Page 1

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

POWIAT GRODZKI I PÓŁROCZE 2012 ROK

GORZÓW WLKP. PAŹDZIERNIK 2012r.


WSTĘP Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych jest półrocznym opracowaniem przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Celem niniejszego opracowania jest monitorowanie lokalnego rynku pracy oraz zachodzących zmian, zapewnienie bieżącej koordynacji szkoleń i przygotowań zawodowych bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Podstawą do opracowania raportu były : - Załącznik nr 3 do sprawozdania MG i P - 01 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”, - Załącznik nr 2 do sprawozdania MG i P - 01 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy”, - obowiązujące do dnia 30 czerwca 2010r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 106, poz. 728),

- obowiązujące od dnia 1 lipca 2010r. rozporządzenie

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537

z 2010r.),

- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.), - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (Dz. U. Nr 195, poz. 2004 późn. zm.). Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy opracowano korzystając z nazw grup zawodów i specjalności zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Analizą

objęto

grupy

wielkie

(kod

(kod 4 – cyfrowy) i zawody (kod 6 – cyfrowy).

2

1

cyfrowy),

grupy

elementarne


BEZROBOCIE WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) W okresie od stycznia do końca czerwca 2012 roku w mieście Gorzowie Wlkp. zarejestrowało się 4873 osób, z tego 3408 to osoby posiadające zawód (tj. 69,94% ogółu bezrobotnych)

i

1375

to

osoby

bez

kwalifikacji

(28,22

%

ogółu).

W porównaniu do I półrocza 2011r. liczba rejestrujących się bezrobotnych ogółem, jak i w podziale na osoby bez kwalifikacji oraz posiadające zawód zmniejszyła się. Zmniejszył się udział procentowy tych dwóch grup w stosunku do ogółu rejestrujących się. I tak osoby bez zawodu w 2011r. stanowiło 29,19% (wzrost o 0,97 punkty procentowe), a osoby z kwalifikacjami 70,81% (wzrost o 0,87 punkty procentowe). Podobnie sytuacja wyglądała na koniec czerwca 2012r. Przy ogólnym wzroście bezrobocia z 4678 osób w końcu I półrocza 2011r. do 5208 osób w końcu czerwca 2012r. grupa bez zawodu wzrosła z 1031 osób (22,04% ogółu bezrobotnych w I półroczu 2011r.) do 1147 osób co stanowi 22,02% ogółu bezrobotnych. Natomiast populacja bezrobotnych z kwalifikacjami wzrosła z 3647 osób (77,96% ogółu bezrobotnych w I półroczu 2011r.) do 4061 osób, co stanowiło 77,98% ogółu bezrobotnych. Tabela 1 Kształtowanie się napływu według wielkich grup zawodowych w I półroczu 2011r. i 2012r. Wzrost, spadek (-) w stosunku do 30.06.2011r. w w% osobach -274 -5,42

Napływ w I półroczu 2011r.

Napływ w I półroczu 2012r.

Ogółem

5057

4783

Bez zawodu

1476

1375

-101

-6,84

Posiadający zawód, w tym :

3581

3408

-173

-4,83

0

0

0

0

38

38

0

0

594

517

-77

-12,96

623

579

-44

-7,06

169

178

9

5,35

584

577

-7

-1,20

127

115

-12

-9,45

Grupa zawodów

01 Siły zbrojne Przedstawiciele władz 1 publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści Technicy i inny średni 3 personel 4 Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych ]5 i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i 6 rybacy

3


7 8 9

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

965

962

-3

-0,31

174

157

-17

-9,77

307

285

-22

-7,17

Analizując napływ bezrobotnych w I półroczu 2012r. według wielkich grup zawodów w porównaniu do 2011r., na 10 wielkich grup w 9 grupach odnotowano spadek rejestrujących się osób. Najliczniejsze grupy stanowili: •

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 962 osób,

Technicy i inny średni personel – 579 osoby,

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 577 osoby,

Specjaliści – 517 osób,

Pracownicy przy pracach prostych – 285 osób,

Pracownicy biurowi – 178 osoby. Tylko w 1 grupie wystąpił wzrost nowo rejestrujących, tj. „pracownicy biurowi”

(wzrost o 9 osób). Biorąc pod uwagę stan bezrobotnych w końcu omawianego okresu wzrost odnotowano w 9 na 10 wielkich grup zawodów, a w 1 grupie tj. ”siły zbrojne” stan bezrobotnych wyniósł zero, co przedstawia poniższa tabela. Tabela 2 Stan bezrobotnych według wielkich grup zawodowych na koniec czerwca 2011r. i 2012r.

Grupa zawodów Ogółem

Wzrost, spadek (-) w stosunku do 30.06.2011r. Stan na Stan na 30.06.2011r. 30.06.2012r. w w% osobach 4678 5208 530 11,33

Bez zawodu

1031

Posiadający zawód, w tym:

3647

01 1 2

Siły zbrojne Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści

1147

116

11,25

414

11,35

0

4061 0

0

0

38

51

13

34,21

576

578

2

0,35

3

Technicy i inny średni personel

692

740

48

6,94

4

Pracownicy biurowi

242

280

38

15,70

4


Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

5 6 7 8 9

620

696

76

12,26

86

112

26

30,23

905

1049

144

15,91

196

214

18

9,18

292

341

49

16,78

Najliczniejsze grupy stanowili: •

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 1048 osób,

Technicy i inny średni personel – 740 osoby,

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 696 osób,

Specjaliści – 578 osób,

Pracownicy przy pracach prostych – 341 osoby.

Tabela 3 Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy wg. wielkich grup zawodów, w końcu czerwca 2011r. i 2012r. Bezrobotni pozostający bez Bezrobotni pozostający bez pracy pracy powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Stan bezrobotn udział udział % do na % do bezrobotnych struktura Struktura ogółem bezrobotnych 30.06.2012r ogółem ogółem % % ogółem

Grupa zawodów

Stan bezrobotn. na 30.06.2011r.

Ogółem

4678

824

100

17,61

5208

1084

100

20,81

Bez zawodu Posiadający zawód, w tym : 01 Siły zbrojne Przedstawici ele władz publicznych, 1 wyżsi urzędnicy i kierownicy

1031

76

1,62

1147

137

12,64

2,63

3647

748

15,99

4061

947

87,36

18,18

-

-

9,22 90,7 8 -

-

0

0

0

0

38

11

1,33

0,24

51

11

1,01

0,21

2

576

93

11,2 9

1,99

578

130

11,99

2,50

692

162

19,6 6

3,46

740

174

16,05

3,34

242

66

8,01

1,41

280

89

8,21

1,71

620

123

14,9 3

2,63

696

162

14,94

3,11

3 4 5

Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług

5


6

7

8

9

osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

86

13

1,58

0,28

112

21

1,94

0,40

905

177

21,4 8

3,78

1048

218

20,11

4,19

196

50

6,07

1,07

214

63

5,81

1,21

292

53

6,43

1,13

341

79

7,29

1,52

Populacja bezrobotnych poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na dzień 30.06.2012r. stanowi 20,81% ogółu bezrobotnych, tj. 1084 osób. Spośród tej grupy 137 osób (12,64%) to bezrobotni bez zawodu, a 947 osób (87,36%) to bezrobotni z kwalifikacjami. Porównując strukturę bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu pracy na dzień 30.06.2011r. do struktury omawianej populacji widać, że w obu przypadkach najliczniejsze są te same wielkie grupy zawodów. Gdy przyjrzymy się tej kategorii bezrobotnych w I półroczu 2011r i I półroczu 2012r. to zauważymy, że w I półroczu 2012r. przy ogólnym wzroście liczebności tej grupy zmieniła się jej struktura procentowa. Zwiększył się udział procentowy bezrobotnych bez kwalifikacji (o 1,01%) jak i z kwalifikacjami ( o 2,19%). Pogrupowanie bezrobotnych w wielkie lub duże grupy zawodowe daje bardzo ogólny obraz struktury bezrobotnych pod względem posiadanych kwalifikacji. Dopiero analiza

elementarnych

zawodów

(kody

sześciocyfrowe)

przedstawia

ilość

osób

zarejestrowanych w poszczególnych specjalnościach. Tabela 4 Najliczniej reprezentowane przez bezrobotnych zawody według stanu na 30.06.2012r.

Lp 1. 2. 3.

Kod zawodu "522301" "722204" "311504"

Napływ Stan bezrobotnyc bezrobotnych hwI na półroczu 30.06.2012r. 2012r. 300 363 89 110 76 96

Nazwa zawodu Sprzedawca* Ślusarz* Technik mechanik* 6


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

"711202" "331403" "932990" "411004" "753105" "512001" "932911" "311204" "611306" "813125" "751204" "723307" "931301" "514101" "242217" "513101" "242218" "263102" "752205" "723103" "311303" "351203" "432103" "813101" "911207" "334306" "723105"

Murarz* Technik ekonomista* Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Technik prac biurowych* Krawiec* Kucharz* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Technik budownictwa*

91 63

93 91

76 52 54 38

87 79 70 69

56 53

61 57

Ogrodnik terenów zieleni Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych Piekarz* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Robotnik budowlany Fryzjer* Specjalista administracji publicznej Kelner* Specjalista do spraw badań społecznoekonomicznych Ekonomista Stolarz* Mechanik pojazdów samochodowych* Technik elektryk* Technik informatyk* Magazynier Aparatowy procesów chemicznych Sprzątaczka biurowa Technik administracji* Mechanik samochodów osobowych

72

54

26 37

52 47

41 38 34 36 32

44 44 41 40 38

35 35 39 36 27 20 28 25 23 17 29

36 36 35 35 34 34 33 33 32 31 30

Powyższy ranking obejmuje zawody, w których stan bezrobotnych na koniec czerwca 2012r.wynosił 30 osób i więcej. Na 30 przedstawionych zawodów, 11 (29,76) to zawody wymagające co najmniej wykształcenia średniego. Natomiast poważne problemy ze znalezieniem pracy mieli bezrobotni z wykształceniem zawodowym i niższym, ponieważ stanowili oni 70, 24% przedstawionych specjalności.

7


Wykres 1 Kształtowanie się napływu bezrobotnych według 10 najliczniej reprezentowanych zawodów w I półroczu 2011r. oraz w I półroczu 2012r. napływ bezrobotnych w I półroczu 2012r. napływ bezrobotnych w I półroczu 2011r. rczym

700 600

e pr z etwó

500 400 300

em yś l

200 100

w prz n iczy Rob o tnik p omoc

Ku ch a

rz*

c* Kr aw ie

nik p r ac b iurow .. . Tech

Po zo st

Tech

ali ro bo tn i cy p r ..

nik e kono mista *

rz* M ura

ch ani k* Tech

nik m e

z* Ślusa r

Sp rze dawc a

*

0

OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) Od stycznia do końca czerwca 2012r. w powiecie grodzkim zgłoszono 1553 wolnych miejsc pracy, tj. o 172 ofert mniej niż w porównywanym okresie 2011r. Pokryły one w 32,47% zapotrzebowania na prace wynikające z napływu osób bezrobotnych (4783 osób). Tabela 5 Zgłoszone oferty pracy wg grup zawodowych, a napływ bezrobotnych w I półroczu 2011r. i 2012r.

Grupa zawodowa

Napływ bezrobotnych w I półroczu 2011r.

Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2011r.

Napływ bezrobotnych w I półroczu 2012r.

Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2012r.

Bez zawodu Posiadające zawód, w tym:

1476 3581

0 1381

1375 3408

0 1553

-

-

-

-

38

7

38

17

01

Siły zbrojne

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

8


2 3 4 5 6 7 8 9

Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych OGÓŁEM

594

131

517

124

623

154

579

165

169

200

178

195

584

273

577

338

127

3

115

120

965

353

962

317

174

84

157

69

309

176

285

208

5057

1381

4783

1553

Porównując napływ bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszone do urzędu pracy w I połowie 2012r. widać, że w 7 na 10 wielkich grup zawodów występuje przewaga napływu bezrobotnych nad wolnymi miejscami pracy. Osoby rejestrujące się będą miały zatem problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Również napływ bez zawodu przewyższa liczbę wolnych miejsc pracy. Jedynie w grupach zawodowych ”pracownicy biurowi”, „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” w I półroczu 2012r. odnotowano przewagę napływu ofert pracy na napływem osób bezrobotnych. Dla bezrobotnych z grupy „siły zbrojne” oraz dla osób bez zawodu pracodawcy nie zgłosili wolnych miejsc pracy. Wykres 2 Oferty pracy, a napływ osób bezrobotnych według wielkich grup zawodowych w 2012r.

napływ bezrobotnych w I półroczu 2012r

9

ty ch p ros rac a ch pr zy p own i cy Prac

Ope rat or z y i .. .

nicy pr. .. Ro bo t

Ro ln icy , o gr od nic y, le śnic yi

u. . . own i cy Prac

biu ro wi own i cy Prac

. inn .. Tec h nic y i

jaliśc i Spec

icie. . Prz e ds taw

Siły z br ojn e

r yb a cy

1200 1000 800 600 400 200 0

oferty pray zgłoszone w I półroczu 2012r.


Jak wynika z powyższego wykresu największy napływ bezrobotnych w I półroczu 2012r., wystąpił w następujących grupach zawodowych: •

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,

pracownicy usług osobistych,

technicy i inny średni personel,

specjaliści. Najwięcej zgłoszono ofert pracy dla osób posiadających zawody zaliczane

do następujących grup zawodowych: •

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy,

pracownicy biurowi,

pracownicy przy pracach prostych.

Tabela 6 Oferty pracy według grup zawodowych zgłoszone w I półroczu 2012r. w porównaniu do I półrocza 2011r. Oferty zgłoszone w : Grupa zawodowa

I-VI.2011r I-VI.2012r

Bez zawodu 01 Siły zbrojne Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 1 urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści 3 Technicy i inny średni personel 4 Pracownicy biurowi 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 9 Pracownicy przy pracach prostych OGÓŁEM

Wzrost, spadek w stosunku do 2011r.

0 -

0 -

7

17

10

131 154 200 273 3 353 84 176

124 165 195 338 120 317 69 208

-7 11 -5 65 117 -36 -15 32

1381

1553

172

Dla bezrobotnych z grupy „siły zbrojne” pracodawcy nie zgłosili wolnych miejsc pracy. Wzrost ilości ofert wystąpił w pięciu wielkich grupach (największy o 117 miejsc pracy w grupie „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rzemieślnicy”). W

czterech

grupach

wystąpił

spadek

liczby

zgłoszonych

miejsc

pracy,

w takich grupach jak: „specjaliści” (o 7 miejsc pracy), „pracownicy biurowi” (o 5 miejsc pracy), „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (o 36 miejsc pracy) oraz „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń” (o 15 miejsc pracy). Największe zapotrzebowanie w 10


omawianym okresie pracodawcy zgłosili na osoby posiadające kwalifikacje z grupy: „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” - 338 (21,76% wszystkich wolnych miejsc pracy), „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”– 317 (20,41% wszystkich wolnych miejsc pracy), „pracownicy przy pracach prostych”- 208 (13,39% wszystkich wolnych miejsc pracy). Tabela 7 Zawody (kod sześciocyfrowy) z największą liczbą zgłoszonych ofert pracy I półroczu 2012r Lp

Kod zawodu

1.

611390

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Nazwa zawodu

962990 515303 522301 411090 753303 541307 711501 911207 833203 753403

Pozostali ogrodnicy Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnik gospodarczy Sprzedawca* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Szwaczka Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Cieśla* Sprzątaczka biurowa Kierowca samochodu ciężarowego Tapicer meblowy

333105 411004 522305 741103 331301 753105 832202 412001 411003 932101 512001 243106 432103 513101 722308 722204 332203 311303 341202

Spedytor Technik prac biurowych* Technik handlowiec* Elektryk* Księgowy Krawiec* Kierowca samochodu dostawczego Sekretarka Pracownik kancelaryjny Pakowacz Kucharz* Specjalista do spraw marketingu i handlu Magazynier Kelner* Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Ślusarz* Przedstawiciel handlowy Technik elektryk* Opiekun osoby starszej*

Liczba ofert pracy 118 113 107 93 92 55 41 40 35 28 27 24 22 22 22 21 20 18 17 16 16 15 14 14 14 14 13 12 11 11

Tabela przedstawia 30 zawodów, w których odnotowano największą liczbę zgłoszonych ofert pracy. Dotyczy to takich ofert jak: •

Pozostali ogrodnicy – 118 zgłoszonych ofert pracy,

11


Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani – 113 zgłoszonych ofert racy,

Robotnik gospodarczy – 107 zgłoszonych ofert racy,

Sprzedawca – 93 zgłoszonych ofert racy,

Pozostali pracownicy obsługi biurowej – 92 zgłoszonych ofert racy. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe

zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej ma miejsce, gdy średnia miesięczna liczba zarejestrowanych w danym okresie jest mniejsza od średniej miesięcznej liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy w omawianym okresie. Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej występuje, gdy sytuacja jest odwrotna – średnia miesięczna liczba zarejestrowanych w danym okresie jest wyższa od średniej

miesięcznej

liczby

ofert

pracy

w

danym

zawodzie

zgłoszonych

w omawianym okresie. Na 699 zawodów występujących wśród osób bezrobotnych w powiecie grodzkim w 435 (62,23% wszystkich zawodów) odnotowano średnią miesięczną nadwyżkę podaży siły roboczej. Najwyższy poziom nadwyżki podaży wystąpił w grupie bezrobotnych „bez zawodu”, gdzie napływ wyniósł 1375 osób i nie zgłoszono ofert pracy dla tej grupy. Biorąc pod uwagę bezrobotnych z kwalifikacjami do zawodów o najwyższym poziomie średniej nadwyżki podaży siły roboczej należą następujące zawody: •

Sprzedawca (napływ – 300 osób, zgłoszone oferty pracy – 93),

murarz (napływ – 91 osób, zgłoszone oferty pracy – 11),

technik mechanik (napływ – 73 osób, zgłoszone oferty pracy – 0),

ślusarz (napływ – 89 osób, zgłoszone oferty pracy – 13),

pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (napływ – 76 osób, zgłoszone oferty pracy – 0),

Tabela 8 Zawody, w których wystąpiła największa nadwyżka podaży siły roboczej w I półroczu 2012r. Lp.

Kod zawodu

1. 2.

000000 522301

Nazwa zawodu Bez zawodu Sprzedawca* 12

Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej 229,1667 34,5


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

711202 311504 722204 932990 611306 331403 932911 311204 723307 751204 752205 242218 753105 263102 931301 242217 741207 411004 723103 322002 723105 723190 514101 712601 813101 242290 512001 751201

Murarz* Technik mechanik* Ślusarz* Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Ogrodnik terenów zieleni Technik ekonomista* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Technik budownictwa* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

13,3333 12,6667 12,6667

Piekarz* Stolarz* Specjalista do spraw badań społecznoekonomicznych Krawiec* Ekonomista Robotnik budowlany Specjalista administracji publicznej Elektromonter (elektryk) zakładowy Technik prac biurowych* Mechanik pojazdów samochodowych* Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Mechanik samochodów osobowych Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Fryzjer* Hydraulik Aparatowy procesów chemicznych Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju Kucharz* Cukiernik*

6,1667 6,1667

12,6667 11,8333 10,5 9,3333 8,3333 6,6667

5,8333 5,6667 5,5 5,5 5,3333 5,1667 5 4,8333 4,6667 4,5 4,5 4,3333 4,1667 4,1667 3,8333 3,8333 3,8333

Od stycznia do końca czerwca 2012r. odnotowano 132 zawodów, w których wystąpił średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej. Zawody, w których średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej był największy przedstawia poniższa tabela: Tabela 9 Zawody o największym średnim miesięcznym deficycie podaży siły roboczej w I półroczu 2012r. Lp.

Kod zawodu

1. 2.

611390 962990

Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej Pozostali ogrodnicy -18,6667 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie -17,6667 Nazwa zawodu

13


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

515303 411090 711501 541307 753303 753403 333105 411003 833203 832202 722308 911207 341202 932101 741103 412001 713103 262101 331301 721207 524404 341203 343290 235914 261901 441402 524502 741210

indziej niesklasyfikowani Robotnik gospodarczy Pozostali pracownicy obsługi biurowej Cieśla* Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Szwaczka Tapicer meblowy Spedytor Pracownik kancelaryjny Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu dostawczego Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Sprzątaczka biurowa Opiekun osoby starszej* Pakowacz Elektryk* Sekretarka Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych Archiwista Księgowy Spawacz ręczny gazowy Telemarketer Opiekun w domu pomocy społecznej* Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Asystent prawny Archiwista zakładowy Sprzedawca w stacji paliw Elektromonter maszyn elektrycznych

-13,6667 -13,5 -6,5 -6,3333 -6,3333 -4,5 -3,8333 -2,6667 -2,6667 -2,3333 -2 -2 -1,8333 -1,8333 -1,6667 -1,5 -1,5 -1,3333 -1,3333 -1,1667 -1 -0,8333 -0,8333 -0,6667 -0,6667 -0,6667 -0,6667 -0,6667

Analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych można przeprowadzić w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik ten to stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w omawianym okresie. Przyjęto, że zawody o wskaźniku : •

< 0, 9 to zawody nadwyżkowe,

od 0, 9 do 1, 1 to zawody zrównoważone,

> 1, 1 to zawody deficytowe.

W powiecie grodzkim w omawianym okresie odnotowano: •

131 zawodów, w których wskaźnik intensywności osiągał wartości właściwe dla

zawodów deficytowych. Wśród tych zawodów 78 osiągnęło wartość MAX, co oznacza, że napływowi ofert pracy nie towarzyszył napływ bezrobotnych, •

31 zawodów zrównoważonych. Osoby posiadające kwalifikacje z tej grupy teoretycznie

nie powinny mieć problemu z podjęciem odpowiedniego zatrudnienia, 14


538 zawodów nadwyżkowych, w których 453 to takie, dla których wskaźnik ten równy

był zeru. Oznacza to, że napływowi bezrobotnych nie towarzyszył napływ ofert pracy. •

w 104 zawodach przez 6 miesięcy nie odnotowano napływu bezrobotnych

i ofert pracy. Na koniec czerwca 2012r. w powiecie grodzkim zawody zrównoważone stanowiły 4,43% ogółu wszystkich zawodów odnotowanych w ewidencji urzędu pracy. Tabela 10 Zawody zrównoważone w I półroczu 2012r.

Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1. 2. 3.

243106 132301 214406

Specjalista do spraw marketingu i handlu Kierownik budowy Inżynier mechanik - środki transportu Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Specjalista do spraw doskonalenia organizacji Specjalista zarządzania kryzysowego Specjalista do spraw public relations Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu Administrator baz danych Technik mechanik maszyn i urządzeń Przedstawiciel handlowy Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu Dekorator wnętrz Szef kuchni (kuchmistrz) Muzyk* Animator kultury* Sprzedawca w branży mięsnej Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent nauczyciela przedszkola Glazurnik Posadzkarz* Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych Pozostali ślusarze i pokrewni Tapicer* Operator koparki Kierowca ciągnika rolniczego

4. 235990 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

242106 242227 243203 251303 252101 311508 332203 334390 343202 343402 343602 343901 522302 524302 524990 531202 712202 712204 712612 722290 753402 811104 834101

15

Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. 1,0769 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


28. 834401 29. 911203 30. 912202 31. 522305 Zawody deficytowe

Kierowca operator wózków jezdniowych Pokojowa Operator myjni Technik handlowiec* stanowią 18,71% ogółu wszystkich zawodów

1 1 1 0,9565 odnotowanych

w ewidencji urzędu pracy. Tabela 11 Zawody deficytowe ze wskaźnikiem intensywności równym MAX, gdzie zgłoszono najwięcej ofert pracy w I półroczu 2012r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kod zawodu 753403 11003" 341202 262101 343290 261901 741210 241308 262201 721205 132102 132103 234190 242403 311201 311913 325601 335301 421203 713303 753490 811105 962903 111403 122301 132403 213201 214205 214303 214304

Nazwa zawodu Tapicer meblowy Pracownik kancelaryjny Opiekun osoby starszej* Archiwista Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni Asystent prawny Elektromonter maszyn elektrycznych Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych Analityk informacji i raportów medialnych Spawacz metodą MIG Kierownik do spraw kontroli jakości Kierownik działu produkcji Pozostali nauczyciele szkół podstawowych Specjalista do spraw szkoleń Kosztorysant budowlany Technik gazownictwa Ratownik medyczny* Urzędnik ubezpieczeń społecznych Pracownik kolektury Kominiarz* Pozostali tapicerzy i pokrewni Operator koparko - ładowarki Parkingowy Zawodowy działacz organizacji pozarządowej Kierownik do spraw rozwoju produktu Kierownik działu zakupów Doradca rolniczy Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne Inżynier inżynierii środowiska - melioracje

Zgłoszone oferty pracy 27 16 11 8 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

W pozostałych zawodach deficytowych, dla których wskaźnik intensywności deficytu jest większy od 1, 1 najkorzystniej sytuacja wyglądała w zawodach przedstawionych w tabeli 10: 16


Tabela 12 Zawody deficytowe o największym wskaźniku intensywności deficytu zawodów w I półroczu 2012r. Kod Lp. zawodu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

711501 333105 611390 962990 541307 713103 411090 721207 524404 722308 341203 235914 441402 832202 515303 215201 243305 516304 753303 932101 334201 334302 441501 524502 742117 962905 833203 412001 121303 122102 Zawody

Nazwa zawodu

Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 40 24 19,6667

Cieśla* Spedytor Pozostali ogrodnicy Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 16,1429 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 13,6667 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 10 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 8,3636 Spawacz ręczny gazowy 8 Telemarketer 7 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 7 Opiekun w domu pomocy społecznej* 6 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 5 Archiwista zakładowy 5 Kierowca samochodu dostawczego 4,5 Robotnik gospodarczy 4,28 Inżynier elektronik 4 Specjalista do spraw sprzedaży 4 Żałobnik 4 Szwaczka 3,2353 Pakowacz 3,2 Sekretarz sądowy 3 Asystent dyrektora 3 Pracownik do spraw osobowych 3 Sprzedawca w stacji paliw 3 Serwisant sprzętu komputerowego 3 Szatniarz 3 Kierowca samochodu ciężarowego 2,3333 Sekretarka 2,125 Naczelnik / kierownik wydziału 2 Kierownik działu sprzedaży 2 nadwyżkowe stanowią 76,96% ogółu wszystkich zawodów odnotowanych w

ewidencji urzędu pracy z tego 453 zawodów posiada wskaźnik intensywności nadwyżki równy zero (napływowi bezrobotnych nie towarzyszył napływ ofert). Tabela 11 przedstawia zawody, w których nie odnotowano ofert pracy a odnotowano napływ bezrobotnych: Tabela 13 Napływ bezrobotnych wg zawodów do wskaźnika intensywności równym zero w I półroczu 2012r. 17


Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kod zawodu 311504 932990 331403 932911 751204 242218 322002 723190 712601 813101 311924 242222 723304 731809 741202 233025 314205 314207 325511 532904 611104 263204 541390 713203 264303 711402 711503 723303 741101 821304

Nazwa zawodu Technik mechanik* Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Technik ekonomista* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Piekarz* Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Hydraulik Aparatowy procesów chemicznych Technik technologii odzieży* Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali Tkacz Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych Nauczyciel wychowania fizycznego Technik ogrodnik* Technik rolnik* Technik ochrony środowiska* Sanitariusz szpitalny Rolnik upraw polowych Socjolog Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Lakiernik samochodowy Filolog - filologia polska Betoniarz - zbrojarz* Stolarz budowlany Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych Elektromonter instalacji elektrycznych Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

Napływ bezrobotnych 76 76 63 56 37 35 28 27 25 25 18 17 17 17 16 15 15 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10

Czym wskaźnik intensywności jest niższy tym sytuacja bezrobotnych z danymi kwalifikacjami jest gorsza (mniej ofert, większy napływ osób). Tabela 14 Zawody o najniższym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w I półroczu 2012r.

Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1. 2. 3.

611306 723307 741207

Ogrodnik terenów zieleni Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Elektromonter (elektryk) zakładowy 18

Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 0,0139 0,0244 0,0312


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

751201 752205 712904 311204 263102 723105 241306 242290 242190 251902 722314 523002 611303 235107 242217 311101 712604 711202 311408 931301 311510 325907 721306 723104 722204 441990 813125

Cukiernik* Stolarz* Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Technik budownictwa* Ekonomista Mechanik samochodów osobowych Specjalista do spraw finansów Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Specjalista zastosowań informatyki Tokarz w metalu Kasjer handlowy Ogrodnik* Pedagog Specjalista administracji publicznej Laborant chemiczny Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Murarz* Technik elektronik* Robotnik budowlany Technik mechanik precyzyjny Terapeuta zajęciowy* Blacharz samochodowy* Mechanik samochodów ciężarowych Ślusarz* Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych

0,0417 0,0513 0,0556 0,0566 0,0571 0,069 0,0714 0,08 0,087 0,0909 0,0909 0,1 0,1 0,1111 0,1111 0,1111 0,1176 0,1209 0,125 0,1316 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1461 0,1538 0,1538

Zwiększający się wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów jest równoznaczny z rosnącą szansą uzyskania odpowiednich ofert pracy. Tabela 15 przedstawia zawody o największym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w I półroczu 2012r.

Tabela 15 Zawody o największym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w I półroczu 2012r.

Lp.

Kod zawodu

1. 2. 3.

422602 962107 143990

Nazwa zawodu Recepcjonista Noszowy Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług 19

Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 0,7143 0,6667 0,5714


4. 5.

933304 341205

6.

213290 214290 216601 225101

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

325590 325905 422401 422502 432103 721102 722301 732301 741203 513101 514202 941201 411004 311303 732303 911206 512001 753105 228301 228903 422602

gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnik magazynowy Pracownik socjalny Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni Pozostali inżynierowie budownictwa Grafik komputerowy DTP Lekarz weterynarii Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp Opiekunka dziecięca* Recepcjonista hotelowy Pracownik informacji turystycznej Magazynier Formierz odlewnik Frezer Introligator* Elektromechanik pojazdów samochodowych* Kelner* Kosmetyczka Pomoc kuchenna Technik prac biurowych* Technik elektryk* Introligator poligraficzny Salowa Kucharz* Krawiec* Fizjoterapeuta Kosmetolog Recepcjonista

0,5714 0,5263 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4375 0,4286 0,4286 0,4231 0,4074 0,4 0,4 0,3947 0,3704 0,3333 0,3333 0,7143

ZAWODY GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie jest to stosunek zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na koniec okresu sprawozdawczego do liczby zarejestrowanych bezrobotnych posiadających dany zawód według stanu na koniec tego samego okresu. Na podstawie wielkości wyżej wymienionego wskaźnika można określić udział poszczególnych zawodów w procesie generowania długotrwałego bezrobocia. Wartość wskaźnika równa: •

„0” oznacza, że w danym zawodzie nie występują osoby długotrwale bezrobotne,

„1” oznacza, że każda osoba zarejestrowana w danym zawodzie pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy.

20


Zawody,

których

wielkość

współczynnika

mieści

się

w

przedziale

od 0, 1 do 0, 49 w mniejszym stopniu generują długotrwałe bezrobocie. W powiecie grodzkim odnotowano 128 takich zawodów. Natomiast wielkość współczynnika mieszcząca się w granicach od 0, 5 do 0, 99 oznacza, że zawody te w coraz większym stopniu generują długotrwałe bezrobocie. W powiecie grodzkim odnotowano 29. Natomiast zawodów o współczynniku równym „1 w omawianym okresie odnotowano 20, a o współczynniku „0” – 123. SZANSA UZYSKANIA OFERTY PRACY Szansa uzyskania oferty pracy określa wskaźnik uzyskania oferty w danym zawodzie. Jest to stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy w określonym zawodzie w danym okresie, będących w dyspozycji urzędu pracy do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym zawodzie w omawianym okresie na terenie działania danego urzędu. Tak obliczony wskaźnik informuje, w jakim zawodzie istnieje największa możliwość znalezienia wolnego miejsca pracy. Wskaźnik : •

większy niż 1 oznacza nadwyżkę ofert nad bezrobotnymi,

równy 1 oznacza, że na jednego bezrobotnego powinna przypadać jedna oferta pracy,

mniejszy niż 1 oznacza, że na kilka osób może przypadać jedno miejsce pracy.

Im wskaźnik wyższy, tym większa jest szansa pozyskania oferty pracy w danym zawodzie. Tabela 16 przedstawia zawody o największym wskaźniku szansy uzyskania zatrudnienia. Tabela 16 Zawody o najwyższym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty w I półroczu 2012r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kod grupy zawodów 5164 2424 7133 4414 4415 5163 5153 9629 7534 1321

Nazwa elementarnej grupy zawodów Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni Technicy archiwiści i pokrewni Pracownicy działów kadr Pracownicy zakładów pogrzebowych Gospodarze budynków Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Tapicerzy i pokrewni Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 21

Wskaźnik szansy uzyskania oferty MAX MAX MAX 2 1,3332 1,3332 0,925 0,7193 0,7083 0,6666


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

4225 3353 2621 9321 7127 2622 3331

18

5244 2152 7421 8332 3321 5413 3322 3342 2355 1114 1323 4312 3411

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Pracownicy biur informacji Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych Archiwiści i muzealnicy Pakowacze Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją Spedytorzy i pokrewni Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej Inżynierowie elektronicy Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych Kierowcy samochodów ciężarowych Agenci ubezpieczeniowi Pracownicy ochrony osób i mienia Przedstawiciele handlowi Sekretarze sądowi Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych Zawodowi działacze organizacji członkowskich Kierownicy do spraw budownictwa Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 0,5555 0,5 0,4902 0,4666 0,4444 0,4444 0,3974 0,3889 0,3504 0,3333 0,3333 0,3332 0,3332 0,3332 0,3332 0,3332

Na 305 elementarnych grup zawodów odnotowanych w 2012r., wśród bezrobotnych z powiatu grodzkiego wskaźnik szansy uzyskania pracy kształtowała się następującą: •

w 142 grupach wskaźnik = 0

w 157 grupach wskaźnik < 1

w 3 grupach wskaźnik > 1

w 0 grupach wskaźnik = 1

w 3 grupach wskaźnik = MAX Poniższa tabela przedstawia zawody o zerowym wskaźniku szansy uzyskania oferty

pracy. Tabela 17 Zawody o zerowym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy w I półroczu 2012r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kod grupy zawodów 2165 4211 2120 4131 2310 2352 3323 2611 2522 2261

Nazwa elementarnej grupy zawodów Kartografowie i geodeci Kasjerzy bankowi i pokrewni Matematycy, statystycy i pokrewni Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu Nauczyciele akademiccy Nauczyciele szkół specjalnych Zaopatrzeniowcy Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy Administratorzy systemów komputerowych Lekarze dentyści bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 22

Wskaźnik szansy uzyskania oferty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

3344 3143 3240 3213 3116 3142 3152 2113 2131 3220 2284 2643 2111 2633 1412 1211 5222 1345 1212 1330

Sekretarze medyczni i pokrewni Technicy leśnictwa Technicy weterynarii Technicy farmaceutyczni Technicy chemicy i pokrewni Technicy rolnictwa i pokrewni Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni Chemicy Biolodzy i pokrewni Dietetycy i żywieniowcy Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia Filolodzy i tłumacze Fizycy i astronomowie Filozofowie, historycy i politolodzy Kierownicy w gastronomii Kierownicy do spraw finansowych Kierownicy sprzedaży w marketach Kierownicy w instytucjach edukacyjnych Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wśród 305 elementarnych grup zawodów występujących wśród bezrobotnych, w 142 grupach zawodów wskaźnik szansy uzyskania pracy kształtował się na poziomie zerowym. Natomiast nie odnotowano grupy zawodów ze wskaźnikiem szansy uzyskania pracy równym jeden. BEZROBOCIE I OFERTY PRACY WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI Od stycznia do końca czerwca 2012r. w powiecie grodzkim zarejestrowało się 4000 osób (tj. 83,63% ogółu zarejestrowanych), które pracowały przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej. Na dzień 30.06.2012r. populacja ta liczyła 4563 osób (87,62% ogółu bezrobotnych powiatu grodzkiego). Spośród osób rejestrujących się najwięcej zatrudnionych było w zakładach należących do następujących sekcji PKD: •

Przetwórstwo przemysłowe – 717 osoby,

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 441 osób,

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 372 osoby,

Budownictwo – 310 osoby,

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 88 osób, 23


Transport i gospodarka magazynowa – 85 osób. Na koniec czerwca 2012r. struktura bezrobotnych, rozpatrywana pod kątem ostatniego

miejsca pracy, wyglądała podobnie jak napływ bezrobotnych. Najwięcej osób pracowało w następujących grupach zawodowych według sekcji PKD: •

Przetwórstwo przemysłowe – 840 osoby,

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle –

355 osób, •

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 391 osób,

Budownictwo – 302 osób,

Transport i gospodarka magazynowa – 105 osoby.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 101 osób, W 2012r. roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy z następujących sekcji:

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 432 miejsc

pracy, •

Przetwórstwo przemysłowe – 249 miejsc pracy,

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając

motocykle – 213 miejsc pracy, •

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 98 miejsca pracy,

Budownictwo – 95 miejsc pracy,

Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 92

miejsc pracy. Sytuacja bezrobotnych i ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności w końcu roku 2011r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 18 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w I półroczu 2012r. Bezrobotni Sekcje PKD

napływ

24

Oferty pracy

stan na 30.06.201 napływ 1

stan na 30.06.2011.


Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana Ogółem

37 2 717

46 1 840

0 0 249

0 0 53

15

22

4

0

17 310

26 302

25 95

7 12

441

535

213

22

64 85 25 47

62 105 22 65

42 61 8 65

2 7 1 7

32

40

18

4

42

58

45

3

372

391

432

13

88 45 78

87 80 101

92 26 98

4 5 4

50 38

52 41

56 24

5 0

0 0 1495 4000

0 0 1687 4563

0 0 0 1553

0 0 0 149

Analizując przedstawioną tabele można stwierdzić, że na koniec omawianego okresu we wszystkich sekcjach PKD ilość ofert pracy była mniejsza od stanu bezrobotnych. Sporządził: Małgorzata Leżańska Dorota Pawłowska

SPIS TABEL 25


Tabela 1 Kształtowanie się napływu według wielkich grup zawodowych w I półroczu 2011 i 2012..……………………………………………………………………………………..str. 2 Tabela 2 Stan bezrobotnych według wielkich grup zawodowych na koniec czerwca 2012r. …………………………………………………………………………....str. 3 Tabela 3 Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy wg. wielkich grup zawodów, w końcu czerwca 2011r. i2012r………………………..…………………str. 4 Tabela 4 Najliczniej reprezentowane przez bezrobotnych zawody według stanu na 30.06.2012r………………………………………………………………………………..str. 5 Tabela 5 Zgłoszone oferty pracy według grup zawodowych a napływ bezrobotnych w I półroczu 2011r. i 2012r……………………………..………………….……………………...……..str. 7 Tabela 6 Oferty pracy według grup zawodowych zgłoszone w I półroczu 2012 w porównaniu do I półrocza 2011r. ………………………………………………….……………………..…..str. 9 Tabela 7 Zawody (kod sześciocyfrowy) z największą liczbą zgłoszonych ofert pracy w I półroczu 2012 …………………………………………………………………………………………….str. 10 Tabela 8 Zawody, w których wystąpiła największa nadwyżka podaży siły roboczej w I półroczu 2012 ………………………………...……………………………………….……….………....str. 11 Tabela 9 Zawody o największym średnim miesięcznym deficycie podaży siły roboczej w I półroczu 2012. …………………………………...……………………..………..…..str. 12 Tabela 10 Zawody zrównoważone w I półroczu 2012r……………………………………...………str. 14 Tabela 11 Zawody deficytowe ze wskaźnikiem intensywności równym MAX, gdzie zgłoszono najwięcej ofert pracy w I półroczu 2012.………………………………...…………..….. str. 15 Tabela 12 Zawody deficytowe o największym wskaźniku intensywności deficytu zawodów w I półroczu 2012 ………………………………………………………………...……...str. 16 Tabela 13 26


Napływ bezrobotnych wg zawodów do wskaźnika intensywności równym zero w I półroczu 2012. …………………………………………………………………………………...…str. 17 Tabela 14 Zawody o najniższym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w I półroczu 2012. ……………………………………………………………………………..……………. str. 18 Tabela 15 Zawody o największym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w I półroczu 2012. ………………………………………………………………………….…………..……str. 19 Tabela 16 Zawody o najwyższym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty w I półroczu 2012. ………………………………………..…………………………………...……………....str. 20 Tabela 17 Zawody o zerowym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy w I półroczu 2012r………………………………………………………………………..str. 21 Tabela 18 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w I półroczu 2012r. ………………………………………………………………………..…str. 24

SPIS WYKRESÓW Wykres 1 Kształtowanie się napływu bezrobotnych według 10 najliczniej reprezentowanych zawodów w I półroczu 2011r. oraz w I półroczu 2012r………………………………………………str. 7 Wykres 2 Oferty pracy, a napływ osób bezrobotnych według wielkich grup zawodowych w 2012r..str. 8

27

monitoring_grodzki_I_półocze_2012201211060820  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/570f7fb2-0a2e-44af-a407-beba62f70078/monitoring_grodzki_I_półocze_2012201211060820.doc

Advertisement