Page 10

c)

pomoc przyznawana podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarczej objęte pomocą; - kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub całości producentom surowców; d) pomoc przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; e) pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; f) pomoc przyznawana przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; g) pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawana podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; h) transport, z wyłączeniem krajowego transportu osób taksówkami; i) pomoc przyznawana podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji; ………………………………………………………………………………………………….;

9)

przyznane środki wydatkuję w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od daty podjęcia działalności gospodarczej ( decyduje data wskazana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ) zgodnie z ich przeznaczeniem, przyjmując do wiadomości, iż PUP dokona wypłaty gotówkowej przyznanych środków;

10) dokonam rozliczenia wydatkowanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, przedstawiając zestawienie kwot wydatków od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz dokumenty poświadczające poniesione wydatki (faktury, rachunki lub umowy kupna sprzedaży ). Rozliczenie winno zawierać informację , czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego ; 11) przyjmuję do wiadomości, iż nie można ubiegać się o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej jeśli rejestracja w PUP bezrobotnego nastąpiła w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia jej wykonywania; 12) dokonam zwrotu przyznanych środków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: a) otrzymane środki wykorzystam niezgodnie z przeznaczeniem; b) będę prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; c) podejmę zatrudnienie lub zawieszę prowadzenie działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; d) złożę niezgodne z prawdą oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; e) naruszę inne warunki umowy;

* wpisać słownie

10

/wniosek%20o%20przyz  

http://www.gorzow.pup.info.pl/getattachment/1fed2a59-8a70-4283-8f28-6d070e8ea87c/wniosek%20o%20przyznanie%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20podj%C4...

Advertisement