Page 1

Nr wniosku: ………………

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Wniosek na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

1. Nazwisko …………………………………………… Imię ………………………………. 2. PESEL ……………………………………………………………………………………... 3. Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość …………………………………………… 4. Adres zam. …………………………………………………… Nr tel. …………………… 5. Nazwa kierunku szkolenia o jakie aktualnie ubiega się kandydat ………………………… ………………………………………………………………………………………………

6. Uzasadnienie celowości skierowania na szkolenie ………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...

………………………… (data)

………………………………………… (podpis kandydata na szkolenie)

Wypełnia PUP: Data rejestracji: ......................... Uwagi: .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: uczestniczyłem/am w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat ……………. (tak / nie)

Skierowanie wydał urząd pracy w…………………………………………, a łączna kwota środków na koszty szkolenia wyniosła……………………….zł

Pouczenie: zgodnie z art. 109a ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn zm.), Powiatowy Urząd Pracy może finansować koszty szkoleń osobom uprawnionym, których koszt nie przekracza dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych 3 lat.

.........................................., dnia .........................

............................................................ podpis kandydata na szkolenie

/wniosek%20na%20szkoleni  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/6b550279-e8ad-432b-b6bd-d2849b850d7a/wniosek%20na%20szkolenie%20wskazane%20przez%20osobę%20uprawnion...