Page 1


Yogi Ramacharaka

DISANJE I ZDRAVLJE Indijske vje탑be disanja


SADRŽAJ I. Selam II. Disanje je život

7 11

III. Egzoterijska teorija disanja

16

IV. Ezoterijska teorija disanja

24

V. Živčani sustav VI. Disanje na nos - Disanje na usta VII. Četiri načina disanja VIII. K a k o steći yoga p o t p u n o disanje IX.

Fiziološki učinak p o t p u n o g disanja

X. Vježbe iz tradicije yoge XI. S e d a m yoga vježbi XII. S e d a m m a n j i h yoga vježbi

30 35 42 51 56 63 69 77

XIII. Vibracije i yoga ritmičko disanje

82

XIV.

F e n o m e n yoga psihičkog disanja

88

XV.

D r u g i fenomen yoga psihičkog disanja

XVI. Yoga d u h o v n o disanje

98 112


Poglavlje I

SELAM

Č o v j e k Z a p a d a j o š j e uvijek s k l o n o č i t o v a t i zbunjenost u o d n o s u na Yogu, njezinu filozofiju i praksu. Putnici koji su putovali u Indiju napisali su i prenosili raznorazne priče o fakirima, p r o s j a c i m a , nadriliječnicima i opsjenarima na koje su nailazili uz velike indijske prometnice i gradske ulice, one koji su sebi bestidno nadjenuli naziv „ v o g i n i " . Stoga ne čudi da je čovjek Z a p a d a o tipičnom yoginu razmišljao kao 0 ispijenom, tjelesno istrošenom, fanatičnom, prljavom 1 n e u k o m H i n d u s u koji sjedi u o d r e đ e n o m položaju sve d o k njegovo tijelo ne postane ukrućeno; ili drži ruku u zraku sve d o k ona p o t p u n o ne atrofira i osuši 7


se nakon d u g o g niza godina; ili čvrsto poveže svoju

koje uče kako kontrolirati tijelo pa do o n i h koje

stisnutu šaku sve d o k nokti ne probiju kožu dlana i

poučavaju kako doseći najviši d u h o v n i razvitak. U

urastu d u b o k o u meso. D a , ti ljudi doista postoje ali

o v o m e našem radu n e ć e m o ulaziti u više kategorije

n j i h o v e tvrdnje da su o n i y o g i n i b e s m i s l e n e su i

naše teme, o s i m kada „ z n a n o s t d i s a n j a " dodiruje isto.

nevrijedne u o d n o s u na pravog yogina. M o ž e m o to

„ Z n a n o s t d i s a n j a " dodiruje yogu u m n o g o b r o j n i m

usporediti s p r i m j e r o m kada bi berač kukuruza sebi

točkama. Premda je u g l a v n o m povezana s razvojem i

nadjenuo titulu „ d o k t o r a " ili kada bi se ulični prodavač

k o n t r o l o m fizičkoga, također ima i psihičku osnovu

predstavljao kao rektor Harvardskog sveučilišta.

te ulazi u područje d u h o v n o g a razvitka.

Od davnih su vremena u Indiji i drugim zemljama

U Indiji se nalazi p u n o škola yoge u kojima su

Istoka postojali ljudi koji su sve svoje vrijeme i svu

bili ali još uvijek i jesu veliki i vodeći u m o v i te velike

svoju p a ž n j u posvetili razvoju čovjeka - fizički,

zemlje. Filozofija yoge pravilo je života m n o g i h ljudi.

m e n t a l n o i d u h o v n o . Iskustva m n o g i h generacija

M e đ u t i m , suštinska i pročišćena yoga učenja pružaju

ozbiljnih i marljivih tražitelja stoljećima su učitelji

se s a m o nekolicini d o k se mnoštvo zadovoljava

prenosili na svoje učenike. I tako je, m a l o po m a l o ,

m r v i c a m a koje padaju sa stola obrazovanih i učenih.

izgrađena i uobličena konačna i cjelovita znanost yoge.

Ovaj je običaj u p o t p u n o j suprotnosti sa z a p a d n i m

Naposlijetku je tim istraživanjima i učenjima nadjenut

svijetom. No ideje Z a p a d a djelovale su i djeluju na

naziv ,,yoga" od sanskrtske riječi yug što znači sjediniti

Istok pa se sada učenja koja su se nekoć davala s a m o

se, združiti se. Iz istog izvora dolazi engleska riječ yoke

nekolicini nesmetano pružaju svima koji su ih spremni

( u j a r m i t i ) z n a č e n j e koje j e v r l o s l i č n o . N j e z i n u

primiti. Istok i Z a p a d sve se više približuju a korist od

upotrebu u povezanosti s tim učenjem teško je ustvrditi

bliskoga dodira i m e đ u s o b n o g utjecaja trebala bi biti

i i s p i t a t i p o d r i j e t l o jer r a z n i a u t o r i d a j u r a z n a

obostrana.

tumačenja. Ali najvjerojatnije tumačenje je o n o koje kazuje da je yoga hinduska riječ značenje koje prenosi fraza „dovesti u sklad" ili „združiti s e " budući da yogin nedvojbeno dolazi u sklad tijekom svojega rada pri kojem voljom kontrolira tijelo i u m . Yoga je podijeljena u nekoliko kategorija, od onih

Indijski su yogini oduvijek pridavali veliku pozornost „znanosti disanja" iz razloga koji će čitatelju ove knjige postati očit i jasan. M n o g i su z a p a d n i pisci d o d i r n u l i ovu fazu učenja. Vjerujem kako ću u o v o m e radu z a p a d n o m čitatelju, u sažetom obličju i jednostavnim jezikom, predočiti bazična načela yogi 9


znanosti disanja skupa s m n o g i m važnim yoga vježbama disanja kao i s n a č i n o m izvođenja tih vježbi. Predočena je z a p a d n a m i s a o jednako kao i istočna. P o k a z a n o je kako su one m e đ u s o b n o bliske i kako jedna p r o ž i m a drugu. U tekstu koristimo uobičajene izraze, izbjegavajući sanskrtske termine, kako se time ne bi skrenula p o z o r n o s t sa s a m o g a teksta i kako se Poglavlje II

čitatelj ne bi zbunio. Prvi je d i o knjige posvećen fizičkoj fazi znanosti disanja. P o t o m se razmatraju psihičke i m e n t a l n e karakteristike te se na koncu govori o duhovnoj strani.

DISANJE JE ŽIVOT

Pokušali s m o na relativno m a l o m broju stranica iznijeti što je moguće više doktrine yoge. Pri tome smo koristili riječi i izraze koje svatko m o ž e razumijeti. M e đ u t i m , strahujemo da bi ta jednostavnost mogla biti u z r o k o m nepridavanja pozornosti s a m o m e tekstu; jer čitatelj vrlo lako može preći preko iznimno važnih stvari i previdjeti o n o bitno b u d e li tražio skriveno, mistično i nedokučivo. M e đ u t i m , um čovjeka Z a p a d a vrlo je praktičan i m i s l i m da bi u b r z o m o g a o p r e p o z n a t i praktičnost ovoga rada. Pozdravljam čitatelja najsrdačnijim i najdubljim p o z d r a v o m selam uvodeći ga u prvu lekciju y o g a znanosti disanja.

Život je u p o t p u n o s t i o v i s a n o č i n u d i s a n j a . „ D i s a n j e je život." P r e m d a se razlikuju u p o j e d i n o s t i m a teorije i terminologije, i Istok i Z a p a d slažu se u b a z i č n i m načelima. Disati znači živjeti. Bez disanja nema života. N i s u s a m o više životinjske vrste ovisne o disanju na kojemu počiva zdravlje i život. I niži oblici animalnoga života također m o r a j u disati da bi živjeli. Č a k je i život vegetacije i njena kontinuirana egzistencija ovisan o zraku.

10

11


Nakon rođenja novorođenče udahne dugim, d u b o k i m d a h o m . Zadrži ga na trenutak kako bi iz njega polučilo život davajuće karakteristike a p o t o m i z d a h n e d u g i m i p o m a l o ž a l o s n i h d a h o m . I gle! Z a p o č e o je život na zemlji.

u vezi s disanjem. Poput nižih životinja i djece on diše p r i r o d n o i ispravno budući da je priroda odredila da t a k o čini. Ali civilizacija i m o d e r n i n a č i n života promijenili su tu prirodnu naviku kao i m n o g o toga drugoga s time povezanog. M o d e r n i je čovjek stekao i

Star čovjek klonulo izdahne po posljednji put. Prestao je disati i njegov je život okončan.

prisvojio neispravne metode i položaje pri h o d a n j u , stajanju i sjedenju koje su ga lišile rođenjem stečenoga

O d prvog slabašnog u d a h a novorođenčeta p a d o

prirodnog i ispravnog disanja. Platio je i plaća visoku

posljednjega hropca umirućeg čovjeka prostire se vrlo

cijenu m o d e r n o m načinu življenja. Pripadnici divljih

d u g a priča neprekidna disanja. Život je jedan niz

i primitivnih plemena i dan danas dišu p r i r o d n o sve do trenutka dok ne p r e u z m u , bolje rečeno d o k se ne

udisaja i izdisaja. Disanje se može smatrati j e d n o m od najvažnijih

zaraze, navikama civiliziranog čovjeka.

funkcija tijela jer sve ostale funkcije ovise o njemu.

U p o s t o c i m a izražen broj ljudi koji dišu pravilno

Čovjek m o ž e preživjeti o d r e đ e n o vrijeme ne unoseći

doista je malen. Posljedica toga vidljiva je u s l a b o m i

hranu u tijelo. Nešto kraće će živjeti bez vode ali bez

nedovoljnom razvijenom p r s n o m e košu, uskim

d i s a n j a njegov će život okončati već nakon s a m o

r a m e n i m a k a o i u sve većoj učestalosti o b o l j e n j a

nekoliko minuta.

respiratornih organa. Neke od tih bolesti doista su

Nije s a m o život čovjeka ovisan o disanju. Njegova vitalnost i zdravlje u velikoj mjeri ovise o ispravnoj navici disanja. Pametno kontroliranje naše disajne snage produljit će

naše zemaljske dane dajući n a m

povećanu vitalnost i veliku snagu otpornosti. Nasuprot t o m u , neinteligentno i nepažljivo disanje imat će za posljedicu kraći život, smanjenje naše vitalnosti

i

p o d l o ž n o s t bolestima. U svom n o r m a l n o m , uobičajenom stanju života čovjeku nisu potrebne bilo kakve upute ili instrukcije 12

fatalne. Istaknuti stručnjaci ustvrdili su da bi jedna generacija ljudi s pravilnim disanjem obnovila ljudski rod te da bi se bolesti jako prorijedile. Neki čak tvrde da bi se u t o m slučaju na bolesti gledalo kao na veliku zanimljivost. No bez obzira p r o m a t r a m o li sa stajališta Istoka ili Zapada, povezanost između pravilnog disanja i zdravlja uočena je i potvrđena, ali i protumačena. Zapadna učenja jasno dokazuju da tjelesno zdravlje ovisi o pravilnom disanju. Učitelji disanja ne s a m o da priznaju da su njihova z a p a d n a braća u pravu nego 13


također kazuju da o s i m tjelesne dobrobiti i zdravlja

bilo koji dio tijela ili bilo koji organ. On zna da zapadni

k a o p o s l j e d i c e ispravne navike d i s a n j a d o l a z i d o

z n a n s t v e n i c i p o z n a j u fiziološki u č i n a k i s p r a v n o g

povećanja

sreće,

disanja, ali također zna da zrak o s i m kisika, vodika i

samokontrole, jasnijeg prosuđivanja, morala pa čak i

dušika sadrži još nešto više, a to nešto je savršenije od

d u h o v n o g rasta. N o , p o t r e b n o je naučiti i shvatiti

d o v o đ e n j a kisika u krv. Poznaje „ p r a n u " o č e m u

„ z n a n o s t disanja".

zapadnjaci nisu upoznati. U potpunosti je svjestan

čovjekove

mentalne

snage,

Čitave škole istočne filozofije utemeljene su na toj z n a n o s t i . K a d a to znanje j e d n o m prigrle ljudi Z a p a d a i kada ga počnu praktično koristiti, o n o će među njima učiniti „ č u d a " . Teorija Istoka povezana sa praktičnošću Z a p a d a donijet će vrijedne plodove. U ovoj knjizi obradit ćemo yoga „znanost d i s a n j a " koja uključuje ne s a m o ono što je p o z n a t o z a p a d n o j fiziologiji i medicini nego će p o d j e d n a k o razmotriti o k u l t n u stranu subjekta. Neće se ukazivati isključivo na n a č i n postizanja tjelesnog zdravlja slijeđenjem pravca kojim su zapadni znanstvenici označili „ d u b o k o disanje", već ćemo također prodrijeti u manje poznate razvojne stupnjeve tematike pokazavši na koji način indijski yogin kontrolira svoje tijelo, kako povećava svoj mentalni kapacitet i kako razvija d u h o v n u stranu

prirode i načina postupanja kao i upravljanja s tim velikim p o č e l o m energije; u cijelosti poznaje njeno djelovanje na ljudsko tijelo i u m . Z n a da se s p o m o ć u r i t m i č k o g d i s a n j a čovjek m o ž e dovesti u s k l a d n u vibraciju s p r i r o d o m i p o t a k n u t i razvijanje svojih pritajenih snaga i moći. Zna da p o m o ć u kontroliranog disanja može izliječiti bolest u sebi i drugima i također na praktičan način odagnati strah, brigu, tjeskobu i niže emocije. Svrha ovoga rada je poučiti o svemu tome. U nekoliko narednih poglavlja predočit ć e m o jezgrovito tumačenje i upute koje su se mogle proširiti na jako p u n o stranica i knjiga. N a d a m se da ćemo probuditi znatiželju čitatelja i potaknuti ga da razmotri vrijednost yoga „znanosti disanja".

svoje p r i r o d e korištenjem m e t o d a ili bolje rečeno „znanosti disanja". Praktične vježbe kojima yogin postiže kontrolu nad svojim tijelom, o m o g u ć u j u mu poslati bilo kojem organu ili dijelu svojega tijela povećani tijek vitalne snage 14

ili „ p r a n e " . Na taj način on jača i okrepljuje 15


veliku istinu. Prije nego li p o č n e m o s proučavanjem z a p a d n e ideje m o ž d a je najbolje predočiti kratki opis organa za disanje i čitavog respiratornog sustava. O r g a n i disanja sastoje se od pluća i „ p r o l a z a " koji zrak dovode do njih. Dva plućna krila nalaze se u torakalnoj šupljini, svako s jedne strane središnjeg

Poglavlje III

pravca tijela; razdvojena su srcem, velikom k r v o m p u m p o m i većim „zračnim cijevima". Svako se p l u ć n o krilo s l o b o d n o i nesmetano pruža u svim pravcima o s i m u hilusu koji se sastoji od bronhija, arterija i

EGZOTERIJSKA TEORIJA DISANJA

vena koje pluća povezuju s d u š n i k o m i srcem. Pluća su s p o n g i o z n a i p o r o z n a , a p l u ć n o je tkivo v r l o elastično. Prekrivena su finom, delikatnom ali čvrstom p l u ć n o m m a r a m o m p o z n a t o m kao pleura jedan list koje blisko prianja uz pluća a drugi uz unutrašnjost stijenke prsne šupljine. Pleura izlučuje tekućinu koja o m o g u ć u j e unutrašnjim stijenkama lagano m e đ u s o b n o

U o v o m poglavlju ukratko ćemo predočiti teorije zapadnog znanstvenog

svijeta

glede

funkcije

respiratornih organa i uloge koju ima u ljudskom sustavu. U sljedećim ćemo poglavljima prikazati druge teorije i utvrđene činjenice istočnih škola filozofije i njihovih istraživanja. Istok prihvaća teorije i činjenice z a p a d n o g svijeta jer su mu o n e već o d a v n o poznate. Uz to nadodaje m n o g o toga što na Z a p a d u

za sada

još nije prihvaćeno ali što će zapadni znanstvenici ipak otkriti, nazvati novim i m e n o m i predočiti svijetu kao 16

klizanje tijekom s a m o g a čina disanja. Zračni se prolazi sastoje od unutrašnjosti nosa, ždrijela, grla, dušnika ili traheje i broha. K a d a d i š e m o uvlačimo zrak kroz nos u kojemu se zagrijava u d o d i r u sa s l u z n i c o m koja je prožeta krvnim žilama i b o g a t o opskrbljena krvlju. N a k o n prolaska kroz ždrijelo i grlo zrak prolazi kroz d u š n i k ili traheju koji se na koncu dijeli u m a n j e cijevi koje n a z i v a m o b r o n h i j i m a . B r o n h i j i se p o n o v n o dijele i završavaju m a l e n i m


zračnim mjehurićima (plućne alveole) broj kojih je doista velik. K a d a bi se o p n a plućnih alveola izravnala, prekrila bi površinu od četrnaest tisuća stopa. Zrak

se

u

pluća

uvlači

aktivnošću

K a d a se pretklijetka i s p u n i krvlju, kontrahira se i o d v o d i tijek krvi u desnu srčanu klijetku (ventrikul) koji s v o j o m k o n t r a k c i j o m potiskuje krv u pluća u

ošita

(dijafragme), velikog i jakog mišića koji dijeli prsnu (torakalnu) šupljinu od trbušne (abdominalne). Aktivnosti dijafragme gotovo su automatske, jednako k a o i srca, p r e m d a se ošit m o ž e transformirati u mišić koji je u izvjesnoj mjeri p o d utjecajem n a p o r a volje. T i j e k o m svoje ekspanzije ošit p o d i ž e g r u d n i koš i proširuje pluća pa zrak ulazi u, na taj način, stvoreni vakum. Relaksacijom grudnoga koša pluća se skupljaju i zrak iz njih izlazi.

k o j i m a se ona m i l i j u n i m a krvnih žilica d o v o d i do p l u ć n i h alveola o kojima s m o govorili. D a k l e , nečista krv r a s p r o s t r a n j e n a je i z m e đ u milijuna sitnih plućnih alveola. U d i s a j e m se uvlači zrak i kisik iz njega dolazi u dodir s onečišćenom krvi k r o z tanke stijenke krvih kapilara zidovi kojih su d o v o l j n o čvrsti da z a d r ž e krv i d o v o l j n o t a n k i i p r o p u s n i da dopuste prolazak kisika. K a d a kisik d o đ e u dodir s krvlju d o g a đ a se neka vrsta sagorijevanja; krv veže kisik i oslobađa ugljični dioksid stvoren iz

Prije nego li r a z m o t r i m o što se d o g a đ a sa z r a k o m

o t p a d n i h p r o d u k a t a i otrovnih supstancija koje je krv

u plućima, p r o u č i m o na trenutak cirkulaciju krvi. K a o

sakupila u svim dijelovima tjelesnoga sustava. Tako

što znate, srčani mišić pokreće krv u arterijama a p o t o m

obogaćena i pročišćena kisikom krv se dovodi do srca.

i u kapilarama. Na taj način krv dolazi do svakog dijela

P o n o v n o je bogata, crvena i svijetla, zasićena život

tijela kojega vitalizira, hrani i jača. Tada se m r e ž o m

davajućim kvalitetama i o s o b i n a m a . Ulazi u lijevu

kapilara o d v o d i u vene, n j i m a do srca a z a t i m opet

srčanu pretklijetku (atrij) a iz nje u lijevu klijetku

dospijeva u pluća.

(ventrikul),

Krv koja počinje svoje arterijsko putovanje svijetlo je crvene boje, obogaćena život davajućom kvalitetom i o s o b i n a m a . Krv koja se vraća natrag u srce t a m n a je, s i r o m a š n a i ispunjena o t p a d n i m tvarima tjelesnoga s u s t a v a . P o č i n j e k a o svježa i o k r e p l j u j u ć a s t r u j a planinskih brzaka. Vraća se k a o voda otpadnih kanala. Nečista krv ulazi u desnu srčanu pretklijetku (atrij). 18

odakle p o n o v n o arterijskim spletom

krvnih žila odlazi donijeti život svim dijelovima tijela. Utvrđeno je da u j e d n o m e d a n u tijelom, dakle tijekom dvadeset i četiri sata, o k o 16 000 litara krvi p r o đ e kroz krvne kapilare gdje se krv izlaže kisiku i u d a h n u t o m z r a k u . Z a m i s l i v š i se s a m o i na t r e n u t a k n a d t i m sićušnim detaljem ne m o ž e m o se ne začuditi i zadiviti nad beskrajnom brižljivošću i inteligencijom Prirode. 19


Sve d o k dovoljna količina svježega zraka ne ude u

K a d a je krv na ispravan način izložena zraku u

pluća, nečisti tijek venozne krvi ne može biti pročišćen.

p l u ć i m a , ne s a m o da se rješava nakupljene nečistoće i

Posljedica toga nije s a m o lišavanje tijela hranjivih

n a k u p l j e n a štetnog ugljičnog d i o k s i d a već također

sastojaka nego se također i o t p a d n i produkti, do čijeg

u z i m a i apsorbira o d r e đ e n u količinu kisika kojega

bi o s l o b a đ a n j a t r e b a l o d o ć i , p o n o v n o v r a ć a j u u

d o n o s i svim d i j e l o v i m a tijela u k o j i m a je

cirkulaciju, trujući tjelesni sustav. Nečist zrak djeluje

n e o p h o d a n da bi priroda mogla na ispravan način

na jednaki način s a m o u nešto m a n j e m opsegu. Također

izvršiti svoj proces. K a d a kisik d o d e u dodir s krvlju,

se m o ž e primijetiti da, ukoliko osoba ne udiše dovoljnu

sjedinjuje se s h e m o g l o b i n o m i odlazi do svake stanice

količinu zraka, „rad krvi" nije ispravan što rezultira

tkiva, mišića i organa koje osvježuje i jača. Istrošene i

n e d o v o l j n o m i s h r a n o m tijela i stvaranjem bolesti;

stare stanice nadomještavaju se novim materijalima koje

o r g a n i z a m počinje patiti od jednog stanja koje b i s m o

Priroda zamjenjuje prema svojoj potrebi. Arterijska krv

m o g l i nazvati nesavršeno zdravlje. Krv o s o b e koja

ispravno izložena zraku, sadrži o k o 2 5 % s l o b o d n o g

neispravno diše je plavkaste, tamne boje. Nedostaje joj

kisika.

p u n o ć a c r v e n e , čiste a r t e r i j s k e krvi. C e s t o j e t o očitovano u izgledu osobe. Naglašena je blijedoća i slabija cirkulacija krvi. Ispravno disanje p o s p j e š u j e cirkulaciju i rezultira čistim i sjajnim izgledom. Č a k i samo malo razmišljanja pokazat će n a m vitalnu važnost i s p r a v n o g disanja. U k o l i k o krv nije u p o t p u n o s t i pročišćena regenerativnim p r o c e s o m u p l u ć i m a , ulazi u arterijski krvotok u l o š e m , n e p r i r o d n o m stanju, nedovoljno čista i n e p o t p u n o očišćena od nečistoća koje je preuzela na s v o m povratku u srce i pluća. U k o l i k o ove o t p a d n e supstancije organizma p o n o v n o u đ u u tjelesni sustav, zasigurno će se očitovati u nekoj od bolesti tijela, ili u formi bolesti krvi illi u bolesti koja nastaje kao posljedica nepravilnoga rada n e p o t p u n o ishranjenog o r g a n a ili tkiva. 20

on

Vitalizacija kisikom ne o d n o s i se s a m o na tjelesna tkiva i organe. I probava, također, ovisi o o d r e đ e n o m zasićenju hrane kisikom što se događa jedino kada kisik iz krvi

dolazi u dodir s h r a n o m stvarajući određeni

oblik izgaranja. Stoga je n u ž n o odgovarajuću količinu kisika unijeti u pluća. Sve to govori u prilog činjenici da se slaba pluća i slaba probava često javljaju skupa. D a b i s m o shvatili c j e l o v i t u v a ž n o s t ove t v r d n j e m o r a m o imati na u m u činjenicu da čitavo tijelo u z i m a hranjive sastojke iz apsorbirane hrane te da poremećena ili n e d o s t a t n a apsorpcija hranjivih sastojaka uvijek znači nedovoljno ili n e p o t p u n o nahranjeno tijelo. Č a k i sama pluća ovise o i s t o m izvoru ishrane; p r e m d a je apsorpcija putem nesavršena disanja nepotpuna a pluća 21


zauzvrat oslabljena, ona v r e m e n o m još više slabe i u

zasićene krvi kisikom ili rečeno drukčije, razmjerno

n e m o g u ć n o s t i su izvršavati svoj rad na zadovoljavajući

m a n j k u kisika ili suboksidaciji. U svom u o b i č a j e n o m

način. Posljedica toga je daljnje slabljenje tijela. Svaki

stanju životinje dišu p r i r o d n o a jednaki je slučaj i s

k o m a d i ć , djelić hrane i p i ć a m o r a doći u d o d i r s

primitivnim čovjekom. Međutim, neprirodan i

kisikom prije nego li prijeđe u probavni trakt u kojem

n e n o r m a l a n način života koji je m o d e r n o m čovjeku

se apsorbiraju potrebni hranjivi sastojci i prije nego li

n a m e t n u l a m o d e r n a civilizacija, sjena koja se nadvila

se o d g o v a r a j u ć i tjelesni p r o d u k t i tjelesnog sustava

n a d naše m o d e r n o civilizirano društvo, lišila nas je i

r e d u c i r a j u na o d g o v a r a j u ć i o b l i k i e l i m i n i r a j u iz

uskratila n a m p r i r o d n u naviku disanja. Ljudski rod

o r g a n i z m a . N e d o v o l j n a količina ili m a n j a k kisika

trpi posljedice toga neprirodnog stanja i pati. Čovjekov

označava nedostatnu ishranu, n e p o t p u n o eliminiranje

jedini fizički spas je „povratak p r i r o d i " !

štetnih sastojaka i slabije zdrastveno stanje. I doista „disanje je život". Izgaranje koje nastaje uslijed p r o m j e n e u n e i s k o r i š t e n e o t p a d n e p r o d u k t e stvara t o p l i n u i izjednačuje temperaturu tijela. Ljudi s dobrim disanjem nisu skloni p r e h l a d a m a i o p ć e n i t o imaju obilje tople krvi koja im o m o g u ć u j e otpornost prema p r o m j e n a m a vanjske temperature. Povrh svega što je rečeno, važno je n a p o m e n u t i da važan d o d a t a k s a m o m e činu disanja daje vježbanje u n u t a r n j i h o r g a n a i mišića, o s o b i n u koju z a p a d n i autori koji pišu o ovoj temi o b i č n o previđaju, ali koju yogini u cijelosti prihvaćaju i uvažavaju. N e p o t p u n o ili plitko disanje tek s a m o s dijelom aktiviranih p l u ć n i h alveola, znači da je velik d i o plućnih kapaciteta neiskorišten. U tom slučaju čitav tjelesni s u s t a v p a t i s u k l a d n o količini n e d o v o l j n o 22

23


Stoljećima je o n o činilo d i o učenja istočnih yogina. Da b i s m o izbjegli n e s p o r a z u m e i krivo shvaćene p o j m o v e nastale zbog različitih teorija povezanih s o v i m v e l i k i m n a č e l o m koje s e o b i č n o p r i d r u ž u j e j e d n o m od različitih naziva, u o v o m ć e m o radu o t o m načelu govoriti kao o „ p r a n i " . Riječ prana na sanskrtu Poglavlje IV

znači „apsolutna energija". M n o g i autoriteti s područja okultizma kazuju da je načelo koje hindusi nazivaju prana univerzalni princip energije ili sile te da je sva energija ili sila izvedena iz toga principa poseban oblik očitovanja toga principa. U o v o m e nas štivu te teorije

EZOTERIJSKA TEORIJA DISANJA

neće z a o k u p i t i u tolikoj mjeri da p o s t a n u glavni predmet razmatranja. Zato ćemo se ograničiti na razumijevanje prane kao energetskog principa koji se manifestira u svim živim bićima i koji ih čini različitim od neživih stvari. Pranu m o ž e m o shvatiti kao aktivno načelo života, kao vitalnu snagu. Nalazi se u svim životnim formama, od amebe do čovjeka, od

Z n a n o s t disanja, kao i m n o g a druga učenja imaju

najelementarnijeg oblika vegetativnoga života pa do

svoju ezoterijsku ili unutarnju fazu jednako kao i svoju

najviših

formi

animalnoga

života.

Prana

je

e g z o t e r i j s k u ili v a n j s k u .

O k u l t i s t i su, u s v i m

sveprožimajuća. Nalazi se u svemu o n o m e što sadrži

razdobljima i svim zemljama, uvijek poučavali, obično

život. Prema učenjima okultne filozofije život se nalazi

u tajnosti i to znanje predavali nekolicini učenika, da

u svim stvarima, u svakome atomu. Prividna

se u zraku nalazi supstancija ili načelo iz koje proizlazi

bezživotnost nekih stvari predstavlja s a m o niži stupanj

sva aktivna vitalnost i život. Tu su silu nazivali r a z n i m

očitovanja pa se sukladno okultističkom učenju m o ž e

i m e n i m a i pridavali joj razne nazive. Razlike su se

zaključiti da se prana nalazi svugdje i u svemu. Prana

odnosile jedino u detaljima ove teorije ali glavno načelo

se ne smije p o m i j e š a t i i poistovjetiti s E g o m , t i m

pronalazilo se u svim okultnim učenjima i filozofijama. 24

25


djelićem B o ž a n s k o g D u h a u svakoj duši o k o koje se

s k i s i k o m a ipak nije kisik. Hebrejski pisac knjige

ovija materija i energija. Prana je samo energetska forma

Postanka poznavao je razliku između atmosferskoga

koju koristi Ego u svojem materijalnom očitovanju.

zraka i misterioznog m o ć n o g principa u njemu

K a d a Ego napusti tijelo prana više nije p o d n j e g o v o m

sadržanoga. On govori o neshemet ruach chayim što u

k o n t r o l o m . S o b z i r o m da prana odgovara a t o m i m a ili

prijevodu znači „disanje d u h a života". Na hebrejskom

grupama

nakon

neshemet znači običan dah atmosferskoga života; chayin

dezintegracije i raspadanja na svoje izvorne elemente

označava život ili živote d o k riječ ruach znači „ d u h

svaki a t o m o d n o s i d o v o l j n u k o l i č i n u p r a n e te je

života" što okultisti poistovjećuju s istim n a č e l o m o

s p o s o b a n stvarati nove k o m b i n a c i j e . Neiskorištena

kojemu sada g o v o r i m o - s p r a n o m .

atoma

koji

formiraju

tijelo,

prana vraća se velikom, neiskorištenom spremištu iz kojega je proizašla. Pod utjecajem kontrole Ega postoji kohezija i atomi su m e đ u s o b n o skupa djelovanjem volje Ega.

Prana se nalazi u atmosferskome zraku i prodire t a m o gdje zrak ne m o ž e . Kisik iz zraka i m a važnu u l o g u u o d r ž a v a n j u a n i m a l n o g a života. U g l j i č n i dioksid i m a sličnu ulogu u biljnome svijetu d o k prana

Prana je naziv k o j i m o z n a č a v a m o univerzalni princip ili načelo koji je suština svega kretanja, sila ili energija koja se m o ž e očitovati u gravitaciji, elektricitetu, kretanju planeta ili u svim živim oblicima, od najviših do najnižih. M o ž e se nazvati d u š o m sile i energije u svim njezinim f o r m a m a ; taj princip koji djeluje na određeni način uzrokuje tu formu aktivnosti koja prati život.

ima vlastitu p o s e b n u svrhu u očitovanju života odvojenu od fiziološkoga djelovanja. Stalno u d i š e m o zrak ispunjen p r a n o m i stalno i z d v a j a m o p r a n u i z zraka p r i l a g o đ u j u ć i j e n a š i m p o t r e b a m a i korištenju. U atmosferskome zraku prana se pronalazi u svome n a j s l o b o d n i j e m stanju. K a d a je zrak svjež i čist, p r a n e i m a u i z o b i l j u te je lakše u z i m a m o iz takovog zraka nego iz bilo kojeg d r u g o g

Univerzalni se princip nalazi u svim f o r m a m a

izvora. Uobičajenim disanjem apsorbiramo i izdvajamo

materije a ipak nije materija. Nalazi se u zraku ali nije

n o r m a l n u k o l i č i n u p r a n e ali k o n t r o l i r a n i m i

zrak niti je to jedna od njegovih kemijskih komponenti.

reguliranim disanjem (općenito p o z n a t i m kao yoga

Biljni i životinjski svijet udišu ga skupa sa zrakom. K a d a prane ne bi bilo u zraku, životinje i biljke bi umrle usprkos disanju. U tjelesni se sustav unosi skupa 26

disanje) u m o g u ć n o s t i s m o uzeti veću količinu prane koja se p o t o m pohranjuje u m o z g u i živčanim centrima i koristi p r e m a potrebi. Pranu m o ž e m o pohraniti na 27


j e d n a k i n a č i n k a o što u a k u m u l a t o r ili b a t e r i j u s p r e m a m o električnu energiju. Mnogobrojne m o ć i koje se pripisuju n a p r e d n i m okultistima u velikoj mjeri nastaju zahvaljujući n j i h o v o m poznavanju te činjenice

M e đ u t i m , prepoznavaju da zrak na o d r e đ e n i m mjestima sadrži veću količinu „nečega". Liječnici stoga često savjetuju svojim pacijentima da o d u na ta mjesta ne bi li povratili n a r u š e n o zdravlje.

i njihovom inteligentnom korištenju pohranjene

Kisik iz zraka u p l u ć i m a preuzima krv i dalje se

energije. Yogin zna da o d r e đ e n i m n a č i n o m disanja

prenosi cirkulatornim sustavom. Pranu iz zraka u z i m a

stvara određeni o d n o s s pribavljanjem i pohranjivanjem

živčani sustav i njome se koristi u svome radu. J e d n a k o

prane te je m o ž e povući s h o d n o svojim p o t r e b a m a .

kao što se kisikom zasićena krv prenosi u sve dijelove

Na taj način ne s a m o da jačaju sve dijelove svojega

tijela, izgrađujući i nadopunjujući ih, i prana se dovodi

tijela već također i m o z a k m o ž e primiti p o v e ć a n u

u sve dijelove živčanog sustava pridonoseći snazi i

energiju iz istoga izvora. Rezultat toga je razvijanje

vitalnosti. R a z m i š l j a m o li o prani kao o a k t i v n o m

pritajenih s p o s o b n o s t i i postizanje psihičkih m o ć i .

p r i n c i p u onoga što n a z i v a m o vitalnošću, bit ć e m o u

O n a j tko je ovladao n a č i n o m pohranjivanja prane, bez

stanju predočiti sebi jasniju ideju o važnosti uloge koju

o b z i r a čini li to svjesno ili nesvjesno, često zrači

ima u našim životima. Kisik iz krvi zadovoljava potrebe

vitalnošću i s n a g o m koju osjećaju oni koji s n j o m

tijela. Tako se prana koju u z i m a živčani sustav troši

dolaze u dodir. Takva osoba može podijeliti svoju snagu

procesom razmišljanja, htijenja, rada, pa je stoga n u ž n o

s d r u g i m a i predati im povećani vitalitet i zdravlje.

stalno je obnavljati. Svaka misao, svaki čin, svaki voljni

O n o što se naziva „ m a g n e t s k i m liječenjem" izvodi se

napor, svaka mišična kretnja koristi određenu količinu

na taj način p r e m d a m n o g i praktičari nisu svjesni

onoga što z o v e m o „ ž i v č a n o m energijom", „ s i l o m " a

izvora svoje snage.

koja je zapravo oblik prane. Za pokretanje o d r e đ e n o g

Z a p a d n i z n a n s t v e n i c i su na neki nejasan i neodređeni način svjesni toga velikog principa koji ispunjuje zrak ali ne m o g u mu pronaći ikakav kemijski trag, bilo kakvu kemijsku supstanciju ili ga registrirati bilo kojim od svojih instrumenata. Z b o g toga, o b i č n o ,

m i š i ć a m o z a k šalje i m p u l s p u t e m živaca; m i š i ć se kontrahira i potrošena je o d r e đ e n a količina prane. Sjetimo li se da velik d i o prane koju čovjek koristi dolazi iz u d a h n u t o g zraka, važnost pravilnoga disanja postaje p u n o razumljivija.

istočnu teoriju o prani p r i m a j u s p u n o prezira. Taj princip ne mogu protumačiti. Zato ga odbacuju. 28

29


htijenje, osjeti i drugo. Simpatički sustav uključuje sve dijelove živčanog sustava koji su u g l a v n o m smješteni u n u t a r o d r e đ e n i h živaca i g a n g l i j a s i m p a t i č k o g i parasimpatičkog sustava u torakalnoj i a b d o m i n a l n o j šupljini te zdjelici a koji inerviraju unutarnje organe. Kontrolira involutarne procese p o p u t rasta, probave i drugih procesa. Poglavlje V

Cerebrospinalni je sustav o d g o v o r a n za vid, sluh, miris, osjet i drugo. O d g o v o r a n je za kretanje i E g o ga koristi za razmišljanje - za očitovanje svijesti. To je in­ strument kojim E g o komunicira s vanjskim svijetom.

ŽIVČANI SUSTAV

Ovaj se sustav m o ž e usporediti s telefonskom m r e ž o m u kojoj m o z a k predstavlja centralu a leđna m o ž d i n a i živci vodove i žice. M o z a k je izgrađen od velike mase živčanog tkiva. Sastoji se od tri dijela: velikog m o z g a (cerebrum) koji

Znanstvene teorije Z a p a d a povezane s disanjem ograničuju se na učinak apsorpcije kisika k a o i na njegovo korištenje p u t e m krvotoka. No teorija yoge u razmatranje uzima apsorpciju prane i njezina očitovanja u živčanom sustavu. Prije nego li nastavimo dalje bit će n a m korisno reći nešto o živčanom sustavu. Živčani je sustav podijeljen na dva velika dijela, na cerebrospinalni i simpatički. Cerebrospinalni sustav sastoji se od m o z g a i leđne m o ž d i n e te onih živaca koji iz njega izlaze. Ovaj sustav upravlja o n i m funkcijama a n i m a l n o g a života koji su p o z n a t i kao 30

zahvaća gornje, prednje, središnje i stražnje dijelove lubanje; maloga mozga (cerebellum) koji zahvaća donje i stražnje dijelove lubanje i p r o d u ž e n e m o ž d i n e (me­ d u l l a o b l o n g a t a ) koja j e p r o š i r e n i p o č e t a k l e đ n e m o ž d i n e (medulla spinalis) a koja se nalazi i s p o d m a l o g a mozga. Veliki m o z a k je organ r a z u m a koji se očituje u i n t e l e k t u a l n i m a k t i v n o s t i m a . M a l i m o z a k regulira ravnotežu i fine kretnje. Medulla oblongata je prošireni završetak leđne m o ž d i n e . Iz nje i velikog mozga polaze kranijalni živci koji inerviraju torakalne i a b d o m i n a l n e 31


organe. Leđna m o ž d i n a zahvaća središnji kanal

m o g a o sudjelovati u oblikovanju misli. Razmotrivši

kralježnice. To je dugačka n a k u p i n a živčanog tkiva iz

sve ove činjenice uočavamo važnost apsorpcije prane

kojega polaze živci koji odlaze u razne dijelove tijela.

pa z n a n o s t disanja postaje p u n o značajnija čak i u

Leđna m o ž d i n a sliči velikom telefonskome vodu a živci

z n a t n o većoj mjeri n e g o što t o p r i z n a j e z a p a d n a

koji iz nje izlaze m o g u se usporediti s linijama koje

znanost.

vode do kućnih telefona.

N o , u povezanosti s karakteristikama i ulozi

Simpatički živčani sustav sastoji se od dvostrukog

živčanog sustava yoga učenje ide korak dalje od zapadne

niza ganglija smještenih uz leđnu moždinu i ganglijskih

znanosti. M i s l i m o ovdje na o n o što z a p a d n a medicina

n a k u p i n a u glavi, vratu, p r s n o j i trbušnoj šupljini

naziva solarnim pleksusom kojega smatra jednostavno

(ganglij je n a k u p i n a živčanog tkiva koja uključuje i

k a o niz isprepletenih mreža simpatičkih vlakana s

živčane stanice). M e đ u s o b n o su gangliji p o v e z a n i

pripadajućim ganglijima. Znanost yoge uči da je solarni

ž i v č a n i m o k o n č i n a m a , ali su također p o v e z a n i s

pleksus doista najvažniji d i o živčanog sustava, da je to

cerebrospinalnim sustavom m o t o r i č k i m i senzibilnim

neka vrsta mozga s vrlo važnom funkcijom u ljudskome

živcima. Iz ganglija polaze mnogobrojni spletovi živaca

o r g a n i z m u . Z a p a d n a se z n a n o s t p o s t u p n o približava

koji se račvaju po č i t a v o m tijelu. S i m p a t i č k i i

. prepoznavanju ove činjenice koja je y o g i n i m a Istoka

parasimpatički

živčani

sustav

(autonomni

ili

p o z n a t a već stoljećima. Neki z a p a d n i autori nazvali

vegetativni) kontrolira one procese u o r g a n i z m u koji

su solarni pleksus a b d o m i n a l n i m m o z g o m . Solarni

n i s u p o d u t j e c a j e m naše volje, p o p u t c i r k u l a c i j e ,

pleksus nalazi se u epigastričkoj regiji, iznad p u p k a s

disanja, probave i drugih.

o b j e strane kralježnice. S a s t o j i se od bijele i sive

Snaga ili energija koja se od mozga živcima prenosi u sve dijelove tijela naziva se živčanim i m p u l s i m a p r e m d a je yogin poznaje kao očitovanje prane. Svojim o s o b i n a m a i b r z i n o m nalik je električnoj energiji. Bez te „živčane energije" srce ne m o ž e kucati, krv ne m o ž e cirkulirati, pluća ne m o g u disati, različiti organi ne m o g u funkcionirati. Z a p r a v o , čitav bi tjelesni mehanizam 32

stao. Bez prane čak niti m o z a k ne bi

m o ž d a n e tvari slične onoj koja izgrađuje veliki m o z a k čovjeka. Ima kontrolu nad glavnim unutarnjim o r g a n i m a a njegova je uloga z n a t n o veća od one koja mu se o b i č n o pridaje. N e ć e m o ovdje ulaziti u teoriju yoge o s o l a r n o m pleksusu. Reći ćemo s a m o da yogini solarni pleksus smatraju velikim središnjim spremištem prane. P o z n a t o je da nekoliko udaraca u p o d r u č j e solarnog pleksusa m o ž e izazvati smrt. O v o je mjesto 33


vrlo ranjivo. Boksači i drugi borci znaju da u d a r c e m u ovo p o d r u č j e tijela privremeno m o g u paralelizirati svoga protivnika. N a z i v „ s o l a r n i " o d l i č n o je upotrijebljen za taj „ m o z a k " budući da on zrači snagu i energiju svim dijelovima tijela pa čak i gornjem m o z g u koji ovisi o njemu kao o spremištu prane. Prije ili kasnije z a p a d n a će z n a n o s t u potpunosti prepoznati stvarnu funkciju

Poglavlje VI

solarnoga pleksusa i složiti se da on ima važniju u l o g u od o n e koja mu je s a d a d o d i j e l j e n a u n j i h o v i m knjigama i učenjima.

DISANJE NA NOS - DISANJE NA USTA

Jedna od prvih lekcija yoga znanosti disanja je naučiti kako disati na nos i kako savladati uobičajenu praksu disanja na usta. Čovjekovi dišni putove izgrađeni su na takav način da je d o p u š t e n o disanje kroz u s n u šupljinu ili kroz n o s . No od vitalnog je značaja kojim se n a č i n o m disanja čovjek služi jer jedan donosi zdravlje i snagu a drugi bolest i slabost. Vjerojatno je nepotrebno n a p o m e n u t i da je 34

35


ispravna metoda disanja disanje kroz nos, ali neznanje

puteva pridružuju se istom uzroku. M e đ u t i m , velik

i neukost ljudi modernoga svijeta glede ove jednostavne

broj ljudi zbog raznoraznih okolnosti prisiljen je držati

stvari d o i s t a j e z a p a n j u j u ć a . N a s v i m ž i v o t n i m

zatvorena usta tijekom d a n a ali zato noću dišu na usta

putevima, u svim sferama života, p r o n a l a z i m o ljude

i z l a ž u ć i se b o l e s t i m a . Pažljivo v o đ e n i z n a n s t v e n i

koji imaju naviku disati na usta i koji dopuštaju svojoj

eksperiment p o k a z a o je da su vojnici i m o r n a r i koji

djeci slijediti ovaj užasni i zastrašujući primjer.

spavaju otvorenih ustiju podložniji zaraznim bolestima

M n o g e bolesti kojima je civilizirani čovjek izložen, m n o g e bolesti od kojih pati nedvojbeno su uzrokovane o v o m općeprihvaćenom n a v i k o m disanja na usta. Djeca kojoj se d o p u š t a disati na takav n a č i n odrastaju s oslabljenim vi tali tetom i slabijom tjelesnom konstrukcijom. K a d a odrastu, podložniji su bolestima a zdrastvene tegobe često prerastaju u kronične bolesti. Majka djeteta iz nekog primitivnog naroda ili plemena čini drukčije, bolje, a takvom postupanju ju očito vodi intuicija. O n a instinktivno prepoznaje da su nosnice ispravni kanali za dovođenje zraka u pluća te vježba svoje novorođeno dijete zatvarajući njegova mala usta, prisiljavajući ga time na disanje kroz nos. K a d a dijete p a d n e u san naginje njegovu glavu prema naprijed, potičući tako disanje na nos. Na taj način ova vrsta disanja postaje navikom. K a d a bi majke našeg m o d e r n o g društva prihvatile to isto, djeca bi zasigurno bila zdravija, a d o b r o h o t n i učinak očitovao bi se i na čitav ljudski rod. M n o g e štetne bolesti nastaju kao posljedica navike disanja na usta. Brojni slučajevi prehlada i upala dišnih 36

od onih koji dišu ispravno, kroz nos. Primjer se o d n o s i na epidemiju kozica tijekom rata. Svi smrtni slučajevi odnosili su se na vojnike i m o r n a r e koji su disali na usta. N i t i jedna o s o b a koja je disala na n o s nije podlegnula toj bolesti. O r g a n i disanja imaju u n o s n i c a m a svoj vlastiti zaštitni m e h a n i z a m , svoj filter ili pročišćivač prašine. Pri disanju na usta ne postoji ništa što bi zadržalo dah od ustiju do pluća; ne postoji ništa što bi ga pročistilo te iz zraka odstranilo prašinu i druge štetne nakupine. Na putu od usta do pluća otvoren je put prljavim i nečistim supstancijama. Čitav je respiratorni sustav nezaštićen. Č a k štoviše, takovo neispravno disanje propušta hladan zrak do organa te ga na taj način oštećuje. U p a l a respiratornih putova često nastaje kao posljedica udisanja h l a d n o g a zraka kroz usta. Čovjek koji diše na usta noću, gotovo uvijek se budi s osjećajem prženja u ustima i suhoće u grlu. On izokreće jedan od prirodnih zakona i sije sjeme bolesti. Doista treba upamtiti da usta ne pružaju nikakvu zaštitu respiratornim o r g a n i m a te da h l a d a n zrak, 37


prašina i nečistoća lako prolaze kroz ta širom otvorena

U slučaju kada je nakupljanje nečistoće prebrzo ili kada

vrata. Nasuprot tome, nosnice i nosni prolazi pokazuju

čestice prljavštine nisu zaustavljene te kada d o đ u do

kako je priroda pažljivo riješila taj problem. N o s n a

zabranjenog područja, priroda nas štiti m e h a n i z m o m

šupljina suzuje se u dva uska, vijugava kanala koji sadrže

kihanja kojim se nasilno izbacuju uljezi.

b r o j n e d l a č i c e . O n e d j e l u j u k a o filter ili s i t o . O d s t r a n j u j u nečistoću iz zraka kojega na taj način pročišćuju, a nečistoća se također izdisajem izbacuje van. O s i m ove važne uloge nosni kanali imaju još jednu - zagrijavanje u d a h n u t o g zraka. Čitava unutrašnjost n o s a prekrivena je d o b r o p r o k r v l j e n o m i t o p l o m s l u z n i c o m koja dolazi u d o d i r s u d a h n u t i m zrakom. Na ovaj se način ne oštećuju osjetljivi organi grla ili pluća. jedan životinja ne diše na usta. Zapravo, jedino je m o d e r a n čovjek i z o k r e n u o o v o p r a v i l o p r i r o d e . Primitivni n a r o d i dišu ispravno. Vjerojatno je ova civiliziranih

ljudi

stečena

n e p r i r o d n i m n a č i n o m življenja, kroz one p o g o d n o s t i i u g o d e koje slabe o r g a n i z a m i kroz p r e k o m j e r n o utopljavanje. Pročišćavajući i filtrirajući aparat nosnica priprema zrak za osjetljive organe grla i pluća. Ukoliko zrak ne p r o đ e tim p r i r o d n i m i pročišćujućim p o s t u p k o m , nije p o g o d a n i nije p r i p r e m l j e n za d o d i r s osjetljivim d i š n i m organima. Nečistoća koju zaustavljaju i zadržavaju sluznica i dlačice nosa, izbacuju se izdisajem. 38

zraka jednako kao što je destilirana voda drukčija od vode iz slavine. Pročišćavajući m e h a n i z a m nosa koji zaustavlja i zadržava nečiste čestice zraka jednako je važan kao i funkcija ustiju pri odvajanju koštica i kostiju, p o s t u p k o m kojim se spriječava njihovo gutanje i ulazak u probavni trakt. S l o b o d n o m o ž e m o reći da je disanje na usta od iste vrijednosti kao i uzimanje hrane kroz nos.

Niti jedna životinja ne spava otvorenih ustiju. Niti

neprirodna navika

Zrak koji ulazi u pluća drugačiji je od vanjskoga

D r u g a o s o b i n a disanja na nos jest ta da n o s n i hodnici koji se ne koriste u dovoljnoj mjeri posljedično ne uspijevaju ostati čisti i prohodni, postajući začepljeni i nečisti, pogodni za iniciranje bolesti. Poput napuštene ceste koja uskoro postaje prekrivena o t p a d o m i smećem, nekorištene nosnice postaju ispunjene nečistoćom i z a r a z n i m supstancijama. O s o b a koja i m a naviku d i s a n j a n a n o s n e m a p r o b l e m a za začepljenim ili p u n i m n o s o m . M e đ u t i m , o n i m a koji su u m a n j o j ili većoj mjeri naviknuti disati na usta i koji žele usvojiti ovaj p r i r o d a n i r a z u m a n n a č i n disanja p r i o p ć i t ć e m o n e k o l i k o riječi glede održavanja nosa čistim te kako očistiti nosne h o d n i k e od nečistoće. 39


Poznata istočna m e t o d a sastoji se od slijedećeg: u š m r k i v a n j e m se u nos unese m a l o vode kojoj se

nema. Također u p o z o r a v a m da ni u kojem slučaju ne traba zanemariti ovu fazu subjekta kao nevažnu.

d o p u s t i klizanje kroz nosni h o d n i k u grlo odakle se izbacuje kroz usta. I m a indijskih yogina koji uranjaju lice u p o s u d u v o d e i n a č i n o m u s i s a v a n j a uvlače o d r e đ e n u količinu vode kroz nos. No ova m e t o d a zahtijeva određeni stupanj uvježbanosti. Prva je metoda jednako učinkovita i lakše ju je provesti. Drugi dobar i Vrlo uspješan način je slijedeći: široko otvorite prozor i dišite s l o b o d n o zatvarajući p r i t o m jednu nosnicu p r s t o m ili palcem, uvlačeći zrak kroz n o s n i otvor. Isti p o s t u p a k treba p o n o v i t i i s d r u g o m n o s n i c o m . Ponovite vježbu nekoliko p u t a izmjenjujući nosnice. O v o m ćete m e t o d o m uspješno pročistiti nosne puteve. U slučaju hunjavice d o b r o je u unutrašnjost nosa nanijeti m a l o vazelina ili kristalića kamfora. U d a h n e t e li m a l o ulja od lijeske o d m a h ćete osjetiti poboljšanje. M a l o brige i p a ž n j e rezultirat će č i s t i m n o s n i m putevima. Bitno je da takvi i ostanu. O d i s a n j u na n o s n i s m o govorili s a m o z b o g velikog utjecaja koje ima na zdravlje nego i z b o g toga što je takav način disanja preduvjet za vježbe disanja koje ćemo predočiti kasnije. Disanje na nos jedan je od bazičnih principa yoga znanosti disanja. J o š j e d n o m naglašavam potrebu stjecanja navike ovakvoga načina disanja, naravno, ukoliko je čitatelj 40

41


kraj koje je okrenut prema gore. Njezin stražnji dio čini kralježnica; s prednje strane (frontalno) nalazi se prsna kost a postranično se pružaju rebra. U k u p a n broj rebara je dvadeset i četiri. Pružaju se sa svake strane kralježnice. G o r n j i h sedam pari rebara nazivaju se „pravim r e b r i m a " i izravno su pričvršćena Poglavlje VII

na prsnu kost. D o n j i h pet pari nazivaju se lažnim rebrima ili p o m i č n i m rebrima z b o g toga što nisu učvršćena p o p u t g o r n j i h . G o r n j a dva para rebara povezana su hrskavicom d o k je preostala rebra nemaju.

ČETIRI NAČINA DISANJA

Njihovi su prednji krajevi s l o b o d n i . Za vrijeme disanja rebra p o m i ć u dva p o v r š n a mišićna sloja p o z n a t a kao međurebrani mišići.

R a z m a t r a j u ć i s a m čin disanja započet ć e m o s m e h a n i k o m pokreta koja se očituje na slijedeće načine: 1.)

Elastičnim pokretima pluća

2.) Aktivnošću stanica i baze prsne šupljine u kojoj su smještena pluća. 3.)

Prsna šupljina je d i o tijela koji se nalazi između vrata i trbušne š u p l j i n e ( a b d o m e n a ) . U toj se šupljini nalaze dva velika organa: srce i pluća. Prostor je ograničen kralježnicom, rebrima, p r s n o m kosti i ošitom. Prsnu ili torakalnu šupljinu obično nazivamo prsima. Često se uspoređuje s p o t p u n o zatvorenom, k o n i č n o m kutijom manji

42

Ošit ili dijafragma je mišić koji odvaja prsnu od trbušne šupljine. Za vrijeme udisaja mišići ekspandiraju pluća te se na ovaj način stvara vakum u koji struji zrak sukladno d o b r o p o z n a t o m zakonu fizike. Sve ovisi o m i š i ć i m a povezanim s procesom disanja. Z b o g pogodnosti ćemo ih zvati „ d i s a o n i m m i š i ć i m a " . Bez njihove p o m o ć i pluća se ne bi m o g l a širiti. O ispravnoj u p o r a b i i kontroli tih m i š i ć a ovisi ,,yoga d i s a n j a " . Pravilna kontrola tih mišića rezultirat će sposobnošću postizanja maksimalnog stupnja ekspanzije pluća kao i s najvećom količinom životu dajućih karakteristika zraka koje se unose u tjelesni sustav. Yogini klasificiraju disanje u četiri velike skupine, 43


to jest kažu da se disati m o ž e na četiri načina: Visoko disanje Srednje disanje D u b o k o disanje Yoga p o t p u n o disanje Glede prva tri načina disanja iznijet ć e m o opće s m j e r n i c e . N o , z n a t n o više p a ž n j e posvetit ć e m o četvrtoj m e t o d i na kojoj je zasnovana yoga znanost disanja.

disanja zahtijeva m a k s i m a l a n n a p o r kojim se postiže m i n i m a l n a korist. Visoko disanje zasigurno je najgori način disanja p o z n a t čovjeku. O v i m se n a č i n o m disanja troši najviše energije a d o b r o b i t je g o t o v o nikakva. To je čisto razbacivanje energije s vrlo s l a b a š n i m r e z u l t a t o m . M e đ u t i m , ova je metoda opće raširena i prihvaćena na Z a p a d u . Poglavito je koriste žene ali je prisutna u krugovima visoko obrazovanih ljudi koji bi ipak trebali znati više o disanju. O n i je ipak koriste ne znajući štetne posljedice. M n o g o b r o j n e bolesti grla, glasnica i dišnih puteva izravno su povezane s o v o m n e p r i r o d n o m i štetnom

VISOKO DISANJE

m e t o d o m disanja. Naprezanje osjetljivih organa koje dolazi u p o r a b o m ovakvog načina disanja često rezultira

Ovaj oblik disanja na Zapadu je poznat kao klavikularno disanje ili kao disanje u predjelu ključne kosti. O v a k v i m n a č i n o m d i s a n j a p o d i ž u se rebra, ključna kost i ramena. U isto se vrijeme uvlači trbušna šupljina a njezin sadržaj potiskuje dijafragma koja se s h o d n o t o m e podiže. Koristi se gornji dio prsiju i pluća čiji je kapacitet najmanji. Posljedica toga je da u pluća ulazi m i n i m a l n a količina zraka. Pri t o m e se dijafragma p o d i ž e te ne dolazi do ekspanzije u trbušnu šupljinu. Proučavanje anatomije prsnoga koša uvjerit će čitatelja da ovaj način 44

g r u b i m i n e u g o d n i m glasovima koji se danas čuju p o s v u d a . Brojni su oni koji ovakvim disanjem postaju robovi navike zastrašujućeg disanja na usta. Ima li čitatelj bilo kakvu s u m n j u glede onoga što je rečeno o ovoj vrsti disanja neka pokuša sa slijedećim eksperimentom. Prvo neka iz pluća izbaci sav zrak. Tada neka se uspravi i pusti da mu ruke o p u š t e n o p a d n u niz tijelo. Potom neka podigne ramena i ključne kosti te neka udahne. Uočit će da je količina udahnutog zraka p u n o m a n j a od uobičajene. Tada neka spusti ramena i prsnu kost i neka u d a h n e p u n i m p l u ć i m a . Bit će to dobra i korisna lekcija disanja koju će pamtiti 45


dulje od bilo koje riječi, teksta ili predavanja.

a također je m n o g o ljudi u p u ć e n o u ovaj način disanja kako bi zamijenili dvije ranije s p o m e n u t e m e t o d e . D o i s t a je p u n o „sustava" disanja izgrađeno na temelju

SREDNJE DISANJE

d u b o k o g disanja a ljudi su plaćali i plaćaju velike novčane iznose ne bi li naučili nove metode. Ipak, učinjeno je p u n o dobra i rezultati su vidljivi a plaćeno

Ova metoda disanja na Z a p a d u je p o z n a t a kao r e b r a n o ili i n t e r k o s t a l n o dianje. P r e m d a se o v o m načinu disanja m o ž e uputiti p u n o manje primjedaba o n o je ipak p u n o inferiornije od niskoga (dubokog) disanja ili yoga p o t p u n o g disanja. Za vrijeme srednjeg disanja ošit se gura prema gore a a b d o m e n se uvlači. Rebra se m a l o p o d i ž u i prsni koš donekle ekspandira. Ovakva je vrsta disanja raširena medu ljudima koji nisu proučavali tematiku. S o b z i r o m da postoje dvije p u n o bolje m e t o d e , ovoj n e ć e m o pridavati previše pozornosti.

vrijedno ukoliko je o s o b a naučila odbaciti stari način disanja - visoko i srednje disanje. Premda su z a p a d n i autoriteti o ovoj formi disanja p i s a l i k a o o n a j b o l j o j p o z n a t o j m e t o d i , y o g i n je prepoznaje kao dio sustava koji se koristi stoljećima, a koji on naziva „ p o t p u n i m disanjem". M e đ u t i m , n u ž n o je prvo upoznati se s p r i n c i p i m a niskoga disanja prije nego li p r i s t u p i m o razmatranju ideje o p o t p u n o m disanju. Vratimo se sada p o n o v n o ošitu. Ošit ili dijafragma je veliki površinski mišić koji razdvaja prsnu šupljinu i njezine organe od trbušne šupljine i njoj pripadajućih organa. U m i r n o m , neaktiviranom stanju p o p r i m a

NISKO ILI DUBOKO DISANJE O v a j n a č i n d i s a n j a z n a t n o j e b o l j i o d dva p r e t h o d n o s p o m e n u t a . Na Z a p a d u se o ovoj metodi p u n o pisalo. S p o m i n j a n je koristan način ovoga disanja koje se obično naziva „ a b d o m i n a l n o disanje", „ d u b o k o d i s a n j e " i „dijafragmalno disanje". P u n o je učinjeno kako bi se ovoj m e t o d i posvetilo više pažnje 46

konkavni oblik u o d n o s u na a b d o m e n . To znači da se iz unutrašnjosti trbušne šupljine dijafragma d o i m a p o p u t neba p r o m a t r a n o g sa zemlje; dakle, vidi se unutrašnjost zaobljene površine. N a s u p r o t t o m u , ona strana dijafragme koja graniči s p r s n o m š u p l j i n o m p o p r i m a oblik ispupčene zaobljene površine te je nalik brežuljku. U trenutku aktiviranja ošita brežuljkasti se oblik smanjuje i dijafragma počinje potiskivati 47


unutarnje organe trbušne šupljine. Tijekom niskoga (dubokog) disanja aktivnost pluća je veća, to jest, djelovanje je slobodnije pa se s h o d n o t o m u u d i š e više zraka. I u p r a v o je ova č i n j e n i c a p o t a k n u l a većinu z a p a d n i h autora da pišu i govore o „ n i s k o m d i s a n j u " ( n a z i v a j u ga i „ a b d o m i n a l n i m disanjem") kao o najboljoj poznatoj metodi. No istočni yogini već d u g o p o z n a j u p u n o bolju metodu koju je proučilo i priznalo nekoliko zapadnih stručnjaka. Prob­ lem sa svim ostalim m e t o d a m a disanja (osim p o t p u n o g a yogi disanja) jest da niti jedan od tih načina u p o t p u n o s t i ne ispunjuje pluća zrakom. Z b o g toga je od svih ostalih n e p o t p u n i h metoda najbolje „ d u b o k o disanje"

jer se takvim n a č i n o m disanja pluća ipak

najbolje p u n e zrakom. D u b o k o disanje ispunjuje s a m o gornje dijelove pluća. Srednjim se disanjem ispunjuju središnji dijelovi pluća a djelomično i gornji. D u b o k i m disanjem zahvaćeni su donji i središnji dijelovi pluća. Stoga je očito da je bilo koja m e t o d a k o j o m se aktivira čitav plućni kapacitet znatno bolja i poželjnija od onih koje u s p u n j u j u tek s a m o o d r e đ e n e dijelove. Vrijednost načina disanja s p o m o ć u kojega se zrakom ispunjuju čitava pluća o m o g u ć u j e čovjeku apsorbciju najveće moguće količine kisika i pohranjivanje najveće moguće količine prane. Zbog toga je p o t p u n o disanje najbolja poznata metoda disanja. 48

YOGA POTPUNO DISANJE Yoga p o t p u n o disanje uključuje sve d o b r e o s o b i n e visokog disanja, srednjeg i d u b o k o g disanja. Pri t o m e je o d b a č e n a n e p o t p u n o s t ili manjkavost svake od tih metoda. U aktivnost se dovodi čitav respiratorni aparat, čitava pluća, svaka alveola, svi mišići. Čitav dišni sustav prijemljiv je na ovu m e t o d u disanja; maksimalna korist i u č i n k o v i t o s t d o b i j a se uz m i n i m a l n u p o t r o š n j u energije. Prsna se šupljina širi do svojih p r i r o d n i h granica u svim pravcima. Svaki d i o tog aparata radi na sasvim prirodan način. Jedna od najvažnijih o s o b i n a ove m e t o d e disanja jest činjenica da se respiratorni mišići sasvim aktiviraju d o k kod ostalih vrsta disanja dolazi do aktivacije s a m o pojedinih skupina. Tijekom potpunoga disanja, između ostalih, aktiviraju se rebrani mišići koji svojim djelovanjem proširuju prsni koš. Posljedično se pluća e k s p a n d i r a j u dajući ispravnu p o d r š k u o r g a n i m a u trenutku kada se priroda koristi usavršavanjem principa ovoga procesa. Određeni mišići zadržavaju rebra čvrsto u svom položaju d o k ih druge skupine mišića p o d i ž u p r e m a naprijed. I za vrijeme ovoga načina disanja dijafragma je p o d s a v r š e n o m k o n t r o l o m , s p o s o b n a z a cjelovito funkcioniranje

kao

i za

maksimalni

stupanj

učinkovitosti. 49


Ošit također kontrolira aktivnost donjih rebara koje neznatno povlači na dolje dok ih druga muskulatura drži u n j i h o v o m b a z i č n o m p o l o ž a j u a međurebrani

mišići

guraju

prema

naprijed.

K o m b i n a c i j a tih mišićnih aktivnosti širi grudni koš d o m a k s i m u m a . O s i m ove aktivnosti m e đ u r e b r a n i mišići p o d i ž u gornja rebra šireći ih prema naprijed. Tako

također

dolazi

do

najvećeg

POGLAVLJE

mogućeg

VIII

ekspandiranja gornjeg dijela prsnoga koša. Proučite li posebnosti četiri predočene m e t o d e d i s a n j a , o d m a h ćete u o č i t i d a p o t p u n o d i s a n j e sjedinjuje sve prednosti prve tri m e t o d e disanja skupa s

recipročnim

p o g o d n o s t i m a nastalim uslijed

k o m b i n i r a n o g djelovanja gornjeg dijela p r s n o g a koša, srednjeg dijela i dijafragmalnog područja. Na taj se

KAKO STEĆI YOGA POTPUNO DISANJE

način postiže m a k s i m a l a n ritam. U slijedećem ćemo poglavlju obraditi praktičnu stranu p o t p u n o g disanja te predočiti smjernice za ovladavanjem o v o m s u p e r i o r n o m m e t o d o m disanja.

Yoga p o t p u n o disanje čini osnovu čitave yogickc znanosti disanja. Za početak je potrebno dobro savladati ovu m e t o d u disanja a tek su o n d a m o g u ć e očekivati rezultate iz drugih načina i vježbi disanja koje su predočene u ovoj knjizi. Praktičar se ne smije zadovoljiti s n a p o l a n a u č e n o m tehnikom već treba z d u š n o raditi i vježbati sve d o k je ne usvoji k a o p r i r o d n u m e t o d u disanja. Sve to zahtijeva rad, vrijeme i strpljenje. U o s t a l o m , bez tih o s o b i n a nikada se ništa i ne dovrši.

50

Do cjelovite u p u ć e n o s t i u „ z n a n o s t 51


disanja" ne vodi široka, kraljevska cesta. O s o b a se m o r a pripremiti za praktičan pristup i proučavanje te svemu t o m e m o r a pristupiti vrlo iskreno i predano. S a m o s takvim stavom m o ž e očekivati zadovoljavajuće rezultate. O n o što se postiže p o t p u n i m savladavanjem „znanosti disanja" doista je nešto jako veliko. Niti jedna osoba koja nauči ovu m e t o d u neće se htjeti vratiti starim m e t o d a m a disanja. Reći će svojim prijateljima da o s j e ć a k a k o je čitav n j e z i n rad i trud b o g a t o nagrađen. N a g l a š a v a m o da b i s m o u p o t p u n o s t i trebali shvatiti potrebu

i važnost ovladavanja

ovom

fundamentalnom m e t o d o m yoga disanja. Nećete učiniti d o b r o zanemarite li je i pređete preko nje te z a t i m pokušate s bilo k o j o m privlačnijom v j e ž b o m koju kasnije iznosim u knjizi. I p o n o v n o naglašavam: Počnite ispravno i zadovoljavajući rezultati z a s i g u r n o dolaze. N o , ukoliko se zanemare vlastiti temelji, čitava će se građevina prije ili kasnije urušiti. Smatram da je najbolji način učenja yoga p o t p u n o g disanja predočavanje jednostavnih u p u t a glede s a m o g a disanja a tada pratiti isto s o p ć e n i t i m o p a s k a m a . N a k o n toga predočit ć e m o vježbe za razvijanje prsnoga koša, mišića i pluća koje d o p u š t a j u prakticiranje u još uvijek nedovoljno razvijenom stanju s u k l a d n o usavršenom načinu disanja. Ž e l i m reći da p o t p u n o disanje nije n a s i l n o ili n e p r i r o d n o . U p r a v o s u p r o t n o ! Ovaj je način disanja 52

povratak p r v o m e principu - povratak Prirodi! Zdrava o d r a s l a o s o b a , p r i p a d n i k nekog divljeg p l e m e n a i zdravo novorođenče m o d e r n o g civiliziranog društva d i š u n a j e d n a k i n a č i n . N o , c i v i l i z i r a n i j e čovjek prihvatio

neprirodne m e t o d e življenja, odijevanja i

time je izgubio o n o što mu r o đ e n j e m pripada. Želim podsjetiti čitatelja da p o t p u n o disanje nije prijeka potreba punjenja pluća z r a k o m pri svakom udisaju. U p o r a b o m potpunog disanja može se udahnuti prosječna količina zraka. O n a m o ž e biti veća ili m a n j a ali se raspodjeljuje svim dijelovima pluća. M e đ u t i m , potrebno je udahnuti nekoliko cjelovitih nizova p o t p u n o g disanja kako bi se čitav tjelesni sustav održao u d o b r o m e stanju. Slijedeće jednostavne vježbe pružit će vam jasnu predodžbu o p o t p u n o m disanju kojega ćete na taj način najlakše savladati: 1.) Stanite ili sjednite. Kralježnicu držite uspravno. Dišite kroz nos. Udišite polako ispunjujući zrakom d o n j e dijelove p l u ć a . O v a se r a d n j a o b a v l j a s p o m o ć u o š i t a koji s v o j i m s p u š t a n j e m n j e ž n o p o t i s k u j e a b d o m i n a l n e o r g a n e , gurajući p r e m a n a p r i j e d f r o n t a l n e stijenke a b d o m e n a . P o t o m z r a k o m ispunite srednje dijelove pluća izbacujući prema naprijed donja rebra, prsnu kost i grudni koš. Na kraju ispunite zrakom gornje dijelove pluća izbacujući gornji dio p r s n o g a koša. Na ovaj način podižete gornjih šest ili sedam pari rebara. 53


U završnoj kretnji lagano uvucite donji dio trbušne

O v i m se n a č i n o m disanja aktiviraju svi dijelovi

šupljine. O v a j pokret o s n a ž u j e pluća i p o m a ž e pri

respiratornog aparata. Također se aktiviraju svi dijelovi

punjenju gornjih regija.

pluća, uključujući i najudaljenije alveole. Čitav sustav postaje djelotvoran, a prsni se koš širi u svim pravcima.

Čitajući prvi p u t a ovu vježbu m o ž e vam izgledati da se ovaj način disanja sastoji iz tri različita pokreta. M e đ u t i m , d o j a m nije sasvim točan. U d i s a j je kontinuiran. Čitava prsna šupljina, od najnižih dijelova d i j a f r a g m a l n o g p o d r u č j a pa do najviših dijelova u predjelu ključne kosti širi se jednim pokretom. Svakako izbjegavajte g r č e v i t o , i s t r z a n o d i s a n j e i p o k u š a j t e ostvariti postojano i kontinuirano djelovanje. Vježbanjem ćete u b r z o nadići skonost prema dijeljenju udisaja na tri pokreta što će za posljedicu imati jedan kontinuirani udisaj. Kratkotrajna praksa o m o g u ć i t će vam p o t p u n i u d a h u trajanju od nekoliko sekundi.

Primijetit ćete da je p o t p u n o disanje k o m b i n a c i j a niskog, srednjeg i v i s o k o g disanja pri č e m u j e d n o nadomještava drugo na pravilan način, stvarajući jedan kontinuirani i p o t p u n i dah. Od velike će vam p o m o ć i biti vježbate li ovu m e t o d u disanja pred o g l e d a l o m s r u k a m a n j e ž n o p o l o ž e n i m a na trbuh. Na ovaj ćete n a č i n osjetiti pokrete. Na kraju udisaja dobro je ponekad malo podići ramena. T o m kretnjom dolazi do p o d i z a n j a ključne kosti pri čemu zrak s l o b o d n o ulazi u mali gornji režanj desnoga plućnog krila. U ovoj regiji vrlo često počinje tuberkuloza i druge maligne bolesti. Na početku s a m o g a vježbanja vjerojatno ćete imati

2.)

Zadržite dah nekoliko sekundi.

3.)

I z d i š i t e p o l a k o držeći g r u d n i koš č v r s t o , ne

određenih p r o b l e m a u postizanju p o t p u n o g disanja, ali već i m a l o prakse uspješno će ih otkloniti. K a d a j e d n o m ovladate p o t p u n i m disanjem nećete se željeti vratiti starom načinu disanja.

mijenjajući njegov p o l o ž a j . Trbuh m a l o uvucite i dižite ga p o l a k o p r e m a gore sukladno ispuštanju zraka iz pluća. K a d a je zrak p o t p u n o i z d a h n u t relaksirajte grudni koš i a b d o m e n . Već i m a l o prakse učiniti će ovaj d i o vježbe laganim a j e d n o m n a u č e n e kretnje p o s l i j e će se izvoditi g o t o v o automatski. 54

55


se pridružuje nedovoljnoj količini u d a h n u t o g a zraka. Posljedica smanjene vitalnosti je p o d l o ž n o s t tjelesnog sustava r a z n i m m i k r o o r g a n i z m i m a . N e s a v r š e n i m disanjem velik dio pluća ostaje inaktivan. Oslabljeno tkivo toga područja postaje p o g o d n o mjesto za razvoj bolesti. N a r a v n o , zdravo tkivo o d u p r i j e t će se m i k r o o r g a n i z m i m a . J e d i n i način kojim ć e m o postići Poglavlje IX

da p l u ć n o tkivo bude zdravo i u d o b r o m e stanju je pravilno funkcioniranje dišnoga aparata. Osobe s kroničnim plućnim bolestima imaju suženi prsni koš. Što to znači? J e d n o s t a v n o , ti su ljudi

FIZIOLOŠKI UČINAK POTPUNOG DISANJA

stvorili naviku neispravnoga disanja i s h o d n o t o m u njihov je grudni koš nedovoljno razvijen i proširen. Čovjek koji prakticira p o t p u n o disanje imat će širok g r u d n i koš. Š t o se d o g a đ a a k o ovaj način d i s a n j a prihvati o s o b a s u s k i m prsima? U t o m slučaju razvija ih do uobičajenih proporcija. Cijeni li osoba svoj život m o r a razviti svoj grudni koš. K a d g o d se osjećate loše

Šte reći o prednostima koje proizlaze iz prakse

ili k a d a ste i s c r p l j e n i v j e ž b a j t e p o t p u n o d i s a n j e .

p o t p u n o g disanja? Čitatelj koji je pažljivo čitao ovaj

E n e r g i č n i m vježbanjem m o ž e t e spriječiti prehladu.

tekst zasigurno ih želi znati.

K a d a osjetite h l a d n o ć u ili k a d a vas p o č n e tresti

Prakticiranje p o t p u n o g disanja učiniti će svakog čovjeka i m u n i m na sušicu i druge mnogobrojne plućne bolesti te z n a t n o smanjiti p o d l o ž n o s t p r e h l a d a m a jednako kao i bronhitisima i drugim smetnjama respiratornog aparata.

Uzrok nastanka sušice

prvenstveno treba tražiti u s m a n j e n o m vitalitetu koji 56

groznica, dišite energično u v r e m e n u od nekoliko m i n u t a i osjetit ćete da vam svi dijelovi tijela gore. P r e h l a d u m o ž e t e izliječiti p o t p u n i m d i s a n j e m i jednodnevnim postom. Kvaliteta krvi povezana je s d o s t a t n i m zasićenjem kisikom

u

plućima.

Ako

krv

nije

dovoljno 57


o k s i g e n i z i r a n a n j e n a j e kvaliteta s l a b i j a . P o s t a j e

n o d o v o l j n o m a p s o r p c i j o m kisika u plućima. Postoji i

ispunjena raznoraznim nečistim sastojcima, a čitav

drugi aspekt ovoga slučaja kada se živčani impulsi, ili

tjelesni sustav pati od neishranjenosti. Toliko često je

bolje rečeno energija iz kojih impulsi nastaju, smanjuju

organizam zatrovan o t p a d n i m produktima koji se nisu

zbog nedostatka pravilnog disanja, ali to pripada drugoj

uspjeli eliminirati iz krvi. S o b z i r o m da je čitavo tijelo,

fazi teme koju ćemo obraditi u n a r e d n o m poglavlju.

svaki organ i svako tkivo ovisno o hranidbenoj ulozi

T r e n u t n o m i j e cilj u s m j e r i t i vašu p o z o r n o s t n a

krvi, nečista krv mora imati ozbiljne posljedice na čitav

č i n j e n i c u d a j e m e h a n i z a m ž i v č a n o g sustava k a o

tjelesni sustav. Lijek za to je vrlo jednostavan - vježbajte

instrumenta za prijenos živčane energije n e d o v o l j n o

yogu i p o t p u n o disanje.

učinkovit ukoliko je indirektna posljedica toga gubitak

Želudac i drugi probavni organi također pate zbog

ispravnog disanja.

neispravnog disanja. N i s u s a m o loše ishranjeni z b o g

Značaj djelovanja reproduktivnih organa na opće

g u b i t k a kisika n e g o i z b o g č i n j e n i c e da je h r a n i

zdrastveno stanje d o b r o je poznata činjenica koju ovdje

p o t r e b n a a p s o r p c i j a kisika iz krvi k a k o bi se

nije potrebno p o s e b n o s p o m i n j a t i . Ipak, n u ž n o je reći

oksigenizirala prije p r o b a v e i resorpcije p o t r e b n i h

da čitavo tijelo osjeća i d o s l j e d n o t o m u pati kada su

sastojaka. Stoga je lako uočljivo da neispravno disanje

reproduktivni organi u lošem stanju. P o t p u n o disanje

d o v o d i do poremećaja u probavi i resorpciji. A kada

stvara ritam koji je sukladan ritmu prirode kojim o n a

resorpcija hranjivih sastojaka nije n o r m a l n a tjelesni

održava ovaj važan d i o sustava u n o r m a l n o m stanju.

s u s t a v p o s t a j e p o t h r a n j e n , a p e t i t slab, o t p o r n o s t

U o č l j i v o je da r e p r o d u k t i v n e funkcije ojačavaju i

s m a n j e n a . V i t a l n a energija p a d a a čovjek p o s t a j e

vitaliziraju simpatičko refleksno djelovanje, dajući ton

kronično u m o r a n i p o d l o ž a n bolestima. A sve je to

čitavom tjelesnom sustavu. Pritom ne m i s l i m da je

posljedica neispravnog disanja.

važno pobuđivati niže seksualne impulse. D a l e k o od

Č a k je i živčani sustav p o d v r g n u t tegobama koje su izravno povezane s neispravnim disanjem. M o z a k , leđna moždina, neuroni i živci postaju slab i nedostatan instrument stvaranja, pohranjivanja i prijenosa živčanih i m p u l s a kada ne dobivaju dovoljnu količinu hranjivih s a s t o j a k a iz krvi. 58

Neispravna ishrana

nastaje

toga. Yogin zastupa suzdržljivost, umjerenost i čistoću. On je n a u č i o kontrolirati a n i m a l n e strasti. Seksualna kontrola ne označava seksualnu slabost. Po yoga učenju muškarci i žene čiji su reproduktivni organi n o r m a l n i i z d r a v i i m a j u jače i z r a ž e n u volju k o j o m m o g u kontrolirati sami sebe. Yogin vjeruje da m n o g o b r o j n e 59


izopačenosti toga predivnog dijela tjelesnog sustava proizlaze iz lošega zdravlja te da nastaju zbog nezdravog prije nego li iz n o r m a l n o g stanja tih organa. M a l o pažljivog razmatranja ovog pitanja dokazat će n a m da su yoga učenja ispravna. S m a t r a m da ovdje nije p o t r e b n o obrađivati ovu temu ali važno je reći da se seksualna energija m o ž e koncentrirati i upotrijebiti za razvoj u m a i tijela individue umjesto da se rasipa što

trbušne organe koji ih u povezanosti s r i t m o m pluća nježno masiraju. Ošit potiče njihovu aktivnost i o s n a ž u j e n o r m a l n o f u n k c i o n i r a n j e . Svaki u d i s a j p o m a ž e pri ovoj unutarnjoj vježbi. J e d n a k o tako potiče n o r m a l n u cirkulaciju u p r o b a v n i m o r g a n i m a . Za vrijeme srednjeg ili visokog disanja organi ostaju bez ovog korisnog učinka unutarnje masaže.

je postalo običajem među toliko velikim brojem

Z a p a d n a civilizacija polaže toliko p u n o pažnje

neinformiranih ljudi. U ovoj ć e m o knjizi predočiti

tjelesnoj kulturi što je i z n i m n o dobra stvar. No u svom

jednu od najpoznatijih yoga vježbi u povezanosti s

entuzijazmu Zapadnjaci ne smiju zaboraviti da vježbe

rečenim. Bez obzira hoće li čitatelj prihvatiti yoga

vanjskih mišića nisu jedine i dovoljne. U n u t a r n j i m

teorije o suzdržljivosti i čistome životu, otkrit će da

o r g a n i m a također je potrebna vježba a plan Prirode za

p o t p u n o disanje obnavlja zdravlje toga dijela tijela bolje

ovu vježbu je ispravno disanje. Ošit je glavni instru­

od bilo čega drugog, što je ikada prije p r o b a o .

ment kojega je Priroda zadužila za vršenje ove

N e m o j t e zaboraviti da se ovdje misli na n o r m a l n o zdravlje a ne na neprikladan i nerazmjeran razvoj. Putena o s o b a otkrit će da n o r m a l n o znači smanjene želje a ne njezino povećanje. Slab čovjek ili žena uočit će pojačanje ili poboljšanje i oslobođenje od slabosti koja ih je prije tištila. Ne želim glede ovoga biti krivo shvaćen ili krivo citiran. Ideal yogina je jako tijelo u svim njegovim dijelovima koji se nalaze pod njegovom k o n t r o l o m snažne i razvijene volje pokretane visokim idealima. Pri vježbanju p o t p u n o g disanja, za vrijeme udisaja ošit se kontrahira i nježno pritišće jetru, želudac i ostale

unutarnje vježbe. Kretnje ošita prenose vibracije na probavne organe te ih masiraju i lagano gnječe pri svakom u d a h u i izdahu, tjerajući krv u njih a z a t i m je istiskuju dajući jedan opći tonus o r g a n i m a . Bilo koji organ ili dio tijela koji nije izložen ovakvom djelovanju p o s t u p n o atrofira i prestaje n o r m a l n o funkcionirati. G u b i t a k unutarnje vježbe koji se ostvaruje aktivnošću dijafragme dovodi do bolesti organa. P o t p u n o disanje potiče dijafragmu na ispravno kretanje. Uz to dolazi do pravilnog vježbanja srednjeg i gornjeg prsnoga koša. O v o je disanje doista „ p o t p u n o " u svojem djelovanju. Sa stajališta z a p a d n e fiziologije (ne uzimajući i ne osvrćući se pri t o m e na istočnu filozofiju i znanost)

60 61


yoga sustav p o t p u n o g disanja od vitalne je važnosti za zdravlje svakog muškarca, ženu i dijete. J e d n o s t a v n o s t ove m e t o d e odbija m n o g e ljude od toga da joj ozbiljno pristupe, a u isto vrijeme traže veliki novac u traženju zdravlja s p o m o ć u kompliciranih i skupih „sustava" i m e t o d a . Zdravlje k u c a na n j i h o v a vrata a o n i ne odgovaraju. U i s t i n u je k a m e n koji graditelj odbacuje pravi temeljni kamen „ h r a m a zdravlja".

Poglavlje X

VJEŽBE IZ TRADICIJE YOGE

N a slijedećim s t r a n i c a m a i z n o s i m o tri vježbe disanja koje su starim y o g i n i m a bile d o b r o poznate. Prva vježba je d o b r o p o z n a t o ,,yoga p r o č i š ć u j u ć e disanje". Ova vježba ima d u g u tradiciju. Yogini o b i č n o završavaju svoje vježbe s ,,yoga pročišćujućim d i s a n j e m " a točan redoslijed p o s t u p a k a p r e d o č i t ć e m o nešto kasnije. Također ćemo prikazati yoga vježbu za „vitalizaciju živaca" koja se prakticira od pamtivijeka a koje z a p a d n i učitelji tjelesne kulture nisu n a d m a š i l i p r e m d a su je neki od njih „ p o s u d i l i " od učitelja yoge. Na kraju i z n o s i m o vježbu ,,yoga glasovnog d i s a n j a " 62

63


koja će nas naučiti kako dobiti melodiozan, vibrirajući glas karakterističan za najbolje yogine Istoka. K a d a b i s m o u ovoj knjizi predočili s a m o ove tri vježbe, zanemarujući p r i t o m sve ostale, korist za z a p a d n o g čitatelja bila bi neizmjerna. Stoga ih doista možete

m a l u količinu zraka kroz otvor koji ste oblikovali u s n a m a . Stanite na trenutak a p o t o m energično izdahnite još m a l o zraka. Ponavljajte ovaj p o s t u p a k sve d o k zrak nije u p o t u n o s t i izdahnut. U p a m t i t e da zrak iz pluća treba izdisati energično. O v o će disanje biti p o t p u n o osvježavajuće kada je

prihvatiti kao dar s Istoka i s l o b o d n o početi s

o s o b a u m o r n a i kada se osjeća iscrpljeno. Vježbu treba

vježbanjem.

prakticirati sve d o k p o s t u p a k izvođenja ne postane p r i r o d a n i lak. O b i č n o se koristi nakon izvođenja

YOGA PROČIŠĆUJUĆE DISANJE Yogini imaju

omiljeni

drugih vježbi koje su predočene u ovoj knjizi. O v u je vježbu potrebno d o b r o proučiti.

način disanja koji

prakticiraju uvijek kada osjećaju potrebu ventiliranja i pročišćavanja pluća. O v i m disanjem završavaju m n o g e druge disajne vježbe. I z n o s i m o čitav redoslijed

YOGA VJEŽBA DISANJA ZA REVITALIZACIJU ŽIVACA

p o s t u p a k a . Pročišćujuće disanje ventilira i pročišćuje pluća, stimulira stanice i daje jedan opći tonus

Ova je vježba d o b r o p o z n a t a yoginima. Smatraju

respiratornim organima te pridonosi njihovom

je jednom od najučinkovitijih metoda poznatih

d o b r o m zdrastvenom stanju. O s i m ovoga djelovanja

čovjeku kojim se stimuliraju i jačaju živci. Svrha ove

osvježuje čitavo tijelo. Pjevači i ljudi koji p u n o govore

vježbe je poticati živčani sustav, razvijati živčanu snagu,

ovu će vježbu doživjeti p o s e b n o u m i r u j u ć u za čitav

energiju i vitalnost. Vježbom se stvara stimulirajući

respiratorni sustav nakon naprezanja.

pritisak na važne živčane centre što zauzvrat potiče i

1.)

Udahnite potpunim udahom.

2.)

Zadržite zrak nekoliko sekundi.

3.)

Skupite usne kao da želite zviždati (ali ne napinjite i ne nadimajte obraze); tada energično izdahnite

64

energizira čitav živčani sustav i odašilje povećani tijek energije svim dijelovima tijela.

1.)

Stanite uspravno. 65


2.)

U d a h n i t e p o t p u n i udah i zadržite ga.

3.)

Ispružite ruke ispred sebe, dopuštajući im da b u d u meke i opuštene te da ih tek neznatna energija mišića i živaca drži u i s p r u ž e n o m položaju.

4.)

Polagano

povlačite

ruke

prema ramenima

p o s t u p n o kontrahirajući mišiće i polažujući u njih energiju. K a d a dosegnu ramena šake trebaju biti čvrsto stisnute tako da se u njima osjeti treperenje. 5.)

Napetih mišića tada p o l a k o gurnite šake p r e m a naprijed a zatim ih brzo povucite natrag (još uvijek stisnutih i napetih mišića) i ovaj zadnji p o s t u p a k ponovite nekoliko puta.

6.)

Izdahnite energično (snažno) kroz usta.

7«)

Izvedite vježbu „pročišćujućeg disanja". D j e l o t v o r n o s t ove vježbe j a k o ovisi o b r z i n i

povlačenja šaka kao i o napetosti mišića te, naravno, o ispunjenosti pluća zrakom. O v o je vrijedna vježba. Djeluje kao „lijek za jačanje".

p o p u t zvuka trube. Prakticirali su ovaj posebni oblik disajne vježbe koji ih je o b d a r i o m e k i m i fleksibilnim g l a s o v i m a d a j u ć i i m n e o p i s i v o lepršavu kvalitetu k o m b i n i r a n u s velikom s n a g o m . Prakticirate li vježbu k o j u o v d j e i z l a ž e m o , s v r e m e n o m ćete p o s t i ć i s p o m e n u t e kvalitete ili glas yogina. N a r a v n o , n u ž n o je redovno izvođenje. M e đ u t i m , m e t o d a disanja treba se koristiti kao p r i g o d n a vježba a ne kao uobičajeni način disanja. 1.)

U d a h n i t e p o t p u n i u d a h p o l a k o i odmjereno kroz nos, udišući što duže.

2.)

Zadržite dah nekoliko sekundi.

3.)

Energično (snažno) izdahnite j e d n i m velikim izdisajem kroz širom otvorena usta.

4.)

O d m o r i t e pluća pročišćujućim disanjem. Ne ulazeći dublje u yoga teoriju o stvaranju zvuka

pri govoru i pjevanju, želim reći da je yogine iskustvo p o u č i l o da kvaliteta i snaga glasa ne ovise s a m o o glasnicama smještenim u grlu nego također i o m i š i ć i m a lica. Ljudi s velikim p r s n i m košem m o g u imati slab glas d o k drugi s vrlo m a l e n i m prsima m o g u

YOGA GLASOVNO DISANJE Yogini su razvili oblik disanja kojim razvijaju svoj glas. N a d a l e k o s u p o z n a t i p o s v o j i m p r e d i v n i m glasovima - s n a ž n i m , glatkim i j a s n i m snaga kojih je 66

p r o i z v o d i t i z v u k o v e z a č u đ u j u ć e s n a g e i kvalitete. Predlažem vam da izvedete vrlo zanimljiv eksperiment: Stanite pred ogledalo, skupite usne i zviždite. U o č i t e oblik svojih usta i izgled vašega lica. Tada pjevajte i govorite kao što to inače činite. U o č i t e razliku. Sada p o n o v n o počnite zviždati tijekom nekoliko sekundi 67


ne mijenjajući položaj u s a n a i lica. Otpjevajte neku pjesmicu i vidjet ćete kakav je zvučan, rezonantan, jasan i lijep ton stvoren.

POGLAVLJE

XI

SEDAM YOGA VJEŽBI

Slijedi sedam yoga vježbi namijenjenih razvijanju pluća, mišića, ligamenata, plućnih alveola i drugo. Vrlo su jednostavne ali čudesno djelotvorne. Ne dopustite da jednostavnost ovih vježbi uzrokuje gubitak interesa. O n e su rezultat pažljivog eksperimentiranja i vježbanja te čine suštinu brojnih kompliciranih i teških vježbi iz kojih su ovdje izdvojeni nevažni dijelovi. O s t a l e su suštinske karakteristike.

68

69


^3

(I)

naprežete.

ZADRŽAVAJUĆE DISANJE O v o m v a ž n o m v j e ž b o m j a č a j u se i r a z v i j a j u

4.)

Izdahnite energično kroz otvorena usta.

5.)

Vježbajte pročišćujuće disanje.

respiratorni mišići jednako kao i pluća. Cesto izvođenje

Na početku ćete d a h zadržavati vrlo kratko ali

ima tendenciju širenja grudnoga koša. Yogini su otkrili

n a k o n kratkotrajnog vježbanja d o l a z i d o z n a t n o g

da p o v r e m e n o zadržavanje zraka, nakon što se pluća

poboljšanja. Želite li vidjeti koliko ste napredovali

ispune p o t p u n i m udisajem, i m a vrlo koristan učinak

mjerite vrijeme zadržavanja u d a h n u t o g a zraka.

i to ne s a m o na respiratorne organe nego i na organe p r o b a v e , na živčani sustav i na krv. Otkrili su da p o v r e m e n o zadržavanje d a h a čisti zrak koji je zaostao u plućima od posljednjeg udisaja te da se na taj način

(II) STIMULIRANJE PLUĆNIH ALVEOLA

krv p o t p u n i j e zasićuje kisikom. Također znaju da zrak z a d r ž a n na ovaj n a č i n sakuplja sve o t p a d n e tvari.

Svrha ove vježbe je stimulacija plućnih alveola.

Izbacivanjem ovakvoga zraka o d s t r a n j u j u se štetni

Početnici ne smiju pretjerivati s o v o m vježbom, a ni u

sastojci i čiste pluća jednako kao što se u p o r a b o m

k o m slučaju ne smiju je izvoditi energično. N e k i će

purgativa čiste crijeva. Vježba se preporuča pri raznim

već nakon prvih pokušaja osjetiti vrtoglavicu. U t o m

p o r e m e ć a j i m a i tegobama s želucem, jetrima i krvi.

slučaju trebaju prošetati i o d g o d i t i vježbu za kasnije.

O p a ž e n o je da se o v o m m e t o d o m o s o b a često rješava

1.)

Stanite uspravno s r u k a m a spuštenim niz tijelo.

2.)

Dišite p o l a k o i p o s t u p n o .

3.)

Za vrijeme udisaja nježno lupkajte grudni koš s

lošeg daha uzrok kojega je vrlo često loša ventilacija pluća. Savjetujem čitatelju da ovoj vježbi prida posebnu p o z o r n o s t jer njezina je djelotvornost doista velika.

j a g o d i c a m a prstiju stalno mijenjajući p o l o ž a j .

Već i sami postupci vježbanja pružit će vam jasnu sliku o vrijednosti ove metode.

4.)

K a d a pluća ispunite zrakom, zadržite dah i udarite o prsa dlanovima.

1.)

Stanite uspravno.

2.)

U d a h n i t e p o t p u n i dah.

3.)

Zadržite zrak što dulje možete a da se pri t o m e ne

70

5.)

Vježbajte „pročišćujuće disanje". Ova je vježba vrlo osvježavajuća i stimulirajuća za 71


čitavo tijelo. D o b r o je p o z n a t a praktičaru yoge. Velik

3.)

U d a h n i t e p o t p u n i zdah.

broj plućnih alveola vremenom postaje neaktivan zbog

4.)

Zadržite zrak neko vrijeme.

5.)

P o t o m nježno gnječite prsni koš i p o l a g a n o

n e p o t p u n o g disanja. Z b o g toga alveole često atrofiraju. O s o b i koja g o d i n a m a nepravilno diše neće biti lako p o t a k n u t i na aktivnost sve bolesne plućne alveole p r o v o đ e n j e m p o t p u n o g a disanja, ali ova će vježbe

izdišite. 6.)

Prakticirajte „pročišćujuće disanje". Vježbajte umjereno i ne pretjerujte.

v r e m e n o m dati željene rezultate. Zato ju je vrijedno proučiti i prakticirati.

(IV) ŠIRENJE GRUDNOGA KOŠA (III) RASTEZANJE REBARA Obavljajući razne p o s l o v e s a g i n j e m o se i t o m Spomenuli s m o da su rebra povezana s hrskavicom koja d o p u š t a o d r e đ e n u ekspanziju. Pri i s p r a v n o m disanju rebra imaju važnu ulogu. D o b r o je p o v r e m e n o

k r e t n j o m k o n t r a h i r a m o g r u d n i koš. N a taj n a č i n stvaramo korisne podražaje na prsni koš ali i na plućno tkivo. O v o m vježbom izvodimo pokrete koji obnavljaju

na njih primijeniti p o s e b n u vježbu kako bi se sačuvala

p r i r o d n o stanje respiratornog sustava.

njihova elastičnost. Stajanje ili sjedenje u nepravilnom

1.)

Stanite uspravno.

p o l o ž a j u , što je vrlo karakteristična navika z a p a d n o g

2.)

Udahnite potpuni udah.

3.)

Zadržite zrak.

4.)

Ispružite obje ruke p r e m a naprijed; stisnite šake i

čovjeka, čini rebra krutim i neelastičnim. O v o m ćete vježbom zasigurno nadići ovakvo stanje.

položite ih u istu ravninu s ramenima. 1.)

Stanite uspravno.

2.)

Podignite ruke do razine pazuha. Palac oslonite o p a z u š n u jamicu, dlanove na prsni koš a vrhove prstiju položite na prsnu kost.

5.)

do ramena. 6.)

Z a t i m ih p o n o v n o ispružite i povucite. Ponovite ovaj p o s t u p a k nekoliko puta.

7.) 72

Tada energično povucite šake natrag u p o l o ž a j tik

Izdahnite energično (snažno) kroz otvorena usta. 73


8.)

(VI) JUTARNJA VJEŽBA

Vježbajte pročišćujuće disanje. Pri izvođenju ove vježbe postupajte umjereno i

1.)

ne pretjerujte.

Zauzmite vojnici stav - podignite glavu, pogled neka je u s m j e r e n p r e m a n a p r i j e d , r a m e n a su zabačena, koljena ukrućena a ruke položene uz tijelo.

(V) VJEŽBA HODANJA 1.)

2.)

p o t p u n i udah, m i r n o i staloženo.

Koračajte podignute glave. Bradu lagano povucite p r e m a dole a ramena neznatno zabacite unatrag.

3.)

Zadržite dah nekoliko sekundi, održavajući isti položaj.

4.)

Polako se vratite u prvi stav i s t o d o b n o izdišući

Koraci trebaju biti odmjereni. 2.)

Udahnite

potpuni

dah

i

u

sebi

brojite

zrak kroz nos.

1,2,3,4,5,6,7,8. Svaki broj neka označava jedan 3.)

Podignite polako tijelo na n o ž n e prste; udahnite

korak a udisaj neka traje o s a m koraka.

5.)

Vježbajte pročišćujuće disanje.

Izdišite p o l a k o k r o z n o s brojeći k a o i prije -

6.)

Ponovite vježbu nekoliko puta.

1,2,3,4,5,6,7,8 - svaki broj jedan korak. 4.)

Stanite i o d m o r i t e se na trenutak. Zatim nastavite hodati i brojati. Svaki broj jedan korak.

5.)

Ponavljajte ovu vježbu sve d o k se ne u m o r i t e . Možete je vježbati nekoliko puta dnevno. Neki yogini prakticiraju ovu vježbu zadržavajući

(VII) STIMULIRANJE CIRKULACIJE 1.)

Stanite uspravno.

2.)

U d a h n i t e p o t p u n i u d a h i zadržite ga.

3.)

d a h tijekom četiri koraka. I tijekom o s a m koraka vrijeme udisaja i izdisaja je jednako. Provodite ovu vježbu kad god možete.

74

Sagnite se polako p r e m a naprijed i uhvatite štap ili šibu m i r n o i čvrsto a tada p o s t u p n o unesite svu svoju snagu u stisak.

4.)

O t p u s t i t e stisak, vratite se u početni p o l o ž a j i izdahnite.

5.)

Završite vježbu s pročišćujućim disanjem. 75


Ova se vježba m o ž e provoditi bez korištenja štapa ili šibe tako da hvatate i m a g i n a r n i štap. U t o m slučaju s n a g o m svoje volje provedite stisak. O v o m p o z n a t o m yoga vježbom stimulirate cirkulaciju s p o m o ć u potiskivanja arterijske krvi u ekstremitete i povlačenja venske krvi u srce i pluća kako bi mogli preuzeti kisik koji se udiše zrakom. U slučaju slabe cirkulacije pluća ne sadrže d o v o l j n u k o l i č i n u krvi koja se na

POGIAVLjE

XII

zadovoljavajući način uspijeva oksigenizirati. U t o m slučaju čitav tjelesni sustav n e m a bilo kakve koristi od p o b o l j š a n o g načina disanja. Preporuča se prakticiranje ove vježbe skupa s r e d o v n i m vježbanjem p o t p u n o g disanja.

S E D A M M A N J I H Y O G A VJEŽBI

O v o se poglavlje sastoji od sedam m a n j i h yoga disajnih vježbi bez posebnoga naziva za svaku od njih. No svaka je vježba drugačija i ima različitu primjenu. Prakticirajući ovu vježbu otkrit ćete da su neke od njih bolje prilagođene vašem slučaju. Premda sam ove vježbe nazvao „ m a l i m v j e ž b a m a " , o n e su korisne i iznimne su vrijednosti jer se u protivnom ne bi pojavile u ovoj knjizi. Predstavljaju sažeti tečaj razvijanja tijela i pluća. K a d a b i s m o im posvetili više pozornosti i kada b i s m o o p i s a l i kakav u č i n a k i m a j u , m o r a l i b i s m o napisati novu knjigu. D o d a t n a vrijednost ovih vježbi 76

77


je ta što su disajne m e t o d e njihov sastavni d i o . Ne zanemarite ih i ne preskočite z b o g toga što se nazivaju „ m a n j e vježbe". Vjerojatno su neke od njih o n o što vam je uistinu potrebno. Probajte ih i odlučite sami.

čitavo vrijeme. 4.)

Izdahnite energično kroz usta.

5.)

Prakticirajte „pročišćujuće disanje".

VJEŽBA III

VJEŽBA I 1.)

Stanite uspravno s rukama spuštenim niz tijelo.

2.)

U d a h n i t e p o t p u n i dah.

3.)

Dižite p o l a k o ruke držeći ih ukočene. D l a n o v i se

1.)

Stanite uspravno s rukama ispruženim ispred sebe.

2.)

Udahnite potpuni udah.

3.)

Nekoliko puta opišite rukama krug unazad. Potom opišite rukama krug u s u p r o t n o m pravcu. Čitavo

m o r a j u dotaknuti iznad glave. 4.)

Zadržite dah što dulje možete (i nekoliko minuta) s r u k a m a ispruženim iznad glave.

5.)

S p o r o spuštajte ruke i p o l a k o izdišite.

6.)

Vježbajte „pročišćujuće disanje".

vrijeme zadržite dah. 4.)

Izdahnite energično kroz usta.

5.)

Vježbajte „pročišćujuće disanje".

VJEŽBA IV VJEŽBA II

1.)

Legnite na p o d lica okrenutog p r e m a dolje. Ruke ispružite uz tijelo a dlanove položite na tlo.

1.)

Stanite uspravno s rukama ispruženim ispred tijela.

2.)

U d a h n i t e p o t p u n i u d a h i zadržite ga.

3.)

K r u ž n i m pokretima povucite ruke što više možete unatrag P o t o m se vratite u prvobitni p o l o ž a j . Ponovite postupak nekoliko puta zadržavajući dah

78

2.)

U d a h n i t e p o t p u n i d a h i zadržite ga.

3.)

Ukrutite tijelo i podignite ga oslanjajući se na ruke i prste.

4.)

Spustite tijelo u prvobitni položaj. Ponovite vježbu nekoliko puta. 79


5.)

Izdahnite energično kroz usta.

6.)

Vježbajte „pročišćujuće disanje".

udahnite. 5.)

Savijte se postranično i lagano izdišite. (Položaj postraničnog savijanja m o ž e varirati od lijevo na desno).

VJEŽBA V 6.) 1.)

Prakticirajte „pročišćujuće disanje".

Stanite uspravno. D l a n o v e položite na zid pred sobom.

2.)

U d a h n i t e p o t p u n i u d a h i zadržite ga.

3.)

Prislonite prsni koš uza zid oslanjajući težinu- tijela na ruke.

4.)

Podignite tijelo u početni položaj koristeći mišiće

VJEŽBA VII 1.) 2.)

Izdahnite energično kroz usta.

6.)

Prakticirajte pročišćujuće disanje.

U d a h n i t e p o t p u n i u d a h ali umjesto jednoga kontinuiranog udisaja primijenite niz kratkih i

ruku. Tijelo pri toj radnji m o r a biti ukrućeno. 5.)

Stanite ili sjednite. Kralježnica m o r a biti okomita.

brzih ušmrkavanja zraka. Zamislite da mirišete neku jaku eteričnu tvar koju z b o g njezine snage ne želite o d m a h u d a h n u t i na nos. Pri t o m e ne izdišite nego kratkim udisajima p o t p u n o ispunite pluća.

VJEŽBA VI 1.)

Stanite uspravno. Ruke oslonite na kukove.

2.)

U d a h n i t e p o t p u n i d a h i zadržite ga.

3.)

N o g e i kukovi su ukrućeni. Počnite savijati noge

3.)

Zadržite dah nekoliko sekundi.

4.)

Izdahnite kroz nos, d u g i m relaksirajućim izdahom.

5.)

Prakticirajte „pročišćujuće disanje".

u luku prema naprijed. I s t o d o b n o polako izdišite. 4.) 80

Vratite se u prvobitni položaj i još jednom p o t p u n o 81


bezbrojni oblici koji se također mijenjaju i potiču stvaranje novih formi; i tako dalje sve u beskonačnost. U s v i j e t u f o r m i n i š t a n i j e t r a j n o ali V E L I K A STVARNOST

ipak

je

nepromjenjiva.

Forme

predstavljaju pojavnost. D o l a z e i odlaze. Stvarnost je vječna i nepromjenjiva. POGLAVLJE

XIII

A t o m i ljudskoga tijela u s t a l n o m su p o k r e t u . Zbivaju se neprestane promjene. Za s a m o nekoliko mjeseci gotovo da se u p o t p u n o s t i d o g o d i promjena u materiji od koje je izgrađeno tijelo. Gotovo je nemoguće da će se za nekoliko mjeseci pronaći bilo koji a t o m

VIBRACIJE I YOGA RITMIČKO DISANJE

koje je u sada u k o m p o n i r a n u sastav našega tijela. Vibracije, stalne vibracije. Kretanje, stalno kretanje. Promjene, stalne promjene. U svim vibracijama p r o n a l a z i m o određeni ritam. R i t a m prožima čitav Univerzum. Kruženje planeta oko sunca, plima i oseka, kucanje srca; sve su to ritmički

Sve što postoji u stanju je vibracije; od najmanjeg a t o m a pa sve do velikog sunca. U prirodi ne p o s t o j i ništa što bi se nalazilo u stanju apsolutnog mirovanja. Jedan jedini atom lišen vibracije m o g a o bi razoriti čitav U n i v e r z u m . U n e p r e k i d n o m vibriranju i kretanju očituje se univerzalan rad. Materija je stalno podvrgnuta djelovanju energije, a posljedica toga su beskrajne forme i neizbrojive različitosti. Ipak, niti forme niti različitosti nisu trajni. Počinju se mijenjati u t r e n u t k u k a d a su s t v o r e n i . Iz n j e g a p r o i z l a z e 82

zakoni. S u n č a n e zrake dolaze do nas, kiša p a d a po n a m a u skladu s podvrgnutošću istom zakonu. Svaka je kretnja očitovanje zakona ritma. N a š a su tijela na jednaki način podvrgnuta ritmičkom zakonu kao i planeti koji kruže o k o sunca. Veliki d i o ezoterijske strane yoga znanosti disanja zasnovan je na o v o m p o z n a t o m načelu prirode. Usklađujući se s r i t m o m tijela yogin uspijeva apsorbirati veliku količinu prane k o j o m uspijeva postići željene rezultate. O t o m e ć e m o govoriti kasnije. 83


Tijelo u kojem se sada nalazite m o ž e se usporediti

Na isti je način yogin s p o m o ć u ritmičkoga disanja

s m a l i m z a t o n o m koji se iz m o r a usijeca u k o p n o .

s p o s o b a n apsorbirati i kontrolirati povećanu količinu

Premda prividno podvrgnuto svojim vlastitim

p r a n e koja je sada na r a s p o l a g a n j u volje. M o ž e je

z a k o n i m a u stvarnosti je p o d v r g n u t o plimi i oseki

koristiti kao nosač ili sredstvo kojim šalje misli drugima

mora. Veliki ocean života n a d i m a se i povlači, raste i

kao i za prihvaćanje svih onih čije su misli osnažene

p a d a a mi o d g o v a r a m o na njegove vibracije i ritam. U

i s t o m vibracijom. F e n o m e n telepatije, prijenosa misli,

n o r m a l n i m uvijetima i stanjima p r i m a m o vibracije i

m e n t a l n o g liječenja, m e s m e r i z m a , teme su koje na

ritam od velikog oceana života i odgovaramo na njega.

Z a p a d u izazivaju velik interes a koje su y o g i n i m a

Ali p o n e k a d su usta zatona zatvorena n a n o s i m a i mi

poznate stoljećima, m o g u se jako povećati i pojačati

ne u s p i j e v a m o p r i m i t i i m p u l s M a j k e M o r a . Taj se

u k o l i k o o s o b a šalje s v o j u m i s a o n u s n a g u n a k o n

nesklad očituje u n a m a s a m i m a .

ritmičkog disanja. Ritmičko će disanje pojačati

Vjerojatno ste čuli da zvukovi violine, ponavljani brzo i r i t m i č n o , pokreću vibracije koje v r e m e n o m

vrijednost mentalnog i magnetskog liječenja zasigurno za sto p o s t o .

m o g u uništiti m o s t . Isti s e rezultat p o s t i ž e k a d a

G l a v n a stvar koja se m o r a p o s t i ć i za v r i j e m e

postrojba vojnika vojničkim stupanjem prelazi most.

m e n t a l n o g a disanja je m e n t a l n a ideja ritma. O n i m a

U tim se slučajevima uvijek izdaje zapovijed o promjeni

koji su i m a l o upućeni u glazbu, d o b r o je p o z n a t o

koračaja kako nastale vibracije ne bi prouzročile rušenje

o d m j e r e n o brojanje ili takt. D r u g i m a ovu ideju m o ž e

mosta. Ova očitovanja posljedica su ritmičkih kretnji

prenijeti ritmički vojnički korak: „Lijeva, desna, lijeva,

te n a m prenose ideju o utjecaju ritmičkog disanja na

desna, lijeva desna; jedan, dva, tri, četiri."

tijelo. Čitav tjelesni sustav prihvaća vibraciju ritmičkih pokreta pluća i postaje u skladu s voljom. U stanju jednoga potpunog sklada dolazi do spremnog odgovora i reagiranja na snagu volje. S tako usklađenim tijelom yoginu nije teško vlastitom voljom povećati cirkulaciju b i l o kojega dijela tijela. N a j e d n a k i n a č i n m o ž e usmjeriti i povećati tijek energije svojih živaca u bilo koji dio tijela ili organ, ojačavajući i stimulirajući ga. 84

Yogin zasniva svoje ritmičko vrijeme na jedinici koja odgovara otkucajima njegova srca. U različitih o s o b a srce različito kuca, ali otkucaji srca svake o s o b e o d a j u ispravan ritmički s t a n d a r d za tog p o j e d i n c a tijekom njegova ritmičkog disanja. Odredite normalne otkucaje srca p o l a g a n j e m svojih prstiju nad b i l o m i tada brojite: „1,2,3,4,5,6; 1,2,3,4,5,6" sve d o k ritam ne postane čvrsto utisnut u vaš u m . M a l o vježbe utvrdit 85


će ritam tako da će vam ga biti lako reproducirati.

4.)

Izdahnite sporo kroz nos brojeći šest jedinica.

Početnik o b i č n o udiše u v r e m e n u koje iznosi šest

5.)

Izbrojite tri jedinice otkucaja nakon izdisaja

o t k u c a j a ali s e v j e ž b a n j e m ova v r i j e d n o s t u b r z o povećava. Yoga pravilno ritmičko disanje postiže se tako da vrijeme udisaja i izdisaja b u d e jednako d o k vrijeme zadržavanja zraka nakon udisaja i vrijeme i z m e đ u izdisaja i p o n o v n o g udisaja trebaju trajati p o l o v i n u broja udisaja i izdisaja. S o b z i r o m da u k a s n i j e m tekstu g o v o r i m o o vježbama osnova kojih je ritmičko disanje, s vježbom koju sada i z n o s i m o potrebno je doista d o b r o ovladati. O n a čini osnovu brojnih drugih složenijih vježbi. 1.)

Sjednite. Kralježnicu držite uspravno. Položaj koji ste zauzeli neka je u g o d a n . Prsni koš, vrat i glava trebaju biti što je m o g u ć e više položeni o k o m i t o . R a m e n a lagano zabacite unatrag a ruke neka vam m i r n o počivaju u krilu. U o v o m položaju težina tijela je u velikoj mjeri p o d r ž a n a rebrima, a položaj nije teško održavati. Yogini su otkrili da se efekti ritmičkog disanja ne m o g u postići kada je prsni koš spušten a trbuh ispupčen.

2.) 3.)

86

(vrijeme između izdaha i novog udaha). 6.)

Ponovite p o s t u p a k nekoliko puta ali izbjegavajte iscrpljivanje o d m a h na početku.

7.)

S a m i o d l u č i t e k a d a ćete z a v r š i t i s v j e ž b o m .

Prakticirajte pročišćujuće disanje. O n o će vas o d m o r i t i i pročistiti pluća. N a k o n kratkotrajnog vježbanja bit ćete s p o s o b n i povećati trajanje udisaja i izdisaja sve do vrijednosti od petnaest otkucaja. Ne zaboravite da vrijeme zadržavanja daha nakon udisaja i nakon izdisaja m o r a iznositi pola vrijednosti jedinica u d a h a ili izdaha. Ne pretjerujte s vježbom i ne naprežite se produljiti trajanje d a h a nego što više p o z o r n o s t i pridajte postizanju „ r i t m a " jer ritam je p u n o važniji od duljine daha. Vježbajte i pokušavajte sve d o k ne postignete j e d n a k o m j e r n o s t p o k r e t a i sve d o k k o n a č n o n e „osjetite" ritam vibratorne kretnje u čitavom tijelu. Za to će vam biti potrebno m a l o prakse i strpljenja, ali zadovoljstvo koje ćete osjećati z b o g poboljšanja ovaj

U d a h n i t e sporo p o t p u n i udah brojeći šest jedinica

će zadatak učiniti laganim. Yogin je uistinu

otkucaja.

najstrpljivija i najsuzdržljivija o s o b a i njegova velika

Zadržite dah brojeći tri jedinice otkucaja.

p o s t i g n u ć a u velikoj su mjeri posljedica tih kvaliteta.

87


svojem mjestu, a sve ima svoje mjesto. Razvijeni čovjek je p o t p u n i čovjek koji prepoznaje tijelo, um i d u h , pružajući svakome ono što mu pripada. Zanemarivanje bilo kojeg od njih greška je koja će se prije ili kasnije morati izmijeniti na bolje. To je d u g koji se mora vratiti s interesom. Poglavlje XIV

S a d a ć e m o vas uputiti u psihički stupanj yoga znanosti disanja u obliku niza vježbi. Uz svaku od njih d a j e m o potrebno objašnjenje. U o č i t ćete da je svaka vježba ritmičkog disanja popraćena uputama da „imate na u m u " određeni

FENOMEN YOGA PSIHIČKOG DISANJA

željeni rezultat. Ovakav mentalni stav daje volji jasan pravac tijekom kojeg će izraziti svoju snagu i energiju. Nažalost, u ovome radu ne m o ž e m o zalaziti u područje snage volje. M o r a m pretpostaviti d a i m a t e b a r e m najelementarnije znanje o tome. Ukoliko s o v o m tematikom niste u p o z n a t i , otkrit

Većina do sada predočenih vježbi (iznimku čine u p u t e o y o g a r i t m i č k o m d i s a n j u ) p o v e z a n e su s fizičkim tijelom i odgovarajućim n a p o r i m a . Premda su oni sami po sebi iznimno važni, yogin ih prepoznaje k a o p r i r o d n o pribavljanje bitne i vrijedne osnove za

ćete d a s e

prakticiranjem vježbi dobiva jasnije i konkretnije znanje od bilo kojeg teoretskog učenja. I kao što stara indijska poslovica kaže: „ O n a j tko p r o b a sjeme gorušice zna više o njegovu okusu od onoga tko je vidio slona koji ih se prejeo."

n a p o r e na p s i h i č k o m i d u h o v n o m planu. M e đ u t i m , ne zanemarujte i ne potcjenjujte fizičku fazu subjekta. Sjetite se da je zdravo tijelo potrebno k a o p o t p o r a z d r a v o m u m u te da je tijelo h r a m Ega, svjetiljka u kojoj gori svjetlo D u h a . Sve je d o b r o kada se nalazi na 88

89


OPĆE UPUTE ZA YOGA PSIHIČKO DISANJE

količinu prane ili vitalne energije iz univerzalnog spremišta koje će prihvatiti živčani sustav i prenijeti u

O s n o v a cjelokupnoga yoga psihičkog disanja je yoga ritmičko disanje. U p u t e o načinu vježbanja iznijeli s m o u p r e t h o d n o m poglavlju. U slijedećim vježbama, da b i s m o izbjegli ponavljanje, jednostavno ć e m o reći: „dišite ritmički". Potom ćemo dati upute za vježbanje psihičke snage ili usmjerene snage volje koja djeluje u povezanosti s ritmičko disajnim vibracijama. Poslije početnih vježbi otkrit ćete da vam brojanje više nije potrebno nakon prvog ritmičkog d a h a s o b z i r o m na činjenicu da je r a z u m prihvatio ideju o vremenu i ritmu. Bit ćete u stanju disati ritmički kadgod zaželite, g o t o v o a u t o m a t s k i . Um sada p o s t a j e jasan i šalje psihičku vibraciju p o d utjecajem volje. Svakako d o b r o proučite slijedeću vježbu u kojoj se nalaze u p u t e o korištenju volje.

solarni pleksus. Pri svakom udisaju izrazite htijenje da se prana ili vitalna energija distribuira po čitavom tijelu, do svakog organa, do svakog mišića, stanice i a t o m a ; do živaca, arterija i vena; od vrška glave pa do maloga n o ž n o g prsta; hraneći, jačajući i stimulirajući svaki živac, uvijek iznova puneći svaki živčani centar; šaljući energiju, silu i snagu p o s v u d a po tijelu. D o k očitujete snagu svoje volje, pokušajte stvoriti mentalnu sliku velikog priliva prane, kako ulazi u pluća i kako je o d m a h preuzima solarni pleksus; p o t o m kako se prvi izdisaj šalje u sve dijelove tjelesnog sustava dolazeći sve do jagodica prstiju ruke i do vrškova nožnih prstiju. Pri t o m e nije n u ž n o koristiti snagu volje. J e d n o s t a v n o z a p o v i j e d i t e o n o š t o želite u č i n i t i i t a d a stvorite m e n t a l n u sliku toga - to je sve što je potrebno. M i r n a i odmjerena zapovijed s m e n t a l n o m slikom p u n o je bolja od nasilnog htijenja posljedica kojega je nepotrebno rasipanje snage. Ova je vježba od velike

DISTRIBUCIJA PRANE P o t p u n o opušteni legnite na p o d ili na krevet. Ruke nježno položite preko solarnog pleksusa (mjesto iznad pupka u kojem se počinju razdvajati rebra). Dišite ritmički. N a k o n što ste p o t p u n o uspostavili ritam izrazite htijenje da svakim udisajem uvučete povećanu 90

p o m o ć i . Osvježava i jača živčani sustav stvarajući osjećaj mira i o d m o r a posvuda po tijelu. Posebno je učinkovita u slučajevima k a d a je o s o b a u m o r n a i kada osjeća gubitak energije.


SPRIJEČAVANJE BOLA

dolje. U p r v o m se slučaju griju noge a u d r u g o m se m o z a k o s l o b a đ a velikog p r i t i s k a . K a d a se radi o

Legnite ili sjednite držeći kralježnicu uspravno. Dišite ritmički. Imajte na u m u misao da udišete pranu. Tada, kada izdišete pošaljite pranu na b o l n o mjesto p o n o v n o uspostavljajući cirkulaciju i tijek živčanih i m p u l s a . U d a h n i t e p o t o m više puta sa s v r h o m

glavobolji prvo p o k u š a v a m o otkloniti b o l a p o t o m krv usmjerujemo p r e m a dolje. Uvijek ćete osjećati t o p l i n u u n o g a m a sukladno poboljšanoj cirkulaciji. Cirkulacija je uvijek p o d k o n t r o l o m volje a r i t m i č k o d i s a n j e olakšava taj zadatak.

otklanjanja boli. Donesite dvije mentalne zapovijedi. S jednim d a h o m stimulirajte bolni dio a s d r u g i m otklonite bol. Održavajte donesene zapovijedi tijekom svakog udisaja i izdisaja a zatim, na kraju, prakticirajte „pročišćujuće disanje". N a k o n toga se m a l o o d m o r i t e . Pokušajte p o n o v n o sve d o k vam ne bude bolje. Na ovaj ćete način otkloniti m n o g e vrste boli i prije sedam udisaja i izdisaja. Željeni ćete rezultat postići brže položite li ruku na b o l n o mjesto. Pošaljite tijek prane u ruku a p o t o m na b o l n o mjesto.

SAMOLIJEČENJE Legnite i opustite se. Dišite ritmički. Zapovijedite udisaj velike količine prane. Izdišući pošaljite pranu u oboljeli dio tijela sa s v r h o m stimulacije. Tada donesite m e n t a l n u z a p o v i j e d d a b o l e s n o stanje m o r a biti prisiljeno otići, da m o r a nestati. U toj vježbi koristite ruke prelazeći njima tijelom od glave p r e m a o b o l j e l o m dijelu. Uvijek kada pri

USMJERAVANJE CIRKULACIJE

liječenju sebe ili drugih rabite ruke trebate stvoriti i zadržati mentalnu sliku da prana teče niz tijelo i kroz jagodice prstiju odlazi u tijelo slijevajući se u bolesni

Legnite ili sjednite držeći kralježnicu uspravno. Dišite ritmički i izdisajem usmjerite cirkulaciju u onaj d i o tijela koji želite a koji nije dovoljno prokrvljen. Ova je vježba vrlo djelotvorna u slučaju „hladnih n o g u " ili glavobolje. U oba se ova slučaja krv šalje p r e m a 92

d i o i liječeći ga. N a r a v n o , u ovoj ć e m o knjizi predočiti s a m o opće upute ne razmatrajući detaljno neke oblike bolesti. No već i nakon kratkotrajna prakticiranja, sukladno uvjetima svakog pojedinačnog slučaja, vježba će polučiti predivne rezultate. Neki yogini polažu obje ruke na oboljelo mjesto a p o t o m dišu ritmički 93


zadržavajući u u m u mentalnu sliku u kojoj usisavaju p r a n u u oboljeli organ ili dio tijela, stimulirajući ga i izbacujući bolesno stanje. Postupak se može usporediti s i s p u m p a v a n j e m nečiste vode iz p o s u d e i ulijevanjem svježe vode. Ovakav je rad vrlo djelotvoran ukoliko se slika p u m p e m o ž e održati vrlo jasnom. U d a h pri t o m e predstavlja podizanje poluge p u m p e a izdah stvarno pumpanje.

bolesni d i o tijela pacijenta puštajući ih da n j e ž n o počivaju nad bolesnim dijelom. Tada slijedi proces p u m p a n j a koji je o p i s a n

u

prijašnjoj

vježbi

samoliječenja. Ispunite pacijenta s velikom količinom prane sve d o k se bolesno stanje p o t p u n o ne izbaci. Često podignite ruke i „protresite" (odmahnite) prstima kao da želite odložiti oboljelo stanje. N a k o n tretmana potrebno je oprati ruke kako na sebe ne bi preuzeli tragove oboljelog stanja pacijenta. Na kraju prakticirajte „pročišćujuće disanje". Tijekom tretmana

LIJEČENJE DRUGIH

dopustite da se prana prelijeva u pacijenta u jednoj kontinuiranoj struji. Vi sami ste p o p u t p u m p e koja povezuje pacijenta s univerzalnim spremištem prane;

U ovoj knjizi ne m o g u detaljno razrađivati psihički tretman bolesti p o m o ć u prane. No m o g u učiniti nešto drugo. Prenijet ću vam jednostavne i jasne upute kojima ćete biti u stanju p o m o ć i d r u g i m a i donijeti im veliko olakšanje. G l a v n o načelo koje morate zapamtiti je da ste s p o m o ć u ritmičkog disanja i kontrolirane misli sposobni apsorbirati određenu količinu prane i prenijeti je u tijelo druge osobe, stimulirajući oslabljene dijelove i organe, unoseći zdravlje i izbacujući bolesna stanja. Prvo morate naučiti kako stvoriti jasan mentalni lik željenog stanja kako biste stvarno bili u stanju osjetiti prodiranje prane i snage (energije) koja ulazi u vaše ruke i iz jagodica prstiju ulazi u pacijenta. Počnite s ritmičkim disanjem. Udišite i izdišite nekoliko puta sve d o k ne uspostavite ritam. Položite p o t o m ruke na 94

d o p u s t i t e p r a n i d a s l o b o d n o p r o l a z i k r o z vas N e p o s t u p a j t e s r u k a m a energično. Pokrećite ih s a m o onoliko koliko je potrebno da prana d o đ e do oboljelog mjesta. Za vrijeme t r e t m a n a prakticirajte ritmičko disanje da bi se o d r ž a o n o r m a l a n ritam i da bi se prani o m o g u ć i o slobodan tijek. Bolje je ruke položiti na golu kožu ali kada to nije preporučivo ili m o g u ć e , položite ih na tijelo preko odjeće. Za vrijeme tretmana unesite jednu p r o m j e n u . N j e ž n o udarajte tretirano m j e s t o j a g o d i c a m a prstiju. Za vrijeme toga p o s t u p k a prsti moraju biti neznatno razdvojeni. Ovakvo lupkanje na pacijenta djeluje vrlo umirujuće. U slučajevima kada je bolest prisutna dugi niz g o d i n a sigurno će p o m o ć i kažete li mentalnu zapovijed riječima: „izađi, i z a đ i " ili „ b u d i jak, budi jak". Riječi će vam p o m o ć i da jasnije 95


i točnije izrazite volju. Primjenjujte ovi m e t o d u s

nailazeće prepreke i traži o s o b u koja je usklađena na

o b z i r o m na svaki pojedini slučaj. Koristite vlastito

n j e n o p r i m a n j e . Želite li liječiti o s o b u na daljinu

prosuđivanje i inventivnost.

morate prvo o njoj stvoriti m e n t a l n u sliku sve d o k ne

Predočio sam vam ovdje opća načela, ali vi ih možete primijeniti na stotine različitih načina. O v e prividno jednostavne upute, ukoliko se pažljivo prouče i primijene, o m o g u ć i t će vam da djelujete i liječite kao i svi vodeći „iscjeljitelji" ili „bioenergetičari". U g l a v n o m su svi n j i h o v i sustavi m a n j e ili više n e z g r a p n i i komplicirani. O n i koriste p r a n u a neki je neispravno nazivaju „ m a g n e t i z m o m " . K a d a bi u svoje tretmane unijeli ritmičko disanje i kombinirali ga sa svojim „ m a g n e t i z m o m " udvostručili bi vlastitu učinkovitost.

osjetite da ste u vezi s n j o m . Ovaj psihički proces u cijelosti ovisi o m e n t a l n o j i m a g i n a c i j i iscjeljitelja. Osjećaj veze osjetit ćete o n d a kada je ostvaren. Očituje se u osjećaju bliskosti. I to se d o g a đ a na točno opisani način. Uspjet ćete postići to već s m a l o prakse ali n e k i m a će to uspjeti i nakon prvog pokušaja. K a d a je veza s u d a l j e n i m p a c i j e n t o m u s p o s t a v l j e n a kažite m e n t a l n o : „Šaljem ti količinu vitalne energije i snage koja će te ojačati i izliječiti. 5 ' Tada zamislite (stvorite si sliku) kako prana odlazi iz vašega u m a svakim izdisajem ritmičkog disanja, da o d m a h počinje putovati p r o s t o r o m te da naposlijetku stiže do pacijenta i izliječi ga. Tretman nije nužno potrebno provoditi u određene

LIJEČENJE NA DALJINU

,sate p r e m d a t o m o ž e t e činiti. Prijemčljivo stanje pacijenta, naravno, ukoliko očekuje i ukoliko je otvoren

Prana koja je o b o j a n a m i s l i m a pošiljatelja m o ž e se projicirati osobi na daljinu ali osobi koja ju je voljna primiti. Provedeno na ovaj način, liječenje m o ž e biti vrlo uspješno. O v o je tajna liječenja na daljinu o kojemu se posljednjih g o d i n a p u n o govori i piše. M i s a o iscjeljitelja odašilje se i ona p r o ž i m a p r a n u pošiljatelja. O n a bljesne p r o s t o r o m i pronalazi nakupinu u

psihičkom mehanizmu

vašoj psihičkoj snazi, o m o g u ć u j e mu primanje vaših vibracija kadgod je to m o g u ć e . Dogovorite li se s n j i m o t o č n o m vremenu prijenosa energije potrebno vam je d o b r o se pripremiti - opustiti se i dovesti se u vezu s njime. O v o je veliki bazični princip liječenja na daljinu. S m a l o prakse činit ćete jednako d o b r o kao i svi veliki iscjeljitelji.

pacijenta.

Nevidljiva je i p o p u t markonijevih valova prolazi kroz 96

97


slabije i inferiornije od dobrih. O s o b a , međutim, m o ž e p o b u d i t i interes i p a ž n j u d r u g e o s o b e šaljući j o j misaone valove na ovaj način, puneći pranu s p o r u k o m koju želi prenijeti. Želite li nečiju ljubav i naklonost, morate prema toj osobi u sebi imati naklonost i ljubav. Pošaljite mu tu vrstu misli osiguravši se prije da su Poglavlje XV

vaši motivi doista čisti. N i k a d a ne očitujte utjecaj koji nekoga može povrijediti. Ne šaljite misli koje proizlaze iz vaših sebičnih ili nečistih motiva jer takove se misli vraćaju svom pošiljatelju s udvostručenom s n a g o m , povrijeđujući ga d o k k o n a č n o n e d u ž n i objekt nije

DRUGI FENOMENI YOGA PSIHIČKOG DISANJA

p o v r i j e đ e n . Psihička energija koja se pravovaljano koristi ispravna je. N o , čuvajte se „crne m a g i j e " ili neispravne i nesvete uporabe. Ovakvo nešto jest k a o da se igrate s d i n a m i t o m . Ljudi koji rade ovakve stvari zasigurno će biti kažnjeni posljedicama svojih vlastitih djela. M e đ u t i m , niti jedna o s o b a s nečistim m o t i v i m a nikada ne stječe visoki stupanj psihičkih moći. Č i s t o srce i um n e p r o b o j a n je štit protiv z l o n a m j e r n i h

PROJEKCIJA MISLI

p s i h i č k i h s n a g a . B u d i t e čisti i ništa vas ne m o ž e

Tijekom posljednje s p o m e n u t e metode (liječenje

povrijediti.

na daljinu) dolazi do projekcije misli. Druge će o s o b e osjetiti djelotvornost

na ovaj način poslanih misli.

Važno je zapamtiti slijedeće: niti jedna zla, loša m i s a o nikada ne m o ž e povrijediti drugu osobu misli koje su d o b r e . D o b r e su m i s l i u v i j e k j a č e , o d r e đ e n i j e i konkretnije u o d n o s u na loše. Loše su misli uvijek 98

STVARANJE PRANE U k o l i k o se ikada zateknete u društvu o s o b a s n i ž i m u m n i m stanjem i osjetite li depresivni utjecaj 99


njihovih misli, dišite ritmički nekoliko puta stvarajući

Predočite si mentalnu sliku da šaljete pranu u njegov

time d o d a t n u količinu prane. P o t o m se s p o m o ć u

tjelesni sustav a on neka na u m u ima sliku da p r i m a

m e t o d e stvaranja m e n t a l n e slike okružite j a j o l i k o

pranu. Pasivni ljudi ili ljudi slabog vitaliteta moraju

o b l i k o v a n o m m i s a o n o m a u r o m koja će vas zaštititi od

biti oprezni glede izbora o s o b e s k o j o m će provesti

grubih misli i uznemirujućih utjecaja drugih.

ovaj eksperiment jer prana o s o b e loših ili iskvarenih želja bit će o b o j e n a m i s l i m a dotične o s o b e te mu o m o g u ć u j e kratkotrajan utjecaj nad slabijom o s o b o m .

OBNAVLJANJE VLASTITE ENERGIJE

M e đ u t i m , ova posljednja, dakle, o s o b a nad k o j o m je utjecaj izvršen lako ga m o ž e otkloniti zatvarajući krug (na već s p o m e n u t i način) i dišući ritmički nekoliko

Osjetite li da vam je vitalna energija na vrlo niskoj razini i d a . v a m je p o t r e b n o b r z o s p r e m a n j e n o v e

p u t a . T a k o đ e r j e v a ž n o d a ovaj p o s t u p a k z a v r š i pročišćujućim disanjem.

k o l i č i n e , n a j b o l j i n a č i n da to učinite je slijedeći: p r i b l i ž i t e s t o p a l a ( j e d n o u z d r u g o ) i s p o j i t e ili isprepletite prste lijeve i desne ruke na v a m a n a j p o g o d n i j i način. O v i m p o s t u p k o m zatvarate krug i spriječavate bilo

ELEKTRIZIRANJE VODE

kakav gubitak prane kroz

ekstremitete. Potom dišite ritmički i ubrzo čete osjetiti učinak p o n o v n e ispunjenosti energijom.

Voda je medij koji se lako m o ž e ispuniti p r a n o m . Postupak je slijedeći. Dišite ritmički i lijevom r u k o m držite čašu vode za d n o . Tada skupite prste desne ruke i protresite ih nježno nad v o d o m kao da želite otresti

OBNAVLJANJE ENERGIJE DRUGIH

kapljice vode s vaših jagodica prstiju u čašu. Također m o r a t e zadržati mentalnu sliku prane koja prelazi u vodu. Voda i s p u n j e n a e n e r g i j o m na ovaj će način

U k o l i k o vašem prijatelju n e d o s t a j e v i t a l n o s t i možete mu p o m o ć i na slijedeći način. Sjednite ispred njega. Vaši nožni prsti neka dotiču njegove a njegove ruke neka su u vašim. Tada o b o j e dišite r i t m i č k i . 100

stimulirati slabu ili bolesnu o s o b u posebice ako misli izlječenja p r a t e m e n t a l n u sliku p r i j e n o s a p r a n e . U p o z o r e n j e koje s m o dali u prijašnjoj vježbi p r i m j e n j i v o je također

i na ovu vježbu p r e m d a 101


o p a s n o s t postoji u znatno m a n j e m stupnju.

ritmički čvrsto zadržavajući stvorenu sliku u sebi što dulje možete nastojeći živjeti ideal koji ste postavili u svom u m u . Otkrit ćete da se p o s t u p n o približavate

STJECANJE MENTALNIH KVALITETA

z a d a n o m i da rastete prema postavljenom idealu. R i t a m disanja p o m a ž e u m u u stvaranju novih kombinacija. Student koji je slijedio z a p a d n i sustav otkrit će da je

Nije s a m o tijelo o n o koje um može kontrolirati p o d utjecajem i smjernicama volje. I um s a m m o ž e se

yoga ritmičko disanje predivan saveznik pri njegovom „ m e n t a l n o z n a n s t v e n o m " radu.

izvježbavati i o b l i k o v a t i s p o m o ć u vježbi d o b r o kontrolirane volje. O n o što z a p a d n i svijet poznaje p o d i m e n o m „ m e n t a l n a z n a n o s t " , yogini znaju već jako d u g o . Osvjedočeno je da mirna i staložena zapovijed

STJECANJE PSIHIČKIH KVALITETA

stvara čuda. No ukoliko je m e n t a l n a vježba p o p r a ć e n a ritmičkim disanjem djelotvornost je jako povećana. v

Željene kvalitete m o g u se steći zadržavanjem u u m u ispravnoga mentalnog lika o o n o m u što se želi tijekom r i t m i č k o g d i s a n j a . N a o v a j s e n a č i n m o g u steći ravnoteža i samokontrola, željena kvaliteta, povećana snaga. Nepoželjne osobine m o g u se eliminirati njegovanjem suprotnih. Bilo koja ili sve „ m e n t a l n e z n a n s t v e n e " vježbe, „ t r e t m a n i " i očitovanja m o g u se upotrijebiti s yoga ritmičkim disanjem. Iznijet ć e m o j e d n u o p ć u i d o b r u vježbu za stjecanje i razvitak željenih mentalnih o s o b i n a . Ležite i zauzmite ugodan položaj ili sjednite držeći kralješnicu uspravno. Predočite si kvalitete koje želite njegovati vidjevši sebe kao o s o b u koja posjeduje tu kvalitetu. Naredite s v o m u m u neka je razvije. Dišite 102

Psihičke se kvalitete m o g u postići na jednak način k a o i prije s p o m e n u t e mentalne osobine. Rekavši to ne mislim, naravno, da nizak čovjek može postati visok ili da se m o g u nadomjestiti a m p u t i r a n i ekstremiteti ili ostvariti slična čuda. No m o ž e biti promijenjen osjećaj duševnog mira i spokojstva, hrabrost i fizičke karakteristike općenito poboljšane voljnom kontrolom, popraćene ritmičkim disanjem. K a k o čovjek misli tako izgleda, djeluje, h o d a , sjedi. Poboljšano razmišljanje označava poboljšani izgled i djelovanje. Da biste razvili bilo koji dio tijela usmjerite svoju p o z o r n o s t na njega. Zadržite mentalnu sliku kako šaljete povećanu količinu prane ili živčane energije tome dijelu tijela, povećavajući n j e g o v u v i t a l n o s t i r a z v i j a j u ć i ga. O v a j se p l a n primjenjuje jednako d o b r o na bilo koji dio tijela koji 103


želite razviti. M n o g i atletičari zapadnoga svijeta koriste

i završite s pročišćujućim disanjem a zatim pogledajte

u svojim vježbama jedan oblik ovakvoga plana. Student

kako se osjećate?

koji je do sada slijedio naše instrukcije o d m a h će shvatiti na koji način m o ž e primijeniti načelo yoge u o v o m e radu. O p ć e pravilo vježbanja jednako je kao i u prijašnjoj vježbi (Stjecanje mentalnih kvaliteta).

emocije

poput

straha,

brige,

rastresenosti, mržnje, ljutnje, ljubomore, zavisti, p o t i š t e n o s t i p o d l o ž n e su kontroli volje a volji je o m o g u ć e n o lakše djelovanje u slučajevima k a d a se ritmičko disanje prakticira d o k o s o b a izražava „htijenje". Studenti yoge ovu vježbu drže za jednu od najučinkovitijih premda napredni yogin od nje neće imati previše koristi s o b z i r o m da se riješio nepoželjnih mentalnih o s o b i n a tijekom svojega d u h o v n o g rasta. M e đ u t i m , studentu yoge one će biti i z n i m n o korisne na putu njegova d u h o v n o g rasta. Dišite ritmički koncentrirajući pozornost na solarni pleksus. Šaljite na to mjesto mentalnu zapovijed „izađi". Pošaljite mentalnu zapovijed o d l u č n o i čvrsto u trenutku kada počnete izdisati i stvorite mentalnu s l i k u n e ž e l j e n e e m o c i j e koja se o d n o s i s k u p a s izdahnutim zrakom. Ponovite postupak nekoliko puta 104

neozbiljan način.

TRANSFORMACIJA REPRODUKTIVNE ENERGIJE

KONTROLA EMOCIJA Nepoželjne

Važno je ovdje n a p o m e n u t i da mentalna zapovijed m o r a biti postavljena „ i s k r e n o " a ne u šali ili na

Yogin posjeduje veliko znanje glede u p o r a b e i zlouporabe reproduktivnog principa u oba spola. Neki nagovještaji o tom ezoterijskom znanju su filtrirani. K o r i s t i l i su ih z a p a d n i pisci p r i o b r a đ i v a n j u ove t e m a t i k e . T i m e j e u č i n j e n o p u n o d o b r i h stvari. N a ž a l o s t , t e m a t i k a i o p s e g ove k n j i g e neće n a m d o p u s t i t i teorijsku a n a l i z u , ali o s n o v e ć e m o i p a k izložiti. Čitatelju ć e m o također predočiti praktičnu disajnu vježbu

kojom će moći

transformirati

reproduktivne energije u vitalnu snagu. Na ovaj će je način tjelesni sustav koristiti umjesto da je prekomjerno rasipa. Reproduktivna energija je kreativna energija koju m o ž e koristiti čitavo tijelo te je transformirati u s n a g u i vitalitet. Tako p r e o b l i k o v a n a p o s l u ž i t će regeneraciji. Shvati li mladi čovjek Z a p a d a ove bazične principe, poštedjet će sebe s a m o g jada i nezadovoljstva u kasnijim g o d i n a m a . Bit će jak mentalno, m o r a l n o i 105


tjelesno.

Koncentrirajte se na ideju o energiji. O d a g n a j t e

Transformacija reproduktivne energije daje veliku vitalnost o n i m a koji je prakticiraju. Bit će ispunjeni velikom v i t a l n o m s n a g o m koja će iz njih zračiti i očitovati se u o n o m e što nazivamo „ o s o b n i m m a g n e t i z m o m " . Ovako transformirana energija krenut će novim kanalima i polučit će veliku prednost. Priroda je kondenzirala jednu od

svojih

najmoćnijih

manifestacija prane u reproduktivnu energiju

svrha

koje j e stvaranje. N a j v e ć a k o l i č i n a v i t a l n e s n a g e koncentrirana

je

u

najmanjem

području.

Reproduktivni organi su najmoćnija baterija, najmoćnije spremište a n i m a l n o g a života. Njezina se sila m o ž e povući p r e m a gore i upotrijebiti jednako k a o što se m o ž e i potrošiti za vrijeme uobičajenih r e p r o d u k t i v n i h funkcija ili izgubiti u r a z v r a t n i m užicima. O n i m a koji su proučavali yogu vjerojatno je p o z n a t a teorija regeneracije. Ovdje ć e m o učiniti jedan korak više. N e ć e m o dokazivati ili tumačiti. Jednostavno ć e m o iznijeti činjenice. Yoga vježba za pretvaranje reproduktivne energije vrlo je jednostavna. Povezana je s ritmičkim disanjem i m o ž e se lako provesti. Također je možete bilo kada vježbati ali posebice je preporučljiva kada osoba osjeti snažan nagon. Tada dolazi do očitovanja reproduktivne energije te se ona najlakše m o ž e t r a n s f o r m i r a t i u regenerativne svrhe. Vježbu provedite na slijedeći način: 106

misli od bilo kakvih razmišljanja ili imaginacija o seksu. Padnu li vam takve misli na u m , nemojte se obeshrabriti. Jednostavno ih prepoznajte kao očitovanje energije koju namjeravate upotrijebiti za jačanje tijela i u m a . Ležite opušteno ili sjednite držeći kralješnicu u uspravnom položaju. Usredotočite svom um na dizanje (povlačenje) reproduktivne energije p r e m a gore do solarnog pleksusa gdje će biti preobražena i pohranjena kao rezervna sila vitalne energije. Tada dišite ritmički stvarajući mentalnu sliku povlačenja reproduktivne energije s a svakim u d a h o m . S a s v a k i m u d i s a j e m zapovijedi te volji da energiju treba povući prema gore iz reproduktivnog centra u solarni pleksus. U k o l i k o uspijete ostvariti dobar ritam i ako je mentalna slika čista i jasna, postat ćete svjesni odlaska energije prema gore i osjetit ćete njeno stimulirajuće djelovanje. Želite li povećati vlastite mentalne snage možete je povući još više prema gore, iznad solarnog pleksusa, do mozga. Za to vam je potrebno izdati mentalnu zapovijed i stvoriti mentalnu sliku prijenosa energije do m o z g a . Čovjek koji vrši mentalno kreativan rad ili tjelesno kreativan rad, bit će s p o s o b a n koristiti ovu kreativnu energiju za vrijeme svojega rada slijeđenjem predočenih vježbi, povlačeći energiju u d a h o m i šaljući je dalje izdahom. U ovoj vježbi p o t r e b n o je z a p a m t i t i slijedeće: 107


nakon punjenja solarnog pleksusa energijom koristimo

b e d r e n o j k o s t i , i z m e đ u koljena i zdjelice. D i š i t e

s a m o o n e dijelove energije koji su n a m p o t r e b n i .

ritmički. Ovaj p u t ne dišite kroz obje nosnice k a o u

Ostatak ostaje pohranjen u s o l a r n o m pleksusu.

d o s a d a š n j i m vježbama. Pritiskom palca zatvorite lijevu

Shvaćate, naravno, da nisu reproduktivne tekućine

nosnicu i udahnite kroz desnu. P o t o m maknite prst i

te koje se povlače prema gore već da se ovdje radi o

zatvorite desnu nosnicu p r s t o m i izdahnite kroz lijevu.

praničkoj

vitalizira

Tada, ne mijenjajući prste udahnite kroz lijevu nosnicu

r e p r o d u k t i v n i centar. T i j e k o m vježbe p r i j e n o s a i

i p r o m i j e n i t e prste - izdahnite kroz desnu. P o t o m

transformacije glavu možete lagano nagnuti p r e m a

u d a h n i t e k r o z d e s n u i i z d a h n i t e k r o z lijevu, itd.

naprijed.

Mijenjajte nosnice na o p i s a n i način zatvarajući ih

energiji

koja

oživljuje

i

n a i z m j e n i č n o s palcem i kažiprstom. O v o je jedan od najstarijih oblika yoga disanja.

STIMULIRANJE MOZGA

Predočena je vježba v e o m a važna i vrijedno je n j o m e ovladati. No yoginu je n e o b i č n o saznanje da se u z a p a d n o m svijetu ova m e t o d a toliko često smatra

Slijedeću vježbu yogini smatraju najkorisnijom

„veliko t a j n o m " yoga disanja. Z a p a d n o m čitatelju yoga

m e t o d o m stimuliranja m o ž d a n e aktivnosti sa s v r h o m

disanje

stvaranja jasnih misli i jasnoga razmišljanja. Vježba ima

koji sjedi uspravno ili u lotus položaju i diše mijenjajući

predivan učinak na čišćenje m o z g a i živčanog sustava.

p r i t o m nosnice. „ S a m o to i ništa više".

O n i koji su skloni m e n t a l n o m radu u ovoj će vježbi pronaći veliku korist. R a d n i kapacitet bit će im bolji i učinkovitiji a intelekt će nakon teškog u m n o g a rada ostati svjež i jasan.

ne predstavlja ništa d r u g o doli slike Indijca

N a d a m s e d a ć e o v o m a l o štivo o t v o r i t i oči z a p a d n o m čitatelju prema velikim m o g u ć n o s t i m a yoga disanja i m n o g o b r o j n i m m e t o d a m a njihova korištenja.

VJEŽBA: Sjednite držeći kralješnicu uspravno. Pogled je usmjeren p r e m a naprijed a ruke neka počivaju na 108

109


- zatim kroz kosti ruku;

VELIKO YOGA PSIHIČKO DISANJE

- tada kroz vrh lubanje; - zatim kroz trbuh;

Postoji oblik psihičkoga disanja kojega y o g i n i prakticiraju p r i g o d i c e . T o č n i m p r i j e v o d o m i m e n a

- p o t o m kroz reproduktivne organe;

vježbe nazvali s m o ovo poglavlje. Iznijeli s m o ga na

- tada neka putuje gore i dolje leđnom m o ž d i n o m ;

kraju m n o g o b r o j n i h vježbi z b o g toga što je za

- neka dah udiše i izdiše svaka pora na vašoj koži

provođenje ovog disanja potrebna prethodna vježba ritmičkog disanja i mentalna imaginacija. Potrebno je, dakle, prvo n j i m a d o b r o ovladati. O p ć a načela

- čitavo je tijelo ispunjeno p r a n o m i životom 4.)

Dišući ritmički pošaljite tijek prane u sedam vitalnih centara slijedećim r e d o m (koristite

„Velikog disanja" m o g u se sažeti u staroj indijskoj izreci:

mentalnu sliku kao kod prethodnih vježbi):

„Blagoslovljen je yogin koji diše svojim kostima". Ova će vježba s p r a n o m ispuniti čitav tjelesni

a)

u čelo

sustav; praktičar će p r a n o m , kao i r i t m o m disanja,

b)

u potiljak

ispuniti i energizirati svaku kost, svaki mišić, živac,

c)

u bazu m o z g a

d)

u solarni pleksus

e)

u sakralno područje

pa do m a l o g nožnoga prsta osjećat će se regeneriranim

f)

u područje p u p k a

i n o v i m . No neka vježba govori sama za sebe.

g)

u reproduktivne organe

1.)

Ležite. Z a u z m i t e u g o d a n i opušten položaj.

5.)

Završite kružeći tijekom prane od vrha glave pa

2.)

Dišite ritmički sve d o k ne uspostavite savršen

stanicu, tkivo i organ. To je jedno veliko čišćenje čitavog sustava. O n a j tko ovu vježbu provodi vrlo pažljivo osjećat će se kao da je d o b i o novo tijelo. Od vrha glave

do stopala i p o n o v n o p r e m a vrhu glave. Ponovite ovaj p o s t u p a k nekoliko puta.

ritam. 3.)

Tada, dišući i izdišući, stvorite mentalnu sliku

6.)

Na kraju vježbe prakticirajte pročišćujuće disanje.

u d a h a koji se uvlači kroz kosti nogu a p o t o m se iz njih izbacuje; 110

111


evolutivnog napredovanja. D r u g i m riječima, čovjek m o ž e čak i sada razviti d u h o v n e snage svijesti koje još d u g o , d u g o neće postati zajedničkom o s o b i n o m ili vlasništvom njegova naraštaja koji se razvija p o s t u p n i m napredovanjem p o d utjecajem evolutivnog zakona. U svim vježbama koje su usmjerene p r e m a t o m cilju ritmičko disanje ima važnu ulogu. N a r a v n o , u s a m o m Poglavlje XVI

disanju n e m a ničega mističnog što bi proizvelo ovako predivne rezultate. Ali, ritam koji stvara yoga disanje d o v o d i čitav tjelesni sustav, uključujući i m o z a k , p o d savršenu kontrolu i u savršeni sklad. Time se postiže

YOGA DUHOVNO DISANJE

n a j p o g o d n i j e stanje za razvoj pritajenih sposobnosti. U ovoj knjizi nećemo dublje ulaziti u filozofiju istočnoga d u h o v n o g razvoja jer bi n a m za tu temu bilo potrebno nekoliko knjiga a tematika je također teško razumljiva pa čitatelja vjerojatno ne bi zanimala.

Yoga ne razvija s a m o željene mentalne kvalitete i o s o b i n e s p o m o ć u snage volje združene s ritmičkim disanjem nego također razvija i d u h o v n e s p o s o b n o s t i , bolje rečeno p o m a ž e pri n j i h o v o m razvoju. Istočna nas f i l o z o f i j a uči da čovjek p o s j e d u j e b r o j n e s p o s o b n o s t i koje su trenutno u j e d n o m m i r u j u ć e m ili spavajućem stanju ali koje će se evolutivnim razvojem

Postoji i drugi razlog, d o b r o p o z n a t okultistima, z b o g čega se ovo znanje ne treba širiti. M e đ u t i m , čitatelj treba znati da o n d a kada d o đ e vrijeme za slijedeći korak, put pred njime bit će široko otvoren. „ K a d a je chela (učenik) spreman, guru (Učitelj) se pojavljuje." U o v o m ćemo vas poglavlju uputiti u razvijanje dvije faze d u h o v n e svijesti.

sve jače razvijati. Također n a s uči da se i s p r a v n i m n a p o r o m volje kojoj p o m a ž u p o g o d n e o k o l n o s t i i

(I)

Svijest o duši.

stanja m o ž e p o m o ć i p r i razvitku ovih d u h o v n i h

(II) Svijest o povezanosti duše s univerzalnim životom.

o s o b i n a te ih razviti brže nego tijekom uobičajenog 112

113


Obje predočene vježbe vrlo su jednostavne i sastoje

VJEŽBA:

se od čvrste mentalne slike i ritmičkog disanja. Od njih ne treba očekivati p u n o o d m a h na početku. Ne treba žuriti. J e d n o s t a v n o b u d i t e zadovoljni. B u d i t e p o p u t cvijeta koji se razvija od sjemenke do cvijeta.

Zauzmite ugodan i opuštajući položaj. Dišite ritmički i meditirajte o stvarnoj „ B i t i " razmišljajući o sebi kao o biću koje je neovisno o tijelu - o biću koje ne ovisi o tijelu iako ga nastanjuje, ali ga o d l u k o m vlastite volje m o ž e i napustiti. Mislite o sebi ne kao o

SVIJEST DUŠE Stvarno „ J a " nije tijelo, pa čak niti čovjekov razum. I jedno i d r u g o tek su s a m o d i o njegove o s o b n o s t i , njegovog manjeg „ja". Stvarna „ b i t " je Ego, očitovanje kojeg je u individualnosti. Stvarna „ b i t " neovisna je o tijelu koje nastanjuje; neovisna je čak i o m e h a n i z m u r a z u m a kojeg koristi kao instrument. Stvarna „ b i t " je kapljica iz Božanskog Oceana; vječna je i neuništiva. Ne m o ž e umrijeti ili biti uništena. Bez obzira na tijelo „stvarna b i t " uvijek postoji. To je Duša. Ne mislite o njoj kao o nečemu što je odvojeno od vas; vi ste D u š a a tijelo je nestvaran i prolazan d i o vas samih koji se svakodnevno materijalno mijenja i kojeg ćete jednoga d a n a napustiti. Možete razviti svoje sposobnosti tako da o n e p o s t a n u svjesne r e a l n o s t i D u š e i n j e z i n e neovisnosti o tijelu. Plan yoge za ovakav razvitak je meditacija o stvarnoj „ b i t i " ili D u š i koja je popraćena ritmičkim disanjem. Vježba koju ovdje i z n o s i m o je najjednostavniji oblik. 114

tijelu, već kao o duhu. Mislite o svom tijelu k a o o ljusci, korisnoj i u g o d n o j ali koja nije stvaran d i o vas samih. Mislite o sebi kao o neovisnom biću koje koristi tijelo zato jer mu ono koristi. Za vrijeme meditacije p o t p u n o zanemarite čitavo tijelo. Otkrit ćete da često postajete p o t p u n o nesvjesni tijela. Č i n i t će vam se k a o da ste izvan tijela u koje se možete vratiti uvijek kada ste završili s vježbom. O v o j e srž y o g a m e d i t a t i v n e disajne m e t o d e . U p o r n o š ć u provođenja ove vježbe dobija se predivan osjećaj o stvarnosti D u š e te gotovo p o t p u n a neovisnost o tijelu. S p o v e ć a n o m sviješću često dolazi osjećaj b e s m r t n o s t i . O s o b e ć e početi p o k a z i v a t i z n a k o v e d u h o v n o g razvitka koje će primjećivati o n e s a m e jednako kao i drugi. N o , n e smijete s i d o p u s t i t i z a n e s e n o s t o v o m vježbom;

nemojte previše živjeti u „ g o r n j i m

p o d r u č j i m a " ili prezirati tijelo jer se ovdje, na ovoj fizičkoj razini n a l a z i m o s n e k o m svrhom. Ni na koji se način ne smiju zanemariti brojna iskustva koja ovdje 115


s a k u p l j a m o niti se smije prestati poštovati tijelo koje

žele razviti univerzalnu svijest. Potrebno ju je vježbati.

je H r a m D u h a .

VJEŽBA: i

UNIVERZALNA SVIJEST

Položite tijelo u u g o d a n i o p u š t a j u ć i p o l o ž a j . Dišite ritmički i meditirajte o o d n o s u s U n i v e r z a l n i m

D u h čovjeka, najviše očitovanje njegove D u š e , kapljica je u oceanu D u h a , jasno odvojena i različita ali ipak stvarna u dodiru sa s a m i m oceanom i sa svakom kapljicom u njemu. Razvijajući se u d u h o v n o j svijesti čovjek sve više i više postaje svjestan svoje povezanosti s Univerzalnim D u h o m ili Univerzalnim U m o m , kako ga već neki uobičavaju nazivati. Ponekad osjeća kao da je s n j i m gotovo sjedinjen a tada se taj osjećaj kontakta i o d n o s a gubi. Yogin pokušava postići to stanje univerzalne svijesti m e d i t a c i j o m i d i s a n j e m . M n o g i su na taj način postigli najviši stupanj d u h o v n o g p o s t i g n u ć a m o g u ć čovjeku na o v o m stadiju njegova postojanja. Čitatelju za sada nisu potrebne više u p u t e povezane s

ostvarivanjem najviših

duhovnih

u m o m kojega ste vi s a m o djelić, a t o m . Mislite o sebi k a o d a ste u d o d i r u s a s v i m e , k a o d a ste d i o sveukupnosti. Vidite sve kao J e d n o a svoju dušu kao dio toga J e d n o g . Osjetite primanje vibracija od velikog Univerzalnog U m a . Osjetite da dijelite njegovu m o ć , snagu i mudrost. Slijedite dva pravca meditiranja: Svakim udisajem zamislite da uvlačite snagu i m o ć Univerzalnoga U m a . K a d a izdišete zamislite da predajete drugima tu m o ć u isto se vrijeme ispunjujući ljubavlju prema svakom živom biću želeći da ono primi jednaki blagoslov koji vi sada primate. N e k a univerzalna snaga prodre u vas; neka vas u cijelosti prožme. Um neka vam bude u stanju poštovanja.

postignuća zbog toga što m o r a učiniti toliko toga prije

Meditirajte

o

veličanstvenosti

i

uzvišenosti

nego li postane pripremljen primiti ih. Z b o g toga je

Univerzalnoga U m a . Otvorite se uplivu Božanske

d o b r o n a u č i t i e l e m e n t a r n e stadije y o g a vježbi z a

m u d r o s t i k o j a ć e vas i s p u n i t i p r o s v j e t l j u j u ć o m

razvijanje univerzalne svijesti. Bude li čitatelj u p o r a n

m u d r o š ć u . N a k o n toga dopustite da ona s vas prede

otkrit će načine i metode kojima može napredovati.

na vašu braću i sestre koje volite i kojima želite p o m o ć i .

Put se uvijek otvara o n i m a koji su spremni koračati njime. Slijedeća će vježba uvelike koristiti o n i m a koji 116

117


O n i m a koji će ju prakticirati, ova vježbu daje

situacije i razni događaji m o g u vas uznemiriti, činiti

novopronadeni osjećaj snage, moći i mudrosti te osjećaj

vam teškoće, ali nikada ne dopustite pristup osjećaju

d u h o v n e egzaltacije i b l a g o s l o v a . Vježba se m o r a

nezadovoljstva i gađenja. Sve je d o b r o i sve ima svoje

prakticirati na ozbiljan način p u n poštovanja. Ne smije

mjesto.

joj se pristupiti neozbiljno i površno.

Puno je onih koji će vježbajući s v r e m e n o m željeti znati nešto više. Budite sigurni da ćete pronaći o n o što tražite. Krenite hrabro s povjerenjem, uvijek držeći

OPĆE UPUTE

svoje lice prema Istoku, mjestu na kojemu se pojavljuje izlazeće sunce.

Vježbe koje s m o predočili u o v o m poglavlju traže ispravan m e n t a l n i stav. U k o l i k o s e o l a k o shvate, ukoliko su osobe same po sebi neozbiljne te nemaju

S T O J E YOGA FILOZOFIJA?

izgrađeni osjećaj za d u h o v n o s t ili poštovanje bolje je da ih preskoče. Jer rezultati koje će dobiti neće biti ni od kakove koristi. Ova je vježba namijenjena s a m o nekolicini onih koji je m o g u shvatiti.

Yoga filozofija sadrži učenja koja su p l o d o v i stoljetne misli, istraživanja, eksperimentiranja i demonstriranja naprednih u m o v a yoga učitelja Indije,

Za vrijeme meditacije um neka bude fiksiran na

K a l d e j e , Perzije, E g i p t a i a n t i č k e G r č k e , sve d o

ideje koje vježba sadrži sve d o k se one m a l o po m a l o

današnjih d a n a - od Majstora do učenika, od gurua

ne razjasne u vašem u m u i p o s t u p n o se ne očituju u

do chele. To je najstarija filozofija na svijetu p r e m d a

stvarnu svijest unutar vas s a m i h . Um će s v r e m e n o m

je z a p a d n i svijet gleda kao „ p o r u k u " s Istoka novijeg

postati pasivan i miran a m e n t a l n a će se slika jasno

datuma.

oblikovati. Ne prakticirajte ove vježbe prečesto i ne dopustite da vas predivan osjećaj koji doživite udalji od svakodnevnice. O n a je korisna i nužna pa zato nikada ne odbacujte lekciju bez obzira koliko vam je ona teška i neugodna. Neka iz nerazvijenoga dijela vaše svijesti izraste radost i neka vas uzdigne. Životne 118

UČITELJI O d u v i j e k , u svih r a z d o b l j i m a , p o s t o j a l e su napredne i uzvišene duše u ljudskome tijelu p o z n a t e 119


kao yoga učitelji ili adepti. M n o g o b r o j n e priče o njima

su o Indiji pisali svakojake priče o fakirima i sličnim

većinom

umovima

o s o b a m a koji se pronalaze uz velike ceste i na gradskim

n a d a h n u t i h pisaca željnih senzacionalizma. Majstori

ulicama a koji se nazivaju yoginima. Z b o g toga n i m a l o

yoge su se uzdignuli s nižih na više razine svijesti

ne iznenađuje mišljenje koje prosječan čovjek Z a p a d a

steknuvši tako mudrost, m o ć i osobine koje se čovjeku

ima o yoginu. Vidi ga kao ispijenog, tjelesno istrošenog,

prosječne svijesti čine čudesnima. J e d a n indijski tekst

fanatičnog, prljavog i neukog H i n d u s a koji sjedi u

govori o njima na slijedeći način: „ N j e m u , koji je

o d r e đ e n o m položaju sve d o k njegovo tijelo ne postane

uznapredovao Putem, tuga prestaje biti p r o b l e m o m .

ukrućeno; ili drži ruku u zraku sve d o k se ona p o t p u n o

Nestaje vezanost, nestaju prepreke. S l o b o d a n je. Za

ne atrofira i osuši se nakon d u g o g niza g o d i n a ; ili

njega više ne postoji nesvjesno rođenje. Stara je karma

čvrsto poveže svoju stisnutu šaku sve d o k nokti ne

i s t r o š e n a , a on ne stvara n o v u . N j e g o v o je srce

probiju kožu dlana i urastu d u b o k o u meso. D a , ti

o s l o b o đ e n o želje za b u d u ć i m životom. N o v e žudnje

ljudi doista postoje ali njihove tvrdnje da su oni yogini

ne izrastaju unutar njegove duše. On je p o p u t svjetiljke

besmislene su i nevrijedne u o d n o s u na pravog yogina.

p l a m e n koje nastaje iz ulja D u h a a ne iz ulja vanjskoga

M o ž e m o to usporediti s p r i m j e r o m kada bi sebi berač

svijeta. Majstori yoge s p o s o b n i su proći kroz

kukuruza n a d j e n u o titulu „ d o k t o r a " ili kada bi se

materijalne prepreke, zidove, itd. M o g u se istovremeno

ulični prodavač predstavljao kao rektor Harvardskog

prikazati na nekoliko mjesta. Imaju m o ć čuti zvukove

sveučilišta.

su

imaginacija

nastala

u

nevidljivoga svijeta koji su drugačiji od zvukova ovoga svijeta fenomena. Također je s p o s o b a n čitati najtajnije misli drugih i vidjeti njihov karakter." Takvi su yoga Učitelji.

YOGA - TROSTRUKI PUT Yoga se dijeli na nekoliko grana. N e k e uče kako k o n t r o l i r a t i tijelo, a d r u g e p o u č a v a j u o n a j v i š e m

STVARNOST I IMITACIJA

duhovnom

razvitku.

Ljudi

imaju

različite

temperamente te o n o što je najbolje za jednog, nije Z a p a d n i č i t a t e l j d o i s t a m o ž e biti z b u n j e n yoginima, njihovom filozofijom i praksom. Putnici 120

primjenjivo za d r u g o g a . J e d n a će o s o b a tražiti napredovanje i razvitak d u ž jednoga pravca, druga d u ž 121


drugoga a treća će krenuti sasvim drukčijim smjerom.

Onaj

tko

se

želi

razvijati

proučavanjem

Yoga filozofija uči da je p u t koji je najprimjenjiviji

f u n d a m e n t a l n i h načela i predivnih životnih istina

čovjekovom

slijedi p u t G n a n i yoge.

općem

temperamentu i njegovim

sklonostima, najpogodniji za njega u d a n o m tenutku. Put postignuća dijeli se na tri razreda koji vode do Glavne ceste. To su: Raja yoga K a r m a yoga

V

O n a j tko želi rasti sjedinjen s J e d n i m Ž i v o t o m p o d utjecajem ljubavi, slijedi put Bhakti yoge. M e đ u t i m , to ne znači da student treba slijediti s a m o jedan put. Zapravo, vrlo m a l o njih to čini.Većina se želi u p o z n a t i s n a č e l i m a nekoliko g r a n a , učeći

G n a n i yoga

ponešto o svakoj, dajući prednost o n i m g r a n a m a yoge

Svaki od ova tri oblika yoge predstavlja put koji

koji im najviše odgovaraju. Ta privlačnost bilo kojem

vodi do Velike ceste. T i m putevima m o g u napredovati oni kojima najviše odgovaraju, ali svi oni vode do istoga odredišta. Sada ćeme jezgrovito opisati svaki do njih. Y o g i n i m a su oni poznati kao „Trostruki p u t " .

razredu yoge naznaka je potrebe, traženja te je stoga pokazatelj kojim p u t e m treba krenuti. D o b r o je da svatko zna ponešto o Hatha yogi kako bi pročistio tijelo, ojačao ga i držao zdravim da bi o n o m o g l o postati instrument Višeg „Ja". D o b r o je da svatko ponešto zna o Raja yogi kako bi m o g a o shvatiti vježbe

RAZLIČITE GRANE

i kontrolu razuma kao i u p o r a b u volje. D o b r o je znati m u d r o s t i G n a n i Y o g e k a k o b i s e m o g l e ostvariti predivne bazične istine života - znanost o p o s t o j a n j u -

Svaka grana ili razred yoge predstavlja p u t koji

znanstvena i intelektualna znanja o velikim životnim

vodi p r e m a j e d n o m e kraju - razvoju i rastu. O n a j tko

pitanjima kao i o o n o m e što se nalazi u pozadini života

prvo želi razviti, kontrolirati i ojačati svoje fizičko tijelo

- Z a g o n e t k a U n i v e r z u m a . Također je p o t r e b n o

kako bi ga p r i p r e m i o za Višu Bit, slijedi p u t H a t h a

poznavati Bhakti yogi kako bi se shvatila velika učenja

yoge.

glede ljubavi koja p r o ž i m a sav život. N a j p o g o d n i j i

O n a j tko želi razviti snagu volje i mentalne osobine razvijajući unutarnja osjetila i pritajene m o ć i , slijedi p u t Raja yoge. 122

način napredovanja d u ž okultnih pravaca jest onaj koji izbjegava odlazak u ekstreme u bilo kojoj od grana subjekta, ali koji, slijedeći vlastitu sklonost prema jednoj 123


grani yoge, održava općenitu upoznatost s nekoliko

će tako djeca Svjetla prepoznati učenje koje je njima

stadija velike filozofije. Na kraju, čovjek mora razvijati

namijenjeno.

svoju mnogostrukost. Slijedeći ovaj smjer izbjegavamo jednostranost, fanatizam, uskogrudnost, kratkovidnost i bigotriju.

Š t o reći d r u g i m a ? V r e m e n o m će i oni p o s t a t i s p r e m n i z a veliku p o r u k u . N e k i ć e biti s p o s o b n i razumjeti učenja, d o k će drugi nejasno prepoznavati prve korake. S t u d e n t će, m e đ u t i m , otkriti da p o l a g a n j e m nogu na jednu od tih stuba, nazire o n o

ONI KOJIMA SU UČENJA NAMIJENJENA

što se nalazi na onoj iznad. I to će mu dati snage i povjerenje učiniti još jedan korak. N e k a nitko ne bude obeshrabren. S a m a činjenica da vas ovo učenje privlači,

O v a j e k n j i g a n a m i j e n j e n a s a m o o n i m a koji

v r e m e n o m će razotkriti svoje značenje. Proučavajte je

osjećaju iskrenu privlačnost prema višim učenjima.

i koprena će se polako dizati sve više i više. M a l o po

O n a su za istinoljubive studente inspirirane v i s o k i m

m a l o vidjet ćete što se nalazi između vas i onoga Iza.

m o t i v i m a . O n i k o j i m a su ova učenja n a m i j e n j e n a osjetit će se n j i m a privučeni. Osjetite li n a k l o n o s t p r e m a njima, osjetit ćete zadovoljstvo kada ih počnete proučavati. Znanje je u cijelosti namijenjeno traženju vašeg Višeg „ J a " . O d l u k a o traženju ovisi o v a m a samima. O n i koji su primili bljesak unutarnjega života, yoga filozofija pružit će blago u obliku najdragocjenijih dragulja. Svakim novim proučavanjem dobivaju se novi kamenčići. Veliko će biti prvo objavljenje onoga što su čitav život slijepo tražili. Veliki će biti prvi k o m a d i ć d u h o v n o g a kruha koji će zadovoljiti glad duše. Velika će biti prva šalica vode iz Izvora života. O n i kojima je ovo učenje namijenjeno p r e p o z n a t će njegovu p o r u k u i neće više biti isti kao prije. I kao što pjesnik kaže: „ K a d a p r o đ e m , moja m e djeca p r e p o z n a j u " . J e d n a k o 124

125,

Vježbe disanja  

yoga disanj

Advertisement