Page 1

Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 7 360 643 fax. (095) 7 360 669

............................................................... (pieczęć firmowa)

............................................................ (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

WNIOSEK o refundację poniesionych kosztów wraz z rozliczeniem Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 lub 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj.: Dz.U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm. ), § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 poz. 457 ) oraz umowy z dnia ........................, numer …………….../2013 o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wnioskuję o rozliczenie poniesionych wydatków, stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia oraz skierowanie osoby bezrobotnej. Oświadczam, że : 1) zestawienie wydatków wykazanych w tabeli poniżej nie zawiera / zawiera* ……………….……… wydatków, na których finansowanie otrzymałem/am wcześniej środki publiczne; 2) na dzień dzisiejszy nie jestem / jestem* …………………..…..……….zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako

podatnik VAT ;

3) nie przysługuje/ przysługuje*…………………….……… mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego oraz : a) zobowiązuję się dokonać zwrotu na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.), podatku naliczonego dotyczącego

zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych

środków, w terminie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 7 360 643 fax. (095) 7 360 669

* wpisać słownie - określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot deklaracji podatkowej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; - 30 dni od dnia dokonywania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotuw przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu ; b) nie będę ubiegać się / będę ubiegać się* …………………….…………..o odzyskanie podatku VAT i nie przedłożę / przedłożę* ……………….……………wymienionych poniżej w tabeli faktur w Urzędzie Skarbowym celem skorzystania z przysługujących mi uprawnień; 4) jeśli stanę się podatnikiem VAT, nie będę się ubiegał/a/ będę się ubiegać*………………………… o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych w tabeli poniżej wydatkach ani o zwrot podatku naliczonego z faktur przedstawionych do rozliczenia , w przypadku przysługiwania mi w przyszłości prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo zwrotu podatku, dokonam jego zwrotu na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w terminie określonym w pkt 3a );

5) Wnioskuję o wypłatę refundacji w kwocie: a) ………………………………….. brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT; b)

……………………………….. netto tj. pomniejszonej o kwotę podatku VAT, (tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nastąpił zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego);

........................................................................................ (data, pieczątka, podpis Przedsiębiorcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 7 360 643 fax. (095) 7 360 669

* wpisać słownie ADNOTACJA URZĘDU W dniu …………………………… , po przeprowadzonej wizycie w miejscu utworzenia stanowiska/ stanowisk

pracy

,

pracownicy

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w

Gorzowie

Wlkp.

……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. …………………… stwierdzają / nie stwierdzą ……………….…………………..utworzenie stanowiska/ stanowisk pracy oraz

jego

/

ich

wyposażenie

lub

doposażenie

zgodnie

z

zawartą

umową

nr …………………………... ………………………… ( podpis i pieczątka pracownika )

………………………… ( podpis i pieczątka pracownika )

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 7 360 643 fax. (095) 7 360 669

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY LP.

RODZAJ PONIESIONEGO WYDATKU (WPISAĆ ZGODNIE Z KATALOGIEM WYDATKÓW WSKAZANYM W UMOWIE) 1)

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY

NUMER

FORMA

DATA

KWOTA

KWOTA PODATKU

FAKTURY

ZAPŁATY

ZAPŁATY2)

BRUTTO

VAT

STAWKA PODATKU VAT (%)

RAZEM: 1) proszę wpisać zgodnie ze specyfikacja wskazaną w § 2ust. 1 ww. umowy 2) proszę wpisać datę faktycznego dokonania zapłaty tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatność kartą płatniczą.

.......................................................................... (data, pieczątka, podpis Przedsiębiorcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[Title will be auto-generated]  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/eb143bdf-9f37-429c-9473-637ca9751c67/wniosek%20o%20refundacj%C4%99%20poniesionych%20wydatk%C3%B3w%20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you