Page 172

'(876&+/$1'$%

2883

2882 

5HLFKVPDUN$5KHLQODQGH-5HLFKVPDUN%UHPHUKDYHQ-

)DVW6W

±

Y]6W

±

+DDUOLQLHQ33

±

2884 

5HLFKVPDUN8QLYHUVLWlW7ELQJHQ-

2885

2886

2887

28885HLFKVPDUN$3KLOLSSV8QLYHUVLWlW0DUEXUJ-

)DVW6W

±5HLFKVPDUN'UHU-

)DVW6W

±5HLFKVPDUN'UHU-

Y]

±5HLFKVPDUN1DXPEXUJ-

)DVW6W

±

2889

28905HLFKVPDUN$=HSSHOLQ-

3UDFKWH[HPSODU33

±5HLFKVPDUN-5KHLQVWURP-

)HLQH3DWLQD)DVW6W

±Profile for Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...