Page 1

Gorz贸w Wlkp. luty 2010r.


6.6. Bezrobotni bez wykształcenia średniego.............................................................................32 7.1. Usługi na rzecz rynku pracy ............................................................................................38 7.1.1. Pośrednictwo pracy..........................................................................................................38 7.1.3. Kluby pracy.....................................................................................................................46 7.1.4. Szkolenia ...................................................................................................................................................47

7.2. Instrumenty rynku pracy...................................................................................................49 7.2.3. Dofinansowanie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy...................................................54

WSTĘP Analiza sytuacji na rynku pracy w 2009r. jest kolejnym rocznym opracowaniem,

przygotowanym

przez

Powiatowy

Urząd

Pracy

w Gorzowie Wlkp. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie oceny stanu i struktury bezrobocia oraz charakterystycznych tendencji i zjawisk związanych z naszym regionem w 2009 roku. W

opracowaniu

wykorzystano

dane

zawarte

w

sprawozdaniach

statystycznych o rynku pracy : • MGiP 01 – miesięczne sprawozdanie o rynku pracy wraz z załącznikami, • MGiP 02 – miesięczne sprawozdanie o dochodach i wydatkach z Funduszu Pracy. PUP w Gorzowie Wlkp. obsługuje bezrobotnych z dwóch powiatów : grodzkiego i ziemskiego. Powiat grodzki obejmuje osoby zamieszkałe w mieście Gorzowie Wlkp., natomiast powiat ziemski to osoby zamieszkałe w pięciu gminach otaczających Gorzów ( Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok ) oraz z miasta Kostrzyna nad Odrą i miasta – gminy Witnica. 2


1.

POZIOM I STOPA BEZROBOCIA. W końcu grudnia 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Gorzowie Wlkp. zarejestrowanych było 7225 osób bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2008 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 3100 osób, tj. o 75,2%. Również w obu powiatach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych. W powiecie grodzkim o 2073 osoby (87,5%) i w końcu grudnia 2009r. stan liczby bezrobotnych wyniósł 4443 osoby, a w powiecie ziemskim o 1027 osób (58,5%) przy stanie 2782 osoby. Liczbę bezrobotnych oraz jej dynamikę przedstawiono w tabeli : 2008 rok Liczba bezrobotnych na koniec XII 2008r

Wzrost, spadek(-) w stosunku do XII 2007r.

PUP Gorzów Wlkp.

4125

Powiat Grodzki Powiat Ziemski

2009 rok Dynamika 31.XII.2007r. =100%

Liczba bezrobotnych na koniec XII 2008 r.

Wzrost, spadek(-) w stosunku do XII 2008r.

Dynamika 31.XII.2008r. =100%

-1480

73,6 %

7225

3100

175,5 %

2370

-960

71,2 %

4443

2073

187,5 %

1755

-520

77,1 %

2782

1027

158,5 %

3


Liczbę bezrobotnych i stopę bezrobocia w poszczególnych kwartałach 2009r. przedstawia poniższe zestawienie : I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

Liczba bezrobot nych

Stopa bezrobo cia %

PUP Gorzów Wlkp.

6090

x

5976

x

5527

x

7225

x

Powiat Grodzki

3604

6,2

3555

6,2

3304

5,7

4443

7,6

Powiat Ziemski

2486

11,2

2421

10,9

2223

10,1

2782

12,4

Woj. lubuskie

57254

15,0

54426

14,4

55554

14,7

61062

15,9

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2009r. kształtowała się na poziomie 7,6% w powiecie grodzkim i 12,4% w powiecie ziemskim - w kraju 11,9%. W ostatnich 12 miesiącach stopa bezrobocia wzrosła w powiecie grodzkim o 3,3 punktu procentowego, a w powiecie ziemskim wzrosła o 4,2 punktu procentowego. W woj. lubuskim stopa wzrosła o 3,5 punktu procentowego, a w kraju stopa wzrosła o 2,4 punktu procentowego. 1.2. Zmiany w poziomie bezrobocia. Od stycznia do grudnia 2009r. zarejestrowano 18053 nowych bezrobotnych, tj. o 4426 osób więcej niż w 2008 roku, z tego : •

w Powiecie Grodzkim 11348 osób (o 2542 osób więcej),

w Powiecie Ziemskim 6705 osób (o 1884 osoby więcej).

Wskaźnik napływu bezrobotnych liczony jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w 2009r. do stanu bezrobotnych z końca 2008r. wyniósł : •

w PUP Gorzów Wlkp. – 437,65%,

w Powiecie Grodzkim – 478,82%,

w Powiecie Ziemskim – 382,05%.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych , kobiety stanowiły 49,7 % (w powiecie grodzkim – 48,5 % , a w powiecie ziemskim 51,8%) .

4


Największy napływ bezrobotnych wystąpił w miesiącu styczniu (2111), listopadzie (1765) i w grudniu (1729), a najmniejszy w maju (1083), marcu (1235) i kwietniu (1262). Zdecydowaną większość wśród napływu bezrobotnych stanowią osoby poprzednio pracujące zarówno w 2008r. (77,0%), jak i w 2009r. (79,3%). W powiecie grodzkim osoby poprzednio pracujące stanowiły w 2009r. 80,5 % ogólnego napływu w tym powiecie. W powiecie ziemskim badana populacja stanowiła 77,2% ogólnego napływu w tym powiecie.

Napływ bezrobocia w wybranych tytułach przedstawia tabela :

w tym :

w tym :

Ogółem zarejestrowani Po raz pierwszy Poprzednio pracujący Z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Osoby w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły Osoby do 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Ogółem zarejestrowani Po raz pierwszy Poprzednio pracujący Z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Osoby w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły Osoby do 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Ogółem zarejestrowani Po raz pierwszy Poprzednio pracujący Z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn w tym :

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

2008r. Udział % do ogółu Liczba osób zarejestrowa nych

2009r. Udział % do ogółu Liczba osób zarejestrowa nych

13627 2429 10495 2478

X 17,8 77,0 18,2

18053 3303 14311 4187

X 18,3 79,3 23,2

97

0,7

181

1,0

1426

10,5

1787

9,9

4003 2494 2650 3024 1439 8806 1530 6900 1544

29,4 18,3 19,5 22,2 10,6 X 17,4 78,4 17,5

5399 3262 2330 4294 1818 11348 2055 9138 2622

29,9 18,1 12,9 23,8 10,1 X 18,1 80,5 23,1

26

0,3

25

0,2

892

10,1

1095

9,6

2437 1699 1424 X 1123 4821 899 3595 934 71

27,7 19,3 16,2 X 12,8 X 18,7 74,6 19,4 1,5

3245 2148 1207 X 1326 6705 1248 5173 1565 156

28,6 18,9 10,6 X 11,7 X 18,6 77,2 23,3 2,3

5


POWIAT ZIEMSKI

dotyczących zakładu pracy Osoby w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły Osoby do 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni

W

ciągu

dwunastu

miesięcy

534

11,1

692

10,3

1566 795 1226 3024 316

32,5 16,5 25,4 62,7 6,6

2154 1114 1123 4294 492

32,1 16,6 16,7 64,0 7,3

2009r.

wyrejestrowanych

zostało

14953

bezrobotnych, o 154 osób mniej niż w analogicznym okresie 2008r., z tego : •

w Powiecie Grodzkim – 9275 osób (o 491 mniej),

w Powiecie Ziemskim – 5678 osób (o 337 więcej).

Największy odpływ miał miejsce we wrześniu (1761 osób) , lipcu (1558), w sierpniu (1494 osoby) i w marcu (1462 osoby), a najmniejszy w styczniu (705 osób) i lutym (733 osoby). Liczbę bezrobotnych wyrejestrowanych z wybranych przyczyn przedstawiono w tabeli :

15107 4924 216 148 789 193

2008r. Udział % do ogółu wyrejestrowanych X 32,6 1,4 1,0 5,2 1,3

683

4,5

335

2,2

608 287

4,0 1,9

830 290

5,6 1,9

6060

40,1

5253

35,1

573 9766 2964 87 11 515 131

3,8 X 30,4 0,9 0,1 5,3 1,3

535 9275 2822 52 77 1001 171

3,6 X 30,4 0,6 0,8 10,8 1,8

497

5,1

222

2,4

431 35

4,4 0,4

591 71

6,4 0,8

4262

43,7

3467

37,4

378 5341 1960 129 137 274

3,9 X 36,7 2,4 2,6 5,1

356 5678 2214 87 342 542

3,8 X 39,0 1,5 6,0 9,5

w tym :

Ogółem wyrejestrowani : Podjęcie pracy Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Podjęcie dział. gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji koszt. zatrudnienia Szkolenia Prace społecznie użyteczne Nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy Dobrowolna rezygnacja Ogółem wyrejestrowani : Podjęcie pracy Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Podjęcie dział. gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji koszt. zatrudnienia Szkolenia Prace społeczno użyteczne Nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy Dobrowolna rezygnacja Ogółem wyrejestrowani : Podjęcie pracy Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże w tym :

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

Odpływ

6

Odpływ 14953 5036 139 419 1543 253

2009r. Udział % do ogółu wyrejestrowanych X 33,7 0,9 2,8 10,3 1,7


w tym :

POWIAT ZIEMSKI

Podjęcie dział. gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji koszt. zatrudnienia Szkolenia Prace społeczno użyteczne Nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy Dobrowolna rezygnacja

62

1,2

82

1,4

186

3,5

113

2,0

177 252

3,3 4,7

239 219

4,2 3,9

1798

33,7

1786

31,5

195

3,7

179

3,2

Najwięcej osób wyrejestrowano z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 5253 osoby oraz z powodu podjęcia zatrudnienia – 5036 osób. Wskaźnik odpływu z bezrobocia liczony jako stosunek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych w 2009r., do stanu bezrobotnych z końca 2008r. wyniósł : •

w PUP Gorzów Wlkp. – 362,50%,

w Powiecie Grodzkim – 391,35%,

w Powiecie Ziemskim – 323,53%.

Wskaźnik odpływu zarówno w PUP jak i w obu powiatach był niższy od wskaźnika napływu o 75,15

punktu procentowego,

o 87,47 w powiecie

grodzkim i o 58,52 punktu procentowego w powiecie ziemskim. Wskazuje to na dynamikę wzrostu bezrobotnych w danym okresie.

2.

WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH.

2.1. Bezrobotni według płci.

2008r. 2009r. 2008r. 2009r.

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

Liczbę i udział procentowy bezrobotnych według płci przedstawia tabela : Ogółem stan na 31.12.2008r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2009r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2008r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2009r. Kobiety % Mężczyźni

Ogółem stan na koniec grudnia

Napływ przez 12 miesięcy

Odpływ przez 12 miesięcy

4125

13627

15107

2247 54,5 1878 45,5

7127 52,3 6500 47,7

8100 53,6 7007 46,4

7225

18053

14953

3764 52,1 3461 47,9

8974 49,7 9079 50,3

7457 49,9 7496 50,1

2370

8806

9766

1231 51,9 1139 48,1

4493 51,0 4313 49,0

5087 52,1 4679 47,9

4443

11348

9275

2244 50,5 2199 7

5504 48,5 5844

4491 48,4 4784


2008r. 2009r.

POWIAT ZIEMSKI

% Ogółem stan na 31.12.2008r. Kobiety % Mężczyźni % Ogółem stan na 31.12.2009r. Kobiety % Mężczyźni %

49,5

51,5

51,6

1755

4821

5341

1016 57,9 739 42,1

2634 54,6 2187 45,4

3013 56,4 2328 43,6

2782

6705

5678

1520 54,6 1262 45,4

3470 51,8 3235 48,2

2966 52,2 2712 47,8

W końcu grudnia 2009r. w ewidencji PUP zarejestrowane były 3764 kobiety, które stanowiły 52,1% ogółu bezrobotnych i 3461 mężczyzn, tj.47,9% ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia poprzedniego roku liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 1517 osób (o 67,5%) i mężczyzn o 1583 osoby (o 84,3%). W powiecie grodzkim odnotowano wzrost bezrobotnych kobiet o 1013 osób i mężczyzn o 1060 osób. Natomiast w powiecie ziemskim wzrost bezrobotnych kobiet o 504 osoby i mężczyzn o 523 osoby. W 2009r. z ewidencji bezrobotnych w PUP wyłączono 7457 kobiet, tj. 49,9% ogółu wyłączeń, a odpływ mężczyzn stanowił 50,1% ogółu wyłączeń. Odnotowano także mniejszy udział kobiet w ogólnej liczbie napływających do urzędu pracy. W 2009r. zarejestrowały się 8974 bezrobotne kobiety, co stanowiło 49,7% całego napływu. Udział kobiet długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet wyniósł 24,1%. Ten sam wskaźnik dla mężczyzn kształtował się na poziomie 16,9%. Natomiast struktura bezrobotnych kobiet według wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet wskazuje, że 16,4% z nich posiadało wykształcenie wyższe, 38,0% wykształcenie średnie ogólne, policealne i średnie zawodowe, 20,0% wykształcenie zawodowe, a 25,6% wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Dla porównania odpowiednie wskaźniki dotyczące mężczyzn wynosiły 10,1%; 25,4%; 31,1%; 33,4%. 2.2. Bezrobotni według miejsca zamieszkania. 8


Liczbę bezrobotnych mieszkańców wsi z podziałem na gminy przedstawia tabela Liczba bezrobotnych mieszkańców wsi Stan na 31.12.2008r. Stan na 31.12.2009r. 123 251 129 286 129 233 136 308 125 311 331 376

Gminy Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Santok Witnica

Razem :

973

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2008r. 128 157 104 172 186 45

1765

792

Według stanu na koniec grudnia 2009r. w PUP Gorzów Wlkp. zarejestrowanych było 1765 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (24,4%) i 5460 zamieszkałych w mieście (75,6%). W stosunku do końca 2008 r. liczba bezrobotnych mieszkańców wsi zwiększyła się o 792 osoby , natomiast liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście wzrosła o 2308 osób. 2.2.1. Bezrobotni według płci zamieszkali na wsi. W końcu grudnia 2009r. z terenów wiejskich zarejestrowanych było 981 bezrobotnych kobiet i 784 bezrobotnych mężczyzn. Stanowiło to odpowiednio 55,6% i 44,4% ludności wiejskiej. Sytuację w poszczególnych gminach przedstawiono w tabeli : Gminy Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Santok Witnica

Razem :

Bezrobotni zamieszkali na wsi Stan na 31.12.2008r. Stan na 31.12.2009r. kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 78 45 146 105 83 46 150 136 69 60 139 94 91 45 164 144 67 58 152 159 204 127 230 146

592

381

981

784

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2008r. kobiety mężczyźni 68 60 67 90 70 34 73 99 85 101 26 19

389

403

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2008r. nastąpił wzrost bezrobotnych kobiet o 389 , a mężczyzn o 403 osoby. 2.2.2. Bezrobotni mieszkańcy wsi uprawnieni do zasiłku.

9


Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku w porównaniu do 2008 roku zwiększyła się o 197 osób, co przedstawia poniższe zestawienie : Gminy Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Santok Witnica

Razem :

Bezrobotni mieszkający na wsi uprawnieni do zasiłku Stan na 31.12.2008r. Stan na 31.12.2009r. 26 61 22 66 14 48 27 50 30 71 40 60

159

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2008r.

356

35 44 34 23 41 20

197

Na koniec grudnia 2009r. uprawnionych do zasiłku było 356 osób zamieszkałych na wsi, tj. zaledwie 20,2% omawianej grupy (w 2008r. – 16,4%). 2.2.3. Liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych mieszkańców wsi. W ciągu 12 miesięcy 2009 roku napłynęły 4294 osoby bezrobotne pochodzące z terenów wiejskich, tj. 23,8% całego napływu. Porównując do roku ubiegłego odnotowano wzrost o 1270 osób. Natomiast z ewidencji wykreślono 3547 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 23,7% ogółu wyrejestrowań (tj. o 18 wyłączeń mniej niż przed rokiem). Spośród odpływu 1295 osób podjęło pracę (25,7% ogółu podejmujących pracę), tj. o 68 osoby więcej niż przed rokiem. Wskaźnik płynności liczony jako iloraz liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym samym okresie wyniósł 82,6%. 2.2.4. Struktura bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Wśród bezrobotnych mieszkańców wsi znacznie mniejszy jest udział osób z wykształceniem wyższym (9,3%), średnim ogólnym (10,0%) oraz policealnym i średnim zawodowym (17,5%) , a większy osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26,5%) i gimnazjalnym i poniżej (36,7%). W omawianej populacji

10


dominują osoby w trzech przedziałach wiekowych : 25 -34 lata (445 osób), 45 - 54 lata (406 osób) i 18 - 24 lata ( 427 osób). Największą grupę bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich stanowią osoby ze stażem 1-5 lat - 402 osoby , oraz osoby bez stażu - 317 , a najmniejszą ze stażem 30 lat i więcej - 56 osób. Jeśli chodzi o czas pozostawania bez pracy to najliczniejszą grupę osób zamieszkałych na wsi stanowią osoby z przedziału 1 - 3 miesiące - 674 osoby, tj. 38,2% ogółu bezrobotnych z terenów wiejskich. Dane dotyczące struktury bezrobotnych zamieszkałych na wsi wg stanu na 31.12.2009r. obrazuje poniższa tabela : Liczba bezrobotnych mieszkańców wsi

Wiek 18 – 24 lata 427 25 – 34 445 35 – 44 294 45 – 54 406 55 – 59 160 60 – 64 33 Wykształcenie wyższe 165 policealne i średnie 308 zawodowe średnie ogólnokształcące 176 zasadnicze zawodowe 468 gimnazjalne i poniżej 648 Staż pracy do 1 roku 263 1 – 5 lat 402 5 – 10 207 10 – 20 284 20 – 30 236 30 i więcej 56 bez stażu 317 Czas pozostawania bez pracy do 1 m-ca 329 1–3 674 3–6 304 6 – 12 272 12 – 24 115 Powyżej 24 71

OGÓŁEM

1765

Udział %

Wzrost, spadek(09/08

Liczba bezrobotnych ogółem

Udział %

Wzrost, spadek(-) 09/08

24,2 25,2 16,6 23,0 9,1 1,9

219 174 138 167 79 15

1407 1983 1211 1780 706 138

19,5 27,4 16,8 24,6 9,8 1,9

693 836 547 643 313 68

9,3

99

966

13,4

445

17,5

155

1421

19,7

557

10,0 26,5 36,7

102 182 254

887 1831 2120

12,3 25,3 29,3

487 755 856

14,9 22,7 11,7 16,1 13,4 3,2 18,0

111 189 88 121 120 24 139

960 1534 911 1217 1104 366 1133

13,3 21,2 12,6 16,8 15,3 5,1 15,7

412 681 389 491 468 191 468

18,7 38,2 17,2 15,4 6,5 4,0

133 297 193 167 22 20

1258 2670 1394 1183 456 264

17,4 36,9 19,3 16,4 6,3 3,7

231 1207 894 726 98 -56

100

792

7225

100

3100

11


2.3. Bezrobotni z prawem do zasiłku. W ewidencji PUP w Gorzowie Wlkp. na koniec 2009 roku zarejestrowanych było 1651 osób z prawem do zasiłku, stanowiąc 22,9% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do roku ubiegłego liczba zasiłkobiorców wzrosła o 750 osób, także wzrósł o 1,0 punktu procentowego udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych. W powiecie grodzkim na koniec 2009 roku zarejestrowanych było 1060 osób z prawem do zasiłku (23,9% ogólnej liczby bezrobotnych, wzrost o 480 osób), natomiast w powiecie ziemskim 591 osób (21,2%, wzrost o 270 osób). Liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku przedstawia tabela : 31.12.2008 r. ogółem zarejestrow ani

w tym z prawem do zasiłku

PUP GORZÓW WLKP.

4125

POWIAT GRODZKI POWIAT ZIEMSKI

31.12.2009 r. Udział %

ogółem zarejestro wani

w tym z prawem do zasiłku

Udział %

901

21,9

7225

1651

22,9

2370

580

24,5

4443

1060

23,9

1755

321

18,3

2782

591

21,2

Przez 12 miesięcy 2009 roku zarejestrowano (napływ) 4187 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, co stanowiło 23,2 % całego napływu do bezrobocia w tym roku , w powiecie grodzkim 2622 osoby (23,1%), a w powiecie ziemskim 1565 osób (23,3%). Porównując napływ w 2008 roku , bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 21,9% całego napływu , w powiecie grodzkim 24,5% , a w powiecie ziemskim 18,3% . 2.4. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Według stanu na koniec grudnia 2009r. w rejestrze bezrobotnych ze zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy pochodziło 110 osób ( 1,5% ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do grudnia 2008r. liczba ta wzrosła o 62 osoby.

12


Z tego w powiecie grodzkim zarejestrowanych było 17 osób (0,4%, wzrost o 4 osoby), a w powiecie ziemskim 93 osoby (3,3%, wzrost o 58 osób). W ciągu 12 miesięcy 2009 roku napływ tej kategorii osób wyniósł 181 osób (powiat grodzki – 25 osób, powiat ziemski – 156 osób ), natomiast rok wcześniej odpowiednio 97 , 26 , i 71 osób. W 2009 roku 15 zakładów z sektora prywatnego zgłosiło zamiar dokonania zwolnień – 278 osób, i 4 zakłady z sektora publicznego – 85 osób. W powiecie grodzkim 14 zakładów z sektora prywatnego ( 213 osób ) i 2 zakłady z sektora publicznego (54 osoby). W powiecie ziemskim 1 zakład z sektora prywatnego ( 65 osób ) i 2 zakłady z sektora publicznego ( 31 osób ). 2.5. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Od stycznia do końca grudnia 2009r. zarejestrowało się 1787 osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ( w powiecie grodzkim 1095 osób i w powiecie ziemskim 692 osoby). Natomiast na koniec grudnia 2009r.w bazie pozostawało 446 osób tej kategorii bezrobotnych, co stanowiło 6,2% ogółu bezrobotnych. Z tego w powiecie grodzkim 276 osób (6,2%), a w powiecie ziemskim 170 osób (6,1%). 2.6.

Cudzoziemcy. Na koniec grudnia 2009 r. w PUP zarejestrowanych było 8 cudzoziemców,

z tego w powiecie grodzkim 7 osób ,

a w powiecie ziemskim 1 osoba .

Trzy osoby posiadały prawo do zasiłku. Były to osoby z powiatu grodzkiego.

3.

STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU, WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY ORAZ CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

3.1. Bezrobotni według wieku.

13


W końcu grudnia 2009r. dwie najliczniejsze grupy bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (1983 osoby) i od 45 do 54 lat (1780 osób). W porównaniu do grudnia 2008r. we wszystkich grupach wiekowych wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, największy w grupie wiekowej 25-34 (o 836 osób). W powiecie grodzkim na pierwszym miejscu były osoby w wieku 25-34 lata 1264 osoby (28,4% ogółu zarejestrowanych w tym powiecie, wzrost o 602 osoby) , następnie w grupie wiekowej 45–54 lata – 1092 osoby (24,6%, wzrost o 401 osób). Także w każdej grupie wiekowej wystąpił wzrost liczby bezrobotnych. Podobna sytuacja występuje w powiecie ziemskim, osoby z przedziału 25-34 lata (719 osób) stanowiły 25,8% ogółu zarejestrowanych, w grupie 45-54 lata (688 osób) stanowiły 24,7%. Liczbę bezrobotnych według grup wiekowych przedstawiono w tabeli : Stan na 31.12.2008r. Ogółem

Udział %

Ogółem

Udział %

Wzrost, spadek w stosunku do 2008r.

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 – 64 Ogółem

714 1147 664 1137 393 70 4125

17,3 27,8 16,1 27,6 9,5 1,7 100

1407 1983 1211 1780 706 138 7225

19,5 27,4 16,8 24,6 9,8 1,9 100

693 836 547 643 313 68 3100

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 – 64 Ogółem 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 – 64 Ogółem

360 662 370 691 242 45 2370 354 485 294 446 151 25 1755

15,2 27,9 15,6 29,2 10,2 1,9 x 20,2 27,6 16,8 25,4 8,6 1,4 x

810 1264 741 1092 445 91 4443 597 719 470 688 261 47 2782

18,2 28,4 16,7 24,6 10,0 2,1 100 21,5 25,8 16,9 24,7 9,4 1,7 100

450 602 371 401 203 46 2073 243 234 176 242 110 22 1027

Grupa wiekowa POWIAT ZIEMSKI POWIAT GRODZKI PUP GORZÓW WLKP.

Stan na 31.12.2009r.

3.2. Bezrobotni według wykształcenia.

14


Pod względem wykształcenia najwięcej bezrobotnych było w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (2120 osób). Kolejna duża grupa to bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 1831 osób. W sumie bezrobotni z niskimi kwalifikacjami stanowili 54,6 % ogółu zarejestrowanych. Analizując koniec grudnia 2008r. i 2009r. , wykształcenia

wystąpił

wzrost

bezrobocia,

w każdym poziomie

największy

wśród

osób

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (o 856 osób) oraz zasadniczym zawodowym (o 755 osób). Podobna sytuacja ma miejsce w obu powiatach, tu także przeważają osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. W powiecie grodzkim 1151 osób, a w powiecie ziemskim 969 osób. W porównaniu do 2008r. największy wzrost zarówno w powiecie grodzkim jak i ziemskim wystąpił wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (grodzki o 544 osoby, ziemski o 312 osób). W obu powiatach we wszystkich poziomach wykształcenia nastąpił wzrost liczby bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych według wykształcenia w latach 2008 – 2009 pokazuje poniższe zestawienie : Stan na 31.12.2008r.

POWIAT

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

Poziom wykształcenia

Stan na 31.12.2009r.

Ogółem

Udział %

Ogółem

Udział %

521

12,6

966

13,4

Wzrost, spadek(-) 09/08 445

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne

864

20,9

1421

19,7

557

400

9,7

887

12,3

487

Zasadnicze zawodowe

1076

26,1

1831

25,3

755

Gimnazjalne i poniżej

1264

30,7

2120

29,3

856

Razem :

4125

100

7225

100

3100

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne

404

17,1

723

16,3

319

569

24,0

925

20,8

356

256

10,8

607

13,7

351

Zasadnicze zawodowe

534

22,5

1037

23,3

503

Gimnazjalne i poniżej

607

25,6

1151

25,9

544

Razem :

2370

100

4443

100

2073

Wyższe Policealne i średnie zawodowe

117 295

6,7 16,8

243 496

8,7 17,8

126 201

15


ZIEMSKI

Średnie ogólne

144

8,2

280

10,1

136

Zasadnicze zawodowe

542

30,9

794

28,6

252

Gimnazjalne i poniżej

657

37,4

969

34,8

312

Razem :

1755

100

2782

100

1027

3.3. Bezrobotni według stażu. Liczbę bezrobotnych według stażu przedstawiono w tabeli :

POWIAT ZIEMSKI

POWIAT GRODZKI

PUP GORZÓW WLKP.

Staż pracy do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 lat i więcej bez stażu Razem do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 lat i więcej bez stażu Razem do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 lat i więcej bez stażu Razem

Stan na 31.12.2008r. Ogółem Udział % 548 13,3 853 20,7 522 12,7 726 17,6 636 15,4

Stan na 31.12.2009r. Ogółem Udział % 960 13,3 1534 21,2 911 12,6 1217 16,8 1104 15,3

Wzrost, spadek(-) 09/08 412 681 389 491 468

175

4,2

366

5,1

191

665 4125 308 471 288 447 408

16,1 100 13,0 19,9 12,1 18,9 17,2

1133 7225 569 929 573 757 707

15,7 100 12,8 20,9 12,9 17,0 15,9

468 3100 261 458 285 310 299

117

4,9

246

5,6

129

331 2370 240 382 234 279 228

14,0 100 13,7 21,8 13,3 15,9 13,0

662 4443 391 605 338 460 397

14,9 100 14,1 21,8 12,1 16,5 14,3

331 2073 151 223 104 181 169

58

3,3

120

4,3

62

334 1755

19,0 100

471 2782

16,9 100

137 1027

W końcu grudnia 2009r. w PUP Gorzów Wlkp. najliczniejszą grupę tej populacji stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 do 5 lat - 1534 osoby, 16


których udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych wyniósł 21,2%. Następnie bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (1217 osób) oraz bezrobotni bez stażu pracy (1133 osoby). W porównaniu do analogicznego okresu 2008r. w każdej grupie odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, największy wśród bezrobotnych ze stażem pracy 1-5 lat (o 681 osób). Również obu powiatach dominują osoby ze stażem 1-5 lat. W powiecie grodzkim stanowią 20,9 % , a w powiecie ziemskim 21,8% ogółu. W powiecie grodzkim w każdej grupie wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, największy

w

kategorii

osób

ze

stażem

1-5

lat

(o

458

osób),

analogicznie w powiecie ziemskim w każdej grupie wiekowej odnotowano wzrost liczby bezrobotnych , największy w grupie osób ze stażem 1-5 lat (o 223 osoby). 3.4.

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy.

POWIAT ZIEMSKI POWIAT GRODZKI WLKP.PUP GORZÓW

Strukturę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy przedstawia zestawienie :

do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 pow. 24 Razem do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 pow. 24 Razem do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 pow. 24 Razem

Stan na 31.12.2008r.

Stan na 31.12.2009r.

Ogółem 1027 1463 500 457 358 320 4125

Udział % 24,9 35,5 12,1 11,1 8,7 7,7 100

Ogółem 1258 2670 1394 1183 456 264 7225

Udział % 17,4 36,9 19,3 16,4 6,3 3,7 100

708 818 273 256 166 149 2370 319 645 227 201 192 171 1755

29,9 34,5 11,5 10,8 7,0 6,3 100 18,2 36,8 12,9 11,5 10,9 9,7 100

793 1714 895 698 227 116 4443 465 956 499 485 229 148 2782

17,9 38,6 20,1 15,7 5,1 2,6 100 16,7 34,5 17,9 17,4 8,2 5,3 100

17

Wzrost, spadek (-) w porównaniu do 2008r. Liczba Udział % 231 -7,5 1207 1,4 894 7,2 726 5,3 98 -2,4 -56 -4,0 3100 x 85 896 622 442 61 -33 2073 146 311 272 284 37 -23 1027

-12,0 4,1 8,6 4,9 -1,9 -3,7 x -1,5 -2,3 5,0 5,9 -2,7 -4,4 x


Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych pozostawało bez pracy od 1-3 miesięcy , i ich liczba na koniec grudnia 2009r. wynosiła 2670 osób, tj. 36,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Kolejną co do wielkości grupę stanowią osoby oczekujące na pracę od 3 do 6 miesięcy – 1394 osoby , do 1 miesiąca – 1258 osób. W stosunku do 2008r. w jednej grupie pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy wystąpił spadek zarejestrowanych bezrobotnych o 56 osób, w pozostałych wystąpił wzrost liczby bezrobotnych. W obu powiatach sytuacja wyglądała podobnie. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 1714 osób, tj. 38,6% ogółu zarejestrowanych w powiecie grodzkim i 956 osób, tj. 34,5% ogółu bezrobotnych w powiecie ziemskim. W jednej grupie osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy odnotowano spadek liczby bezrobotnych : o 33 osoby w powiecie grodzkim i o 23 osoby w powiecie ziemskim , w pozostałych grupach wystąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

BEZROBOTNI

4.

WEDŁUG

POLSKIEJ

KLASYFIKACJI

DZIAŁALNOŚCI. Wśród ogółu bezrobotnych dominują osoby, które przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej pracowały zawodowo. Na koniec grudnia 2009r. zbiorowość ta liczyła 6092 osoby, tj. 84,3% wszystkich zarejestrowanych. W odniesieniu do stanu na koniec 2008r. liczba osób poprzednio pracujących wzrosła o 2632 osoby, tj. o 76,1%. Najwięcej osób z tej grupy bezrobotnych zatrudnionych było przed utratą pracy w następujących sekcjach PKD : •

Przetwórstwo przemysłowe – 713 osób (11,7% ogółu poprzednio pracujących),

• Administracja publiczna – 290 osób (4,8%), •

Handel – 265 osób (4,4%),

Budownictwo – 242 osoby (4,0%). 18


Wśród poprzednio pracujących 1109 osób (18,2%) pracowało w sektorze publicznym. W końcu omawianego okresu bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowili 10,5% ogółem zarejestrowanych bezrobotnych dotychczas pracujących (rok wcześniej – 16,3%). W końcu 2009r. w powiecie grodzkim zarejestrowanych było 3781 osób poprzednio pracujących (85,1% ogółu bezrobotnych z tego powiatu), i w porównaniu do grudnia ubiegłego roku zanotowano wzrost o 1742 osoby. Najwięcej z nich pracowało w przetwórstwie przemysłowym – 411 osób (10,9% ogółu poprzednio pracujących w tym powiecie), handlu – 153 osoby (4,0%), budownictwie – 152 osoby (4,0%) i opiece zdrowotnej –72 osoby (1,9%). Zestawienie według PKD określa z jakich działów gospodarki narodowej wywodzą się bezrobotni : Sekcja wg. PKD Rolnictwo , leśnictwo , łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. , gaz , parę wodną , gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody ; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny ; naprawa pojazdów samochodowych , włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna , naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa ; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja

PUP GORZÓW WLKP.

POWIAT GRODZKI

POWIAT ZIEMSKI

60

27

33

3 713

1 411

2 302

6

6

-

14

10

4

242

152

90

265

153

112

46

15

31

58 2

44 1

14 1

26

22

4

34

23

11

22

10

12

51

22

29

290

42

248

50

35

15

19


Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą , rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ; Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana Razem poprzednio pracujący Dotychczas niepracujący Ogółem

160

72

88

10

8

2

15

10

5

-

-

-

-

-

-

4025 6092 1133 7225

2717 3781 662 4443

1308 2311 471 2782

W powiecie ziemskim zarejestrowanych było 2311 osób poprzednio pracujących (83,1% całej populacji z tego powiatu), wzrost o 890 osób. Na pierwszym miejscu są bezrobotni poprzednio pracujący w przetwórstwie przemysłowym - 302 osoby (13,1% ogółu poprzednio pracujących w powiecie). Natomiast następne miejsca zajmują osoby poprzednio pracujące w sekcjach : „Administracja publiczna’’ - 248 osób 10,7%), „Handel” - 112 osób (4,8%) i „Budownictwo” - 90 osób (3,9%).

5.

BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI.

Klasyfikację bezrobotnych według wielkich grup zawodów przedstawia tabela : Grupa zawodowa Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Osoby bez zawodu Ogółem

Liczba bezrobotnych Stan na Stan na 31.12.2008r. 31.12.2009r.

Wzrost, spadek (-) w stosunku do 2008r.

24

46

22

439 619 167

751 1092 230

312 473 63

418

758

340

130

182

52

896

1549

653

188

391

203

347 897 4125

583 1 1642 7225

236 1 745 3100

20


Przeprowadzając analizę bezrobocia według kwalifikacji zawodowych w układzie wielkich grup zawodów widać, że najliczniejszą grupą są osoby bez zawodu - 1642 osoby. Stanowiły one 22,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Druga w kolejności grupa to „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” - 1549 osób (21,4%). Następnie osoby z grupy „technicy i inny średni personel”- 1092 osoby (15,1%), „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” - 758 osób (10,5%) „ specjaliści ” - 751 osób (10,4%). Bezrobotni wywodzący się z powyższych wielkich grup zawodowych stanowili w końcu 2009r. 80,1% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gorzów Wlkp. Najmniejszą grupę stanowią „siły zbrojne” - 1 osoba (0,01%) , „przedstawiciele władz publicznych , wyżsi urzędnicy i kierownicy ” - 46 osób (0,6%). Porównując grudzień 2009r. do grudnia 2008 roku u zauważymy, że we wszystkich grupach odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Największy w grupie „osoby bez zawodu” - o 745 osób. W powiatach sytuacja wyglądała następująco : - najliczniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie grodzkim : •

osoby bez zawodu - 1013 osób (co stanowi 22,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie grodzkim),

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 884 osoby (19,9%),

technicy i inny średni personel - 738 osób (16,6%),

specjaliści - 548 osób (12,3%) ,

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 459 osób (10,3%)

- najliczniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie ziemskim : •

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 665 osób (23,9%) ,

osoby bez zawodu - 629 osób (22,6%) ,

technicy i inny średni personel - 354 osoby (12,7%) ,

pracownicy przy pracach prostych - 321 osób (11,5%) ,

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 299 osób (10,7%) ,

- najmniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie grodzkim : o siły zbrojne - 1 osoba (0,02%) 21


o

przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 38 osób (0,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie grodzkim),

o

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - 91 osób (2,0%),

o

pracownicy biurowi - 176 osób (4,0%)

- najmniejsze wielkie grupy zawodowe w powiecie ziemskim : o

przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy (…) - 8 osób (0,3%),

o

pracownicy biurowi - 54 osoby (1,9%) ,

o

rolnicy , ogrodnicy , leśnicy i rybacy - 91 osób (3,3%)

W grupie „siły zbrojne” nie odnotowano bezrobotnych. Zarejestrowani w PUP bezrobotni najczęściej posiadali następujące zawody : Liczba bezrobotnych XII 2008r. XII 2009r. 238 434 100 180 79 141 66 136 88 127 83 127 49 97 36 94 78 91 39 85 34 80 47 78 29 73 33 71 45 70 53 69 32 68 53 55 19 55 37 53 36 52 28 52 36 52 28 50 25 50 30 50

Zawody Sprzedawca Ślusarz Technik mechanik Murarz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetw. Asystent ekonomiczny Kucharz Pozostali specjaliści ds. ekonom. i zarządzania Krawiec Robotnik budowlany Technicy budownictwa Ogrodnik terenów .zieleni Robotnik gospodarczy Specjalista ds. adm. publicznej Szwaczka Ekonomista Pozostali robotnicy przy pracach prostych Pracownik biurowy Aparatowy procesów chemicznych Sprzątaczka Technik rolnik Tokarz Tkacz Fryzjer Operator urządzeń do prod. wł. chemicznych Mechanik samochodów osobowych

Wzrost (-) spadek 196 80 62 70 39 44 48 58 13 46 46 31 44 38 25 16 36 2 36 16 16 24 16 22 25 20

Rozpatrując bezrobotnych w PUP pod względem liczebności w poszczególnych zawodach pierwsze miejsce zajmują sprzedawcy - 434 osób (6,0% ogółu zarejestrowanych), na drugim miejscu znajdują się ślusarze - 180 osób (2,5%) . Na kolejnych pozycjach następujące zawody : technik mechanik - 141 osób 22


(2,0 %) , robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 127 osób (1,8%) , asystent ekonomiczny - 127 osób (1,8%) kucharz - 97 osób (1,3%) , pozostali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania - 94 osoby (1,3%) , krawiec 91 (1,3%) , robotnik budowlany - 85 osób (1,2%) , technik budownictwa - 80 osób (1,1%) , ogrodnik terenów zieleni - 78 osób (1,1%) , robotnik gospodarczy - 73 osoby (1,0%) ,

specjalista ds. administracji publicznej - 71 osób (1,0%)

,szwaczka - 70 osób (1,0%) , ekonomista - 69 osób (1,0%) , pozostali robotnicy przy pracach prostych - 68 osób (0,9%) , pracownik biurowy - 55 osób (0,8%) , aparatowy procesów chemicznych - 55 osób (0,8%) , sprzątaczka - 53 osoby (0,7%) , technik rolnik , tokarz , tkacz po 52 osoby (0,7%) , fryzjer , operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych , mechanicy samochodów osobowych po 50 osób (0,7%) . Najliczniejsze zawody w powiecie grodzkim : 

sprzedawca - 252 osoby (5,7%),

technik mechanik - 109 osób (2,5%),

ślusarz - 107 osób (2,4%),

murarz - 83 osoby (1,9%) ,

asystent ekonomiczny - 77 osób (1,7%) ,

pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych - 70 osób (1,6%),

technik budownictwa - 60 osób (1,4%),

ogrodnik terenów zieleni - 59 osób (1,3%) ,

krawiec - 52 osoby (1,1%) ,

specjalista administracji publicznej - 51 osób (1,1%),

ekonomista - 51 osób (1,1%) ,

pracownik biurowy - 50 osób (1,1%),

robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 47 osób (1,1%) ,

pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 46 osób (1,0%)

Najliczniejsze zawody w powiecie ziemskim : 

sprzedawca - 182 osoby (6,5%),

robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 80 osób (2,9%), 23


6.

ślusarz - 73 osoby (2,6%) ,

murarz - 53 osoby (1,9%) ,

robotnik budowlany -52 osoby (1,9%),

robotnik gospodarczy - 52 osoby (1,9%) ,

asystent ekonomiczny - 50 osób (1,8%) ,

szwaczka - 46 osób (1,7%) ,

kucharz - 45 osób (1,6%) ,

krawiec - 39 osób (1,4%),

technik rolnik - 37 osób (1,3%) ,

technik mechanik - 32 osoby (1,2 %) ,

tkacz - 32 osoby (1,2%).

KATEGORIE BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W

SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa kategorie bezrobotnych zaliczanych do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Wymienione kategorie to : - długotrwale bezrobotni, - bezrobotni do 25 roku życia , - bezrobotni powyżej 50 roku życia, - bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, - bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, - bezrobotni bez wykształcenia średniego , - osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia , - osoby , które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia , 24


- kobiety , które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , - niepełnosprawni . Liczbę bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg. stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia tabela : PUP Gorzów Wlkp. wzrost spadek Ogółem % (-) do 08r.

Kategorie bezrobotnych Długotrwale bezrobotni Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełnosprawni

Powiat Grodzki wzrost. spadek Ogółem % (-) do 08r.

Powiat Ziemski wzrost. spadek Ogółem % (-) do 08r.

1494

20,7

267

734

16,5

170

760

27,3

97

1407

19,5

693

810

18,2

450

597

21,5

243

1902

26,3

755

1212

27,3

492

690

24,8

263

1973

27,3

762

1079

24,3

496

894

32,1

266

1563

21,6

670

915

20,6

466

648

23,3

204

3951

54,7

1611

2188

49,2

1047

1763

63,4

564

862

11,9

340

496

11,2

223

366

13,2

117

101

1,4

41

56

1,3

27

45

1,6

14

555

7,7

188

239

5,4

102

316

11,4

86

951

13,2

365

694

15,6

258

257

9,2

107

6.1. Długotrwale bezrobotni. Długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat , z wyłączeniem okresów odbywanie stażu i przygotowania zawodowego . Na

koniec

grudnia

2009r. długotrwale

bezrobotni

stanowili

20,7%

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych - w porównaniu do grudnia 2008r. odnotowano wzrost o 267 osób. Biorąc pod uwagę podział na powiat grodzki i ziemski osoby długotrwale bezrobotne stanowiły odpowiednio : 

16,5% ogółu zarejestrowanych w powiecie grodzkim,

27,3% ogółu zarejestrowanych w powiecie ziemskim. 25


W porównaniu do grudnia ubiegłego roku wystąpił wzrost liczby bezrobotnych tej kategorii o 170 osób w powiecie grodzkim i o 97 osób w powiecie ziemskim. Większość długotrwale bezrobotnych stanowiły kobiety 60,8 % (909 osób) , z tego w powiecie grodzkim 55,2% (405 osób) , a w powiecie ziemskim 66,3% (504 osoby). Prawo do zasiłku posiadało tylko 3 osoby (były to osoby z powiatu ziemskiego). Najwięcej długotrwale bezrobotnych w PUP było w wieku 45-54 lata - 479 osób, co stanowiło 32,1% ogółu długotrwale bezrobotnych, oraz w wieku 25-34 lata - 330 osób (22,1%) i 35-44 lata - 275 osób (18,4%), natomiast najmniej w wieku 60-64 lata - 64 osoby (4,3%). Sytuacja w obu powiatach wyglądała następująco : Powiat Grodzki - najwięcej w grupie wiekowej 45-54 lata - 251 osób (34,2% ogółu długotrwale bezrobotnych z powiatu grodzkiego), 25-34 lat - 157 osób (21,4%), 55-59 lat - 133 osoby (18,1%) i 35-44 lata - 122 osoby (16,6%), - najmniej w grupie wiekowej 60 – 64 lata - 38 osób (5,2%). Powiat Ziemski - najwięcej w grupie wiekowej 45-54 lata - 228 osób (30,0% ogółu długotrwale bezrobotnych z powiatu ziemskiego), 25-34 lata - 173 osoby (22,8%) i 35-44 lata -153 osoby (20,1%), - najmniej w grupie wiekowej 60-64 lata - 26 osób (3,4%). Długotrwałe bezrobocie w największym stopniu dotknęło osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 527 osób (35,3% ogółu długotrwale bezrobotnych), oraz zasadniczym zawodowym - 392 osoby (26,2%). Taka sama sytuacja ma miejsce w obu powiatach, najliczniejszą populację tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (powiat grodzki - 202 osoby, powiat ziemski - 325 osób). Natomiast na drugim miejscu w powiecie grodzkim są osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe - 196 osób , 26


a w powiecie ziemskim osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 253 osoby. Na koniec 2009r. najwięcej osób długotrwale bezrobotnych legitymowało się stażem pracy od 10-20 lat - 317 osób oraz od 20-30 lat - 282 osoby . W powiecie grodzkim sytuacja wyglądała podobnie - najwięcej osób długotrwale bezrobotnych posiadało staż od 10-20 lat - 174 osoby i od 20-30 lat - 164 osoby. Natomiast w powiecie ziemskim na pierwszym miejscu były osoby ze stażem od 1 do 5 lat - 148 osób oraz od 10 do 20 lat - 143 osoby. Przez 12 miesięcy 2009r. wyrejestrowano 2063 osoby długotrwale bezrobotne , co stanowiło 13,8% całego odpływu. Pracę z tej kategorii bezrobotnych podjęło 548 osób (10,9% ogólnej liczby podjęć pracy), z tego pracę subsydiowaną rozpoczęło 195 osób. Powiat Grodzki : - wyrejestrowano 1037 osób (11,2 % ogólnego odpływu w powiecie grodzkim), z tego na podjęcie pracy 207 osób (7,3 % ogólnej liczby podjęć pracy w powiecie grodzkim), w tym pracy subsydiowanej 25 osób. Powiat Ziemski : - wyrejestrowano 1026 osób (18,1% ogólnego odpływu w powiecie ziemskim), z tego na podjęcie pracy - 341 osób (15,4% ogólnej liczby podjęć pracy w powiecie ziemskim), w tym pracy subsydiowanej 170 osób. W okresie od stycznia do grudnia 2009r. w PUP Gorzów Wlkp. zarejestrowało się 2330 osób bezrobotnych tej kategorii stanowiąc 12,9 % całego napływu , z tego w powiecie grodzkim 1207 osób (10,6% napływu z tego powiatu), i w powiecie ziemskim 1123 osoby (16,7%). 6.2. Bezrobotni do 25 roku życia. Na koniec 2009r. w ewidencji PUP odnotowano 1407 osób w wieku do 25 roku życia. Bezrobotni młodzi ludzie stanowili 19,5% ogółu bezrobotnych. W powiecie grodzkim 810 osób (18,2% ogółu bezrobotnych z tego powiatu), a w powiecie ziemskim 597 osób (21,5%). W stosunku do grudnia 2008r. liczba 27


bezrobotnej młodzieży zwiększyła się o 693 osoby w PUP, o 450 osób w powiecie grodzkim i o 243 osoby w powiecie ziemskim. Przez 12 miesięcy 2009r. zarejestrowało się 5399 osób tej kategorii, z tego w powiecie grodzkim 3245 osób, a w powiecie ziemskim 2154 osoby. W analogicznym okresie wyrejestrowano : - w PUP Gorzów Wlkp.- 4514 osób (z tego z powodu podjęcia pracy 1195 osób), - w powiecie grodzkim - 2692 osoby ( 658 osób podjęło pracę), - w powiecie ziemskim -1822 osoby (537 osób podjęło pracę). Struktura bezrobotnej młodzieży przedstawia się następująco : 

811 osób to kobiety (57,6%) tej kategorii, z tego :

- w powiecie grodzkim - 436 osób to kobiety (53,8%), - w powiecie ziemskim - 375 osób to kobiety (62,8%), 

102 osoby to długotrwale bezrobotni (7,2% ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży), z tego :

- w powiecie grodzkim - 33 osoby (4,1%), - w powiecie ziemskim - 69 osób (11,6%), 

128 osób posiadało prawo do zasiłku (9,1% ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży), z tego :

- w powiecie grodzkim - 74 osoby (9,1% ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży w tym powiecie), - w powiecie ziemskim - 54 osoby (9,0%). Wśród

osób

młodych

największą

grupę

stanowili

bezrobotni

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 354 osoby , z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 333 osoby oraz policealnym i średnim zawodowym 323 osoby. W powiecie grodzkim najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 208 osób , gimnazjalnym i poniżej - 194 osoby oraz policealnym i średnim zawodowym - 173 osoby .

28


Natomiast w powiecie ziemskim na pierwszym miejscu były osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 150 osób , średnim ogólnokształcącym - 146 osób, oraz gimnazjalnym i powyżej - 139 osób. Według czasu pozostawania bez pracy największa grupa młodych osób do 25 roku życia - 685 osób pozostawała bez pracy od 1-3 miesięcy. W obu powiatach także wśród osób pozostających bez pracy

od 1-3 miesięcy , odnotowano

najwięcej młodzieży (powiat grodzki - 411 osób , powiat ziemski - 274 osoby). 6.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia. W końcu 2009r. bezrobotni powyżej 50 roku życia w liczbie 1902 osoby stanowili 26,3% ogółu bezrobotnych (wzrost o 755 osób w stosunku do grudnia 2008r.). Napływ przez 12 miesięcy wyniósł 3262 osoby, a odpływ 2507 osób, z tego 804 osoby podjęły pracę. W powiecie grodzkim zarejestrowanych było 1212 osób (27,3%, wzrost o 492 osoby). Napływ - 2148 osób, odpływ -1656 osób, z tego na podjęcie pracy - 449 osób . Natomiast w powiecie ziemskim w bazie pozostawało 690 osób powyżej 50 roku życia (wzrost o 263 osoby). Napływ wyniósł 1114 osób, wyrejestrowano 851 osób ogółem, z tego z powodu podjęcia pracy 355 osób. Wśród osób powyżej 50 roku życia

dominują

mężczyźni – 59,7% (1135 osób), w powiecie grodzkim mężczyźni stanowią 58,9% (714 osób) , a w powiecie ziemskim - 61,0 % ( 421 osób ). Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia dominują osoby ze stażem pracy 20-30 lat (770 osób) , 10-20 lat (453 osoby) oraz powyżej 30 lat (351 osób) . Identyczna sytuacja występowała w obu powiatach, tu także

najwięcej

bezrobotnych powyżej 50 roku życia odnotowano wśród osób ze stażem 20-30 lat (grodzki 502 osoby , ziemski - 268 osób) , 10 -20 lat (grodzki - 297 , ziemski 156) , powyżej 30 lat (grodzki - 237 , ziemski - 114). Pod względem poziomu wykształcenia dominujące grupy stanowiły osoby , które ukończyły szkołę gimnazjalną i poniżej (736 osób) oraz szkołę zasadniczą zawodową (580 osób). Taka sama sytuacja jest w obu powiatach : powiat grodzki - 414 osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej , 29


- 359 osób zasadnicze zawodowe , powiat ziemski - 322 osoby posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej , - 221 osób zasadnicze zawodowe. Analizując czas pozostawania bez pracy to najwięcej osób tej populacji odnotowano w przedziale 1-3 miesięcy - 569 osób , (powiat grodzki - 371 osób , powiat ziemski - 198 osób) oraz 6-12 miesięcy- 427 osób (powiat grodzki - 274 osoby , powiat ziemski -153 osoby). 6.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Do grupy osób bez kwalifikacji zawodowych zaliczani są bezrobotni nie posiadający

umiejętności

poświadczonych

dyplomem,

do

wykonywania

świadectwem

,

jakiegokolwiek

zawodu,

zaświadczeniem

instytucji

szkoleniowych lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Grupa ta na koniec 2009r, liczyła 1973 osoby, tj. 27,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do grudnia poprzedniego roku liczba tej kategorii osób wzrosła o 762 osoby. W powiecie grodzkim zarejestrowanych było 1079 osób (24,3% wzrost do roku poprzedniego o 496 osób), a w powiecie ziemskim 894 osoby (32,1 % wzrost o 266 osób). Wśród bezrobotnych tej populacji kobiety stanowiły 59,1 % w PUP , 58,3 % w powiecie grodzkim i 60,2 % w powiecie ziemskim. Analizując strukturę według wieku to zarówno w PUP jak i w obu powiatach najliczniejszą grupą były osoby w wieku 45-54 lata (PUP - 527 osób, powiat grodzki -292 osoby, powiat ziemski - 235 osób) , oraz w wieku 18-24 lata (PUP 485 osób , powiat grodzki - 286 osób , powiat ziemski - 199 osób). Biorąc pod uwagę staż pracy to największą grupę stanowiły osoby, które dotychczas nie pracowały- 427 osób, ze stażem od 1-5 lat - 358 osób oraz ze stażem do 1 roku – 349 osób. Także w obu powiatach najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy (powiat grodzki-233 osoby, powiat ziemski -194 osoby). W powiecie grodzkim na drugim miejscu są osoby ze stażem do 1 roku (195 osób) , a w powiecie ziemskim ze stażem 1-5 lat (174 osoby) . Następnie 30


w powiecie grodzkim ze stażem 1-5 lat (184 osoby), a w powiecie ziemskim ze stażem do 1 roku (154 osoby). Bezrobotni bez kwalifikacji ,

to osoby

legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (PUP - 1504 osoby , powiat grodzki - 762 osoby , powiat ziemski - 742 osoby) , oraz z wykształceniem ogólnokształcącym (469 osób w PUP , 317 osób w powiecie grodzkim i 152 osoby w powiecie ziemskim).

6.5. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego. W końcu 2009r. w ewidencji PUP znajdowały się 1563

osoby bez

doświadczenia zawodowego , z tego w powiecie grodzkim 915 osób , a w powiecie ziemskim 648 osób. Wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego , kobiety stanowiły 58,7% (918 osób) . W powiecie grodzkim 52,3% (479 osób) , a w powiecie ziemskim 67,8% (439 osób) . Prawo do zasiłku posiadało tylko 20 osób ( grodzki - 14 osób , ziemski - 6 osób). Napływ w 2009r. wynosił w PUP 5117 osób (28,3% całego napływu) , 3109 osób w powiecie grodzkim (27,4% napływ w tym powiecie) i 2008 osób (29,9%) w powiecie ziemskim. Pracę podjęło 968 osób (19,2% ogółu podjętych prac) , powiat grodzki 513 osób (18,2% ogółu podejmujących prace w tym powiecie ) , powiat ziemski 455 osób (20,6%). Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego to osoby bez stażu pracy - 72,5% (1133 osoby) , oraz ze stażem do 1 roku 27,5% (430 osób). W powiecie grodzkim osoby bez stażu stanowiły 72,3% (662 osoby) , ze stażem do 1 roku 27,7% (253 osoby) , w powiecie ziemskim bez stażu 72,7% (471 osób) , ze stażem do 1 roku 27,3% (177 osób) . Wśród tej populacji dominują osoby młode z przedziału wiekowego 18-24 lata - 58,7% oraz 25-34 lata - 31,1%. Najwięcej osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej 457 osób (29,2%) , oraz wyższe 361 osób (23,1%). Taka sama sytuacja była w obu powiatach tu także , bezrobotni bez doświadczenia to ludzie z przedziału wiekowego 18-24 lata (powiat grodzki - 530 osób , powiat ziemski 387 osób) oraz w wieku 25-34 lata 31


(powiat grodzki 305 osób , powiat ziemski - 181 osób). W powiecie grodzkim najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe - 247 osób , oraz gimnazjalne i poniżej - 236 osób. Natomiast w powiecie ziemskim najwięcej osób z badanej populacji posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej - 221 osób oraz policealne i średnie zawodowe - 126 osób .

6.6. Bezrobotni bez wykształcenia średniego. W końcu grudnia 2009r. w PUP Gorzów Wlkp. bezrobotni w liczbie 3951 osób stanowili 54,7% ogólnej liczby zarejestrowanych. W powiecie grodzkim 49,2% (2188 osób) , a w powiecie ziemskim 63,4% (1763 osoby). Wśród tej populacji kobiety stanowiły 43,4%, 40,3% w powiecie grodzkim i 47,3% w powiecie ziemskim. Bezrobotni

bez

wykształceniem

wykształcenia zasadniczym

średniego zawodowym

to

osoby 46,3%

legitymujące (1831

się

osób)

oraz wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 53,7% (2120 osób). Sytuacja w obu powiatach wygląda następująco : •

powiat grodzki – osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 1037 osób (47,4%), a osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 1151 osób (52,6%) ,

powiat ziemski – osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 794 osoby (45,0%), a osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 969 osób (55,0%) .

Najliczniejszą grupę wśród tych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 45-54 lata - 1226 osób (31,0% ogółu bezrobotnych bez wykształcenia średniego) , oraz w wieku 25-34 lata - 813 osób (20,6%). Jeśli chodzi o powiaty , to tu także bezrobotni w przedziale wiekowym 45-54 lata ( 684 osoby powiat grodzki , 542 osoby powiat ziemski), 25-34 lata (427 osób powiat grodzki , 386 osób powiat ziemski ) stanowili najliczniejszą grupę. 32


Wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego 22,2% posiadało prawa do zasiłku ( w powiatach odpowiednio 23,5% i 20,7%). Napływ przez 12 m-cy wynosił 9790 osób (powiat grodzki - 5780 osób , a powiat ziemski - 4010 osób ). W tym samym okresie pracę podjęły 2484 osoby (49,3% ogólnej liczby podjęć pracy) . W powiecie grodzkim pracę podjęły 1182 osoby (41,9% ogólnej liczby podjęć pracy w tym powiecie) , a w powiecie ziemskim 1302 osoby (58,8%). Wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego , najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające od 1 do 3 m-cy bez pracy (PUP - 1477 osób , powiat grodzki - 885 osób , powiat ziemski - 592 osoby). 6.7.

Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Grupa tych bezrobotnych w końcu 2009r. liczyła 862 osoby

(wzrost w porównaniu do 2008r o 340 osób.), w powiecie grodzkim 496 osób (wzrost o 223 osoby) i w powiecie ziemskim 366 osób (wzrost o 117 osób). Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci to głównie kobiety, które stanowiły ogółem 90,1%, 90,7% w powiecie grodzkim i 89,3% w powiecie ziemskim. Wśród osób tej populacji , najwięcej posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej (310 osób - PUP , 168 osób - powiat grodzki i 142 osoby powiat ziemski) oraz zasadnicze zawodowe (w PUP - 209 osób , w powiecie ziemskim 110 osób) . Natomiast na drugim miejscu w powiecie grodzkim są osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 100 osób , a następnie zasadniczym zawodowym - 99 osób. Prawo do zasiłku posiadało 17,4% w PUP , 17,7% w powiecie grodzkim oraz 16,9% w powiecie ziemskim. Spośród tej populacji najwięcej osób pozostawało bez pracy od 1-3 miesięcy - 311 osób (powiat grodzki 187 osób , powiat ziemski - 124 osoby). 6.8. Bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. 33


W końcu 2009r. ta kategoria osób bezrobotnych liczyła tylko 101 osób (1,4%) ogólnej liczby bezrobotnych . W powiecie grodzkim 56 osób (1,3%) , a w powiecie ziemskim 45 osób (1,6%) . W stosunku do grudnia 2008r. liczba bezrobotnych tej kategorii wzrosła o 41 osób w PUP , 27 osób w powiecie grodzkim i 14 osób w powiecie ziemskim. Prawo do zasiłku posiadało tylko 9 osób (powiat grodzki - 2 osoby , powiat ziemski - 7 osób) . Kobiety stanowiły tylko 5,0% (w powiecie grodzkim - 5,4% , a w powiecie ziemskim 4,4%). Najwięcej osób tej populacji, posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej 60 osób (powiat grodzki - 30 osób , powiat ziemski - 30 osób) , oraz zasadnicze zawodowe - 32 osoby (powiat grodzki - 21 osób , powiat ziemski - 11 osób). Największą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lat (35 osób w PUP , 20 osób w powiecie grodzkim i 15 osób w powiecie ziemskim) . 6.9. Bezrobotne kobiety , które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka . Na koniec grudnia 2009. w PUP w Gorzowie Wlkp. odnotowano 555 bezrobotnych kobiet , które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , stanowiąc 7,7% ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2008r. liczba wzrosła o 188 osób. W obu powiatach sytuacja wyglądała następująco : - powiat grodzki - 239 osób (5,4%) wzrost o 102 osoby , - powiat ziemski - 316 osób (11,4%) wzrost o 86 osób. Prawo do zasiłku posiadały 32 kobiety (powiat grodzki - 15 kobiet , powiat ziemski – 17 kobiet) , stanowiły one 5,8% w PUP , 6,3% w powiecie grodzkim, 5,4% w powiecie ziemskim ogółu tej kategorii bezrobotnych . Wśród tej kategorii bezrobotnych , dominowały kobiety nie posiadające stażu pracy (39,1%) , lub posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat (21,6%) i do 1 roku (21,1%). W powiecie grodzkim także na pierwszym miejscu były kobiety nie posiadające stażu pracy 36,8% , a następnie ze stażem 1-5 lat 23,0% 34


i do 1 roku 20,1%. W powiecie ziemskim kobiety bez stażu stanowiły 40,8% , następnie ze stażem do 1 roku 21,8% i ze stażem 1-5 lat 20,6%.

6.10. Niepełnosprawni. W końcu 2009r. w ewidencji PUP znajdowało się 951 osób niepełnosprawnych , tj. 13,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, z tego w powiecie grodzkim 694 osoby (15,6%), a w powiecie ziemskim 257 osób (9,2%). W odniesieniu do 2008r. ta kategoria bezrobotnych zwiększyła się o 365 osób w PUP, o 258 osób w powiecie grodzkim i o 107 osób w powiecie ziemskim. Wśród bezrobotnych tej kategorii kobiety stanowiły 49,8% (474 osoby) , z tego w powiecie grodzkim 48,4% (336 osób) , a w powiecie ziemskim 53,7% (138 osób). Prawo do zasiłku posiadało 23,8% ogółu niepełnosprawnych , w powiecie grodzkim 23,5% , a w powiecie ziemskim 24,5% . Bezrobotni niepełnosprawni to głównie osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym - 324 osoby (powiat grodzki - 224 osoby , powiat ziemski - 100 osób) . Jeśli chodzi o wiek , to najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata - 386 osób (powiat grodzki - 282 osoby , a powiat ziemski - 104 osoby). Najwięcej osób pozostawało bez pracy od 1-3 miesięcy - 286 osób (powiat grodzki 212 osób, powiat ziemski 74 osoby). Przez 12 miesięcy 2009r. z rejestru wyłączone , zostały 1582 niepełnosprawne osoby bezrobotne (z tego z tytułu podjęcia pracy 539 osób), z tego w powiecie grodzkim odpowiednio 1098 osób (310 osób), w powiecie ziemskim 484 osoby (229 osób ). W urzędach pracy ewidencjonowane są również osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, nie będące bezrobotnymi i spełniające warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . W końcu grudnia 2009r. ta kategoria liczyła 72 osoby (o 11 osób

35


więcej niż w 2008r.), z tego w powiecie grodzkim 62 osoby (o 16 więcej), a w powiecie ziemskim 10 osób (o 5 osób mniej). Przez okres 12 miesięcy 2009r. z ewidencji wyłączonych zostało 108 niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym z tytułu podjęcia pracy 19 osób. Natomiast w powiecie grodzkim wyłączono 83 osoby (praca - 10 osób), a w powiecie ziemskim wyłączono 25 osób (pracę podjęło 9 osób). Dokładną strukturę obu grup niepełnosprawnych według stanu na 31.12.2009r. pokazuje poniższe zestawienie : Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych niepełnospraw nych

Udział %

Wzrost, spadek (-) w stos. do 2008r.

Liczba niepełnosprawnych poszukujących pracy

Udział %

Wzrost, spadek (-) w stos. do 2008r.

Ogółem Miejsce zamieszkania

951

100

365

72

100

11

Miasto Wieś

781 170

82,1 17,9

285 80

68 4

94,4 5,6

14 -3

56 133 153 386 188 35

5,9 14,0 16,1 40,6 19,7 3,7

25 41 67 121 94 17

3 11 13 19 18 8

4,2 15,3 18,0 26,4 25,0 11,1

-2 5 -2 3 8 -1

51

5,3

14

11

15,3

5

187

19,7

58

15

20,8

-5

93

9,8

48

7

9,7

2

285

30,0

113

17

23,6

3

11

1,1

8

3

4,2

2

324

34,1

124

19

26,4

4

80 125 118 229 264 72 63

8,4 13,1 12,4 24,1 27,8 7,6 6,6

32 43 41 84 101 41 23

8 10 6 12 15 4 17

11,1 13,9 8,3 16,7 20,8 5,6 23,6

1 -2 -2 6 1 7

12,4 30,1 22,0 19,4 10,4 5,7

13 105 138 82 28 -1

5 16 10 17 6 18

6,9 22,3 13,9 23,6 8,3 25,0

2 9 -2 6 -2 -2

Wiek 18 – 24 lata 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 lat i więcej

Wykształcenie Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe i niepełne podstawowe

Staż pracy do 1 roku 1 – 5 lat 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 i więcej Bez stażu pracy

Czas pozostawania bez pracy Do 1 m – ca 1–3 3–6 6 – 12 12 – 24 Powyżej 24 m – cy

118 286 209 185 99 54

Stopień niepełnosprawności 36


Znaczny Umiarkowany Lekki

13 321 617

1,4 33,7 64,9

10 99 256

13 50 9

18,0 69,5 12,5

-2 16 -3

13

1,4

-1

-

-

-1

98

10,3

42

11

15,3

5

66

6,9

25

3

4,2

-1

Rodzaj niepełnosprawności Upośledzenie umysłowe Choroby psychiczne Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

37


Choroby narządu wzroku Upośledzenie narządu ruchu Epilepsja Choroby układu oddechowego i układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowo-płciowego Choroby neurologiczne Inne Nieustalony

7.

103

10,8

42

11

15,3

-2

409

43,0

167

17

23,6

6

30

3,1

4

2

2,8

-4

73

7,7

18

5

6,9

2

19

2,0

7

2

2,8

1

10

1,1

-

1

1,4

1

36

3,8

22

4

5,5

1

56 38

5,9 4,0

18 21

5 11

6,9 15,3

2 1

USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY. Powiatowe urzędy pracy w ramach realizacji ustawowych zadań świadczą

dla bezrobotnych usługi rynku pracy , a także wspierające te usługi instrumenty rynku pracy. 7.1. Usługi na rzecz rynku pracy . 7.1.1. Pośrednictwo pracy. W 2009r. PUP w Gorzowie Wlkp. dysponował 5956 miejscami pracy , czyli o 571 mniej niż w poprzednim roku .W powiecie grodzkim zgłoszono 4399 miejsc pracy (o 286 mniej) , a w powiecie ziemskim 1557 miejsc pracy (o 285 mniej). W 2009r. w PUP jak i w obu powiatach zmalała zarówno liczba ofert

pracy

subsydiowanej

jak

i

ofert

pracy

niesubsydiowanej.

W PUP jak i w powiecie ziemskim zanotowano większy udział ofert pracy subsydiowanej do ogółu liczby zgłoszonych miejsc pracy (PUP – 53,4% , powiat ziemski – 67,9%). Natomiast w powiecie grodzkim większy jest udział ofert pracy niesubsydiowanej – 51,7%. Wśród ofert pracy subsydiowanej najwięcej dotyczyło staży (PUP – 1578 miejsc , powiat grodzki – 1225 , powiat ziemski 353 miejsca) oraz prac społecznie użytecznych (PUP – 333 miejsca , powiat grodzki – 229 miejsc , powiat ziemski – 104 miejsca) . 38


ZIEMSKIPOWIAT GRODZKIPOWIAT GORZÓW WLKP.PUP

Liczbę zgłoszonych miejsc pracy przedstawiono w tabelce : 2008r.

Udział % do ogólnej liczby ofert

2009r.

Udział % do ogólnej liczby ofert

Wzrost, spadek (-)

Oferty pracy ogółem

6527

100

5956

100

-571

- praca subsydiowana

3241

49,7

3182

53,4

-59

- praca niesubsydiowana

3286

50,3

2774

46,6

-512

Oferty pracy ogółem

4685

100

4399

100

-286

- praca subsydiowana

2140

45,7

2125

48,3

-15

- praca niesubsydiowana

2545

54,3

2274

51,7

-271

Oferty pracy ogółem

1842

100

1557

100

-285

- praca subsydiowana

1101

59,8

1057

67,9

-44

- praca niesubsydiowana

741

40,2

500

32,1

-241

Wśród zgłoszonych miejsc pracy przeważają oferty z sekcji : 

Administracja publiczna i obrona narodowa (…) - 1268 miejsc ,

 Przetwórstwo przemysłowe -1004 miejsca , 

Handel hurtowy (…) - 734 miejsca ,

Działalność w zakresie usług administrowania - 558 miejsc,

Edukacja - 459 miejsc,

Budownictwo - 428 miejsc.

Najmniej propozycji zgłoszono w sekcjach : 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (…) - 11 miejsc ,

 Informacja i komunikacja - 15 miejsc , 

Dostawa wody (…) - 37 miejsc .

Natomiast w trzech sekcjach, tj. „górnictwo i wydobywanie” , „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ” oraz , „organizacje i zespoły eksterytorialne ” nie było zgłoszonych ofert.

39


Gdy zgłoszone miejsca pracy podzielimy na dwa powiaty sytuacja wygląda następująco : Powiat Grodzki Najwięcej ofert zgłoszono w niżej wymienionych działach : 

Przetwórstwo przemysłowe - 881 miejsc,

Administracja publiczna i obrona narodowa - 625 miejsc,

Handel hurtowy i detaliczny - 609 miejsc,

Działalność w zakresie usług administrowania (…) - 490 miejsc ,

Budownictwo - 373 miejsca ,

Edukacja - 327 miejsc .

Najmniej propozycji zgłoszono w działach :  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - 11 miejsc, 

Informacja i komunikacja - 13 miejsc ,

 Dostawa wody (…) - 31 miejsc , 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - 37 miejsc.

W trzech działach PKD („górnictwo i wydobywanie”, „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników”, „organizacje i zespoły eksterytorialne”) nie było zgłoszonych wolnych miejsc. Powiat Ziemski Najwięcej ofert zgłoszono w następujących sekcjach : 

Administracja publiczna i obrona narodowa - 643 miejsca,

Działalność profesjonalna , naukowa i techniczna - 152 miejsca,

Edukacja - 132 miejsca ,

Handel hurtowy i detaliczny - 125 miejsc,

Przetwórstwo przemysłowe - 123 miejsca ,

Najmniej propozycji zgłoszono w sekcjach : 40


 Informacja i komunikacja – 2 miejsca , 

Dostawa wody (…) - 6 miejsc,

Pozostałe działalności usługowe - 15 miejsc,

Działalność związana z kulturą , rozrywką i rekreacją - 17 miejsc.

W czterech sekcjach nie było zgłoszonych miejsc ( „górnictwo i wydobywanie”, ”wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną” „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników”, „organizacje i zespoły eksterytorialne”). Liczbę zgłoszonych ofert pracy wg sekcji PKD prezentuje tabela : Sekcja wg. PKD

Rolnictwo , leśnictwo , łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. , gaz , parę wodną Dostawa wody ; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekul. Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny ; naprawa poj. samochodowych Działalność związana z zakw. i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna , naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa ; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą , rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ; gosp. dom. prod. wyr. i świad. usługi na własne potrzeby

Oferty zgłoszone w okresie I - XII 2009r. PUP GORZÓW POWIAT GRODZKI POWIAT ZIEMSKI WLKP. Udział Ogółem Udział Udział Ogółem Ogółem % % % 112

1,9

47

1,1

65

4,2

1004

16,9

881

20,0

123

7,9

11

0,2

11

0,2

-

-

37

0,6

31

0,7

6

0,4

428

7,2

373

8,5

55

3,5

734

12,3

609

13,8

125

8,0

118

2,0

100

2,3

18

1,1

166

2,8

142

3,2

24

1,5

15

0,3

13

0,3

2

0,1

110

1,8

91

2,1

19

1,2

73

1,2

37

0,8

36

2,3

304

5,1

152

3,5

152

9,8

558

9,4

490

11,1

68

4,4

1268

21,3

625

14,2

643

41,3

459

7,7

327

7,4

132

8,5

253

4,2

196

4,5

57

3,7

205

3,4

188

4,3

17

1,1

101

1,7

86

2,0

15

1,0

-

-

-

-

-

-

41


Organizacje i zespoły eksterytorialne OGÓŁEM

-

-

-

-

-

-

5956

100

4399

100

1557

100

Analiza ofert pracy według zawodów i specjalności. Liczbę zgłoszonych miejsc pracy w 2008r. i 2009r. według wielkich grup zawodowych przedstawia zestawienie : Zgłoszone oferty pracy Grupa zawodowa Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Osoby bez zawodu Ogółem

2008r.

2009r.

Wzrost, spadek (-)

13

7

-6

346 778 697 764 37 1030 705 2157 6527

421 812 767 874 148 761 421 1725 20 5956

75 34 70 110 111 -269 -284 -432 20 -571

Spośród 5956 zgłoszonych ofert pracy najwięcej kierowanych było do grupy zawodowej „pracownicy przy pracach prostych” - 1725 miejsc, oraz „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”- 874 miejsca. Następne miejsca pod względem wielkości liczby ofert pracy zajmują : „technicy i inny średni personel” - 812 miejsc, „pracownicy biurowi”- 767 miejsc, „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”- 761 miejsc , „specjaliści” - 421 miejsc , „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”- 421 miejsc. Natomiast najmniej ofert skierowanych było do bezrobotnych z grupy „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy”- 7 miejsc , „siły zbrojne” - 20 miejsc. Sytuacja w obu powiatach wyglądała następująco : Powiat Grodzki Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach : o

Pracownicy przy pracach prostych - 1075 miejsc ,

o

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 657 miejsc,

o

Technicy i inny średni personel - 649 miejsc, 42


o

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 647 miejsc,

o

Pracownicy biurowi - 595 miejsc.

Najmniej ofert pracy zgłoszono w zawodach : o

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 5 miejsc,

o

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - 83 miejsca.

Powiat Ziemski Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach : o

Pracownicy przy pracach prostych - 650 miejsc,

o

Pracownicy obsług osobistych i sprzedawcy - 217 miejsc,

o

Pracownicy biurowi - 172 miejsca ,

o

Technicy i inny średni personel - 163 miejsca ,

o

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 114 miejsc.

Najmniej ofert pracy zgłoszono w zawodach : o

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 2 miejsca,

o

Siły zbrojne - 20 miejsc.

W porównaniu do 2008r. w PUP w sześciu wielkich grupach odnotowano wzrost ilości ofert pracy, największy w grupie „rolnicy , ogrodnicy , leśnicy i rybacy” (o 111 miejsc) , a w czterech wielkich grupach spadek ilości ofert pracy , największy w grupie „pracownicy przy pracach prostych” (o 432 miejsca). Sytuacja w powiatach wyglądają następująco. W powiecie grodzkim w pięciu wielkich grupach wystąpił wzrost ilości ofert pracy, największy w grupie „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” o 121 miejsc , a w czterech grupach spadek ilości ofert pracy , największy w grupie „pracownicy przy pracach prostych ” o 227 miejsc. W grupie „siły zbrojne” i „osoby bez zawodu” nie odnotowano zgłoszonych ofert pracy. Natomiast w powiecie ziemskim wzrost ilości ofert pracy odnotowano w pięciu wielkich grupach , największy w grupie „rolnicy , ogrodnicy , leśnicy i rybacy” 43


o 41 miejsc , a w pięciu spadek liczby zgłoszonych miejsc pracy , największy w grupie „pracownicy przy pracach prostych” o 205 miejsc . 7.1.2. Poradnictwo zawodowe. W 2009r. ze wszystkich usług poradnictwa zawodowego w PUP Gorzów Wlkp. skorzystało 8214 osób (w roku poprzednim 4225 osób). Kobiety stanowiły 49,6 % , a osoby bezrobotne stanowiły 97,2 wszystkich osób korzystających z poradnictwa zawodowego. W powiecie grodzkim ze wszystkich usług poradnictwa zawodowego skorzystało 6477 osób , 49,4% stanowiły kobiety , a bezrobotni 97,6%. W powiecie ziemskim skorzystało 1737 osób , kobiety stanowiły 50,7% , a bezrobotni 95,4%. Wybrane kategorie bezrobotnych uczestników poradnictwa zawodowego : 

bezrobotni do 25 roku życia (PUP - 1393 osoby , powiat grodzki - 993 osoby , powiat ziemski - 400 osób) ,

bezrobotni powyżej 50 roku życia (PUP - 2334 osoby , powiat grodzki - 2017 osób , powiat ziemski - 317 osób) ,

bezrobotni powyżej 12 m-cy (PUP - 1113 osób , powiat grodzki - 967 osób , powiat ziemski - 146 osób) ,

bezrobotni mieszkający na wsi (PUP - 1486 osób , powiat grodzki 0 osób, powiat ziemski - 1486 osób) ,

niepełnosprawni (PUP - 1314 osób , powiat grodzki - 1146 osób , powiat ziemski - 168 osób) . W 2009r. z usług poradnictwa zawodowego indywidualnego (porady

indywidualne) skorzystało 4914 osób (o 1952 osoby więcej niż przed rokiem). W tym czasie z poradnictwa grupowego (porady grupowe) skorzystało 747 osób (58 grup) - o 118 osób więcej. Kobiety stanowiły 50,4 % wśród osób korzystających z poradnictwa indywidualnego i 55,2% wśród osób korzystających z poradnictwa grupowego. 44


Większość

osób

korzystających

z

usług

poradnictwa

zawodowego

indywidualnego (96,7%) i grupowego (97,1%) oraz informacji zawodowej w ramach spotkań grupowych (92,8%) to osoby bezrobotne. Wśród osób objętych poradnictwem zawodowym indywidualnym : - 645 osób podjęło pracę (w tym 641 osób to bezrobotni), - 562 osoby skierowano na szkolenie zawodowe (w tym 559 osób bezrobotnych), - 253 osoby uzyskało pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym 250 osób bezrobotnych) , - 12 osób skierowano do Centrum Integracji i Planowania Kariery Zawodowej (w tym 12 osób bezrobotnych). Strukturę osób według wykształcenia indywidualnego przedstawia zestawienie :

korzystających

z

poradnictwa

Liczba osób korzystających z poradnictwa

Poziom wykształcenia Ogółem

z tego z wykształceniem

wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

z tego z wykształceniem

wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

z tego z wykształceniem

Gorzów - razem

Ogółem

wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

Powiat Grodzki

Ogółem

Powiat Ziemski

Ogółem

45

indywidualnego W tym bezrobotni

4914 724 1194 604 1175

4750 681 1164 579 1140

1217

1186

3874 596 972 476 913

3776 580 955 467 881

917

893

1040 128 222 128 262

974 101 209 112 259

300

293


W powiecie grodzkim z usług poradnictwa zawodowego indywidualnego skorzystały 3874 osoby (bezrobotni - 3776 osób) , a z poradnictwa grupowego 523 osoby (50 grup) w tym 506 osób to bezrobotni. W powiecie ziemskim z usług poradnictwa indywidualnego skorzystało 1040 osób (w tym 974 bezrobotnych) , a z poradnictwa grupowego 224 osoby (219 bezrobotnych) w ramach 8 grup. 7.1.3. Kluby pracy. W ciągu 12 miesięcy w zajęciach klubu pracy (szkolenia i zajęcia aktywizacyjne) uczestniczyły 1882 osoby , z tego z powiatu grodzkiego 1343 osoby , a z powiatu ziemskiego 539 osób. W szkoleniach z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy organizowanych w klubach pracy uczestniczyły 43 osoby (sami bezrobotni) - powiat grodzki 21 osób , powiat ziemski 22 osoby . Przez 12 miesięcy 2009r. w zajęciach aktywizacyjnych uczestniczyło 1839 osób , bezrobotni stanowili 95,9% wszystkich uczestniczących w zajęciach. Spośród wszystkich biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych 425 osób posiadało wykształcenie wyższe ( w tym 402 osoby to bezrobotni), 342 policealne i średnie zawodowe (bezrobotni 330 osób), 230 średnie ogólnokształcące (bezrobotni228), 325 zasadnicze zawodowe (bezrobotni - 310), gimnazjalne i poniżej 517 osób (493 bezrobotnych). Wśród osób bezrobotnych (1763 osoby) korzystających z zajęć : 

419 osób to bezrobotni do 25 roku życia,

321 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia,

197 osób to długotrwale bezrobotni,

231 osób to niepełnosprawni.

Z powiatu grodzkiego w zajęciach klubu pracy uczestniczyły 1322 osoby , bezrobotni stanowili 95,2% wszystkich uczestniczących w zajęciach. Spośród wszystkich biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych 379 osób posiadało wykształcenie wyższe (w tym 359 osób to bezrobotni) , 252 osoby policealne

46


i średnie zawodowe (bezrobotni 243 osoby) , 166 osób średnie ogólnokształcące (bezrobotni - 165 osób) , 175 osób zasadnicze zawodowe (bezrobotni - 163 osobom) , 350 osób gimnazjalne i poniżej (bezrobotni 328 osób). Wśród bezrobotnych (1258 osób) korzystających z zajęć : - 266 osób to bezrobotni do 25 roku życia , 274 osoby to bezrobotni powyżej 50 roku życia , 92 osoby to długotrwale bezrobotni i 193 osoby to niepełnosprawni. W powiecie ziemskim w zajęciach klubu pracy uczestniczyło 517 osób , bezrobotni stanowili 97,7%. W tym powiecie uczestnicy zajęć posiadali następujące wykształcenie : - wyższe 46 osób (bezrobotni 43) , - policealne i średnie zawodowe 90 osób (bezrobotni 87) , - średnie ogólnokształcące 64 osoby (bezrobotni 63) , - zasadnicze zawodowe 150 osób (bezrobotni 147) , - gimnazjalne i poniżej 167 osób (bezrobotni 165). Wśród bezrobotnych (505 osób) korzystających z zajęć : - 153 osoby to bezrobotni do 25 roku życia , 47 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia , 105 osób to długotrwale bezrobotni i 38 osób to niepełnosprawni. 7.1.4. Szkolenia . Szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy ,

pomagają

osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy w uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Szkolenia obejmują przyuczenie do zawodu,

przekwalifikowanie

zawodowe,

doskonalenie

w

zawodzie

wykonywanym. Od stycznia do końca grudnia 2009r. w PUP na szkolenia skierowano ogółem 834 osoby , w tym 830 bezrobotnych, czyli o 220 osób więcej niż w 2008 roku, z tego : •

z powiatu grodzkiego 594 osoby (591 bezrobotnych, tj. o 159 osób więcej),

z powiatu ziemskiego 240 osób (239 bezrobotnych, tj. o 61 więcej).

47


Wśród wszystkich rozpoczynających szkolenie 35,5% stanowiły kobiety, z tego w powiecie grodzkim kobiety stanowiły 38,2%, a w powiecie ziemskim 28,8%. Spośród bezrobotnych (830 osób) uczestniczących w tej formie aktywizacji : - 220 osób to bezrobotni do 25 roku życia, z tego : •

w powiecie grodzkim 136 osób,

w powiecie ziemskim 84 osoby,

- 135 bezrobotnych to osoby powyżej 50 roku życia, z tego : •

w powiecie grodzkim 114 osób,

w powiecie ziemskim 21 osób ,

- 95 osób to długotrwale bezrobotni, z tego : •

w powiecie grodzkim 76 osób,

w powiecie ziemskim 19 osób.

Liczbę osób rozpoczynających, kończących szkolenia i podjęcie zatrudnienia w trakcie lub po ukończonym szkoleniu przedstawiono w tabeli :

2009 rok

2008 rok

PUP GORZÓW WLKP.

Rozpoczęcie szkolenia Ukończenie szkolenia Podjęcie pracy w trakcie lub po kursie Rozpoczęcie szkolenia Ukończenie szkolenia Podjęcie pracy w trakcie lub po kursie

Ogółem

w tym bezrobotn i

614

POWIAT GRODZKI

POWIAT ZIEMSKI

Ogółem

w tym bezrobotn i

Ogółem

w tym bezrobotni

608

435

431

179

177

612

607

438

435

174

172

180

178

126

125

54

53

834

830

594

591

240

239

789

785

552

549

237

236

169

168

107

107

62

61

Wśród wszystkich osób, które w omawianym okresie ukończyły szkolenia (789 osób) najwięcej przeszkolono w kierunkach : 

pozostałe usługi - 173 osoby,

usługi transportowe (w tym kurs prawo jazdy) - 125 osób,

architektura i budownictwo - 122 osoby,

sprzedaż , marketing - 74 osoby, 48


rachunkowość , księgowość , bankowość - 59 osób,

inne obszary szkoleń - 51 osób ,

prace sekretarskie i biurowe - 50 osób .

Z tego :  w Powiecie Grodzkim : 

pozostałe usługi - 121 osób,

architektura i budownictwo - 91 osób ,

usługi transportowe (w tym kursy prawo jazdy) - 78 osób,

sprzedaż , marketing - 55 osób,

rachunkowość , księgowość , bankowość - 51 osób,

prace sekretarskie i biurowe - 38 osób.

 w Powiecie Ziemskim : 

pozostałe usługi - 52 osoby,

usługi transportowe (w tym kursy prawo jazdy) - 47 osób,

architektura i budownictwo - 31 osób,

inne obszary szkoleniom - 25 osób,

sprzedaż – marketing - 19 osób.

7.2. Instrumenty rynku pracy. W 2009 roku z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 5036 osób, czyli o 112 osób więcej niż w 2008r. Bezrobotni podejmujący zatrudnienie stanowili 33,7% ogółu wyrejestrowanych (o 1,1% punktu procentowego więcej niż w roku ubiegłym), z tego : •

w powiecie grodzkim - 30,4% (taki sam procent jak w ubiegłym roku),

w powiecie ziemskim - 39,0% (o 2,3% punktu procentowego więcej).

W powiecie grodzkim liczba osób podejmujących pracę zmniejszyła się o 142 osoby, natomiast w powiecie ziemskim ilość osób podejmujących pracę wzrosła o 254 osoby. Wśród bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie : 49


2609 osób to kobiety (51,8% ogółu zatrudnionych),

4352 to osoby poprzednio pracujące (86,4% ogółu zatrudnionych),

684 to osoby dotychczas nie pracujące (13,6% ogółu zatrudnionych),

1295 osób to mieszkańcy wsi (25,7% ogółu zatrudnionych),

1195 to osoby do 25 roku życia (23,7% ogółu zatrudnionych),

804 to osoby powyżej 50 roku życia (16,0% ogółu zatrudnionych),

548 to osoby długotrwale bezrobotne (10,9%) ,

 539 to niepełnosprawni (10,7% ogółu zatrudnionych)

2009r.

Osoby wyrejestrowane na Osoby wyrejestrowane na 2008r. podjęcie zatrudnienia w podjęcie zatrudnienia w

Podjęcie pracy przez wybrane kategorie bezrobotnych przedstawia zestawienie : Kobiety % ogółu zatrudnionych Osoby poprzednio pracujące % ogółu zatrudnionych Osoby dotychczas nie pracujące % ogółu zatrudnionych Bezrobotni zamieszkali na wsi % ogółu zatrudnionych

PUP GORZÓW WLKP 2744 55,7 4082 82,9 842 17,1 1227

POWIAT GRODZKI 1606 54,2 2474 83,5 490 16,5 -

POWIAT ZIEMSKI 1138 58,1 1608 82,0 352 18,0 1227

24,9

-

62,6

2609 51,8 4352 86,4 684 13,6 1295

1436 50,9 2462 87,2 360 12,8 -

1173 53,0 1890 85,4 324 14,6 1295

25,7

-

58,5

Kobiety % ogółu zatrudnionych Osoby poprzednio pracujące % ogółu zatrudnionych Osoby dotychczas nie pracujące % ogółu zatrudnionych Bezrobotni zamieszkali na wsi % ogółu zatrudnionych

Przeważająca większość osób podejmujących pracę to osoby poprzednio pracujące. Wskaźnik płynności rynku pracy liczony jako stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie statystycznym do liczby osób nowo zarejestrowanych wyniósł 27,9% i był niższy o 8,2% niż w roku 2008r. Sytuacja w obu powiatach wyglądała następująco : 

powiat grodzki - 24,9% (33,7% w 2008r.), 50


powiat ziemski - 33,0% (40,7% w 2008r.).

Przeważająca ilość osób podjęło prace niesubsydiowane (76,9% w PUP , 81,2% w powiecie grodzkim , 71,4% w powiecie ziemskim). W ciągu 12 m-cy 2009r. prace subsydiowane podjęły 1164 osoby , co stanowiło 23,1% ogólnej liczby podejmujących pracę. W stosunku do 2008r. liczba osób podejmujących pracę subsydiowaną zmalała o 93 osoby . W obu powiatach sytuacja wyglądała następująco : - powiat grodzki - 530 osób podjęło prace subsydiowane (18,8% , spadek o 206 osób) , - powiat ziemski - 634 osoby podjęły prace subsydiowane (28,6%, wzrost o 113 osób). Wśród uczestników prac subsydiowanych największą grupę stanowiły osoby biorące udział : w robotach publicznych - 36,0% ogółu biorących udział w tych pracach , w pracach po dofinansowaniu , wyposażenia i doposażenia miejsca pracy - 28,8% i w pracach po dofinansowaniu działalności gospodarczej - 21,7%.

ZIEMSKIPOWIAT GRODZKIPOWIAT WLKP.PUP GORZÓW

Osoby podejmujące zatrudnienie w 2008r. z podziałem na rodzaj pracy przedstawia tabela : 2009r.

Udział % do ogółu zatrudnionych

Wzrost, spadek (-) w stosunku do 2008r.

100

5036

100

112

1257

25,5

1164

23,1

-93

-praca niesubsydiowana

3667

74,5

3872

76,9

205

Podjęcie pracy ogółem

2964

100

2822

100

-142

-praca subsydiowana

736

24,8

530

18,8

-206

-praca niesubsydiowana

2228

75,2

2292

81,2

64

Podjęcie pracy ogółem

1960

100

2214

100

254

-praca subsydiowana

521

26,6

634

28,6

113

-praca niesubsydiowana

1439

73,4

1580

71,4

141

2008r.

Udział % do ogółu zatrudnionych

Podjęcie pracy ogółem

4924

-praca subsydiowana

51


7.2.1. Prace interwencyjne. Prace interwencyjne to jedna z form zatrudnienia subsydiowanego polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą, ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ciągu 2009r. w PUP w wyniku skierowania przez urząd pracy zatrudnienie przy pracach interwencyjnych uzyskało 139 osób. Stanowili oni 2,8% ogółu podejmujących zatrudnienie i 11,9% ogółu podejmujących pracę subsydiowaną. W porównaniu do grudnia 2008r. ilość zatrudnionych przy pracach interwencyjnych była mniejsza o 77 osób. W powiatach sytuacja wyglądała następująco : - powiat grodzki - 52 osoby (o 35 osób mniej niż w 2008r.), - powiat ziemski - 87 osób (o 42 osoby mniej niż w 2008r.). Spośród bezrobotnych, którzy w 2009r. podjęli prace interwencyjne : - 40 osób to bezrobotni do 25 roku życia (powiat grodzki - 20 osób, powiat ziemski - 20 osób), - 37 bezrobotnych to osoby powyżej 50 roku życia (powiat grodzki - 15 osób, powiat ziemski - 22 osoby), - 29 osób to długotrwale bezrobotni (powiat grodzki - 3 osoby, powiat ziemski - 26 osób), - 92 osoby to kobiety (powiat grodzki - 38 osób, powiat ziemski - 54 osób), - 43 osoby to mieszkańcy na wsi . 7.2.2. Roboty publiczne. Liczbę bezrobotnych podejmujących prace interwencyjne i roboty publiczne przedstawia tabela : Osoby skierowane w 2008r.

Udział % w stosunku do ogólnej liczby podjęć 52

Osoby skierowane w 2009r.

Udział % w stosunku do ogólnej liczby podjęć

Wzrost, spadek (-) 09/08


pracy PUP GORZÓW WLKP.

POWIAT GRODZKI

POWIAT ZIEMSKI

Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace interwencyjne Roboty publiczne

pracy

216

4,4

139

2,8

-77

148

3,0

419

8,3

271

87

2,9

52

1,8

-35

11

0,4

77

2,7

66

129

6,6

87

3,9

-42

137

7,0

342

15,4

205

Roboty publiczne to kolejna forma pracy subsydiowanej polegająca na zatrudnianiu osób bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac przez gminy , organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką : ochrony środowiska , kultury , oświaty , kultury fizycznej turystyki , opieki zdrowotnej , bezrobocia oraz pomocy społecznej , a także spółki wodne i ich związki . W okresie od stycznia do grudnia 2009r. pracę w ramach robót publicznych podjęło 419 osób, tj. o 271 osób więcej niż w analogicznym okresie 2008r., z tego z powiatu grodzkiego 77 osób (wzrost o 66 osób ) ,

a z powiatu

ziemskiego 342 osoby (wzrost o 205 osób). Stanowili oni 8,3% ogółu podejmujących pracę (powiat grodzki - 2,7% , powiat ziemski - 15,4%) i 36,0% ogółu podejmujących prace subsydiowane (powiat grodzki - 14,5% , powiat ziemski - 53,9%). Wśród tych 419 osób , 41 osób to bezrobotni do 25 roku , 173 osoby powyżej 50 roku życia , a 131 długotrwale bezrobotni. Uczestnikami robót publicznych było 218 mężczyzn i 201 kobiet. Z tego w powiatach sytuacja wyglądała następująco : - osoby do 25 roku życia (powiat grodzki - 15 osób , powiat ziemski - 26 osób), - powyżej 50 roku życia (powiat grodzki - 30osób , powiat ziemski - 143 osoby) - długotrwale bezrobotni (powiat grodzki - 7 osób, powiat ziemski - 124 osoby).

53


7.2.3. Dofinansowanie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. W ramach usług rynku pracy ukierunkowanych na łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacje zawodową wyróżnić można : 1.

przyznanie jednorazowo dla zarejestrowanych bezrobotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej ,

2.

refundację kosztów , jakie poniósł pracodawca na wyposażenie lub

doposażenie

stanowiska

pracy

dla

skierowanego

bezrobotnego. W trakcie 2009r. 253 osobom bezrobotnym

przyznano jednorazowe

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj. o 60 więcej niż w roku poprzednim. Z tego w powiecie grodzkim 171 osobom (o 40 więcej), a w powiecie ziemskim 82 osobom (o 20 więcej). W ogólnej liczbie bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w ramach tej formy odsetek kobiet w PUP wyniósł 37,9% (powiat grodzki - 32,2%, powiat ziemski - 50,0%), natomiast osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 18,2%. Osoby długotrwale bezrobotne (15 osób) stanowiły 5,9%, osoby do 25 roku życia (27 osób) - 10,7%, a osoby powyżej 50 roku życia (17 osób) 6,7%. W powiatach odsetek wyniósł odpowiednio : powiat grodzki 5,3%; 9,9%; 7,6% , powiat ziemski 7,3%; 12,2%; 4,9%. W analogicznym okresie przyznano pracodawcom refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wyniku czego utworzono 335 miejsc pracy, z tego w powiecie grodzkim 222 miejsca pracy, a w powiecie ziemskim 113 miejsc pracy. W porównaniu do 2008r. w ramach tej formy utworzono o 348 miejsc mniej w PUP Gorzów Wlkp. , o 275 mniej w powiecie grodzkim , a w powiecie ziemskim o 73 miejsca mniej.

54


W ogólnej liczbie bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w ramach tej formy , odsetek kobiet wyniósł 58,2% (w powiecie grodzkim - 54,5% , w powiecie ziemskim - 65,5%) , natomiast osób zamieszkałych na wsi 28,7%. W grupie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy uczestniczących w tej formie aktywizacji: • 109 osób to bezrobotni do 25 roku życia , tj. 32,5% ogółu uczestników tej formy , - powiat grodzki - 73 osoby (32,9% ogółu uczestników w tym powiecie), - powiat ziemski - 36 osób (31,9% ogółu uczestników w tym powiecie) , • 22 osoby to bezrobotni powyżej 50 roku życia (6,6%) - powiat grodzki - 15 osób (6,8%) , -

powiat ziemski - 7 osób (6,2%) ,

• 19 osób to długotrwale bezrobotni (5,7%) - powiat grodzki - 6 osób (2,7%) , - powiat

ziemski - 13 osób (11,5%).

7.2.4. Staże i przygotowania zawodowe w miejscu pracy. Te formy aktywizacji umożliwiają osobom bezrobotnym nabycie praktycznych umiejętności , do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą w przypadku stażu oraz zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą , pracodawcą i bezrobotnym w przypadku przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Liczba osób podejmujących staż przedstawiona w tabelce. Liczba aktywizowanych osób 2008 rok 2009 rok

Wzrost, spadek (-) 09/08

PUP GORZÓW WLKP.

789

1543

754

POWIAT GRODZKI

515

1001

486

POWIAT ZIEMSKI

274

542

268

55


W 2009 roku staże rozpoczęły 1543 osoby, tj. o 754 osoby więcej niż w 2008 roku, z tego w powiecie grodzkim 1001 osób (o 486 osób więcej), a w powiecie ziemskim 542 osoby (o 268 osoby więcej). Spośród bezrobotnych, którzy rozpoczęli staż : - 1158 osób to kobiety (75,0% ogólnej liczby uczestników stażu), z tego : w powiecie grodzkim 714 kobiet (71,3% ogólnej liczby uczestników staży

w powiecie grodzkim), w powiecie ziemskim 444 kobiety (81,9% ogólnej liczby uczestników

staży w powiecie ziemskim), - 366 osób to bezrobotni mieszkańcy wsi (23,7% ogółu), - 998 to osoby do 25 roku życia, z tego : 

w powiecie grodzkim 616 osób,

w powiecie ziemskim 382 osoby,

- 104 to osoby powyżej 50 roku życia , z tego :  w powiecie grodzkim - 80 osób , w powiecie ziemskim - 24 osoby ,

- 175 osób to długotrwale bezrobotni, z tego :

W

w powiecie grodzkim - 118 osób,

w powiecie ziemskim - 57 osób. 2009r. staż ukończyło ogółem 1335 osób, z tego 850 osób z powiatu

grodzkiego i 485 osób z powiatu ziemskiego . Pracę w trakcie lub po ukończeniu programu podjęło 646 osób (powiat grodzki - 401 osób , powiat ziemski - 245 osób). W styczniu 2009r. w PUP Gorzów Wlkp. 62 osoby bezrobotne zostały skierowane do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy w powiecie grodzkim 34 osoby , a w powiecie ziemskim 28 osób. Zgodnie ze zmianami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 1 lutego 2009r. nie było kierowanych osób na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. W grupie skierowanych bezrobotnych na przygotowanie zawodowe 49 osób to kobiety (79,0% ogółu uczestników tej formy), z tego 56


w

powiecie

grodzkim

23

kobiety

(67,7%

ogółu

uczestników

w tym powiecie), a w powiecie ziemskim 26 kobiety (92,9% ogółu uczestników w powiecie ziemskim). Mieszkańcy wsi w liczbie 24 osób biorący udział w przygotowaniu zawodowym stanowili 38,8% ogółu. Spośród bezrobotnych, którzy uczestniczyli w przygotowaniu zawodowym : - 7 osób to bezrobotni do 25 roku życia, z tego : 

w powiecie grodzkim 2 osoby,

w powiecie ziemskim 5 osób ,

- 19 to osoby powyżej 50 roku życia z tego : 

w powiecie grodzkim 14 osób,

w powiecie ziemskim 5 osób,

- 21 osób to długotrwale bezrobotni , z tego : 

w powiecie grodzkim 11 osób ,

w powiecie ziemskim 10 osób .

W 2009r. przygotowanie zawodowe ukończyło 55 osób w PUP , 32 osoby w powiecie grodzkim i 23 osoby w powiecie ziemskim . Pracę w trakcie lub po zakończeniu programu podjęły 24 osoby (powiat grodzki - 15 , a powiat ziemski - 9 osób). 7.2.5. Prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W okresie 12 miesięcy 2009 roku do wykonania prac społecznie użytecznych skierowanych zostało 290 osób (o 3 osoby więcej niż w 2008r.), w powiecie grodzkim 71 osób (o 36 więcej), a w powiecie ziemskim 219 osób (o 33 więcej). 57


Liczbę zaktywizowanych osób w ramach prac społecznie użytecznych przedstawia tabela : Liczba osób bezrobotnych 2008 rok

2009 rok

Wzrost, spadek (-) 2009/2008

PUP Gorzów Wlkp.

287

290

3

Powiat Grodzki

35

71

36

Powiat Ziemski

252

219

-33

W grupie uczestników tej formy aktywizacji : •

174 osoby to kobiety, tj. 60,0% ogółu skierowanych do prac społecznie użytecznych, z tego : 

w powiecie grodzkim 35 kobiet (49,3% ogółu skierowanych w powiecie grodzkim),

w powiecie ziemskim 139 kobiety (63,5% ogółu skierowanych w powiecie ziemskim),

170 osób zamieszkałych na wsi, czyli 58,6% ogółu,

174 długotrwale bezrobotnych (60,0%), z tego :

8.

w powiecie grodzkim 31 osób (43,7%),

w powiecie ziemskim 143 osoby (65,3%),

129 osób powyżej 50 roku życia (44,5%), z tego : 

w powiecie grodzkim 49 osób (69,0%),

w powiecie ziemskim 80 osób (36,5%),

15 osób do 25 roku życia (5,2%), z tego : 

w powiecie grodzkim 1 osoba (1,4%),

w powiecie ziemskim 14 osób (6,4%).

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY. Jednym z instrumentów ekonomicznym służących do łagodzenia skutków

bezrobocia oraz aktywizacji osób pozostających bez pracy jest Fundusz Pracy (FP). Dysponentem FP jest minister właściwy do spraw pracy. Strukturę wydatków na finansowanie poszczególnych programów na rzecz promocji zatrudnienia zawiera zestawienie : 58


Kwoty w tys. zł za 2009r. 2054,7

Wyszczególnienie

z tego

Koszty szkoleń dodatki szkoleniowe stypendia za okres szkolenia kwoty należne instytucjom szkoleniowym pożyczki szkoleniowe koszty studiów podyplomowych

z tego

Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Refundacje kosztów wyposaż. i doposaż. stanowiska pracy Środki na podjęcie działalności Stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne za okres stażu za okres przygotowania zawodowego za okres nauki

Koszty przejazdu , zakwaterowania i wyżywienia Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną Koszty badań bezrobotnych Razem:

Udział % 10,73

4,5 626,8 1391,5 2,5 29,4

0,2 30,5 67,7 0,1 1,5

564,1 2553,6 204,7 1723 3519,3 8123,6

2,95 13,34 1,07 9,00 18,38 42,42

7311,3 801,4 10,9

90,0 9,9 0,1

201,8 5,5 197,6 19147,9

1,05 0,03 1,03 100

W 2009r. w PUP Gorzów Wlkp. wydatki z FP wynosiły 32.309,2 tys. zł (o 8.032,3 tys. zł więcej niż w 2008r.), z tego : 

zasiłki dla bezrobotnych - 11.737,9 tys. zł (36,3%),- wzrost o 4.604,7 tys. zł,

dodatki aktywizacyjne - 439,4 tys. zł (1,4%), - wzrost o 111,9 tys. zł ,

świadczenia integracyjne - 231,5 tys. zł (0,7%), - wzrost o 19,0 tys. zł

programy na rzecz promocji zatrudnienia - 19.147,9 tys. zł (59,3%), wzrost o 3.389,9 tys. zł ,

pozostałe wydatki - 752,5 tys. zł. (2,3%) - spadek o 93,2 tys. zł.

Sporządziła : E. Demków 59

/Analiza%20rynku%20pracy  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/7cfb1078-a1d6-45f9-9b53-5e4b49b5f276/Analiza%20rynku%20pracy%202009%20rok.doc

Advertisement