobiety

razem

kobiety

3

4

5

6

22

6111

3064

0

0

1173

563

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25)

23

758

327

0

0

187

91

po raz pierwszy

24

162

74

0

0

51

29

po raz kolejny

25

596

253

0

0

136

62

po pracach interwencyjnych

26

1

1

0

0

0

0

po robotach publicznych

27

0

0

0

0

0

0

po stażu

28

5

5

0

0

1

1

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

29

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

30

6

1

0

0

5

1

po pracach społecznie użytecznych

31

0

0

0

0

0

0

0

0

937

466

0

0

34

360

194

0

0

35

300

154

0

0

36

0

0

0

0

37

60

40

0

0

prac interwencyjnych

38

15

13

0

0

robót publicznych

39

8

7

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

40

11

4

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

41

7

4

0

0

inne

42

19

12

0

0

rozpoczęcia szkolenia

43

4

1

0

0

rozpoczęcia stażu

44

107

71

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

45

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

46

10

8

0

0

47

12

9

0

0

48

10

6

0

0

49

353

131

0

0

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

50

52

34

0

0

podjęcia nauki

51

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

52

1

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

53

3

2

0

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

54

8

6

0

0

55

17

4

0

0

56

5932

2925

0

0

57

1067

560

0

0

z wiersza 23

z tego

Bezrobotni wg stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub 32 kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 33 (w. 34+43 do 55) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 35+37) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego z przyczyn

z tego

z tego

subsydiowanej (w. 38 + 39 do 42)

innych Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) w tym zarejestrowani po raz pierwszy


1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 roku życia

Wyszczególnienie

z wiersza 59

z tego

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+61)

kobiety

1

2

3

4

Długotrwale bezrobotni razem kobiety 5

6

58

856

441

1732

654

2141

1196

59

156

65

173

73

230

121

po raz pierwszy

60

67

31

24

12

po raz kolejny

61

89

34

149

61

230

121

po pracach interwencyjnych

62

0

0

1

1

0

0

po robotach publicznych

63

0

0

0

0

0

0

po stażu

64

2

2

2

2

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

65

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

66

2

0

1

0

0

0

67

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

69

217

104

150

70

220

120

70

65

29

51

26

63

35

71

49

21

36

16

47

24

72

0

0

0

0

0

0

73

16

8

15

10

16

11

prac interwencyjnych

74

2

1

4

4

3

3

robót publicznych

75

0

0

5

4

3

3

podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne

76

1

0

2

0

1

0

77

1

0

1

0

0

0

78

12

7

3

2

9

5

po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej

z tego

z tego

subsydiowanej (w.74 + 75 do 78)

z tego z przyczyn

razem

Powyżej 50 roku życia razem kobiety

x

x

rozpoczęcia szkolenia

79

0

0

1

1

2

1

rozpoczęcia stażu

80

53

36

7

4

30

19

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

81

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy

82

0

0

4

2

10

8

83

0

0

1

1

4

4

84

0

0

0

0

6

4

85

86

31

60

23

82

36

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

86

9

7

7

5

20

13

podjęcia nauki

87

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

88

1

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

89

3

2

0

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

90

8

6

0

0

7

0

3

0

innych Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.58+59-69-92) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

x

x 0

x

0 x

91

4

1

92

11

6

93

784

396

1755

94

309

160

287

x

x

x

x

657

2151

1197

125

235

141

1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 2

Wyszczególnienie 0 zatrudnione przy pracach interwencyjnych

95

41

34

zatrudnione przy robotach publicznych

96

14

12

odbywające szkolenie

97

4

1

Osoby bezrobotne odbywające staż

98

182

131

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych

99

0

0

odbywające prace społecznie użyteczne

100

26

20


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

0

1

2

01

73

22

Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

02

18

8

Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04 + 05 do 10)

03

8

3

podjęcia pracy

04

1

1

rozpoczęcia szkolenia

05

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

06

0

0

niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie

07

7

2

niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu

08

0

0

dobrowolnej rezygnacji

09

0

0

innych

10

0

0

11

83

27

12

55

16

0

0

0

0

z tego z przyczyn

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.01+02-03) niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu

w tym

będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu 13 pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z 14 wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny

15

0

0

uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji

16

0

0

żołnierze rezerwy

17

0

0

pobierający rentę szkoleniową

18

0

0

pobierający świadczenie szkoleniowe

19

0

0

podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

20

0

0

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej

21

5

3

2.2. Osoby, które: Razem Kobiety w miesiącu sprawozdawczym 1 2

Wyszczególnienie 0

w tym

nabyły uprawnienie do skierowane przez powiatowy urząd pracy 22 dodatku aktywizacyjnego w 23 wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych 24 z EFS

Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 3 4

0

0

0

0

43

19

74

36

56

29

x

x

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

25

56

29

x

x

projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

26

0

0

x

x

27

0

0

0

0

28

0

0

0

0

29

1

0

9

8

30

0

0

1

1

31

0

0

1

0

Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego

KontrolP 5.3

ST7513 5.7.13.793

ZETO Katowice Sp. z o.o.


Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W końcu miesiąca sprawozdawczego

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym z rubr. 1 dotyczące pracy

Wyszczególnienie

subsydiowanej

1

2

z sektora sezonowej publiczn. 3

4

razem

5

6

01

476

212

44

1

300

23

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

02

320

56

14

1

252

14

miejsca aktywizacji zawodowej

03

156

156

30

x

48

9

staże

04

156

156

30

x

43

4

przygotowanie zawodowe dorosłych

05

0

0

0

x

0

0

prace społecznie użyteczne

06

0

0

0

x

5

5

dla niepełnosprawnych

07

31

18

7

0

23

2

dla osób w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki

08

0

0

0

0

0

0

z tego

z ogółem

0 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+w.03)

razem

w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni

3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania Osoby objęte indywidualnym planem działania Wyszczególnienie

bezrobotni

0 Przygotowano IPD

poszukujący pracy

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

09

393

215

3

3

10 w miesiącu sprawozdawczym 11

158

78

2

0

4

3

0

0

Zakończyli realizację IPD

12

108

62

1

1

Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

13

2771

1601

19

7

Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego

0

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień grupowych

01

0

0

2

6

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

x

x

x

x

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

x

x

x

x

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

682

Czas na wypełnienie formularza (min)

130

0

Gorzˇw Wielkopolski, 2013.04.16

................................................................ (wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

........................................................ (miejscowość, data)

KontrolP 5.3

ST7513 5.7.13.793

ZETO Katowice Sp. z o.o.

0

0

3

9

................................................................ (pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Powiat_grodzki_032013201304160959  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/213ce964-f03f-4c29-9822-70ee99f379aa/Powiat_grodzki_032013201304160959.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you