Page 32

ÐÅÊËÀÌÀ ÍÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒÅ

Ãîðèçîíò Ïåðâàÿ Ðóññêàÿ Ãàçåòà Êîëîðàäî

720-495-0073 www.gorizont.com

32

Heritage Dental PC ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ HERITAGE DENTAL DR. STACE LIND ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ФИЛОСОФИИ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ В КАЖДОМ ОФИСЕ КОМПАНИИ СОЗДАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, НО И ЛУЧШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ОСТАВЛЯЮЩИЕ РАДОСТНЫЙ СЛЕД В ЖИЗНИ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА И ВСЕХ, С КЕМ ОН ОБЩАEТСЯ.

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ M EDICAID Мы предлагаем методы общей стоматологии для всей семьи

Stace Lind DMD

• ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ

• %272;DQG-XYDGHUP)LOOHUV • ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ • ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ Invisalign

• ɇɨɜɵɦɩɚɰɢɟɧɬɚɦɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɫɨɫɦɨɬɪɨɦɢ

3DɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦȻȿɋɉɅȺɌɇɈ • ȼɊȺɑɂɂɋɈɌɊɍȾɇɂɄɂɄɅɂɇɂɄɂȽɈȼɈɊəɌɉɈɊɍɋɋɄɂ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɨɫɦɨɬɪɨɜɫ'ɪɟɧɬɝɟɧɨɦɭɡɧɚɣɬɟɩɪɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɜɢɡɢɬɚ

ɵʵʲˉɧʪʫʲʷʸʬʲˁ DDS

SPECIAL ***

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ

v 1NRNYJIYNRJTSQ^.RUQFSYUQFHJRJSYʲ.RUQFSY(WT\S v ʷʪʫʸʺʮʵˉʸʼʫʯʵʲʬʪʷʲˉʱʽʫʸʬʻʼʸʲʶʸʻʼˆˈʫʯʻʹʵʪʼʷʸ

1231 South Parker Rd. Suite 105 Denver, CO 80231 Phone: 303-597-9700

8290 South Holly Street Centennial, CO 80122 Phone: 303-770-9901

Свежий номер газеты  
Свежий номер газеты  
Advertisement