Page 1

Załącznik 3 ..................................................................

Gorzów Wlkp., dn. .............................

(imię i nazwisko)

................................................................... (adres)

Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 w Gorzowie Wlkp. WNIOSEK O ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEJAZDU

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008 r., z późn. zm.) proszę o zwrot kosztów przejazdu poniesionych przeze mnie z miejsca zamieszkania i powrotu w związku ze skierowaniem na badania psychologiczne lub lekarskie *.

Poniosłem(am) koszt przejazdu w wysokości: ……………………… zł. Na ww. szkolenie dojeżdżałem(am) najtańszym dostępnym środkiem komunikacji publicznej tj. MZK / PKS / PKP lub prywatnym środkiem transportu *. Jednocześnie oświadczam, że postanowienia regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zwrotu kosztów przejazdu ze środków Funduszu Pracy są mi znane. Zwrot poniesionych kosztów przejazdu następuje wyłącznie na podstawie oryginału biletów miesięcznych lub jednorazowych (do wysokości kosztów biletu miesięcznego), a w przypadku dojazdu prywatnym środkiem transportu na podstawie zaświadczenia od w/w przewoźnika o wysokości biletu miesięcznego. Należny zwrot kosztów przejazdu proszę przelać na konto: ………………….…………...…..…………………………………………….…………………. W załączeniu przedkładam rozliczenie kosztów przejazdu tj.: 1)……………………….. …………………… Podpis * niepotrzebne skreślić

/Wniosek%20o%20zwrot%20p  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/c37f570d-eb53-4c99-9cb5-c0cf3aa019e3/Wniosek%20o%20zwrot%20poniesionych%20kosztów%20przejazdu.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you