Page 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do umowy nr .............................................. z dnia ................

PROGRAM STAŻU Sporządzony przez Organizatora: 1)

Nazwa zawodu lub specjalności ( musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – Dz.U. z 2010r. Nr 82, poz. 537 ): ................................ ............................................................................................................................

2) Nazwa stanowiska pracy i komórki organizacyjnej:…….................................................................... .............................................................................................................................................................

3) Opis i zakres zadań zawodowych jakie będą wykonywane przez bezrobotnego podczas realizacji stażu z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zawodowych bezrobotnego: .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

4) Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: .............................................................................................................................................................

5) Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: ..............................................................................................................................................................

6) Imię i nazwisko opiekuna osoby objętej programem stażu:................................................................

………………………………....…… ( Organizator )

……………………………………………….. ( z upoważnienia Starosty )

/program%20sta%C5%BCu%20  
/program%20sta%C5%BCu%20  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/fd47afd9-9538-4fd3-be37-75f282f5724e/program%20sta%C5%BCu%20(%20za%C5%82%C4%85cznik%20do%20wniosku%2...

Advertisement