Page 36

ÐÅÊËÀÌÀ ÍÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒÅ

Ãîðèçîíò Ïåðâàÿ Ðóññêàÿ Ãàçåòà Êîëîðàäî

720-495-0073 www.gorizont.com

36 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ 1981 ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. «ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. – ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ». ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ. «ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ-ЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. – ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Султан Брунея спустя 25 лет после ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ описываемых событий, 2017 год ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ». ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ: ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ». ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ- ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ. «ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. «ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. – ЀЀ ЀЀ- ЀЀЀ 1982 ЀЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ». ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ: «Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ. Ѐ 1989 ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Roxy Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ- ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ».

ǚǒǑǏǕǓǕǙǛǞǟǩ Ǖ ǡǕǚǍǚǞǕǝǛǏǍǚǕǒ 5 Банковские и HUD дома 5 Помощь с short sale 5 Возможность 100% финансирования без closing costs 5 Отличный сервис

Подарок принца Брунея ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. «ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ». ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. «ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ? – ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. – ЀЀЀЀ ЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ!» ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ. «Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-

Джилл Додд

ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ», – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. «Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. – ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ? ЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀ ЀЀЀ». Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ. «Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, – ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. – Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ». Олег Парамонов

Astra Health Care, Inc., ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ.

ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 10 ЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɦɫɪɨɱɧɨ ɧɭɠɧɵ&1$ɢɦɵɝɨɬɨɜɵ ɩɨɦɨɱɶɨɩɥɚɬɢɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ ɇɚɱɚɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ ɩɥɸɫɛɟɧɟɮɢɬɵ

ǙǭǷǾǵǹ ǜǻǼǻǯ

ǟǭǿȉȌǺǭ ǤǭȅǺǵǷ

Mortgage Broker

Real Estate Broker

303-596-5830 303-931-9378 www.TatyanaChashnik.com

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 303-522-8633 – ЀЀЀЀ Astra Health Care, Inc RN, LPN, CNA, Therapies....at home 6825 E Tennessee Ave #350 Denver CO 80224 303-270-0000

Свежий номер газеты  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you