Page 7

V. ZABEZPIECZENIE Możliwe formy zabezpieczenia zwrotu refundacji : poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym ( aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego/ lokaty, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Jako zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków, w przypadku naruszenia warunków umowy, proponuję : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

.................................................................... ( data, czytelny podpis wnioskodawcy )

Obowiązujące przepisy i wytyczne: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. z 2008r. Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 922 ). 3. Rozporządzenie Komisji ( WE ) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5 ), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie ( WE ) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6 ). 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tj. z 2007r. Dz.U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm ). 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 ). 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ). 7. Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.

7

/wniosek%20o%20przyz  

http://www.gorzow.pup.info.pl/getattachment/1fed2a59-8a70-4283-8f28-6d070e8ea87c/wniosek%20o%20przyznanie%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20podj%C4...

Advertisement