Page 38

ÐÅÊËÀÌÀ ÍÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒÅ

Ãîðèçîíò Ïåðâàÿ Ðóññêàÿ Ãàçåòà Êîëîðàäî

720-495-0073 www.gorizont.com

38

ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ: «БРЕЖНЕВ XXI ВЕКА – ЭТО СИЛЬНО» Легендарный телеведущий поет и рассказывает о том, почему нас не отпускает советское прошлое ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 13-ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ RTVI, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ: ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ». ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: «ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ? Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ? ЀЀЀЀЀ!» Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

«ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ» «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ»: «ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ…» – «ЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ? – «ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 22 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ». ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – Ѐ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ Ѐ «ЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ «ЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀ 90-Ѐ»? Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀ-ЀЀЀ» Ѐ «ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ». ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ 1993-Ѐ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: «ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ Ѐ ЀЀЀЀ?» Ѐ «ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ». Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ RTVI, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀ» 1990–2000-Ѐ. ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ RTVI. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ. – ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ? – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ, ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, Ѐ 2007Ѐ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀ», ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, 1931– 1940. ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. – ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 1991-ЀЀ, – ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ? Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ? – ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ 1977-Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Nie spoczniemy ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ… Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀ», ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ «ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ»?» Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀ ЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ» – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ»: ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ. – Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ 2017-Ѐ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ? – ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ Ѐ 18 ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – Ѐ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. «ЀЀЀЀЀЀЀ XXI ЀЀЀЀ» – ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ян Шенкман спецкор

Свежий номер газеты  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you