Page 199

g67(55(,&+81*$51

3054 

.DUO 9,  6LOEHUPHGDLOOH  YRQ 33 :HUQHU XQG *) 1UQEHUJHU DXI GHQ 6LHJ YRQ 6HFNHQGRUIIVEHUGLH)UDQ]RVHQDQGHU0RVHO%HORUEHUWHV%UXVWELOG.DUOV9,QDFKUHFKWV9RUGHQ7UXSSHQ YRQ 6HFNHQGRUIIV IOLHKHQGH )UDQ]RVHQ DP +LPPHO HLQ %OLW]H DXI GLH )OLHKHQGHQ VFKOHXGHUQGHU $GOHU LP $EVFKQLWWGUHL=HLOHQXQG6LJQDWXUPPJ6OJ0RQWHQXRYR6OJ-XO 5+HQNHOVSXU)HOGHUEHDUEHLWHWVV

3055

±

30560DULD7KHUHVLD6RXYHUDLQG RU0]]/|ZH0]VW%UJJH5LP*HZDQGDEVFKOXVVJ +HULQHNYJO'HOPRQWH)U %(  *ROG)DVWY]

±0DULD7KHUHVLD'XNDW.DUOVEXUJJ+HULQHN+XV]iU)U(\SHOWD *ROGY]6W

±

3057

3058

30590DULD7KHUHVLD7DOHU:LHQ+HULQHN'DY(\SHOW 3UDFKWH[HPSODU0LQLPDOMXVWLHUW6W

±0DULD 7KHUHVLD  .RQYHQWLRQVWDOHU  *Q]EXUJ %JHONURQH QDFK UHFKWV RKQH 0]] %85*29,$(LQ5V8PVFKULIW'DY(\SHOW$ +HUUOLFKH3DWLQDY]6W

±0DULD7KHUHVLD7DOHU+DOO+HULQHN07(\SHOW

±

)DVW6WProfile for Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...