Page 1

Plan szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób uprawnionych do szkoleń na 2012 rok


Lp.

1.

Nazwa i zakres szkolenia

Spawanie metodą MAG

2. Cieśla 3.

Brukarz

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Informacja o egzaminie zewnętrznym

egzamin państwowy przeprowadzany przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa

-

zaświadczenie o ukończeniu kursu,

-

po zdaniu egzaminu wydawane jest Świadectwo Egzaminu Spawacza oraz książeczka spawacza

zaświadczenie o ukończeniu kursu

brak

Florysta

brak

zaświadczenie o ukończeniu kursu

5.

Kasjer handlowy

brak

zaświadczenie o ukończeniu kursu

6.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

brak

Spawanie metodą TIG i MAG

egzamin państwowy przeprowadzany przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa

8.

Obsługa komputera z nauką szybkiego pisania

brak

10

Przewidywany termin realizacji

II kwartał

Czas trwania w godz.

150

8

II kwartał

200

8

II kwartał

150

10

III – IV kwartał

150

10

III-IV kwartał

150

zaświadczenie o ukończeniu kursu

brak

4.

7.

Ilość miejsc

zaświadczenie o ukończeniu kursu

-

zaświadczenie o ukończeniu kursu,

-

po zdaniu egzaminu wydawane jest Świadectwo Egzaminu Spawacza oraz książeczka spawacza

zaświadczenie o ukończeniu kursu

7 - 10

7- 8

15

IV kwartał

IV kwartał

IV kwartał

160

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

wykształcenie min. podstawowe, preferowane osoby posiadające wykształcenie mechaniczne m.in. tokarz, ślusarz, frezer, mechanik lub doświadczenie zawodowe na ww. stanowiskach, dobry stan zdrowia wykształcenie min. podstawowe, preferowane osoby posiadające doświadczenie w budownictwie lub wykształcenie zawodowe o kierunku budowlanym, dobry stan zdrowia wykształcenie min. podstawowe, dobry stan zdrowia wykształcenie min. podstawowe, preferowane osoby posiadające zdolność manualne i poczucie estetyki, dobry stan zdrowia wykształcenie min. zawodowe, dobry stan zdrowia wykształcenie zawodowe, średnie mechaniczne w zawodzie technik mechanik, tokarz, ślusarz, frezer, mechanik, lub doświadczenie zawodowe na ww. stanowiskach, umiejętność czytania rysunków technicznych, dobry stan zdrowia.

240

wykształcenie min. podstawowe, preferowane osoby posiadające wykształcenie mechaniczne w zawodach m.in. tokarz, ślusarz, frezer, mechanik lub doświadczenie zawodowe na ww. stanowiskach, dobry stan zdrowia.

150

wykształcenie średnie lub wyższe, osoby posiadające kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe przy pracach biurowych, które nie posiadają umiejętności obsługi komputera, komunikatywność, dobry stan zdrowia.


Ze szkoleń mogą korzystać osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako bezrobotne lub poszukujące pracy (art. 43 poz. 1 i 3 ustawy). Koszty szkoleń są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Poddziałanie 6.1.3 w ramach Projektu Kameleon oraz dodatkowych środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (tj. zadania wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie – Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.). W pierwszej kolejności na szkolenia kierowane będą osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy) tj.: • bezrobotni długotrwale, • bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, • bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, • bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, • bezrobotni niepełnosprawni.

oraz

osoby, znajdujące się w

Plan szkoleń opracowano w oparciu o analizy lokalnego rynku pracy oraz opinię pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz innych komórek PUP i będzie modyfikowany w miarę potrzeb lokalnego rynku pracy oraz dostępnych środków finansowych. Terminy rozpoczęcia poszczególnych szkoleń będą ustalane indywidualnie, po złożeniu przez osoby uprawnione do szkolenia zgłoszenia na szkolenie oraz po jego rozpatrzeniu przez Dyrektora PUP w Gorzowie Wlkp. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.).

Sporządzono: 17.08.2012r. Zatwierdzam: Roman Rutkowski Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy


w Gorzowie Wlkp.

Plan%20szkole%C5%84%20finansowanych%20ze%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20Funduszu%20PracY%202012201208210824  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/5d930caa-2408-4c05-bcc7-4d42bba929af/Plan%20szkole%C5%84%20finansowanych%20ze%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20...

Plan%20szkole%C5%84%20finansowanych%20ze%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20Funduszu%20PracY%202012201208210824  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/5d930caa-2408-4c05-bcc7-4d42bba929af/Plan%20szkole%C5%84%20finansowanych%20ze%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20...

Advertisement