Page 1

WNIOSEK O ZWROT WYDATKÓW W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH Organizator / pracodawca : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Wnioskuję o zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych

w ramach umowy nr .........................................................................................

za okres od .................................................. do ................................................................... 1. Liczba zatrudnionych bezrobotnych

: ...................................................

2. Kwoty podlegające zwrotowi : - wynagrodzenia

: ....................................................

- wynagrodzenia za czas choroby

: ...................................................

- składka na ubezpieczenia społeczne : .................................................... OGÓŁEM

: ....................................................

Kwotę podlegającą zwrotowi należy przekazać na konto : ..............................

...................................................................................................

( nazwa banku )

( nr rachunku )

........................................................................ ........ ( data, podpis i pieczątka organizatora/pracodawcy )

Dokumenty wymagane do wniosku o zwrot wydatków : - umowy o pracę zawarte z bezrobotnymi ( kserokopie), - lista płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia ( kserokopia oraz oryginał do wglądu ), - deklaracja rozliczeniowa ZUS ( DRA – kserokopia ), - potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne ( odc. 51 - kserokopia), - dokumenty potwierdzające przyczyny nieobecności w pracy ( kserokopie ).


ZESTAWIENIE

MIESIĘCZNE

kwot podlegających zwrotowi za okres od ............................................. do ............................................ Lp.

Nazwisko i imię

Data zatrudnienia

Wynagrodzenie

Liczba dni chorobowego

1.

2.

3.

4.

5.

Kwota wynagrodzenia z tytułu choroby 6.

Składka ZUS

RAZEM

7.

8.

............................................................................. ( podpis i pieczątka organizatora/pracodawcy )

/wniosek%20o%20refundacj  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/54b1d0a6-5ff3-40f3-873d-76d953dd7502/wniosek%20o%20refundacj%C4%99%20w%20ramach%20rob%C3%B3t%20publi...

/wniosek%20o%20refundacj  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/54b1d0a6-5ff3-40f3-873d-76d953dd7502/wniosek%20o%20refundacj%C4%99%20w%20ramach%20rob%C3%B3t%20publi...

Advertisement