Page 70

ÐÅÊËÀÌÀ ÍÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒÅ

Ãîðèçîíò Ïåðâàÿ Ðóññêàÿ Ãàçåòà Êîëîðàäî

720-495-0073 www.gorizont.com

70

ǚǒǑǏǕǓǕǙǛǞǟǩ Ǖ ǡǕǚǍǚǞǕǝǛǏǍǚǕǒ 5 Банковские и HUD дома 5 Помощь с short sale 5 Возможность 100% финансирования без closing costs 5 Отличный сервис

ǙǭǷǾǵǹ ǜǻǼǻǯ

ǟǭǿȉȌǺǭ ǤǭȅǺǵǷ

Mortgage Broker

Real Estate Broker

303-596-5830 303-931-9378 www.TatyanaChashnik.com

Astra Health Care, Inc., ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 10 ЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɦɫɪɨɱɧɨ ɧɭɠɧɵ&1$ɢɦɵɝɨɬɨɜɵ ɩɨɦɨɱɶɨɩɥɚɬɢɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ ɇɚɱɚɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ ɩɥɸɫɛɟɧɟɮɢɬɵ

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 303-522-8633 – ЀЀЀЀ Astra Health Care, Inc RN, LPN, CNA, Therapies....at home 6825 E Tennessee Ave #350 Denver CO 80224 303-270-0000

Свежий номер газеты  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you