Page 1

3/29/05

9:08 AM

Page 1

©kola

©kola

CRTANJA

CRTANJA

Svatko tko æeli nauËiti crtati moæe to postiÊi brzo i uspjeπno ∑ uz pouzdane savjete i vjeæbe iz ove knjige. Sve πto je potrebno za dobro cranje jest æelja da se nauËi, malo upornosti, sposobnost opaæanja i spremnost na ispravljanje pogreπaka. Mnoge su vjeæbe iz ove knjige nastale prokuπanom metodom koju su primjenjivali brojni studenti slikarstva i profesionalni likovni umjetnici. Autor ove knjige, cijenjeni umjetnik i iskusan pedagog, vodi nas korak-po-korak kroz crtanje ∑ od mrtve prirode i krajolika, preko biljaka i æivotinja do ljudskoga lika i portreta. Upoznaje nas s priborom i materijalom, objaπnjava znaËajke razliËitih tehnika,

©kola CRTANJA

Pouzdani savjeti i praktiËne vjeæbe

osnove perspektive i kompozicije. Bez obzira na vaπe znanje i vjeπtinu ovaj Êe vas jasan i razumljiv pristup potaknuti i nadahnuti. Budete li dovoljno vjeæbali, nauËit Êete uspjeπno crtati, premda moæda ne kao Leonardo da Vinci ∑ jer za to je potrebno puno viπe od uporne vjeæbe.

www.mozaik-knjiga.hr

Barrington Barber

FundDraw*Arc PB_CRO

Pouzdani savjeti i praktiËne vjeæbe Barrington Barber


01-5 drawing CRO

3/21/05

8:39 AM

Page 2


01-5 drawing CRO

3/21/05

8:39 AM

Page 3

Barrington Barber

Škola

CRTANJA


01-5 drawing CRO

3/21/05

8:39 AM

Page 4

PosveÊujem ovu knjigu svim profesorima, suradnicima i studentima s kojima sam imao Ëast raditi i od njih uËiti. Naslov izvornika Barrington Barker

The Fundamentals of Drawing A Complete Professional Course for Artists Copyright ∂ Arcturus Publishing Limited/Barrington Barber 26/27 Bickels Yard, 151-153 Bermondsey Street, London SE1 3HA

Zagreb, 2005 Prevela s engleskoga Nada UgljeπiÊ Urednica Ivanka Borovac Priprema za tisak GrafiËki studio Miπ Za nakladnika Zdravko Kafol Tisak Tiskara Zelina ISBN 953-196-520-X

Sva prava zadræana. Ni jedan dio ove knjige ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji naËin, elektroniËki ili mehaniËki, ukljuËujuÊi fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje u bazi podataka, bez odobrenja izdavaËa.


01-5 drawing CRO

3/21/05

8:39 AM

Page 5

Sadræaj Uvod

7

Prvi koraci

9

Crtanje predmeta i kompozicija mrtve prirode

43

Neπto viπe o perspektivi

77

Svijet prirode

89

Crtanje ljudskog lika i portretiranje

117

Kompozicija

173

Tehnike

199

Kako do uspjeπnog crteæa

208


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 6


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 7

Uvod NauËiti crtati nije teπko. Hodati, govoriti, Ëitati i pisati svi nauËimo u vrlo ranoj æivotnoj dobi. NauËiti crtati lakπe je od svega toga. Crtanjem na papiru samo pravimo znakove koji predstavljaju neko vizualno iskustvo. Sve πto je potrebno za dobro crtanje jest æelja da se to uËini, malo upornosti, sposobnost opaæanja i spremnost za ispravljanje svake pogreπke. Ovo posljednje naroËito je vaæno. U samoj pogreπci nema niËeg loπeg. Smatrajte je prilikom da usavrπite svoj crteæ i uvijek je ispravite. Mnoge su vjeæbe iz ove knjige nastale prokuπanim metodama koje su primjenjivali studenti likovnih umjetnosti i profesionalni likovni umjetnici. Ako ih ustrajno slijedite, vaπa Êe se vjeπtina crtanja znaËajno poboljπati. Nakon dosljednog vjeæbanja i redovitog ponavljanja vjeæbi bit Êete sposobni vjeπto crtati, ali ne baπ kao Leonardo da Vinci, za πto je potrebno neπto viπe. Na kraju, ne oËajavajte ako vaπi crteæi nisu remek-djela. Kad bi oni to bili, vi ne biste trebali ovu, niti bilo koju drugu knjigu.

7


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 8


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 9

Prvi koraci Prije nego πto poËnete, trebate nabaviti olovke, pera, ugljen, grafit i razne vrste crtaÊeg papira. Ovisno o uËinku koji æelite, mekani papir grublje povrπine bit Êe isto tako dobar kao i deblji, glatki papir. Trebat Êete pronaÊi najbolji naËin dræanja olovke i naviknuti se upotrebljavali crtaÊu dasku ili slikarski stalak. Ne æurite s tim, nego otkrijte πto je za vas najbolje. Kad se upoznate s priborom, moæete poËeti razmiπljati o samom crtanju. U ovom Êete poglavlju naÊi niz vjeæbi zamiπljenih tako da vas uvedu u osnove i da vam daju temeljno znanje o razliËitim naËinima crtanja. Tijekom svojeg napredovanja trebat Êete se prisjetiti tehnika kojima vas uËe ove vjeæbe pa ih zato izvodite redovito i marljivo.

9


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 10

PRVI KORACI

MATERIJALI Nije vam potreban savrπen pribor da biste postigli dobar uËinak. Ako crtate prvi put, dobro zaπiljena olovka B, B2, B3 ili B4 bit Êe dobar izbor. Kupite niz takvih olovaka, isprobajte ih eksperimentirajuÊi s obzirom na njihovu tvrdoÊu. Kasnije biste moæda æeljeli crtati πtapiÊem grafita. On je skuplji od olovke, ali traje dulje i vrlo je dobar kad æelite iskuπati razliËite poteze. Ugljen je izvrstan za veÊe crteæe i njime se lako postiæe tamniji ili svjetliji uËinak. OmoguÊuje vam da i laganim dodirom dobijete tamniji ton. Pero (od 0,1 stupanj ili viπe) je dobro koristiti kad veÊ imate neπto samopouzdanja.

Olovka

Grafitni πtapiÊ

©tapiÊ drvenog ugljena od vrbe

Pero za crtanje punjeno tintom

PAPIR Sav spomenuti pribor koristi se za rad na standardnom crtaÊem papiru. Moæe ga se naÊi razne debljine i teksture u prodavaonicama slikarskog pribora. Isprobajte nekoliko razliËitih vrsta kako biste upoznali njihove pojedinaËne odlike. Prednost glatkog papira jest u tome πto moæete nacrtati viπe pojedinosti, kao i manje oblike. Na grubljem papiru crte koje ste nacrtali izgledaju lagano izlomljene te se moæe osjetiti struktura papira a crteæ neÊe izgledati premalen. OpÊenito, πto je crteæ manji to je potrebniji glai i finiji papir. VeÊim crteæima bolje odgovara papir izraæenije i grublje strukture. Ako ste poËetnik, dobro Êe vam doÊi crtaÊi blok koji moæete nositi sa sobom i crtati bilo kada i bilo gdje.

10


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 11

MATERIAJALI

KAKO DRÆATI OLOVKU Vjerovatno Êete nastojati dræati olovku kao πto dræite pero. Pokuπajte ju dræati kao kist ili πtapiÊ. Nemojte ju Ëvrsto stisnuti. Crteæ Êe biti bolji dræite li olovku opuπteno, bez napetosti u πaci ili cijeloj ruci.

RAD NA CRTA∆OJ DASCI ILI CRTA∆EM STALKU Ako nemate crtaÊi stalak i sjedite uz naslonjenu crtaÊu dasku, olovka bi trebala biti otprilike u visini ramena a trebate imati potpun pregled crtaÊe povrπine. Najbolje je crtati u stajaÊem poloæaju, no za to Êe vam trebati crtaÊi stalak ili πtafelaj. Izmeu vas i crteæa treba biti dovoljno razmaka. To Êe omoguÊiti ruci, zapeπÊu i πaci slobodne pokrete i imat Êete bolji pregled onog πto radite. Odmaknite se jedan korak svakih nekoliko minuta kako biste crteæ sagledali u cijelosti. Neka vam stisak bude lagan i nemojte se bojati prilagoavati ga. Neka vaπ naËin crtanja ne bude nepromjenjiv.

UPORABA PAPIRA Od poËetka nastojte praviti πto veÊe crteæe. ©to je crteæ veÊi, lakπe ga je popravljati. Postupno poveÊavajte veliËinu crteæa dok ne doete do A2 veliËine papira i budete u stanju ispuniti ga jednim crteæom. Trebat Êete nabaviti crtaÊu dasku veliËine A2 za rad na papiru te veliËine. Moæete ju kupiti ili napraviti od lesonita debljine 64 mm. Kao podloga crtaÊem papiru dobra je svaka dovoljno glatka povrπina. Papir se moæe priËvrstiti na dasku ljepljivom trakom ili spajalicama. Pogledajte stranice 40 ∑ 41.

11


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 12

PRVI KORACI

RAVNE I ZAKRIVLJENE CRTE U ovoj prvoj vjeæbi nauËit Êete osnove dobrog crtanja: preciznost ruke i oka. PoËnite crtajuÊi sljedeÊe geometrijske oblike. Tijekom vjeæbanja usredotoËite se na toËku na vrhu olovke u kojoj grafit dodiruje papir. Neka vas ne brine πto vam pozornost u poËetku luta ∑ samo nastojte da ju vratite na vjeæbu. Primijetit Êete kolebanje i zastoje u crtanju kad god vam pozornost odluta. Kad je vaπa pozornost usmjerena na vrh olovke i kad vam se nikakve druge misli i oËekivanja ne nameÊu, vidjet Êete da vaπ crteæ glatko napreduje. Kad oko pomno slijedi ruku, ruka Êe raditi pravilno. Nastavljajte s vjeæbom. ZapoËnite crtati pet do deset minuta nakon vjeæbe.

toËka

okomita crta

trokut

12

vodoravna crta

kvadrat

dijagonalna crta

petokraka zvijezda

krug

spirala


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 13

MATERIJALI

Nadzor nad rukom osnovna je tehnika koju morate nauËiti æelite li dobro crtati. ©to ËeπÊe radite sljedeÊe vjeæbe, vaπa Êe crta biti mirnija a vaπe Êe oko toËnije procjenjivati prostor i oblike.

Nacrtajte kvadrat od toËkica koje su sve na istoj udaljenosti na ravnoj crti.

Nacrtajte kvadrat od ravnih okomitih crta iste duljine i iste udaljenosti.

Nacrtajte kvadrat od ravnih vodoravnih crta iste udaljenosti i iste duljine.

Nacrtajte kvadrat od ravnih dijagonalnih crta razliËite duljine i iste udaljenosti.

Nacrtajte kvadrat od ravnih dijagonalnih crta, ali iz suprotnog kuta.

Sada nacrtajte krug. Nastavite crtati krugove, stalno nastojeÊi nacrtati bolji od prethodnog. Vjeæbajte sve dok krug ne izgleda onako kako vam se Ëini da bi trebao. Kad krug izgleda pravilno, vjeæbajte ga nacrtati bræe.

Ne æurite s ovim vjeæbama. Njihova je vrijednost u tome πto Êete usmjeriti svoju pozornost na kretanje olovke po papiru. Ponavljajte ih sve dok se ne osjetite sigurno i opuπteno. Ako osjeÊate napetost, svjesno se nastojte opustiti.

13


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 14

PRVI KORACI

TRODIMENZIONALNI OBLICI Kako biste crteæu dali dojam dubine i stabilnosti, koristite perspektivu ili sjenËanje ili oboje. Osnovna iluzija triju dimenzija i dubina moæe se lako postiÊi. Sada iskuπajte ovaj novi slijed oblika.

1. Nacrtajte kvadrat.

4. Nacrtajte romb.

14

2. Dodajte tri usporedne crte.

5. Dodajte tri usporedne crte iste duljine.

3. Spojite vrhove i dobili ste kocku. Ako su crte pravilne, nemoguÊe je ne vidjeti kocku.

6. Spojite vrhove ∑ opet ste dobili kocku.


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 15

TRODIMENZIONALNI OBLICI

Kao πto vidite, sjenËanjem ili nijansiranjem stvara se iluzija trodimenzionalnosti i ËvrstoÊe.

7. Lagano osjenËajte dvije boËne stranice kocke.

Jednu boËnu stranicu osjenËajte jaËe.

9. Dodajte sjenu ∑ ona postaje sve svjetlija πto je dalje od najtamnijeg dijela u ravnini povrπine na kojoj kocka leæi.

Sada pogledajte kakav uËinak moæete dobiti sjenËanjem kruga.

10. Nacrtajte krug.

11. Lagano osjenËajte malo viπe od polovice povrπine u obliku polumjeseca.

12. JaËe osjenËajte manju povrπinu uz rub.

13. Joπ manju povrπinu uz rub osjenËajte jaËe. Dodajte sjenu koja je sve svjetlija πto je dalje od kruga. Sada vaπ krug treba izgledati kao kugla.

15


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 16

PRVI KORACI

ELIPSE Crtanje elipsi jest sljedeÊe πto buduÊi umjetnik treba nauËiti. Naæalost, nema jednostavnog naËina da ih se crta automatski. Samo trebate vjeæbati dok ne postanete vjeπti.

Elipse su kontinuirane zakrivljene crte koje ni u jednom trenutku nisu ravne ili uglate. Pogledajte niæe nacrtana tri eliptiËna oblika. Usporedite dvije nepravilne verzije, od kojih jedna ima skoro ravne rubove a druga uglate, s pravilnom verzijom koja nema ni jedno ni drugo.

Neispravno

Neispravno

Ispravno

Na ovim primjerima vidite πto se dogaa kada se predmet kruænog oblika gleda s razliËitih razina. Na razini oka krug izgleda kao vodoravna crta. Kad se predmet spusti, elipsa se poveÊava u debljini a πirina ostaje ista. Spuπtajte ga dalje i pojavit Êe se krug. Moæete vjeæbati crtati elipse postavljajuÊi okrugao predmet ∑ kao πto je tanjur ili vrË ∑ u razinu oËiju. OsjenËana povrπina na svakoj elipsi jest jedna Ëetvrtina elipse omeena okomitom i vodoravnom osi. Vaπa elipsa nije pravilnog oblika ako te Ëetvrtine nisu jednake. Ako moæete uoËiti tu odliku kad crtate elipsu, vaπ Êe crteæ najvjerovatnije biti toËan. Svi oblici koji se temelje na krugu ∑ na primjer, cilindar ili kotaËi ∑ postaju elipse kad su nahereni ili ih gledamo pod nekim kutem.

Joπ zanimljivije nego crtati predmet smjeπten u razini oËiju jest crtati kotaËe bicikla ili automobila s prednje ili straænje strane. U tom Êe sluËaju okomita os elipse biti dugaËka i tanka. Promjene u πirini elipse odreene su toËkom s koje promatrate predmet.

16


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 17

PO»INJETE CRTATI PREDMETE

PO»INJETE CRTATI PREDMETE BuduÊi da ste proπli prethodne vjeæbe, vrijeme je da pokuπate nacrtati predmet iz stvarnog æivota umjesto da vjeæbate osnove. Za poËetak, naite neki jednostavan predmet za domaÊinstvo kao πto je πalica, boca ili vrË, bilo πto. Gledajte da nije prekompliciran. Stavite ga na stol ispred sebe i paæljivo ga pogledajte. Promotrite njegov vanjski oblik. Zamijetite njegovu visinu u odnosu na πirinu. Pogledajte na koji naËin svjetlo pada na njega. Odredite njegovu boju; njegovu strukturu. Odbija li se svjetlo od njega? Je li okrugao? Ima li oπtre rubove? ©to se dogaa kad promatrate neki predmet na takav naËin? To je kao da ga crtate: promatrate ga kao oblik, obojenu povrπinu ili osvijetljenu formu. Tako umjetnik gleda neki predmet iako on ne postavlja takva pitanja. Zapravo, πto manje o njemu svjesno misli, viπe vidi. Za poËetnika je ipak korisno postaviti ta pitanja. Umjesto da vidi vrË ili πalicu, umjetnik vidi oblik, boju i strukturu. To je ono πto vidi kamera i takvu sliku prima mreænica oka. Sada poËnite crtati. Prvo nastojte nacrtati toËan obris predmeta. Bit Êe vam lakπe smjestite li predmet na razini oËiju tako da smanjite problem perspektive. UËinak ove vjeæbe, koju moæete uvijek iznova ponavljati, jest postupno uËenje ruke i oka da rade sloæno. Imate dobar vid i sigurni ste da predmet ispravno vidite. Ono πto vam moæe smetati jest nespretnost joπ nevjeπte ruke i razmiπljanje o tome πto vidite. Ne opisujte ono πto vidite, nego samo gledajte.

POPRAVLJAJTE CRTEÆ DOK CRTATE Kada ste nacrtali obrise onako kako ste znali, podignite crteæ tako da moæete vidjeti i njega i predmet ne pomiËuÊi glavu. Pogledajte koji su dijelovi crteæa toËni i, πto je joπ vaænije, koji su dijelovi pogreπni. Tada paæljivo ispravljajte preko nacrtanog tako da ne izbriπete odmah netoËne linije. Nastavite s ispravljanjem sve dok nacrtani oblik ne poËne viπe sliËiti modelu. Kad ispravljate crteæ ne pobrisavπi pogreπne crte, veÊa je moguÊnost da Êete postiÊi sliËnost. Ako prvo izbriπete netoËne linije, moæe se dogoditi da napravite opet iste pogreπke. Koliko god linije bile zbrkane, to oku ne smeta jer ono teæi vidjeti ispravne oblike a zanemariti neispravne. Oko voli usporeivati i odmah Êe vam dati do znanja ako dva oblika nisu sliËna. Onaj ispravan uvijek je oblik samog predmeta. Vjerujte svojim oËima ∑ one su vrlo toËan mjerni instrument za oblik, boju i strukturu.

17


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 18

PRVI KORACI

Sada pokuπajte nacrtati isti predmet u razliËitim poloæajima. Neki od tih poloæaja mogu vam se Ëiniti teπkima. Nemojte odustati zato jer vam se Ëini da ste napravili zbrku. Prionite na posao. Samo nastavite istom tehnikom kako biste nacrtali toËne obrise. ©to viπe vjeæbate to Êete biti uspjeπniji.

Ako je oblik ispao netoËan, najvaænije je ustanoviti zbog Ëega. Moæe biti jedan ili viπe jednostavnih razloga. Trebaju li crte leæati malo viπe ili malo niæe, viπe udesno ili viπe ulijevo, bliæe ili dalje jedne od drugih? Trebaju li crte biti kraÊe ili duæe, ravnije ili zakrivljenije? Je li kut ispravan ili je moæda previπe tup ili preoπtar? Budite nemilosrdni prema svom crteæu i ne oklijevajte mijenjati iπta od onoga πto vam se Ëini netoËno. Ako prihvatite takav stav na samom poËetku, prijeÊi Êe vam to u naviku i kasnije Êe vam koristiti.

»im osjetite umor ili dosadu, prekinite. Nemojte zanemarivati takve osjeÊaje. Kad doete do toga da uæivate u crteæu, nastavit Êete unatoË svemu a umor i dosada neÊe se ni pojaviti.

18


06-43 drawing CRO

3/21/05

8:41 AM

Page 19

PO»INJETE CRTATI PREDMETE

Sada pokuπajte s nekoliko razliËitih predmeta. Joπ jedanput, nemojte biti preambiciozni. Izaberite jednostavne predmete koji vam se sviaju ili su vam na neki naËin dragi. Lakπe je crtati neπto πto vam se svia. Umjetnici uvijek zavole ono πto crtaju pa je dobro poËeti s neËim πto veÊ volite. Ako vas brine hoÊete li nacrtati toËne oblike, moæete izmjeriti predmet usporeujuÊi njegovu visinu i πirinu i oznaËiti srediπnju liniju svakog predmeta. Oblik Êe biti isti s obje strane srediπnje linije, kao slika u ogledalu.

©irina 1

Visina

©irina 2

19


3/29/05

9:08 AM

Page 1

©kola

©kola

CRTANJA

CRTANJA

Svatko tko æeli nauËiti crtati moæe to postiÊi brzo i uspjeπno ∑ uz pouzdane savjete i vjeæbe iz ove knjige. Sve πto je potrebno za dobro cranje jest æelja da se nauËi, malo upornosti, sposobnost opaæanja i spremnost na ispravljanje pogreπaka. Mnoge su vjeæbe iz ove knjige nastale prokuπanom metodom koju su primjenjivali brojni studenti slikarstva i profesionalni likovni umjetnici. Autor ove knjige, cijenjeni umjetnik i iskusan pedagog, vodi nas korak-po-korak kroz crtanje ∑ od mrtve prirode i krajolika, preko biljaka i æivotinja do ljudskoga lika i portreta. Upoznaje nas s priborom i materijalom, objaπnjava znaËajke razliËitih tehnika,

©kola CRTANJA

Pouzdani savjeti i praktiËne vjeæbe

osnove perspektive i kompozicije. Bez obzira na vaπe znanje i vjeπtinu ovaj Êe vas jasan i razumljiv pristup potaknuti i nadahnuti. Budete li dovoljno vjeæbali, nauËit Êete uspjeπno crtati, premda moæda ne kao Leonardo da Vinci ∑ jer za to je potrebno puno viπe od uporne vjeæbe.

www.mozaik-knjiga.hr

Barrington Barber

FundDraw*Arc PB_CRO

Pouzdani savjeti i praktiËne vjeæbe Barrington Barber

Škola crtanja  
Škola crtanja  

knjiga Barbera Barrington Škola crtanja

Advertisement