Page 1

Gorz贸w Wlkp. luty 2011r.


6.6. Bezrobotni bez wykształcenia średniego.............................................................................32 7.1. Usługi na rzecz rynku pracy.............................................................................................39 7.1.1. Pośrednictwo pracy.........................................................................................................39 7.1.3. Kluby pracy......................................................................................................................46 7.1.4. Szkolenia ...................................................................................................................................................47

7.2. Instrumenty rynku pracy...................................................................................................50 7.2.3. Dofinansowanie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy...................................................55

WSTĘP Analiza sytuacji na rynku pracy w 2010r. jest kolejnym rocznym opracowaniem,

przygotowanym

przez

Powiatowy

Urząd

Pracy

w Gorzowie Wlkp. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie oceny stanu i struktury bezrobocia oraz charakterystycznych tendencji i zjawisk związanych z naszym regionem w 2010 roku. W

opracowaniu

wykorzystano

dane

zawarte

w

sprawozdaniach

statystycznych o rynku pracy : • MGiP 01 – miesięczne sprawozdanie o rynku pracy wraz z załącznikami, • MGiP 02 – miesięczne sprawozdanie o przychodach i wydatkach z Funduszu Pracy. PUP w Gorzowie Wlkp. obsługuje bezrobotnych z dwóch powiatów : grodzkiego i ziemskiego. Powiat grodzki obejmuje osoby zamieszkałe w mieście Gorzowie Wlkp., natomiast powiat ziemski to osoby zamieszkałe w pięciu gminach otaczających Gorzów ( Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok ) oraz z miasta Kostrzyna nad Odrą i miasta – gminy Witnica. 2


1.

POZIOM I STOPA BEZROBOCIA. W końcu grudnia 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Gorzowie Wlkp. zarejestrowanych było 7338 osób bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2009 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 113 osób, tj. o 1,5%. Również w obu powiatach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych. W powiecie grodzkim o 103 osoby (2,3%) i w końcu grudnia 2009r. stan liczby bezrobotnych wyniósł 4546 osób, a w powiecie ziemskim o 10 osób (0,4%) przy stanie 2792 osoby. Liczbę bezrobotnych oraz jej dynamikę przedstawiono w tabeli : 2009 rok Liczba bezrobotnych na koniec XII 2009r

Wzrost, spadek(-) w stosunku do XII 2008r.

PUP Gorzów Wlkp.

7225

Powiat Grodzki Powiat Ziemski

2010 rok Dynamika 31.XII.2008r. =100%

Liczba bezrobotnych na koniec XII 2010 r.

Wzrost, spadek(-) w stosunku do XII 2009r.

Dynamika 31.XII.2009r. =100%

3100

175,5 %

7338

113

101,6%

4443

2073

187,5 %

4546

103

102,3%

2782

1027

158,5 %

2792

10

100,4%

3


Liczbę bezrobotnych i stopę bezrobocia w poszczególnych kwartałach 2010r. przedstawia poniższe zestawienie : I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

PUP Gorzów Wlkp.

8153

x

7289

x

7235

x

7338

x

Powiat Grodzki

5054

8,6

4555

7,8

4504

7,7

4546

7,8

Powiat Ziemski

3099

13,2

2734

11,8

2731

11,7

2792

12,0

Woj. lubuskie

66123

17,2

56966

15,2

55444

14,8

59225

15,6

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2010r. kształtowała się na poziomie 7,8% w powiecie grodzkim i 12,0% w powiecie ziemskim, woj. lubuskim- 15,6%, a w kraju - 12,3 %. W ostatnich 12 miesiącach stopa bezrobocia wzrosła w powiecie grodzkim o 0,1 punktu procentowego, a w powiecie ziemskim utrzymała się na tym samym poziomie. W woj. lubuskim stopa spadła o 0,6 punktu procentowego, a w kraju stopa wzrosła o 0,2 punktu procentowego. 1.2. Zmiany w poziomie bezrobocia. Od stycznia do grudnia 2010r. zarejestrowano 16350 nowych bezrobotnych, tj. o 1703 osoby mniej niż w 2009 roku, z tego : • w Powiecie Grodzkim 10448 osób (o 900 osób mniej), • w Powiecie Ziemskim 5902 osoby (o 803 osoby mniej). Wskaźnik napływu bezrobotnych liczony jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w 2010r. do stanu bezrobotnych z końca 2009r. wyniósł : • w PUP Gorzów Wlkp. – 226,3%, • w Powiecie Grodzkim – 235,2%, • w Powiecie Ziemskim – 212,1%. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych , kobiety stanowiły 49,1 % (w powiecie grodzkim – 47,8 % , a w powiecie ziemskim 51,3%) . 4


Największy napływ bezrobotnych wystąpił w miesiącu styczniu (1869 osób), wrześniu (1714), w sierpniu (1548) i listopadzie (1518), a najmniejszy w maju (943), czerwcu (1008) i kwietniu (1070). Zdecydowaną większość wśród napływu bezrobotnych stanowią osoby poprzednio pracujące zarówno w 2009r. (79,3%), jak i w 2010r. (80,1%). W powiecie grodzkim osoby poprzednio pracujące stanowiły w 2010r. 80,8 % ogólnego napływu w tym powiecie. W powiecie ziemskim badana populacja stanowiła 78,7% ogólnego napływu w tym powiecie. Napływ bezrobocia w wybranych tytułach przedstawia tabela :

w tym :

w tym :

Ogółem zarejestrowani Po raz pierwszy Poprzednio pracujący Z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Osoby w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły Osoby do 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Ogółem zarejestrowani Po raz pierwszy Poprzednio pracujący Z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Osoby w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły Osoby do 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Ogółem zarejestrowani Po raz pierwszy Poprzednio pracujący Z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w tym :

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

2009r. Udział % do ogółu Liczba osób zarejestrowa nych

2010r. Udział % do ogółu Liczba osób zarejestrowa nych

18053 3303 14311 4187

X 18,3 79,3 23,2

16350 3245 13092 3314

X 19,8 80,1 20,3

181

1,0

100

0,6

1787

9,9

1621

9,9

5399 3262 2330 4294 1818 11348 2055 9138 2622

29,9 18,1 12,9 23,8 10,1 X 18,1 80,5 23,1

4831 2960 3699 3853 1742 10448 2127 8445 2116

29,5 18,1 22,6 23,6 10,7 X 20,4 80,8 20,3

25

0,2

35

0,3

1095

9,6

1035

9,9

3245 2148 1207 X 1326 6705 1248 5173 1565 156

28,6 18,9 10,6 X 11,7 X 18,6 77,2 23,3 2,3

2980 1925 2151 X 1213 5902 1118 4647 1198 65

28,5 18,4 20,6 X 11,6 X 18,9 78,7 20,3 1,1

5


POWIAT ZIEMSKI

W

Osoby w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły Osoby do 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni

ciągu

dwunastu

miesięcy

692

10,3

586

9,9

2154 1114 1123 4294 492

32,1 16,6 16,7 64,0 7,3

1851 1035 1548 3853 529

31,3 17,5 26,2 65,3 9,0

2010r.

wyrejestrowanych

zostało

16237

bezrobotnych, o 1284 osoby więcej niż w analogicznym okresie 2009r., z tego : • w Powiecie Grodzkim – 10345 osób (o 1070 więcej), • w Powiecie Ziemskim – 5892 osoby (o 214 więcej). Największy odpływ miał miejsce we wrześniu (1824 osoby) , październiku (1561),w marcu (1473), listopadzie (1445) i w sierpniu (1440), a najmniejszy w styczniu (852 osoby) i grudniu (1203). Liczbę bezrobotnych wyrejestrowanych z wybranych przyczyn przedstawiono w tabeli :

Ogółem wyrejestrowani : Podjęcie pracy Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie zaw. dorosłych Podjęcie dział. gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji koszt. zatrudnienia Szkolenia Prace społecznie użyteczne Nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy Odmowa przyj.prop.pracy lub innej formy pomocy Dobrowolna rezygnacja Ogółem wyrejestrowani : Podjęcie pracy Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Przygotowanie zaw. dorosłych Podjęcie dział. gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji koszt. zatrudnienia Szkolenia Prace społeczno użyteczne Nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy Odmowa przyj.prop.pracy lub innej formy pomocy Dobrowolna rezygnacja w tym :

POWIAT GRODZKI

w tym :

PUP GORZÓW WLKP.

Wyszczególnienie

14953 5036 139 419 1543 253

2009r. Udział % do ogółu wyrejestrowanych X 33,7 0,9 2,8 10,3 1,7

335

2,2

295

1,8

830 290

5,6 1,9

685 206

4,2 1,3

5253

35,1

6051

37,3

762

5,1

539

3,3

535 9275 2822 52 77 1001 171

3,6 X 30,4 0,6 0,8 10,8 1,8

623 10345 3503 109 90 1094 16 194

3,8 X 33,9 1,1 0,9 10,6 0,2 1,9

222

2,4

195

1,9

591 71

6,4 0,8

488 39

4,7 0,4

3467

37,4

4177

40,4

493

5,3

287

2,8

356

3,8

370

3,6

Odpływ

6

Odpływ 16237 5857 236 450 1637 17 257

2010r. Udział % do ogółu wyrejestrowanych X 36,1 1,5 2,8 10,1 0,1 1,6


w tym :

3,6POWIAT ZIEMSKI

Ogółem wyrejestrowani : Podjęcie pracy Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Przygotowanie zaw. dorosłych Podjęcie dział. gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji koszt. zatrudnienia Szkolenia Prace społeczno użyteczne Nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy Odmowa przyj.prop.pracy lub innej formy pomocy Dobrowolna rezygnacja

5678 2214 87 342 542 82

X 39,0 1,5 6,0 9,5 1,4

5892 2354 127 360 543 1 63

X 40,0 2,2 6,1 9,2 0,01 1,1

113

2,0

100

1,7

239 219

4,2 3,9

197 167

3,3 2,8

1786

31,5

1874

31,8

269

4,7

252

4,3

179

3,2

253

4,3

Najwięcej osób wyrejestrowano z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 6051 osób oraz z powodu podjęcia zatrudnienia – 5857 osób. Wskaźnik odpływu z bezrobocia liczony jako stosunek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych w 2010r., do stanu bezrobotnych z końca 2009r. wyniósł : • w PUP Gorzów Wlkp. – 224,7%, • w Powiecie Grodzkim – 232,8%, • w Powiecie Ziemskim – 211,8 Wskaźnik odpływu zarówno w PUP jak i w obu powiatach był niższy od wskaźnika napływu o 1,6 punktu procentowego, o 2,4 w powiecie grodzkim i o 0,3 punktu procentowego w powiecie ziemskim. Wskazuje to na dynamikę wzrostu bezrobotnych w danym okresie.

2.

WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH.

2.1. Bezrobotni według płci.

2009r. 2010r.

PUP GORZÓW WLKP.

Liczbę i udział procentowy bezrobotnych według płci przedstawia tabela : Ogółem stan na 31.12.2009r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2010r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2009r. Kobiety

Ogółem stan na koniec grudnia

Napływ przez 12 miesięcy

Odpływ przez 12 miesięcy

7225

18053

14953

3764 52,1 3461 47,9

8974 49,7 9079 50,3

7457 49,9 7496 50,1

7338

16350

16237

3862 52,6 3476 47,4

8023 49,1 8327 50,9

7925 48,8 8312 51,2

4443

11348

9275

2244

5504

4491

7


2009r. 2010r. 2009r. 2010r.

POWIAT ZIEMSKI POWIAT GRODZKI

% Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2010r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2009r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2010r. Kobiety % Mężczyźni %

50,5 2199 49,5

48,5 5844 51,5

48,4 4784 51,6

4546

10448

10345

2324 51,1 2222 48,9

4997 47,8 5451 52,2

4917 47,5 5428 52,5

2782

6705

5678

1520 54,6 1262 45,4

3470 51,8 3235 48,2

2966 52,2 2712 47,8

2792

5902

5892

1538 55,1 1254 44,9

3026 51,3 2876 48,7

3008 51,1 2884 48,9

W końcu grudnia 2010r. w ewidencji PUP zarejestrowane były 3862 kobiety, które stanowiły 52,6% ogółu bezrobotnych i 3476 mężczyzn, tj.47,4% ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia poprzedniego roku liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 98 osób (o 2,6%) i mężczyzn o 15 osób (o 0,4%). W powiecie grodzkim odnotowano

wzrost

bezrobotnych

kobiet

o

80

osób

i

mężczyzn

o 23 osób. Natomiast w powiecie ziemskim wzrost bezrobotnych kobiet o 18 osób a mężczyzn spadek o 8 osób. W 2010r. z ewidencji bezrobotnych w PUP wyłączono 7925 kobiet, tj. 48,8% ogółu wyłączeń, a odpływ mężczyzn stanowił 51,2% ogółu wyłączeń. Odnotowano także mniejszy udział kobiet w ogólnej liczbie napływających do urzędu pracy. W 2010r. zarejestrowały się 8023 bezrobotne kobiety, co stanowiło 49,1% całego napływu. Udział kobiet długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet wyniósł 34,4%. Ten sam wskaźnik dla mężczyzn kształtował się na poziomie 29,5%. Natomiast struktura bezrobotnych kobiet według wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet wskazuje, że 15,9% z nich posiadało wykształcenie wyższe, 36,9% wykształcenie średnie ogólne oraz policealne i średnie zawodowe, 20,1% wykształcenie zawodowe, a 27,1% wykształcenie gimnazjalne i poniżej.

8


Dla porównania odpowiednie wskaźniki dotyczące mężczyzn wynosiły 9,5%; 25,0%; 30,6%; 34,9%. 2.2. Bezrobotni według miejsca zamieszkania. Liczbę bezrobotnych mieszkańców wsi z podziałem na gminy przedstawia tabela Liczba bezrobotnych mieszkańców wsi Stan na 31.12.2009r. Stan na 31.12.2010r. 251 227 286 310 233 239 308 293 311 373 376 386

Gminy Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Santok Witnica

Razem :

1765

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2009r. -24 24 6 -15 62 10

1828

63

Według stanu na koniec grudnia 2010r. w PUP Gorzów Wlkp. zarejestrowanych było 1828 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (24,9%) i 5510 zamieszkałych w mieście (75,1%). W stosunku do końca 2009 r. liczba bezrobotnych mieszkańców wsi zwiększyła się o 63 osoby , natomiast liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście wzrosła o 50 osób. 2.2.1. Bezrobotni według płci zamieszkali na wsi. W końcu grudnia 2010r. z terenów wiejskich zarejestrowanych było 1021 bezrobotnych kobiet i 807 bezrobotnych mężczyzn. Stanowiło to odpowiednio 55,9% i 44,1% ludności wiejskiej. Sytuację w poszczególnych gminach przedstawiono w tabeli : Gminy Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Santok Witnica

Razem :

Bezrobotni zamieszkali na wsi Stan na 31.12.2009r. Stan na 31.12.2010r. kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 146 105 146 81 150 136 166 144 139 94 136 103 164 144 164 129 152 159 186 187 230 146 223 163

981

784

1021

9

807

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2009r. kobiety mężczyźni -24 16 8 -3 9 -15 34 28 -7 17

40

23


Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2009r. nastąpił wzrost bezrobotnych kobiet o 40 osób , a mężczyzn o 23 osoby. 2.2.2. Bezrobotni mieszkańcy wsi uprawnieni do zasiłku. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku w porównaniu do 2009 roku zmniejszyła się o 8 osób, co przedstawia poniższe zestawienie : Gminy Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Santok Witnica

Razem :

Bezrobotni mieszkający na wsi uprawnieni do zasiłku Stan na 31.12.2009r. Stan na 31.12.2010r. 61 53 66 56 48 40 50 52 71 74 60 73

356

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2009r.

348

-8 -10 -8 2 3 13

-8

Na koniec grudnia 2010r. uprawnionych do zasiłku było 348 osób zamieszkałych na wsi, tj. zaledwie 19,0% omawianej grupy (w 2009r. - 20,2%). 2.2.3. Liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych mieszkańców wsi. W ciągu 12 miesięcy 2010 roku napłynęły 3853 osoby bezrobotne pochodzące z terenów wiejskich, tj. 23,6% całego napływu. Porównując do roku ubiegłego odnotowano spadek o 441 osób. Natomiast z ewidencji wykreślono 3790 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 23,3% ogółu wyrejestrowań (tj. o 243 wyłączeń więcej niż przed rokiem). Spośród odpływu 1213 osób podjęło pracę (20,7% ogółu podejmujących pracę), tj. o 82 osoby mniej niż przed rokiem. Wskaźnik płynności liczony jako iloraz liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym samym okresie wyniósł 98,4%. 2.2.4. Struktura bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

10


Wśród bezrobotnych mieszkańców wsi znacznie mniejszy jest udział osób z wykształceniem wyższym (8,5%), średnim ogólnym (10,0%) oraz policealnym i średnim zawodowym (17,3%) , a większy osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,3%) i gimnazjalnym i poniżej (36,9%). W omawianej populacji dominują osoby w trzech przedziałach wiekowych : 25 - 34 lata (497 osób), 45 - 54 lata (412 osób) i 18 - 24 lata ( 377 osób). Największą grupę bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich stanowią osoby ze stażem 1-5 lat - 418 osób , oraz osoby bez stażu – 308 osób , a najmniejszą ze stażem 30 lat i więcej - 69 osób. Jeśli chodzi o czas pozostawania bez pracy to najliczniejszą grupę osób zamieszkałych na wsi stanowią osoby z przedziału 1 - 3 miesiące - 514 osób, tj. 28,1% ogółu bezrobotnych z terenów wiejskich. Dane dotyczące struktury bezrobotnych zamieszkałych na wsi wg stanu na 31.12.2010r. obrazuje poniższa tabela : Struktura bezrobotnych

Liczba bezrobotnych mieszkańców wsi

Wiek 18 – 24 lata 377 25 – 34 497 35 – 44 316 45 – 54 412 55 – 59 183 60 – 64 43 Wykształcenie wyższe 156 policealne i średnie 317 zawodowe średnie ogólnokształcące 182 zasadnicze zawodowe 499 gimnazjalne i poniżej 674 Staż pracy do 1 roku 227 1 – 5 lat 418 5 – 10 268 10 – 20 295 20 – 30 243 30 i więcej 69 bez stażu 308 Czas pozostawania bez pracy do 1 m-ca 267 1–3 514 3–6 359

Udział %

Wzrost, spadek(10/09

Liczba bezrobotnyc h ogółem

Udział %

Wzrost, spadek(-) 10/09

20,6 27,2 17,3 22,5 10,0 2,4

-50 52 22 6 23 10

1265 2054 1283 1704 811 221

17,2 28,0 17,5 23,2 11,1 3,0

-142 71 72 -76 105 83

8,5

-9

946

12,9

-20

17,3

9

1451

19,8

30

10,0 27,3 36,9

6 31 26

841 1843 2257

11,5 25,1 30,7

-46 12 137

12,4 22,9 14,7 16,1 13,3 3,8 16,8

-36 16 61 11 7 13 -9

1005 1590 1000 1249 1081 379 1034

13,7 21,7 13,6 17,0 14,7 5,2 14,1

45 56 89 32 -23 13 -99

14,6 28,1 19,7

-62 -160 55

1132 2044 1397

15,4 27,9 19,0

-126 -626 3

11


6 – 12 12 – 24 Powyżej 24

311 289 88

17,0 15,8 4,8

39 174 17

1354 1094 317

18,5 14,9 4,3

171 638 53

OGÓŁEM

1828

100

63

7338

100

113

2.3. Bezrobotni z prawem do zasiłku. W ewidencji PUP w Gorzowie Wlkp. na koniec 2010 roku zarejestrowane było

1444 osoby z prawem do zasiłku, stanowiąc

19,7% ogólnej liczby

bezrobotnych. W porównaniu do roku ubiegłego liczba zasiłkobiorców zmalała o 207 osób, zmalał także o 3,2 punktu procentowego udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych. W powiecie grodzkim na koniec 2010 roku zarejestrowanych było 918 osób z prawem do zasiłku (20,2% ogólnej liczby bezrobotnych, spadek o 142 osoby), natomiast w powiecie ziemskim 526 osób (18,8%, spadek o 65 osób). Liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku przedstawia tabela : 31.12.2009 r. ogółem zarejestrow ani

w tym z prawem do zasiłku

PUP GORZÓW WLKP.

7225

POWIAT GRODZKI POWIAT ZIEMSKI

31.12.2010 r. Udział %

ogółem zarejestro wani

w tym z prawem do zasiłku

Udział %

1651

22,9

7338

1444

19,7

4443

1060

23,9

4546

918

20,2

2782

591

21,2

2792

526

18,8

Przez 12 miesięcy 2010 roku zarejestrowano (napływ) 3314 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, co stanowiło 20,3 % całego napływu do bezrobocia w tym roku , w powiecie grodzkim 2116 osób (20,3%), a w powiecie ziemskim 1198 osób (20,3%). Porównując napływ w 2009 roku , bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 23,2% całego napływu , w powiecie grodzkim 23,1% , a w powiecie ziemskim 23,3% . 2.4. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

12


Według stanu na koniec grudnia 2010r. w rejestrze bezrobotnych ze zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy pochodziło 77 osób ( 1,0% ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do grudnia 2009r. liczba ta zmalała o 33 osoby. Z tego w powiecie grodzkim zarejestrowanych było 27 osób (0,6%, wzrost o 10 osób), a w powiecie ziemskim 50 osób (1,8%, spadek o 43 osoby). W ciągu 12 miesięcy 2010 roku napływ tej kategorii osób wyniósł 100 osób (powiat grodzki – 35 osób, powiat ziemski – 65 osób ), natomiast rok wcześniej odpowiednio 181, 25 i 156 osób. W 2010 roku 6

zakładów z sektora prywatnego zgłosiło zamiar dokonania

zwolnień – 73 osoby, i 3 zakłady z sektora publicznego – 32 osoby. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły powiatu grodzkiego. 2.5. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Od stycznia do końca grudnia 2010r. zarejestrowało się 1621 osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ( w powiecie grodzkim 1035 osób i w powiecie ziemskim 586 osób). Największe natężenie rejestracji wystąpiło we wrześniu (245 osób), styczniu (183 osoby) i w sierpniu (162 osoby). Natomiast na koniec grudnia 2010r.w bazie pozostawało 360 osób tej kategorii bezrobotnych, co stanowiło 4,9% ogółu bezrobotnych. Z tego w powiecie grodzkim 225 osób (4,9%), a w powiecie ziemskim 135 osób (4,8%). Na przestrzeni całego roku populacja bezrobotnych absolwentów zmniejszyła się o 86 osób w PUP, o 51 osób w powiecie grodzkim i o 35 osób w powiecie ziemskim. 2.6. Cudzoziemcy. Na koniec grudnia 2010 r. w PUP zarejestrowanych

było 11

cudzoziemców ( rok wcześniej 8), z tego w powiecie grodzkim 8 osób , a w powiecie ziemskim 3 osoby. Dwie osoby posiadały prawo do zasiłku ( 1 osoba z powiatu grodzkiego i 1 osoba z powiatu ziemskiego).

13


2.7. Bezrobotni według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Analizując rok

2010 pod kątem zarejestrowanych osób bezrobotnych

według ostatniego miejsca pracy (sekcja PKD), wśród ogółu 7338 osób zarejestrowanych jako bezrobotne przeważają osoby dotychczas pracujące. Na koniec grudnia 2010r. zbiorowość ta liczyła 6304 osoby, tj. 85,9% wszystkich zarejestrowanych. W odniesieniu do stanu na koniec 2009r. liczba osób poprzednio pracujących wzrosła o 212 osób, tj. o 3,5%. Wśród poprzednio pracujących 759 osób (12,1%) pracowało w sektorze publicznym, 3079 osób (48,8%) w sektorze prywatnym, a 2466 osób to działalność niezidentyfikowana (39,1%). Najwięcej osób z tej grupy bezrobotnych zatrudnionych było przed utratą pracy w następujących sekcjach PKD : • Przetwórstwo przemysłowe - 1212 osób (19,2% ogółu poprzednio pracujących), • Handel hurtowy i detaliczny (…) - 686 osób (10,9%), • Budownictwo - 371 osób (5,9%). • Administracja publiczna i obrona narodowa (…) - 278 osób (4,4%), • Działalność w zakresie usług administrowania (…) - 260 osób (14,1%). W końcu omawianego okresu bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy w liczbie 1265 osób stanowili 20,1% ogółem zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracujących (rok wcześniej - 10,5%). Największa liczba tej populacji bezrobotnych wystąpiła w sekcjach PKD: przetwórstwo przemysłowe - 264 osoby, handel hurtowy i detaliczny (…) - 145 osób, administracja publiczna i obrona narodowa (…) - 57 osób, opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 56 osób. W końcu 2010r. w powiecie grodzkim zarejestrowanych było 3968 osób poprzednio pracujących (87,3% ogółu bezrobotnych z tego powiatu), i w porównaniu do grudnia ubiegłego roku zanotowano wzrost o 187 osób. Najwięcej z nich pracowało w przetwórstwie przemysłowym - 657 osób 14


(16,6% ogółu poprzednio pracujących w tym powiecie), handlu (…) - 449 osób (11,3%), budownictwie - 231 osób (5,8%) i działalności w zakresie usług administrowania (…) - 181 osób (4,6%). W powiecie ziemskim zarejestrowanych było 2336 osób poprzednio pracujących (83,7% całej populacji z tego powiatu), wzrost o 25 osób. Na pierwszym miejscu są bezrobotni poprzednio pracujący w przetwórstwie przemysłowym - 555 osób (23,8% ogółu poprzednio pracujących w powiecie). Natomiast następne miejsca zajmują osoby poprzednio pracujące w sekcjach : „Handel (…)” - 237 osób (10,1%) „Administracja publiczna (…)’’ - 193 osoby 8,3%), i „Budownictwo” - 140 osób (6,0%).

Zestawienie według PKD określa z jakich działów gospodarki narodowej wywodzą się bezrobotni : Sekcja wg. PKD Rolnictwo , leśnictwo , łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. , gaz , parę wodną , gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody ; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny ; naprawa pojazdów samochodowych , włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna , naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa ; obowiązkowe

PUP GORZÓW WLKP.

POWIAT GRODZKI

POWIAT ZIEMSKI

91

43

48

2 1212

1 657

1 555

7

7

-

23

9

14

371

231

140

686

449

237

108

54

54

143 28

91 24

52 4

49

38

11

58

38

20

141

101

40

260

181

79

278

85

193

15


zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą , rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ; Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana Razem poprzednio pracujący Dotychczas niepracujący

Ogółem

2.8.

92 184

66 94

26 90

40

33

7

65

40

25

-

-

-

-

-

-

2466 6304 1034

1726 3968 578

740 2336 456

7338

4546

2792

Bezrobotni według zawodów i specjalności.

Klasyfikację bezrobotnych według wielkich grup zawodów przedstawia tabela : Grupa zawodowa Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Osoby bez zawodu Ogółem

Liczba bezrobotnych Stan na Stan na 31.12.2009r. 31.12.2010r.

Wzrost, spadek (-) w stosunku do 2009r.

46

35

-11

751 1092 230

713 1055 304

-38 -37 74

758

1007

249

182

202

20

1549

1551

2

391

323

-68

583 1 1642 7225

572 1 1575 7338

-11 -67 113

Przeprowadzając analizę bezrobocia według kwalifikacji zawodowych w układzie wielkich grup zawodów widać, że najliczniejszą grupą są osoby bez zawodu - 1575 osób. Stanowiły one 21,5 ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Druga w kolejności grupa to „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” - 1551 osób (21,1%). Następnie osoby z grupy „technicy i inny średni personel”- 1055 osób (14,4%), „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” - 1007 osób (13,7%), 16


„ specjaliści ” - 713 osób (9,7%). Bezrobotni wywodzący się z powyższych wielkich grup zawodowych stanowili w końcu 2010r. 80,4% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gorzów Wlkp. Najmniejszą grupę stanowią „siły zbrojne” - 1 osoba (0,01%) , „przedstawiciele władz publicznych , wyżsi urzędnicy i kierownicy ” - 35 osób (0,5%). Porównując grudzień 2010r. do grudnia 2009 roku zauważymy, że w czterech grupach odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Największy w grupie „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” - wzrost o 249 osób. W sześciu grupach wystąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, największy w grupie - „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń” - spadek o 68 osób i w grupie „ osoby bez zawodu” - o 67 osób. W powiatach sytuacja wyglądała następująco : - najliczniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie grodzkim : • osoby bez zawodu - 935 osób (co stanowi 20,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie grodzkim), • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 916 osób (20,1%), • technicy i inny średni personel - 719 osób (15,8%), • pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 629 osób (13,8%) • specjaliści - 538 osób (11,8%). - najliczniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie ziemskim : • osoby bez zawodu - 640 osób (22,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie ziemskim), • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 635 osób (22,7%) , • pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 378 osób (13,5%) , • technicy i inny średni personel - 336 osób (12,0%) , • pracownicy przy pracach prostych - 286 osób (10,2%). - najmniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie grodzkim :  przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 28 osób (0,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie grodzkim),  rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - 90 osób (2,0%), 17


 operatorzy maszyn i urządzeń - 191 osób (4,2%). W grupie „siły zbrojne” nie odnotowano bezrobotnych. - najmniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie ziemskim :  siły zbrojne - 1 osoba (0,04% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie ziemskim),  przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy (…) - 7 osób (0,3%),  pracownicy biurowi - 90 osób (3,2%) ,  rolnicy , ogrodnicy , leśnicy i rybacy - 112 osób (4,0%) Rozpatrując bezrobotnych w PUP pod względem liczebności w poszczególnych zawodach pierwsze miejsce zajmują sprzedawcy - 498 osób (6,8% ogółu zarejestrowanych), na drugim miejscu znajdują się ślusarze - 171 osób (2,3%) . Na kolejnych pozycjach następujące zawody : technik mechanik - 149 osób (2,0 %) , murarz – 145 osób (2,0%), robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 136 osób (1,9%) , technik

ekonomista - 115 osób (1,6%),

pozostali robotnicy przy pracach prostych – 104 osoby (1,4%), kucharz - 102 osoby (1,4%) , robotnik budowlany - 95 osób (1,3%), pracownik biurowy - 85 osób (1,2%), krawiec - 85 (1,2%), technik budownictwa - 81 osób (1,1%), specjalista administracji publicznej - 72 osoby (1,0%) robotnik gospodarczy - 71 osób (1,0%), sprzątaczka biurowa - 68 osób (0,9%), szwaczka – 66 osób (0,9%) , ogrodnik terenów zieleni – 65 osób (0,9%) , mechanik samochodów osobowych – 59 osób (0,8%) , specjalista ds. badań społ. ekonomicznych - 57 osób (0,8%), operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych - 56 osób (0,8%) , piekarz 53 osoby (0,7%) , fryzjer - 51 osób (0,7%) , technik rolnik - 50 osób (0,7%). Zarejestrowani w PUP bezrobotni najczęściej posiadali następujące zawody : Liczba bezrobotnych XII 2009r. XII 2010r. 434 498 180 171 141 149 136 145 127 136 127 115 68 104 97 102 85 95

Zawody Sprzedawca Ślusarz Technik mechanik Murarz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetw. Technik ekonomista Pozostali robotnicy przy pracach prostych Kucharz Robotnik budowlany 18

Wzrost (-) spadek 64 -9 8 9 9 -12 36 5 10


Krawiec Technik prac biurowych Technicy budownictwa Specjalista. adm. publicznej Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Szwaczka Ogrodnik terenów zieleni Mechanik samochodów osobowych

91 55 80 71 73 53 70 78 50

85 85 81 72 71 68 66 65 59

-6 30 1 1 -2 15 -4 -13 9

Najliczniejsze zawody w powiecie grodzkim :  sprzedawca - 306 osób (6,7%),  technik mechanik - 117 osób (2,6%),  ślusarz - 99 osób (2,2%),  murarz - 92 osoby (2,0%) ,  technik ekonomista - 78 osób (1,7%) ,  pozostali robotnicy przy pracach w przemyśle - 66 osób (1,5%),  technik prac biurowych - 65 osób (1,4%),  technik budownictwa - 64 osób (1,4%),  robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 59 osób (1,3%) ,  kucharz - 53 osoby (1,2%) ,  specjalista administracji publicznej - 51 osób (1,1%),  krawiec - 45 osób (1,0%) ,  specjalista ds. badań społ. ekonom.. - 44 osoby (1,0%),  robotnik budowlany - 43 osoby (0,9%). Najliczniejsze zawody w powiecie ziemskim :  sprzedawca - 192 osoby (6,9%),  robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 77 osób (2,8%),  ślusarz - 72 osoby (2,6%) ,  murarz - 53 osoby (1,9%) ,  robotnik budowlany - 52 osoby (1,9%),  kucharz - 49 osób (1,8%) ,  robotnik gospodarczy - 45 osób (1,6%)  krawiec - 40 osób (1,4%),  szwaczka - 40 osób (1,4%) , 19


 pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 38 osób (1,4%)  technik rolnik - 37 osób (1,3%) ,  technik ekonomista - 37 osób (1,3%) ,  sprzątaczka biurowa - 35 osób (1,2%),  technik mechanik - 32 osoby (1,1 %) ,

3.

STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU, WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY ORAZ CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

3.1. Bezrobotni według wieku. Liczbę bezrobotnych według grup wiekowych przedstawiono w tabeli : Stan na 31.12.2009r. Ogółem

Udział %

Ogółem

Udział %

Wzrost, spadek w stosunku do 2009r.

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 – 64 Ogółem

1407 1983 1211 1780 706 138 7225

19,5 27,4 16,8 24,6 9,8 1,9 100

1265 2054 1283 1704 811 221 7338

17,2 28,0 17,5 23,2 11,1 3,0 100

-142 71 72 -76 105 83 113

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 – 64 Ogółem 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 – 64 Ogółem

810 1264 741 1092 445 91 4443 597 719 470 688 261 47 2782

18,2 28,4 16,7 24,6 10,0 2,1 x 21,5 25,8 16,9 24,7 9,4 1,7 100

728 1296 787 1058 524 153 4546 537 758 496 646 287 68 2792

16,0 28,5 17,3 23,3 11,5 3,4 100 19,2 27,1 17,8 23,2 10,3 2,4 100

-82 32 46 -34 79 62 103 -60 39 26 -42 26 21 10

Grupa wiekowa POWIAT ZIEMSKI POWIAT GRODZKI PUP GORZÓW WLKP.

Stan na 31.12.2010r.

W końcu grudnia 2010r. dwie najliczniejsze grupy bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (2054 osoby) i od 45 do 54 lat (1704 osoby). W porównaniu do grudnia 2009r. w dwóch grupach wiekowych 18-24 lata i 4520


54 lata wystąpił spadek liczby bezrobotnych ( o 142 osoby i o 76 osób ). W pozostałych grupach wiekowych odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych, największy w grupie 55-59 lat o 105 osób. W powiecie grodzkim na pierwszym miejscu były osoby w wieku 25-34 lata 1296 osób (28,5% ogółu zarejestrowanych w tym powiecie, wzrost o 32 osoby) , następnie w grupie wiekowej 45-54 lata - 1058 osób (23,3%, spadek o 34 osoby). Podobna sytuacja występuje w powiecie ziemskim, osoby z przedziału 25-34 lata (758 osób) stanowiły 27,1% ogółu zarejestrowanych z tego powiatu, a w grupie 45-54 lata (646 osób) stanowiły 23,2%. Także w obu powiatach w dwóch grupach

18-24 lata i 45-54 lata

wystąpił spadek liczby

zarejestrowanych bezrobotnych, w pozostałych odnotowano wzrost liczby bezrobotnych.

3.2. Bezrobotni według wykształcenia. Strukturę bezrobotnych według wykształcenia w latach 2009 - 2010 pokazuje poniższe zestawienie :

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne

966

13,4

946

12,9

Wzrost, spadek(-) 10/09 -20

1421

19,7

1451

19,8

30

887

12,3

841

11,5

-46

Zasadnicze zawodowe

1831

25,3

1843

25,1

12

Gimnazjalne i poniżej

2120

29,3

2257

30,7

137

Razem :

7225

100

7338

100

113

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne

723

16,3

716

15,8

-7

925

20,8

971

21,3

46

607

13,7

569

12,5

-38

Zasadnicze zawodowe

1037

23,3

1055

23,2

18

Gimnazjalne i poniżej

1151

25,9

1235

27,2

84

Razem :

4443

100

4546

100

103

Wyższe Policealne i średnie

243 496

8,7 17,8

230 480

8,2 17,2

-13 -16

POWIA

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

Poziom wykształcenia

Stan na 31.12.2009r.

Stan na 31.12.2010r.

Ogółem

Udział %

Ogółem

Udział %

21


T ZIEMSKI

zawodowe Średnie ogólne

280

10,1

272

9,8

-8

Zasadnicze zawodowe

794

28,6

788

28,2

-6

Gimnazjalne i poniżej

969

34,8

1022

36,6

53

Razem :

2782

100

2792

100

10

Pod względem poziomu wykształcenia najwięcej bezrobotnych było w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (2257 osób). Kolejna duża grupa to bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 1843 osoby. W sumie bezrobotni z niskimi kwalifikacjami stanowili 55,8 % ogółu zarejestrowanych. Analizując koniec grudnia 2009r. i 2010r. ,

w dwóch poziomach

wykształcenia tj. wśród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz średnie ogólne wystąpił spadek bezrobocia (o 20 osób i o 46 osób). W pozostałych poziomach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, największy wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (o 137 osób). Podobna sytuacja ma miejsce w obu powiatach, tu także przeważają osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. W powiecie grodzkim 1235 osób, a w powiecie ziemskim 1022 osoby. W porównaniu do 2009r. w powiecie grodzkim w dwóch grupach

odnotowano spadek liczby bezrobotnych, w pozostałych

wystąpił wzrost , największy

wśród osób posiadających wykształcenie

gimnazjalne i poniżej. Natomiast w powiecie ziemskim tylko w jednej grupie wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, a w pozostałych odnotowano spadek liczby bezrobotnych.

3.3. Bezrobotni według stażu. W końcu grudnia 2010r. w PUP Gorzów Wlkp. najliczniejszą grupę tej populacji stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 do 5 lat - 1590 osób, których udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych wyniósł 21,7%. Następnie bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (1249 osób) oraz 20-30 lat (1081 osób). 22


W porównaniu do analogicznego okresu 2009r. w dwóch grupach tj. wśród osób ze stażem 20-30 lat i osób bez stażu odnotowano spadek

liczby,

w pozostałych grupach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych. Również obu powiatach dominują osoby ze stażem 1-5 lat. W powiecie grodzkim stanowią 21,1 % , a w powiecie ziemskim 22,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W powiecie grodzkim także w dwóch grupach wystąpił spadek liczby, a w pozostałych wzrost. Natomiast w powiecie ziemskim w dwóch grupach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, a w pozostałych odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Liczbę bezrobotnych według stażu przedstawiono w tabeli :

POWIAT ZIEMSKI

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

Staż pracy do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 lat i więcej bez stażu Razem do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 lat i więcej bez stażu Razem do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 lat i więcej bez stażu Razem

Stan na 31.12.2009r. Ogółem Udział % 960 13,3 1534 21,2 911 12,6 1217 16,8 1104 15,3

Stan na 31.12.2010r. Ogółem Udział % 1005 13,7 1590 21,7 1000 13,6 1249 17,0 1081 14,7

Wzrost, spadek(-) 10/09 45 56 89 32 -23

366

5,1

379

5,2

13

1133 7225 569 929 573 757 707

15,7 100 12,8 20,9 12,9 17,0 15,9

1034 7338 659 960 584 798 702

14,1 100 14,5 21,1 12,9 17,6 15,4

-99 113 90 31 11 41 -5

246

5,6

265

5,8

19

662 4443 391 605 338 460 397

14,9 100 14,1 21,8 12,1 16,5 14,3

578 4546 346 630 416 451 379

12,7 100 12,4 22,6 14,9 16,1 13,6

-84 103 -45 25 78 -9 -18

120

4,3

114

4,1

-6

471 2782

16,9 100

456 2792

16,3 100

-15 10

23


3.4. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych pozostawało bez pracy od 1-3 miesięcy , i ich liczba na koniec grudnia 2010r. wynosiła 2044 osób, tj. 27,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Kolejną co do wielkości grupę stanowią osoby oczekujące na pracę 3 - 6 miesięcy - 1397 osób, 6 - 12 miesięcy - 1354 osoby. W stosunku do 2009r. w dwóch grupach pozostających bez pracy do 1 miesiąca i od 1 do 3 miesięcy

wystąpił spadek zarejestrowanych

bezrobotnych (o 126 osób i o 626 osób), w pozostałych wystąpił wzrost liczby bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy przedstawia zestawienie :

POWIAT ZIEMSKI POWIAT GRODZKI WLKP.PUP GORZÓW

Czas pozostawania bez pracy w m-cach do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 pow. 24 Razem do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 pow. 24 Razem do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 pow. 24 Razem

Stan na 31.12.2009r.

Stan na 31.12.2010r.

Ogółem 1258 2670 1394 1183 456 264 7225

Udział % 17,4 36,9 19,3 16,4 6,3 3,7 100

Ogółem 1132 2044 1397 1354 1094 317 7338

Udział % 15,4 27,9 19,0 18,5 14,9 4,3 100

793 1714 895 698 227 116 4443 465 956 499 485 229 148 2782

17,9 38,6 20,1 15,7 5,1 2,6 100 16,7 34,5 17,9 17,4 8,2 5,3 100

733 1305 855 851 660 142 4546 399 739 542 503 434 175 2792

16,1 28,7 18,8 18,7 14,6 3,1 100 14,3 26,5 19,4 18,0 15,5 6,3 100

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2009r. Liczba Udział % -126 -2,0 -626 -9,0 3 -0,3 171 2,1 638 8,6 53 0,6 113 x -60 -409 -40 153 433 26 103 -66 -217 43 18 205 27 10

-1,8 -9,9 -1,3 3,0 9,5 0,5 x -2,4 -8,0 1,5 0,6 7,3 1,0 x

W obu powiatach sytuacja wyglądała podobnie. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy - 1305 osób, tj. 28,7% ogółu zarejestrowanych w powiecie grodzkim i 739 osób, tj. 26,5% ogółu bezrobotnych w powiecie ziemskim. W powiecie grodzkim w trzech grupach 24


wystąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, największy w grupie pozostawania bez pracy 1-3 miesięcy - o 409 osób. W pozostałych grupach odnotowano wzrost bezrobotnych, największy w grupie 12-24 miesiące - o 433 osoby. Natomiast w powiecie ziemskim w dwóch grupach wystąpił spadek bezrobotnych

(do 1 miesiąca o 66 osób, 1-3 miesięcy o 217 osób ).

W pozostałych grupach odnotowano wzrost

liczby zarejestrowanych

bezrobotnych, największy w grupie osób oczekujących na pracę od 12 do 24 miesięcy - o 205 osób.

6.

KATEGORIE BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W

SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa kategorie bezrobotnych zaliczanych do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Liczbę bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg. stanu na dzień 31.12.2010r. przedstawia tabela : Kategorie bezrobotnych Długotrwale bezrobotni Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełnosprawni

PUP Gorzów Wlkp. wzrost spadek Ogółem % (-) do 09r.

Powiat Grodzki wzrost. spadek Ogółem % (-) do 09r.

Powiat Ziemski wzrost. spadek Ogółem % (-) do 09r.

2355

32,1

861

1331

29,3

597

1024

36,7

264

1265

17,2

-142

728

16,0

-82

537

19,2

-60

2061

28,1

159

1338

29,4

126

723

25,9

33

2112

28,8

139

1201

26,4

122

911

32,6

17

1427

19,4

-136

828

18,2

-87

599

21,5

-49

4100

55,9

149

2290

50,4

102

1810

64,8

47

912

12,4

50

542

11,9

46

370

13,3

4

137

1,9

36

89

2,0

33

48

1,7

3

538

7,3

-17

251

5,5

12

287

10,3

-29

1022

13,9

71

712

15,7

18

310

11,1

53

25


6.1. Długotrwale bezrobotni. Długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat , z wyłączeniem okresów odbywanie stażu i przygotowania zawodowego . Na

koniec

grudnia

2010r. długotrwale

bezrobotni

stanowili

32,1%

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych - w porównaniu do grudnia 2009r. odnotowano wzrost o 861 osób. Biorąc pod uwagę podział na powiat grodzki i ziemski osoby długotrwale bezrobotne stanowiły odpowiednio :  29,3% ogółu zarejestrowanych w powiecie grodzkim,  36,7% ogółu zarejestrowanych w powiecie ziemskim. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku wystąpił wzrost liczby bezrobotnych tej kategorii o 597 osób w powiecie grodzkim i

o 264 osoby w powiecie

ziemskim. Większość długotrwale bezrobotnych stanowiły kobiety 56,5 % (1330 osób) , z tego w powiecie grodzkim 52,4% (697 osób) , a w powiecie ziemskim 61,8% (633 osoby). Prawo do zasiłku posiadało tylko 6 osób (powiat grodzki - 4 osoby, powiat ziemski - 2 osoby). Najwięcej długotrwale bezrobotnych w PUP było w wieku 45-54 lata - 704 osoby stanowiąc 29,9% ogółu długotrwale bezrobotnych, oraz w wieku 25-34 lata - 532 osoby (22,6%) i 35-44 lata - 450 osób (19,1%), natomiast najmniej w wieku 60-64 lata - 113 osób (4,8%). Sytuacja w obu powiatach wyglądała następująco : Powiat Grodzki - najwięcej w grupie wiekowej 45-54 lata - 413 osób (31,0% ogółu długotrwale bezrobotnych z powiatu grodzkiego), 25-34 lat - 293 osoby (22,0%), 35-44 lata - 237 osób (17,8%) i 55-59 lat - 223 osoby (16,8%), - najmniej w grupie wiekowej 60 – 64 lata - 74 osoby (5,6%). 26


Powiat Ziemski - najwięcej w grupie wiekowej 45-54 lata - 291 osób (28,4% ogółu długotrwale bezrobotnych z powiatu ziemskiego), 25-34 lata - 239 osób (23,3%) i 35-44 lata -213 osób (20,8%), - najmniej w grupie wiekowej 60-64 lata - 39 osób (3,8%). Długotrwałe bezrobocie w największym stopniu dotknęło osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 776 osób (33,0% ogółu długotrwale bezrobotnych), oraz zasadniczym zawodowym - 650 osób (27,6%). Taka sama sytuacja ma miejsce w obu powiatach, najliczniejszą populację tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (powiat grodzki - 360 osób, powiat ziemski - 416 osób). Na drugim miejscu są osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (powiat grodzki - 330 osób, powiat ziemski - 320 osób). Na koniec 2010r. najwięcej osób długotrwale bezrobotnych legitymowało się stażem pracy

od 10 do 20 lat - 481 osób oraz od 1 do 5

lat

-

452 osoby. W powiecie grodzkim najwięcej osób długotrwale bezrobotnych posiadało staż od 10 do 20 lat - 308 osób i od 20 do 30 lat - 262 osoby. Natomiast w powiecie ziemskim na pierwszym miejscu były osoby ze stażem od 1 do 5 lat - 239 osób oraz od 10 do 20 lat - 173 osoby. Przez 12 miesięcy 2010r. wyrejestrowano 2838 osób długotrwale bezrobotnych , co stanowiło 17,5% całego odpływu. Pracę z tej kategorii bezrobotnych podjęły 1022 osoby (17,4% ogólnej liczby podjęć pracy), z tego pracę subsydiowaną rozpoczęło 249 osób. Powiat Grodzki : - wyrejestrowano 1554 osoby (15,0 % ogólnego odpływu w powiecie grodzkim), z tego na podjęcie pracy 527 osób (15,0 % ogólnej liczby podjęć pracy w powiecie grodzkim), w tym pracy subsydiowanej 77 osób. Powiat Ziemski : 27


- wyrejestrowano 1284 osoby (21,8% ogólnego odpływu w powiecie ziemskim), z tego na podjęcie pracy - 495 osób (21,0% ogólnej liczby podjęć pracy w powiecie ziemskim), w tym pracy subsydiowanej 172 osoby. W okresie od stycznia do grudnia 2010r. w PUP Gorzów Wlkp. zarejestrowało się 3699 osób bezrobotnych tej kategorii stanowiąc 22,6 % całego napływu , z tego w powiecie grodzkim 2151 osób (20,6% napływu z tego powiatu), i w powiecie ziemskim 1548 osób (26,2%). 6.2. Bezrobotni do 25 roku życia. Na koniec 2010r. w ewidencji PUP odnotowano 1265 osób w wieku do 25 roku życia. Bezrobotni młodzi ludzie stanowili 17,2% ogółu bezrobotnych. W powiecie grodzkim 728 osób (16,0% ogółu bezrobotnych z tego powiatu), a w powiecie ziemskim 537 osób (19,2%). W stosunku do grudnia 2009r. liczba bezrobotnej młodzieży zmniejszyła się o 142 osoby w PUP, o 82 osoby w powiecie grodzkim i o 60 osób w powiecie ziemskim. Przez 12 miesięcy 2010r. zarejestrowało się 4831 osób tej kategorii, z tego w powiecie grodzkim 2980 osób, a w powiecie ziemskim 1851 osób. W analogicznym okresie wyrejestrowano : - w PUP Gorzów Wlkp.- 4752 osoby (z tego z powodu podjęcia pracy 1334 osoby), - w powiecie grodzkim - 2927 osób ( 784 osoby podjęły pracę), - w powiecie ziemskim -1825 osób (550 osób podjęło pracę). Struktura bezrobotnej młodzieży przedstawia się następująco :  686 osób to kobiety (54,2%) tej kategorii, z tego : - w powiecie grodzkim - 375 osób to kobiety (51,5%), - w powiecie ziemskim - 311 osób to kobiety (57,9%),  192

osoby

to

długotrwale

bezrobotni

zarejestrowanej młodzieży), z tego : - w powiecie grodzkim - 91 osób (12,5%), - w powiecie ziemskim - 101 osób (18,8%), 28

(15,2%

ogólnej

liczby


 91 osób posiadało prawo do zasiłku (7,2% ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży), z tego : - w powiecie grodzkim - 54 osoby (7,4%), - w powiecie ziemskim - 37 osób (6,9%). Wśród

osób

młodych

największą

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej

grupę

stanowili

bezrobotni

- 367 osób , z wykształceniem

średnim ogólnokształcącym - 293 osoby oraz policealnym i średnim zawodowym - 259 osób. W powiecie grodzkim najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 200 osób , średnim ogólnokształcącym - 170 osób oraz policealnym i średnim zawodowym - 148 osób . W powiecie ziemskim także na pierwszym miejscu były osoby z wykształceniem gimnazjalnym i powyżej - 167 osób , średnim ogólnokształcącym - 123 osoby oraz policealnym i średnim zawodowym - 111 osób. Według czasu pozostawania bez pracy największa grupa młodych osób do 25 roku życia - 489 osób pozostawała bez pracy od 1 do 3 miesięcy. W obu powiatach także wśród osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy , odnotowano najwięcej młodzieży (powiat grodzki - 287 osób , powiat ziemski - 202 osoby). 6.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia. W końcu 2010r. bezrobotni powyżej 50 roku życia w liczbie 2061 osób stanowili 28,1% ogółu bezrobotnych (wzrost o 159 osób w stosunku do grudnia 2009r.). Napływ przez 12 miesięcy wyniósł 2960 osób, a odpływ 2801 osób, z tego 1084 osoby podjęły pracę. W powiecie grodzkim zarejestrowanych było 1338 osób (29,4%, wzrost o 126 osób). Napływ - 1925 osób, odpływ - 1799 osób, z tego na podjęcie pracy - 625 osób . Natomiast w powiecie ziemskim w bazie pozostawały 723 osoby powyżej 50 roku życia (wzrost o 33 osoby). Napływ wyniósł 1035 osób, wyrejestrowano 1002 osoby ogółem, z tego z powodu podjęcia pracy 459 osób. 29


Wśród osób powyżej 50 roku życia dominują mężczyźni - 59,2% (1221 osób), w powiecie grodzkim mężczyźni stanowią 59,4% (795 osób) , a w powiecie ziemskim - 58,9 % ( 426 osób ). Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia dominują osoby ze stażem pracy 20-30 lat (789 osób) , 10-20 lat (516 osób) oraz powyżej 30 lat (365 osób) . Identyczna sytuacja występowała w obu powiatach, tu także

najwięcej

bezrobotnych powyżej 50 roku życia odnotowano wśród osób ze stażem 20-30 lat (grodzki 519 osób , ziemski - 270 osób) , 10 - 20 lat (grodzki - 341 , ziemski 175) , powyżej 30 lat (grodzki - 257 , ziemski - 108). Pod względem poziomu wykształcenia dominujące grupy stanowiły osoby , które ukończyły szkołę gimnazjalną i poniżej (796 osób) oraz szkołę zasadniczą zawodową (628 osób). Taka sama sytuacja jest w obu powiatach : powiat grodzki - 454 osoby posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej , - 401 osób zasadnicze zawodowe , powiat ziemski - 342 osoby posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej , - 227 osób zasadnicze zawodowe. Analizując czas pozostawania bez pracy to najwięcej osób tej populacji odnotowano w przedziale 6-12 miesięcy - 494 osoby, 12-24 miesięcy - 420 osób oraz 1-3 miesięcy - 417 osób. W obu powiatach także na pierwszym miejscu są osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy (powiat grodzki - 324 osoby, powiat ziemski - 170 osób). Na drugim miejscu w powiecie

grodzkim

odnotowano osoby z przedziału 1- 3 miesięcy - 276 osób i 12-24 miesięcy - 271 osób. Natomiast w powiecie ziemskim drugie miejsce zajmują osoby oczekujące na pracę 12- 24 miesięcy - 149 osób i 1-3 miesięcy - 141 osób. 6.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Do grupy osób bez kwalifikacji zawodowych zaliczani są bezrobotni nie posiadający

umiejętności

poświadczonych

dyplomem,

do

wykonywania

świadectwem

,

jakiegokolwiek

zawodu,

zaświadczeniem

instytucji

szkoleniowych lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania 30


zawodu. Grupa ta na koniec 2010r, liczyła 2112 osób, tj. 28,8 ogółu bezrobotnych. W porównaniu do grudnia poprzedniego roku liczba tej kategorii osób wzrosła o 139 osób. W powiecie grodzkim zarejestrowanych było 1201 osób (26,4%, wzrost do roku poprzedniego o 122 osoby), a w powiecie ziemskim 911 osób (32,6 %, wzrost o 17 osób). Wśród bezrobotnych tej populacji kobiety stanowiły 59,2 % w PUP , 58,6 % w powiecie grodzkim i 59,9 % w powiecie ziemskim. Analizując strukturę według wieku to zarówno w PUP jak i w obu powiatach najliczniejszą grupą były osoby w wieku 45-54 lata (PUP - 498 osób, powiat grodzki - 288 osób, powiat ziemski - 210 osób) , oraz w wieku 18-24 lata (PUP 482 osoby , powiat grodzki - 276 osób , powiat ziemski - 206 osób). Biorąc pod uwagę staż pracy to największą grupę stanowiły osoby, które dotychczas nie pracowały- 439 osób, ze stażem od 1 do 5 lat - 406 osób oraz ze stażem do 1 roku - 376 osób. W powiecie grodzkim najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem do 1 roku - 238 osób, następnie osoby bez stażu - 231 osób i ze stażem od 1 do 5 lat - 217 osób. W powiecie ziemskim na pierwszym miejscu są osoby bez stażu - 208 osób, kolejne to osoby ze stażem od 1 do 5 lat 189 osób i ze stażem do 1 roku - 138 osób. Bezrobotni bez kwalifikacji ,

to osoby legitymujące się wykształceniem

gimnazjalnym i poniżej (PUP - 1655 osób , powiat grodzki - 885 osób , powiat ziemski - 770 osób) , oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (457 osób w PUP , 316 osób w powiecie grodzkim i 141 osób w powiecie ziemskim).

6.5. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego. W końcu 2010r. w ewidencji PUP znajdowało się 1427

osób bez

doświadczenia zawodowego , z tego w powiecie grodzkim 828 osób , a w powiecie ziemskim 599 osób. Wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego , kobiety stanowiły 56,1% (801 osób) . W powiecie grodzkim 51,3% (425 osób) , a w powiecie ziemskim 62,8% (376 osób) . 31


Prawo do zasiłku posiadały tylko 3 osoby (grodzki - 2 osoby , ziemski - 1 osoba). Napływ w 2010r. wynosił w PUP 4562 osoby (27,9% całego napływu) , 2886 osób w powiecie grodzkim (27,6% napływ w tym powiecie) i 1676 osób (28,4%) w powiecie ziemskim. Pracę podjęło 1090 osób (18,6% ogółu podejmujących pracę , powiat grodzki 677 osób (19,3% ogółu podejmujących pracę w tym powiecie ) , powiat ziemski 413 osób (17,5% ogółu podejmujących pracę w tym powiecie). Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego to osoby, które dotychczas nie pracowały - 72,5% (1034 osoby) , oraz ze stażem do 1 roku 27,5% (393 osoby). W powiecie grodzkim osoby bez stażu stanowiły 69,8% (578 osób) , ze stażem do 1 roku 30,2% (250 osób) , a w powiecie ziemskim osoby bez stażu stanowiły 76,1% (456 osób) , ze stażem do 1 roku 23,9% (143 osoby) . Wśród tej populacji dominują osoby młode z przedziału wiekowego 18-24 lata 54,3% (775 osób) oraz 25-34 lata - 32,1% (458 osób). Najwięcej osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej 501 osób (35,1%) , oraz wyższe 286 osób (20,0%). Taka sama sytuacja była w obu powiatach tu także , bezrobotni bez doświadczenia to osoby z przedziału wiekowego 18-24 lata (powiat grodzki - 443 osoby , powiat ziemski 332 osoby) oraz w wieku 25-34 lata (powiat grodzki 284 osoby , powiat ziemski - 174 osoby). W powiecie grodzkim najwięcej osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej wyższe - 256 osób , oraz wyższe 196 osób. Natomiast w powiecie ziemskim najwięcej osób z badanej populacji posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej - 245 osób oraz policealne i średnie zawodowe - 104 osoby .

6.6. Bezrobotni bez wykształcenia średniego. W końcu grudnia 2010r. w PUP Gorzów Wlkp. bezrobotni w liczbie 4100 osób stanowili 55,9% ogólnej liczby zarejestrowanych. W powiecie grodzkim 50,4% (2290 osób) , a w powiecie ziemskim 64,8% (1810 osób). 32


Wśród tej populacji kobiety stanowiły 44,5%, 41,3% w powiecie grodzkim i 48,6% w powiecie ziemskim. Bezrobotni

bez

wykształcenia

średniego

to

osoby

legitymujące

się

wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 55,0% (2257 osób) oraz wykształceniem zasadniczym zawodowym 45,0% (1843 osoby).

Sytuacja w obu powiatach wygląda następująco : • powiat grodzki - osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 1235 osób (53,9%), a osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 1055 osób (46,1%) , • powiat ziemski - osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 1022 osoby (56,5%), a osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 788 osób (43,5%) . Najliczniejszą grupę wśród tych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 45-54 lata - 1151 osób (28,1% ogółu bezrobotnych bez wykształcenia średniego) , w wieku 25-34 lata - 843 osoby (20,6%), oraz w wieku 35-44 lata - 818 osób (20,0%). Jeśli chodzi o powiaty , to tu także bezrobotni w przedziale wiekowym 45-54 lata ( 643 osoby powiat grodzki , 508 osób powiat ziemski). Kolejne miejsca w powiecie grodzkim zajmują osoby w wieku 35-44 lata (448 osób) i 25-34 lata (441 osób). Natomiast w powiecie ziemskim osoby w wieku 25-34 lata (402 osoby) i w wieku 35-44 lata ( 370 osób). Wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego 17,6% posiadało prawa do zasiłku ( w powiatach odpowiednio 17,6% i 17,6%). Napływ przez 12 m-cy wynosił 8746 osób (powiat grodzki - 5214 osób , a powiat ziemski - 3532 osoby ). W tym samym okresie pracę podjęło 2745 osób (46,9% ogólnej liczby podjęć pracy) . W powiecie grodzkim pracę podjęły 1383 osoby (39,5% ogólnej liczby podjęć pracy w tym powiecie) , a w powiecie ziemskim 1362 osoby (57,9%). 33


Wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego , najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające od 1 do 3 m-cy bez pracy (PUP - 1120 osób , powiat grodzki - 674 osoby , powiat ziemski - 446 osób). 6.7. Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Grupa tych bezrobotnych w końcu 2010r. liczyła 912 osób (wzrost w porównaniu do 2009r o 50 osób.), w powiecie grodzkim 542 osoby (wzrost o 46 osób)

i w powiecie ziemskim 370 osób (wzrost o 4 osoby).

Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci to głównie kobiety, które stanowiły ogółem 92,2%, 91,5% w powiecie grodzkim i 93,2% w powiecie ziemskim. Wśród osób tej populacji , najwięcej posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej (338 osób - PUP , 187 osób - powiat grodzki i 151 osób powiat ziemski) oraz zasadnicze zawodowe (w PUP - 225 osób , w powiecie grodzkim - 111 osób, w powiecie ziemskim 114 osób) . Prawo do zasiłku posiadało 12,8% w PUP , 14,0% w powiecie grodzkim oraz 11,1% w powiecie ziemskim. Spośród tej populacji najwięcej osób pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy - 217 osób, w powiecie grodzkim 150 osób . Natomiast w powiecie ziemskim najwięcej osób oczekuje na pracę od 3 do 6 miesięcy - 85 osób. 6.8. Bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. W końcu 2010r. ta kategoria osób bezrobotnych liczyła tylko 137 osób (1,9%) ogólnej liczby bezrobotnych . W powiecie grodzkim 89 osób (2,0%) , a w powiecie ziemskim 48 osób (1,7%) . W stosunku do grudnia 2009r. liczba bezrobotnych tej kategorii wzrosła o 36 osób w PUP , 33 osoby w powiecie grodzkim i 3 osoby w powiecie ziemskim.

34


Prawo do zasiłku posiadały tylko 3 osoby (powiat grodzki - 2 osoby , powiat ziemski - 1 osoba) . Kobiety stanowiły tylko 4,4% (w powiecie grodzkim 6,7% , a w powiecie ziemskim 0,0%). Najwięcej osób tej populacji, posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej 93 osoby (powiat grodzki - 57 osób , powiat ziemski - 36 osób) , oraz zasadnicze zawodowe - 29 osób (powiat grodzki - 20 osób , powiat ziemski - 9 osób). Największą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lat (38 osób w PUP , 24 osoby w powiecie grodzkim i 14 osób w powiecie ziemskim), oraz w wieku 35-44 lata ( 34 osoby w PUP, 24 osoby w powiecie grodzkim i 10 osób w powiecie ziemskim ). 6.9. Bezrobotne kobiety , które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka . Na koniec grudnia 2010r. w PUP w Gorzowie Wlkp. odnotowano 538 bezrobotnych kobiet , które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , stanowiąc 7,3% ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2009r. liczba spadła o 17 osób. W obu powiatach sytuacja wyglądała następująco : - powiat grodzki - 251 osób (5,5%) wzrost o 12 osób , - powiat ziemski - 287 osób (10,3%) spadek o 29 osób. Prawo do zasiłku posiadało 16 kobiet (powiat grodzki - 10 kobiet , powiat ziemski - 6 kobiet) , stanowiły one 3,0% w PUP , 4,0% w powiecie grodzkim, 2,1% w powiecie ziemskim ogółu tej kategorii bezrobotnych . Wśród tej kategorii bezrobotnych , dominowały kobiety nie posiadające stażu pracy (41,6%) , lub posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat (23,8%) i do 1 roku (17,3%). W obu powiatach także na pierwszym miejscu były kobiety nie posiadające stażu pracy ( powiat grodzki - 36,7%, powiat ziemski - 46,0%) , a następnie ze stażem 1-5 lat ( powiat grodzki - 24,3%, powiat ziemski - 23,3%) i do 1 roku (powiat grodzki -17,5%, powiat ziemski - 17,1%).

35


6.10. Niepełnosprawni. W końcu 2010r. w ewidencji PUP znajdowały się 1022 osoby niepełnosprawne, tj. 13,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, z tego w powiecie grodzkim 712 osób (15,7%), a w powiecie ziemskim 310 osób (11,1%). W odniesieniu do 2009r. ta kategoria bezrobotnych zwiększyła się o 71 osób w PUP, o 18 osób w powiecie grodzkim i o 53 osoby w powiecie ziemskim. Wśród

bezrobotnych

tej

kategorii

kobiety

stanowiły

50,2%

513 osób) , z tego w powiecie grodzkim 48,0% (342 osoby) , a w powiecie ziemskim 55,2% (171 osób). Prawo do zasiłku posiadało 24,2% ogółu niepełnosprawnych , w powiecie grodzkim 23,5% , a w powiecie ziemskim 25,8% . Bezrobotni niepełnosprawni to głównie osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym - 336 osób (powiat grodzki - 210 osób , powiat ziemski - 126 osób) i zasadniczym zawodowym – 306 osób (powiat grodzki 210 osób, powiat ziemski - 96 osób) . Jeśli chodzi o wiek , to najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata - 404 osoby (powiat grodzki - 289 osób , a powiat ziemski - 115 osób). Najwięcej osób pozostawało bez pracy od 6 do 12 miesięcy - 229 osób (powiat grodzki - 157 osób, powiat ziemski - 72 osoby). Na 1022 bezrobotne osoby niepełnosprawne w PUP 21 osób posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, 366 umiarkowany, a 635 stopień lekki. Sytuacja w powiatach wyglądała następująco: Powiat Grodzki: • Znaczny - 15 osób, • Umiarkowany - 250 osób, • Lekki - 447 osób. Powiat Ziemski: • Znaczny - 6 osób, • Umiarkowany - 116 osób, • Lekki - 188 osób. 36


Przez 12 miesięcy 2010r. z rejestru wyłączone , zostały 1684 niepełnosprawne osoby

bezrobotne

(z

tego

z

tytułu

podjęcia

pracy

682

osoby),

z tego w powiecie grodzkim odpowiednio 1195 osób (praca - 432 osoby), w powiecie ziemskim 489 osób ( praca - 250 osób ). W urzędach pracy ewidencjonowane są również osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, nie będące bezrobotnymi i spełniające warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . W końcu grudnia 2010r. ta kategoria liczyła 76 osób (o 4 osoby więcej niż w 2009r.), z tego w powiecie grodzkim 63 osoby (o 1 osobę więcej), a w powiecie ziemskim 13 osób (o 3 osoby więcej). Według stopnia niepełnosprawności zarejestrowanych było 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (powiat grodzki - 14 osób, powiat ziemski - 2 osoby), 52 osoby z umiarkowanym (powiat grodzki - 44 osoby, powiat ziemski - 8 osób), oraz 8 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (powiat grodzki - 5 osób, powiat ziemski - 3 osoby). Przez okres 12 miesięcy 2010r. z ewidencji wyłączonych zostało 139 niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym z tytułu podjęcia pracy 22 osoby. Natomiast w powiecie grodzkim wyłączono 122 osoby (praca - 19 osób), a w powiecie ziemskim wyłączono 17 osób (pracę podjęły 3 osoby). Dokładną strukturę obu grup niepełnosprawnych według stanu na 31.12.2010r. pokazuje poniższe zestawienie : Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych niepełnospraw nych

Ogółem Miejsce zamieszkania Miasto Wieś

Udział %

Wzrost, spadek (-) w stos. do 2009r.

Liczba niepełnosprawnych poszukujących pracy

Udział %

Wzrost, spadek (-) w stos. do 2009r.

1022

100

71

76

100

4

803 219

78,6 21,4

22 49

69 7

90,8 9,2

1 3

55 133 141 404 232 57

5,4 13,0 13,8 39,5 22,7 5,6

-1 -12 18 44 22

7 16 11 23 10 9

9,2 21,1 14,5 30,2 13,2 11,8

4 5 2 4 -8 1

76

7,4

25

8

10,5

-3

196

19,2

9

24

31,6

9

96

9,4

3

10

13,2

3

306

29,9

21

17

22,4

-

Wiek 18 – 24 lata 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 lat i więcej

Wykształcenie Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe

37


Gimnazjalne Podstawowe i niepełne podstawowe

12

1,2

1

3

3,9

-

336

32,9

12

14

18,4

-5

93 125 127 226 294 94 63

9,1 12,2 12,4 22,1 28,8 9,2 6,2

13 9 -3 30 22 -

10 15 10 12 7 4 18

13,2 19,7 13,2 15,8 9,2 5,3 23,6

2 5 4 -8 1

Staż pracy do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 i więcej Bez stażu pracy

Czas pozostawania bez pracy Do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 Powyżej 24 m – cy

100 206 206 229 207

9,8 20,2 20,2 22,4 20,2

-18 -80 -3 44 108

7 6 11 23 12

9,2 7,9 14,5 30,2 15,8

2 -10 1 6 6

74

7,2

20

17

22,4

-1

2,1 35,8 62,1

8 45 18

16 52 8

21,1 68,4 10,5

3 2 -1

15

1,5

2

3

3,9

3

81

7,9

-17

12

15,8

1

86

8,4

20

4

5,3

1

108

10,6

5

14

18,4

3

449

43,9

40

14

18,4

-3

34

3,3

4

6

7,9

4

75

7,3

2

2

2,6

-3

24

2,4

5

-

-

-2

20

2,0

10

1

1,3

-

37

3,6

1

4

5,3

-

67 26

6,6 2,5

11 -12

5 11

6,6 14,5

-

Stopień niepełnosprawności Znaczny Umiarkowany Lekki

21 366 635

Rodzaj niepełnosprawności Upośledzenie umysłowe Choroby psychiczne Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu Choroby narządu wzroku Upośledzenie narządu ruchu Epilepsja Choroby układu oddechowego i układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowo-płciowego Choroby neurologiczne Inne Nieustalony

7.

USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY. Powiatowe urzędy pracy w ramach realizacji ustawowych zadań świadczą

dla bezrobotnych usługi rynku pracy , a także wspierające te usługi instrumenty rynku pracy. 38


7.1. Usługi na rzecz rynku pracy. 7.1.1. Pośrednictwo pracy. W 2010r. PUP w Gorzowie Wlkp. dysponował 6120 miejscami pracy , czyli o 164 więcej niż w poprzednim roku .W powiecie grodzkim zgłoszono 4108 miejsc pracy (o 291 mniej) , a w powiecie ziemskim 2012 miejsc pracy (o 455 więcej). W 2010r. w PUP zmalała liczba ofert pracy subsydiowanej. W powiecie grodzkim zmalała zarówno liczba ofert pracy subsydiowanej jak i ofert pracy niesubsydiowanej. Natomiast w powiecie ziemskim wzrosła liczba ofert pracy

subsydiowanej i liczba ofert pracy niesubsydiowanej.

W PUP i w powiecie ziemskim

zanotowano

większy udział ofert pracy

subsydiowanej do ogółu liczby zgłoszonych miejsc pracy (PUP - 51,0% , powiat ziemski - 61,9%). Natomiast w powiecie grodzkim większy jest udział ofert pracy niesubsydiowanej - 54,3%. Wśród ofert pracy subsydiowanej najwięcej dotyczyło staży - 1711 miejsc ( powiat grodzki - 1327 , powiat ziemski 384 miejsca) oraz prac społecznie użytecznych - 211 miejsc ( powiat grodzki - 39 miejsc , powiat ziemski - 172 miejsca) .

ZIEMSKIPOWIAT GRODZKIPOWIATGORZÓW WLKP.PUP

Liczbę zgłoszonych miejsc pracy przedstawiono w tabelce : 2009r.

Udział % do ogólnej liczby ofert

2010r.

Udział % do ogólnej liczby ofert

Wzrost, spadek (-)

Oferty pracy ogółem

5956

100

6120

100

164

- praca subsydiowana

3182

53,4

3124

51,04

-58

- praca niesubsydiowana

2774

46,6

2996

49,0

222

Oferty pracy ogółem

4399

100

4108

100

-291

- praca subsydiowana

2125

48,3

1879

45,7

-246

- praca niesubsydiowana

2274

51,7

2229

54,3

-45

Oferty pracy ogółem

1557

100

2012

100

455

- praca subsydiowana

1057

67,9

1245

61,9

188

- praca niesubsydiowana

500

32,1

767

38,1

267

39


Wśród zgłoszonych miejsc pracy przeważają oferty z sekcji :  Administracja publiczna i obrona narodowa (…) - 1114 miejsc ,  Przetwórstwo przemysłowe -1062 miejsca ,  Handel hurtowy (…) - 765 miejsc ,  Działalność w zakresie usług administrowania(…) - 657 miejsc,  Budownictwo - 442 miejsca,  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 419 miejsc. Najmniej propozycji zgłoszono w sekcjach :  Górnictwo i wydobywanie - 1 miejsce,  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (…) - 16 miejsc ,  Informacja i komunikacja - 18 miejsc ,  Dostawa wody (…) - 34 miejsca . Natomiast w dwóch sekcjach, tj. „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (…) ” oraz , „organizacje i zespoły eksterytorialne ” nie było zgłoszonych ofert. Gdy zgłoszone miejsca pracy podzielimy na dwa powiaty sytuacja wygląda następująco : Powiat Grodzki Najwięcej ofert zgłoszono w niżej wymienionych działach :  Przetwórstwo przemysłowe - 753 miejsca,  Handel hurtowy i detaliczny (…) - 586 miejsc,  Działalność w zakresie usług administrowania (…) - 586 miejsc,  Administracja publiczna i obrona narodowa - 371 miejsc,  Budownictwo - 320 miejsc. Najmniej propozycji zgłoszono w działach:  Górnictwo i wydobywanie - 1 miejsce,  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną (…) - 14 miejsc,  Informacja i komunikacja - 18 miejsc ,  Dostawa wody (…) - 20 miejsc.

40


W

dwóch

działach

PKD

(„gospodarstwa

domowe

zatrudniające

pracowników(…)”, „organizacje i zespoły eksterytorialne”) nie było zgłoszonych wolnych miejsc. Powiat Ziemski Najwięcej ofert zgłoszono w następujących sekcjach :  Administracja publiczna i obrona narodowa - 743 miejsca,  Przetwórstwo przemysłowe – 309 miejsc,  Handel hurtowy i detaliczny (…) - 179 miejsc,  Działalność profesjonalna , naukowa i techniczna - 151 miejsc,  Edukacja - 146 miejsc. Najmniej propozycji zgłoszono w sekcjach :  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna (…) - 2 miejsca ,  Pozostała działalność usługowa - 13 miejsc,  Dostawa wody (…) - 14 miejsc,  Transport i gospodarka magazynowa - 14 miejsc. W czterech sekcjach nie było zgłoszonych miejsc ( „górnictwo i wydobywanie”, ”informacja

i

komunikacja”

„gospodarstwa

domowe

zatrudniające

pracowników”, „organizacje i zespoły eksterytorialne”). Liczbę zgłoszonych ofert pracy wg sekcji PKD prezentuje tabela : Sekcja wg. PKD

Rolnictwo , leśnictwo , łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. , gaz , parę wodną Dostawa wody ; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekul. Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny ; naprawa poj. samochodowych Działalność związana z zakw. i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa

Oferty zgłoszone w okresie I - XII 2010r. PUP GORZÓW POWIAT GRODZKI POWIAT ZIEMSKI WLKP. Udział Ogółem Udział Udział Ogółem Ogółem % % % 104

1,70

19

0,46

85

4,22

1 1062

0,02 17,35

1 753

0,02 18,33

309

15,36

16

0,26

14

0,34

2

0,10

34

0,56

20

0,49

14

0,70

442

7,22

320

7,79

122

6,06

765

12,50

586

14,27

179

8,90

157

2,57

116

2,82

41

2,04

182

2,97

168

4,09

14

0,70

41


Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna , naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa ; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą , rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ; gosp. dom. prod. wyr. i świad. usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne OGÓŁEM

18

0,29

18

0,44

-

-

149

2,43

130

3,17

19

0,94

70

1,14

54

1,31

16

0,79

419

6,85

268

6,52

151

7,50

657

10,74

586

14,26

71

3,53

1114

18,20

371

9,03

743

36,93

366

5,98

220

5,36

146

7,26

304

4,97

234

5,70

70

3,48

157

2,57

140

3,41

17

0,84

103

1,68

90

2,19

13

0,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6120

100

4108

100

2012

100

Analiza ofert pracy według zawodów i specjalności. Liczbę zgłoszonych miejsc pracy w 2009r. i 2010r. według wielkich grup zawodowych przedstawia zestawienie : Zgłoszone oferty pracy Wzrost, 2009r. 2010r. spadek (-)

Grupa zawodowa Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Osoby bez zawodu Ogółem

7

13

6

421 812 767 874 148 761 421 1725 20 5956

463 746 925 1121 130 1054 394 1251 23 6120

42 -66 158 247 -18 293 -27 -474 -20 23 164

Spośród 6120 zgłoszonych ofert pracy najwięcej kierowanych było do grupy zawodowej „pracownicy przy pracach prostych” - 1251 miejsc, oraz „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”- 1121 miejsc. Następne miejsca pod względem wielkości

liczby

ofert

pracy

zajmują

:

„robotnicy

przemysłowi

i rzemieślnicy”- 1054 miejsca, „pracownicy biurowi”- 925 miejsc „technicy 42


i inny średni personel”- 746 miejsc, „specjaliści” - 463 miejsca, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”- 394 miejsca. Natomiast najmniej ofert skierowanych było do bezrobotnych z grupy „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy”- 13 miejsc.” osoby bez zawodu - 23 miejsca. W grupie siły zbrojne nie było zgłoszonych ofert pracy. Sytuacja w obu powiatach wyglądała następująco : Powiat Grodzki Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach : o Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 796 miejsc, o Pracownicy przy pracach prostych - 743 miejsca , o Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 702 miejsca, o Pracownicy biurowi - 691 miejsc, o Technicy i inny średni personel - 567 miejsc. Najmniej ofert pracy zgłoszono w grupach zawodowych : o Osoby bez zawodu - 8 miejsc, o Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 10 miejsc. Powiat Ziemski Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach : o Pracownicy przy pracach prostych - 508 miejsc, o Pracownicy obsług osobistych i sprzedawcy - 419 miejsc, o Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 258 miejsc, o Pracownicy biurowi - 234 miejsca , o Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - 218 miejsc. Najmniej ofert pracy zgłoszono w zawodach : o Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 3 miejsca, o Osoby bez zawodu - 15 miejsc. 43


W porównaniu do 2009r. w PUP w sześciu wielkich grupach odnotowano wzrost ilości ofert pracy, największy w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (o 293 miejsca) , a w pięciu wielkich grupach spadek ilości ofert pracy , największy w grupie „pracownicy przy pracach prostych” (o 474 miejsca). Sytuacja w powiatach wyglądają następująco. W powiecie grodzkim w sześciu wielkich grupach wystąpił wzrost ilości ofert pracy, największy w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” o 149 miejsc , a w czterech grupach spadek ilości ofert pracy , największy w grupie „pracownicy przy pracach prostych ” o 332 miejsca. Natomiast w powiecie ziemskim wzrost ilości ofert pracy odnotowano w ośmiu wielkich grupach , największy w grupie „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” o 202 miejsca , a w dwóch spadek liczby zgłoszonych miejsc pracy , największy w grupie „pracownicy przy pracach prostych” o 142 miejsca.

7.1.2. Poradnictwo zawodowe. W 2010r. ze wszystkich usług poradnictwa zawodowego ( poradnictwo indywidualne, grupowe i badania testowe) w PUP Gorzów Wlkp. skorzystały 7062 osoby (w roku poprzednim 8214 osób). Kobiety stanowiły 52,9 % , a osoby bezrobotne stanowiły 95,3 wszystkich osób korzystających z poradnictwa zawodowego. W powiecie grodzkim ze wszystkich usług poradnictwa zawodowego skorzystało 5388 osób , 52,0% stanowiły kobiety , a bezrobotni 95,6%. W powiecie ziemskim skorzystało 1674 osoby, kobiety stanowiły 55,8% , a bezrobotni 95,3%. Wybrane kategorie bezrobotnych uczestników poradnictwa zawodowego :  bezrobotni do 25 roku życia (PUP - 1539 osób , powiat grodzki - 1075 osób , powiat ziemski - 464 osoby) ,  bezrobotni powyżej 50 roku życia (PUP - 1579 osób , powiat grodzki - 1274 osoby , powiat ziemski - 305 osób) , 44


 bezrobotni powyżej 12 m-cy (PUP - 368 osób , powiat grodzki - 263 osoby , powiat ziemski - 105 osób) ,  bezrobotni mieszkający na wsi ( PUP - 1514 osób , powiat ziemski - 1514 osób) ,  niepełnosprawni (PUP - 884 osoby , powiat grodzki - 723 osoby , powiat ziemski - 161 osób) .  kobiety (PUP - 3736 osób , powiat grodzki - 2802 osoby , powiat ziemski - 934 osoby) . W ramach

poradnictwa indywidualnego 3365 osób skorzystało z rozmowy

wstępnej , a 2736 z porady indywidualnej. W tym czasie z poradnictwa zawodowego ( porady grupowe) skorzystało 429 osób (41 grup). W badaniach testowych uczestniczyły 532 osoby. Kobiety stanowiły 54,1% wśród osób korzystających

z rozmowy wstępnej, 51,0 % porady indywidualnej, 63,2%

poradnictwa grupowego i 46,8% wśród badań testowych. Większość osób korzystających z rozmowy wstępnej (94,6%), porady indywidualnej (96,1%, ), porady grupowej (98,6%) i badań testowych (96,4%) to osoby bezrobotne. W powiecie grodzkim 2565 osób (bezrobotni - 2429 osób) skorzystało z rozmowy wstępnej, a 2133 osoby (2051 bezrobotni) z porady indywidualnej. Natomiast z poradnictwa

grupowego skorzystało 279 osób (275 osób

bezrobotnych) , a z badań testowych 411 osób (397 bezrobotnych). W powiecie ziemskim 800 osób (754 osoby bezrobotne) skorzystało z rozmowy wstępnej, 603 osoby ( bezrobotni -578 ) z porady indywidualnej, 150 osób (148) z porady grupowej i 121 osób (116 bezrobotnych) skorzystało z badań testowych. Strukturę osób według wykształcenia korzystających z indywidualnego ( porady indywidualne) przedstawia zestawienie :

poradnictwa

Liczba osób korzystających z poradnictwa

Poziom wykształcenia z tego z wykształceniem

Gorzów - razem

Ogółem

wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

Ogółem 45

indywidualnego W tym bezrobotni

438 660 362 603

411 638 345 582

673

653

2736

2629


z tego z wykształceniem z tego z wykształceniem

Powiat Grodzki

wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

Powiat Ziemski

Ogółem

Ogółem

353 503 290 479

335 482 276 461

508

497

2133 85 157 72 124

2051 76 156 69 121

165

156

603

578

W ciągu 2010r. z informacji zawodowej skorzystały 8024 osoby , w tym 1142 osoby w ramach wizyt indywidualnych , a 6882 osoby uczestniczyły w spotkaniach grupowych (529 grup). W powiecie grodzkim z informacji zawodowej skorzystało 5969 osób ( 735 osób w ramach wizyt indywidualnych, 5234 osoby

uczestniczyły w spotkaniach

grupowych). Natomiast w powiecie ziemskim z informacji zawodowej skorzystało 2055 osób ( wizyty indywidualne - 407 osób, spotkania grupowe 1648 osób). 7.1.3. Kluby pracy. W ciągu 12 miesięcy 2010r. w zajęciach klubu pracy (szkolenia i zajęcia aktywizacyjne) uczestniczyło 1366 osób , z tego z powiatu grodzkiego 986 osób , a z powiatu ziemskiego 380 osób. W szkoleniach z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy organizowanych w klubach pracy uczestniczyło 39 osób (sami bezrobotni) - powiat grodzki 32 osoby , powiat ziemski 7 osób . Przez 12 miesięcy 2010r. w zajęciach aktywizacyjnych uczestniczyło 1327 osób , bezrobotni stanowili 95,4% wszystkich uczestniczących w zajęciach. Spośród wszystkich biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych 322 osoby posiadały wykształcenie wyższe ( w tym 301 osób to bezrobotni), 211 policealne i średnie zawodowe (bezrobotni 207 osób), 108 średnie ogólnokształcące (bezrobotni46


107), 323 zasadnicze zawodowe (bezrobotni - 305), gimnazjalne i poniżej 363 osoby (346 bezrobotnych). Wśród osób bezrobotnych (1266 osób) korzystających z zajęć :  206 osób to bezrobotni do 25 roku życia,  280 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia,  340 osób to długotrwale bezrobotni,  123 osoby to niepełnosprawni. Z powiatu grodzkiego w zajęciach klubu pracy uczestniczyły 954 osoby , bezrobotni stanowili 95,0% wszystkich uczestniczących w zajęciach. Spośród wszystkich biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych 284 osoby posiadały wykształcenie wyższe (w tym 268 osób to bezrobotni) , 153 osoby policealne i średnie zawodowe (bezrobotni 149 osób) , 80 osób średnie ogólnokształcące (bezrobotni - 79 osób) , 217 osób zasadnicze zawodowe (bezrobotni - 202 osoby) , 220 osób gimnazjalne i poniżej (bezrobotni 208 osób). Wśród bezrobotnych (906 osób) korzystających z zajęć : - 139 osób to bezrobotni do 25 roku życia , 203 osoby to bezrobotni powyżej 50 roku życia , 209 osób to długotrwale bezrobotni i 93 osoby to niepełnosprawni. W powiecie ziemskim w zajęciach klubu pracy uczestniczyły 373 osoby , bezrobotni stanowili 96,5%. W tym powiecie uczestnicy zajęć posiadali następujące wykształcenie : wyższe 38 osób (bezrobotni 33), policealne i średnie zawodowe 58 osób (bezrobotni 58) , średnie ogólnokształcące 28 osób (bezrobotni 28) , zasadnicze zawodowe 106 osób (bezrobotni 103) , gimnazjalne i poniżej 143 osoby (bezrobotni 138). Wśród bezrobotnych (360 osób) korzystających

z zajęć : 67 osób to

bezrobotni do 25 roku życia , 77 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia , 131 osób to długotrwale bezrobotni i 30 osób to niepełnosprawni. 7.1.4. Szkolenia . Szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy ,

pomagają

osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy w uzyskaniu kwalifikacji 47


dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Szkolenia obejmują przyuczenie do zawodu,

przekwalifikowanie

zawodowe,

doskonalenie

w

zawodzie

wykonywanym. Od stycznia do końca grudnia 2010r. w PUP na szkolenia skierowano ogółem 693 osoby , w tym 685 bezrobotnych, czyli o 141 osób mniej niż w 2009 roku, z tego : • z powiatu grodzkiego 495 osób (488 bezrobotnych, tj. o 99 osób mniej), • z powiatu ziemskiego 198 osób (197 bezrobotnych, tj. o 42 mniej). Wśród wszystkich rozpoczynających szkolenie 44,9% stanowiły kobiety, z tego w powiecie grodzkim kobiety stanowiły 45,7%, a w powiecie ziemskim 42,9%.

Spośród bezrobotnych (685 osób) uczestniczących w tej formie aktywizacji : - 199 osób to bezrobotni do 25 roku życia, z tego : • w powiecie grodzkim 123 osoby, • w powiecie ziemskim 76 osób, - 83 bezrobotnych to osoby powyżej 50 roku życia, z tego : • w powiecie grodzkim 62 osoby, • w powiecie ziemskim 21 osób , - 117 osób to długotrwale bezrobotni, z tego : • w powiecie grodzkim 82 osoby, • w powiecie ziemskim 35 osób. Liczbę osób rozpoczynających, kończących szkolenia i podjęcie zatrudnienia w trakcie lub po ukończonym szkoleniu przedstawiono w tabeli :

2009 rok

PUP GORZÓW WLKP.

Rozpoczęcie szkolenia Ukończenie szkolenia Podjęcie pracy w trakcie lub po kursie

POWIAT GRODZKI

POWIAT ZIEMSKI

Ogółem

w tym bezrobotni

Ogółem

w tym bezrobotni

Ogółem

w tym bezrobotni

834

830

594

591

240

239

789

785

552

549

237

236

169

168

107

107

62

61

48


2010 rok

Rozpoczęcie szkolenia Ukończenie szkolenia Podjęcie pracy w trakcie lub po kursie

693

685

495

488

198

197

659

651

468

461

191

190

108

108

80

80

28

28

Wśród wszystkich osób, które w omawianym okresie ukończyły szkolenia (659 osób) najwięcej przeszkolono w kierunkach :  usługi transportowe (w tym kurs prawa jazdy) - 149 osób,  technika i handel art. technicznymi (…) - 99 osób,  rachunkowość , księgowość , bankowość (…) - 83 osoby,  architektura i budownictwo - 82 osoby,  sprzedaż , marketing (…) - 48 osób,  informatyka i wykorzystanie komputerów - 42 osoby. Z tego :  w Powiecie Grodzkim :  usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy) - 105 osób,  technika i handel art. technicznymi (…) - 74 osoby,  architektura i budownictwo - 71 osób ,  rachunkowość , księgowość , bankowość (…) - 45 osób,  sprzedaż , marketing (…) - 43 osoby,  informatyka i wykorzystanie komputerów - 37 osób.  w Powiecie Ziemskim :  usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy) - 44 osoby,  rachunkowość , księgowość , bankowość (…) - 38 osób,  inne obszary szkoleń - 26 osób,  technika i handel art. technicznymi (…) - 25 osób,  architektura i budownictwo - 11 osób. Strukturę uczestników kończących szkolenie według poziomu wykształcenia przedstawia poniższa tabela : Poziom wykształcenia Wyższe

Gorzów - PUP Liczba % 118 17,9

Osoby kończące szkolenie w 2010r. Powiat Grodzki Powiat Ziemski Liczba % Liczba % 93 19,9 25 13,1 49


Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Razem

Najliczniejszą

135

20,5

102

21,8

33

17,3

110

16,7

83

17,7

27

14,1

124

18,8

98

20,9

26

13,6

172

26,1

92

19,7

80

41,9

659

100

468

100

191

100

grupę

z wykształceniem

osób

kończących

szkolenie

stanowiły

osoby

gimnazjalnym i poniżej oraz policealnym i średnim

zawodowym. W powiecie grodzkim najwięcej osób kończących

szkolenie posiadało

wykształcenie policealne i średnie zawodowe oraz zasadnicze zawodowe. W powiecie ziemskim największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz policealnym i średnim zawodowym. Strukturę uczestników kończących szkolenie według wieku przedstawia poniższa tabela : Wiek 18-24 25-34 35-44 45 i więcej Razem

Gorzów - PUP Liczba % 163 24,7 239 36,3 129 19,6 128 19,4 659 100

Osoby kończące szkolenie w 2010r. Powiat Grodzki Powiat Ziemski Liczba % Liczba % 117 25,0 46 24,1 182 38,9 57 29,8 100 21,4 29 15,2 69 14,7 59 30,9 468 100 191 100

Najliczniejszą grupę osób, które ukończyły szkolenie stanowiły osoby młode tj. w wieku 25-34 lata oraz 18-24 lata. W powiecie grodzkim także młode osoby stanowiły najliczniejszą grupę osób kończących

szkolenie

tj.

w

wieku

Natomiast w powiecie ziemskim

25-34

lata

oraz

18-24

lata.

najwięcej osób odnotowano w wieku

45 i więcej lat oraz 25-34 lata.

7.2. Instrumenty rynku pracy. W 2010 roku z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 5857 osób, czyli o 821 osób więcej niż w 2009r. Bezrobotni podejmujący zatrudnienie stanowili 50


36,1% ogółu wyrejestrowanych (o 2,4 punktu procentowego więcej niż w roku ubiegłym), z tego : • w powiecie grodzkim - 33,9% (o 3,5 punktu procentowego więcej), • w powiecie ziemskim - 40,0% (o 1 punkt procentowy więcej). W powiecie grodzkim liczba osób podejmujących pracę zwiększyła się o 681 osób, a powiecie ziemskim zwiększyła się o 140 osób. Wśród bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie :  2979 osób to kobiety (50,9% ogółu zatrudnionych),  5134 to osoby poprzednio pracujące (87,7% ogółu zatrudnionych),  723 to osoby dotychczas nie pracujące (12,3% ogółu zatrudnionych),  1441 osób to mieszkańcy wsi (24,6% ogółu zatrudnionych),  1334 to osoby do 25 roku życia (22,8% ogółu zatrudnionych),  1084 to osoby powyżej 50 roku życia (18,5% ogółu zatrudnionych),  1022 to osoby długotrwale bezrobotne (17,4%) ,  682 osoby to niepełnosprawni (11,6% ogółu zatrudnionych). Osoby podejmujące zatrudnienie w 2010r. z podziałem na rodzaj pracy przedstawia tabela : 2010r.

Udział % do ogółu zatrudnionych

Wzrost, spadek (-) w stosunku do 2009r.

100

5857

100

821

1164

23,1

1254

21,4

90

-praca niesubsydiowana

3872

76,9

4603

78,6

731

Podjęcie pracy ogółem

2822

100

3503

100

681

-praca subsydiowana

530

18,8

600

17,1

70

-praca niesubsydiowana

2292

81,2

2903

82,9

611

Podjęcie pracy ogółem

2214

100

2354

100

140

-praca subsydiowana

634

28,6

654

27,8

20

-praca niesubsydiowana

1580

71,4

1700

72,2

120

2009r.

Udział % do ogółu zatrudnionych

Podjęcie pracy ogółem

5036

-praca subsydiowana

ZIEMSKIPOWIAT GRODZKIPOWI1AT WLKP.PUP GORZÓW

Wyszczególnienie

51


Podjęcie pracy przez wybrane kategorie bezrobotnych przedstawia zestawienie : Osoby wyrejestrowane na podjęcie zatrudnienia w 2009r.

Kobiety % ogółu zatrudnionych Osoby poprzednio pracujące % ogółu zatrudnionych Osoby dotychczas nie pracujące % ogółu zatrudnionych Bezrobotni zamieszkali na wsi % ogółu zatrudnionych

Osoby wyrejestrowane na podjęcie zatrudnienia w 2010r.

Wybrane kategorie osób

Kobiety % ogółu zatrudnionych Osoby poprzednio pracujące % ogółu zatrudnionych Osoby dotychczas nie pracujące % ogółu zatrudnionych Bezrobotni zamieszkali na wsi % ogółu zatrudnionych

PUP GORZÓW WLKP 2609 51,8 4352 86,4 684 13,6 1295

POWIAT GRODZKI 1436 50,9 2462 87,2 360 12,8 -

POWIAT ZIEMSKI 1173 53,0 1890 85,4 324 14,6 1295

25,7

-

58,5

2979 50,9 5134 87,7 723 12,3 1441

1766 50,4 3053 87,2 450 12,8 -

1213 51,5 2081 88,4 273 11,6 1441

24,6

-

61,2

Przeważająca większość osób podejmujących pracę to osoby poprzednio pracujące. Wskaźnik płynności rynku pracy liczony jako stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie statystycznym do liczby osób nowo zarejestrowanych wyniósł 35,8% i był wyższy o 7,9% niż w roku 2009r. Sytuacja w obu powiatach wyglądała następująco :  powiat grodzki - 33,5% (24,9% w 2009r.),  powiat ziemski - 39,9% (33,0% w 2009r.). Przeważająca ilość osób podjęła prace niesubsydiowane (78,6% w PUP , 82,9% w powiecie grodzkim , 72,2% w powiecie ziemskim). W ciągu 12 m-cy 2010r. prace subsydiowane podjęły 1254 osoby , co stanowiło 21,4% ogólnej liczby podejmujących pracę.

52


W stosunku do 2009r. liczba osób podejmujących pracę subsydiowaną wzrosła o 90 osób . W obu powiatach sytuacja wyglądała następująco : - powiat grodzki - 600 osób podjęło prace subsydiowane (17,1% , wzrost o 70 osób) , - powiat ziemski - 654 osoby podjęły prace subsydiowane (27,8%, wzrost o 20 osób). Wśród uczestników prac subsydiowanych największą grupę stanowiły osoby biorące udział : w robotach publicznych - 35,9% ogółu biorących udział w tych pracach , w pracach po dofinansowaniu , wyposażenia i doposażenia miejsca pracy - 23,5% i w pracach po dofinansowaniu działalności gospodarczej - 23,5%.

7.2.1. Prace interwencyjne. Prace interwencyjne to jedna z form zatrudnienia subsydiowanego polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą, ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ciągu 2010r. w PUP w wyniku skierowania przez urząd pracy zatrudnienie przy pracach interwencyjnych uzyskało 236 osób. Stanowili oni 4,0% ogółu podejmujących zatrudnienie i 18,8% ogółu podejmujących pracę subsydiowaną. W porównaniu do grudnia 2009r. ilość zatrudnionych przy pracach interwencyjnych była większa o 97 osób. Liczbę bezrobotnych podejmujących prace interwencyjne przedstawia tabela : Osoby skierowane w 2009r.

Udział % w stosunku do ogólnej liczby podjęć pracy

Osoby skierowane w 2010r.

Udział % w stosunku do ogólnej liczby podjęć pracy

Wzrost, spadek (-) 10/09

139

2,8

236

4,0

97

POWIAT GRODZKI

52

1,8

109

3,1

57

POWIAT ZIEMSKI

87

3,9

127

5,4

40

Prace interwencyjne

PUP GORZÓW WLKP.

53


W powiatach sytuacja wyglądała następująco : - powiat grodzki - 109 osób (o 57 osób więcej niż w 2009r.), - powiat ziemski - 127 osób (o 40 osób więcej niż w 2009r.). Spośród bezrobotnych, którzy w 2010r. podjęli prace interwencyjne : 75 osób to bezrobotni do 25 roku życia (powiat grodzki - 40 osób, powiat ziemski - 35 osób), 62 bezrobotnych to osoby powyżej 50 roku życia (powiat grodzki - 30 osób, powiat ziemski - 32 osoby), 57 osób to długotrwale bezrobotni (powiat grodzki - 18 osób, powiat ziemski - 39 osób), 155 osób to kobiety (powiat grodzki - 109 osób, powiat ziemski - 127 osób), 76 osób to mieszkańcy wsi . 7.2.2. Roboty publiczne. Roboty publiczne to kolejna forma pracy subsydiowanej polegająca na zatrudnianiu osób bezrobotnych przy wykonywaniu prac przez gminy , organizacje pozarządowe statutowo

zajmujące się problematyką : ochrony

środowiska , kultury , oświaty , kultury fizycznej turystyki , opieki zdrowotnej , bezrobocia oraz pomocy społecznej , a także spółki wodne i ich związki . Liczbę bezrobotnych podejmujących roboty publiczne przedstawiono w tabeli : Osoby skierowane w 2009r.

Udział % w stosunku do ogólnej liczby podjęć pracy

419

POWIAT GRODZKI POWIAT ZIEMSKI

Roboty publiczne

PUP GORZÓW WLKP.

Osoby skierowane w 2010r.

Udział % w stosunku do ogólnej liczby podjęć pracy

Wzrost, spadek (-) 10/09

8,3

450

7,7

31

77

2,7

90

2,6

13

342

15,4

360

15,3

18

W okresie od stycznia do grudnia 2010r. pracę w ramach robót publicznych podjęło 450 osób, tj. o 31osób więcej niż w analogicznym okresie 2009r., z tego z powiatu grodzkiego 90 osób (wzrost o 13 osób ) ,

a z powiatu

ziemskiego 360 osoby (wzrost o 18 osób). Stanowili oni 7,7% ogółu 54


podejmujących pracę (powiat grodzki - 2, 6% , powiat ziemski - 15,3%) i 35,9% ogółu podejmujących prace subsydiowane (powiat grodzki - 15,0% , powiat ziemski - 55,0%). Wśród tych 450 osób , 54 osoby to bezrobotni do 25 roku , 194 osoby powyżej 50 roku życia , a 132 osoby to długotrwale bezrobotni. Uczestnikami robót publicznych było 269 mężczyzn i 181 kobiet. Z tego w powiatach sytuacja wyglądała następująco : - osoby do 25 roku życia (powiat grodzki - 16 osób , powiat ziemski - 38 osób), - powyżej 50 roku życia (powiat grodzki - 39 osób , powiat ziemski - 155 osób) - długotrwale bezrobotni (powiat grodzki - 18 osób, powiat ziemski - 114 osób). W powiecie grodzkim w robotach publicznych brało udział 51 kobiet i 39 mężczyzn, a w powiecie ziemskim 130 kobiet i 230 mężczyzn.

7.2.3. Dofinansowanie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. W ramach usług rynku pracy ukierunkowanych na łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacje zawodową wyróżnić można : 1. przyznanie jednorazowo dla zarejestrowanych bezrobotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej , 2. refundację kosztów , jakie poniósł pracodawca na wyposażenie lub

doposażenie

stanowiska

pracy

dla

skierowanego

bezrobotnego. W trakcie 2010r. 257 osobom bezrobotnym

przyznano jednorazowe

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj. o 4 więcej niż w roku poprzednim. Z tego w powiecie grodzkim 194 osobom (o 23 więcej), a w powiecie ziemskim 63 osobom (o 19 mniej). W ogólnej liczbie bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w ramach tej formy odsetek kobiet w PUP wyniósł 42,0% (powiat grodzki - 46,4%, powiat ziemski - 28,6), natomiast osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 16,0%. 55


W grupie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy uczestniczących w tej formie aktywizacji:  42 osoby to bezrobotni do 25 roku życia tj. 16,3% ogółu uczestników tej formy), z tego:  powiat grodzki - 29 osób ( 14,9% ogółu uczestników tej formy w tym powiecie),  powiat ziemski - 13 osób ( 20,6% ogółu uczestników tej formy w tym powiecie),  20 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia ( 7,8% ), z tego:  powiat grodzki - 15 osób (7,7%),  powiat ziemski - 5 osób (7,9%),  36 osób to długotrwale bezrobotni (14,0%), z tego:  powiat grodzki - 24 osoby (12,4%),  powiat ziemski - 12 osób (19,0%). W analogicznym okresie przyznano pracodawcom refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wyniku czego utworzono 295 miejsc pracy, z tego w powiecie grodzkim 195 miejsc pracy, a w powiecie ziemskim 100 miejsc pracy. W porównaniu do 2009r. w ramach tej formy utworzono o 40 miejsc mniej w PUP Gorzów Wlkp. , o 27 mniej w powiecie grodzkim , a w powiecie ziemskim o 13 miejsc mniej. W ogólnej liczbie bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w ramach tej formy , odsetek kobiet wyniósł 51,5% (w powiecie grodzkim - 51,8% , w powiecie ziemskim - 51,0%) , natomiast osób zamieszkałych na wsi 23,4%. W grupie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy uczestniczących w tej formie aktywizacji:  112 osób to bezrobotni do 25 roku życia , tj. 38,0% ogółu uczestników tej formy ,  powiat grodzki

- 73 osoby (37,4% ogółu uczestników w tym

powiecie), 56


 powiat ziemski - 39 osób (39,0% ogółu uczestników w tym powiecie) ,  28 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia (9,5%),  powiat grodzki - 23 osoby (11,8%) ,  powiat ziemski - 5 osób (5,0%) ,  22 osoby to długotrwale bezrobotni (7,5%),  powiat grodzki - 15 osób (7,7%) , 

powiat ziemski - 7 osób (7,0%).

W 2010r. także 5 osób bezrobotnych niepełnosprawnych

i 1 osoba

poszukująca pracy otrzymało ze środków PEFRON środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z tego powiat grodzki niepełnosprawne i 1 osoba poszukująca pracy,

4 osoby bezrobotne

a powiat ziemski - 1 osoba

bezrobotna niepełnosprawna . W ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy utworzono 8 miejsc pracy dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych ( powiat grodzki 5 miejsc, powiat ziemski 3 miejsca), oraz 1 miejsce dla poszukującego pracy ( osoba z powiatu ziemskiego).

7.2.4. Staże. Ta formy aktywizacji umożliwia osobom bezrobotnym nabycie praktycznych umiejętności , do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Liczbę osób podejmujących staż przedstawiono w tabelce. Liczba aktywizowanych osób 2009 rok 2010 rok

Wzrost, spadek (-) 10/09

PUP GORZÓW WLKP.

1543

1637

94

POWIAT GRODZKI

1001

1094

93

POWIAT ZIEMSKI

542

543

1

57


W 2010 roku staże rozpoczęło 1637 osób, tj. o 94 osoby więcej niż w 2009 roku, z tego w powiecie grodzkim 1094 osoby (o 93 osoby więcej), a w powiecie ziemskim 543 osoby (o 1 osobę więcej). Spośród bezrobotnych, którzy rozpoczęli staż : - 1205 osób to kobiety (73,6% ogólnej liczby uczestników stażu), z tego :  w powiecie grodzkim 778 kobiet (71,1% ogólnej liczby uczestników staży w powiecie grodzkim),  w powiecie ziemskim 427 kobiet (78,6% ogólnej liczby uczestników staży w powiecie ziemskim), - 377 osób to bezrobotni mieszkańcy wsi (23,0% ogółu), - 932 to osoby do 25 roku życia, z tego :  w powiecie grodzkim 558 osób,  w powiecie ziemskim 374 osoby, - 107 to osoby powyżej 50 roku życia , z tego :  w powiecie grodzkim - 94 osób ,  w powiecie ziemskim - 13 osób , - 219 osób to długotrwale bezrobotni, z tego :  w powiecie grodzkim - 165 osób,  w powiecie ziemskim - 54 osoby. W

2010r. staż ukończyło ogółem 1409 osób, z tego 900 osób z powiatu

grodzkiego i 509 osób z powiatu ziemskiego . Pracę w trakcie lub po ukończeniu programu podjęły 774 osoby (powiat grodzki - 439 osób , powiat ziemski - 335 osób). Strukturę osób, które ukończyły staż według poziomu wykształcenia przedstawia poniższa tabela : Poziom wykształcenia Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe

Gorzów - PUP Liczba % 623 44,2

Osoby kończące staż w 2010r. Powiat Grodzki Powiat Ziemski Liczba % Liczba % 423 47,0 200 39,3

266

18,9

156

17,3

110

21,6

327

23,2

200

22,2

127

24,9

97

6,9

58

6,5

39

7,7

58


Gimnazjalne i poniżej Razem

96

6,8

63

7,0

33

6,5

1409

100

900

100

509

100

Najliczniejszą

grupę

z

wykształceniem

osób

kończących

wyższym

oraz

staż średnim

stanowiły

osoby

ogólnokształcącym.

W obu powiatach także najwięcej osób kończących staż posiadało wykształcenie wyższe oraz średnie ogólnokształcące. Strukturę osób, które ukończyły staż według wieku przedstawia poniższa tabela : Wiek 18-24 25-34 35-44 45 i więcej Razem

Gorzów - PUP Liczba % 759 53,9 460 32,6 65 4,6 125 8,9 1409 100

Osoby kończące szkolenie w 2010r. Powiat Grodzki Powiat Ziemski Liczba % Liczba % 441 49,0 318 62,5 308 34,2 152 29,9 49 5,5 16 3,1 102 11,3 23 4,5 900 100 509 100

Najliczniejszą grupę osób, które ukończyły staż stanowiły osoby młode tj. w wieku 18-24 lata oraz 25-34 lata. W obu powiatach także młode osoby stanowiły najliczniejszą grupę osób kończących staż tj. w wieku 18-24 lata oraz 25-34 lata.

Największe obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu:  prace sekretarskie i biurowe - 548 osób ( 38,9% ogółu bezrobotnych, którzy ukończyli staż) ,  inne obszary zawodowe - 356 osób (25,3%),  pozostałe usługi - 104 osoby (7,4%),  rachunkowość, księgowość, bankowość (…) - 98 osób (7,0%),  sprzedaż, marketing (…) - 85 osób (6,0%),  opieka społeczna (…) - 62 osoby (4,4%). Największe obszary zawodowe w powiatach: Powiat Grodzki:

59


 prace sekretarskie i biurowe - 343 osoby (38,1% ogółu bezrobotnych, którzy ukończyli staż w tym powiecie) ,  inne obszary zawodowe - 235 osób (26,1%),  pozostałe usługi - 69 osób (7,7%),  sprzedaż, marketing (…) - 64 osoby (7,1%),  rachunkowość, księgowość, bankowość (…) - 52 osoby (5,8%). Powiat Ziemski:  prace sekretarskie i biurowe - 205 osób (40,3% ogółu bezrobotnych, którzy ukończyli staż w tym powiecie) ,  inne obszary zawodowe - 121 osób (23,8%),  rachunkowość, księgowość, bankowość (…) - 46 osób (9,0%)  pozostałe usługi - 35 osób (6,9%),  opieka społeczna (…) - 28 osób (5,5%). 7.2.5. Przygotowanie zawodowe dorosłych. Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki

zawodu dorosłych

lub przyuczenia do pracy

dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. W 2010 roku na przygotowanie zawodowe dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu skierowano 17 osób bezrobotnych ( ta forma aktywizacji rozpoczęła się od października 2010r.). W powiecie grodzkim 16 osób, a w powiecie ziemskim 1 osoba. Wśród bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych ( praktyczna nauka zawodu ) kobiety stanowiły 47,1% (8 osób), a mieszkańcy wsi 5,9% (1 osoba), 12 osób było w wieku do 25 roku życia, 1 osoba powyżej 50 roku życia i 2 osoby długotrwale bezrobotne. W powiecie grodzkim kobiety (8 osób ) stanowiły 50,0 %, 11 osób było w wieku

60


do 25 roku życia, 1 osoba powyżej 50 roku życia i 2 długotrwale bezrobotne. W powiecie ziemskim 1 osoba była wieku do 25 roku. W 2010r. nikt nie ukończył przygotowania zawodowego. 7.2.6. Prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W okresie 12 miesięcy 2010 roku do wykonania prac społecznie użytecznych skierowanych zostało 206 osób (o 84 osoby mniej niż w 2009r.), w powiecie grodzkim 39 osób (o 32 mniej), a w powiecie ziemskim 167 osób (o 52 mniej). Liczbę zaktywizowanych osób w ramach prac społecznie użytecznych przedstawia tabela : Liczba osób bezrobotnych 2009 rok

2010 rok

Wzrost, spadek (-) 2010/2009

PUP Gorzów Wlkp.

290

206

-84

Powiat Grodzki

71

39

-32

Powiat Ziemski

219

167

-52

W grupie uczestników tej formy aktywizacji : • 129 osób to kobiety, tj. 62,6% ogółu skierowanych do prac społecznie użytecznych, z tego :  w powiecie grodzkim 21 kobiet (53,9% ogółu skierowanych w powiecie grodzkim),  w powiecie ziemskim 108 kobiet (64,7% ogółu skierowanych w powiecie ziemskim), • 124 osoby to mieszkańcy wsi, czyli 60,2% ogółu, • 126 to osoby długotrwale bezrobotne (61,2%), z tego : 61


 w powiecie grodzkim 15 osób (38,5%),  w powiecie ziemskim 111 osób (66,5%), • 85 to osoby powyżej 50 roku życia (41,3%), z tego :  w powiecie grodzkim 27 osób (69,2%),  w powiecie ziemskim 58 osób (34,7%), • 8 to osoby do 25 roku życia (3,9%), z tego :  w powiecie ziemskim 8 osób (4,8%).

8.

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FP

jest minister właściwy do spraw pracy. W 2010r. w PUP Gorzów Wlkp. wydatki z FP wynosiły 36.439,6 tys. zł (o 4.130,4 tys. zł więcej niż w 2009r.), z tego :  zasiłki dla bezrobotnych ze składkami - 15.301,5 tys. zł (41,99%),- wzrost o 3.563,6 tys. zł,  dodatki aktywizacyjne - 377,7 tys. zł (1,04%), - spadek o 61,7 tys. zł ,  świadczenia integracyjne - 304,8 tys. zł (0,84%), - wzrost o 73,3 tys. zł  programy na rzecz promocji zatrudnienia - 19.426,1 tys. zł (53,31%), wzrost o 278,2 tys. zł ,  pozostałe wydatki - 1.029,5 tys. zł (2,82% ) - wzrost o 277,0 tys. zł. Strukturę wydatków na finansowanie poszczególnych programów na rzecz promocji zatrudnienia zawiera zestawienie : Kwoty w tys. zł za 2010r. 1312,8

Wyszczególnienie z tego

Koszty szkoleń pożyczki szkoleniowe koszty studiów podyplomowych kwoty należne instytucjom szkoleniowym

Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Refundacje kosztów wyposaż. i doposaż. stanowiska pracy Środki na podjęcie działalności Stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne za okres stażu za okres przygotowania zawodowego dorosłych 62

Udział % 6,76

8,4 42,1 1262,3

0,64 3,21 96,15

729,6 2714,1 211,3 2300 3011,3 8840,6

3,75 13,97 1,09 11,84 15,50 45,51

7898,1 38,8

89,34 0,44


z tego

za okres szkolenia za okres studiów podyplomowych za okres kontynuowania nauki

Koszty przejazdu , zakwaterowania i wyżywienia Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną Koszty badań bezrobotnych Razem:

Sporządziła : E. Demków

63

872,1 22,7 8,9

9,86 026 0,10

175,1 17,1 114,2 19426,1

0,90 0,09 0,59 100

/Analiza%20rynku%20pracy  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/7a99635e-c733-451f-a6ed-6f1b16fd5a61/Analiza%20rynku%20pracy%202010%20rok.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you