Page 1

АНАЛИЗА , СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

ПРИМЕНУВАЊЕ

РАЗБИРАЊЕ ПОЗНАВАЊЕ

1


2


Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА,СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА,СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ

ПОМНЕЊЕ

ПРИРОДA Тема: Природа

Стандард  објаснува поврзаност меѓу живата и неживата природа.  споредува жива и нежива природа (сличности и разлики).  знае основни разлики меѓу живата и неживата природа  именува некои форми од живата и објекти од неживата природа Тема: Воздух

           

Стандард анализира и заклучува за својствата на воздухот; објаснува зошто воздухот треба да се заштити од загадување и дава примери зошто човекот треба да престојува на чист воздух. опишува својства на воздухот; објаснува позитивно и негативно влијание на човекот врз воздухот. го објаснува значењето на воздухот за живиот свет; набројува својства на воздухот (гас, нема боја, мирис и вкус, зафаќа простор, има отпор, маса и врши притисок); дава примери за позитивно и негативно влијание на човекот врз воздухот; набројува примери за заштита на воздухот. знае дека воздухот е услов за живот; набројува некои својства на воздухот.

3


ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА Тема: Јас како дел од природата Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

Стандард   

ПРИМЕНУВАЊЕ

  

РАЗБИРАЊЕ

   

ПОМНЕЊЕ

  

објаснува поврзаност на промените и појавите во природата; објаснува како треба да се грижиме за чиста околина; дава примери како сонцето и ветрот моѓе да се искористат како извори на енергија; споредува промени и појави во природата; симулира промена и појава во природата (ветер); објаснува зошто е потребно да се наоѓаат алтернативни извори на енергија; знае основни разлики меѓу промените и појавите во природата; знае дека чистата околина е важен услов за живот; знае за сонцето и ветрот како извори на енергија; набројува некои инструменти за следење на временските промени и појави; препознава објект од непосредната околина; препознава и именува некои промени и појави во природата; знае дека има различни инструменти за следење на временските промени и појави;

4


5


Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

Општество Тема: Нашата татковина Република Македонија Стандард  претставува позначајни планини, котлини, реки и езера на контурна карта на Р. Македонија. толкува надморска височина според картографските бои; демонстрира примери на климатски карактеристики според годишните времиња. опишува релјеф на Р. Македонија според картографските бои; идентификува битни климатски карактеристики во Р. Македонија; идентификува на карта некои позначајни реки и езера во Р. Македонија. препознава местоположба на Република Македонија на картата на Балканскиот Полуостров и Европа;  набројува некои соседни држави на Република Македонија;  набројува некои позначајни реки и езера во Р. Македонија      

Општество Тема: Личноста во групата и во општеството Стандард  дава пример на однесување како граѓанин член на локалната заедница  објаснува за намената на јавниот простор  се согледува себеси како дел од групата со свои можности идеи, потреби и желби  ги распознава и расудува за комуналните дејности во локалната заедница.  културно се однесува при посета на институциите  развива чувство на одговорност према себеси и другите сограѓани  ги разбира поимите демократија, власт, управување, лидерство  ги познава основните права и должности на ученикот/детето  ги знае најважните државни институции  ги знае основните правила на однесување во средината

6


7


МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Тема: Слушање и говорење Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

поставува прашања поврзани со определена тема и дава содветен одговор на поставено прашање користејќи јасни реченици со правилен распоред на зборовите;

ПРИМЕНУВАЊЕ

правилно поставува прашања поврзани со определена тема; дава соодветен одговор на поставено прашање;

РАЗБИРАЊЕ

ПОМНЕЊЕ

слуша и препознава говор на другите; воспоставува културен однос со опкружувањето без чувство на страв, напнатост и несигурност во разговорот;

воспоставува културен однос со опкружувањето;

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Тема: Медиумска култура Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

објаснува на кој начин луѓето може да комуницираат меѓу себе;

ПРИМЕНУВАЊЕ

применува некои начини на комуникација меѓу луѓето;

РАЗБИРАЊЕ

разликува некои начини на комуникација меѓу луѓето;

ПОМНЕЊЕ

препознава некои начини на комуникација меѓу луѓето;

8


МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Тема: Јазик ; Правопис Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

ПРИМЕНУВАЊЕ

РАЗБИРАЊЕ

ПОМНЕЊЕ

Стандард      

прераскажува со помош на индиректен говор. составува сложени реченици; формулира реченици во директен и индиректен говор во создавање текстови; правилно ги акцентира акцентските целости; пронаоѓа сродни зборови што се однесуваат на исти поими; не употребува локализми во усното и писменото изразување;

 правилно ги употребува интерпункциските знаци - за директен говор;  употребува различни зборови со исто значење;  правилно ги акцентира зборовите;  стекнал поим за директен говор;  стекнал поим за индиректен говор;  правилно ги пишува употребените зборови;  го разбира јазикот како како систем на знаци.  правилно ги подредува зборовите во реченицата;

9


Тема : Читање, литература и лектира Читање литеартура а) Проза б) Поезија Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

Стандард  во информативен текст воочува информации дадени преку симболи, мапи и табели;  дебатира за прочитаното дело, ликовите и настаните во делото;  чита изразно;  воочува основна тема, тек на настан, дијалог и монолог;  чита правилно и изразно;  одговара на поставени прашања за прочитаниот текст;  открива за што станува збор во текстот  одговара на поставени прашања;

10


Тема : Изразување и творење Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

 раскажува по дадени тематски зборови  опишува детално,предмет, лик, слика.  Раскажувањето и прераскажувањето ги содржат трите дела од композицијата и има елементи на оригиналност

ПРИМЕНУВАЊЕ

   

раскажува за настан и сопствено доживување со користење на содржински јасни реченици и со прифатлива граматичка структура; при раскажувањето и прераскажувањето елементите од содржината (ликови, настани, објекти) ги подредува (систематизира) според нивното појавување.

РАЗБИРАЊЕ

      

учествува во разговор, го слуша соговорникот и се вклучува во разговорот по дадена тема; раскажува за настан и сопствено доживување со користење на содржински јасни реченици; кусо известува за одреден настан; по набљудување опишува простор, слики и илустрации; составува расказ за сопствено доживување според даден план.

ПОМНЕЊЕ

раскажува за настан од сопствено доживување прераскажува настан слушнат од друго лице;  составува писмен текст по зададена тема  учествува во разговор и го слуша соговорникот;  раскажува за настан и сопствено доживување;  по набљудување опишува предмети, лица и настани; 

11


12


Математика Тема: Работа со податоци Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

прави графички прикази на податоци.

ПРИМЕНУВАЊЕ

селектира потребни податоци за решавање одреден проблем;

РАЗБИРАЊЕ

чита податоци од сликовити прикази, табели, графикони и истите да ги интерпретира;

ПОМНЕЊЕ

собира, селектира, подредува и внесува податоци;

Математика Тема : Дропки, децимални броеви и работа со податоци Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

ПРИМЕНУВАЊЕ

РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

           

Стандард проценува и споредува графички прикази на податоци врши проценка за аритметичка средина , ранг , медијана и мода на податоци и проценката ја проверува ги применува аритметичките операции со децимални броеви за претставување на дадена проблемска ситуација селектира потребни податоци за решавање одреден проблем пресметува аритметичка средина, ранг, медијана и мода на податоци одредува збир, разлика, производ и количник на децимален со децимален број чита податоци од сликовити прикази, табели, графикони и истите ги интерпретира објаснува што е аритметичка средина, ранг, медијана и мода на податоци. препознава цел и децимален дел во децимален број одредува збир, разлика, производ и количник на децимален со природен број собира, селектира и подредува податоци од табела искажува дефиниции за аритметичка средина, ранг, мода и медијана

13


14


ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Подрачје : Цртање Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ

ПОМНЕЊЕ

Стандард  го открива и коментира за богатството на линии, ритам, текстура, статикадинамика на цртеж  прикажува простор со тонови (блиски и далечни објекти);  забележува и применува разновидни линии    

создава со детали композиција; применува контурни линии во прикажување на разни форми; воочува ритам во просторот и во ликовното изразување; идентификува внатрешен и надворешен простор, блиску и далеку.

 воочува и споредува целина и детаљ;  воочува и покажува различни линии по карактер, статички и динамички линии во природата;  црта различни линии по карактер на едноставен цртеж. ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Подрачје : Сликање

Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

 претставува детали при сликањето;  слободно ги изразува емоциите, мислењето и впечатоците од набљудуваната слика.

ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

 воочува и разликува тонови на боја на слика.  компонира мали и големи форми.  воочува локални бои (тонови на бои на предмети и појави во непосредната околина);  воочува комплементарни бои во природата. 15


ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Подрачје : Дизајн и визуелни комуникации Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

прави оригами според демонстрирано упатство;

ПРИМЕНУВАЊЕ

изработува плакат;

РАЗБИРАЊЕ

го користи компјутерот за изработка на дизајн.

ПОМНЕЊЕ

воочува видови композиција;

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Подрачје : Графика Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

Стандард  проценува улога на електронските медиуми и печатот во работата, учењето и забавата;  стекнува основни сознанија за компјутерска графика;  стилизира елементи од природата во декоративни цели.

ПРИМЕНУВАЊЕ

применува разновидни плошни форми, текстури (од текстил) во картон -печатот;

РАЗБИРАЊЕ

 

се запознава со нова техника гипсорез, ги запознава нејзините карактеристики, алати и постапки на работа; печати самостојно гипсорез;

го воочува специфичниот ликовен израз на графиката како ликовно подрачје;

ПОМНЕЊЕ

16


ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Тема: Моделирање и обликување Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

претставува просторно решение на ветерница;

ПРИМЕНУВАЊЕ

комбинира и составува во ликовна целина материјали која ја промениле првобитната функција (отпаден материјал, амбалажа и сл.);

РАЗБИРАЊЕ

комбинира и составува во ликовна целина материјали може да се користат на начин поинаков од вообичаениот;

ПОМНЕЊЕ

знае за превиткување и конструирање со помош на разни форми и материјали;

17


18


МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ Тема: Пеење Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

Стандард  пее со правилен пејачки став (држење на телото, правилно пејачко дишење, јасна дикција);

ПРИМЕНУВАЊЕ

пее индивидуално, групно и колективно без и со придружба и има елементи на изразно и култивирано пеење;

РАЗБИРАЊЕ

пее со развиен осет за ритам;

ПОМНЕЊЕ

пее едноставни песни за деца;

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ Тема: Свирење на детски музички инструменти Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

изведува ритмички мотиви со плескање на рацете, тропање на нозете и сл. индивидуално и групно;

ПРИМЕНУВАЊЕ

демонстрира ритмички мотиви со плескање на рацете, тропање на нозете и сл.;

РАЗБИРАЊЕ

објаснува начин на изведба на ритмички мотиви со плескање на рацете, тропање на нозете и сл.;

ПОМНЕЊЕ

изведува едноставни ритмички мотиви;

19


20


ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ Тема: Атлетика Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ

РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

Стандард  ги развива способностите за брза и навремена реакција;    

трча со правилно движење со рацете и нозете; ги развива големите мускулни групи на рацете ,трупот, карлицата и нозете; ги развива психомоторните способности и подвижноста на локомоторж ниот апарат;

 оспособен е да изведе штафетно трчање;  учествува во игри со елементи на атлетиката. ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ Тема: Гимнастика и ритмика

Ниво на знаења и способности

Стандард

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

 ја разви координацијата и вештините за  движење на телото во просторот, гимнастичките и  ритмичките елементи,

ПРИМЕНУВАЊЕ

 применува естетско и елеантно држење на  телото и делови од него;  применува термини од гимнастиката и ритмиката.;

РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

 - развива способности за движење со склад со ритамот и музиката;  ја развива силата и подвижноста на големите  мускулни групи;

21


22


Работа со компјутери Тема: Компјутерскиот систем и информатичката култура Ниво на знаења и способности Стандард АНАЛИЗА,  предлага и осмислува работен екран; СИНТЕЗА И  средува документи направени со помошните програми за пишување текст ВРЕДНУВАЊЕ  користи оперативен систем за комуникација со компјутерот;  применува едноставни активности со прозорци и икони, фолдери и датотеки; ПРИМЕНУВАЊЕ  користи компјутерски игри;  покажува правење папка, преименување, бришење;  користи фонт, македонска поддршка, стил, порамнување.  објаснува што е оперативен систем;  опишува основен екран на оперативен систем;  објаснува датотека, папка; РАЗБИРАЊЕ  објаснува составни елементи на прозорец и активности со прозорец (менување димензии на  прозорец, поместување прозорец, минимизирање, максимизирање);  објаснува фонт;  објаснува можности на помошните програми за пишување текст;  објаснува наредби за снимање на документ.  знае правилно да вклучи и исклучи компјутер;  знае да користи тастатура и глушец;  знае на кој оперативен систем работи;  познава и именува работна површина, датотека, програма, икона, папка, прозорец; ПОМНЕЊЕ  знае отворање и затворање на прозорец;  знае да сочува документ

23


Тема – Графички анимации и комбинирање на информации Ниво на знаења и способности Стандард АНАЛИЗА,  модифицира звучен и видеозапис преку додавање ефекти. СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ  користи мултимедијална програма за преглед и правење едноставни ПРИМЕНУВАЊЕ мултимедијални  документи  прави звучен / видеозапис.  го објаснува поимот мултимедија; РАЗБИРАЊЕ  објаснува мултимедијална датотека, звучен и видеозапис, кодек;  објаснува работен прозорец на програмата за мултимедија;  дава пример за мултимедијална датотека, звучен и видео запис,  разликува, познава и именува поим мултимедија, мултимедијална датотека, звучен ПОМНЕЊЕ и видеозапис;  познава и активира програма за мултимедија;  набројува можности на програмата за мултимедија;  набројува хардвер за мултимедија.

24


Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

    

ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ

          

ПОМНЕЊЕ

     

Тема - Комуникација и интернет Стандард истражува, дава свое мислење за компјутерска мрежа; истражува, анализира, споредува, одбира и објаснува зошто се користи вебпрелистувач и вебпребарувач; истражува, анализира, споредува, одбира и објаснува зошто се користи антивирусна програма; истражува и може да ја оцени точноста и соодветноста на електронските информациски извори; применува програми за учење од Интернет и електронска пошта (прима и праќа документи). користи компјутерска мрежа - пристапува, презема и зачувува датотеки од мрежа; користи Интернет за: учење, пребарување по клучни зборови и категории, примање и праќање електронски пораки, веб прелистувач, веб-пребарувач; објаснува компјутерска мрежа, компјутер сервер и компјутер клиент; опишува пристап, преземање и зачувување на датотеки во мрежа; објаснува Интернет, њњњ, веб-пребарувач, веб-прелистувач, веб-страница, веб-са јт, вебпубликување,дава пример за веб-пребарувач, веб-прелистувач, веб-страница; дискутира и објаснува пристап до Интернет; објаснува можности и значење на Интернет, веб-пребарувач, веб-прелистувач; објаснува пребарување според повеќе критериуми; објаснува образовен портал, електронска пошта, електронски курс, форум, образовен софтвер; објаснува електронска адреса, корисничко име, лозинка објаснува операции со електронски пораки. познава компјутерска мрежа; разликува компјутер сервер и компјутер клиент; набројува придобивки од поврзувањето на компјутерите во мрежа; познава и набројува можности на Интернет; познава, именува и разликува њњњ, веб-пребарувач, веб-прелистувач, вебстраница, веб-сајт, образовен портал, електронска пошта, електронски курс, форум;

25


     

Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

знае да пристапи до Интернет; наведува функција на вирус и антивирусна програма; дава пример на електронска адреса; разликува веб страна и електронска адреса; набројува придобивки од користење електронска пошта; покажува правилно однесување на Интернет

Информатика Тема: Програма за мултимедијални презентации Стандард  истражува, осмислува и создава мултимедијална презентација со анимациски ефекти и хиперврска;  одредува премин на слајдови и времетраење на премин меѓу слајдовите;  одлучува кои елементи ќе ги примени во презентацијата и објаснува зошто.  прави едноставна мултимедијална презентација со графички објекти;  менува мултимедијална презентација преку додавање, бришење, промена на редослед на слајдови, форматирање текст  познава алатки од основен прозорец на мултимедијална презентација врз основа на претходно изучените програми;  разговара за елементи и карактеристики на успешна мултимедијална презентација;  познава и именува слајд;  познава и именува анимација;  знае да активира програма за мултимедијална презентација;  знае да отвори, да се движи, да активира, да затвори мултимедијална презентација.

26


27


Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ ПРИМЕНУВАЊЕ РАЗБИРАЊЕ ПОМНЕЊЕ

Ниво на знаења и способности АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ВРЕДНУВАЊЕ

ПРИМЕНУВАЊЕ

РАЗБИРАЊЕ

     

Техничко образование Тема: Конструктивно творештво Стандард прави споредба помеѓу различни видови колектори определува најдобра локација за поставување на сончевиот колектор на дадена локација објектите ги претставува преку технички цртеж конструира модели на сончеви колектори од конструкторски материјали ги набројува составните делови на сончевиот колектор сл го објаснува начинот на негово користењеиките во корелација со скицата и план набројува начини на заштеда на електричната енергија објаснува можности за користење на природните извори на енергија

              

Техничко образование Тема: Материјали и дизајн Стандард раководи со материјалите за градба анализира техничка документација проверува точност и прецизност во работењетo експериментира со функционалноста на моделите при користење на материјалите открива нови материјали, технологии и конструкции преку изработка на проекти споредува реални објекти и модели со различни материјали применува виртуелни компјутерски технологии за дизајнирање со материјали оценува вештини, техники, квалитет, прецизност, педантност во работењето рангира модели или проекти според поставени критериуми за вреднување демонстрира примери за едноставна технолошка обработка на материјалите користи едноставни материјали за градба на конструкции дизајнира едноставни конструкции со примена на материјали применува технички цртежи и документацијa објаснува за начините за добивање на готови производи препознава елементи потребни за промена на својствата на одредени материјали

 

28


ПОМНЕЊЕ

 прави разлика и објаснува за промените кои се случуваат при промена на суровините кај производството на материјалите  знае кои се основните карактеристики на материјалите(хартија, текстил, дрво  разликува различни видови материјали од различни суровини  дава примери за својствата на материјалите во зависност од суровините  набројува состојки од суровините за производство на материјали

29

Еко желби - стадради за оценување  

Стандарди за оценување на учениците при реализирање на проектот Еко желби