Page 244

(8523$

3352

1,5:11,5:1

1LNRODXV,,5XEHOVRJ*DQJXW5XEHO6W3HWHUVEXUJ$XIGLH-DKUIHLHUGHV6HHVLHJHV EHL +DQJ| *DQJXW  EHU GLH 6FKZHGHQ *HKDUQLVFKWHV %UXVWELOG 3HWHUV , GHV *UR‰HQ QDFK UHFKWV PLW /RUEHHUNUDQ]XQGXPJHOHJWHP0DQWHO*HNU|QWHU'RSSHODGOHUPLWYLHUJHWHLOWHU6HHNDUWHLQGHQ6FKQlEHOQXQG )lQJHQDXIGHU%UXVW6W*HRUJVVFKLOGJ%LWNLQ 5 'DY6HYHULQ8VG 1*&06$WWUDNWLYHV([HPSODUY]6W

±

3353 1,5:1 

1,5:1

56)6581'8'665.RSHNHQ6W3HWHUVEXUJ.XSIHU1LFNHO3UREH.0<$ 6HKUVHOWHQEHVRQGHUVLQGLHVHU(UKDOWXQJ3&*606*XWHVY]

±

3354

5866,6&+( 0('$,//(1 1LNRODXV ,    %URQ]HPHGDLOOH  YRQ + *XEH $XI GLH 9ROO HQGXQJGHU.LUFKHGHV-XQJIHUQVWLIWVLQ6DQNW3HWHUVEXUJ]XP$QGHQNHQDQ.DLVHULQ0DULD)HRGRURZQDJHE 3ULQ]HVVLQYRQ:UWWHPEHUJPPJ5HLFKHO 6LOEHU  559RU]JOLFKHV([HPSODU

±

Profile for Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...