CSR-rapport 2021

Page 1

CSR-rapport 2021


Gorrissen Federspiel | CSR-rapport 2021 Redaktion Lonni Park Lynge, Camilla C. Collet, Martin André Dittmer, Sara Jursic, Gorrissen Federspiel Layout og opsætning Denise Hennig, Gorrissen Federspiel Fotos Kristian Holm Pressefotos: Human Practice Foundation, The Ocean Cleanup Gorrissen Federspiel Axel Towers Axeltorv 2 1609 København V +45 33 41 41 41 Prismet Silkeborgvej 2 8000 Aarhus C +45 86 20 75 00 contact@gorrissenfederspiel.com gorrissenfederspiel.com Marts 2022


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 003 AF 052

Indhold Nye krav til bæredygtighed 005 Vores arbejde med samfundsansvar 006 Vores fokus 008 Menneskerettigheder 012 Aftale sikrer 1000 kaffefarmere i Nepal 016 Indre Styrke til flere skoleelever 018 Kammerkoncert for dialog og tolerance 020 Her støtter vi også 022 Arbejdskraft 024 Skærpet kamp om talenterne 028 Lige mulighed for succes 030 Miljø 034 En aftale for renere verdenshave 038 Rent kontor med god samvittighed 041 Digitale arbejdsgange formindsker papirforbruget 042 Kaffeleverandør mindsker klimaaftryk 044 Antikorruption 046 Politik for antikorruption skal ud blandt medarbejderne 050


SIDE 004 AF 052

CSR-RAPPORT 2021


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 005 AF 052

Nye krav til bæredygtighed Der stilles i dag større krav til, at man som virksomhed er sit samfundsansvar bevidst, og driver sin forretning på en bæredygtig måde. Vi mærker det fra vores klienter, vi mærker det i den generelle samfundsdebat, og vi mærker det fra vores medarbejdere. Klienterne ønsker samarbejds­ partnere, der matcher deres egne e­ tiske standarder, medarbejdere ønsker ­a rbejdsgivere, der har klare værdier, og som kan skabe et tydeligt ”purpose”, og borgerne ønsker virksom­heder, der tager ansvar og som er med til at skubbe til den bæredygtige udvikling. Som virksomhedsaktør og som juridisk rådgiver for virksomheder, der selv er i gang med en bæredygtig transfor­ mation, oplever vi, at samfundsansvar er gået fra gode intentioner til krav om fakta og ­dokumenterbare resultater. Udviklingen er samtidig styret regulatorisk, hvor flere brancher underlægges ny lovgivning.

I Gorrissen Federspiel ønsker vi at drive vores firma på en ansvarlig og bære­ dygtig måde, hvor vores medarbejdere ­trives og udvikler sig, og hvor vi med vores viden hjælper bedst muligt, blandt andet via pro bono-projekter. Samtidig ønsker vi at sætte det mindst mulige klimaaftryk i ­forbindelse med vores forretningsdrift. De ti principper i FN’s Global Compact i kombination med udvalgte verdens­mål er vores pejlemærke. Vi har taget aktivt stilling til samfundsansvar og bæredygtighed siden 2018, hvor vi tilslut­ tede os Global Compact. Det gør vi fortsat. Ikke kun fordi det er et krav, men fordi det er det rigtige at gøre.

Martin André Dittmer Managing Partner


SIDE 006 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Vores arbejde med samfundsansvar Med FN’s Global Compact som pejlemærke har vi i Gorrissen Federspiel gennem de seneste år haft fokus på professionalisering af vores arbejde med samfundsansvar. I dag er bæredygtighed og samfundsansvar en prioriteret del af vores virksomhedsledelse og forretningsaktiviteter.

CSR-udvalget – CSR-udvalget arbejder for, at vi som virksomhed lever op til gældende regler, stan­ darder og best practices på CSR-området. Camilla C. Collet Partner, formand for CSR-udvalget Martin André Dittmer Managing Partner Sara Jursic HR-direktør


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 007 AF 052

Nye initiativer i 2021 FN’s Global Compact er vores fundament for ­a rbejdet med samfundsansvar suppleret med FN’s Verdensmål, hvor vi har udvalgt syv af de 17 verdens­mål, som repræsenterer de fokus­ områder, hvor vi kan gøre en indsats. Når vi taler om sam­ fundsansvar og om at drive vores firma på en ansvarlig og bæredygtig måde, ­fokuserer vi primært på, at vores med­

arbejdere har de bedste ­rammer for at trives og udvikle sig, og at vores viden kommer i spil, hvilket eksempelvis sker via engagement i netværk og organisationer, arrange­menter samt pro bono-projekter. Vi ­a rbejder også med at ­mindske det klimaaftryk, vi sætter i for­ bindelse med udøvelsen af vo­ res virksomhed. Som udbyder af højt specialiseret juridisk rådgiv­ ning om virksomheders a­ rbejde med strategisk c­ompliance og samfundsansvar s­piller Gorrissen Federspiel en ­særlig rolle for at værne om og ­beskytte menneskerettig­ hederne. Vi ønsker at bruge ­vores position i dansk erhvervs­ liv samt juridiske kompetencer til at støtte virksomheder og organisa­tioner, der arbejder for at sikre, at der ikke sker brud på menneske­r ettighederne. Som rettesnor for vores pro bono-projekter har vi valgt at centrere indsatsen omkring retssikkerhed og udvikling og uddannelse af børn og unge i Danmark og i udlandet. Det har vi gjort for at bidrage bedst muligt med vores ­kompetencer. Ofte hjælper vi organisa­tioner og initiativer, der ellers vil­ le have svært ved at få den ­nødvendige juridiske bistand, lige­som vi også støtter en række projekter økonomisk. Det har vi også gjort igennem 2021, hvor nye initiativer er kommet til.

Rapport om samfundsansvar – Siden 2018 har vi kommunikeret særskilt om vores samfundsansvar med udgivelsen af en rapport over udviklingen i vores aktiviteter inden for menneskeret­ tigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

Da Gorrissen Federspiel i 2018 tilsluttede sig FN’s Global Compact, ­sagde vi også ja til at arbejde mere systematisk og strategisk med samfunds­ ansvar. Vi ønskede at tage ­aktivt stilling, og det gør vi stadig. Siden da har vi arbejdet på at integrere Global Compacts ti principper om menneskeret­ tigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption i vores strategi og i vores daglig drift. Det betyder også, at vi gennem de seneste år har igang­ sat og gennemført en lang ræk­ ke tiltag og initiativer, der un­ derstøtter vores arbejde med samfundsansvar og vores ønske om at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde.


SIDE 008 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Vores fokus Verdens mest omfattende ­initiativ for virksomheders ansvar, FN’s Global Compact, er Gorrissen ­Federspiels rettesnor for ­arbejdet med samfundsansvar. Siden vi ­tilsluttede os initiativet i 2018, har vi yderligere understøttet ­indsatsen ved at fokusere på syv af de 17 verdensmål.


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 009 AF 052

Menneskerettigheder

Arbejdskraft FN’s verdensmål FN’s verdensmål for bære­dygtig udvikling trådte i kraft den 1. j­anuar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen for en inter­ national indsats mod en mere bæredygtig udvikling. Verdensmålene ud­ gør 17 konkrete mål og 169 del­ mål. I Gorrissen Federspiel ­foku­serer vi som virksomhed særligt på vores bidrag inden for syv v ­erdensmål, der re­ præsenterer de fokus­områder, hvor vi kan gøre en indsats. De fungerer sammen med Global Compact som ­fundamentet for, hvordan vi ­ prioriterer ­ vores ­arbejde med samfunds­ansvar og ­bæredygtighed.

Miljø

Antikorruption FN’s Global Compact Global Compacts mission er at skabe en bedre verden gen­ nem en global bevægelse af ­a nsvarlige virksomheder. Det er verdens mest omfattende i nitiativ for virksomheders ­ samfundsansvar. Udgangspunktet er ti grundlæggende principper, der bygger på internationale ­konventioner om menneskeret­ tigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. Som virksomhed for­ pligter man sig til at efterleve de ti principper ved at inkor­porere dem i strategier, p ­ olitikker og procedurer. I Gorrissen Federspiel tilsluttede vi os Global Compact i 2018.

Vores metode for rapportering af samfundsansvar Da vi tilsluttede os Global Compact i 2018, forpligtede vi os samtidig til at aflægge en år­ lig status på indsats, fremdrift og forventet udvikling. Vores første CSR-rapport dækkede kalenderåret 2018. I denne rappor t har vi tematiseret vores fokus­ o mråder efter Global Compacts fire ­ t emaer om ­menneskerettig­heder, arbejds­ kraft, miljø og antikorruption. For hvert tema rede­ gør vi for vores ambitioner, målsætninger og udvikling, ­ligesom vi tydeliggør, hvordan verdens­m ålene er ­i ntegreret i det e­ nkelte tema og vores ­initiativer.


SIDE 010 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

535

Medarbejdere i København

Medarbejdere i alt

407

* Medarbejdere i Aarhus

128

27 51

Partnere

78

Stud.jur.er

94

Advokatfuldmægtige

132

Advokater

153

Stabe

* Antal medarbejdere ved udgangen af 2021

Senioradvokater


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 011 AF 052

Kønsfordeling

253 jurister (ekskl. partnere)

535 medarbejdere

124 mænd / 129 kvinder

51 partnere

235 mænd / 300 kvinder

43 mænd / 8 kvinder

Overordnede fakta

Samlet gennemsnitsalder

36

Udstationeringer hos klienter

23

Advokatbestallinger

19

Stud.jur.er på uddannelsesorlov i udlandet Udstationeringer på internationale advokatkontorer

11 1


SIDE 012 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Menneskerettigheder


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 013 AF 052


SIDE 014 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Menneskerettigheder

I vores arbejde med menneskerettigheder tilslutter vi os prin­ cipperne i FN’s Global Compact; Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og Princip 2: Sørge for, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

Vores ambitioner I Gorrissen Federspiel ønsker vi, at alle medarbejdere, klienter og øvrige sam­ arbejdspartnere skal opleve, at de arbejder i en professionel atmosfære, der fremmer lige beskæftigelsesmuligheder og forbyder diskriminerende adfærd og chikane. Som udbyder af højt specialiseret juridisk rådgivning om ­v irksomheders arbejde med strategisk compliance og samfundsansvar spiller Gorrissen Federspiel en særlig rolle for at værne om og beskytte ­menneskerettighederne. Vores rådgivning omhandler også medarbejdervilkår hos internationale ­samhandelsparter, hvilket kan indbefatte forhold som foreningsfrihed og ­forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde. Vi ønsker også at bruge vores position i dansk erhvervsliv samt juridiske kompetencer til at støtte virksomheder og organisationer, der arbejder for at sikre, at der ikke sker brud på menneskerettighederne. Som rettesnor for vores pro bono-projekter har vi valgt at centrere indsatsen omkring retssikkerhed og udvikling og uddannelse af børn og unge i Danmark og i udlandet. Det har vi gjort for at bidrage bedst muligt med vores kompetencer. Vigtigheden af fokus på menneskerettigheder Det er ikke alle steder, hvor menneskerettigheder er en selvfølge, og som ­samfundsaktør med juraen som vores fundament er vi bevidste om, at der påhviler os et ansvar for at beskytte og værne om menneskerettighederne. Vi ser ingen væsentlige risici relateret til menneskerettigheder i vores aktiviteter eller i relationen til vores forretningsforbindelser. Vi har dog en forventning om, at klienter, samarbejdspartnere og leverandører arbejder i overensstemmelse med gældende konventioner på området, og vi er til stadighed opmærksomme på vores ansvar for god etisk adfærd, når vi vælger samarbejds­ partnere og leverandører og indgår relationer med klienter. Som arbejdsgiver har vi fokus på diversitet og inklusion. Alle med­ arbejdere skal føle sig behandlet med respekt og med lige mulighed for at blive succesfulde i deres job. Vores medarbejdere stiller i dag større krav til deres arbejdsplads, også når det gælder socialt ansvar. At være en inkluderende ­arbejdsplads er afgørende for, at vi også fremover kan tiltrække og fastholde de dygtigste talenter i branchen. Målsætninger for 2021 Vi havde som målsætning at fortsætte vores arbejde med at bidrage til at sikre retssikkerhed i Danmark og fortsat fokusere vores indsats på uddannelse og udvikling af børn og unge i Danmark og udlandet. Samtidig ville vi formulere en detaljeret politik for diversitet og inklusion.


CSR-RAPPORT 2021

Udvikling i 2021 og forventninger til fortsat udvikling Gennem 2021 har vi igen støttet organisationer og været involveret i pro bono-­ projekter inden for områderne retssikkerhed samt udvikling af børn og unge. Vi har ligesom i de foregående år fortsat vores bistand til udarbejdelse af høringssvar på lovforslag i regi af Danske Advokater og Advokatsamfundet, lige­ som vi har fortsat vores engagement i en række initiativer fra de foregående år. I 2021 lagde vi igen hus til en bootcamp for ­nonprofit-organisationen Project Access, der hjælper danske studerende med at søge ind på deres drømme­universitet. 28 danske studerende deltog i bootcampen, der forløb over en weekend. Vores støtte til Human Practice Foundation bestod i 2021 af et økono­ misk bidrag til støtte for projektet Indre Styrke, der skal bredes ud til endnu flere danske skoleelever, der mistrives. Vi hjalp desuden med de juridiske rammer i en aftale mellem 1000 nepalesiske kaffebønder og Hagen Espresso Bars, der får betydning for 3500 nepalesiske familiers levebrød. Vi støttede også en række organisationer gennem donationer, ligesom vi fortsatte allerede igangværende engagementer i blandt andet Forælder Fonden og Mission Afrika. I 2021 fik vi i Gorrissen Federspiel også en detaljeret politik for ­diversitet og inklusion, hvor vi nedfældede allerede eksisterende praksis. Med politikken har vi forpligtet os til at sikre et arbejdsmiljø, hvor alle behandles med respekt og værdighed. 2021 blev også året, hvor Gorrissen Federspiel nedsatte sin første tænke­tank for diversitet og inklusion med medarbejdere på tværs af Gorrissen Federspiel. Tænketanken mødes 3-4 gange årligt og drøfter diversitet og emner som rekruttering, lige muligheder for alle, kvoter og rollemodeller. Mål for 2022 Vi vil fortsætte vores fokus på pro bono-arbejde inden for vores to indsats­ områder retssikkerhed samt uddannelse og udvikling af børn og unge i både Danmark og i udlandet. I forlængelse af Gorrissen Federspiels nye tænketank for diversitet og inklusion fortsætter vi arbejdet med at styrke diversitet og inklusion. Det er også vores ambition at vurdere behovet for særlige tiltag for at sikre LGBTQIA+ rettigheder og inklusion.

SIDE 015 AF 052

Verdensmål

Målsætning mødt

Fuldt


SIDE 016 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Aftale sikrer 1000 kaffefarmere i Nepal

Gorrissen Federspiel har siden 2016 støttet Human Practice Foundations engagement i blandt andet Nepal. I 2021 har vi bistået i forbindelse med en aftale mellem 1000 kaffefarmere og Hagen Espresso Bars.


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 017 AF 052

"Vi er utrolig glade for at kunne bidrage til HPF’s udvikling ved at bistå med løbende juridisk pro bono-arbejde til fonden."

Partnerskabet mellem den velgørende ­organisation Human Practice Foundation (HPF) og Gorrissen Federspiel tog sin ­begyndelse i 2016. Her bidrog vi til gen­ opførelsen af Bhagawati Secondary School i den nepalesiske bjergby Dumkot. Vi har gennem ­årene fortsat vores engagement i HPF g ­ ennem såvel økonomisk støtte som juridisk ­rådgivning pro bono. I 2021 hjalp vi med at få formali­ seret en aftale mellem 1000 nepalesiske ­farmere fra Taplejung og Hagen Espresso Bars, der har flere forskellige kaffebarer med højkvalitetskaffe i London, hvor de også sælger kaffebønner. Overskuddet fra salget af de ­nepale­siske bønner går direkte tilbage til farmerne. Velgørenhedsmodellen fra HPF gør, at man er i stand til at hjælpe 3500 ­familier med at sikre deres levebrød. Mikkel Fritsch, partner i Gorrissen Federspiel, har hjulpet med at få de juri­ diske rammer i aftalen på plads. ”Vi er utrolig glade for at kunne ­bidrage til HPF’s udvikling ved at bistå med løbende juridisk pro bono-arbejde til ­fonden,” siger Mikkel Fritsch.

Øger børns mulighed for uddannelse Igennem flere år har HPF arbejdet på for­ skellige landbrugsprojekter for at skabe en bæredygtig indtægtskilde for lokalbefolk­ ningen, herunder dette kaffeprojekt. Mere end 750 kaffefarmere er blevet uddannet, og der er plantet næsten 150.000 kaffeplanter. Projektet har stor betydning i forhold til at skabe forandring for de kommende genera­ tioner. Børn fra fattige husstande skal ofte bidrage ved at arbejde og lave huslige pligter i løbet af dagen. Ved at forældrene får en indtægtskilde gennem blandt andet kaffe­ produktion, øges børnenes muligheder for at få en uddannelse af høj kvalitet.

Fremskridt på skolen I 2018 åbnede Bhagawati Secondary School i bjergbyen Dumkot blandt andet med s­ tøtte fra Gorrissen Federspiel. Udover at inde­ holde otte nye klasselokaler, bibliotek, ­computerrum og et køkken, er skolen også jordskælvssikret. Skolen har i 2021 været u ­ dfordret af coronapandemien og har ligesom mange ­ a ndre skoler også været ramt af n ­ edlukninger. Her har man i stedet ­forsøgt sig med ­alternative undervisnings­ muligheder, som mobiltelefoner med læringsapps, radio­ u dsendelser samt ­undervisningsmateriale til selvlæring, så eleverne kunne fortsætte med at lære nyt. En rapport fra skolen viser, at der er store fremskridt på skolen. Blandt andet er den gennem­snitlige læring i faget engelsk steget med 12,8 pct., frafaldet af elever er faldet med 47,35 pct., mens der har været en lille stigning i tilmeldings­procenten på 7,2 pct. ”I Danmark tager vi det for givet, at børn går i skole og uddanner sig. Andre ­steder er skolegang langt fra en ­selvfølge. Det er fastslået, at skolegang er en af de bedste måder at bryde med fattigdom og give børnene en lysere fremtid. Vi er ­derfor glade for at støtte HPF og deres vigtige ­a rbejde med at give flere børn en god ­skolegang,” siger Managing Partner Martin André Dittmer.


SIDE 018 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Indre Styrke til flere skoleelever Vigtigheden af fokus på børns trivsel er ikke blevet mindre efter coronapandemien. Vi har i 2021 igen støttet projekt Indre Styrke, hvis formål er at styrke danske folkeskolelevers trivsel.


CSR-RAPPORT 2021

Det startede som et dansk pilotprojekt ­tilbage i 2019 på Humlebæk Skole, men ­siden da har projekt Indre Styrke fået v­ inger og er blevet introduceret til flere elever, blandt andet i Fredensborg og i Aarhus. Med støtte fra blandt andre Gorrissen Federspiel er projektet nu klar til at gå ind i næste fase, der bliver en egentlig modelskole. Her skal Indre Styrke være en integreret del af elevernes skolegang, hvor projektet tidligere har været f­orbeholdt ­udvalgte elever.

SIDE 019 AF 052

En del af et positivt fællesskab Formålet med Indre Styrke er at styrke skoleelevers trivsel, sociale kompetencer og evne til at indgå i et fællesskab samt at træne lærerne i relationskompetence. Pilotprojektet på Humlebæk Skole blev i sin tid udviklet i samarbejde med Børns Livskundskab og Fredensborg Kommune. Tidligere erfaringer viser, at børn, der har deltaget i et Indre Styrkeforløb, har fået styrket selvværdet, har fået et mere positivt selvbillede og følelsen af at være en del af et positivt fællesskab. ”Skolebørns trivsel har i den grad været under pres de seneste to år, hvor ­mange på grund af nedlukninger har været væk fra deres fællesskaber og mange har følt sig ensomme, og flere børn har udvist tegn på mistrivsel. Derfor er et projekt som Indre Styrke kun blevet endnu mere aktuelt,” siger Martin André Dittmer, Managing Partner i Gorrissen Federspiel. Lige muligheder for uddannelse Martin André Dittmer peger på, at netop uddannelse og udvikling af børn og unge er et centralt område for Gorrissen Federspiels arbejde med samfundsansvar. ”Vi mener, at alle børn fortjener lige muligheder for uddannelse og udvik­ ling. Derved skabes det bedste fundament for deres fremtid. Ingen børn bør ­mis­t rives i skolen, og derfor er Indre Styrke et ­v igtigt projekt at støtte, fordi det arbejder ­holistisk med, at børnene finder dén indre styrke frem, som de alle sammen har i sig,” ­t ilføjer han. Bredes ud til alle klassetrin Det er planen, at Humlebæk Skole bliver modelskole for Indre Styrke over en treårig periode. Skolen skal fungere som model for de næste skoler, hvor projektet skal imple­ menteres på hele skolen. Elever på Humlebæk Skole fra­ 7. og 8. klasse, som mistrivedes, har a­ llerede med stor succes deltaget i ­pilotprojektet. Med model­skolen skal programmet b ­ redes ud til alle klassetrin, og både fag­personale, ­skolens ledelse og forældrene bliver ­involveret. Skoleeleverne på ­ modelskolen vil i løbet af deres skoletid gennemgå tre udviklings­ forløb hver á tre måneder: I ­1. klasse (indskolingen), i 4. klasse (mellem­ trinnet) samt i 7. klasse (udskolingen). Forløbene sker som en del af undervisningen, mens eleverne – særligt de udsatte – derudover kan deltage i et Indre Styrke-valgfag. Indre Styrke tager afsæt i ­verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse.


SIDE 020 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Kammerkoncert for dialog og tolerance For første gang blev der i 2021 afholdt en koncert i auditoriet i Axel Towers. Det skete ved en velgørenhedskoncert til minde om afdøde Bent Melchior.

Baseret på et ønske om at mindes tidligere overrabbiner Bent Melchior, og det han stod for, lagde auditoriet i Axel Towers for en stund scene til en kammerkoncert med Kleio Quartet, der fremførte værker af Max Bruch, Franz Joseph Haydn, Leoš Janáček og Ludwig van Beethoven for de mange fremmødte. Det var første gang, der blev afholdt en koncert i auditoriet, og koncerten, der var sponsoreret af Oscar og Margaret Lewisohn, var også en anledning til at rette opmærksomheden mod Foreningen Brobyggerne. Foreningen stiftede Bent Melchior i 2019 sammen med Özlem Cekic, og foreningen er blandt andet kendt for ”dialog­ kaffe”, der har til formål at styrke dialogen og den demokratiske samtale. ”Vores demokrati er ikke en selvfølge. Folkestyret er vores fælles ret og mulighed, og vi passer på det ved at deltage, bruge ­vores stemme og være i dialog. For dialog oplyser os, ­repræsenterer os og forbinder os på tværs af alt det, der skiller os ad. Derfor skal vi holde den demokratiske samtale i gang og åben for alle, fordi demo­k ratiet blomstrer, når vi giver plads til en mangfoldighed af ­stemmer, ­forskellige perspektiver og uenighed,” forklarer ­foreningen selv om sit formål på foreningens hjemmeside.


CSR-RAPPORT 2021

Uenig på en konstruktiv måde Özlem Cekic fortalte i en tale inden koncerten, at Bent Melchiors ønske var at blive husket som en, der havde gjort sig umage – umage for at gøre verden til et bedre sted. ”Jeg håber, vi kan fortsætte hans arbejde i Foreningen Brobyggerne. Vi prøver, hvad vi kan for at få forskellige befolknings­ grupper til at mødes. Alt starter og slutter med børnene. Så derfor prøver vi at danne og uddanne børn til at være tolerante,” sagde hun blandt andet i talen. Hun påpegede også, at dialogen også skal tages med dem, man i virkeligheden ikke har lyst til at tale med. Og derfor handler Brobyggerne også om at kunne være uenige – men på en konstruk­ tiv måde. ”Fordi freden, som Bent sagde, ikke kan skabes med ­vennerne. Man er nødt til at tale med dem, man betragter som sine fjender,” tilføjede hun. Foreningen Brobyggerne har i dag cirka 7.500 medlemmer. Det var Bent Melchiors mål at få 10.000 medlemmer.

SIDE 021 AF 052


SIDE 022 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Her støtter vi også Gorrissen Federspiel støtter en række organisationer og sociale formål. Det være sig gennem økonomiske bidrag eller via pro bono-­projekter. Vi hjælper ofte organisationer og initiativer, der ellers ville have svært ved at få den nødvendige juridiske bistand, og vi støtter formål, der ligger inden for vores fokusområde. Flere initiativer støtter vi fast og har haft en relation til gennem mange år.


CSR-RAPPORT 2021

Her ses et overblik over nogle af de initiativer, vi støtter:

SIDE 023 AF 052


SIDE 024 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Arbejdskraft


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 025 AF 052


SIDE 026 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Arbejdskraft

I vores arbejde med ar­ bejdskraft tilslutter vi os principperne i FN’s Global Compact; Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling; Princip 4: afskaffelse af alle former for tvangs­ arbejde; Princip 5: effektiv afskaffelse af børnearbejde; og Princip 6: afskaffelse af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Vores ambitioner I Gorrissen Federspiel anser vi os som et åbent arbejdsfællesskab, hvor alle skal føle sig accepteret, værdsat og respekteret. Vi skeler ikke til social baggrund, kultur, køn, etnicitet, religion, alder, hudfarve eller seksualitet. Vi har de seneste år arbejdet målrettet med inklusion for derved at skabe en mangfoldig arbejdsplads med lige muligheder for alle talenter. Det har vi gjort gennem såvel interne tiltag som ved at deltage i eksterne initiativer. Som et af Danmarks førende advokatfirmaer skal vi være med til at fremme vilkår, der skaber mere kønsdiversitet på ledergangene, hvor vi som branche står over for en fælles udfordring i at skabe mere mangfoldighed i de øverste ledelseslag. Vi tror på, at inklusion og diversitet er nøglen til vores fortsatte ­succes. Derfor er det også fortsat vores ambition at arbejde målrettet hermed. Vi b ­ liver hele tiden klogere på området, ligesom vi også udveksler erfaringer med ledelser i andre danske virksomheder, som vi kan lade os inspirere og lære af. Vigtigheden af fokus på arbejdskraft Gennem 2021 har vi oplevet en skærpet og mere aggressiv kamp om talenterne. Som vidensvirksomhed er vi afhængige af at kunne tiltrække og fastholde de bedste jurister i branchen for fortsat at kunne tilbyde specialiseret rådgivning på højeste niveau. En del af vores strategi er at være den bedste arbejdsplads i advokat­ branchen. Det imødekommer vi ved hele tiden at udvikle os som en moderne virksomhed. Vi er bevidste om, at de generationer, der kommer på arbejds­ markedet i dag, stiller store krav til deres arbejdsgiver i forhold til, hvad de ønsker sig af en karriere og en spændende arbejdsplads. Vi stiller store krav til medarbejderne, men de stiller også store krav til os som arbejdsplads. De senere år har vi skærpet vores fokus på diversitet, inklusion og ­trivsel, hvilket vi også fortsætter med. Ikke alene fordi det på sigt kan svække vores virksomhed, hvis vi ikke længere formår at tiltrække og fastholde talent­ fulde medarbejdere, men også fordi det er det eneste rigtige. Som ansvarlig arbejdsplads ønsker vi, at alle medarbejdere kan få et hold­ bart og bæredygtigt arbejdsliv igennem hele karrieren hos Gorrissen Federspiel. Målsætninger for 2021 For året havde vi som målsætning at fremme arbejdet for mere diversitet og inklusion i advokatbranchen. Det skulle blandt andet ske igennem vores ­engagement i The Diversity Council samt en række andre initiativer, der har diversitet som omdrejningspunkt. Vi havde desuden et ønske om at formulere en detaljeret politik for diversitet og inklusion. Vi ville fortsat have fokus på medarbejdernes udvikling, blandt ­andet gennem nye uddannelsesinitiativer. Derudover ville vi løbende måle vores ­medarbejderes tilfredshed med fokus på blandt andet arbejdsmiljø, ledelse, ansættelsesvilkår samt deres aktuelle trivsel.


CSR-RAPPORT 2021

Udvikling i 2021 og forventninger til fortsat udvikling Vi bygger hele tiden på igangværende initiativer og tiltag inden for diversitet og inklusion, således også i 2021. Først og fremmest fik vi formuleret en egentlig nedskrevet politik for diversitet og inklusion, der samler allerede eksisterende praksis i en detaljeret politik, der forpligter os til at sikre et arbejdsmiljø, hvor alle behandles med respekt og værdighed. Igen gennemførte vi en trivselsmåling blandt medarbejderne, der ud over fokus på blandt andet nærmeste leder, arbejdsforhold, jobindhold og ­udvikling for første gang også omfattede spørgsmål om diversitet og inklusion. Der blev ligeledes foretaget en supplerende måling med fokus på mental trivsel. I kølvandet på denne undersøgelse nedsatte Managing Partner, Martin André Dittmer, et trivselsudvalg, hvis formål er at skabe de mest optimale rammer for, at den enkelte kan udføre sit arbejde. I efteråret nedsatte vi vores første tænketank for diversitet og inklu­ sion. Tænketanken mødes 3-4 gange årligt og drøfter diversitet og emner som rekruttering, lige muligheder for alle, kvoter og rollemodeller. Tænketanken består af medarbejdere på tværs af Gorrissen Federspiel og input rapporteres til partnerbestyrelsen. Som endnu et tiltag igangsatte vi internt et træningsforløb i u ­ nconscious bias blandt andet med fokus på, hvorfor bias er et problem i beslutnings­ processer og for inklusion mere generelt. HR, partnerbestyrelsen, tænke­ tanken for ­diversitet og inklusion samt flere af vores Managing- og Practice Area Counsels og partnere har været igennem træningsforløbet, og vi forventer at fortsætte træningen fremover og også tilbyde det til hele partnerkredsen. Ligeledes har både Managing Partner Martin André Dittmer og HR-direktør Sara Jursic deltaget i netværk i regi af Diversity Council, hvor der u ­ dveksles erfaringer med andre topchefer og HR-direktører omkring ­lige­stilling, diversitet og inklusion. I vores bestræbelser på at fastholde medarbejdere efter endt forældre­ orlov indførte vi i 2021 en fastholdelsesbonus, svarende til det pensionsbidrag Gorrissen Federspiel ville have indbetalt, hvis medarbejderen havde modtaget løn i orlovsperioden. Det har vi valgt at gøre for at sikre, at medarbejdere ikke oplever et pensionsefterslæb på grund af forældreorlov. Vi ønsker, at vores medarbejdere udvikler sig gennem hele deres ­karriere. I 2021 kunne vi sende de første deltagere afsted på vores skrædder­ syede GF Academy, som er målrettet jurister, der har fået nye roller og forøget ansvar. Her har de fået redskaber, der skal styrke dem i deres nye roller, hvori der også ligger et større medarbejderansvar samt fagligt ansvar. Vi har hele tiden fokus på medarbejdernes udvikling på alle niveauer. Vi tror på, at livs­ lang læring er med til at fastholde medarbejderne igennem hele deres karriere. Mål for 2022 Vi vil fortsat have fokus på diversitet og inklusion samt tiltag for at øge mental trivsel og vil ligeledes fortsætte og udbygge vores træning i unconscisous bias. Vi støtter fortsat Danske Advokaters treårige forskningsprojekt og ErhvervsPhD, der skal undersøge den skæve kønsfordeling i de øverste ledelses­ lag i ­advokatbranchen.

SIDE 027 AF 052

Verdensmål

Målsætning mødt

Fuldt


Skærpet kamp om talenterne


CSR-RAPPORT 2021

Dygtige jurister var i høj kurs i 2021. Det mærkede vi også i Gorrissen Federspiel. Men på trods af den øgede konkurrence om talenterne, formåede vi både at fastholde samt rekruttere nye medarbejdere. For første gang er der over 300 jurister i firmaet.

Der blev skruet op for konkurrencen om ­talenterne i 2021, hvor der på tværs af ­advokatbranchen var stor travlhed. Vores medarbejdere er vores ­v igtigste aktiv. En del af vores strategi handler om at være den bedste arbejdsplads med de dygtigste og mest engagerede med­ arbejdere. Det kræver stort fokus på trivsel, inklusion og udvikling. I et marked, hvor vi ikke kun ­konkurrerer med andre advokatfirmaer, men også med de juridiske afdelinger hos virksomhederne, domstole og ­ministerier, er det ikke givet, at med­ a rbejderne ­bliver hos Gorrissen Federspiel, hvis de ­v urderer, at de i højere grad kan udleve ­deres ­forestilling om et godt og spændende ­arbejdsliv andetsteds. Det stiller krav til os som ­arbejdsplads.

SIDE 029 AF 052

Trivselsmåling er et vigtig redskab Det tager tid at opbygge den viden og ­talentmasse, som vores firma bygger på. Derfor er det også afgørende, at vi formår at fastholde vores medarbejdere, så der er en ­kontinuerlig portefølje af kompetencer på alle niveauer. Hvert år foretager vi en trivsels­ måling blandt medarbejderne. Den skal give os et overordnet billede af, hvordan med­ arbejderne opfatter os som arbejdsplads og synliggøre, om der er områder, der har brug for ekstra opmærksomhed. Trivselsmålingen er ét af flere red­ skaber, vi bruger for netop at have føling med, om medarbejderne trives. Vi arbejder også aktivt for at møde enhver medarbejder netop dér, hvor de er i deres liv og karriere, og vi søger at tilbyde fleksibilitet, der imødekommer medarbej­ dernes forskellige behov. Oprustning i 2021 For at fastholde vores talenter – også i de øverste ledelseslag – arbejder vi aktivt for at være et inkluderende arbejdsfællesskab, hvor alle føler sig værdsat, respekteret og oplever lige muligheder for at udnytte deres potentiale i den retning, de ønsker det. Vi ønsker at bringe alle talenter i spil, fordi det vil være spild af talentmasse, hvis b ­ estemte medarbejdergrupper ikke kunne se sig selv have en langvarig karriere i Gorrissen Federspiel og derfor søgte andre steder hen. Selvom der er rift om de ­dygtigste medarbejdere, formåede Gorrissen Federspiel i 2021 både at fastholde med­ arbejderne samt at tiltrække nye. Vi ansatte i 2021 67 jurister og 140 medarbejdere i alt. Alene i september 2021 bød vi velkommen til 38 nye medarbejdere. Det betyder, at antallet af jurister i 2021 for første gang rundede 300. I alt var der i Gorrissen Federspiel ved årets udgang 535 medarbejdere.


SIDE 030 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Lige mulighed for succes Vi ser os som et åbent arbejdsfællesskab, hvor alle skal have lige mulighed for succes og for at avancere. I 2021 har vi sat ekstra fokus på inklusion og diversitet og særligt på unconscious bias.


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 031 AF 052

HR-direktører. Begge mødes med repræ­ sentanter fra nogle af de største danske virksomheder på tværs af brancher for at hente inspiration, dele ­erfaringer og d ­ røfte de barrierer, der kan lede til ­manglende fastholdelse af kvindelige talenter og ­dermed hindre kvinder i at indtræde i den øverste ledelse. ”Diversitet i de øverste ledelseslag er ikke kun en udfordring i advokatbranchen. Det er derfor meget værdifuldt for os at være med i netværk, der samler erhvervslivet på tværs af brancher, hvor man udveksler gode erfaringer, så vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken,” siger Sara Jursic.

I Gorrissen Federspiel ønsker vi at ­afspejle det samfund, vi er en del af. Det b ­ etyder også, at vi arbejder aktivt for at have en mangfoldig medarbejderstyrke med lige muligheder og rettigheder for alle. Dét, tror vi på, er nøglen til vores fortsatte succes. Gennem både interne og ­eksterne initiativer arbejder vi ikke kun for, at Gorrissen Federspiel skal være en inklude­ rende arbejdsplads, men også for at dæmme op for nogle af de udfordringer, vi generelt har i advokatbranchen, især når det kommer til kønsdiversitet i de øverste ledelseslag. Som et nyt initiativ i 2021 er vi ­internt påbegyndt træning i unconscious bias. Det skal blandt andet være med til at gøre os opmærksomme på eventuelle util­ sigtede mønstre, beslutninger og ­handlinger i forhold til diversitet og inklusion. ”Vi har et ønske om at øge vores ­bevidsthed om unconscious bias i forhold til, hvordan vi vurderer andre mennesker

og ved at få redskaber til at identificere, tale om og reducere bias i hverdagen,” siger HRdirektør Sara Jursic. Alle talenter skal bringes i spil Indtil videre har træningen været gen­ nemført i HR, i bestyrelsen, i en nedsat ­tænketank på tværs af medarbejdergrupper samt hos flere af vores Managing Counsels og Practice Area Counsels. Det er meningen, at træningen i unconscious bias fortsætter i 2022 i blandt andet partnerkredsen. For Sara Jursic handler køns­ diversitet om at bringe alle kompetencer i spil og bruge hele talentmassen. Samtidig er det også vigtigt, at unge kvindelige jurister har rollemodeller, de kan spejle sig i, så de kan se, at køn ikke er en begrænsning for deres karriere. Hun er sammen med Managing Partner Martin André Dittmer en del af Diversity Councils netværk for CEO’er og

Diversitet er mere end køn Selvom det ofte er kønsdiversitet, der er på tapetet, når der tales om diversitet, ­pointerer hun, at man i Gorrissen Federspiel har fokus på diversitet og mangfoldighed i bred forstand og ikke kun i forhold til køn. Derfor har vi også ­udenlandske j urister fra eksempelvis England, ­ Australien, Belgien, USA, Frankrig og Østrig, ligesom vi hele tiden er på udkig ­efter at kunne tilbyde klienterne mer­værdi ved at ­supplere vores juridiske rådgivning med andre ­kompetencer. Et eksempel er ­vores specialist­enhed for økonomisk ­analyse, der har haft gevaldigt vokseværk, siden den blev oprettet i 2016. Af andre eksempler kan nævnes ansættelsen af en special­konsulent med en baggrund inden for landbrug samt tilknytningen af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen som seniorrådgiver med fokus på sager med et politisk, regulatorisk eller diplomatisk element. ”Når vi taler om diversitet og mangfoldighed i vores med­ a rbejder­ sammen­ s ætning, gælder det i alle ­aspekter. Samfundet og vores klienter er ­mang­foldige. Derfor skal vi også være det,” siger Sara Jursic. Hun peger på, at den tid er for­ bi, hvor alle advokater var støbt ud af den samme form, hvilket kun er til stor gavn for ­k lienterne. ”Hvis alle var ens, ville det ­indebære en risiko for et alt for ensidigt ­perspektiv. Ved at have en forskellig­artet og ­inkluderende arbejdsstyrke ­giver det os ­mulighed for at se vores klienters u ­ dfor­dringer og mulig­ heder ud fra en mere nuanceret s­ ynsvinkel og derved skabe ­større værdi og tillid i vores rådgivning,” siger hun.


SIDE 032 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Diversitetstiltag 2021 Ny politik for diversitet og inklusion I 2021 fik vi en egentlig ned­ skrevet politik for diversitet og inklusion. Her har vi nedfældet allerede eksisterende praksis, og med politikken forpligter vi os til at sikre et arbejdsmiljø, hvor alle behandles med re­ spekt og værdighed. Vi ønsker, at alle medarbejdere, klienter og øvrige samarbejdspartne­ re skal opleve, at de arbejder i en professionel atmosfære, der fremmer lige beskæftigelses­ muligheder og forbyder diskri­ minerende adfærd og chikane.

Antropologisk projekt om kønsdiversitet Den 1. februar indledte antro­ polog Pernille Slots Lysgaard et treårigt forskningsprojekt og ErhvervsPhD, der har til for­ mål at undersøge den skæve kønsfordeling i de øverste le­ delseslag i advokatbranchen. I løbet af projektet vil Pernille Slots Lysgaard lave deltager­ observationer i flere advokat­ virksomheder samt intervie­ we partnere, medarbejdere og tidligere ansatte, der har forladt branchen. Gorrissen Federspiel støtter projektet.

Fastholdelsesbonus til medarbejdere på barsel Som et led i vores ­bestræbelser på at fastholde vores med­ arbejdere efter endt forældre­ orlov, har vi indført en ­fastholdelsesbonus, svarende til det pensions­bidrag Gorrissen Federspiel ville have ind­betalt, hvis medarbejderen havde modtaget løn i orlovsperioden. Bonussen ­i ndbetales direkte til medarbejdernes pensions­ opsparing for der­ ved at sikre, at der ikke sker et pensions­efterslæb på grund af forældreorlov.

Womenomics Nordic Business Conference Vi var i 2021 medsponsor af Above & Beyond Groups Womenomics Nordic Business Conference, der på grund af omstændighederne blev ­afholdt virtuelt. Her deltog 500 ledere fra både ind- og udland samt politikere og eksperter for at debattere kvinders indflydelse på den globale økonomi som forbrugere, ledere og inno­­ ­ va­tører. Konferencen er den største af sin art i Norden, og ­åbningstalen blev holdt af H.K.H. Kronprinsessen.

Gorrissen Federspiels tænketank I efteråret nedsatte vi ­vores ­første tænketank for ­diversitet og inklusion. Vi ­ ø nsker at være en inkluderende ­a rbejdsplads for derigennem at ­f remme ­diversiteten. Derfor ­ønsker vi også at få input fra ­medarbejderne i forhold til, hvordan det i hverdagen bli­ ver tydeligt, at vi har diversitet som en prioritet. Tænketanken ­mødes 3-4 ­gange årligt og drøf­ ter diversitet og emner som ­rekruttering, lige muligheder for alle, kvoter og rollemodeller. Tænketanken består af medarbejdere på tværs af Gorrissen Federspiel, og input rapporteres til ledelsen.

Træning i diversitet & inklusion og unconscious bias Internt har vi igangsat et trænings­forløb, der blandt ­andet skal gøre os klogere på uncon­ scious bias, og hvorfor bias er et problem i beslutnings­processer og for inklusion mere generelt. Øvelser med en ekstern under­ viser skal øge b ­ evidstheden om bias i h ­ ver­d agen og ud­ mønte sig i et inkluderende og ­konstruktivt sprog med henblik på at italesætte bias, diversitet og inklusion. HR, bestyrelsen, medlemmer i en intern nedsat tænketank om diversitet og in­ klusion samt de fleste Managing Counsels og Practice Area Counsels har deltaget i dette træningsforløb.

Trivselsmåling med udvidet spørgeramme I den årlige trivselsmåling udvidede vi i 2021 spørge­ ­ rammen til også at omfatte spørgsmål om diversitet og in­ klusion. Resultatet af målingen viste, at oplevelsen ­overordnet er, at man i Gorrissen Federspiel behandles fair og med respekt, og at der er lige muligheder for alle. Ydermere er der generelt tryghed ved at dele ærlige hold­ ninger og disse respekteres.

Dansk Erhverv Rådgivningsudvalget under Dansk Erhverv har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på diversitet og ansvarlighed. Gruppen vil blandt andet sætte fokus på øget diversitet i rådgiver­branchen, og i før­ ste omgang vil fokus være på ­k ønsdiversitet. Vi er en del af arbejds­ gruppen, der har til formål at anvise veje til øget ligestilling i branchen. Arbejdsgruppen a rbejder forsknings- og ­ evidens­­baseret i samarbejde med videninstitutioner.


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 033 AF 052

Kønsdiversitet i Gorrissen Federspiel Kønsfordelingen blandt juristerne i Gorrissen Federspiel er med en lille overvægt af kvinder. Per 31. december 2021 udgjorde andelen af kvindelige jurister (ekskl. partnere) 51 pct. Det udgør et mindre fald fra 2020, hvor andelen lå på 54 pct. Andelen af kvindelige jurister i hele advokatbranchen var 39 pct. i 2019 (kilde: Advokatbranchen i tal 2021, Danske Advokater). I Gorrissen Federspiel ønsker vi en mangfoldig medarbejder­sammensætning, og vi har et generelt ønske om større diversitet, hvilket også gælder den øvrige ledelse, partner­k redsen. Ved udgangen af 2021 havde vi 16 pct. kvindelige partnere, ­hvilket er en negativ udvikling fra året før, hvor andelen lå på 18 pct. Det skal ses i lyset af, at vi i løbet af 2021 måtte sige farvel til en kvindelig partner, der ønskede at prøve et arbejdsliv uden for Gorrissen Federspiel. En opgørelse foretaget af AdvokatWatch i september 2020 viser, at fordelingen blandt branchens ti største advokatfirmaer i gennemsnit ligger på 15,5 pct. I vores øverste ledelsesorgan, bestyrelsen, har vi fortsat et kvindeligt medlem, hvilket svarer til 17 pct. af den samlede besty­ relse. Vi har opstillet et måltal for vores bestyrelse, der skal bestå af minimum to kvinder ved udgangen af 2022, hvilket svarer til 33 pct. med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer. Vi har i løbet af 2021 haft en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet vi fik ny daglig leder af vores kontor i Aarhus, Kenneth Kvistgaard-Aaholm. Han overtog samtidig sin forgængers plads i bestyrelsen. Vi fandt i den forbindelse ikke anledning til yderligere ændringer. Vi har i Gorrissen Federspiel fortsat stort fokus på ­d iversitet og fastholdelse. Vi vil gerne sikre, at fremtidens ­talenter også har rollemodeller, de kan spejle sig i, ligesom vi ønsker, at alle talenter og kompetencer kommer i spil. Vi er bevidste om, at sammensætningen i de øverste ledelseslag ikke fuldt ud repræsen­ terer en mangfoldig arbejdsstyrke. Derfor har vi også i flere år bevidst arbejdet med at op­ bygge en mangfoldig pipeline af talent blandt vores yngre med­ arbejdere, så vi får skabt en endnu mere lige repræsentation af kandidater til seniorroller og ledende stillinger. Det vil også danne fundamentet for en mangfoldig partnerkreds. I 2020 indførte vi blandt andet to nye karrieretrin; Managing Counsel og Practice Area Counsel. Begge kan være slutstillinger eller et skridt mod at blive partner. I dag udgør de kvindelige jurister i disse to grupper en større andel end hos den øvrige ledelse, hvilket også skal være med til at skabe grobund for mere diversitet i udnævnelsen af nye partnere. For hele Gorrissen Federspiel er kvindelige medarbej­ dere overrepræsenteret med en andel på 56 pct.

Kvindelige jurister (ekskl. partnere) 2021

51 pct.

2020

54 pct.

Kvindelige seniorjurister 2021

41 pct.

2020

40 pct.

Kvindelige partnere 2021

16 pct.

2020

18 pct.

Kvinder i bestyrelsen 2021

17 pct.

Mål i 2022

33 pct.

Samlet kønsfordeling

300 kvinder / 235 mænd

Barselsorlov

37 kvinder / 15 mænd


SIDE 034 AF 052

CSR-RAPPORT 2021


CSR-RAPPORT 2021

Miljø

SIDE 035 AF 052


SIDE 036 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Miljø

I vores arbejde med miljø tilslutter vi os principperne i FN’s Global Compact; Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtigheds­ tilgang til miljø­ mæssige udfordringer; Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og Princip 9: tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Vores ambitioner Som virksomhed kerer vi os om det samfund og den verden, vi er en del af. Vi ønsker at drive vores forretning med det mindst mulige klimaaftryk, hvilket fordrer en konstant udvikling i en mere bæredygtig retning. Vi er som virksomhedsaktør og arbejdsplads vores ansvar bevidst i forhold til at reducere vores CO2-udslip og passe godt på miljøet. Det gør vi ved at tænke bæredygtighed ind de steder, vi har mulighed for selv at påvirke. Det være sig internt i forhold til drift og vedligeholdelse af vores to ­kontorbygninger, som juridisk rådgiver for virksomheder, der selv er igennem en bæredygtig transformation, gennem pro bono-arbejde relateret til miljø og klima samt ved at dele vores viden om miljø- og klimalovgivning gennem konferencer, debatter og engagement i organisationer. Såvel vores medarbejdere som vores klienter har forventninger til, at vi opfører os ansvarligt og bæredygtigt, og at vi er opmærksomme på, hvordan vi kan drive forretning med minimal indvirkning på miljøet. Selv om vores forretningsmodel ikke indebærer væsentlige miljø­ risici, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke ønsker at tage ansvar. Vi er ­ambitiøse, og vi arbejder løbende på at optimere og finde alternative løsninger til ­k limavenlig virksomhedsdrift. Vigtigheden af fokus på miljø Fokus på bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsdrift rækker ud over os som firma. Som ansvarlig virksomhed bærer vi et ansvar for, at vi driver vores virksomhed på en etisk og forsvarlig måde, så vi ikke påvirker klimaet negativt. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på at finde klimavenlige tiltag og løsninger samt at anvende leverandører, der har klima på dagsordenen og således belaster miljøet mindst muligt. Vi påvirker ikke direkte miljøet gennem vores primære aktiviteter, som er juridisk rådgivning, ligesom klimaforandringer ikke påvirker vores v­ irksomhed. Vi ønsker dog at gøre en forskel, hvor vi kan. Det gør vi gennem vores valg af ­leverandører og i den daglige drift og vedligeholdelse af vores to kontorer. Målsætninger for 2021 At finde de mest miljøvenlige alternativer og mest bæredygtige tiltag inden for alle de områder, vi havde mulighed for at påvirke. Fortsat stort fokus på økologi og bæredygtighed i køkkenerne, et ønske om flere kødfrie dage samt fokus på bæredygtige leverandører fra lokalområdet. Vi havde en forventning om en fortsat kulturændring hen imod mere papirløse arbejdsgange og dermed en reduktion i vores printforbrug, ligesom det var planen at udskifte flere kontorartikler og merchandiseprodukter med mere miljørigtige løsninger og genanvendelige materialer.


CSR-RAPPORT 2021

Udvikling i 2021 og forventninger til fortsat udvikling Vi fortsatte vores rejse mod en optimal og bæredygtig virksomhedsdrift i 2021. I køkkenerne var der et vedholdende fokus på økologi, bæredygtighed og ­lokale råvarer samt madspild. I Axel Towers formåede køkkenet at fastholde sit ­sølvmærke i økologi. Vores kaffeleverandør i København har indført et nyt og bæredygtigt retursystem, hvor de økologiske kaffebønner kommer i større bøtter, og bøtterne ligeledes kan genbruges op til 100 gange. Vi har tilsluttet os denne ordning, hvor leverandøren samtidig for hvert kilo solgt kaffe donerer 1 euro fordelt med 50 eurocent til kaffefarmerne i Sumatra og 50 eurocent til at stoppe udrydningen af orangutanger. Igennem flere år har vi haft fokus på mere papirløse arbejdsgange med en forventning om også at reducere vores printforbrug. Vi så et stort fald i 2020, hvilket delvist var initieret af nedlukning af kontorerne og væsentligt mere hjemmearbejde end tidligere. Det var derfor også spændende at se, hvor niveaet for 2021 ville lægge sig. Heldigvis har printforbruget også i 2021 været faldende, hvilket blandt andet skyldes en adfærdsændring, hvor m ­ edarbejderne har taget de gode vaner fra 2020 til sig. Vi har også fortsat sendt brugt IT-udstyr til genanvendelse. Vi har ligeledes fokus på at promovere muligheden for elektroniske underskriftsmuligheder, der i 2022 kan nedbringe både papirforbrug og ­rejseaktiviteter med bil, fly og tog. På merchandisesiden har der også været en række udskiftninger til mere bæredygtige produkter. Blandt andet bliver paraplyer, revisor- og laptoptasker nu produceret i genanvendelig polyethylenterephthalat (PET). Samtidig har vi udskiftet alle æsker til eksempelvis klientgaver til genbrugspap. Mål for 2022 Vi vil fortsat have fokus på, hvordan vi kan udskifte eksisterende løsninger og produkter med nye og mere klimavenlige alternativer. De tiltag og initiativer, som allerede er i gang, fortsætter vi med i 2022. På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan vi arbejder for at mindske vores klimaaftryk.

SIDE 037 AF 052

Verdensmål

Målsætning mødt

Fuldt


SIDE 038 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

En aftale for renere verdenshave


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 039 AF 052

I 2021 indgik Gorrissen Federspiel et pro bono-samarbejde med hollandske The Ocean Cleanup, der med ny teknologi renser verdenshavene for plastik.

Når den hollandske non-profit organisation The Ocean Cleanup fremover får brug for juridisk bistand under dansk jurisdiktion, står Gorrissen Federspiel klar til at hjælpe. Vi indgik i 2021 et pro bono-samarbejde med organisationen, der betyder, at vi bliver det danske ben i et verdensomspændende pro bono-netværk. The Ocean Cleanup blev stiftet i 2013 af den dengang 18-årige ­hollænder Boyan Slat, der ved hjælp af en særlig ­teknologi har sat sig for at rydde verdens­ havene for de mere end fem billioner stykker plastik, der flyder rundt, og at forhindre, at ny plastik kommer til. ”Det ramte et område, som vi e­ llers ikke har haft fokus på i forhold til pro bono, men som er nok så vigtigt, nemlig ­miljøet. Her kan vi hjælpe en organisation, hvis fornemste opgave er at fjerne plastik fra havene, så det er en beskeden måde, vi kan bidrage til miljøet på,” siger Kenneth Kvistgaard-Aaholm, partner i Gorrissen Federspiel og ansvarlig for aftalen med The Ocean Cleanup. Allerede i 2021 har vi ydet juridisk bistand til organisationen. Det skete i for­ bindelse med en aftale, som The Ocean Cleanup indgik med en dansk virksomhed. ”Konkret hjalp vi med nogle delaspekter i aftalen i forhold til dansk ret. Vi synes, det er et rigtig godt formål. Så ­vores samarbejde er løbende,” lyder det fra Kenneth Kvistgaard-Aaholm.


SIDE 040 AF 052

CSR-RAPPORT 2021


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 041 AF 052

Rent kontor med god samvittighed I 2021 skete der på grund af coronapandemien en omprioritering af rengøringen i Axel Towers. Det er sket med miljøvenlig rengøring.

Når der bliver gjort rent i Axel Towers, er det med miljø­ mærkede rengøringsmidler. I 2021 g ­ennemførte Gorrissen Federspiel en ­omprioritering af ­rengøringen med fokus på rengøring af langt flere overflader end hidtil på grund af ­coronapandemien. Her har det i endnu ­højere grad ­været vigtigt, at der ikke var farlige kemikalier i de a ­ nvendte midler, ­ p åpeger Pernille Clemen, Head of Shared Service and Facility. Ikke kun for ­miljøets skyld, men også i ­forhold til rengørings­personalet samt de medarbejdere, som i højere grad har oplevet, at der på grund af den hyppigere ­f rekvens, også er blevet gjort rent, mens de var på ­a rbejde. Også på kontoret i Prismet bruges rengøringsmidler, der er svanemærket eller har EUblomsten, ligesom der også er fokus på korrekt dosering. ”Vi er et rigtig stort hus, og det kræver meget og ­mål­rettet rengøring. Her har det

været v­ igtigt for os, at det sker på en bæredygtig måde, h ­ vilket blandt andet betyder miljø­ mærkede rengørings­m idler med et ­minimum af ­kemikalier og uden o ­ verforbrug,” siger Pernille Clemen. En naturlig del af forretningen Pernille Clemen var i 2020 med til at vælge Anders Andersens Rengøring som ny ­leverandør af både erhvervs­ r engøring og ­v indues­polering. Her kig­ gede man blandt andet på virksom­h edens samfunds­ ansvar, det s­ ociale ansvar samt ­bæredygtighed. ”Det var os magtpå­ liggende, at miljøhensyn og gode arbejdsvilkår for medarbejderne var en helt ­ n aturlig del af forretningen ­ hos den udbyder, som vi skulle ­vælge. Det fandt vi heldigvis,” siger hun.


SIDE 042 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Digitale arbejdsgange formindsker papirforbruget Selvom vi har været mere på kontorerne i 2021 end i 2020, er papirforbruget fortsat nedadgående. De digitale vaner er blevet en fast del af sagsbehandlingen, hvilket ikke kun giver mere effektive arbejdsgange, men også er til gavn for miljøet.

Siden vi i februar 2020 implementerede et nyt økonomi- og sagshåndteringssystem for at understøtte tankegangen om flere ­digitaliserede processer og arbejdsgange, har printforbruget på vores to kontorer ­været faldende. Allerede i 2020 så vi en drastisk nedgang initieret både af det nye system, men også på grund af hjemsendelser og ned­ lukninger, der gjorde, at der var langt f­ ærre medarbejdere på kontorerne med adgang til printerne. Det var derfor med en vis s­ pænding, at IT-chef, Niels-Jørgen Will-Nielsen, trak rapporten for printforbruget i 2021. Han ­havde en formodning og et håb om, at de ­digitale vaner fra 2020 ville række ind i 2021 og føre en varig adfærdsændring med sig. ”Mange har været vant til at have fysiske dokumenter foran sig. En sænkning af papirforbruget handler selvfølgelig om at have de rigtige IT-systemer, der under­ støtter digitale arbejdsgange, men også om ændring i arbejdsvaner. Sidste år blev mange fortrolige med digitale dokumenter og fandt ud af, at det sagtens kan lade sig gøre at læse, markere og kommentere på skærmen,” siger Niels-Jørgen Will-Nielsen.

Fortsat fald i printforbrug Meget tyder på, at de gode vaner har hængt ved. Oversigten over printforbruget viser nemlig, at på trods af mere fysisk tilstede­ værelse på kontorerne, så er forbruget ­faldet yderligere. I 2021 var der et print­ forbrug på 5.010.505 sider, hvilket er et fald fra 5.402.645 i 2020. Det svarer til, at der hver dag året rundt er blevet printet 1.074 færre sider. Sammenligner man med det s eneste ”normale” år, 2019, er print­­ ­ ­ for­bruget faldet med 29 pct. Dette skal samtidig ses i lyset af, at antallet af med­ arbejdere har været stigende. ”At tallene er lavere end i 2020, hvor mange af os i større omfang sad hjemme, og derfor må betegnes som et usæd­vanligt år, er en rigtig positiv udvikling,” siger ­Niels-Jørgen Will-Nielsen. Han håber, at det er endnu et skridt mod yderligere papirløs sagsbehandling, så niveauet kommer endnu længere ned.

Mindre udstyr til genbrug Et andet sted, hvor IT-afdelingen har sat ind i forhold til at mindske vores klimaaftryk, er i forhold til genanvendelse af brugt IT-udstyr. Siden 2019 har vi haft et sam­ arbejde med IT-virksomheden Codeex, der har specialiseret sig i at genanvende brugt udstyr. Noget klargøres og sælges videre, mens andet bliver sendt til genanvendelse. I 2021 har Gorrissen Federspiel ­ifølge en miljørapport fra Codeex sendt 72 stykker IT-udstyr til genanvendelse. Det svarer til en miljøbesparelse på 18.000 kg fossile brændstoffer, 50.400 kg CO2udledning, 1.584 kg kemikalier, 108.000 liter rent drikkevand og 165.600 kWh. Antallet af stykker brugt IT-udstyr, som vi har sendt til genanvendelse, har i 2021 været lavere end de foregående år. Det er ifølge IT-chefen dog kun et positivt tegn. ”Vi forsøger at købe IT-udstyr, der har en lang holdbarhed. Men den ­teknologiske udvikling går stærkt, og med over 500 medarbejdere vil der ­ engang ­imellem være behov for udskiftning af ­enten computere, skærme eller mobil­telefoner. I de ­tilfælde sender vi det ­brugte udstyr til genan­ vendelse,” siger Niels-Jørgen Will-Nielsen.


CSR-RAPPORT 2021

Nedbragt printforbrug fra 2018 til 2021

SIDE 043 AF 052

Ifølge opgørelsen fra Codeex har vi opnået miljøbesparelser svarende til:

18.000 kg fossile brændstoffer

33 pct.

50.400 kg CO2-udledning

1.584 kg kemikalier

108.000 liter rent drikkevand

2018 / 2019 / 2020 / 2021

165.600 kWh elektricitet


SIDE 044 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Kaffeleverandør mindsker klimaaftryk Hos Gorrissen Federspiel ønsker vi at drive kantinedrift under overskriften ”mest mulig bæredygtighed og økologi”. Det betyder, at der også i 2021 har været en række nye tiltag, ligesom kantinen i København har fastholdt sit sølvmærke i økologi.


CSR-RAPPORT 2021

Et særligt fokus på økologi samt bæredygtige a­ lternativer har også i 2021 udmøntet sig i en række nye tiltag i vores kantiner samt området for service og forplejning. Den største bedrift er dog, at køkkenet i Axel Towers har formået at fastholde sit sølvmærke i ­økologi, som blev tildelt i 2020, fremhæver Maj-Britt Leander, chef for møder og forplejning på kontoret i København. Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret ­bevis på, at et spisested satser på økologi. For at få sølvmærket skal de økologiske råvarer udgøre 60-90 pct. af ­forbruget. ”At få sølvmærket var en vigtig økologisk ­milepæl, men det er ligeså vigtigt, at vi har formået at fastholde certificeringen. Det kræver stort fokus hele vejen rundt i leverandørkæden,” siger hun. Det betyder blandt andet også, at vi i 2021 har fået to nye kødgrossister, der har stort fokus på økologi og bæredygtighed. Vi ønsker at tage ansvar ved at bruge lokale og økologiske indkøb for derved at være med til at nedbringe CO2-udledningen. Flere plantebaserede alternativer Maj-Britt Leander peger på, at man generelt arbejder for bæredygtighed i køkkenet. Det sker ved, at der er flere vegetarretter i den daglige buffet, men også ved at have kødfrie dage. Her blev der i 2021 introduceret flere plantebaserede alternativer. Endnu et fokusområde er minimering af ­madspild. Ved grundig tilrettelæggelse af ugens menu har kokkene fokus på brug af sæsonens og l­okale ­r åvarer. Der er ligeledes fokus på, hvordan rester ­inkorporeres i nye og spændende retter. Derudover er ­medarbejderne meget velkomne til at købe resterne fra buffeten med hjem. Bæredygtig kaffeløsning Det er dog ikke kun i køkkenet, at der er stort fokus på bæredygtig drift. På hele området for service og for­ plejning, der rækker ud over kantinerne, har der også i 2021 været udskiftning til mere bæredygtige løsninger. I 2020 skiftede vi kaffeleverandør, som har ­sørget for, at al kaffe og te er økologisk. I 2021 tog de skridtet videre i form af en mere bæredygtig kaffe­ emballage i et retursystem, hvor bøtterne både er ­markant større og kan genbruges over 100 gange. Ifølge en rapport fra Teknologisk Institut vil man ved overgang fra 1-kilos kaffeposer til retur­ systemet med 5-kilos genbrugstønder ud fra en r­ ække faktorer som materialer, processer og transport ­reducere klimaaftrykket med 63 pct.

SIDE 045 AF 052

"Det kan måske virke som en lille ting, men i det store regnskab tæller det hele. Vi kigger hele tiden på, hvor vi kan skifte til mere bæredygtige løsninger både i driften samt i forhold til vores leverandører."

”Vi har et ønske om at drive vores virk­somhed med det mindst mulige klimaaftryk. Derfor er vi også glade for, at vores kaffeleverandør nu tilbyder en ­endnu mere bæredygtig løsning. Desuden donerer vores ­leverandør også 1 euro, 50 eurocent til ­kaffefarmerne i Sumatra, Indonesien, og 50 eurocent til at stoppe ­udrydningen af orangutanger, for hvert kilo solgt ­kaffe,” fortæller hun. I 2021 konsumerede medarbejderne 2,7 ton kaffebønner. Det hele tæller Som chef for møder og forplejning handler det for ­Maj-Britt Leander om hele tiden at være opmærksom på, hvor man med små ændringer kan gøre en forskel. Det betyder blandt andet, at der i løbet af de seneste år er blevet fjernet klude, der indeholder mikroplast, ­produkter af engangsplast er udskiftet med bære­dygtige alternativer, og at der kun bruges bionedbrydelige ­affaldssække. I 2021 er kasserne til klientgaver ­ligeledes blevet skiftet ud og er nu lavet af genanvendeligt pap, så det er et recirkulerbart produkt. ”Det kan måske virke som en lille ting, men i det store regnskab tæller det hele. Vi kigger hele tiden på, hvor vi kan skifte til mere bæredygtige løsninger både i driften samt i forhold til vores leverandører. Vi er nået et godt stykke de seneste år, og vi fortsætter selvfølgelig i samme spor”, siger Maj-Britt Leander. For 2022 er forventningen, at køkkenet i Axel Towers fastholder sølvmærket i økologi, ligesom der fortsat vil være fokus på tiltag, nye løsninger eller ­produkter, der understøtter visionen om mere økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd.


SIDE 046 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Antikorruption


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 047 AF 052


SIDE 048 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Antikorruption

I vores arbejde med ­antikorruption tilslut­ ter vi os princippet i FN’s Global Compact; Princip 10: Virksomheder bør modarbejde korrup­ tion i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Vores ambitioner Som advokatfirma er det åbenlyst, at vi forventer, at alle medarbejdere i Gorrissen Federspiel overholder gældende regler og lovgivning, herunder ­reglerne om antikorruption. Det er dog ikke nok ”kun” at holde sig inde for lovens rammer. Ordentlighed er en integreret del af vores DNA, hvilket også har materia­liseret sig i vores værdi etik, der er én af vores fem kerneværdier. Selvom vi internt har klare retningslinjer i forhold til korruption og bestikkelse, så ønsker vi naturligvis ikke at have klienter, der benytter sig af ­sådanne metoder. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere kender procedurerne for, hvad de skal gøre, og hvor de kan henvende sig, hvis de bliver opmærksomme på over­ trædelse af antikorruptionsreglerne eller andre mistænkelige forhold. Derfor får alle nye medarbejdere en gennemgang af vores politik mod antikorruption. Der er endvidere mulighed for at indrapportere mistanke om overtrædelser af antikorruptionsreglerne via vores whistleblowerordning. I 2018 tilsluttede vi os advokatKODEKS under Danske Advokater. Vi støtter fortsat op om initiativet, der forpligter os til at arbejde med fem udvalgte temaer, herunder etiske dilemmaer. Vigtigheden af fokus på antikorruption At operere etisk og ordentligt er altafgørende for os som advokatfirma. Vi ­lever af, at vores klienter vælger os, og det forpligter. Vi arbejder hver dag hårdt på ikke alene at leve op til vores klienters tillid, men også til vores egne høje standarder. Når man lever af sit gode renommé og omdømme, som vi gør, kan alle mistanker om eksempelvis korruption, returkommission eller bedrageri være ødelæggende for vores forretning. Vi er derfor yderst opmærksomme på, at vi overholder reglerne, og at vi i enhver henseende agerer på en forsvarlig og etisk korrekt måde. Vi oplever som virksomhed et større fokus på, at det ikke er nok at have ”orden i eget hus”. Vi bliver også bedømt på de personer, virksomheder og ­organisationer, vi samarbejder med. Som en del af advokatbranchen er det også vigtigt for os ikke at være årsag til negativ omtale, der kan skade branchen som helhed. Vi har i vores vurdering af vores forretningsmodel ikke fundet, at ­korruption er et væsentligt højrisikoområde for os, og vi har ikke identificeret væsentlige korruptionsrisici i vores aktiviteter eller i relationen til vores forret­ ningsforbindelser, som ikke er adresseret ved vores compliance tiltag.


CSR-RAPPORT 2021

Målsætninger for 2021 Det var vores ønske, at antikorruptionspolitikken skulle udrulles og ”ud at leve” i virksomheden. Det skulle først og fremmest ske ved aktivt at gøre opmærksom på vores nye politik og synliggøre den over for medarbejderne. Vi forventede, at det i første omgang skulle ske via vores intranet. Derudover ville vi arbejde på at gøre den til en fast del af vores onboarding-program, så også nye med­ arbejdere ville blive introduceret til den. Vi havde derudover en forventning om, at politikken også skulle blive en del af vores løbende medarbejdertræning inden for compliance. Udviklingen i 2021 og forventninger til fortsat udvikling I 2021 har vi blandt medarbejderne øget opmærksomheden omkring ­vores ­a ntikorruptionspolitik. Den blev først og fremmest introduceret via v ­ ores ­intranet, hvor medarbejderne er vant til at orientere sig om de vigtigste ­nyheder fra firmaet. Dernæst har vi arbejdet på, at politikken skulle være en fast del af det onboardingforløb, som alle nye medarbejdere skal igennem, hvilket blev gennem­ført i efteråret. Da vores fokus har været på at få politikken ­implementeret i onboardingforløbet, arbejder vi fortsat på at gøre antikorrup­ tion til en del af den løbende medarbejdertræning i compliance. Partnerbestyrelsen gennemgår årligt antikorruptionspolitikken med henblik på at vurdere, om den eventuelt skal opdateres. På den måde sikrer vi, at politikken altid er aktuel og stemmer overens med udviklingen på området. Partnerbestyrelsen fandt i 2021 ikke behov for at revidere politikken. Vi støtter fortsat op om advokatKODEKS, som vi tilsluttede os i 2018. Danske Advokater udgav i 2021 den tredje rapport, som vi indrapporterede til. Den viste blandt andet, at der blandt de 78 advokatvirksomheder, der har tiltrådt kodekset, er 36 pct., som har formuleret retningslinjer mod korruption. Vi har gennem 2021 fortsat vores arbejde med og fokus på hele compliance­området, hvor vi har hentet flere ressourcer til. Som et led i syste­ matiseringen og professionaliseringen af vores arbejde med samfundsansvar har vi gennemført en række initiativer, herunder vores antikorruptionspolitik. Compliance, etik og ordentlighed er en integreret del af vores firma, som vi altid vil have fokus på. Særligt for antikorruptionspolitikken gælder, at vi fortsat vil have fokus på medarbejdernes kendskab til denne, samt løbende tage den op til revurdering. Mål for 2022 Vores målsætning for 2022 er fortsat udrulning og implementering af anti­ korruptionspolitikken, herunder yderligere træning af medarbejderne.

SIDE 049 AF 052

Verdensmål

Målsætning mødt

Delvist


SIDE 050 AF 052

CSR-RAPPORT 2021

Politik for antikorruption skal ud blandt medarbejderne

Et vigtigt skridt for Gorrissen Federspiels antikorruptionspolitik var at få den ud at leve i 2021, så den ikke bare blev en ”skuffepolitik”. I dag får alle nye medarbejdere en introduktion til politikken.


CSR-RAPPORT 2021

SIDE 051 AF 052

"Via vores onboardingprogram sikrer vi, at der ikke er nogen usikkerheder i ­forhold til Gorrissen Federspiels holdninger til ­korruption, bestikkelse, smørelse og gaver."

En politik, der ligger og samler støv i skuffen, er ikke meget værd. Derfor har m ­ ålsætningen for 2021 også været at få i­ mplementeret den antikorruptions­politik, som blev ­udarbejdet og godkendt i 2020. Den nedskrevne politik samlede allerede eksisterende praksis, så det er tydeligt for hver eneste med­arbejder, hvad holdningen er til korruption, ­bestikkelse, smørelse og gaver. Samtidig tydeliggør politikken, hvordan en medarbejder bør ­agere i tilfælde af, at vedkommende oplever ­mistænkelige ­forhold. Camilla C. Collet, formand for Gorrissen Federspiels CSR-udvalg, under­ streger, at korruption og bestikkelse alle dage har været både ulovligt og ­uacceptabelt hos Gorrissen Federspiel, og at implemente­ ringen af antikorruptionspolitikken i 2021 ikke skal tolkes således, at man ikke ­tidligere har haft en politik på området. Den har bare ikke været formaliseret i en samlet politik. Fast del af onboarding-forløbet For Camilla C. Collet har arbejdet med anti­ korruption i løbet af året især handlet om at få medarbejderne gjort opmærksomme på politikkens eksistens og indhold. Det

”En af årsagerne til, at vi gerne ­v ille have en nedskreven politik, var, at nye med­ arbejdere ikke selv skulle ind og tolke og afkode vores kultur. Nu har såvel de nye som de øvrige medarbejdere mulighed for at finde svar på eventuelle tvivlsspørgsmål i en ensartet politik,” siger hun.

er blandt andet sket gennem en nyhed til medarbejderne på firmaets intranet og med information om, hvor medarbejderne kan finde politikken. Dernæst har der været fokus på, at nye medarbejdere også skulle have kendskab til den. Når nye medarbejdere b ­ egynder hos Gorrissen Federspiel, skal de alle ­igennem det samme introduktions­program. Her er anti­ kor­rup­tions­politikken blevet en fast del af indlægget om ”Retningslinjer og Policies”, der er en gennem­gang af de vigtigste ­politikker og procedurer.

Politik skaber klarhed Camilla C. Collet peger på, at man ikke kan forvente, at en kultur alene kan bære, at alle har det samme udgangspunkt og den samme opfattelse af, hvordan noget skal fortolkes. ”Alene i 2021 har vi budt ­velkommen til 140 nye medarbejdere. Her vil det være utopi at tro, at alle selv ved, hvordan de skal forholde sig, og hvor de kan gå hen, hvis de mener at opleve mistænkelige forhold, eller at alle har den samme indstilling til, hvad der for eksempel er en acceptabel gave. Via vores onboardingprogram sikrer vi, at der ikke er nogen usikkerheder i ­forhold til Gorrissen Federspiels h ­ oldninger til ­korruption, bestikkelse, smørelse og ­gaver,” siger hun. Vi fortsætter vores store fokus på compliance, herunder antikorruption, hvor målsætningen for 2022 fortsat er udrulning og implementering af antikorruptions­ politikken, samt at antikorruption bliver en del af vores procedurer for KYC/AML.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.