Page 1

WNIOSEK O ZWROT WYDATKÓW W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH Wnioskodawca : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Wnioskuję o zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych

w ramach umowy nr .........................................................................................

za okres od .................................................. do ................................................................... 1. Liczba zatrudnionych bezrobotnych

: ...................................................

2. Kwoty podlegające zwrotowi : - wynagrodzenia

: ....................................................

- wynagrodzenia za czas choroby

: ...................................................

- składka na ubezpieczenia społeczne : .................................................... OGÓŁEM

: ....................................................

Kwotę podlegającą zwrotowi należy przekazać na konto : ..............................

...................................................................................................

( nazwa banku )

( nr rachunku )

................................................................. ( data, podpis i pieczątka wnioskodawcy )

Dokumenty wymagane do wniosku o zwrot wydatków : - umowy o pracę zawarte z bezrobotnymi ( kserokopie), - lista płac pracowników interwencyjnych z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia ( kserokopia oraz oryginał do wglądu ), - deklaracja rozliczeniowa ZUS ( DRA – kserokopia ), - potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne ( odc. 51 - kserokopia),


- dokumenty potwierdzające przyczyny nieobecności w pracy ( kserokopie ).


ZESTAWIENIE

MIESIĘCZNE

kwot podlegających zwrotowi za okres od ............................................. do ............................................ Lp.

Nazwisko i imię

Data zatrudnienia

Wynagrodzenie

Liczba dni chorobowego

1.

2.

3.

4.

5.

Kwota wynagrodzenia z tytułu choroby 6.

Składka ZUS

RAZEM

7.

8.

........................................................ (podpis i pieczątka pracodawcy)

/wniosek%20o%20refundacj  
/wniosek%20o%20refundacj  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/a1f23695-e904-4793-b15f-6eb3f8647e32/wniosek%20o%20refundację%20w%20ramach%20prac%20interwencyjnych%...

Advertisement