Page 144

'(876&+/$1'%,6

2695 

)ULHGULFK $XJXVW ,,, ,  7DODU ,% :DUVFKDX 'DY - .RS 5 6OJ 0HUVHE 6HOWHQLQGLHVHU(UKDOWXQJhEHUGXUFKVFKQLWWOLFKHUKDOWHQ)DVWYRU]JOLFKHV([HPSODU

2696

2697

2698)ULHGULFK$XJXVW,,,,7DOHU,*6'UHVGHQ'DY7KXQ$.6.DKQW )HLQH3DWLQDY]6W)ULHGULFK$XJXVW,,,,7DOHU6*+'UHVGHQ'DY7KXQ$.6.DKQW Y]6W )ULHGULFK $XJXVW ,,, ,  .RQYHQWLRQVWDOHU ,*6 'UHVGHQ $XVEHXWH GHU VlFKVLVFKHQ *UXEHQ'DY7KXQ$.6 VV2699

±

± ± ±

2700)ULHGULFK$XJXVW,,,,6LOEHUPHGDLOOHYRQ+RHFNQHU$XIGDVMlKULJH5HJLHUXQJV MXELOlXP%UXVWELOGLQ8QLIRUPQDFKOLQNV7KURQPPJ6OJ0HUVHE )HLQH3DWLQDY]

±)ULHGULFK $XJXVW ,,, ,  6LOEHUPHGDLOOH YRQ .UJHU $XI GDV MlKULJH 5HJLHUXQJV MXELOlXP %UXVWELOG LQ 8QLIRUP QDFK UHFKWV *HIOJHOWHU *HQLXV VFKUHLEW DXI 2EHOLVN PP J 6OJ 0HUVHE )HLQH3DWLQDIHLQH.UDW]HUY]

±Profile for Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...