Page 1

Plan szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Spo łecznego dla osób uprawnionych do szkole ń na 2011 rok


Informacja o egzaminie zewnętrznym

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

EBC*L - Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych

egzamin przeprowadza Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L

- zaświadczenie o ukończeniu kursu, - po zdaniu egzaminu wydawany jest Certyfikat przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L

Operator maszyn drogowych kl. III (walec, równiarka)

egzamin przeprowadza Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

3.

Operator koparko - ładowarki

egzamin przeprowadza Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

4.

Kurs księgowo – kadrowy z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości i kadrach

5.

6.

Lp.

1.

2.

Nazwa i zakres szkolenia

- zaświadczenie o ukończeniu kursu (dla osób, które nie zaliczyły egzaminu), - po zaliczeniu egzaminu wydawana jest książeczka operatora maszyn roboczych oraz świadectwo

- zaświadczenie o ukończeniu kursu (dla osób, które nie zaliczyły egzaminu), - po zaliczeniu egzaminu wydawana jest książeczka operatora maszyn roboczych oraz świadectwo

Ilość miejsc

Przewidywany termin realizacji

Czas trwania w godz.

15

I kwartał

90

Wykształcenie wyższe, dobry stan zdrowia.

10

II kwartał

286

Wykształcenie min. podstawowe, dobry stan zdrowia.

10

II kwartał

206

Wykształcenie min. podstawowe, prawo jazdy kat. B, dobry stan zdrowia.

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

10

II – III kwartał

300

Wykształcenie min. średnie, preferowane doświadczenie w zakresie finansów i księgowości, podstawowa znajomość obsługi komputera, dobry stan zdrowia.

- zaświadczenie o ukończeniu kursu

10

II – III kwartał

200

Wykształcenie min. średnie, preferowane doświadczenie w administracji, dobry stan zdrowia.

- zaświadczenie o ukończeniu kursu

6

II - III kwartał

245

Wykształcenie min. podstawowe, ukończone 21 lat, niekaralność, dobry stan zdrowia.

brak

- zaświadczenie o ukończeniu kursu

Kurs kadry i płace

brak

Ochrona osób i mienia I stopnia

brak


Ze szkoleń mogą korzystać osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy (art. 43 poz. 1 i 3 ustawy). W związku z realizacją projektu „Kameleon” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Poddziałanie 6.1.3 w pierwszej kolejności na szkolenia będą kierowane osoby z poniższych kategorii: •

osoby bezrobotne w wieku 50 – 64 lata,

osoby bezrobotne do 25 roku życia,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby niepełnosprawne, należące jednocześnie do jednej z powyższych kategorii.

Plan szkoleń będzie modyfikowany w miarę potrzeb lokalnego rynku pracy oraz dostępnych środków finansowych. Terminy rozpoczęcia poszczególnych szkoleń będą ustalane indywidualnie, po złożeniu przez osoby uprawnione do szkolenia zgłoszenia/wniosku o szkolenie oraz po jego rozpatrzeniu przez Dyrektora PUP w Gorzowie Wlkp. Plan szkoleń opracowano w oparciu o analizy lokalnego rynku pracy oraz opinię pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz innych komórek PUP. Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.).

Zatwierdzam:

Sporządzono: 08.11.2011r.

Roman Rutowski Z-ca Dyrektora PUP

/Plan%20szkoleń%20f  

http://www.gorzow.pup.info.pl/getattachment/59aa380f-021c-4ef9-b910-f1c7efb14fcc/Plan%20szkoleń%20finansowanych%20ze%20środków%20Funduszu%20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you