Page 9

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU Oświadczam, że : 1) nie prowadziłem / prowadziłem* działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożeniem wniosku ……………………………………………………………………………; 2) nie posiadałem(am) / posiadałem( am) * wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku………………………………………….………………; ( w przypadku złożenia wniosku o wpis ) nie upłynął jeszcze okres do dnia podjęcia działalności, określony we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, iż działalność gospodarczą rozpoczynam od dnia ……………………………………; 3) nie złożyłem / złożyłem* wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego PUP……………… ………………………………………………………………………………………………………; 4) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: a) nie odmówiłem( am) / odmówiłem ( am) bez uzasadnionej przyczyny, propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. 2008r. Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. )* …………………….…………………………………………..………………; b) z własnej winy nie przerwałem(am) / przerwałem(am)* szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie …………………………………………………………………………..………………………; c) po skierowaniu wydanym przez PUP , podjąłem(am) / nie podjąłem (am) szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ww. ustawie) ……………………………………………………………………….………………; 5) nie otrzymałem / otrzymałem* bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej ……………………………………………………………………………….; 6) nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej; 7) przyjmuje do wiadomości, iż o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku PUP powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów, a przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest na podstawie umowy zawartej przez PUP z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej zawartych, w przypadku nieuwzględnienia wniosku PUP podaje przyczynę odmowy; 8)

nie będę prowadzić/ będę prowadzić* działalność w zakresie sektorów wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r., str. 5), która obejmuje m.in. : a) pomoc przyznawana podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; b) pomoc przyznawana podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;

* wpisać słownie

9

/wniosek%20o%20przyz  

http://www.gorzow.pup.info.pl/getattachment/1fed2a59-8a70-4283-8f28-6d070e8ea87c/wniosek%20o%20przyznanie%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20podj%C4...

Advertisement