Page 1

………………………………….....

………….…………………

Imię i nazwisko

(miejscowość, data)

…………………………………….. PESEL

..........................................................

Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.

Adres zamieszkania

Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Zgodnie z art. 42a stawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) wnioskuję o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych na kierunku …………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... organizowanych przez ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... (nazwa i adres uczelni)

Studia podyplomowe trwają (liczba semestrów): …………………………..……………...….: - planowany termin rozpoczęcia: ………………………. - planowany termin zakończenia: ………………………. Wysokość opłat za studia podyplomowe wynosi …………….. zł płatnych jednorazowo / w ………. ratach po ……………. zł. Uzasadnienie celowości uczestnictwa w studiach podyplomowych …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …..………………………….. podpis osoby składającej wniosek

Załączniki: 1. Zaświadczenie z uczelni zawierające nazwę, termin realizacji, wysokość i system opłaty, nr konta bankowego oraz program i plan zajęć.

/Wniosek%20o%20dofin  

http://www.gorzow.pup.info.pl/getattachment/301564d7-f249-4e51-8f77-99e65cbf4d33/Wniosek%20o%20dofinansowanie%20koszt%C3%B3w%20studi%C3%B3w%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you