Issuu on Google+

n nieuw wsbrieff

jg 1 – nr 2 – september s 2011

ummer … In dit nu 

SStad Mechellen en LeON N vertellen vverhaaltjes … De dienst Onderwijsbeeleid van de e Stad M Mechelen do oet beroep op LeON om lleerkrachten n te initiëren n in het gebrruik van vverteltheate ers. lees mee er

Hokus Pokus Pats … Een echte goocchelaar die een e nascholingssessie koomt leiden en n ook sspreekt overr eindtermen n techniek? I s dat combin neerbaar? le ees meer

V Vormingsfon nds directies … Voor alle e directies van v alle nette en, beleidsonndersteunerrs en leidinggeven nden staan er drie naschoolingen op ons o programm ma. Directiess van het VSKO en V VVKBaO kunnen hiervoorr subsidies kkrijgen van het Vormingsffonds voor ddirecties. lee es meer

Nieuw in on ns aanbod … Een aantal ccursussen wa aren snel vollzet. We hebbben daarom m enkele bijkomende sessies aan onze kalende er toegevoeg gd. lees meer

M Met zorg kijjken naar je e leerling … LLeerlingbege eleiders, graadcoördinato toren en titularissen iin het secundair onderw wijs kijken oook ‘zorgzaam m’ naar hun leerlingen. V Voor hen orga aniseren w we vijf cursu ussen. lees meer m

De stap van secundair naar n hoger o onderwijs: uitdagingen u voor morgen n! De organiisatie van het hoger on nderwijs ond derging de laaatste jaren een e heuse fa acelift. Het kklassieke jaa arsysteem maakte plaa ats voor credits, trajecte en, tolerantie es, diplomassupplementeen, bachelor-- en masteropleid dingen enz. Allemaal nie euwe begripp pen en nieuw we structureen waar we nog n niet zzo vertrouwd d mee zijn. We W trachten n klaarheid te e scheppen op o een studiiedag in Cam mpus De V Vest. lees meer m

SSeksuele op pvoeding and ders bekeke en … Naar aa anleiding van een onderzzoek van twe ee Limburgse navorsers ond der leiding vaan Professorr Marleen Temmerman w werden vrage en gesteld ge manier va an ‘seksuele opvoeding’ op o school. Le eON denkt m mee. lees me eer bij de huidig

Kathleen Am mant op bez zoek bij LeO ON… Ze zijn razend popu ulair: de leukke, grappige ffiguurtjes va an illustratorr Kathleen A mant. Binne enkort is zij de d centrale ggast in onze nascholing ‘SSchrijver in de kijker’. leees meer

Dansen is le euk … Beweg gingsopvoedi ng en dansen; het gaat perfect p sameen. Wellicht dat d daardoor onzze nascholin ngen in sameenwerking me et o.a. Dansk kant en Wannnadance gessmaakt w worden. Als je deelneem mt, vergeet d dan geen aan ngepast scho oeisel! lees m meer

C Contact … Heb H je vrage en of wens je e meer info? Neem dan met m ons conttact op. Onze e vvolgende nie euwsbrief kriijg je voor d e herfstvaka antie. lees meer m

klik op p dit pictogram m om terug te e keren naar het h overzicht

Colofoon samenstelling enn eindredactie: Marc Gorreman ns verantwoordelijke e uitgever: Piett Bloemen, dire ecteur groep Onderwijs & vorm ming Lessiu us Mechelen – Za andpoortvest 600 B-2800 Meche elen – LeON kenniscentrum Ondderwijs © 2011 – aalle rechten voo orbehouden


Stad M Mechelen n en LeO ON vertel len verhaaltjes ed Leren’ van n de Stad Me echelen, organiseert LeO ON vier Op vraagg van de cel ‘Levensbree nascholingen voor le eerkrachten over o het geb bruik van Kam mishibai of Japanse J eaters. Deze e leerkrachte en uit het baasisonderwijss zijn betrok kken bij het pproject vertelthe ‘Lokaal F Flankerend Onderwijsbe O eleid’ van de Stad Mechelen Door hett gebruik vann een oude verrtelvorm, wil men in dit project de ttaalontwikke eling stimuleren. Niet allleen bij kleuters, maar ook bij b kinderen van de lagerre school, ka an deze werk kvorm en tecchniek e sessies zijn uitsluitend voorbehoude en voor leerkrachten diee gebruiktt worden. De participe eren aan hett project van n de Stad Me echelen. ook interesse e om een Kam mishibai-currsus te volgen, dan kan je nog intekeenen op de cursus Heb jij o Betoverd d door… Kam mishibai, inte eractief voorrlezen, verte ellen en fund dels - 1112/VSSL03B op 11 oktober o 2011. Op p deze cursu us is iedereen n welkom. N aast de oude e Japanse ve ertelkunst, inn een hedendaags Nederlan ndtalig jasje e gegoten door lesgever D Daniëlle Dan niëls, staan ook o andere vvormen van taalstimulerende acttiviteiten op p het program mma die gericht zijn naa ar kinderen vvan de lagere e school. nst om voor jjouw team een e nascholin ng ‘op maat’’ uit te werk ken, Indien jij ook onderssteuning wen eer ons via le eon@lessius.eu contacte

Hokuss Pokus Pats P ngen in de klas van de baasisschool is vrij vaak synoniem van Techniekk binnenbren experimenteersessie es waarbij kinderen uitsl uitend aan de d slag gaan met allerlei constructiiemateriaal. Heb je er al bij stilgesstaan dat he et ook anderss kan? Bijvooorbeeld door … te goochelen n voor en me et kinderen van v je klas? Want W als je ggoocheltrucss nader bekijkt, ziie je puur ‘ttechniek van de bovenste e plank’. De magie die ro ond ‘toveren’ hangt maaktt het allema aal nog zo veel spannendder. Goochelaa ar Peter Poc us neemt je graag mee op o een introdductiereis na aar goochellan nd. Je krijgtt een zakje goochelmate g riaal (iets annders dan ee en kindertove erdoos uit de e supermark kt!) en leert een e aantal bbasic trucs. Na N afloop van de sesssie mag je h het materiaa al mee naar je j klas nemeen, zodat je meteen het geleerrde kan toep passen in je eigen e praktijjk. De lesgevver is ook be egeleider er-goochel-k kampen en w weet als de beste hoe je de ‘leerstof’’ op speelse wijze van een aantal kinde kan aanb brengen. Goo ochelen is id deaal in te paassen in de eindtermen e techniek vann de lagere school, s het stimuleert de creativiteit, probleemoploossend denke en komt aan de orde, …. Daarnaast is het eker of aand dachtstrekke r om de kind deren van je klas, zowel kleuters als lagere ook een ideale ijsbre school, tterug bij de les te krijge en. En wat d denk je? Zou jij ook niet graag willen n zeggen: ‘M Mijn juf kan echt e toveren !’? m Peter Poocus op 17 oktober o (1112 2/VOW02B) een 18 oktobe er 2011 Magie in jouw klas… Goochelen met (1112/VO OW03B) in Lessius Meche elen (9.00 – 12.00 uur) Beide B sessies zijn identiekk aan elkaarr. Inschrijvven voor 7 oktober o is noodzakelijk e en kost € 50 (materiaal ( in nbegrepen).

Vormiingsfondss voor diirecties ondersteunerrs en leidingg gevenden – ongeacht o de onderwijsko oepel Speciaall voor directiies, beleidso waartoe je behoort - organiseren n we een aa ntal nascholingen, waariin we hun fuunctioneren binnen b een scho oolteam centtraal stellen. e Keyser (Esssento) begelleidt ons in d de cursussen ‘Coachend directeurschhap’ - 1112/K KSM04BS. Johan De Op algem mene vraag zetten z wij de eze basiscurrsus opnieuw w op onze kallender vanaff 24 novembe er 2011. Als coach leer je me ensen, individ dueel of in ggroep, verantwoordelijkh heid opnemeen voor hun eigen e w van h hun beperkende overtuig gingen. Je dooet dat doorr zeer situatie. Je helpt ze bewust te worden 2

LeON nieeuwsbrief septe ember 2011


goed te luisteren en daaraan gekoppelde, pertinente vragen te stellen. Zelf geef je geen antwoorden of mogelijkheden. Al de vaardigheden die daarvoor nodig zijn leer je in deze trainingsvierdaagse. Verschillende cursisten die de basiscursus vorige jaren volgden, ofwel in Mechelen ofwel in een andere nascholingsinstelling, wensen een update van de geleerde vaardigheden. In de cursus ‘Coachend directeurschap – het vervolg’ – 1112/KSM06BS - kijken we hoe de basisprincipes van het ‘Coachend directeurschap’ in de eigen praktijk toegepast werden en hoe we onze leidingstijl nog kunnen verbeteren. Nieuwe technieken en inzichten komen zeker aan bod. Er is veel ruimte tot eigen inbreng van de deelnemers. Deze cursus start op 13 februari 2012. Tijdig inschrijven is aangeraden. Koen Mattheews (Art de Co) analyseert in zijn cursusreeks verschillende communicatiestijlen. In 'De stijlbewuste directeur , beleidsondersteuner of leidinggevende’ – 1112/KSM11BS gaat hij vanaf 19 april 2012 dieper in op diverse stijlen om met je schoolteam te communiceren. Na elke cursusdag keer je naar huis met een opdracht die je in je gewone dagelijkse praktijk kan toepassen en waarop nadien gereflecteerd wordt tijdens een volgende cursusdag. Directieleden van het Vrij Katholiek Onderwijs kunnen via het Vormingsfonds voor directies van het VSKO volledige terugbetaling krijgen van de deelnamesom voor deze cursus. Meer info kan je vinden op de website van deze onderwijskoepel. Je geeft aan bij inschrijving (vak opmerking onderaan het inschrijvingsformulier) dat je beroep wenst te doen op het fonds. Wij bezorgen je tijdig de aanvraagformulieren voor de subsidie. Je betaalt, na ontvangst van onze factuur, de volledige som voor de cursus. Indien je aanvraagdossier wordt goedgekeurd door de fondsbeheerder van het VSKO, ontvangen wij de subsidiesom en betalen aan jou het bedrag terug. Je krijgt daarvan ook een bericht via het VSKO. Indien nog vragen, contacteer ons gerust.

Nieuw in ons aanbod ‘Oei … nu al volzet!’ Het is een veelgehoorde opmerking aan de telefoon op het LeON-secretariaat. We zijn blij dat enkele lesgevers bereid zijn om een bijkomende sessie te geven. Voor onderstaande cursussen kan je vanaf nu inschrijven. Aarzel niet want: volzet is volzet! Cursuscode met link naar info

1112/LZG17B 1112/LZG18B

Onderwerp

De zindelijkheidstas. Ouders positief betrekken bij het zindelijk maken van hun peuter of kleuter! Juf mag ik overvaren?' Schoolrijpheid: overgang van kleuters naar het eerste leerjaar

1112/VOW23B Familie Muis op bezoek bij peuters

Lesgever

Start

Einde

Prijs

Datum

Daniëlle Daniëls

9.00

15.30

€ 95

28/02/12

Marc Litière

9.00

12.00

€ 40

19/03/12

Sandra Loyens

13.30

16.30

€ 40

18/04/12

Meer informatie kan je ook terugvinden op onze website www.lessius.eu/leon. Ons reservatiesysteem laat het aanmaken van wachtlijsten (nog) niet toe. Indien een cursus volzet is en jij en/of je collega’s willen graag deelnemen (in de veronderstelling dat we de cursus kunnen herhalen), laat ons dat meteen weten via e-mail. Stuur een kort berichtje naar leon@lessius.eu en omschrijf duidelijk voor welke (volzette) cursus je belangstelling hebt. We bekijken of we de cursus dit jaar herhalen of volgend jaar opnieuw op de kalender kunnen zetten.

3

LeON nieuwsbrief september 2011


Met zo org kijke en naar je leerlin ngen van het secu undair on nderwijs Dolfeyn, lecttor aan de bachelor-nab bachelorople eiding Zorgv verbreding een remediëre end leren Hilaire D (BAZO) – afstudeertrraject secundair onderw wijs - van Lesssius Mechele en, verruimtt je kijk op zorgzaam z werken m met en voor je leerlingen in een aan ntal nieuwe cursussen. c 1112/LZG G01S

Pesten n … met de he ele school aannpakken

24/110/11

1112/LZG G01S

Goede e samenwerking met ouderss = winst voorr iedereen

14/111/11

1112/LZG G02S

Weerb baarheid bij le eerlingen stim muleren

19/ 1/12

1112/LZG G04S

Lastig g gedrag van le eerlingen voorrkomen en aa anpakken

12/ 3/12

1112/LZG G05S

Lastig g gedrag van le eerlingen: vaaardigheidstraining (vervolg))

19/44/12

aar je ook ee en link naar het Meer inffo per cursuss kan je nalezen op onze website, wa inschrijvvingsformulie er vindt.

Studie edag: De stap van n secund dair naar hoger on nderwijss… ecties, graad dcoördinatorren, CLB-med dewerkers, leraars l derde e graad secuundair onderw wijs en Veel dire andere ggeïnteressee erde leerkrac chten zien tu ussen het boss de bomen niet meer. H Hoe zit dat nu n met die strucctuur in het hoger onderwijs? Zijn on nze leerlinge en voldoend de voorbereiid? Wat zijn credits, trajjecten, … Ho oe zit het met studiefinancciering? Kan een studentt met een handicap p verpleger of o ingenieur of leerkrach ht worden? … Vragen zzijn er genoe eg, maar anttwoorden vin nden is niet zo z makkelijjk. Heb je misschien m noo od aan actueele en accura ate, bijkomende informatie over de overstap o naaar het hoger en de verschiillende nasch holingsdiensten, onderwijjs? Dan wille actief biinnen de reg gio Mechelen-Brussel, jou u een helpen nde hand reiken. Zij nod digen je uit op o de studied dag ‘De stap van n voor morge en!’ op vrijda ag 28 oktobeer 2011 in Ca ampus De secundaiir naar hoger onderwijs: uitdagingen Vest. In het plenaire e gedeelte krrijg je een a lgemene kijk k op de instrroom en slaaagkansen van n jongeren n in het hoge er onderwijs en gaan we in op de vra aag of bijvoo orbeeld oriënnteringsattessten of uitgebre eide compete entieprofiele en drempelve erlagend kun nnen werken n. Nadien woorden in dive erse workshops een aanta al topics verder uitgedie ept. etailleerde programma p kan k je bekijkken op www..lessius.eu/leon/studieddag . Het gede Inschrijvven moet geb beuren voor 19 oktober 22011 via dit formulier en n kost € 50 (llunch inbegrrepen). Deze stu udiedag is een o organisatie van DPB-OND Mecheelen-Brussel, GPV HUBrussel, LeON L Lessius Meechelen, PDCL KHLeuven K dersteund doorr de SOHO-werk kgroep van Lessiius Mechelen. en wordt ond

Seksuele opvo oeding op p school en willen ove er gevoelenss praten, nieet over de we erking van voortplantinggsorganen. De D lessen ‘Jongere seksuele e opvoeding voldoen v dan ook niet aaan de behoefften van jong geren. Dat b lijkt uit een n bevragin ng bij 500 jongeren tusse en 14 en 17 iin vijf Limbu urgse middellbare scholenn door Goele e Jans en Birgit Th haels, maste ers in de Gezzondheidsvooorlichting. Zij deden hun n bevraging oonder leiding g van professo or en gynaeco oloog Marlee en Temmerm man.’ Dit bericcht stond ein nde augustuss in de krant De Standaarrd. nd op de nood om seksue ele opvoedingg, zowel in de d basisschoo ol als in het secundair on nderwijs, Inspelen n geeft LeON ruimte aan de medewerkers van Jeugd en Seksuualiteit vzw, om hun ‘anders’ in te vullen ef spelmaterriaal en lespakketten voo or te stellen aan het gro ote didactiscche materiallen, educatie publiek. Op onze ka alender staatt volgende n ascholingen:

4

LeON nieeuwsbrief septe ember 2011


1112/VO OW05B Oma is i een meisje (voor kleuteronnderwijs)

19/10/1 11

1112/VO OW06B Ziggi is i verliefd (voo or lagere schoool) Groeisspurt, op een speelse maniier werken ron nd relaties en seksualiteit 1112/VO OW13B

1/12/11

1112/VO OW03S Let's talk t about sek ks (voor de eersste graad secunndair onderwijs))

13/3/12 2

1112/VO OW04S Let's talk t about sek ks (tweede en dderde graad seccundair onderwiijs)

21/3/12 2

(voor lagere l school en n eerste graad ssecundair onde erwijs)

15/2/12 2

op van de sesssies, kan je meteen aan n de slag mett je schoolte eam om seksuuele opvoeding op Na afloo een ande ere, eigentijjdse manier in te vullen.. Deze nascholingen kunn nen ook team mgericht aangevra aagd worden n via een mailtje naar leoon@lessius.e eu

Kathle een Ama ant op be ezoek bij LeON Ze zijn razend po pulair bij de e kleuters: de e leuke, grapppige figuurttjes van cus/illustratoor Kathleen Amant. A Op 21 2 oktober iss zij de centrrale gast grafic in onzze nascholingg ‘Schrijver in de kijker’.

copyrright Kathleen Amant

een Amant w wisselt, tijde ens een interractieve sesssie met de Kathle deelnemers aan d deze cursus, van gedachtte over haar boekjes voo or peuters euters. Nadie en ga je zelff aan de slag onder leidinng van de en kle cursussbegeleider om te bekijk ken hoe je de ideeën vann deze kijk- en doeboekjes kan gebru uiken in je eigen e klas. He et aantal plaaatsen is striikt er in de kijker - 1112/VSLL06B beperrkt! Meer inffo op Schrijve Deze nascholing sstaat open vo oor alle leerk krachten bassisonderwijs en ook k rg(st)ers, die e werkzaam zijn z in een kkleuterschool. voor kinderverzor

Danse en is leuk k… met aangepas a t schoeissel ngsopvoeding g en dansen; het gaat peerfect samen. Wellicht da at daardoor onze nascho olingen in Bewegin samenwe erking met o.a. o Danskan nt en Wannad dance gesma aakt worden.. Dit jaar zuullen verschillende van deze e nascholinge en georganisseerd worden n in de sporttzaal van Campus De Vesst in Mechele en (gelijkvloers Zandpo oortvest 60). Deze zaal m mag je alleen n betreden met m aangepasst schoeisel ntoffels, danspantoffels, sportschoen nen voor indo oor-activiteiten). Gelievve daar reken ning mee (turnpan te houde en en breng het juiste sc choeisel mee e! ep uit ons ‘dansbaar’ aan nbod: Een gree 1112/VSLL02B

Zumbatomic… kenn nismaken met Zumba voor kinderen k VO OLZET

5/10/11

1112/VSLL04B

Blauw w garen en kop perdraad (De d derde Vrolijke e kring)

12/10/11

1112/VSLL01BS Letz danze d

19/10/11

1112/VSLL07B

Panne enkoekjes in het h bos (nieuw we kleuterdansbasics)

26/10/11

1112/VSLL09B

Kaarsjjes op de taarrt (Peuters daansen 3)

16/11/11

1112/VO OW02S Zumba … kennismakingssessie vooor het secund dair onderwijss

23/11/11

Conta act LeON, ke enniscentrum Onderwijs | Groep Onde erwijs & Vorm ming Lessius M Mechelen Cam mpus De Vest Zandpoortve est 60 2800 Mechelen M tel 015 0 369 279 Leen Hoste, administra atief medewe erker | leen.hooste@lessius.e eu dinator | marc.gorremans@ @lessius.eu Marc Gorremans, coörd

 5

LeON nieeuwsbrief septe ember 2011


LeON nieuwsbrief jg1 nr 2