Page 1

„Az Élet hordozóját hordoztad méhedben, a tisztaságos Istenanyát, isteni bölcsességű Anna, azért most örömmel költöztél át a mennyei örökségbe, ahol a dicsőségben örvendezők laknak, és közbenjársz azokért, kik szeretettel tisztelnek, bűnbocsánatot esdve számunkra, ó, örökké boldog! (Tropár, 4. hang)

...gyerekek, fiatalok!


Elsőáldozás a Szent Miklós templomban Május 28-án 3 fiú és 3 leány járult először az Úr asztalához Szatmáron. Herczeg Erik, Boros Máté, Zolcsák Kristóf, Szalacskai Timea, Rusz Lilla, Buzás Blanka miután kellőképpen felkészültek és számot adtak hittantudásukról, lelkileg felkészültek és elvégezték első szentgyónásukat, ünnepi Szent Liturgia keretében örömmel léptek az Úr asztalához és részesültek Krisztus valóságos testében és valóságos vérében .

Romániai Magyarajkú Görögkatolikusok Közösségek Zarándoklata

Júnus 17-én tartották Máriapócson a romániai magyar egyházközségek zarándoklatát. Állóhely is alig maradt a kegytemplomban a liturgia ideje alatt. A prédikációt Ft. Orosz István atya mondta, amiben sajátosan hivatkozott az evangéliumi sorokra: egyik kezében egy gerendát, másikban kicsike szálkát tartva hívta fel a figyelmet arra, hogy mindaddig, amíg a másik hibáit keressük, azokra mutogatunk, nem juthatunk helyes önismeretre. Sőt, ha azt mondjuk egy emberre, hazug, pletykás, becstelen, azzal szinte felmentjük magunkat. Ő az, én nem. Vagy: ő rosszabb, mint én. Nem ez a dolgunk, Templombúcsú Keresztelő Szent különösen nem Máriapócson, ahová azért jövünk, hogy János születése templomban gyengeségeinket Nagy örömmel gyűltek össze felismerve a hívek június 24-én, hogy a bocsánatot kérjünk szatmári 2-es számú Istentől. Itt Márián egyházközség búcsúünnepét keresztül talán méltóan megünnepeljék. A b á t r a b b a n szentbeszédet Ft. Kozsán István mikolai parókus tartotta, fogalmazhatjuk aki paptársaival együtt állta körül az oltárt a Szent Liturgia meg kéréseinket is. elvégzésére. Az ünnep fénypontját emelte egy új máriapócsi ikon megszentelése, amit Ft. Zolcsák Miklós Árpádházi Szent Piroska Nőszövetség festett megrendelésre. „Minél nagylelkűbb vagy Isten Teológiai professzorok iránt, annál inkább felfedezed az Ő nagylelkűségét.” - Loyolai Szent Nagypeleskén Ignác mottójával fémjelzett Családi A nyíregyházi Szent Atanáz Vasárnapot tartott július 2-án a Görögkatolikus Hittudományi szatmári Szt. Miklós templom Főiskola professzorai május 15- n ő s z ö v e t s é g e . A t a l á l k o z ó n én kiránduláson vettek részt Szatmár megyében. Az résztvettek a képviselőtestület tagjai egynapos körúton a Dr. Véghseő Tamás rektor által akikkel közös programokról és vezetett intézmény tanárait elkísérte Kocsis Fülöp tervekeről tartottak megbeszélést a hajdúdorogi érsek-metropolita, valamint Szocska A. Ábel nőszövetségi tagokkal. Az együttléten OSBM nyíregyházi apostoli kormányzó is. Elsőként számos olyan téma is előkerült, Nagypeleskére utaztak, ahol ifj. Pallai Béla parókus atya amellyel gazdagítani lehet a templomi mutatta be a település templomát, az idén 110 éves közösség világi apostolkodásában műemlék ikonosztáziont, valamint az 1700-as évekből szükséges tennivalókat és segítni lehet származó és mostanra restaurált Nagypeleskei Istenszülőa szociális nehézségekben kűzködő ikont. Szatmárnémetiben látogatást tettek a Római caládokat. Katolikus Püspökségen, a püspöki kápolnában, amelyet Pallai Kristóf gondnok és a Romániai Máltai Szeretetszolgálat szatmári fiókszervezetének vezetője A NIKOLAOS mutatott be. A díszteremben és a palotában a házigazda, Görögkatolikus Egyházi Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök vezette körül a tanári Lap kar tagjait. Egy kellemes hangulatban töltött ebéd után a Szatmárnémeti Szent Miklós görögkatolikus templomot megjelenését  támogatja: id. Pallai Béla parókus, c. esperes mutatta be s mesélt NIKOLAOS EGYESÜLET annak nagy múltú gyökereiről és jelenéről. Innen Kaplony NIKOLAOS Görögkatolikus Egyházi Lap; Nyár — XXI. évf. 3. következett, ahol a ferences kolostor mellett a Károlyi Szám; Kiadja: Szt. Miklós Görögkatolikus Parókia, család kriptáját is megtekintették. Végül a nagykárolyi Szatmárnémeti Összeállítja, szerkeszti és nyomtatásra előkészíti: Szent Mihály és Gábor arkangyalok görögkatolikus ifj. Pallai Béla nagypeleskei parókus. Várjuk leveleiket! Elérhetőség: SATU MARE, P-ţa Eroilor Revoluţiei nr. 21. templomban együtt imádkozták el a Parakliszt a károlyi office@nicolaos.ro; www.nicolaos.ro Tel: 00 40 261 712 505. görögkatolikus hívekkel.


Csedregi templombúcsú — Vasile Bizău megyéspüspök és Kocsis Fülöp érsek vezetésével

Csedreg a megye ugocsai csücsöktelepülése, hiszen a falu határában húzódik az országhatár is, s az itteni görögkatolikus közösség és templom története sem nevezhető mindennapinak. Magát a települést az első írásos dokumentumok jobbágyés katolikus településként említik, majd a reformáció hagyott „maga után” egy jól megszervezett, népes gyülekezetet, ám az 1700-as évek eleji tatárbetörések szinte teljesen elnéptelenítik a falut — s valójában ezt követően kezdődik a csedregi görögkatolikus egyházközség története. A földesúr ugyanis ruténokat telepített be, akik dolgos két kezüket és mély görögkeleti vallásosságukat is magukkal hozták. Konok kitartásuk eredményeként nem kellett a latin rítusra áttérniük, csak a pápa főségét elismerni, így görögkatolikusok lettek, és a falu közepén álló régi kis fatemplomot használták. Az évszázadok során elmagyarosodtak, s az 1900-as években megérett a kis közösség erős elhatározása: Csedreg önálló egyházközség legyen, állandó pappal és új, impozáns téglatemplommal. A templom építéséhez minden falubeli lehetősége szerint járult hozzá, az építkezés 1914ben fejeződött be, a torony építése pedig 1921-ben, bizonyítva: egy közel 600 lelket számláló, szegény, földműves kis közösség is tud kitartó és együttes munkával maradandót alkotni a közös meggyőződésben és a

keresztény hit erejében. Maga a templom titulusa is rendhagyó: áldozócsütörtök, vagyis az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe, ami egyedülálló a partiumi magyar görögkatolikus templomok esetében. Az idén 103 éves templom búcsúünnepe pedig annál is különlegesebb volt, mert nemcsak a helyi és környékbeli hívek, az esperesi kerület papjai, dr. Seszták István pasztorális helynök, a nagybányai, homoki, szárazberki és Trella Tibor atya vezette magyarországi zarándokok erősítették meg egymást a közös éneklés és imádkozás által a hitben, hanem Nm. és Ft. Vasile Bizău görögkatolikus püspök Nm. és Ft. Kocsis Fülöp debreceni érsekmetropolita is. „Húsvét után, Pünkösd előtt vagyunk — ebben a negyven napban Jézus még itt volt az apostolokkal, majd felment a mennybe, Atyja házába, hogy helyet készítsen nekünk. De ha olyan sok hely van az Atya házában, mint mondta, milyen ‘helykészítés’ kell? Jézus valójában a mi szívünkben készíti a helyet, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön — ehhez azonban Őt kell hordoznunk, és szívünkben is jelen kell legyen egész életünkben. Jézus készíti a helyet a szívünkben és a mennyben, ahol Isten

vár reánk — ez jó hír, életünk megoldása, de mi vajon oda, a mennybe készülünk? Bámulhatunk fölfelé nap mint nap, de ha nem akarunk emelkedni, akkor nem is fogunk. Nem szabad hagynunk, hogy ember mivoltunk lehúzzon a földre — ha földhözragadtak vagyunk, gondjaink oly nagyok, hogy agyonnyomnak, de amikor lelkileg fölemelkedünk, eltörpülnek. Egészen más fentről a világ, eltörpülnek a földi dolgok-gondok, és kitárul az ég. Minden, ami teremtetett, Isten felé, fölfelé törekszik, a földbe vetett mag is, nem akar földhözragadt lenni, és egyszer el akar szakadni a földtől. A búza is elrothad, ha nem jön a sarló, a gyümölcs is megromlik, ha nem szedik le — mindennel így van. Amikor elérkezik az idő, el kell szakadni a földtől — nekünk is. És Jézus azért jött, hogy felemeljen bennünket. Engedjük neki! És íródjon belénk ennek a napnak az üzenete: Isten emelkedni akar, velünk együtt” — fogalmazott prédikációjában az érsek. A búcsúünnepi szent liturgia — melyen a vidékre jellemző, példaértékű ökuménia jegyében részt vettek a környező települések református és katolikus papjai is — körmenettel, olajkenéssel és természetesen szeretetvendégséggel zárult. (Sz.K.M.)


A logóban az ostya és a kehely A 2020-as Nemzetközi szimbolizálja az Oltáriszentséget. Az Eucharisztikus Kongresszus o s t y á b a n l á t h a t ó k e r e s z t a z Eucharisztia áldozat-jellegére és a logója Golgotára utal. A kereszt piros színe továbbá Jézus irántunk való szeretetét, értünk vállalt kereszthalálát is kifejezi. A „Minden forrásom belőled fakad” zsoltáridézetet jeleníti meg az Oltáriszentségből fakadó forrás, amelynek vize négy vonalban zubog alá, utalva az örömhír terjedésére, melyet számunkra a négy evangélista örökített meg. A forrás folyóba ömlik, melyet az alsó hullám jelez. Ez a hullám kifejezi az Egyház örömhírvivő tevékenységét és utal a Dunára, Budapest folyójára is. A Duna számos európai országot köt össze, Nyugatról Keletre, Északról Délre folyva, így kifejezi, hogy az A győztes logó megalkotója a 78 Eucharisztia közös forrásként éves Lampert János grafikusművész. összeköt bennünket, különböző

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, a kongresszus titkársága, több, mint 140 pályaműből válszasztotta kia a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emblémáját. nyelvű és kultúrájú európai keresztényeket, s így kiengesztelődésünk forrása is. A orrásból fakadó négy folyó a világ négy égtáját is jelképezi. Ezeket az égtájakat termékenyíti meg az evangélium és élteti az Eucharisztia. A logóban használt színek az ikonfestés hagyományai szerint jelenítik meg a Szentháromságot: az Atya színe a piros, a Fiúé az arany (sárga), a Szentléleké az égszínkék. Magyarország nemzeti színei is megjelennek a logóban, utalva Budapestre, amely város 2020-ban ad otthont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.

Új egyháztanács a Szent Miklós parókián Június 11-én, Mindenszentek vasárnapján, megválasztotta egyháztanácsát a Szent Miklós parókia. Az ünnepi esküt a Szent Liturgia keretében tette le az új képviselőtestületi tanács, akik két évre vállaltak tisztséget. Az eskünek megfelelően, mindannyian átvették megbízásukat: Andrejka Bálint Az Egyháztanács főgondnoka, Sorbán Gábor Az Egyháztanács algondnoka és jegyzője, Balog Mária Rózsafűzértársulat vezetője és Egyháztanács Pénztárosa, Bojtor Lőrinc Templomi rend irányítója, Illés István Templomi rend irányítója, Fazekas Carmen Nőszövetség elnöke és Caritativ cs.vezetője, Tivadar Sándor Temetők felügyelője - Képviselőtestületi tag, Csengeri Miklós Sajtófelelős és perselyező Képviselőtestületi tag, Fülöp László Templomi ének vezetője - Képviselőtestületi tag, Papp János Sajtófelelős és perselyező - Képviselőtestületi tag. LELKIPÁSZTORI BIZOTTSÁG TAGJAI: MUNKACSOPORTOK KÉPVISELŐI - Az egyházközség lelkipásztori feladatait segít elkészíteni és megvalósítani a maga eszközeivel. pl. : szervezéssel, lelki napok rendezésével, fiatalok, idősek foglakoztatásával, beteglátogatások, kórházba utaltak felkeresésének megszervezésével, szegények részére gyűjtésekkel. 1. Liturgikus munkacsoport tagjai: A liturgikus teendőkhöz kisegítőket nevel. Az istentiszteletek méltóságát, a templom rendjét, tisztaságát, díszítését szorgalmazza, az egyházi ruhákat karbantartja, ellenőrzi a sekrestyés, harangozó megfelelően végzi teendőit, gondoskodik a kántorral együtt az énekkar működéséről, harangra felügyel. Perselyezés, templomkert rendezése. 2. Hitoktatási munkacsoport: Kapcsolatot teremt, az iskoláskorúak szüleivel, szorgalmazza a hittanra járást kicsiknél és nagyoknál, előkészíti az elsőáldozási ünnepséget, lelki napokra vezeti a gyermekeket, törődik a papi a szerzetesi hivatásra készülőkkel. 3. Családgondozási munkacsoport: Besegít a jegyesoktatásba, előmozdítja fiatal házaspárok ismerkedését, kisközösségekbe szervezését, házas hétvégeket szervez, családlátogatásokat végez, foglalkozik a válás felé sodródókkal és az elváltakkal is. 4. Karitativ munkacsoport: Lelki és anyagi téren gondoskodik a betegekről, öregekről, özvegyekről elhagyatottakról, sokgyermekesekről, munkanélküliekről. Segíti a szenvedélybetegek gyógyulását, 5. Sajtófelelős munkacsoport: Ajánlja és terjeszti a katolikus sajtó termékeit, előfizetőket toboroz vallásos lapokra, felhívja figyelmet a TV ,a rádió jó műsoraira, egyházközségi könyvtárat hoz létre és működtet. Egyházközségi lapot kiadásra készít elő. Gondoskodik a templomi faliújságról. 6. Ö k u m e n i k u s munkacsoport: Az egyházi előírásoknak megfelelően, a parókus útmutatásai szerint kapcsolatokat keres és tart fenn a nem katolikus keresztényekkel. Közös munkát és összefogást kezdeményez a szegények segítésére. 7. Gazdasági munkacsoport: Az elnök vezetése irányítása mellett a jó gazda gondoskodásával nyilvántartja az egyházközség tulajdonát, ingóságairól pontos leltárt vezet, rendben tartja az egyházi épületeket, anyagi forrásokat próbál biztosítani, ügyel az alkalmazottak járandóságának pontos kifizetésére, megfelelő anyagi hátteret próbál biztosítani a lelkipásztorok és alkalmazottak megélhetéséhez. 8. Temetőgondnokság: Magyar utcai és a Mátyás király utcai temető: A temetők gondos ellenőrzése, a temetőszabályzat pontos betartásának ellenőrzése, a temetőőr munkájának ellenőrzése.


BÖJTE CSABA ÉS A CSEDREGIEK Példát mutatott Ugocsa. Ismét és sokadjára. Az „Erdély legfinomabb eprét termő vidékre hozta jószerencséje” Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját, aki természetesen nem egyedül, hanem 11 gyermekkel, Szent László zászlajával, szobrával és Erdély védőszentjének az életéről szóló színdarabbal érkezett a talán soha nem látott zsúfoltságig megtelt csedregi görögkatolikus templomba csütörtökön kora este. A Szent Ferenc Alapítvány által támogatott és nevelt több mint 2000 gyerkőc segítésére szervezett epergyűjtés a csedregiek, kökényesdiek, közel s távolabb lakók olyan mérvű összefogását eredményezte, amelyre talán soha nem volt még példa Ugocsában — és még arra is volt gondjuk, hogy a közel 700 kilónyi eper (és a többi, megszámlálhatatlanul bőséges adomány) már pénteken kora délelőttre a rendeltetési helyére érjen és átalakuljon finom lekvárrá. Napok óta nagy volt az izgalom Csedregben, Kökényesden, de szinte egész Ugocsában, hiszen vendéglátásra készülődtek, méghozzá nem is akármilyen vendéget vártak — a csedregi születésű, Nagybányán szolgáló Szmutku Róbert plébános és Szemák Miklós csedregi parókus „összeszedte bátorságát”, és közösen meghívták az ország végére Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját. Meghívásukat többes cél vezérelte — egyrészt a lelki töltekezés, másrészt a segíteni akarás, hiszen az eper hazájában epergyűjtést szerveztek, amivel az alapítvány otthonaiban élő közel 2000 gyermeknek akartak kedveskedni, harmadrészt pedig a gyermekek ismerkedésének elősegítése. Az ötlet megvalósulását példaértékűen támogatta nem csak a helyi önkormányzat, Csedreg és Kökényesd, de szinte egész Ugocsa lakossága — felajánlásaik nyomán közel 700 kiló eper és nagy mennyiségű cukor, olaj, liszt, alma, cseresznye, olaj, üdítők és szalonna gyűlt össze, szinte alig fért be minden a f u rg o n b a, amely a cs ík s zer ed ai célállomásra vitte az adományokat, s amelynek szállítási költségét is egy csedregi lakos fedezte, és bőséges persely-pénzadomány is összegyűlt (8200 lej, 100 euró és 100 dollár).

6000 gyermeket fogadtunk be, neveltünk föl, és tragédiáikban a Tízparancsolat közül az egyik mindig ott volt és van” — tette hozzá, majd iraki útjának sokszor olyannyira megrázó élményeiről mesélt, hogy visszapillantva is könnybe lábadt a szeme az értelmetlen, buta gyűlölet miatti szomorúságtól. De mint hangsúlyozta: bízzunk a jövőben, egymásban és Jézusban, hiszen ő a keresztfán is tudott bízni bennünk: „Legyünk bátrak és kapaszkodjunk Istenbe, mert nem lehet olyat kérni tőle, amit ne adna meg” — mondta. Tanúságtételét s az eperföldek és megművelőiknek a megáldását követően a magukkal hozott gyermek Jézus-szobrot a szalontai gyermekek átadták a csedregieknek, azzal a kéréssel: mindig legyen előtte virág, majd jelképesen egyegy kosár epret vettek át. Az alkalom az „Éljenek soká” eléneklésével zárult, a közös vacsorát követően a gyermekeket vendéglátó családoknál szállásolták el — s közben annyi epret ehettek, amennyit talán még soha nem is láttak.

Szinte alig fértek be a lelki töltekezésre vágyók — felekezeti hovatartozástól függetlenül — csütörtökön kora este az egyébként tágas csedregi görögkatolikus templomba, amelyben talán még soha nem gyűltek össze ennyien, helybéliek és a BuKi-Ház gyerkőcei, környékbeliek és zarándokok, Sárköztől kezdve Szatmárnémetin és Szárazberken át Nagybányáig s nem csak. Az egybegyűlteket Harangozó József esperes köszöntötte, majd a nagyszalontai Béke Királynője Gyermekvédelmi Központ 11 kis lakója mutatta be az Erdély védőszentje, Szent László életéről szóló, nagyon szép (http://www.frissujsag.ro/a-szeretet-szigeteénekekkel színesített színdarabot — s az volt-csedreg/) ő arcukon is a kellemes meglepetés öröme ragyogott fel, amikor az előadás végén felcsendülő régi magyar himnuszt, a Boldogasszony Anyánkat az egész templom együtt énekelte velük. „Mind az én gyermekeim” — mutatta be őket Böjte Csaba, majd sorra mutatkoztak be a gyermekek is, akik mindannyian 4, 5, 6 (sőt, egyikük 16) gyermekes családokból kerültek az otthonba. „Július elején gyermek Jézus-búcsút tartunk, mert a gyermekeknek is kell egy példakép, akiből bátorságot meríthetnek. Milyen jó, hogy Jézusban volt kurázsi, és el mert jönni közénk, pedig az Európai Unió még ki sem írta a pályázatot a világ megváltására. Egész élete erről a bátorságról szólt. El mert jönni közénk, merte megváltani a világot. Erős lelkűnek, bátornak kell lennünk mi magunknak is, mert félős lélekkel az Isten sem tud mit tenni” — fogalmazott az atya, s mint mondta, ez a bátorság vezette annak idején Szent László királyt is, aki a Szent István halálát követő polgárháborús helyzetben darabjaira hullott országot nekiállt újraalapítani. „Alkotmánya a Tízparancsolat volt — megalakulásunk 25 éve alatt több mint


Szent László-év „Idvezlégy kegyelmes Szent László király! Magyarországnak édes oltalma, szent kerályok közt drágalátus gyöngy, csillagok között fényességes csillag.”

össze a közép-európai nemzeteket. Az életművében a nemzet fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben. László király az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket, hiszen Lengyelországban született, Erdély védőszentje, a zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán halt meg. Szent László e népek közösen tisztelt királya és az itt élő nemzetek összetartásának, együttműködésének szimbóluma.

SZENT LÁSZLÓ

A 2017-es évet Szent Lászlóemlékévnek nyilvánították a „lovagkirály” trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Az emlékév célja felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta

Szent László a magyar uralkodói eszmény egyik legtökéletesebb kifejezője, a kereszténység következetes védelmezője és terjesztője, aki a legkeményebb csatában is tudott nemes lelkű lenni, s akiről egyszerre mondták, hogy “lovagkirály” és “szent”. Atyjának I. Béla királynak a vitézségét, míg anyjának a lengyel Richezának a vallásos lelkületét köszönhette, melyek állandó tulajdonságai maradtak élete végéig. László még hercegként tért haza lengyel száműzetéséből, hogy bátyját, Gézát támogassa I. Salamon király ellen, biztosítva maguknak ezzel a dukátust (hercegi uradalom). László herceg Salamon uralkodása alatt a kerlési csatában tüntette ki magát először jelentősebben, amikor a betörő fekete kunokat sikeresen kiverte az országból és még az egyik menekülő kun vezértől is visszaszerezte az elrabolt magyar leányt. Ez a hőstette még életében nagy dicsfénnyel övezte fel őt. A pártoskodásban még többször is Géza mellé állt a harcban, amíg csak őt uralomra nem segítette. Bátyja halála után azonban rövidesen mégiscsak ő lett a király 1077-ben. Uralkodása alatt egyaránt törekedett az ország külső és belső gyarapodására, valamint annak egységére is. A királyságába betörő besenyőket, úzokat, kunokat többször is kiűzte, nem egyszer felkínálva nekik a lehetőséget, hogy térjenek meg a keresztény hitre és telepedjenek le. 1091-ben birtokba vette Horvátországot és az egykori Moesia egyik részét dinasztikus jogon, lévén

az özvegy horvát királyné a testvére volt, s László segítségét kérte. László a magyar egyházat ahol tudta erősítette, több apátság és püspökség alapítása fűződik a nevéhez, uralkodása idejében tudott csak elterjedni a káptalani és a fő esperesi szervezet is. Adományaival buzgón segítette a templomokat. 1083-ban ő avatatta szentté István királyt, fiát Imrét, Gellért püspököt valamint Zoerard-Andrást és Benedek zoborhegyi remetéket. Neve komolyan felmerült a készülődő I. keresztes hadjárat egyik lehetséges vezéreként, amit csak az 1095. július 29-én bekövetkezett halála hiúsított meg. Testét először Somogyváron majd később Váradon helyezték nyugalomra. Itt évszázadokon keresztül töretlen volt a kultusza, nemcsak gyógyulni vágyók jöttek ide, de sokan vitás ügyeiket is itt intézték el, a szent sírjánál, illetve itt tettek többen is fogadalmi esküt. Szent László király halála után többször is megjelent népe között és csodát tett ott, ahol a legnagyobb volt a szükség. Magyar katonáknak pedig tömegei mentek csatába “Szent László, segíts!” felkiáltással egészen a II. világháborúig.

Szent László ünnepe: június 27. A szatmári Szent Miklós templom üvegablakai között, a nyugati/magyar szenteket bemutató oldalon büszkén magasodik alakja, méltó emlékét hírdeti. Kétszeresen ünnepel idén, aki a László nevet viseli s büszke lehet rá, hogy keresztszülei védőszentként egy ilyen uralkodót választottak. S itt engedtessék meg, hogy ismét kihangsúlyozzuk, nem szerencsés, nem is helyes, de nem is illő a László nevet Bazilra fordítani, illetve fordítva a Vasile-t Lászlóval helyettesíteni, hisz sem személyük nem egyezik, sem haláluk időpontja s ennek következtében naptári ünnepük dátuma sem. Tehát január 1-én nem a Lászlókat ünnepeljük. Egy másik névtisztázás is szóba jön - főleg a mi területünkön - amikor Szent Piroska (Parascheva) ünnepe van (október 14). Nekünk magyaroknak viszont van saját Szent


Március 22-én indult el a Szent László-év jelképeivel díszített villamos. A jármű októberig fogja szállítani az utasokat Nagyvárad utcáin. A villamos az emlékévet népszerűsíti: egy, a szent királyt ábrázoló jelenet látható rajta, amely eredetiben a várad-újvárosi plébániatemplomban csodálható meg. A grafika Vakon Zsolt püspöki titkár munkája.

11 SZENT LÁSZLÓ ÉV 92 ANUL SFÁNTUL LADISLAU -2 01 YEAR OF SAINT LADISLAUS 7 ANNUS JUBILIARIS LADISLAI SANCTI SZENT LÁSZLÓ ÉS A TORDAI HASADÉK Piroskánk, Szent László magyar király lánya, akiből a Bizánci Birodalom legtiszteltebb császárnéja lett. Piroska „Mária országából” érkezett „Mária városába”; 1105-ben kötött házasságot Komnénosz Jánossal. A trónörökös feleségeként a bizánci császárnék kedvelt nevét, Eiréné (Béke) vette fel. Szelíd, jóindulatú, békés lelkű asszony volt: „Hogyan tudná valaki elbeszélni erényei többi fajtáját és bájainak raját, lelkületének szelídségét, nyugalmát, alázatosságát, mindenkivel való együttérzését, jóságát, kedvességét, nyájasságát, haragnélküliségét, hogy soha senkivel szemben nem volt indulatos, bántalmazó, gyalázkodó” – írta róla névtelen bizánci életrajzírója.

Eiréné császárné a „mi Piroskánk” De Eiréné nem egyszerűen szép női név volt Bizáncban, hanem teológiai fogalom, amely Isten attribútumaira: Béke (Eiréné), Bölcsesség (Sophia), Hatalom (Dünamisz) utalt – ezeknek szentelte a 4. században Nagy Konstantin új

Számos Szent László-legenda kapcsolódik a hasadék kialakulásához. A monda szerint László király serege kemény ütközetett vívott a túlerőben levő kunokkal Torda határában, de hiába, mert annyi volt a kun, mint fűszál a réten. Ebben a reménytelen helyzetben László király úgy döntött, hogy visszavonulást fúvat, nehogy odavesszen a serege. A kürt szavára visszafordultak a magyarok és a Torda feletti hegy irányába kezdtek vonulni. A kunok rögtön a nyomukba eredtek: Utána! Utána! - ordították. Tudták: ha Lászlót elfogják, övék lesz a magyar föld - mindannyian a király után vetették hát magukat. László paripáján véres hab vert ki, mégis olyan közel értek már hozzá a kunok, hogy fejszéikkel levághatták volna. Ekkor László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott: Ó, Uram, segélj! S ím, abban a pillanatban kettéhasadt a hegy, s László háta mögött rettentő nagy hasadék tátongott. A kunok meghökkenve álltak meg a szakadék peremén, majd a csodát látva ijedtükben visszafordultak. Így keletkezett a Tordai-hasadék, s a szerencsésen megmenekült király lovának patkónyomai ma is látszanak a hasadék fölötti Patkós-kövön. A hasadék szokatlan földrajzi elhelyezkedése révén számtalanszor megmentette a magyar népet. Egy erről szóló romantikus legenda lenne a következő: Batu kán a hozzájuk csatlakozó kunokkal megtámadta a hasadékot mivel a környékről a nép ide húzódott vissza. S mivel Kendi Gyula embereivel minden roham elől megvédte a hasadékot, a kán továbbindult, de hátrahagyta Keme nevű kun vezérét, hogy éheztesse ki a bujdosókat, elzárva a barlangok bejáratát. Keme azt követelte, hogy adják ki kincseiket s ezen kívül a legszebb hat lányt a szabadságukért. A magyarok készen álltak inkább utolsó emberig is harcolni, de Kendi Gyula gyönyörű nővére, Kendi Ilona hajlandó volt még öt társával együtt feláldozni magukat. Ugyanis mindeniknél tőr volt, amivel védni akarták magukat a gyalázattól. A hős lányok a kincsekkel együtt a kun táborhoz közeledtek, de amint Kendi Ilona és Keme meglátták egymást, egymásba szerettek. A lány azonban kijelentette, csak úgy lesz felesége, ha Keme kereszténnyé lesz és a magyarokhoz társul. Keme boldogan teljesítette ezt a feltételt, népével a magyarokhoz csatlakozott és segítette őket további küzdelmeikben.


Mária ikont hozott felszínre A tibetiek különleges gyereknevelési módszere Ha a tibeti nevelési elveket bántalmazásra vonatkozik. Ebben az egy csapat delfin Mindennapi csodák bevezetővel jelent meg az a hír, mi szerint egy csodás és szokatlan esemény történt az oroszországi Szocsiban (Szocsi (cirill betűkkel: Сочи) üdülőváros Oroszországban, a Fekete-tenger partján, a Kaukázus mentén.) A Szentek életében leírtakhoz hasonlóan mutatja azt a hihetelen esemény, mi szerint egy 12 delfinből álló csapat egy az Istenszülőt ábrázoló ikont hozott a felszínre, mindezt a tengerparton napozók szeme láttára. Különös, hogy nem 2 vagy 5 delfin, hanem a 12, azaz az apostolok számának megfelelően. A delfinek a part felé közeledtek és egy tárgyat toltak maguk előtt, majd visszaúsztak a nyílt vízbe. Először senki sem vetett rá szemet, oda sem figyelve mit hoztak a partra. Első látásra ugyanis egy darab régi deszkának tűnt, majd miután az iszap lefolyt róla kirajzolódott az ikon. Az eseményről az orosz hadsereg egyik ezredese és felesége adott hírt, akik látták a csapat delfint ahogy a parthoz közel úszva egy tárgyat hoznak a napozórpartra. Amint a delfinek visszaúsztak, a házaspár egy iszappal beborított tárgyra lettek figyelmesek. Amint megtisztították, az ezredes felesége észrevette, hogy egy ikon rajzolódik ki a tárgyból, ami az Istenszülő Szűz Máriát ábrázolja. A csoda láttán nyomban dicsérni kezdte Istent. Azt is érdemes megjegyezni, hogy senki sem tudja, hogyan kerülhetett az ikon a Fekete Tengerbe, de a delfinek cselekedete is megmagyarázhatatlan marad. Végül az ikont az ezredes Moszkvába szállította és jelenleg a pátriárkián található. (http://altarulcredintei.md/un-grup-de-delfini-a-scosla-tarmul-marii-o-icoana-a-maicii-domnului/)

szeretnénk gyakorlatba ültetni, akkor két dolgot soha nem szabad alkalmaznunk: fizikai és lelki erőszakot. Az adott életszakaszokhoz mérten különböző módszereket ajánlatos követni: 1. szakasz: 5 éves korig A gyerekkel úgy kell bánni, akár egy herceggel, hercegnővel. Ne tiltsunk meg semmit neki, csak pár dologra hívjuk fel a figyelmét. Ha valami veszélyes dolgot követ el, vágjunk mérges, ijedt arcot. A gyerek érteni fogja ezt a nonverbális kommunikációt. Ez az a periódus, mikor a kicsik a legaktívabbak, kíváncsiak, érdeklődnek minden iránt, főként, ami körülveszi őket. Ebben az életszakaszban azonban nem képesek még racionálisan, logikusan gondolkodni, így ha tegyük fel, eltört egy drága vázát, nem fogja érteni, hogy az mennyibe került, és mennyit kellett dolgozni azért, hogy anya, vagy apa meg tudja vásárolni. Ha pedig megbüntetnék, akkor azt erődemonstrációként fogja értelmezni. Csak azt fogja érzékelni, hogy a szülők a büntetéssel erejüket fitogtatják, hogy ők a mindenhatók, ő pedig a gyenge. 2. szakasz: 5-10 éves korig A gyereket úgy kell kezelni, mint egy tanítványt. Feladatot kell neki adni, és már be lehet vezetni a büntetés/jutalmazás módszerét is, a büntetés azonban nem testi

időszakban a gyermek intelligenciája már eléggé fejlett, már tisztában kell lennie, hogy különbséget tegyen jó és rossz között, hogy a pozitív dolgokra összpontosítson, a negatív hatásokat kerülje. Ezekben az években kell a legtöbb tudást a szülőknek átadniuk. 3. szakasz: 10-15 éves korig Egyenlő félként kell kezelni a gyereket, de természetesen a szülőnek több döntési joga van. Az egyenlőség annyit tesz ebben az esetben, hogy be kell vonni a gyereket is a döntéshozatalba, hogy mondja el bizonyos kérdésekben a véleményét, hogy találjunk közösen megoldást a problémákra, az ő gondjaira. A szülő ilyenkor megoszthatja tapasztalatait, tudását a gyerekkel. A szabadság kérdése is fontossá válik, meg kell bíznunk a gyerekünkben, és engednünk kell, hogy egyedül is elmehessen valahová. Ilyenkor a tiltásoknak nincs sok értelmük, főként, ha nem vagyunk képesek magyarázatot adni azokra. Ezekben az években fejlődik ki a gyerek személyiségének autonómiája, független, önálló gondolkodása. 4. szakasz: 15 év fölött Tiszteljük a gyereket. Itt már késő nevelni, oktatni, azt eddig kellett megtenni, most a „beérett gyümölcs leszedésének ideje következik”. (http://tudnodkell.info)

A hagyományos dresscode és a “privilège du blanc” A Szentszék nem határoz meg kötelező érvényű viseletet a pápa jelenlétében, javasol azonban egy bizonyos protokollt a hivatalos, állami látogatásokra és pápai kihallgatásokra, mind a nőkre, mind pedig a férfiakra vonatkozóan. A nők esetében ez az ajánlás térd alá érő, zárt, hosszú ujjú fekete ruhát ír elő valamint fekete fátyolt. Történelmi okokból kifolyólag van néhány katolikus királynő, illetve királyi hitves, akinek nem kötelező fekete ruhát viselnie a pápa jelenlétében. Ez az úgynevezett “privilège du blanc”, vagyis a „fehér ruha privilégiuma”. Ezt a különleges privilégiumot még a római pápai is elismeri és tiszteletben tartja. Ma csupán 7 olyan uralkodó van, aki rendelkezik a fehér ruha viselésének kiváltságával: Leticia, jelenlegi spanyol királyné, Zsófia, volt spanyol királyné, Matild, belga királyné, Paula, volt belga királyné, Luxemburgi Mária Terézia nagyhercegnő, Charlène monacói hercegné, valamint a Savoyai Marina, nápolyi hercegnő.


...gyerekek, fiatalok! Ministráns, minisztráns (a latin ministro, KISLEXIKON „szolgál” szóból származik). A pap segítője a liturgiában és ájtatosságokon. Nem kell klerikusnak lennie. A ministráns száma a közösség búzgóságát és elevenségét igazolja. A II. Vatikáni Zsinatig (1965) a ministrán csak fiú, általános iskoláskorú, felnőttebb csak nagyobb ünnepeken volt. Öltözetük alapjában piros vagy a miseruhának megfelelő színű szoknya és körgallér, s fehér karing. Be- és kivonuláskor, illetve körmeneten a pap előtt jártak. Feladatai változnak, sokszor a helyi hagyomány egészíti ki. A fiúk nevelésében a ministrálásnak fontos szerepe van: személyes döntése után a fiú ministránsnak jelentkezik, a közösség szeme elé kerül, oltárszolgálatban segédkezik, igazodik az ebből fakadó elvárásokhoz. A család örömét találja benne, ünnep az első ministrálás illetve a fontosabb feladatok első elvégzése. Lehetőség szerint a parókus és a hitoktató külön is foglalkozik a ministránsokkal, neveli és fölkészíti őket a következő szolgátlatokra. Nagyon sok papi hivatás indul a ministrálással. A Zsinat után lányok is lehetnek ministránsok, öltözetük olykor a hétköznapi ruha. Különleges helyük van az oltárszolgálatban. Nekik külön feladatok jutnak. Még az éneklésből, felolvasásból is kiveszik részüket. Adottságuk és jó érzékük lehet az oltárdíszítés, virág- és gyertyák rendezésében.

Utazás busszal, szállás 3-5 ágyas szobákban napi 3 étkezéssel, Hozni kell: 5 napra ruházat, melegebb ruházat, zárt cipő, esőkabát, kedvenc játék, Háziorvosi igazolás kötelező! Hozzájárulás 260 lej Jelentkezési határidó: 2017. augusztus 6. Maximális létszám: 50 fő, JELENTKEZÉS és további INFORMÁCIÓ TELEFONON: 0740395594 Vadas Krisztián táborvezetőnél. PROGRAM 1. nap, aug. 14. 08.00 – indulás Szatmárnémetiből Keresztelő Szt. János templomtól 09.00 – indulás Nagykárolyból Mennybemenetel templomtól 13.00 – Medve-barlang 17.00 – Érkezés Biharfüredre Szállás elfoglalása 19.00 – Vacsora 20.00 – Ismerkedés Csoportok felosztása 22.00 – Esti ima, Takarodó

FONTOS TUDNIVALÓ

2. nap, aug. 15. 8.00 – Reggeli 9.00 – Mária napi Szent Liturgia 11.00 – Csoportos foglalkozás 13.00 – Ebéd 13.30 – Szabad játék 15.00 – Csoportos foglalkozás 16.00 – Csoportos játék 19.00 – Vacsora 20.30 – Vetítés, Esti ima 22.00 – Takarodó 3. nap: aug. 16 8.00 – Reggeli, reggeli ima 9.00 – Túrázás – Csodaforrás 14.00 – Ebéd 15.00 – Csoportos foglalkozás 16.00 – Csoportos játék 19.00 – Vacsora 20.30 – Vetítés, Esti ima 22.00 – Takarodó 4. nap: aug. 17 8.00 – Reggeli, reggeli ima 9.00 – Túrázás – Csodaforrás 14.00 – Ebéd 15.00 – Csoportos foglalkozás 16.00 – Csoportos játék 19.00 – Vacsora 20.30 – Vetítés, Esti ima 22.00 – Takarodó 5. nap: aug. 18 7.00 – Reggeli 8.00 – Indulás Nagyváradra 10.00-17.00 – Nagyvárad: Vár, Vártemplom, Ebéd, Szent László templom, Székesegyház, Séta 19.00-20.00 – Hazaérkezés


Ifjúság és művészet ... és itt a nyár! Idén valami mással rukkolunk elő. Az eddig PIT (Peleskei Ifjúsági Tábor/Találkozó) néven megis, nyári tematikus összejövetel idén sem hagyja cserben a kikapcsolódni vágyókat. Első perctől kezdve többre törekedtünk. Volt már színház, szakácsművészet, sport, zene, tánc... és sok más szekció, amit folyamatosan bővítünk és igyekszünk a jelentkezők igényeihez képest tökéletesíteni. A már 5 alkalommal megrendezett Peleskei tábor új mottója: „ifjúság és művészet.” Ezen belül - igazodva a helység sajátosságaihoz - mivel a görögkatolikus műemlékteplom 110 éves évfordulóját ünnepeljük, a festészeten van a hangsúly. Ezért is lett a neve: Partiumi Ikonfestő Tábor. A PIT rövidítés megmaradt, a jellege bővült, a foglalkozások pedig olyan élményt nyújtanak gyermekeinknek, amelyekkel nyáron játsztva tanulnak meg értékes dolgokat, fontos ismereteket szereznek, barátokra, új ismerősökre találnak, nem csak iskolaidő alatt, hanem nyáron is együtt vannak. A tábor ideje alatt, a kiírt programokon túl, sok meglepetés is várja a résztvevőket: dinnyeevő verseny, fánkevő verseny, és vívóbemutató, ahol hivatásos spotolók tartanak bemutatót ennek a csodálatos sportágnak szépségéről. A vívást valódi fegyverekkel ki is lehet próbálni és akinek kedve van jelentkezhet erre a sportra. Az ikonfestés rejtelmeibe Cristina Busuioc restaurátor vezeti be a táborozókat, aki résztvesz a nagypeleskei 110 éves műemlékikonosztázion restaurálásában és külön tanulmányt is írt erről. A gyermekek és fiatalok által festett remekművekből kiállítás nyílik, amit bárki mgtekinthet. A tábor a nagypeleskei görögkatolikus egyház fogadott ünnepének emlékzarándoklával zárul. További fontos infirmációk, jelentkezési adatlap, szülői beleegyezésminta, plakát és program letölthető itt: http://www.nicolaos.ro/nagypeleske Tel: 722 95 17 83

Szabályok az ikonfestők számára  Mielőtt munkádat elkezded, jelöld meg magad a kereszt jelével, imádkozz csöndben, és bocsáss meg ellenségeidnek.  Munkálkodj gonddal ikonod minden részletén, mintha csak maga az Úr előtt dolgoznál.  Munka közben imádkozz, hogy erősödj lélekben és testben, mindenekelőtt, óvakodj a felesleges szavaktól, tartsd meg a csendet.  Különösen is imádkozz ahhoz a szenthez, akinek az arcát fested. Őrizd értelmed az elkalandozástól, és a szent közel lesz hozzád.  Mikor színt kell választanod, bensőleg nyújtsd ki kezed az Úr felé és kérd az ő tanácsát.  Ne légy féltékeny felebarátod/szomszédod munkájára, az ő sikere a te sikered is egyben.  Amikor elkészültél ikonoddal, adj hálát Istennek, hogy irgalmából megkaptad a kegyelmet, hogy megfesd a szent képmásokat.  Áldasd meg ikonod azáltal, hogy az oltárra helyezed. Légy az első, aki imádkozik előtte, mielőtt másoknak adnád.  Sose feledd az ikonok terjesztésének örömét a világban, az ikonfestés örömét, az örömöt, hogy a szentnek megadod a lehetőséget, hogy ikonján keresztül ránk ragyogjon, a közösség örömét azzal a szenttel, akinek arcát fested.


Általános tudnivalók ministránsoknak

Szatmárnémeti Keresztelő Szent János születése templom

 Az oltárnál szolgáló ministráns gyerekek, ifjak szorosan kapcsolódnak a Liturgiához.  Fontos, hogy a ministráns szívében legyen mély vágy az Úr szolgálatára a hívek közösségében és a pap segítségére.  Viselkedésükben legyenek példaadók, mert mindent Krisztusért tesznek. Az ő kedvéért pontosak, figyelmesek, szorgalmasok. A ministránsnak tudnia kell, hogy szolgálatával magasabbrendű feladatot végez, mint bármely másik társa, akik nem hajlandóak meghallani az isteni hívást. A hitbeli tudása jelentősen több legyen, mint azoknak, akik csak hittanórákon vesznek részt.  A papi hívatás gyökerei rendszerint a ministránskorra vezetnek vissza. Tudniillik papjaink legnagyobb része a ministránsok közül való.

ZARÁNDOKLAT - GYALOG - BUSSZAL - KERÉKPÁRON... Mint minden évben, az idén is számos zarándoklatlehetőségben bővelkedünk. Van Máriapócsi buszos zarándoklat a Nagy- és Kis- búcsúkra, évi első lapszámunkban közöltük azok hónapokra felosztott rendjét, hasonlóan a Peleskei zarándoklatok rendjét is. Ezen felül ifjúsági kerékpáros zarándoklatot is szervezünk (lásd fent). Ebben a Szatmárnémeti - Szárazberek - Kissár - Nagypeleske műemléktemplomait látogatjuk meg, közben utunk során madártani ismereteinket is bővítjük, egy hivatásos természetvédelmi őr segítségével, sportolunk, természettel ismerkedünk, túrázunk, de legfőképpen zarándokolunk. (bővebben itt: http://nicolaos.ro/) Ezen felül csatlakozunk az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat - 2017 - hez is. Ezen a nyáron Augusztus 07 – 12: Nagyváradtól - Máriapócsig „menetelünk”. A 2017-es év Szent László tiszteletének jegyében telik. Ehhez az emlékezéshez társulunk mi is, amikor egy olyan városból, Nagyváradról indulunk el, amely erősen kötődik Erdély védőszentjéhez, Szent Lovag királyunkhoz. Az idei mottó ezek fényében: Az Erények Erejével. Az egyes napok témái a következők: 08.06. – Vasárnap, Változz Át Krisztussal, a Hit erejével (Úrszínváltozás ünnepe Mt 17,1-8); 08.07. – Hétfő, Okosság („A Bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme” Péld. 1,7); 08.08. – Kedd, Igazságosság („Adjátok meg Istennek, ami az Istené” Mt 22,21); 08.09. – Szerda, Mértékletesség ("Éljünk józanul, igazul és jámborul ebben a világban" Tit 2,22); 08.10. – Csütörtök, Tisztaság („Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent”Mt 5,8); 08.11. – Péntek, Lelki erősség („Az Úr az én erőm és védőpajzsom” Zsolt 28,7); 08.12. – Szombat, Hűség („Mindenekelőtt szeressétek egymást hűségesen!” 1 Pét 4,8); Gyalogosan megyünk ezért szükséged lesz legalább egy váltás cipőre, esőkabátra, hátizsákra egy heti ruhaneműre, hálózsákra, polifómra, és sok-sok jókedvre. Tarts velünk, hogy Szent László lelkületével, az Erények Erejével felvértezve magadat, te is helyt tudj állni az Élet nagy küzdelmeiben!


A Nagypeleskei műemléktemplom restaurálása

2017 nikolaos 03 nyar pg  

Nyár: görögkatolikus hírek a Partiumból, egyházmegyei hírek, kitekintő, Szent László Emlékév, lelkiség, ifjúsági és gyerek oldal, táborok, z...

2017 nikolaos 03 nyar pg  

Nyár: görögkatolikus hírek a Partiumból, egyházmegyei hírek, kitekintő, Szent László Emlékév, lelkiség, ifjúsági és gyerek oldal, táborok, z...

Advertisement