Page 85

'(876&+/$1'%,6

2359

&259(< 

&KULVWRSK YRQ %HOOLQJKDXVHQ    %UHLWHU 7DOHU  0]VW +|[WHU  J 'DY  ,OLVFK 6FKZHGHYDU $WWUDNWLYHV([HPSODUPLWIHLQHU3DWLQDY]

2361

2360

±

2362

'(876&+(525'(1 

0D[LPLOLDQ,YRQgVWHUUHLFK5HLFKVWDOHUR-1UQEHUJ'DY'XGLN1HXPDQQ 55*XWHVVV

±0D[LPLOLDQ,YRQgVWHUUHLFK5HLFKVWDOHU0]VW+DOO.DLVHUDOV5LWWHUJHNOHLGHW]X5R‰ LP:DSSHQNUHLV'2:DSSHQ)URQWDOVWHKHQGHU.DLVHUJ3URNLVFKYJOYDU071HXPDQQ 'DY )HOGHUOHLFKWJHJOlWWHWIDVWY]

±

0D[LPLOLDQ,YRQgVWHUUHLFK7DOHU+DOO.DLVHUDOV5LWWHUJHNOHLGHW]X5R‰LP:DSSHQ NUHLV'2:DSSHQ)URQWDOVWHKHQGHU.DLVHU'DY07YJO3URNLVFKYDU1HXPDQQ +HUUOLFKH3DWLQDY]Y]6W

±2363

(,&+67b77%,6780 

-RKDQQ$QWRQ,,YRQ)UH\EHUJ'XNDW+HLOLJHU:LOOLEDOGPLW.UXPPVWDEXQG%XFKDXI 6RFNHOVWHKHQGIDFKEHKHOPWHV:DSSHQ6WLIWVXQG)DPLOLHQZDSSHQ&DKQ)U ([6OJ'U*61UQEHUJ *ROG:LQ]LJH.UDW]HUPLQLPDOH'UXFNVWHOOHLP)HOGVVVVY]

± 

Profile for Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...