Page 9

КОЛОРАДСКИЙ ГОРИЗОНТ

ÀÂÒÎ ÌAÃÀÇÈÍÛ è ÐÅÌÎÍÒ

Ëèâèö Èíåññà

r ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ Òðèïîëüñêàÿ Àëëà

720-300-2332

r ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ è ÑÅÐÂÈÑ

Íàçàðîâ Àíäðåé

720-842-4544

Ìîãèëåâñêèé Ñåìåí 720-530-5081

Ðàñóëîâ Àçèç

303-340-0422

Ðóòìàí Ìàðèíà

720-226-3352

Òâåðñêîé Âëàä

Öàëþê Ðèòà

303-522-8633

Øàåâñêèé Ìèõàèë

720-299-5639

Aspen Autobody

303-394-0263

Öûáóëüñêèé Îëåã

720-480-4621

Aâòîýëåêòðèê (Íèê)

720-217-1166

×àøíèê Òàòüÿíà

303-931-9378

Auto Hail Center

719-632-3333

ÌÀÃÀÇÈÍÛ, ÀÏÒÅÊÈ

The Body Shop

303-322-0018

r ÀÍÒÈÊÂÀÐÍÛÅ, ÊÎÂÐÛ

Platinum Motosport

303-388-0402

ÀÄÂÎÊÀÒÛ, ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ r ÀÄÂÎÊÀÒÛ

Sarkisian's

303-733-2623

r ÀÏÒÅÊÈ & MEDICAL SUPPLY Cherry Creek

303-333-2232

Àäëîâ Äìèòðèé

303-825-8400

Medstuff Arvada

303-403-4142

Áàëàáàí Ðîìàí

303-377-3474

Medstuff Denver

720-747-8180

Broady Knute

720-341-4111

Phoenix Med Supply

303-747-7192

Ãàëüïåðèí ßêîâ

303-908-2763

Shalom Medical Supply 303-340-3898

Noyes Michael

303-455-5030

r ÊÍÈÃÈ,ÑÓÂÅÍÈÐÛ, OÄÅÆÄÀ

Ozerow Beverliy

303-331-4423

Ïóãà÷åâà Èðèíà

303-751-7773

Ýíòèí Êëèôôîðä

303-333-2222

Ýïøòåéí Ñòàíèñëàâ

303-377-5577

Ôàðòó÷íàÿ Ìàðèÿ

303-336-9529

r ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÈ, ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ

e-mail: info@gorizont.com

N31/908 от 08.18.2017

Äîì êíèãè

303-333-3222

r ËÀÌÁÀÐÄÛ Casino pawn

Ìàëàìóä Ìèõàèë

r ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ

303-873-6006

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

Äåòñêèé Öåíòð

303-667-1864

303-364-7491

r ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

& Øêîëû ðèñîâàíèÿ

303-751-7282

Ãàðàæíûå äâåðè

Fine Artist

303-287-2800

r Õèðîïðàêòîðû, èãëîòåðàïèÿ

Ôîðòåïèàíî. Àííà

303-349-5492

Àþðâåäà Öåíòð

720-550-6989

303-332-8462

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

& Óðîêè âîæäåíèÿ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ è ÖÅÐÊÂÈ

Âîäîâîé Íèêîëàé

720-366-0031

r ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ, ÊËÓÁÛ

Midtown Express

303-282-8085

Ëåáîâè÷ Äæîçåô

720-422-0346

ÀññÂåòåðàíîâ ÂÎÂ

720-319-7373

Jewish Family Service 303-597-7777 Êëóá ×ÃÊ

720-218-6833

r ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ 303-542-7279

r ÖÅÐÊÂÈ

4 Star Transportation Trans Express

303-915-7370 303-757-4858

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ m Âåá äèçàéí è ãðàôèêà

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÎÆÈËÛÌÈ

Horizont Webdesign 720-436-7613

r ADULT DAY CARE

m Îðãàíèçàöèÿ òîðæåñòâ

Ïàíñèîíàò Alpine

303-755-8002

Ïåâåö Ìèõàèë

Ïàíñèîíàò Ìîíàêî

303-333-2299

m Ïî÷òà, ïåðåâîä äåíåã

720-338-5000

Ïðàâîñëàâíàÿ Iliff

303-757-3533

Ïàíñèîíàò Êîìôîðò 720-275-4447

MIST ïîñûëêè

m Öåëèòåëè, ïðåäñêàçàòåëè

720-338-5297

Black Sea

303-743-8163

Öåðêîâü «Âåôèëü»

303-536-5353

Ïàíñèîíàò Ïðèìà

Gastronom

303-463-7777

Öåðêîâü «Ëîãîñ»

303-332-7592

Ïàíñèîíàò Ïðèìà-2 303-420-7201

Âèêòîðèÿ ýêñòðàñåíñ 720-275-9646

Ïàíñèîíàò BMH

m ×èñòêà êàðïåòà, óáîðêà

One Hour Translation

720-404-7750

Euro Deli ColoSpr

719-528-1285

1ÿ Ñëàâÿíñêàÿ Õðèñò 303-467-1934

Îêñàíà Ñòåïóë

720-227-8729

M&I International

303-331-1590

×åðíîóñèê Âåðà notariy

720-480-5213

Royal Gourmet Solomon Deli

Telephone Services

720-282-3578

r ADULT HOME CARE

720-579-8910

Advance Home Care 720-496-3386

×èñòêà âåíòèëÿöèè

720-335-7691

Öåðêîâü Õëåá æèçíè 303-868-2515

Alfa Home Care

720-398-9219

m Ðåêëàìà è ÑÌÈ

303-766-9291

Öåðêîâü Õðèñòà

Alpine Home Care

303-309-6202

Ãàçåòà "Ãîðèçîíò"

303-337-6454

Åâð Áóõàðñêèé öåíòð 720-435-5906

April Home Care

720-937-5545

m Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè

ÏÎØÈÂ è ÐÅÌÎÍÒ ÎÄÅÆÄÛ

Ariel Home Care

303-399-9299

AK applience

720-732-3329 720-770-0055

303-708-1278

r ÖÂÅÒÛ Beautiful Blooms

720-524-9206

Àíàñòàñèÿ, óáîðêà

r ÒÅËÅÔÎÍÛ, ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

Àâèëîâ Äåíèñ

720-224-8706

Áëÿõìàí Áîðèñ

720-329-8195

Ãîðñêèé Èãîðü

303-668-8710

Åðåìèíà Èðèíà

720-431-2701

Àíèñèìîâà Åëåíà

303-316-0416

Ïîïîâ Ìàêñèì

303-596-5830

Ïàëåñ Äìèòðèé

720-441-4410

Ðàáäåí Ëàðèñà

303-569-6867

303-288-1900

303-550-8989

720-315-1225

720-436-7613

Katya's Tailor

720-975-4127

Aspen Complete

720-377-9000

ACHV Ðåìîíò

Emma's Tailor

303-750-5226

BMH Home Care

720-282-3578

m Ðåìîíò êîìïüþòåðîâ

IRN Home Care

303-691-9999

Àëåêñ PC Repair

303-766-3721

ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ, ÊÓËÈÍÀÐÈÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ è ÇÄÎÐÎÂÜÅ

National Denver

303-320-5455

Lucky You Home Care

720-282-3336

Ìîèñåé PC Repair

720-234-5027

r Âðà÷è ñåìåéíûå

Seoul BBQ & SUSHI

303-632-7576

Mercy Home Services

303-337-5517

Îëåã PC Repair

720-296-2279

Samarkand

917-937-8387

Respect Home Care

303-757-0634

Àðòåì IT Support

719-237-2403

Royal Gourmet

303-766-9291

Supreme Home Care

303-388-3886

m Óñòàíîâêà ðóññêîãî ÒÂ

Temur Home Care

303-399-0003

TVteka and more

Äûííèêîâà Ëàðèñà

720-205-1951

Ðîéõìàí Ìàðãàðèòà 303-690-2198

Êîðîáêîâà Íàòàëüÿ

303-809-8793

×åáàíîâà Åëåíà

303-696-1395

r Äåòñêèå âðà÷è Õàþò Åëåíà

303-421-0194

r Íåâðîïàòîëîãè

866-422-8728

Ïàëåñ Ýëèíà

720-441-4410

American Russian T

720-338-5297

Ôåëüäìàí Àëåêñ

303-863-0501

Happy Vacation

303-564-4951

Irina's Travel

303-821-1213

Travel International

800-494-7568

r Ïñèõîòåðàïåâòû Áàëàáàí Ìèøåë

ÑÀËÎÍÛ ÊÐÀÑÎÒÛ è SPA r SPA, ÁÀÍÈ, ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÛ Ðóññêàÿ áàíÿ

303-495-5576

r ÏÀÐÈÊÌÀXÅÐÑÊÈÅ

AA Travel Оксана

303-627-4160

r Ñòîìàòîëîãè

Joe's Barber Salon III 303-322-0462 Beauty Planet

720-744-2728

Wise Guys

303-745-4577

r HOME HEALTH CARE Atlas HHC

303-984-4200

Berkley HHC

303-758-2000

Super HHC

303-388-3886

ÔÎÒÎ è ÂÈÄÅÎ ÑÚÅÌÊÈ LightFusionPhoto

720-291-1412

ØÊÎËÛ, ÊÓÐÑÛ, ÄÅÒÑÀÄÛ

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ Äåãòÿð Ëàðèñà

720-341-3330

& Ïîäãîòîâêà íà ãðàæäàíñòâî

Êàçà÷êîâ Ãðèãîðèé

720-435-7393

Âèêòîðèÿ Citizenship

Êàðÿí Ìàðèíå Med

303-596-8334

& Äåòñêèå ñàäû

303-507-8126

ÆÈËÜÅ OWN / RENT

Âèëüíåð Ëåîíèä

303-796-8767

Ëåáîâè÷ Äæîçåô

720-422-0346

Àçáóêà

720-207-4133

r ÀÃÅÍÒÛ ÏÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Äàíêåð Èííà

303-796-8767

Ìàðêàðÿí Âèòàëèé

303-755-2378

iKid Academy

303-680-4543

Ëàñêèíà Þëèÿ

303-340-0422

Òàðàñîâà Òàòüÿíà

720-748-3893

& Øêîëû, öåíòðû è êðóæêè

720-404-0043

720-404-7750

303-990-3277

Ralston Hills Slavic

Áîêîâàÿ Åëåíà

303-306-9594

Denver Limo

303-699-1530

ÁÞÐÎ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

Copper Creek Constr 720-435-4155

Äð Õàððèñîí Äæîø

Europa

720-201-4047

& Óðîêè ìóçûêè

& Ñïîðòèâíûå

818-522-5800

Ñåðäþê Àíäðåé

r ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÛØ

Óðîêè òåííèñà

LA Diploma Evaluation

Ôåäîðîâè÷ Äìèòðèé 303-956-8696

Adåleen Dance Wrld 720-437-9903

r ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Öåðêîâü «Íàäåæäà» 720-329-9778

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß è ÍÀËÎÃÈ

Colo Quality Painting 720-329-6162

A+ plumbing

303-993-3751

r ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ

& Øêîëû òàíöåâ

303-885-4645

Elite International

Ïèêñàåâà Âàëåíòèíà 303-8042665

720-320-3526

Ðåìîíò îêîí, ñòåêëà 720-362-0650

Äð Áåëèö Ñëàâà

720-436-7613

r ÁÀÍÊÈ

720-882-2696

303-922-2977

DenverPerevod@gmail

ÁÀÍÊÈ è ÊÐÅÄÈÒÛ

720-480-5213

AH Chiropractic

Ýëîèç Ìýé 303-246-4579

9

Ðóññêàÿ øêîëà

r Õèðóðãè, îðòîïåäû

×åðíîóñèê Âåðà

Просто лучше других

720-296-2279

m Ðàçíîå Îòïèðàíèå çàìêîâ

720-999-4355

Свежий номер газеты  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you